Všeobecné obchodné podmienky
Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup
tovaru (odznaky a magnetky). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej
vždy len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť
týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť: SKI CENTRUM
Kordíky spol. s r.o., so sídlom Kordíky 155, 976 34 Tajov, IČO: 36 673 994, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl.č.: 12066/S.
Ako nakupovať?
Objednanie tovaru:
1.
objednanie cez e-mail [email protected]
(do emailu zadajte názov tovaru a množstvo, grafiku,
meno a priezvisko/názov firmy, fakturačné údaje, telefónne číslo,
ktoré je potrebné na overenie
objednávky)
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícií, alebo sa počas tejto doby
vyskytnú nepredvídané problémy. V takom prípade bude predávajúci informovať kupujúceho o vzniknutej situácií.
Pokiaľ kupujúci už uhradil platbu, predávajúci mu vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo sa predávajúci
s kupujúcim dohodnú na inom riešení.
Platba a prevzatie tovaru
Prevzatie tovaru je osobne na základe telefonického dohovoru.
V prípade objednávky tovaru je potrebné uhradiť zálohovú faktúru vo výške 50 % z ceny tovaru, až po jej úhrade
sa začne tovar vyrábať. Zvyšnú časť sumy je potrebné zaplatiť v hotovosti pri prebratí tovaru.
Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho
realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do piatich (5) pracovných dní.
Pre prípadné informácie nás kontaktujte telefonicky na čísle: +421 904 072 299 v pracovné dni od 9:00 do 16:00
hod..
Predávajúci sa zaväzuje
1.
dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe
objednávky zákazníka v dohodnutej cene
2.
vystaviť doklad z registračnej pokladnice, prípadne vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
Kupujúci sa zaväzuje
1.
prevziať objednaný tovar
2.
zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.
Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme a aj
prípadné ďalšie snahy predávajúceho o prevzatie objednaného tovaru zostanú bezvýsledné, je predávajúci
oprávnený po uplynutí 30 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, odstúpiť od kúpnej zmluvy
a záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný
kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek
kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (t.j. ak ide o produkt s vybraným motívom).
Reklamácie
Reklamácie sú vybavované:
1.
telefonicky na čísle +421 904 072 299
2.
e-mailom ( [email protected] )
3.
vybavenie reklamácie je do 30 dní.
Reklamačný poriadok
I. Všeobecné ustanovenia
1.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim.
2.
Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za
tovar.
3.
Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu a balenie a neodkladne
(bez zbytočného odkladu) oznámiť predajcovi prípadné nedostatky. (§599 OZ)
4.
Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený na dodacom liste, faktúre a doklade z registračnej
pokladnice a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu,
chybnou konštrukciou, alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje na skryté vady na
predmete dodávky, ale nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo
neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi. Následné
poškodenie povrchu predmetu dodávky škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu. (§ 619
OZ)
5.
Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy,
zničenia a poškodenia veci.
II. Lehoty na uplatnenie reklamácie
1.
Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru
kupujúcim ( § 621 Občianskeho zákonníka ďalej len „ OZ“).
2.
Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.
III. Strata nároku na nároky zo záruky
Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak tovar bol:

poškodený prepravou spotrebiteľa,


mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru,
znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa
IV. Uplatnenie reklamácie
1.
Zjavné vady treba neodkladne reklamovať predložením dokladu o zakúpení a zaplatení tovaru (
§18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa ďalej len „ ZOS“)
2.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie § 18 ods.
4 ZOS cit: „ Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo
určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu.
Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo
na výmenu výrobku za nový výrobok.“
3.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 ZOS).
4.
V prípade reklamácie tovaru vystaví predávajúci reklamačný protokol v 2 vyhotoveniach, 1
vyhotovenie obdrží kupujúci, 1 vyhotovenie zostane predajcovi.
5.
Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.
V. Zodpovednosť za vady
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci,
výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo
závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má
kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide
síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší
počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Neodstrániteľné vady
1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci,
dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.
Ochrana osobných údajov
Garancia ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.
Vyhlásenie:
SKI CENTRUM Kordíky spol. s r.o. sa zaväzuje k tomu, že sa nebudú žiadne osobné údaje, zverejňovať,
predávať, poskytovať tretej osobe .
SKI CENTRUM Kordíky spol. s r.o. nezhromažďuje žiadne citlivé osobné údaje vypovedajúce o majetku a
majetkových pomeroch, národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch či členstve v
politických stranách. Pre uchovávanie osobných údajov dodržujeme Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov.
SKI CENTRUM Kordíky spol. s r. o. zhromažďuje niektoré osobné informácie pre svoje vlastné potreby a
potreby nutné pre uskutočnenie obchodných zmlúv ako aj pre zjednodušenie procesu nákupu.
Záver
Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim ani za autorské práva vybraného motívu. Ak si
kupujúci vyberie potlač tovaru s vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom (motív, ktorý podnecuje
k nenávisti voči jednotlivcovi alebo skupine osôb, podnecuje k trestnému činu, zobrazuje týranie zvierat,
zobrazuje pornografické diela, porušujú zákonom stanovenú povinnosť mlčanlivosti alebo iným spôsobom môžu
poškodiť osobe alebo skupine ľudí), predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom
prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu
zaplatená, alebo ho vyzve k objednaniu iného tovaru v potrebnej sume.
Pri tlači motívov sa môže v niektorých výnimočných prípadoch mierne líšiť farebnosť, čo nie je dôvod na
reklamáciu.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci informuje kupujúceho. Kupujúci má
právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať a budú mu vrátené všetky uhradené finančné
prostriedky z danej objednávky.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku t.j. telefonickú alebo elektronickú
formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Kordíky, dňa 05.01.2015
SKI CENTRUM Kordíky spol. s r.o.
Download

Všeobecné obchodné podmienky Ako nakupovať? Platba a