MEŞRUTİYET DÖNEMİ
• Meşrutiyetin ilan edilmesinde;
1. Yeni Osmanlıların Meşrutiyetin ilan edilmesi
için çalışmaları
2. İstanbul konferansında Osmanlı devleti aleyhine
karar alınmasının önlenmek istenmesi
3. İmp.içindeki uluslarının ayrılıklarının önlenmek
istenmesi
etkili olmuştur.
KANUNI ESASİNİN ÖNEMLİ
MADDELERİ
1. Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı
Osmanoğulları soyunun en büyük erkek
evladına aittir.(monarşik bir meşrutiyet )
2. Devletin dini İslamdır yasalar dini
hükümlere aykırı olamaz.(teokratik bir
anayasa)
3. Yasama görevi;Ayan meclisi ve Mebusan
meclisine verilmiştir.
4
•
Ayan meclisi üyeleri padişah tarafından
ölünceye kadar tayin
edilebilecekti.Mebusan meclisinin üyeleri
dört yılda bir yapılan şeçimleher ellibin
Osmanlı erkeğinin seçeceği
milletvekillerinden
oluşacaktı.(parlementer sisteme
geçilmiştir.)
5-6
• Yürütme yetkisi başında padişahın
bulunduğu bakanlar kuruluna (Heyeti
Vükela) verilmiştir.
• Kanun teklifini sadece hükümet
yapabilecektir.(Bu maddeler Mebuslar
Meclisinin etkinliğini azaltmış bir danışma
meclisi durumuna düşürmüştür.)
7-8-9
• Bakanlar kurulunu başkan ve bakanlarını
padişah seçer ,atar ve gerektiğinde azleder.
• Mebuslar Meclisinin başkanı ve iki
yardımcısı Meclisin gösterdiği adaylar
arasından padişah tarafından seçilir.
• Meclisi açmak ve kapatmak padişaha aittir.
10-11
• Hükümet meclise karşı değil padişaha karşı
sorumlu olacaktır.(bu madde padişahın
yetkilerinin milli iradenin üstünde olduğunu
göstermektedir.)
• Anayasada kişi özgürlüğü,öğrenim ve öğretim
özgürlüğü,mülkiyet hakkı ,basın özgürlüğü,din
özgürlüğü,konut dokunulmazlığı,vergi eşitliği
,yasal eşitlik ve dilekçe hakkı gibi temel haklar
bulunmaktadır.(kişisel özgürlükler ve haklar
genişlemiş anayasa güvencesine alınmıştır.)
12
• Padişah devlet güvenliğini bozduğu
gerekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek
ve sonunda suçlu görülenleri sürgüne
gönderebilecektir.
not
• Kanun-ı Esasi Türk tarihinin Avrupa tarzı
ilk anayasasıdır.
• Halk ilk defa padişahın yanında yönetime
ortak olmuş ve 1.Meşrutiyet Dönemi
başlamıştır.
Download

MEŞRUTİYET DÖNEMİ