LINKY A ĎALŠIE
INFORMÁCIE
KÓDEX SPRÁVANIA A ETICKÝ KÓDEX
ÖSTERREICHISCHE POST AG
V ĎALŠOM SÚ LINKY UVEDENÉ V CODE OF CONDUCT
V ABECEDNOM PORADÍ, VRÁTANE ZDROJA:
COMPLIANCE:
Smernica pre Compliance Österreichische Post AG: k dispozícii cez Compliance Office (e-mail: [email protected])
Corporate Governance:
Rakúsky kódex Corporate Governance: www.corporate-governance.at
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:
Správa o trvalej udržateľnosti Österreichische Post: www.post.at/ir
OCHRANA DÁT:
Rokovací poriadok koncernového referenta pre ochranu dát, ako aj interného podnikového referenta pre ochranu dát
v spoločnostiach koncernu: k dispozícii cez Compliance Office, resp. Vášho príslušného regionálneho referenta Compliance
PRIJÍMANIE DARČEKOV A PODPLÁCANIE:
Smernica koncernu na tému „Prijímanie a poskytovanie darčekov, pozvaní a iných výhod“:
k dispozícii cez Compliance Office
UNIVERZÁLNE HODNOTY:
UN Global Compact: www.unglobalcompact.at
Code
of
Conduct
VÁŠ KONTAKTNÝ PARTNER:
Compliance Office, Postgasse 8, 1010 Viedeň
E-mail: [email protected]
Hotline Rakúsko: 0800 202 224
AK JE TO NAOZAJ DÔLEŽITÉ,,
POTOM RADŠEJ POŠTOU
Hotline medzinárodne: 0800 20 222426
Hotline Srbsko: +43 (0) 57767 24317
IMPRESUM: Vydavateľ, Österreichische Post AG, september 2011
PREDHOVOR
ČO JE CODE OF
CONDUCT?
Náš Code of Conduct je
založený na našom obraze
podniku a pre všetky pracovníčky a pracovníkov a všetky
úseky podniku a podnikania
koncernu pošty je záväzným
kódexom správania sa.
Tento kódex správania obsahuje všetky pravidlá pre eticky
a právne bezchybné konanie
a rozhodovanie všetkých
zamestnancov koncernu.
Orientuje sa na medzinárodné
dohody, ako aj etické normy
a odzrkadľuje naše hlásenie
sa k princípom UN Global
Compact.
AKO MÁM
VYUŽIŤ CODE
OF CONDUCT?
Pri každodennej činnosti
sa môžu vyskytnúť činnosti,
v ktorých nemôžete s istotou
konštatovať, aké správanie
je správne a primerané.
V takýchto obťažných situáciách by ste si mali položiť
nasledujúce otázky:
J e moje konanie/
rozhodnutie zákonom
povolené?
AKO MA CHRÁNI
CODE OF
CONDUCT?
odpovedá našim hodnoZ
tám, zásadám zahrnutým
v Code of Conduct, ako aj
našim interným smerniciam
a pokynom pre správanie?
V Code of Conduct sú uvedené také smernice a zásady
správania sa pri každodennej
činnosti, ktoré zodpovedajú
normám a zákonom.
J e bez osobných záujmov
a je jeho stredobodom
prospech podniku?
Dodržanie týchto smerníc
správania sa chráni vážnosť
nášho podniku a tým aj
Vás ako pracovníčku, resp.
pracovníka.
ám „pocit“, že moje
M
konanie/rozhodnutie je
správne?
dolá moje konanie/
O
rozhodnutie verejnej
kontrole (napr. orgánmi)?
hráni moje konanie/
C
rozhodnutie povesť
Österreichische Post ako
koncernu s vysokými
etickými štandardmi?
Ak môžete na všetky tieto
otázky odpovedať „ÁNO“,
potom je Vaše konanie alebo
rozhodnutie s najväčšou
pravdepodobnosťou korektné
a zodpovedá ďalej uvedeným
zásadám. V prípade
pochybností sa obráťte na
Vášho nadriadeného a/alebo
na Compliance Office, resp.
na príslušného regionálneho
referenta Compliance.
AKÉ NÁSLEDKY MÁ
NEDODRŽANIE?
Nedodržanie zásad
zahrnutých v kódexe môže
poškodiť reputáciu a konkurencieschopnosť nášho podniku a preto môže spôsobiť
služobné a pracovnoprávne
dôsledky, resp. disciplinárne
opatrenia.
UN Global Compact:
www.unglobalcompact.at
Ak sa dozviete o porušení
zákonov alebo pravidiel nášho
Code of Conduct, informujte
Vášho nadriadeného alebo
Compliance Office.
Všetky podania sa môžu
uskutočniť pod menom
alebo anonymne, a riešia sa
prísne dôverne. Aj keby sa
Vaše podozrenie ukázalo ako
neodôvodnené, nemusíte sa
obávať žiadnej bezprostrednej
ani následnej ujmy, ak ste
Vaše upozornenie podali
podľa najlepších vedomostí
a s poctivým úmyslom.
1
Do koncernu patria všetky
Ö
sterreichische Post ako
rakúsky univerzálny dodávateľ služieb pre poštu a iné
logistické služby a ako medzinárodný
koncern s logistickým ťažiskom nesie
veľkú spoločenskú zodpovednosť.
Našim zámerom je naplniť túto zodpovednosť tak orientáciou na servis,
kompetenciu a výkon, ako aj tým,
ako eticky pôsobíme. To je dôležitá
požiadavka na každého jednotlivca.
Chceme zaručiť, že naše konanie je
neustále bezchybné a vzorové.
Naše pracovníčky a pracovníci sú
základom pre úspech a kvalitu nášho
podniku. Imidž Österreichische Post
v spoločnosti je v neposlednom rade
ovplyvnený jej správaním. Každá
a každý jednotlivec k tomu prispieva
svojou osobnosťou, výkonom a
správaním.
Code of Conduct tvorí orientačný
rámec. Neobsahuje žiadne podrobné
pokyny pre konanie. Je základom
otvorenej kultúry podniku, ktorá
si váži hodnoty a zodpovedá právu
a voči ktorej cítime záväzok, teda
kultúry, ktorú musíme denne nanovo
napĺňať životom.
Snažíme sa ponúkať našim
zákazníkom tak najlepšiu možnú
kvalitu, ako aj férové a dôveryhodné
zaobchádzanie s našimi partnermi, čo
predstavuje štandard nášho konania.
Chceme byť vnímaní ako dôveryhodný partner – u našich zákazníkov,
akcionárov, obchodných partnerov
a zamestnancov, ako aj u orgánov,
inštitúcií a verejnosti.
spoločnosti, na ktorých má
Österreichische Post
priamy alebo nepriamy
podiel minimálne 50%, alebo
v ktorých uplatňuje kontrolu
iným spôsobom. Všetkým
ostatným spoločnostiam, na
ktorých má Österreichische
Post priamy alebo nepriamy
podiel minimálne 25%, sa
tento Code of Conduct dáva
na vedomie s požiadavkou, aby
Preto sme na základe našej
koncepcie vypracovali tento kódex
správania, Code of Conduct. Platí pre
všetkých zamestnancov v koncerne
– pre predstavenstvo, vedúce sily
a všetky pracovníčky a pracovníkov
na všetkých úsekoch podniku a
podnikania koncernu pošty.1 Náš Code
of Conduct popisuje všetky zásady,
ktoré platia pre naše správanie u
Österreichische Post.
Generálny riaditeľ
DI Dr. Georg Pölzl
mu tiež zabezpečili platnosť
samostatným uznaním v rámci
ich spoločensko právnych
rozhodovacích štruktúr.
2
Code of Conduct
Code of Conduct
3
VŠETCI
ZASTÁVAME
NAŠE HODNOTY
A CODE OF
CONDUCT.
Predstavenstvo
nesie najvyššiu
zodpovednosť za
jednotné použitie
nášho Code of
Conduct v koncerne.
Foto: lukas ilgner
Všetky vedúce sily,
vrátane konateľov
našich holdingových
spoločností, nesú
zodpovednosť za
použitie a dodržanie
nášho Code of
Conduct v ich
príslušnej oblasti
zodpovednosti.
4
Code of Conduct
Code of Conduct
5
code of conduct
ZÁKAZNÍK JE
STREDOBODOM
Zaobchádzame s našimi zákazníkmi tak, ako by sme chceli, aby sa zaobchádzalo s nami:
priateľsky, prívetivo a kompetentne
I. Starostlivosť o zákazníka
Zaobchádzame s našimi zákazníkmi tak, ako
by sme chceli, aby sa zaobchádzalo s nami –
priateľsky, prívetivo a kompetentne. V prvom
rade sme tu pre našich zákazníkov. Pestujeme
jasný, nezameniteľný a sympatický zjav.
Stanovujeme štandard pre kvalitu a orientáciu
na zákazníka. Berieme vážne kritiku zo strany
našich zákazníkov a využívame ju ako stimul
pre zlepšenie. Využívame svoje silné stránky
v prospech našich zákazníkov až za hranice
krajiny.
služieb garantujeme v meniacom sa prostredí v
Rakúsku celoplošné zabezpečenie poštových
služieb.
II. Transparentnosť
Chceme byť vnímaní ako dôveryhodný,
hodnoverný a spoľahlivý partner – tak
našimi zákazníkmi, akcionármi, obchodnými
partnermi a zamestnancami, ako aj inštitúciami
a verejnosťou.
výhody, ak tým má byť spôsobené konanie
v rozpore s povinnosťami alebo opomenutie
príjemcu (zákaz podplácania).
Podrobnejšie predpisy sú uvedené v smernici
koncernu na tému „Prijímanie a poskytovanie
darčekov, pozvaní a iných výhod“.
V prípade pochybností sa obráťte na Vášho
nadriadeného a/alebo na Compliance Office,
resp. na príslušného regionálneho referenta
Compliance. Zákaz podplácania platí aj pre
zahraničné dcérske spoločnosti v regiónoch,
v ktorých (aktívne alebo pasívne) finančné
príspevky zodpovedajú miestnym zvyklostiam
a nie sú zákonom zakázané.
V zmysle celopodnikovej komunikácie a odsúhlaseného vystupovania smerom dovnútra
a navonok dodržiavame príslušné interné
smernice týkajúce sa kontaktu s médiami,
politikou/záujmovými združeniami a investormi.
Ďalšie informácie na tému „Komunikácia“ sú
uvedené v našej smernici pre komunikáciu.
IV. Podplácanie
6
Podrobnejšie predpisy k tomu sú uvedené
v smernici koncernu na tému „Prijímanie a poskytovanie darčekov, pozvaní a iných výhod“.
V prípade pochybností sa obráťte na Vášho
nadriadeného a/alebo na Compliance Office.
Netolerujeme žiadnu formu podplácania ani
korupcie.
Pri styku s obchodnými partnermi, zákazníkmi
a dodávateľmi majú všetky pracovníčky a pracovníci koncernu pošty zakázané ponúkať,
prisľúbiť, poskytnúť alebo prijať peňažné
Code of Conduct
informácie a v prípade
pochybností je Vám k
dispozícii Compliance
Office, Váš príslušný
regionálny referent
Compliance Helpdesk.
Compliance Helpdesk:
Hotline Rakúsko:
0800 202 224
Hotline medzinárodne:
V. Darčeky a pozvania
Regionálne obchodné zvyklosti môžu predpokladať primeranú výmenu darčekov a pozvaní.
Prijatie alebo poskytnutie darčekov alebo pozvaní však môže spôsobiť to, že neprimeraným
spôsobom ovplyvní obchodný vzťah.
Pre ďalšie
Compliance, alebo
VI. Príspevky, verejnoprospešné dary a
sponzoring
III. Komunikácia
Našim zákazníkom poskytujeme jasný prísľub
plnenia a vždy ho dodržujeme. Naše produkty
a služby sú orientované na zákazníka, jednoducho a zrozumiteľne. Ako univerzálny dodávateľ
Požadovanie, nechanie si prisľúbiť, prijatie
alebo odovzdanie peňažných darov je
zakázané nezávisle od výšky peňažného daru.
Výnimkou z toho je prijatie drobných peňažných
súm, pokiaľ tieto nepresahujú bežný rámec
láskavosti (takzvané „sprepitné“).
00800 202 22426
Hotline Srbsko:
+43 (0) 57767 24317
Príspevky, verejnoprospešné dary a sponzoring
sa nesmú použiť na obídenie našich interných
smerníc, týkajúcich sa prijímania a poskytovania
darčekov, pozvaní a iných výhod a musia byť
zlučiteľné s hodnotami a zásadami stanovenými
v tomto Code of Conduct. n
E-Mail: compliance.
[email protected]
Naše pracovníčky a pracovníci majú v zásade
zakázané požadovať pre seba alebo pre
tretieho darček, alebo majetkovú či inú výhodu.
Prijatie alebo poskytnutie darčeka alebo
pozvania môže byť prípustné pri zohľadnení
univerzálnych alebo regionálnych obchodných
zvyklostí a rozsahu.
Code of Conduct
7
NAŠIM CIEĽOM JE,
DLHODOBO
ZABEZPEČIŤ NAŠU
POZÍCIU NA TRHU
V HLAVNEJ
ČINNOSTI.
Code of Conduct
9
code of conduct
NAŠE KONANIE JE
ORIENTOVANÉ NA BUDÚCNOSŤ
Konáme hospodárne a osobne prispievame k úspechu podniku
Správa o trvalej
I. Hospodárnosť
III. Trvalá udržateľnosť
Pri práci sa orientujeme na výsledok a zabezpečujeme našu pozíciu na trhu. Konáme
hospodárne a osobne prispievame k úspechu
podniku. Myslíme dlhodobo a vopred sa
pripravujeme na hospodársky ťažké situácie.
Zabezpečujeme budúcnosť nášho podniku
ako jedného z najdôležitejších poskytovateľov
služieb a zamestnávateľov v Rakúsku, ako
aj jedného z najvýznamnejších aktérov
v európskom/medzinárodnom priestore.
Zabezpečujeme našu pozíciu na trhu ideami
a inováciami orientovanými na cieľ.
Využívame nové technológie na vytvorenie
pridanej hodnoty.
Trvalo udržateľné zabezpečenie rentability
nášho podniku má centrálny význam pre
prevzatie našej spoločenskej zodpovednosti.
Okrem toho chceme poskytnúť primeraný
príspevok pre plnenie sociálnych potrieb.
udržateľnosti
Österreichische Post:
www.post.at/ir
II. Čestná súťaž
Našim cieľom je dlhodobé zabezpečenie našej
pozície na trhu a využitie potenciálov rastu na
definovaných trhoch. Výzvam rastúcej konkurencie čelíme zmenami v našich procesoch,
novými produktmi a neustálym zvyšovaním
efektívnosti.
Zaväzujeme sa k dodržiavaniu pravidiel súťaže
a kartelového práva. Odmietame správanie
odporujúce súťaži, ako sú cenové dohody
alebo zneužitie postavenia profesionálneho
účastníka na trhu.
10
Uvedomujeme si ekologické účinky našej
obchodnej činnosti a aktívne preberáme
zodpovednosť za životné prostredie. Preto je
našim cieľom využívať technológie neohrozujúce životné prostredie, a tým čo najmenej
zaťažovať životné prostredie našou obchodnou
činnosťou. Zdroje využívame hospodárne,
trvalo udržateľne, šetrne a s ohľadom na
životné prostredie. Náš potenciál výkonov čerpáme optimálne a využívame synergie a naše
skúsenosti aj mimo hraníc úsekov – v drobnom
aj vo veľkom. Dôsledne zjednodušujeme naše
procesy a udržiavame vysokú kvalitu daného
prísľubu plnenia.
stanovených postupov a zásad kontroly
a všeobecne uznávaných zásad účtovníctva.
Tieto záznamy obsahujú potrebné informácie
o príslušných transakciách.
V. Spolupráca s úradmi
Zaväzujeme sa k tomu, že v rámci súčasných
povinností predloženia voči dozorným orgánom
a verejnosti poskytneme v našich komunikačných prostriedkoch včas úplné, správne,
presné a zrozumiteľné dáta. Predloženie
našich finančných dát zodpovedá uznávaným
štandardom Corporate Governance.
S orgánmi dozoru a regulácie relevantnými
pre Österreichische Post vedieme otvorený,
transparentný a kooperatívny styk. Našim
cieľom je zabezpečiť stabilný vzťah dôvery
medzi Österreichische Post a týmito orgánmi.
VI. Kapitálový trh
Rakúsky
kódex Corporate
Náš podnik ako podnik kótovaný na burze
podlieha prísnym požiadavkám kapitálového
trhu. Na ochranu podniku a jeho reputácie
dodržiavame príslušné zákonné ustanovenia a
vedieme otvorenú a transparentnú komunikáciu
s akcionármi, investormi a analytikmi. Okrem
toho sa hlásime k zásade, že s akcionármi
zaobchádzame za rovnakých podmienok
rovnocenne.
Governance:
www.corporategovernance.at
Pre ďalšie informácie
a v prípade
pochybností je Vám k
dispozícii Compliance
Office, Váš príslušný
regionálny referent
Uvedomujeme si, že zneužitie insiderských
informácií („obchod zasvätených“), teda kúpa
alebo predaj cenných papierov pri využití
náskoku znalostí voči ostatným účastníkom
na trhu je zákonom zakázané a súdne trestné.
Naše pracovníčky a pracovníci sú informovaní
a školení o zaobchádzaní s prísne dôvernými
informáciami a o zákaze zneužitia insiderských
informácií.
Compliance, alebo
Compliance Helpdesk
(kontaktné údaje pozri
strana 7).
Podrobnejšie ustanovenia o zaobchádzaní
s insiderskými informáciami, alebo o ich
odovzdávaní ďalej sú uvedené v smernici
Compliance Österreichische Post. n
IV. Bilancia a výkazníctvo
Österreichische Post opiera svoje rozhodovacie
procesy o správnosť a presnosť záznamov účtovníctva. Zvláštny význam má pritom dôverné
zaobchádzanie s bezpečnostnými a osobnými
údajmi, ako aj s účtovnými a finančnými
dátami. Všetky obchodné prípady musia byť
v našich knihách vykázané podľa predpisov
Code of Conduct
Code of Conduct
11
SPRÁVAME SA
K SEBE
OTVORENE
A S ÚCTOU.
DCÉRSKE SPOLOČNOSTI
ÖSTERREICHISCHE POST AG
Code of Conduct
13
code of conduct MY VŠETCI SME
POŠTA
V. Zaobchádzanie s obchodným a podnikovým tajomstvom (ochrana dát)
Správame sa k sebe otvorene a s úctou.
Rešpektujeme všetkých ľudí
I. Otvorenosť a úcta
Správame sa k sebe otvorene a s úctou. Poskytujeme si navzájom bezprostredný otvorený
feedback, kritizujeme vec a nie osoby. Konflikty
riešime interne, nevynášame informácie von
a neustále sa usilujeme o vážnosť nášho podniku. Stojíme pevne za rozhodnutiami a spoločne
ich realizujeme.
Ako vedúce sily sme vzormi – nielen ľudsky, ale
aj odborne. Poskytujeme orientáciu a v tíme
chceme dosiahnuť naše ciele so správnymi
ľuďmi na správnom mieste. Sme otvorení pre
žiadosti a Feedback našich pracovníčok a
pracovníkov.
II. Rovnosť príležitostí a diverzita
Rešpektujeme všetkých ľudí, bez ohľadu
na ich vek, pohlavie, ich rasu, náboženstvo,
prípadné postihnutie, sexuálnu orientáciu a
pôvod. Dbáme na ich dôstojnosť a ich právo na
súkromnú sféru. Nestrpíme diskrimináciu – bez
ohľadu na dôvod.
III. Zdravie a bezpečnosť
Zdravie a bezpečnosť našich pracovníčok
a pracovníkov sú pre nás mimoriadne
dôležité. Preto pripisujeme maximálny význam
14
dodržaniu zákonných a vnútropodnikových
ustanovení pre ochranu zamestnancov. Aktívne
uskutočňujeme podnikovú podporu zdravia
a realizujeme preventívne opatrenia pre dlhodobé udržanie zdravia a pracovnej schopnosti
našich zamestnancov.
IV. Zabránenie konfliktom záujmov
Naše konanie sa orientuje výlučne na záujmy
nášho podniku. Smeruje k tomu, aby zabránilo
akýmkoľvek konfliktom záujmov, ktoré by mohli
mať negatívny dopad na náš podnik. Zabraňujeme situáciám, v ktorých sa osobné alebo
hospodárske záujmy dostávajú, alebo by sa
mohli dostať do konfliktu so záujmami podniku.
Možné konflikty záujmov (vzťahy s osobami
alebo firmami, s ktorými Österreichische Post
uskutočňuje obchody, ako napr. príbuzenské
vzťahy, obchodné vzťahy alebo investície)
predkladáme našim nadriadeným bez výzvy
a v plnom rozsahu.
Konflikty záujmov môžu vyplynúť aj v súvislosti
s vedľajšou pracovnou činnosťou; tieto sa
musia v zásade hlásiť príslušnej kancelárii
pre pracovníkov. Podrobnejšie predpisy sú
uvedené vo Vašej pracovnej zmluve alebo
vo vždy platnom služobnom poriadku alebo
v kolektívnej zmluve.
Code of Conduct
S informáciami akéhokoľvek druhu, ktoré
máme neustále k dispozícii, alebo nám budú
sprístupnené bez ohľadu na spôsob, zaobchádzame ako s dôvernými, a neodovzdávame ich
ďalej neoprávneným tretím.
K týmto informáciám patria finančné dáta,
prevádzkové dáta, dáta zákazníkov, dáta
pracovníkov, ako aj ostatné informácie, ktoré
sa vzťahujú na podnikanie koncernu pošty, jeho
podnikových aktivít a stratégií pre budúcnosť.
Osobné dáta fyzických alebo právnických
osôb používame podľa príslušných zákonných
predpisov, predovšetkým zákona na ochranu
údajov. V prípade pochybností je Vám v záležitostiach ochrany dát k dispozícii podnikový
referent pre ochranu dát, resp. koncernový
referent pre ochranu dát.
Podrobnejšie ustanovenia o úlohách
a príslušnosti v záležitostiach ochrany
dát sú uvedené v rokovacom poriadku
koncernového referenta pre ochranu dát
(Konzerndatenschutzbeauftragter – KSB),
ako aj interného podnikového referenta pre
ochranu dát (Datenschutzubeautragter – DSB)
v spoločnostiach koncernu.
Duševné vlastníctvo je cenným majetkom, ktorý
treba chrániť pred neoprávneným použitím a
zverejnením. K tomu patria autorské, známkové
a patentové práva, nezávisle od toho, či duševné vlastníctvo k tomu prislúcha Österreichische
Post AG, koncernu, alebo dcérskej spoločnosti.
VII. Dodržanie právnych predpisov
a pokynov pre správanie
Zaväzujeme sa k tomu, že pri všetkých
konaniach a rozhodnutiach dodržíme právne
predpisy (zákony, nariadenia, smernice, atď.),
ktoré platia vo vždy platnom právnom poriadku,
ako aj interné smernice a pokyny pre správanie
(organizačné pokyny) vypracované pre celý
koncern.
Pokiaľ by pre zohľadnenie regionálnych a
medzinárodných zvláštností boli rozhodnuté
predpisy odlišné od smerníc a pokynov pre
správanie vypracovaných pre celý koncern,
v každom prípade zapojíme Compliance Office
a právne oddelenie Österreichische Post AG. n
Zaobchádzanie s majetkom podniku
S majetkom podniku (budovy, zariadenie, pomocné a prevádzkové materiály) zaobchádzame
odborne a šetrne. Majetok podniku nevyužívame
pre súkromné použitie, ani pre činnosti, ktoré
neslúžia pre účel podniku. Výni­mkou z toho je
zmluvne priznané súkromné využitie majetku
podniku (napr. pre služobné vozidlá).
Code of Conduct
15
Download

kódex správania a etický kódex österreichische post ag