Regulamin konkursu
,, Zbieramy makulaturę –Chronimy lasy”
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2015 r. W tym też terminie zostaną
przekazane nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
UWAGA: DATY MOGĄ ULEC NIEWIELKIEJ ZMIANIE , O CZYM BĘDZIEMY
PAŃSTWA INFORMOWAĆ!
1. Konkurs polega na zbiórce makulatury w placówkach oświatowych.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie przez placówkę oświatową
zgłoszenia .
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą tradycyjną lub faxem na poniższy adres:
Atol Sp. z o. o
Ul. Zawiszy Czarnego 26 d, 35-082 Rzeszów
Tel/fax : 017 852 36 30 .
Regulamin jest również dostępny na www.atol.rzeszow.pl
3. Organizator zapewni każdej zgłoszonej placówce oświatowej odbiór makulatury w
ustalonym uprzednio terminie.
Organizator zapewnia ze swojej strony bezpłatny odbiór surowca oraz cenę 0.20 zł za kg odebranej
makulatury.
Placówki oświatowe są zobowiązane natomiast do organizacji załadunku makulatury.
Zapłata za makulaturę będzie następować po jej zważeniu , odbiór należności –OSOBISTY w
siedzibie firmy przy Atol Sp. z o. o ul. Biecka 31 A, 38-300 Gorlice lub wpłata na konto szkoły.
Rozliczeń prosimy dokonywać w miesiącu, w którym odbył się odbiór makulatury.
W przypadku znacznego oddalenia placówki oświatowej od zakładu może zaistnieć wymóg
zgromadzenia większej ilości makulatury , aby mogła być ona odebrana.
4. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach.
I kategoria –Najlepsza Placówka Oświatowa pod względem ilości zebranej
makulatury.
II kategoria –Najlepszy Uczeń pod względem ilości zebranej makulatury.
III kategoria – Najlepsza Placówka Oświatowa pod względem ilości zebranej
makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia w szkole w zakresach
- do 100 uczniów
101- 200 uczniów
powyżej 200 uczniów
W I kategorii nagrodzone zostaną 3 placówki oświatowe , które dostarczyły największą ilość
makulatury. Do rozstrzygnięcia I kategorii będą pobrane dane z formularza zgłoszeniowego
W II kategorii wytypowani zostaną 3 uczniowie , którzy dostarczyli największą ilość makulatury
W III kategorii wytypowane zostaną 3 placówki , które zebrały największą ilość makulatury w
przeliczeniu na jednego ucznia w szkole w trzech zakresach :
do 100 uczniów
od 101 do 200 uczniów
Powyżej 200 uczniów
Nagrodami w konkursie ,, Zbieramy makulaturę-Chronimy lasy” są:
W kategorii I
I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 700 zł
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 300 zł
W II kategorii
I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 300 zł
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 200 zł
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 100 zł
W kategorii III
Nagroda pieniężna w wysokości po 500 zł dla 3 placówek z poszczególnych zakresów.
Placówki , które chcą się ubiegać o nagrody, zobowiązane są dostarczyć pierwszą
partię makulatury do końca 2014 r.
W nagrodowym rankingu będą brane pod uwagę tylko te placówki ,które dostarczą formularz
zgłoszeniowy do końca października 2014 r. termin dostarczenia zał. nr 2 koniec czerwca 2014.
Za prawidłową ewidencję i przebieg konkursu z ramienia organizatora odpowiada:
- Krzysztof Góra – 667 413 888
Odbieramy również płyty CD, DVD oraz butelki PET.
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU KONKURSU
,,ZBIERAMY MAKULATURĘ –CHRONIMY LASY”
ZGŁOSZENIE
………………………………………………………..2
(pieczęć placówki oświatowej)
Zgłaszamy swój udział w konkursie,, Zbieramy Makulaturę-Chronimy lasy”
Opiekunem konkursu z ramienia naszej placówki jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko opiekuna)
Dyrektor Placówki
ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU KONKURSU
,,ZBIERAMY MAKULATURĘ –CHRONIMY LASY”
W konkursie ,, Zbieramy Makulaturę- Chronimy Lasy” ze
Szkoły………………………………………………………………………………….w……………………………………………………...
Wytypowaliśmy 3 najlepszych zbieraczy:
1………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko Ucznia oraz ilość zebranej makulatury w kg)
2……………………………………………………………………………………………………………………………….
(Imię i Nazwisko Ucznia oraz ilość zebranej makulatury w kg)
3………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko Ucznia oraz ilość zebranej makulatury w kg)
Opiekun Konkursu
UWAGA!!!
NIEPRZEKRACZALNY TERMIN DOSTARCZENIA ZAŁĄCZNIKA NR 2 ORGANIZATOROM MIJA 30.06.2015
ZAŁĄCZNIK NR 3
DO REGULAMINU KONKURSU
,,ZBIERAMY MAKULATURĘ –CHRONIMY LASY”
STAN UCZNIÓW W SZKOLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015
……………………………………………………………………………………………..
Dyrektor Placówki
UWAGA!!! TERMIN DOSTARCZENIA ZAŁĄCZNIKA NR 3 KONIEC PAŹDZIERNIKA 2014
Download

"Zbieramy makulaturę - Chronimy lasy" - oddział