KÓDEX SPRÁVANIA A ETIKY
POKYNY OHĽADOM ÚPLATKÁRSTVA
A NEPRÍPUSTNÝCH PLATIEB
MAGNA INTERNATIONAL INC.
POKYNY OHĽADOM ÚPLATKÁRSTVA A NEPRÍPUSTNÝCH
PLATIEB
Magna zakazuje úplatkárstvo a neprípustné platby na všetkých svojich
obchodných rokovaniach v každej krajine. Tieto pokyny sa vzťahujú
na Magna International Inc. a všetky jej dcérske spoločnosti a
pridružené spoločnosti ("Magna"), a na všetkých zamestnancov
Magny, vrátane členov predstavenstva riaditeľov, úradníkov a
zamestnancov a poradcov, dodávateľov a zástupcov Magny.
Magna venovala roky rozvíjaniu dobrej
povesti získavaním obchodu na základe
filozofie "lepší produkt za lepšiu cenu." To
znamená, že obchod musel byť sledovaný s
integritou a vyhraný férovo na základe
produktu a ceny, nie zaplatenia alebo
prijatia úplatkov a iných neprípustných
platieb. Kódex správania a etiky Magny
vyslovene
zakazuje
úplatky
a
iné
neprípustné platby. Každý zamestnanec,
ktorý sa zúčastňuje takýchto aktivít, bude
predmetom disciplinárneho konania a môže
byť dokonca aj okamžite prepustený.
vážny dopad na dobré meno Magny.
Čo je "neprípustná platba"?
“Neprípustná platba” je úplatok, provízia alebo
podporná platba.
“Úplatok” je čokoľvek cenného - vrátane peňazí,
darov, láskavostí, zábavy, výhody alebo
prospechu akéhokoľvek druhu - ktorý bol
poskytnutý alebo ponúknutý niekomu pre jeho
osobný prospech, ktorý môže byť vnímaný ako
pokus o ovplyvnenie kroku alebo rozhodnutia,
ktorý má alebo nemá vykonať daná osoba na
získanie alebo udržanie obchodu z organizácie,
ktorú osoba zastupuje, alebo získať akúkoľvek
neoprávnenú výhodu od tejto osoby alebo
organizácie, ktorú zastupuje.
“Provízia” je forma úplatku. Je to vrátenie alebo
Mnoho krajín má zákony, ktoré považujú úplatky
prijatie vrátenia už vyplatenej sumy (alebo takej,
a iné neprípustné platby za nezákonné dokonca
ktorá sa má vyplatiť) ako osobnej odmeny za
aj vtedy, keď sa vyskytnú v inej krajine.
vytvorenie alebo podporu obchodnej zmluvy.
Porušenie týchto zákonov je závažným trestným
činom, ktorý môže mať za následok pokuty voči
spoločnosti a ktorýmkoľvek zamestnancom
“Podporné platby” sú platby malých súm na
alebo iným osobám, ktoré sú zainteresované
nízkej úrovni vládnych úradníkov na dosiahnutie
(vrátane manažérov, ktorí takéto konanie
bežných služieb, ktoré by Magna mohla aj inak
schvália).
Jednotlivci,
ktorí
sú
priamo
získať legálne. Napríklad by to mohla byť platba
zainteresovaní, riskujú väzenie. Dokonca aj
na urýchlenie pripojenia telefónu alebo
náznak porušenia týchto zákonov môže mať
Magna International Inc. | Pokyny ohľadom úplatkárstva a neprípustných platieb
1
programu.
Politika
Magny
neprípustných platieb
ohľadom
Magna zakazuje vykonávanie neprípustných
platieb, či už priamo alebo nepriamo, cez tretiu
stranu. Magna tiež zakazuje vytváranie
falošných dokumentov a záznamov v súvislosti s
akoukoľvek neprípustnou platbou. Rovnako je
neprípustné žiadať alebo prijímať neprípustné
platby (napríklad od dodávateľa pre Magnu
alebo zamestnanca Magny), ako aj ponúknuť
alebo vyplatiť neprípustnú platbu (napríklad
verejnému úradníkovi alebo zamestnancovi
zákazníka). Zodpovednosť sa vyvodzuje aj v
prípade ponuky alebo sľubu na platbu, dokonca
aj keď neprípustná platba nebola v skutočnosti
nikdy vykonaná.
Za určitých okolností daný obchodný dar alebo
výdavky na zábavu v prospech vládneho
úradníka na získanie alebo udržanie obchodu sa
môže považovať za úplatok, a to najmä v
prípade, že hodnota daru alebo zábavy je
vysoká (napríklad cestovné náklady). Pre lepšie
porozumenie toho, ako sa prekrývajú dary a
zábava s úplatkami, si pozrite Pokyny Magny
ohľadom darov a zábavy. Ak máte akékoľvek
otázky, či je dar neprimeraný, konzultujte so
svojím Regionálnym alebo Skupinovým právnym
poradcom alebo s Riaditeľom Magny pre
dodržiavanie právnych predpisov.
Medzinárodné
uplatnenie
protikorupčných zákonov
Magna je predmetom mnohých zložitých
miestnych a medzinárodných protikorupčných
zákonov. Niektoré z týchto zákonov sa
špecificky
zameriavajú
na
podplácanie
zahraničných vládnych úradníkov. Patria sem
napríklad Zahraničný protikorupčný zákon
Spojených štátov a Zákon o korupcii
zahraničných verejných činiteľov Kanady.
Niektoré protikorupčné predpisy - Zákon
Spojeného kráľovstva o podplácaní - tiež
zakazujú neprípustné platby jednotlivcom v
súkromnom sektore a ďalšie formy komerčného
úplatkárstva. Vzhľadom k šírke operácií Magny
po celom svete nemôžu tieto pokyny riešiť
všetky otázky, ktoré vyplynú z medzinárodných
a miestnych požiadaviek. Je zodpovednosťou
každého
zamestnanca
Magny
rozumieť
zákonom a konať v súlade s platnými
medzinárodnými a miestnymi zákonmi. Ak si nie
ste istí, či konkrétny priebeh rokovaní je
nezákonný alebo inak škodlivý povesti Magny,
mali by ste sa poradiť s vedením, svojím
Regionálnym alebo Skupinovým právnym
poradcom alebo Riaditeľom Magny pre
dodržiavanie právnych predpisov.
Kedy sú povolené podporné platby
Väčšina krajín a mnohé spoločnosti zakazujú
podporné platby. Magna považuje podporné
platby za neprimerané platby, sú preto
zakázané. Avšak, podporné platby sa môžu
príležitostne vyskytnúť vtedy, ak zamestnanec
vykonávajúci platbu verí, že jeho zdravie alebo
bezpečnosť
je
v
bezprostrednom
nebezpečenstve, a je presvedčený o tom, že
platba je nevyhnutná na ochranu jeho zdravia
alebo bezpečnosti. Situácia, keď je požiadavka
na zaplatenie pod hrozbou fyzickej ujmy, nebude
považovaná za neprimeranú platbu, ale platba
sa musí nahlásiť právnemu oddeleniu a musí
byť riadne zaznamenaná, aby bola platba a jej
okolnosti presne vyjadrené.
Tretie
strany:
Zástupcovia,
dodávatelia a iní sprostredkovatelia
Magna výslovne zakazuje neprípustné platby
vykonané prostredníctvom tretích strán, ako sú
zástupcovia,
dodávatelia
alebo
iní
sprostredkovatelia. Skutočnosť, že neprimeranú
platbu realizovala tretia strana, neeliminuje
možnosť trestnej alebo občianskoprávnej
zodpovednosti voči Magne alebo zamestnancovi
Magny za protiprávne kroky vykonané
spostredkovateľom tretej strany. Protikorupčné
zákony nerozlišujú medzi krokmi, ktoré ste
vykonali Vy a krokmi vykonanými inou osobou
vo Vašom mene. Z tohto dôvodu je potrebné
zabezpečiť, aby zástupcovia alebo iné tretie
strany dodržiavali štandardy Magny ohľadom
Magna International Inc. | Pokyny ohľadom úplatkárstva a neprípustných platieb
2
obchodného správania. Vo všetkých prípadoch,
keď
zástupca,
dodávateľ
alebo
iný
sprostredkovateľ zastupuje Magnu, musíte:
o Prijať
potrebné
opatrenia
na
monitorovanie a prevenciu pochybenia;
a
o Mať zdokumentovaný základ pre dôveru
v integritu tretej strany;
o Primerane reagovať na indikácie o
možnom
pochybení.
Mali by ste sa poradiť so svojím Regionálnym
alebo Skupinovým právnym oddelením alebo
Riaditeľom Magny pre dodržiavanie právnych
predpisov, ak máte nejaké otázky týkajúce sa
prenájmu zástupcu alebo predĺženia existujúcej
zmluvy. Skontrolujte známky nebezpečenstva
alebo "červené vlajky", ktoré by mohli
poukazovať na rizikový vzťah tretej strany.
Mohli by to byť situácie, keď tretia strana:
falšovanie záznamov na zatajenie úplatku je
zakázané. Aby sa monitorovali platby a odhalili
neprípustné, je dôležité, aby boli všetky
transakcie transparentné, plne dokumentované
a kódované na účty, ktoré presne odrážajú ich
charakter. Musia byť dodržané všetky kontroly a
schvaľovacie postupy, a účtovné knihy a
záznamy musia byť vedené s primeranými
podrobnosťami a
detailmi, aby presne
zobrazovali všetky transakcie. Knihy a záznamy
Magny nesmú obsahovať žiadne nepravdivé,
zavádzajúce alebo umelé položky. Ak ste si
vedomí toho, že niekto falšuje účtovné knihy
alebo záznamy alebo sa inak snaží zatajiť
platbu, alebo máte podozrenie, musíte svoje
podozrenie
bezodkladne
oznámiť
prostredníctvom Linky dobrého obchodu, priamo
svojmu manažérovi,
Skupinovému
alebo
Firemnému kvestorovi, Skupinovému alebo
Regionálnemu právnemu poradcovi alebo
niektorému Firemnému právnemu poradcovi
Magny.
o Sa javí ako nekvalifikovaná alebo s
malým počtom zamestnancov;
o Je špecifikovaná alebo
vládnym úradníkom;
odporúčaná
o Požaduje, aby jej identita bola udržaná v
tajnosti;
o Požaduje platby v
vopred
alebo
zahraničných účtov;
hotovosti alebo
prostredníctvom
o Požaduje falšovanie dokumentov;
o Požaduje
nezvyčajne
vysokú
kompenzáciu v pomere k poskytovaným
službám; alebo
o Vyhľadáva
náhradu
nákladov
za
nezvyčajne
vysoké
alebo
nezdokumentované náklady.
Ak sa vyskytuje ktorákoľvek z týchto červených
vlajok, vyžaduje sa ďalšie vyšetrenie a
konzultácia s manažmentom a/alebo Právnym
oddelením.
Vedenie záznamov: knihy a záznamy
Stále sa musia viesť presné knihy a záznamy a
Porušenie
Každá transakcia, bez ohľadu na sumu, môže
viesť k porušeniu protikorupčných zákonov. Z
tohto dôvodu je dôležité, aby každý
zamestnanec Magny chápal pravidlá a okamžite
hlásil akékoľvek nesprávne postupy hneď, ako je
to možné. Magna má politiku netrestať za dobrý
úmysel nahlásenia údajného pochybenia.
Vyšetrované sú všetky správy a akékoľvek
porušenie bude považované za veľmi závažnú
záležitosť, a bude potrestané disciplinárnym
konaním, ktoré môže mať za následok aj
ukončenie pracovného pomeru.
Každý
má
výslovne
zakázané
trestať
pracovníkov za to, že v dobrom úmysle nahlásili
možné porušenie zákonov.
Obvinenia z
odmeňovania budú prešetrené a budú prijaté
vhodné
disciplinárne
opatrenia,
vrátane
ukončenia
pracovného
pomeru,
ak
sa
jednotlivcovi dokáže, že je vinný z odmeňovania.
Magna International Inc. | Pokyny ohľadom úplatkárstva a neprípustných platieb
3
Užitočné tipy
Regionálneho právneho poradcu alebo
Firemného právneho poradcu Magny, keď
čelíte situácii, v ktorej si nie ste istí zákonom
a/alebo politikou Magny v tejto oblasti.
VŽDY…
 Uistite sa, že plne rozumiete platným
právnym požiadavkám a prístupu Magny k
ponúkaniu alebo prijímaniu darov a zábavy
(pozri tiež Pokyny Magny ohľadom darov a
zábavy).
NIKDY...
×
Neponúkajte nič hodnotné vládnemu
úradníkovi alebo inej osobe, aby ste tak
dosiahli
skutočnú
alebo
domnelú
neoprávnenú výhodu.
×
Nedovoľte, aby boli vykonané platby tajných
provízií,
provízií
alebo
podobných
korupčných
platieb.
Sem
patria
aj
dojednania s politicky vplyvnými osobami,
spoločnosťami alebo organizáciami, kde sú
poplatky
neprimerané
ponúkaným
legitímnym službám.
×
Nevykonávajte platbu žiadnej osobe (v
hotovosti alebo v naturáliách) za služby, na
ktoré nemá Magna normálne nárok. Sem
patrí napríklad zaplatenie štátneho úradníka,
aby pracoval nadčas, počas miestnych
sviatkov alebo aby vykonával povinnosti nad
rámec svojho bežného popisu práce.
×
Nerobte nič, čo by podporilo alebo uľahčilo
niekomu inému, vrátane zástupcu Magny,
vykonať neprípustnú platbu.
×
Nevytvárajte neevidovaný "tajný" fond.
×
Nežiadajte ani neprijímate úplatok alebo
províziu.
 Vyvíjajte náležitú starostlivosť pri výbere a
zapojení tretích strán (vrátane nezávislých
dodávateľov, obchodných zástupcov a
lobistov).
 Dávajte na vedomie naše protikorupčné
požiadavky tretím stranám prostredníctvom
formálnej zmluvy a zabezpečte, aby boli
kroky tretích strán monitorované a
kontrolované v priebehu trvania ich zmluvy.
 Uistite sa, že všetky výdavky sú presne
zaznamenané,
spracovávané
hotovosti.
vrátane tých, ktoré sú
prostredníctvom
drobnej
 Uistite sa, že všetky žiadosti o platby
podané finančnému personálu sú riadne
podložené legitímnymi faktúrami, ktoré sú
schválené zodpovednými zamestnancami s
príslušnými
limitmi,
vyhotovené
pre
oprávnených príjemcov a na riadne
obchodné účely. Mala by byť vykonaná
náležitá kontrola, aby boli odhalené všetkyh
podozrivé žiadosti o platbu.
 Predvídajte a plánujte dopredu pre prípad
nových alebo možných okolností, kde sa
potenciálne môže vyskytnúť úplatkárstvo
alebo korupcia.
 Bezodkladne oznámte svojmu manažérovi,
Skupinovému kvestorovi, Skupinovému
alebo Regionálnemu právnemu poradcovi
alebo Právnikovi Magny všetky náznaky
neprípustných platieb alebo obavy, ktoré
máte ohľadom legitímnosti platby v hotovosti
alebo v naturáliách, ktorú Vám ponúkajú
alebo majú v úmysle tak urobiť.
 Vyhľadajte
radu
svojho
manažéra,
Skupinového kvestora, Skupinového alebo
DÁVAJTE SI POZOR NA...

Províziu, ktorá je neúmerná poskytovaným
službám.

Každú žiadosť o platbu, ktorá vyzerá
podozrivo buď kvôli menu alebo jurisdikcii
nesúvisiacej s transakciou, a to vrátane
charity alebo nadácie.
Magna International Inc. | Pokyny ohľadom úplatkárstva a neprípustných platieb
4

Zákulisné
informácie
o
zástupcoch
súčasných alebo budúcich tretích strán,
ktoré naznačujú, že môžu vykonávať kroky,
ktoré by mohli byť považované za
nevhodné.

Dávanie alebo prijímanie darov alebo

zábavy, keď ste uprostred postupu
určovania ceny alebo výberového konania.
VIAC INFORMÁCIÍ:
Ohľadom
ďalších
informácií
alebo
rád
kontaktujte Skupinového alebo Regionálneho
právneho poradcu alebo Firemného právneho
poradcu Magny..
Marec 2013
Magna International Inc. | Pokyny ohľadom úplatkárstva a neprípustných platieb
5
Download

Zásady o podplácaní a nevhodných platbách