ISSN 1233-0574
nr 10 (132) listopad 2013
W numerze:
• Julia Sawicka w świątecznej odsłonie
• Termin składania deklaracji mija 30 listopada!
• Mamy złotych sportowców
Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las
Suchy Las • Biedrusko • Ziel¹tkowo • Z³otniki Wieœ • Z³otniki Osiedle
Chludowo • Golêczewo • Z³otkowo • Osiedle Grzybowe • Jelonek
1
R E K L AMA
21
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
Chcą się od nas uczyć
Delegacja z gminy Kostrzyn 7 listopada odwiedziła gminę Suchy Las. Celem tej wizyty było
zapoznanie się z funkcjonowaniem naszej oświaty.
W Gimnazjum w Suchym Lesie realizowany jest projekt „Szkoła XXI wieku…”,
w ramach którego do wykorzystania jest
ponad milionowa kwota, w tym na sprzęt
multimedialny, szkolenia, zajęcia zainteresowań zaproponowane przez uczniów.
Przedstawiciele gminy Kostrzyn pytali
również o inwestycje oświatowe. W tym
punkcie przedstawiono projekt budowy filii szkoły podstawowej w Suchym Lesie.
Ciekawym tematem dla zainteresowanych
była bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów uczęszczających do naszych
placówek oraz ich udział w konkursach.
FOT. B. STACHOWIAK
– W ramach dobrych praktyk chcemy się
od was czegoś nauczyć. Od kilku lat odnotowujemy niestety gorsze wyniki nauczania
i chcielibyśmy to zmienić. U nas co prawda
oświata jest trochę inaczej zorganizowana,
tak jak w każdej innej gminie, ale te dobre
przykłady chcemy od was przenieść na nasz
gruntt – powiedziała w rozmowie sekretarz
gminy Kostrzyn, Barbara Jaskuła.
Oprócz Sekretarz z gminy Kostrzyn
przyjechali do nas przedstawiciele Rady
Gminy oraz placówek oświatowych. Natomiast gminę Suchy Las reprezentowali sekretarz Joanna Nowak, kierownik Referatu
Oświaty i Sportu Violetta Pałącarz
oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli: Beata Radomska, Agnieszka
Michalak, Grażyna Matysiak,
Krzysztof Antkowiak i Jarosław
Krajewski.
Goście byli zainteresowani pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na działalność
oświatową. Projektów, na które
Gmina otrzymała dofinansowanie
jest sporo. Przykładem może być
tu Referat Oświaty i Sportu Urzędu Gminy, który wygrał konkurs
na realizację projektu unijnego „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów…”. Dzięki
temu możliwe było zorganizowanie w szkołach podstawowych dla uczniów
zajęć m.in. logopedycznych, korekcyjnych
czy rozwijających ich zainteresowania.
Ale o nowe źródła dofinansowania dbają
także same gminne placówki oświatowe.
opiecznych ma także Zespół Szkół w Chludowie, wśród nich klub dobrego filmu,
koło muzyczne, koło języka angielskiego.
Jeżeli chodzi o osiągnięcia uczniów, to
tylko w ubiegłym roku szkolnym Gimnazjum w Suchym Lesie mogło pochwalić
się 19 laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, co daje mu pierwsze
miejsce w Wielkopolsce. Nasze szkoły nie
tylko biorą udział w konkursach, ale także
je organizują. Szkoła Podstawowa w stolicy gminy jest organizatorem Międzygminnego Konkursu Matematycznego.
Pierwsza część spotkania, którą poprowadziła Violetta Pałącarz odbyła się
w urzędzie. Na jej zakończenie sekretarz
Joanna Nowak otrzymała podziękowania
za możliwość spotkania się w takim gronie
i wymianę doświadczeń. Następnie goście
W Zespole Szkół w Biedrusku dzieci mają
możliwość uczestniczenia chociażby w
kółkach teatralnych, plastycznych czy rozwijających zdolności recytatorskie. Bogatą
ofertę zajęć dodatkowych dla swoich pod-
zostali zaproszeni do zwiedzania nowego
budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.
Barbara Stachowiak
Znowu w pierwszej dziesiątce. Suchy Las nadal utrzymuje się w ścisłej czołówce najlepszych
gmin wiejskich w Polsce. W kolejnym rankingu, tym razem „Zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego”, zajęliśmy ósme miejsce.
Ranking został zorganizowany przez
Komisję Samorządu Terytorialnego i
Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz
Polska”. Przy jego tworzeniu oceniany
był rozwój gmin w 2012 roku pod względem gospodarczym, społecznym oraz
ochrony środowiska. Dane pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego,
z tzw. Banku Danych Lokalnych. Wyniki
rankingu zostały ogłoszone 4 listopada
podczas konferencji w Sali Kolumnowej
Sejmu RP.
W tym roku Gmina Suchy Las poza
tym wynikiem została uznana za jedną z
najatrakcyjniejszych dla biznesu. W rankingu sporządzonym przez miesięcznik
Forbes zajęła drugie miejsce. Tym samym
uzyskała najlepsze miejsce wśród samorządów w Wielkopolsce.
Barbara Stachowiak
Wydawca: Urząd Gminy Suchy Las, Redakcja: Gazeta Sucholeska, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las.
Dział ogłoszeń i reklam: tel.: 61 8 115 167, fax 61 8 125 212. Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, e-mail: [email protected]
Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Grażyna Głowacka, Urszula Habrych, Anna Małłek, Joanna Nowak.
Druk: Drukarnia TOP DRUK z Łomży. Nakład: 4200 egzemplarzy. Materiały do następnego numeru zbierane są do: 6 grudnia.
w w w.suchylas.pl
3
Leroy Merlin startuje w grudniu
lowano bezdotykowe baterie, bezwodne pisuary, jest także miejsce, gdzie można przewinąć dziecko.
Jeżeli chodzi o halę sprzedażową, to zostały na niej wydzielone strefy, których nie
ma w innych sklepach tej marki. I tak na
przykład w strefie wypoczynku dzieci będą
mogły spędzić czas na zabawie, a dorośli
na zaznajomieniu się z asortymentem sklepu, w strefie aranżacji kuchennych, kuchnię
będzie można zaprojektować od A do Z.
– Ciekawostką na pewno będzie drukarka
3D. Drukarka ta drukuje z twardego i wytrzymałego materiału, podobnego do plastiku. Przy jej pomocy będzie można wydrukować na przykład korek do wlewu paliwa
w kosiarce oraz inne rzeczy, których nie
posiadamy w ofercie – dodaje Dariusz Legucki.
Poza tym Leroy Merlin na otwarcie dla
klientów przygotował liczne promocje
i niespodzianki. Jedną z nich będzie limitowana ilość drewnianych skrzyń.
– Wszystkie produkty, które klient zmieści
do skrzyni otrzymają 10-procentowy rabat.
Będziemy rozdawać również kalendarze,
odbędą się liczne pokazy. Więcej nie chcę
zdradzać. Zapraszam do Leroy Merlin w
Złotnikach – zachęca dyrektor sklepu.
Już w środę, 4 grudnia w Złotnikach zostanie otwarty sklep budowlano – dekoracyjny Leroy Merlin. Z tej okazji dla klientów przewidziano wiele atrakcji, promocji i niespodzianek.
Sam obiekt także dla wielu będzie zaskoczeniem.
Obiekt ten jest z całą pewnością nowoczesny, podczas jego budowy zostały zastosowane innowacyjne rozwiązania technologiczne. Jest on również proekologiczny, co
daje mu pełną unikatowość. – Na zewnątrz
zainstalowaliśmy latarnie ledowe, zasilane solarami. Na parkingu znajdują się
miejsca do „tankowania” samochodów zasilanych energią elektryczną. Na zewnątrz obiektu jest ściana z ogrodem
wertykalnym, który
będzie przez cały rok zielony. Kolejną rzeczą są zamontowane na dachu zestawy solarne do ogrzewania wody użytkowej. Poza
tym mamy zbiorniki na deszczówkę, którą
będziemy podlewać rośliny na ogrodzie zewnętrznym – wymienia Dariusz Legucki, dyrektor Leroy
Merlin w Złotnikach.
Nie tylko na zewnątrz,
ale i wewnątrz sklep
jest ciekawy. W toaletach zainsta-
Barbara Stachowiak
URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY INFORMUJE
ZASADY OPODATKOWANIA SPADKÓW
4
żonkowie innych zstępnych (np. mąż, wnuczki);
GRUPA III: POZOSTALI NABYWCY.
Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się
wartość rynkową majątku nabytego przez spadkobiercę
w drodze spadku z wartością rzeczy i praw majątkowych
nabytych uprzednio od spadkodawcy (np. tytułem darowizny) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym
nastąpiło nabycie spadku.
Opodatkowaniu podlega nabycie majątku o wartości ponad kwotę wolną od podatku. W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie
skarbowym w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia
się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku
albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia
przez notariusza zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy
lub praw majątkowych (SD-3) lub wspólnego zeznania
podatkowego (SD -3 wraz z informacjami o pozostałych
podatnikach SD -3/A).
Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ
na określenie podstawy opodatkowania.
Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi
14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu
podatkowego ustalającej wysokość podatku.
Zwolnienia dla najbliższej rodziny
Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze
spadku przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba,
rodzeństwo, ojczyma i macochę, nabywca może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków
i darowizn (zwolnienie nie dotyczy spadków, gdy zgon
spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.).
Warunkiem, który trzeba spełnić, aby skorzystać ze
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
zwolnienia od podatku jest zgłoszenie (na formularzu
SD-Z2) nabytych w drodze spadku składników majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego
w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo
zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez
notariusza.
Powyższy termin jest przepisem prawa materialnego,
który po jego upływie nie może zostać przywrócony.
W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku każdy z
nabywców składa odrębne zgłoszenie.
Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy
wartość rynkowa nabytego majątku nie przekracza
kwoty wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady
kumulacji wartości majątku nabytego ostatnio od tej
samej osoby i w okresie 5 lat poprzedzających nabycie
spadku) - obecnie do kwoty 9 637 zł.
Jeżeli nabycie majątku w drodze spadku nie zostanie
zgłoszone we wskazanym terminie, wówczas podlega
opodatkowaniu na zasadach określonych dla I grupy
podatkowej.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkobierca dowiedział
się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
po upływie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego – wtedy zwolnienie stosuje się,
gdy zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi
urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu,
oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia
wiadomości o ich nabyciu.
INFORMACJE PODATKOWE
Kto musi płacić podatek od spadku
Do zapłaty obowiązane są osoby fizyczne, które nabyły
majątek w drodze spadku, w przypadku gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku.
Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.
Jednak w przypadku, gdy nabycie spadku nie zostało
zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed
organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej
na fakt nabycia.
Wysokość kwot wolnych od podatku
od spadków
Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej,
która wynosi:
9 637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,
7 276 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej,
4 902 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej.
Grupy podatkowe w podatku od
spadków i darowizn
GRUPA I:
małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym,
macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;
Grupa II:
zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo
małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, mał-
ZADANIE LOKALNE 2014
Program pobudzania aktywności obywatelskiej 2014–2015
W maju 2013 r. Rada Gminy Suchy Las uchwaliła Program pobudzania aktywności
obywatelskiej na lata 2014 – 2015. Tym samym w gminnych sołectwach zrezygnowano
z realizacji funduszu sołeckiego, a w osiedlach – z realizacji priorytetu lokalnego. Nowy
Program
m przewiduje realizację tzw. zadań lokalnych według własnych, określonych przez
Radę zasad.
Pierwszy etap realizacji nowatorskich
rozwiązań mamy już za sobą. Zebrania
wiejskie i osiedlowe podjęły stosowne
uchwały, a do Urzędu Gminy wpłynęły
wynikające z nich wnioski. Kilka sołectw skorzystało z możliwości „kumulacji” przyznanych środków finansowych w
roku 2015. Pozostałe jednostki zaplanowały wydatkowanie całej przyznanej kwoty w nadchodzącym 2014 roku. Zadania
uchwalone przez mieszkańców znalazły
się obligatoryjnie w projekcie budżetu
gminy.
W Chludowie z przyznanych 45 tys. zł
postanowiono sfinansować przebudowę,
modernizację i uporządkowanie terenu
przystanku autobusowego (końcowego)
przy ul. Poznańskiej, a pozostałą kwotę przeznaczyć na organizację lokalnych
imprez integracyjnych: Święta Młodych,
Parafiady, Dnia Dziecka, Dożynek Parafialnych.
W Golęczewie, które również otrzymało
do dyspozycji 45 tys. zł, środki finansowe
postanowiono przeznaczyć na doposażenie
świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów
zielonych – miejsc pamięci, dokończenie
remontu opłotowania na byłym cmentarzu,
oraz na organizację uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej.
Zielątkowo – ze względu na mniejszą
liczbę mieszkańców – dysponujące na zadanie lokalne kwotą 30 tys. zł, postanowiło wydać pieniądze na projekt drugiej części zagospodarowania terenu za boiskiem
sportowym, z uwzględnieniem w projekcie
górki saneczkowej, oraz na imprezy integracyjne: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka,
Dzień Babci i Dziadka, balik karnawałowy, Rajd Rowerowy Pieczona Pyra, Dożynki, Wigilię. Jeśli z przeznaczonej na
projekt zagospodarowania kwoty 17 tys.
zł pozostaną środki – nie zostaną one wydane, ale przesunięte na realizację zadania
lokalnego wsi w roku 2015.
W Złotkowie postawiono na oszczędność. Z przyznanych 30 tys. zł – kwotę 25
tys. zł mieszkańcy zostawiają na rok następny. Wtedy fundusz pozostający w gestii sołectwa będzie większy, bo zsumuje
się z kwotą przyznaną na 2015 r. Natomiast
5 tys. zł przeznaczono na sfinansowanie
projektu boiska, oraz na imprezy integracyjne: Dzień Dziecka i Dzień Matki.
Mieszkańcy Złotnik – Wsi postanowili
z przyznanych 30 tys. zł zagospodarować
jedną trzecią (10 tys. zł) – na zamontowanie lampy przy chodniku na ul. Słonecznej od sklepu do bloków 5, 6, 7. Pozostałe
20 tys. czeka na propozycje wydania w kolejnym roku budżetowym.
Najmłodsze i najmniejsze sołectwo naszej gminy – Jelonek – któremu pozostawiono do dyspozycji również 30 tys. zł,
połowę tej kwoty przesunął na rok 2015.
Natomiast pozostałą sumę zaplanowano
wydać na szereg drobnych zadań: zabezpieczenie pomieszczenia na zebrania rady
sołeckiej oraz na potrzeby innych działań,
organizację Dnia Dziecka i Dnia Świętego
Mikołaja, wykonanie 4 tablic informacyjnych z montażem, organizację spotkania
integracyjnego mieszkańców sołectwa,
oraz wykonanie 2 znaków drogowych dotyczących pylenia nawierzchni ulic.
Mieszkańcy Biedruska – dysponujący kwotą 60 tys. zł – skupili się przede
wszystkim na infrastrukturze sportowej
– przeznaczając 40 tys. zł na projekt i budowę boisk z wykładziny poliuretanowej.
Pozostałą kwotę zaplanowano przeznaczyć
na zainstalowanie 2 – 3 lamp oświetleniowych u zbiegu ulic Bursztynowej i Agatowej, organizację imprez integracyjnych:
Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka,
oraz wsparcie Klubu Honorowych Dawców Krwi Błękitna Kropelka.
Na Osiedlu Grzybowym połowa
z przydzielonych w ramach Programu
45 tys. zł – zostanie przeznaczona na wyposażenie świetlicy osiedlowej (która ma
być wynajęta dla mieszkańców w przyszłym roku), a pozostała kwota – na działalność integracyjną mieszkańców, oraz
uzupełnienie nasadzeń zieleni na skwerach
na Placu Grzybowym.
Miejscowość Suchy Las – ze względu
na podział na dwie jednostki pomocnicze – dysponuje łącznie kwotą 120 tys. zł.
„Swoje” 60 tys. zł mieszkańcy osiedla Suchy Las przeznaczyli na budowę siłowni
zewnętrznej na Os. Poziomkowym, wykonanie boiska do siatkówki plażowej w rejonie górki saneczkowej oraz zainstalowanie 6 tablic informacyjnych w osiedlu.
Natomiast zebranie mieszkańców osiedla Suchy Las – Wschód postanowiło
o następującym przeznaczeniu 60 tys. zł:
drenaż i nawierzchnia ze sztucznej trawy
na siłowni zewnętrznej na ul. Bogusławskiego, wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 284/1 przy ul. Bogusławskiego (parking,
w w w.suchylas.pl
plac handlowy, rekreacja, rondo), a także
zakup i montaż dwóch wiat przystankowych ul. Meteorytowa/Os. Przy Lesie,
ul. Bogusławskiego/Nowy Rynek, tablicy
informacyjnej na placu przy ul. Bogusławskiego, imprezy integracyjne (zawody
rodzinne, turniej dla dzieci, młodzieży,
rodziców, szkolenia z udzielania pierwszej
pomocy, sprzątanie świata) oraz dosadzenie drzew i krzewów na terenie osiedla.
W dysponujących kwotą 45 tys. zł Złotnikach – Osiedlu, ponad połowę środków przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej (4-5 elementów).
Pozostała kwota zostanie spożytkowana
na akcję sprzątania osiedla, wycieczkę dla
dorosłych, grzybobranie, wycieczkę dla
dzieci i Wigilię, oraz kontynuację remontu pomieszczeń użytkowanych przez Koło
Gospodyń Wiejskich przy ul. Żukowej.
Powyższe zestawienie zadań lokalnych
uchwalonych przez zebrania mieszkańców
pokazuje, jak różne są pomysły i oczekiwania w zakresie wydawania publicznych
pieniędzy, pozostających w bezpośredniej
dyspozycji samych mieszkańców. Zgodnie
z własną uchwałą podjętą w maju br. radni powinni w uchwale budżetowej przyjąć
wymienione zadania bez jakichkolwiek
zmian. W pozostałym zakresie przygotowany przez Wójta projekt budżetu może
być przez Radę Gminy modyfikowany,
oczywiście z zachowaniem zasad jego
konstruowania.
Drobną rysę na tym demokratycznym
modelu współuczestnictwa w wydatkowaniu publicznych pieniędzy stanowi jednak
fakt, że w skali Gminy frekwencja na zebraniach, podczas których dzielono środki
przyznane w ramach Programu pobudzenia aktywności obywatelskiej, wyniosła
zaledwie 2,6%. Jeśli więc Czytelnicy mają
inne, lepsze i ciekawsze pomysły na wydawanie – niemałych przecież – pieniędzy
z naszego budżetu, warto w przyszłym roku
zadbać, aby znalazły się one we wnioskach
jednostek pomocniczych. Wtedy kolejny
program, jaki przedłożymy Radzie Gminy
do uchwalenia, zamiast „pobudzania aktywności obywatelskiej”, będzie po prostu
jej realizacją.
Joanna Nowak
Sekretarz Gminy Suchy Las
5
INFORMACJE Z POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY SUCHY LAS
14
4 października 2013 r.
r – Komisja Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska dokonała oceny prac, które wpłynęły na konkurs fotograficzny. W skład komisji
konkursowej weszli: przewodniczący Komisji Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony
Środowiska Ryszard Tasarz oraz jej członkowie – Paweł Tyrka, Urszula Ćwiertnia, Katarzyna Niewczas, Krzysztof Pilas, Danuta
Wilk, Stanisław Wróbel, a także kierownik
Referatu Oświaty i Sportu Violetta Pałącarz
oraz redaktor „Gazety Sucholeskiej” Barbara Stachowiak. Przyznano pięć pierwszych
nagród – po jednej w każdej kategorii – oraz
szereg wyróżnień. Następnie radny Paweł
Tyrka poinformował o wynikach konkursu
„Mój ogródek kwiatowy”. W dalszej części
posiedzenia przewodniczący Komisji Ryszard Tasarz przekazał członkom kserokopie
pism, które wpłynęły od ostatniego posiedzenia, z prośbą o zapoznanie się z nimi do listopadowego posiedzenia Komisji.
14 października 2013 r. – Komisja Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska kontynuowała obrady na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych. Poza członkami obu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
wójt Grzegorz Wojtera, zastępca wójta Jerzy
Świerkowski, kierownik Referatu Komunalnego Justyna Radomska, redaktor „Gazety
Sucholeskiej” Barbara Stachowiak oraz licznie przybyli mieszkańcy Osiedla Grzybowego. Przedstawili oni koncepcję uspokojenia
ruchu samochodowego na ich osiedlu poprzez
zamknięcie ulic Sosnowej i Muchomorowej
od strony ulicy Złotnickiej. Po długiej dyskusji na wniosek radnego Krzysztofa Pilasa
radni ośmioma głosami za i jednym wstrzymującym się zdecydowali o rozpoczęciu
procedury, zmierzającej do przeprowadzenia
konsultacji społecznych w tej sprawie.
21 października 2013 r. – Główny temat
pierwszej części posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych
dotyczył wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy
Las – rejon ulicy Fortecznej II. W posiedzeniu – poza członkami Komisji – uczestniczyli: wójt Grzegorz Wojtera, zastępca wójta
Jerzy Świerkowski, Małgorzata Ratajczak z
Gminnej Pracowni Urbanistycznej, wnioskodawca, projektant i mieszkaniec Suchego
Lasu. Po wyjaśnieniach, dotyczących zmian
w ukształtowaniu terenu, a także zobowiązaniu wnioskodawcy do wykonania odwiertów
w celu określenia nośności gruntu na tym
terenie, członkowie Komisji jednogłośnie
opowiedzieli się za rozpoczęciem procedury
wszczęcia planu. W dalszej części posiedzenia powrócono do dyskusji nad sprawą uspokojenia ruchu kołowego na Osiedlu Grzybowym.
23 października 2013 r. – Posiedzenie
Komisji Finansowo-Budżetowej poświęcone było opiniowaniu projektów uchwał,
6
przygotowanych na październikową sesję
Rady Gminy Suchy Las. W posiedzeniu –
poza członkami Komisji – uczestniczyli:
wójt Grzegorz Wojtera, zastępca wójta Jerzy
Świerkowski, skarbnik Monika Wojtaszewska, radna Urszula Ćwiertnia, przewodnicząca
Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód Anna
Ankiewicz oraz mieszkaniec Suchego Lasu.
Jako pierwszy omówiono projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/320/13
Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 kwietnia
2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją
dróg w Chludowie, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna” 01001010/6050 BI/
WPF/2008/0011. Członkowie Komisji jednogłośnie poparli projekt tej uchwały. Takim
samym wynikiem – po wyjaśnieniach skarbnika Moniki Wojtaszewskiej – zakończyło się
głosowanie nad projektami dwóch uchwał:
zmieniającej uchwałę nr X/73/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2011 r. w
sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
długoterminowego oraz zmieniającej uchwałę nr XLIX/457/10 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Następnie jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
stawek dotacji przedmiotowych na rok 2014
dla gminnego zakładu budżetowego. W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad
projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr
XXXII/307/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia
7 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2013-2019 oraz projektem
uchwały zmieniającej uchwałę budżetową
Gminy Suchy Las na rok 2013 – oba projekty
zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. Po
wyjaśnieniach zastępcy wójta Jerzego Świerkowskiego również jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Zakładu Gospodarki Komunal-
nej Suchy Las
Sp. z o.o. poprzez wniesienie
przez
Gminę
Suchy Las wkładu niepieniężnego (aportu) w
postaci nieruchomości. Następnie omówiono projekty jedenastu uchwał, dotyczących
zmian w statutach osiedli i sołectw gminy
Suchy Las. Jako ostatni omówiono i poddano
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego – opinia Komisji jednogłośnie
pozytywna.
23 października 2013 r. – Komisja
Oświaty, Kultury i Sportu spotkała się z dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej (CKiBP) w Suchym Lesie Urszulą
Habrych, zastępcą dyrektora CKiBP w Suchym Lesie Matyldą Strebejko-Komarowską
oraz kierownikiem Biblioteki Publicznej w
Suchym Lesie Moniką Majewską-Szymkowiak. Początkowo dyskusja dotyczyła zmian
w budżecie Gminy i zmniejszenia pierwotnej
kwoty, przewidzianej na działalność CKiBP
w roku 2013. Następnie dyrektor CKiBP Urszula Habrych oraz zastępca dyrektora Matylda Strebejko-Komarowska przedstawiły
sprawozdanie z tegorocznej działalności oraz
informacje o zajęciach i imprezach, planowanych na przyszły rok. Radne Izabela Zeiske i
Grażyna Gronowska zwróciły uwagę na fakt,
iż oferta Centrum z racji jego położenia adresowana jest przede wszystkim do mieszkańców Suchego Lasu, natomiast w Chludowie i
Biedrusku głównie dzieci odczuwają brak zajęć artystycznych. W końcowej części posiedzenia rozmawiano o budżecie CKiBP na rok
2013, szczególnie skupiając się na finansowej
stronie obchodów Dni Gminy Suchy Las.
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Suchy Las
Anna Małłek
Informacje
j Zarządu
ą Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE
• P
Podczas
d
paźź
dziernikowej
sesji
Rady Gminy Suchy
Las przyjęto uchwałę
zmieniającą
statuty
wszystkich jednostek
pomocniczych, między innymi naszego
Osiedla. Zmiany są
niewielkie i mają charakter porządkujący
stan prawny, w związku ze zmianami w
zasadach finansowania jednostek pomocniczych naszej Gminy. Zastępca wójta Jerzy
Świerkowski poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolektora
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
odd ulicy
li Złotnickiej
Zł t i ki j wzdłuż
dł ż torów
t ó do
d ulicy
li
Łagiewnickiej. Wybudowanie łącznika ze
zbiornikiem wód deszczowych na Osiedlu
Grzybowym jest kluczowe dla podłączenia w przyszłości ulic naszego Osiedla do
„deszczówki”, szczególnie ciągle zalewanej
ulicy Jelonkowej. Zakończenie inwestycji październik 2014 r. Na koniec sesji zapytałem o sprawę przebudowy skrzyżowania
ulic: Pawłowicka/Obornicka. Wójt Grzegorz Wojtera poinformował, że doszło do
porozumienia z GDDKiA, na mocy którego Gmina będzie finansować w przyszłym
roku nawierzchnię bitumiczną, natomiast
po stronie GDDKiA pozostanie sfinansowanie infrastruktury technicznej.
INFORMACJE Z SESJI RADY GMINY SUCHY LAS
Podczas wrześniowej sesji
sji podjęto ponadto uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Suchym Lesie i Chludowie. I tak w
Suchym Lesie następujące ulice otrzymały
nazwy:
• KONWALIOWA – odchodząca prostopadle od ulicy Obornickiej, łącząca się z
ulicą Forteczną,
• LAWENDOWA – odchodząca od ulicy
Fortecznej w kierunku wschodnim do
ulicy Maciejkowej, równoległa do ulicy
Malwowej,
• MACIEJKOWA – odchodząca od ulicy Lawendowej w kierunku północnym,
równoległa do ulic Fortecznej i Stromej,
przecinająca ulicę Malwową,
• MALWOWA – odchodząca od ulicy Fortecznej w kierunku wschodnim, równoległa do ulicy Lawendowej.
W Chludowie nazwę EKOLOGICZNA
otrzymała ulica odchodząca prostopadle od
ulicy Za Parkiem.
W statucie Gminy dokonano zmian m.in.
w zakresie kompetencji przewodniczącego
oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
oraz kwestii organizacyjnych dotyczących
sesji Rady Gminy.
Wyrażano wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Suchy Las. Plan ten
jest dokumentem strategicznym, przygotowywanym w celu osiągnięcia przez jednostkę samorządową długofalowych korzyści
środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Jego zadaniem jest zwiększenie
efektywności energetycznej, zmniejszenie
emisji oraz wdrożenie nowych technologii
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Ostatnią uchwałą wrześniowej sesji
przyjęto Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2014-2018.
W dokumencie tym
y został określony:
y pop
ziom nakładów planowanych przez spółkę
na inwestycje, terminy planowanych przedsięwzięć z uzasadnieniem konieczności ich
realizacji, koszty oraz ich zakres rzeczowy.
Ponadto wskazano inwestycje, na które
Aquanet otrzymał lub będzie ubiegał się
o dotacje unijne.
Pierwszą uchwałą październikowej sesji zmniejszono wysokość kwoty pożyczki
z 1 mln 737 tys. zł do kwoty 778 tys. zł,
którą Gmina postanawia zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację budowy kanalizacji sanitarnej wraz
z modernizacją dróg w Chludowie. Gmina
na tę inwestycję pozyskała środki zewnętrzne w wysokości blisko 1,5 mln zł. Jej całkowity koszt został oszacowany na ponad
2 mln zł.
W uchwałach z czerwca 2011 r. oraz z
maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia przez
Gminę kredytu inwestycyjnego długoterminowego zmieniono zapisy dotyczące okresów spłat kredytu - odpowiednio z 7 do 10
lat i z 5 do 10 lat. Kredyty te w wysokości
10 i 11 mln zł zostały zaciągnięte na budowę i modernizację dróg oraz rozwój infrastruktury kulturalno-edukacyjnej na terenie
gminy.
Wyrażono zgodę na zaciągnięcie kredytu
inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 777 tys. zł na refundację wydatków
poniesionych podczas realizacji inwestycji
w Jelonku – budowa ulic: Krótka, Orzechowa, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa
(na pokrycie umowy podstawowej, robót
uzupełniających oraz inspektora nadzoru).
Ustalono wysokość stawek dotacji na
2014 r. do utrzymania obiektów zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu, czyli:
hala GOS, zespoły boisk w Suchym Lesie, Złotkowie i Golęczewie oraz boiska
ze sztuczną nawierzchnią w Suchym Le-
• Zarząd Osiedla opublikował na osiedlowej stronie internetowej zmiany w zakresie
odbioru odpadów, które będą obowiązywać w naszej gminie od 1 stycznia 2014 r.
Ponadto 7 listopada 2013 r. w Urzędzie
Gminy odbyło się spotkanie informacyjne
dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli, dotyczące nowej gospodarki
odpadami w gminie po 1 stycznia 2014 r.
Osobą prowadzącą spotkanie był kierownik
Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
pan Wiesław Orczewski. Podczas spotkania poprosiłem o odpowiedź na pytanie,
czy od 1 stycznia 2014 r. utrzymany będzie
bardzo niesprawiedliwy system, w którym
mieszkańcom Suchego Lasu oraz Osiedla
Grzybowego wywozi się surowce wtórne
2 razy w miesiącu, podczas gdy pozostałym mieszkańcom naszej Gminy zaledwie
1 raz w miesiącu? Opłata dla wszystkich
jest identyczna. Pan kierownik Wiesław
Orczewski odparł, że Urząd Gminy w procedurze przetargowej określi tylko minimalną ilość odbiorów surowców wtórnych
w miesiącu (1 raz), natomiast firma wykonująca usługi może wybranym mieszkańcom odbierać surowce wtórne częściej.
29 listopada (piątek) o godz. 18.00
w Złotnikach, przy ul. Żukowej 14 odbędzie się spotkanie Mieszkańców z zastępcą
wójta Jerzym Świerkowskim w sprawie
zmian w zakresie gospodarki odpadami,
podczas którego sprawa powyższa, mam
nadzieję, zostanie ostatecznie wyjaśniona.
• Kończy się remont kapitalny pomieszczeń na piętrze przy ul. Żukowej 14. Zarząd
Osiedla serdecznie dziękuje za zaangażowanie i życzliwość pani Aleksandrze Rewers-Taterce, kierownik Referatu Administracyjno – Gospodarczego Urzędu Gminy
oraz panom: Zbigniewowi Kordeckiemu i
Michałowi Lechmanowi.
w w w.suchylas.pl
sie,, na Osiedlu Grzybowym,
y
y , w Złotnikach
i w Zielątkowie.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2013-2019 oraz w budżecie Gminy na rok bieżący.
Upoważniono Wójta Gminy do złożenia
jeszcze w tym roku wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Biedrusku. Inwestycja ta, dla której Gmina jest w trakcie
ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na
budowę, obejmuje ulice: gen. Świerczewskiego, Ogrodową, Powstańców Wielkopolskich.
Podwyższono kapitał zakładowy Zakładu Gospodarki Komunalnej poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci
nieruchomości niezabudowanej w Chludowie, na której spółka prowadzi Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Ustalono zakres niezbędnych prac na
drzewach, będących pomnikami przyrody. W kompetencji Rady Gminy, zgodnie z właściwą ustawą, jest ustanawianie
w drodze uchwały pomników przyrody oraz
uzgadnianie wykonania na nich koniecznych prac.
Podejmując kolejnych jedenaście uchwał
dokonano zmian w statutach jednostek
pomocniczych gminy – sześciu sołectw
i pięciu osiedli. Zmiany te są następstwem
uchwalenia w maju tego roku Programu pobudzania aktywności obywatelskiej, który
umożliwia jednostkom pomocniczym wpisanie z ich inicjatywy do budżetu gminy
zadań, służących społeczności danej jednostki (w zastępstwie dotychczas funkcjonujących: funduszu sołeckiego i priorytetu
lokalnego).
Barbara Stachowiak
• Zarząd Osiedla oraz Koło Gospodyń
Wiejskich zapraszają wszystkich Mieszkańców naszego Osiedla na tradycyjną Wigilię
dla Mieszkańców - 7 grudnia 2013 r. (sobota). Podobnie jak w roku ubiegłym, w
miarę możliwości prosimy o wkład w kulinarną jakość wigilijnego stołu. Wszelkie
inicjatywy sąsiedzkie w tym zakresie będą
mile widziane! Szczegóły na plakatach w
gablotach ogłoszeniowych oraz na stronie
internetowej Osiedla.
Bardzo prosimy o zapisywanie się do
newslettera na stronie www.zlotniki.suchylas.pl. Każdy zapisany użytkownik będzie
na bieżąco otrzymywał wszystkie informacje osiedlowe automatycznie.
Michał Przybylski
Przewodniczący Zarządu
OSIEDLA ZŁOTNIKI – OSIEDLE
www.zlotniki.suchylas.pl
7
Tak świętowaliśmy 95. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości
Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe. Co roku Polacy obchodzą je dla upamiętnienia
11 listopada 1918 roku, kiedy Polska po 123 latach niewoli odzyskała wolność. W gminie z tej okazji odbywają
się uroczystości. W tym roku świętowano w Chludowie, Golęczewie i Suchym Lesie.
Nic dla siebie wszystko dla Ojczyzny
W Chludowie, 9 listopada po wieczornej mszy świętej parafianie, przybyli goście wzięli udział
w koncercie pieśni patriotycznych, które przeplatane były deklamacjami wierszy.
W ten oto sposób oddano cześć tym wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. Uroczystość
przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Radą Sołecką oraz Zespołem Szkół w Chludowie.
białych róż”.
Podczas spotkania w kościele nie zabrakło także utworów religijnych. Alina Forysiak wraz z Renatą Wrzeszcz brawurowo
wykonały Ave Maryja Piotra Rubika. Z kolei Krystian Ratajczak, uczeń miejscowego
FOT. B. STACHOWIAK
– Dzięki tym osobom, które przelewały
krew za naszą ojczyznę, za niepodległość
Polski dziś możemy się tu spotkać, wspólnie świętować jako wolni ludzie – podczas
powitania mówiła Izabela Zeiske. Przewodnicząca Koła Gospodyń zaprosiła do
obejrzenia animowanej „Historii
Polski” autorstwa Tomasza Bagińskiego.
Po prezentacji krótkometrażowego filmu promującego Polskę,
w kościele rozbrzmiały słowa
pieśni, które oddają nasz patriotyzm, męstwo, odwagę naszego
narodu i jego dążenie do uzyskania upragnionej wolności. Członkinie Koła Gospodyń, członkowie
Rady Sołeckiej oraz gościnnie
występujący panowie - absolwenci Zespołu Szkół w Chludowie, a
także zaprzyjaźniony z sołectwem
Przemysław Majkowski, sołtys wsi Golęczewo zaśpiewali między innymi „Warszawiankę”, „Piechotę” oraz „Pierwszą kadrową”. W solowym występie Izabela Zeiske
zaintonowała piosenkę „Rozkwitły pąki
Gimnazjum zaprezentował skomponowaną
przez siebie pieśń na cześć Jana Pawła II.
To nie był jedyny występ przedstawiciela
Zespołu Szkół w Chludowie. Na tę okazję
uczennice pod okiem Marii Bajer przygo-
Duchowe Westerplatte i pamięć
o bohaterach
Narodowe Święto Niepodległości jest okazją dla wielu Polaków do akcentowania swojego
patriotyzmu. Często przybiera jednak to złą formę, budząc duże emocje i powodując
niepotrzebne zamieszki w stolicy. Zadać można wówczas pytanie – czym jest patriotyzm?
Odpowiedź nie jest prosta, bo definicja patriotyzmu jest szeroka.
W gminie Suchy Las Narodowe Święto Niepodległości świętowano cały dzień,
można powiedzieć, że nawet kilka dni, bo
mieszkańcy Chludowa zaczęli już 9 listopada. W Suchym Lesie uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny,
na której obecni byli przedstawiciele władz
gminy i powiatu, poczty sztandarowe oraz
mieszkańcy. Oprawę muzyczną zapewnił
tradycyjnie chór parafialny „Soli Deo”. W
swoim kazaniu proboszcz ks. kanonik Andrzej Niwczyk, przywołując słowa homilii
błogosławionego Jana Pawła II wskazał, że
8
nasz patriotyzm powinien być wyznaczany Jego słowami: Każdy z nas powinien
w swoim życiu podjąć się i wypełnić zadania, od których nie można się uchylić
i zdezerterować. Przyjąć porządek praw
i obowiązków, które trzeba utrzymać i
obronić tak jak to Westerplatte.1
Do dalszego świętowania zaprosiło Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna. Przy
wejściu powitała gości wystawa starych fotografii. Głównym punktem spotkania była
projekcja filmu niemego „Szaleńcy / My
pierwsza brygada” w reżyserii Leonarda
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
towały wiersze, a wśród nich: „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” czy „O spacerze
po cmentarzu wojskowym”. Doniosłym
momentem uroczystości było wspólne zaśpiewanie „Marszu Polonia”.
W spotkaniu tym uczestniczyły nie tylko osoby dojrzałe wiekiem, ale także młodzi ludzie. Dla wszystkich jednak obchody
tego święta były ważnym, podniosłym wydarzeniem.
– Dla mnie święto to jest przypomnieniem młodych lat. Te piosenki, wiersze –
wszystko wraca. Cieszę się, że tak radośnie
możemy je obchodzić – skomentowała pani Elżbieta Chudzińska.
– Jest to czas wspominania, rozmów z dziadkami o dawnych czasach. Dzięki obchodom tego święta
przypominamy sobie dlaczego możemy mówić po Polsku, dlaczego
mamy tę Polskość, co jest dla nas
ważne w tej Polskości – mówił
Krystian Ratajczak.
– To było piękne spotkanie w
pięknym miejscu – podsumował
proboszcz parafii Ryszard Hoppe.
– Historia Polski od zawsze złączona była z kościołem. Uważam, że
kościół jest dobrym miejscem na przywołanie pamięci o tych, dzięki którym możemy
śpiewać i modlić się w języku polskim.
Barbara Stachowiak
Buczkowskiego. Miłą niespodzianką była
jednak rozmowa przed seansem prowadzącego uroczystość Andrzeja Ogórkiewicza z
Michałem Andrzejakiem, reprezentującym
Stowarzyszenie Twierdza i Dawny Garnizon Poznań. Panowie przybliżyli historię
odzyskiwania przez Polskę niepodległości,
tego co działo się w tym okresie na terenie Wielkopolski oraz gminy Suchy Las,
a zwłaszcza w Biedrusku. Zaprezentowane zostały również dawne mundury Wojsk
Wielkopolskich i powiedziano dlaczego
były tak niejednorodne. Powód tego związany jest z tym, że żołnierze przechodzili
do tych wojsk z różnych jednostek zaboru.
Na scenie wystąpił rodzimy sympatyk grup
rekonstrukcyjnych Jacek Czaczyk, jak się
okazało w stroju wyjściowym Armii Wielkopolskiej, prezentujący również przed
wejściem do CKiBP zrekonstruowany przez
siebie pojazd pancerny WZ 34, będący
w wyposażeniu Wojska Polskiego w II RP.
W tym roku w Golęczewie po raz dwudziesty zorganizowane zostały uroczystości
niepodległościowe. Rozpoczęły się rajdem rowerowym, w trasę którego do lokalnych
miejsc pamięci w Chludowie, Zielątkowie, Sepnie, Sobocie ruszyło 60 rowerzystów.
Wyjechali z Golęczewa, by zatoczyć pętlę i przy figurze Najświętszej Maryi Panny Królowej
Korony Polskiej wraz z władzami Gminy, mieszkańcami spotkać się na głównych obchodach
Święta Niepodległości.
Rozpoczęcie uroczystości oznajmiło Bajer, prezes Stowarzyszenia Golęczewian.
wycie syreny. – Po raz pierwszy miesz- – Tą wolnością obdarowali nas wszystkich
kańcy Golęczewa spotkali się tutaj w 1994 – niezależnie od poglądów, od przekonań,
roku. Od tego momentu mija 20 lat.
Nasza uroczystość z roku na rok
zmienia się i pięknieje, jest coraz
bogatsza. Myślę, że dziś można powiedzieć, że jest to nasza Gminna
uroczystość – mówiła w imieniu
organizatorów Danuta Kamińska,
kierownik miejscowej szkoły.
Wójt Gminy zabierając głos,
podkreślił że obchody Święta Niepodległości w Golęczewie są dla
niego szczególnie ważne. Przy
okazji podziękował mieszkańcom
za możliwość wspólnego spotkania
się i świętowania w atmosferze szacunku dla wszystkich pokoleń Polaków, którzy na przestrzeni dziejów
walczyli o wolną Rzeczpospolitą.
Uroczystości towarzyszyły pieśni patriotyczne, występy dzieci,
wspólna modlitwa, apel poległych.
Były również przemówienia, które
skłaniały do refleksji.
– Bardzo często mówimy, że pamiętamy o walce orężnej Polaków,
ale nie tylko w ten sposób Polacy
walczyli o wolność. Bardzo często
walczyli o nią zza ołtarzy, zza pulpitów nauczycielskich, zza katedr
O scenografię uroczystości – „rumowisko”, symbol wojny dwudziestoletniej
profesorskich – podkreśliła Maria – zadbał sołtys wsi Przemysław Majkowski
Barbara Stachowiak
wypatrzyć można zabudowę charakterystyczną dla ówczesnego Biedruska i Soboty. Podczas godzinnego seansu na pianinie
taperowała Ewa Rubinowska. Jako ciekawostkę przytoczyć należy pierwszą datę
wyświetlenia filmu. Stało się to z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Gminy Suchy
Las i Ośrodka Kultury w 1996 r. z okazji
100-lecia kina polskiego.
Po „akademii” filmowej, po strawie duchowej, zgromadzeni mogli posilić się tradycyjnym, wielkopolskim rogalem świętomarcińskim.
w w w.suchylas.pl
9
Paweł Andrzejewski
1
Homilia Jana Pawła II, wygłoszona w Gdańsku w 1987
źródło: http://www.youtube.com
FOT. P. ANDRZEJEWSKI
Film zaprezentowany w hali widowiskowej CKiBP zrealizowany został z okazji 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a opowiada o walce Legionów
Polskich Józefa Piłsudskiego. Kręcony
był przez Poznańską Wytwórnię Filmową
również na terenie dzisiejszej gminy Suchy
Las oraz jej okolic. Oglądając „Szaleńców”
niezależnie od wyznawanej wiary. A dziś
nie potrafimy należycie tej darowanej nam
wolności uszanować.
Z kolei proboszcz miejscowej parafii
ks. Krzysztof Andrzejewski wskazał, że
obchodząc Święto Niepodległości stajemy
nad symbolicznymi grobami tych, którzy
oddali życie za nasz kraj. – Stając nad ich
grobami nie sposób nie zadać pytania. Dlaczego oni umarli? Po co? Jaki sens miała
ich śmierć? Odpowiedź jest bardzo prosta
- bo kochali, kochali swoich bliskich, kochali społeczności gdzie żyli i kochali swoją ojczyznę, którą utracili. A najpiękniejsza pieśń o miłości mówi:
miłość nie zazdrości, nie szuka
poklasku, nie unosi się pychą…
I w tym kraju, dziś na nowo musimy nauczyć się kochać i szanować innych, tak jak robili to nasi
przodkowie. Ksiądz Krzysztof
Andrzejewski kończąc swoją
wypowiedź zaapelował, byśmy
zaczęli wypełniać ich testament.
Przy figurze władze samorządowe, organizacje, mieszkańcy
zapalili znicze, złożyli liczne
wiązanki kwiatów. Na zakończenie Danuta Kamińska podziękowała wszystkim za przybycie,
w szczególności władzom samorządowym. Słowa podziękowania skierowała do strażaków
z OSP Golęczewo, ich rodzin
i sąsiadów, którzy zebrali się
liczną gromadą, by uporządkować miejsce przy figurze na listopadową uroczystość, a także
do tych wszystkich mieszkańców, którzy na co dzień otaczają
je opieką.
FOT. B. STACHOWIAK
Jubileuszowe spotkanie przy figurze
OSP Suchy Las w akcji
10
diowozy Policji. Działania przybyłych na
miejsce służb skupiły się na prowadzeniu
akcji reanimacyjnej, ewakuowaniu osoby zakleszczonej z rozbitego samochodu
przy pomocy sprzętu hydraulicznego, opatrywaniu ran i pomocy pozostałym dwóm
osobom poprzez wykonywanie czynności przedmedycznych, oświetleniu terenu
akcji, sorpcji substancji ropopochodnych
oraz uprzątnięciu elementów karoseryjnych z drogi, a także na usunięciu rozbitego pojazdu z drogi. Niestety w wyniku
tego zdarzenia zginęły dwie osoby.
FOT.
FOT
FFO
OTT. OSP
O
OSP
SP SSU
SUC
SUCHY
UCCH
U
HYY LLA
LAS
ASS
A
Pierwszy wyjazd w ubiegłym miesiącu
miał miejsce 9 października. O godzinie
15:55 w naszej remizie zawyła syrena,
która wzywała strażaków do interwencji
związanej z likwidacją gniazda os. Owady zagnieździły się pod rampą na terenie
należącym do Urzędu Gminy. Przybyli
na miejsce strażacy w specjalistycznych
ubraniach przy pomocy środków owadobójczych usunęli zagrożenie. Akcja była
trudna, ponieważ trzeba było unieść do
góry część elementu rampy za pomocą lewarków samochodowych oraz klinów.
Po kilku dniach spokoju, 14 i 15 października nasza jednostka wyjeżdżała do
akcji związanych z załączeniem się instalacji monitoringu pożarowego w budowanym obiekcie handlowym w Złotnikach.
Działania przybyłych na miejsce straży
polegały na sprawdzeniu przyczyny załączenia się monitoringu. Na szczęście w
obu przypadkach było to spowodowane
wykonywaniem prac remontowych a nie
powstaniem pożaru. Dodatkowo w działaniach brały udział dwa zastępy z JRG-5
Piątkowo.
16 października strażacy dwukrotnie
wyjeżdżali do interwencji. Na pierwszą
udali się do Suchego Lasu na ul. Poziomkową w celu zabezpieczenia lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR-a).
Natomiast w godzinach popołudniowych
zostali zadysponowani do pożaru budynku
mieszkalnego w Golęczewie. Dzięki szybkiej interwencji miejscowej OSP nasze zastępy zostały zawrócone z trasy i wróciły
do remizy.
Do tragicznego w skutkach zdarzenia
doszło 18 października. W godzinach późnowieczornych w Golęczewie doszło do
wypadku z udziałem samochodu osobowego. Jak wynika z ustaleń Policji, samochód
z powodu nadmiernej prędkości wpadł w
poślizg i uderzył w przydrożne drzewo.
Siła uderzenia była bardzo duża. Do zdarzenia zostały zadysponowane następujące jednostki i służby: dwa zastępy z OSP
Golęczewo, jeden zastęp z OSP Chludowo,
jeden zastęp z OSP Zielątkowo, dwa zastępy z OSP Suchy Las, dwa zastępy z JRG-5
Piątkowo, samochód operacyjny z oficerem PSP, dwie karetki pogotowia, dwa ra-
Po powrocie do remizy przed godziną pierwszą w nocy, po niespełna 10 minutach zawyła syrena w naszej strażnicy.
Wyjazd miał miejsce już 19 października i
związany był z powstałym zadymieniem w
pomieszczeniu sauny obiektu sportowego
w Poznaniu na ul. Strzeszyńskiej. Po przybyciu na miejsce działania strażaków skupiły się na odłączeniu instalacji elektrycznej, sprawdzeniu pomieszczenia, w którym
doszło do pożaru oraz pomieszczeń przyległych. Dodatkowo w akcji udział brały –
zastęp z JRG-1 Poznań Stare Miasto oraz
Pogotowie Energetyczne. Po stwierdzeniu,
że zagrożenia już nie ma ostatnia czynność
polegała na pisemnym przekazaniu miejsca objętego interwencją osobie odpowiedzialnej za ten obiekt.
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
21 października w godzinach popołudniowych strażacy zostali zadysponowani
do wypadku drogowego, do którego doszło
na trasie K-11 w Złotkowie. W wyniku najechania samochodu ciężarowego na samochód osobowy jedna osoba została ranna.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu lądowania LPR-a oraz sorpcji substancji ropopochodnych rozlanych
na jezdni. Dodatkowo w akcji udział brały
dwa zastępy z JRG-5 Piątkowo, karetka
pogotowia oraz dwa radiowozy policyjne.
23 października o godz. 14:55 zawyła
syrena w naszej remizie, która wzywała
nas do wyjazdu związanego z zabezpieczeniem lądowania LPR-a oraz pomocy
w przetransportowaniu lekarza i ratownika medycznego na miejsce zdarzenia.
Interwencja została przeprowadzona w
Złotnikach na Osiedlu Grzybowym, gdzie
doszło do zasłabnięcia osoby dorosłej. Dodatkowo na miejsce akcji przyjechał zastęp
z OSP Golęczewo.
Po dwóch dniach przerwy w wyjazdach
zastęp z naszej jednostki został zadysponowany do zerwanej linii energetycznej
w Suchym Lesie na ul. Meteorytowej. Na
szczęście na miejscu okazało się, że doszło
do zerwania linii napowietrznej ale telefonicznej, która nie stwarzała zagrożenia.
Działania przybyłych straży, także z JRG-5
Piątkowo, polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia za pomocą taśmy ogrodzeniowej oraz przekazaniu informacji o
zerwanej linii telefonicznej odpowiednim
służbom. Dodatkowo w akcji udział brał
patrol Straży Gminnej.
Ostatni wyjazd w ubiegłym miesiącu
miał miejsce 27 października i związany
był z usunięciem plamy na jezdni, która powstała w wyniku kolizji drogowej
dwóch samochodów osobowych. Do interwencji w Złotnikach na skrzyżowanie ulic
Obornickiej i Łagiewnickiej wyjechały
dwa zastępy.
Oprócz wyjazdów do interwencji, druhowie z OSP Suchy Las w październiku
przeprowadzili dwie pogadanki wraz z pokazem sprzętu strażackiego w przedszkolach w Poznaniu na ul. Golęcińskiej i na
ul. Dojazd.
Sporządził:
Naczelnik OSP Suchy Las
dh Patryk Tasarz
Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
W ostatnie dni października i pierwsze listopada Straż Gminna patrolowała
cmentarze i ich okolice zwracając uwagę
na tych, którzy niekoniecznie odwiedzali
groby swych bliskich, lecz interesowali się
tym, co ludzie ze sobą przynoszą. Złodziei
najczęściej interesowały bogate wiązanki,
znicze łatwe do ponownej sprzedaży, ale też
reklamówki i damskie torebki, które podczas porządkowania grobów pozostawione
bez nadzoru stają się łatwym łupem. Jednak
dzięki działaniom strażników Święto Zmarłych przebiegło bez większych ekscesów.
Mimo jesiennej aury wiele osób nie
zakończyło jeszcze sezonu rowerowego.
Z tego względu apelujemy o poważne podejście do tematu oświetlenia jednośladu i
zadbanie o elementy odblaskowe na swoim
ubraniu. Bez nich po zmroku rowerzysta
jest mało widoczny dla innych uczestników
ruchu drogowego. Kierowca pojazdu nie
ma najmniejszych szans na uniknięcie kolizji z rowerzystą, którego nie widać z daleka,
a który nagle pojawia się przed pojazdem
w pełni świadomy swojego pierwszeństwa.
W takim przypadku winę za zdarzenie drogowe ponosi oczywiście rowerzysta. Szczególnie przyjrzyjmy się rowerom naszych
dzieci, które również jeżdżą po zmroku nie
ważne czy to po ulicy, czy na placu zabaw.
O wypadek nie trudno, a zderzenie z potężnym pojazdem dla rowerzysty często kończy się tragicznie.
W związku z rosnącą liczbą psów odwożonych przez nas do schroniska dla zwierząt w Obornikach Wielkopolskich, Straż
Gminna będzie prowadziła kompleksowe
kontrole posesyjne pod kątem zarejestrowania psów w ogólnopolskiej bazie danych. Wobec tego właściciele, którzy nie
dopełnili obowiązku tzw. zachipowania psa
powinni czym prędzej skontaktować się
z weterynarzem, który wszczepi psu „chip”
i przekaże dane do bazy Safe-Animal. Właściciel niezarejestrowanego psa naraża się,
zgodnie z Regulaminem Gminy Suchy Las,
na karę grzywny w wysokości nawet do 500
zł. Działania te mają na celu ograniczenie
liczby bezpańskich psów i utrudnienie porzucenia psa przez właściciela. W przypadku zagubienia się psa wszczepiony „chip”
pomaga nam w zlokalizowaniu miejsca zamieszkania czworonoga, wówczas odwozimy go do właściciela, a nie do schroniska.
Październik i listopad to czas grzybobrania. Większość grzybiarzy do lasu przyjeżdżało samochodami i zamiast pozostawić
pojazd na obrzeżach bez skrupułów poruszało się nim po leśnych ścieżkach i parkowało
gdzie popadnie. Przypominamy i uświadamiamy, że wjazd pojazdem mechanicznym
do lasu, którego nie jesteśmy właścicielami zagrożony jest karą grzywny, zgodnie
z art.161 Kodeksu Wykroczeń, do 500 zł.
W tym miesiącu Straż Gminna przyjęła 108 interwencji od mieszkańców
Z kronik sucholeskiej Policji
Funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie o kradzieży biżuterii z domu. Kobieta, która o tym
fakcie powiadomiła Policję nie umiała określić kiedy i w jakich okolicznościach pozbyła
się cennych rzeczy. W toku śledztwa ustalono, że biżuterię przywłaszczyła sobie osoba,
która domownikom była znana i bywała w
ich domu. Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży. Wartościowych przedmiotów niestety nie udało się odzyskać, ponieważ zostały
sprzedane i następnie przetopione.
To nie jedyny przypadek kradzieży
w ostatnim czasie na terenie gminy. Policjanci przyjęli zgłoszenia o „zniknięciu” dwóch
samochodów marki Ford Mondeo i Fiat Panda oraz dwóch motocykli – Hond, które stały na parkingach przed blokami w Suchym
Lesie i Biedrusku. Policja została także
poinformowana o kradzieży kabli telekomunikacyjnych w Biedrusku. Złodzieje grasują
również na terenach Rodzinnych Ogrodów
Działkowych. Z altan kradzione są przede
wszystkim narzędzia. Apel do działkowców! Prosimy o niezwłoczne powiadamianie
Policji o wszelkich podejrzanych osobach
przebywających na terenach ogrodów działkowych lub w ich pobliżu, tel. 698 084 696.
Postępowania w sprawach kradzieży trwają.
W ostatnim czasie doszło do dwóch potrąceń pieszych na ul. Obornickiej. W pierwszym przypadku kierowca uciekł z miejsca
zdarzenia. Obecnie Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, próbuje ustalić sprawcę na
podstawie zeznań świadków. W przypadku
drugiego zdarzenia jako pierwsi na miejscu
wypadku pojawili się policjanci patrolujący
teren w pobliżu. Funkcjonariusze przed przybyciem karetki pogotowia udzielili pomocy
pieszemu. W toku postępowania ustalono,
że winnym wypadku był kierowca pojazdu.
Obie potrącone osoby z licznymi złamaniami
i obrażeniami ciała zostały przewiezione do
szpitala.
UWAGA! Skimming to coraz bardziej
powszechna metoda działania przestępców.
Polega ona na nielegalnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty bankowej w celu wytworzenia duplikatu oryginału. Przy pomocy kopii karty przestępcy
mogą dokonywać transakcji obciążających
konto prawowitego właściciela karty. Do
takiego kopiowania może dojść w każdym
punkcie, w którym płacimy kartą, gdy będziemy mieli do czynienia z nieuczciwym
sprzedawcą, a także w bankomacie, w
którym zostały zamontowane przez prze-
w w w.suchylas.pl
i instytucji. Strażnicy w ramach realizacji zadań stałych i zleconych zastosowali
168 środków prawnych w formie pouczeń
i grzywien mandatowych. Sporządzono
również 6 wniosków o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Poznaniu za wykroczenia komunikacyjne, spalanie odpadów
i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Udało się nam również zlikwidować
dwa dzikie wysypiska odpadów w Suchym
Lesie i na obrzeżach naszej gminy, przy
miejscowości Morasko. Sprawcy zaśmiecania oprócz nałożenia na nich grzywien
mandatowych muszą oczywiście posprzątać
swoje śmieci.
Dyżurujemy głównie pod nr tel. kom.
606 310 419 oraz 61 812 51 81. W sprawach
dotyczących reagowania kryzysowego oraz
związanych z kontrolą prędkości prosimy
o kontakt pod nr tel. 608 024 723. Straż
Gminna pracuje w godz. 6.00 – 22.00 od
poniedziałku do piątku oraz w godz. 10.00
– 18.00 w soboty. Siedziba mieści się przy
ul. Poziomkowej 39 w Suchym Lesie.
Zastępca Komendanta
Straży Gminnej w Suchym Lesie
Marek Łupiński
ZMIANY W PRAWIE
W listopadzie tego roku weszła w życie część przepisów znowelizowanej ustawy – Kodeksu wykroczeń. I tak:
• Prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem podobnie działającego środka pojazdu innego niż pojazd mechaniczny na drodze
publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie
ruchu uznane zostało za wykroczenie (dotychczas było traktowane jako przestępstwo). Wykroczenie to podlega karze aresztu albo grzywny nie
niższej niż 50 złotych.
• Wykroczeniem jest także kradzież lub przywłaszczenie sobie cudzej rzeczy ruchomej, jeżeli jej
wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, czyli 400 zł (wcześniej było 250 zł).
• W przypadku umyślnego zniszczenia, uszkodzenia rzeczy lub uczynienia jej niezdatnej do użytku, działania te są wykroczeniem, jeżeli szkoda
nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia
– 400 zł (wcześniej 250 zł), a osoba która dopuści
się takiego czynu podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
BS
stępców specjalistyczne urządzenia, które pozyskują dane z paska oraz kody PIN.
Niestety, sucholeska Policja przyjęła już
dwa zgłoszenia przestępstw z wykorzystaniem kart bankowych. Z kont bankowych
mieszkańców gminy zginęło kilka i kilkanaście tysięcy złotych, a transakcje prowadzone były w różnych częściach świata, m.in.
w Rumunii. W tej sytuacji radzimy, żeby
kart bankowych używać z zachowaniem
środków ostrożności – najlepiej za potwierdzeniem PIN, a korzystając z bankomatów
zasłaniać klawiaturę ręką.
Barbara Stachowiak
11
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Podstawowe informacje dla wnioskodawcy
Okres finansowy określony dla funduszy
europejskich dobiega końca. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego jedną z osi jest Oś IV LEADER, obejmuje lata 2007 -2013 + 2 lata na rozliczenie
środków finansowych. Od roku 2014 kraje
należące do Unii Europejskiej będą mogły
otrzymać wsparcie w ramach nowego okresu
budżetowego.
Stowarzyszenie Leader Suchy Las w swoim budżecie posiada jeszcze środki, które zostały przeznaczone na działanie: „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz w mniejszej części na „Odnowę i Rozwój Wsi”.
Celem działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest rozwój przedsiębiorczości, a poprzez rozwój przedsiębiorczości
także rozwój rynku pracy, co powinno spowodować wzrost zatrudnienia na obszarach
wiejskich.
Według Zalecenia Komisji 2003/361/WE
z dnia 6 maja 2003 roku mikroprzedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo
zatrudniające mniej niż 10 osób i osiągające
obroty roczne lub roczną sumę bilansową nieprzekraczającą 2 mln EURO. Definicja ta jest
taka sama dla wszystkich krajów członkowskich UE. Wniosek o dofinansowanie może
złożyć również osoba fizyczna, która dopiero
zamierza rozpocząć działalność.
Jednakże nie wszystkie rodzaje działalności kwalifikują się do wsparcia, a tylko te,
które są wymienione w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.
nr 139, poz.883).
Kolejnym warunkiem, aby osoba fizyczna
mogła ubiegać się o dofinansowanie jest jej
wiek. Osoba taka musi być pełnoletnia i nie
mieć ukończonych 60 lat. Jeżeli osoba fizyczna zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Leader Suchy
Las, musi być mieszkańcem miejscowości
wchodzącej w skład Gminy Suchy Las.
Pomocy finansowej w ramach programu
LEADER nie otrzyma osoba, która w okresie 2 ostatnich lat przed złożeniem wniosku
otrzymała pomoc inwestycyjną w ramach
działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego
Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki,
2007-2013”.
Wszystkie rodzaje podmiotów gospodarczych, które mogą ubiegać się o pomoc
finansową w ramach programu LEADER
oraz jakie warunki muszą spełniać określono w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Osoba fizyczna lub prawna może ubiegać
się o wsparcie finansowe w ramach PROW,
jeżeli będzie posiadać numer identyfikacyjny nadany zgodnie z przepisami o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wniosek o
nadanie numeru identyfikacyjnego wraz z instrukcją jego wypełnienia można znaleźć na
stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa lub można uzyskać
informacje na ten temat w Biurze LGD Leader Suchy Las.
Wysokość kwoty dofinansowania, o jaką
można się ubiegać w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych operacji
(wyjaśnienie w punkcie „Jakie koszty uznaje
się za kwalifikowane?”). Najmniejszy projekt,
na który można otrzymać dofinansowanie to
taki, w którym planowana wysokość kosztów
kwalifikowanych wynosi powyżej 20 tys. zł.
W takim przypadku dofinansowanie wyniesie
10 tys. zł.
Limity pomocy finansowej w okresie realizacji PROW, czyli w latach 2007 do 2013
określone dla jednego Beneficjenta są następujące:
100 tys. zł – jeżeli z ekonomicznego planu
operacji (załącznik do wniosku) wynika konieczność utworzenia 1 i mniej niż 2 miejsca
pracy (w tej sytuacji wartość całego projektu
winna wynosić 200 tys. zł w zakresie kosztów kwalifikowanych lub więcej, jeżeli do
realizacji projektu będzie też konieczne po-
niesienie kosztów, które nie kwalifikują się
do refundacji),
200 tys. zł - jeżeli z ekonomicznego planu
operacji wynika konieczność utworzenia co
najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
300 tys. zł - jeżeli z ekonomicznego planu
operacji wynika konieczność utworzenia co
najmniej 3 miejsc pracy.
Przykład: Beneficjent w poprzednim
konkursie złożył wniosek o dofinansowanie
na 100 tys. zł, utworzył 1 miejsce pracy i
otrzymał dofinansowanie, to może wystąpić
jeszcze raz z wnioskiem na dofinansowanie,
ale nie większym niż na 200 tys. zł i z ekonomicznego planu operacji musi wynikać
konieczność utworzenia 2 miejsc pracy, czyli
w całym okresie finansowym (2007-2013)
otrzyma pomoc w wysokości 300 tys. zł i
utworzy 3 miejsca pracy.
Liczbę miejsc pracy przelicza się na pełne
etaty, czyli może to być 1 miejsce pracy dla
1 pracownika w pełnym wymiarze czasu
pracy lub 1 miejsce pracy dla 2 osób zatrudnionych w wymiarze czasu pracy ½ etatu.
Utworzenie miejsc pracy musi być uzasadnione rzeczowym zakresem operacji, który
musi być odpowiedni do liczby tworzonych
pełnych etatów, a nie do liczby osób.
Jeżeli z wnioskiem o dofinansowanie np.
do 100 tys. wystąpi osoba fizyczna, która w
wyniku realizacji operacji dopiero rozpocznie działalność jako mikroprzedsiębiorca,
to ta osoba fizyczna tworzy miejsce pracy
dla siebie (tzw. samozatrudnienie). Wynika
z tego, że miejsce pracy dla beneficjenta tworzącego nowe mikroprzedsiębiorstwo jest
wliczane do liczby miejsc pracy wymaganych przy konkretnym dofinansowaniu.
Jakie koszty uznaje się za kwalifikowane?
Koszty kwalifikowane są to takie koszty, o których refundację można ubiegać się
z funduszy europejskich.
Jakie koszty zaliczane są do kosztów kwalifikowanych zostało określone w § 13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Informacje także w tym zakresie można uzy-
Reklama
PRACOWNIA PROJEKTOWA
WULKANIZACJA
mgr inż. architekt Ewa Golińska
•
•
•
Projekty architektoniczno-budowlane
Projekty wnętrz
Urbanistyka, obsługa formalno-prawna inwestycji
Zielątkowo ul. Szkolna 1 B, gm. Suchy Las
tel. 061 817 84 17 kom. 501 63 45 65
12
WYMIANA
OPON
Suchy Las, ul. Borówkowa 33
tel. 791 383 735
www.chlodnicetomax.pl
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
skać w Biurze LGD Leader Suchy Las.
Jakie koszty są niekwalifikowane?
• Podatek od towarów i usług (VAT),
• Koszt nabycia nieruchomości,
• Koszt nabycia rzeczy używanych,
• Koszt budowy budynków mieszkalnych,
• Koszt zakupu samochodu osobowego do przewozu mniej niż 8 osób, wliczając kierowcę,
• Części raty leasingowej obejmującej marżę
czyli zysk finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty
ubezpieczeniowe,
• Koszt zakupu pojazdu na potrzeby towarowego transportu drogowego w ramach kodu
PKD 49.41.Z.
Od kiedy poniesione koszty na realizację operacji uznaje się za koszty kwalifikowane?
O tym, czy beneficjent na realizację swojego projektu otrzyma wsparcie finansowe,
po przejściu pozytywnej weryfikacji projektu, decyduje podpisanie umowy z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Podpisanie umowy daje beneficjentowi
pewność, że po prawidłowym rozliczeniu
projektu, otrzyma częściową refundację poniesionych kosztów. Jednakże do kosztów
kwalifikowanych można zaliczyć również
koszty poniesione w okresie przed podpisaniem umowy, ale po złożeniu wniosku w
Biurze LGD. Tylko wtedy beneficjent nie ma
pewności, że dojdzie do podpisania umowy,
a więc ponosząc koszty przed podpisaniem
umowy robi to na własne ryzyko, bowiem
wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o
zwrot poniesionych kosztów, jeżeli umowa
nie zostanie podpisana.
Potencjalny Beneficjent, który chciałby
złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania Leader Suchy Las musi też
uwzględnić w swoim wniosku zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju dla Gminy Suchy
Las (w skrócie: LSR).
W LSR są określone cele ogólne i cele
szczegółowe. Dla mikroprzedsiębiorców
został sformułowany cel ogólny II: Wzrost
konkurencyjności gospodarczej obszarów
wiejskich poprzez rozwój innowacyjnej
przedsiębiorczości i aktywizacja lokalnych
zasobów poprzez tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
W odniesieniu do celu ogólnego II zostały
sformułowane dwa cele szczegółowe:
• cel szczegółowy 3: promowanie współpracy gospodarczej na rzecz innowacji
i ochrony środowiska przyrodniczego,
• cel szczegółowy 4: wsparcie przedsiębiorstw działających na rzecz innowacji.
W LSR zostały określone operacje, które
pozwolą na realizację zapisów LSR. I tak preferowane będą operacje:
• związane z edukacją i doradztwem w zakresie zachowania i ochrony środowiska
naturalnego, a także działania związane ze
stosowaniem nowoczesnych technologii
i innowacji pozytywnie wpływających na
środowisko naturalne,
• związane ze świadczeniem usług i edukacją
zaspokajające rosnące potrzeby mieszkańców tego terenu,
• związane z rozwojem przedsiębiorstw w
oparciu o nowe technologie,
• związane z promocją, edukacją, doradztwem służące budowaniu dobrej marki
LGD Leader Suchy Las.
W LSR w uzasadnieniu do Przedsięwzięcia III napisano: „Obecnie rozwój nowych
technologii i innowacji jest ważnym wyzwaniem rozwojowym, bowiem w konsekwencji przyczynia się do podniesienia konkurencyjności, zarówno w skali pojedynczych
podmiotów, jak i w skali lokalnej, a dalej
regionalnej i krajowej”. Czy dany projekt,
na realizację którego jest składany wniosek
o dofinansowanie, jest innowacyjny ocenia
Rada Programowa wybrana przez Walne Zebranie Członków LGD Leader Suchy Las,
która podejmuje decyzję w głosowaniu czy
dany projekt zostanie zakwalifikowany do
dofinansowania. Dlatego ważnym elementem
projektu jest jego innowacyjność, czyli nowe
rozwiązanie organizacyjne, zastosowanie nowoczesnych technologii, nowoczesnych maszyn czy urządzeń lub innowacyjnej usługi.
Np. usługą innowacyjną będzie taka usługa,
która dotychczas nie jest świadczona na terenie gminy Suchy Las.
Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych na rozwój lub
utworzenie mikroprzedsiębiorstwa za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania?
Aby otrzymać dofinansowanie trzeba
opracować „Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w
ramach działania 312 – Tworzenie i Rozwój
Mikroprzedsiębiorstw” oraz Ekonomiczny
Plan Operacji. Są to podstawowe dokumenty,
przy opracowaniu których należy korzystać z
instrukcji. Oba dokumenty oraz instrukcje ich
opracowania znajdują się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
Po ogłoszeniu konkursu na nabór wniosków te dokumenty zostaną również
umieszczone na stronie internetowej www.
leadersuchylas.pl oraz na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wraz z innymi dokumentami, z którymi każdy beneficjent powinien się zapoznać.
Ogłoszenie na nabór wniosków z terenu
gminy Suchy Las znajduje się poniżej.
Wszystkie niezbędne informacje można
uzyskać w Biurze LGD Leader Suchy Las
przy ul. Szkolnej 11 oraz telefonicznie pod
numerem 607 622 309 lub 502 040 656.
Fundacja
Centrum Inicjatyw Edukacyjnych
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu
Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: LEADER SUCHY LAS
informuje o możliwości składania za pośrednictwem LEADER SUCHY LAS
wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
oś 4 LEADER, działanie 4.1/413
– Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
t.j.
j na: operacje,
p
j , które odpowiadają
p
ją warunkom p
przyznania
y
p
pomocy
y
w ramach działania „„Tworzenie i rozwójj mikroprzedsiębiorstw
p
ę
”
– termin składania wniosków: od 10 grudnia 2013 r. do 30 grudnia 2013 r.
– limit dostępnych środków: 441 557,21 PLN
– minimalne wymagania:
wniosek, który otrzyma co najmniej 16 punktów
zostanie rekomendowany do dofinansowania
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze
LEADER SUCHY LAS, ul. SZKOLNA 11, SUCHY LAS, w dniach: od 10.12.2013 r.
do 30.12.2013 r., godz.: od 10.30 do 14.00, a w ostatnim dniu do godz.15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków
o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia
się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych
w LSR, dostępne są w biurze: LGD Leader Suchy Las i na stronie internetowej
www. leadersuchylas.pl, a także:
– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
www.arimr.gov.pl,
– na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl
Dodatkowo informacji udziela: Elżbieta Poplewska tel.: 502 040 656; 607 622 309.
w w w.suchylas.pl
13
GMINNA
GOSPODARKA ŚMIECIOWA
2014
Punkt informacyjny gminnej gospodarki śmieciowej:
Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, pok. nr 8, tel.: 61 8926 449, 618926 250.
1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. gmina Suchy
Las przestanie być członkiem Związku
Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP) i
samodzielnie będzie organizować odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
2. Systemem objęte zostaną jedynie nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy (tzw. zamieszkałe).
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani będą we własnym
zakresie podpisać umowę z wybranym przez siebie (ale znajdującym się
w rejestrze działalności regulowanej
dla terenu naszej gminy) podmiotem na
odbiór odpadów komunalnych. Ważne
zatem jest, by już teraz zadbać o podpisanie stosownej umowy, obowiązującej
od dnia 1 stycznia 2014 r.
4. Gmina w drodze przetargu wyłoni firmę,
która w imieniu Gminy zajmować się
będzie odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
5. Firma ta dostarczy do każdej nieruchomości zamieszkałej pojemniki na
odpady zmieszane, zajmie się też dystrybucją worków do selektywnej zbiórki
odpadów.
6. Gmina podzielona została na dwa sektory: sektor I obejmujący m. Biedrusko
i sektor II obejmujący pozostałą część
Gminy – przetarg przeprowadzony zostanie dla każdego sektora oddzielnie.
7. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia deklaracji na specjalnym formularzu, którego wzór uchwaliła Rada Gminy Suchy
Las.
8. Oprócz wpisania danych identyfikacyjnych składającego i jego nieruchomości
– na formularzu deklaracji dokonuje się
wyliczenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami.
9. Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty.
10. Stawka opłaty miesięcznej wynosi obecnie 10 zł od osoby na miesiąc
– w przypadku, gdy odpady na terenie
nieruchomości zbierane i oddawane
będą w sposób selektywny.
11. W przypadku, gdy mieszkaniec nie będzie prowadzić segregacji odpadów
– stawka miesięczna od osoby wynosi
18 zł.
12. Deklaracje będą roznoszone przez pracowników Urzędu Gminy do wszystkich nieruchomości zamieszkałych
w terminie od 4 do 13 listopada 2013 r.
Będzie możliwość „od ręki” wypełnienia deklaracji i za pośrednictwem osoby, która ją przyniosła – dostarczenia do
Urzędu Gminy.
13. W przypadku, gdy we wskazanym terminie (z różnych względów) deklaracja
nie trafi do właściciela nieruchomości
zamieszkałej, będzie ją można pobrać
samodzielnie od Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Osiedla, w Urzędzie Gminy Suchy Las lub ze strony internetowej
www.suchylas.pl.
14. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy Suchy Las
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 listopada 2013 r.
15. W przypadku, gdy na nieruchomości
prowadzone jest kompostowanie odpadów zielonych w kompostowniku – do
deklaracji dołącza się oświadczenie o
posiadaniu kompostownika (dystrybucja
formularzy oświadczeń – taka sama jak
w przypadku deklaracji).
16. Opłatę za gospodarowanie odpadami
uiszcza się co dwa miesiące (do końca
lutego, do końca kwietnia itd.) na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy
Suchy Las.
17. W zamian za opłatę z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą:
– odpady zmieszane,
– odpady zbierane selektywnie: papier,
szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa
sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe (tzn. kartony po sokach
i mleku), odpady zielone, zgodnie
z harmonogramem wywozu.
18. Raz w roku (w wyznaczonym terminie)
odbierane będą z nieruchomości również
odpady wielkogabarytowe.
19. W ramach opłaty stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK przy oczyszczalni
ścieków w Chludowie, ul. Golęczewska,
tel. 691 150 250) od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty przyjmie
wymienione poniżej rodzaje odpadów,
pochodzące z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
zużyte baterie i akumulatory;
meble i inne odpady wielkogabarytowe;
odpady zielone (tylko z nieruchomości, na których łączna powierzchnia terenów zielonych nie przekracza 1000
m2);
przeterminowane leki;
chemikalia, w tym opakowania po
chemikaliach;
papier i tekturę;
szkło i odpady opakowaniowe ze szkła
(za wyjątkiem szyb);
tworzywa sztuczne;
metale;
opakowania wielomateriałowe;
odpady budowlane i rozbiórkowe
(tylko niezanieczyszczony gruz ceglany i/lub betonowy) – do 1 m3
z jednej nieruchomości w danym roku
kalendarzowym;
zużyte opony – pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony – maksymalnie do 4 sztuk
z jednej nieruchomości w danym roku
kalendarzowym.
20. Warunkiem przyjęcia ww. odpadów jest
dostarczenie ich we własnym zakresie
do PSZOKA w godzinach jego funkcjonowania.
21. Dwa razy do roku kursować będzie sucholeska „odpadrynda” – na dotychczasowych zasadach.
Wiesław Orczewski
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zapraszamy
p
y Mieszkańców na spotkanie
p
w sprawie
p
UCIĄŻLIWOŚCI
Ą
SKŁADOWISKA ODPADÓW W SUCHYM LESIE.
Spotkanie odbędzie się 16 grudnia o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus, Suchy Las, ul. Szkolna 18.
14
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
Informacje dla
właścicieli
nieruchomości
Nazwa firmy
Siedziba firmy
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz
ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych HEMAR Sp. z o.o.
ul. Boranta 17, 61-608 Poznań
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo.o.
ul. Górecka 104, 61-483 Poznań
First Recycling Poznań Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak
Przedsiębiorstwo Usługowe „ECOR” Paweł Friebe
ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak
Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe „ORDO” Marek Friebe
ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak
Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań
Heptus Leszek Krasnosielski
ul. Szkolna 21, 62-002 Suchy Las
P.H.T. ALTRANS Andrzej Lenarczyk
ul. Dobrogojskiego 21/2, 61-692 Poznań
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym m.in.: firm, aptek, sklepów, punktów usługowych,
a także instytucje i Ogrody Działkowe
obowiązani są we własnym zakresie
podpisać umowę z wybranym przez
siebie podmiotem na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych. Uwaga!
Podmiot ten musi znajdować
j
sięę w
Rejestrze
j
działalności regulowanej
g
j
w zakresie odbierania odpadów
p
komunalnych
y od właścicieli nieruchomości z terenu ggminy
y Suchy
y Las
((wykaz
y
zamieszczamy
y obok).
)
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Młodzieżowa 1, 62-002 Suchy Las
F.H.U. BRAS Katarzyna Brychcy
ul. Promienista 62, 62-002 Suchy Las
EKO-TOM Turguła Sp. J.
ul. Rumiankowa 11, 61-680 Poznań
Justyna Cicha
ul. Gajowa 39, 62-070 Dopiewo
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Przemysław Olejnik
ul. Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki
EKO-ŁAD Łukasz Kubera
ul. Przyłuskiego 18/4, 61-692 Poznań
Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych
VIKOM Iwona Kubera i Rafał Kubera Sp.
p J.
ul. Dobrzyckiego 18, 61-692 Poznań
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie wypełniają zatem deklaracji. Ważne, by właściciele nieruchomości niezamieszkałych już teraz
podpisali stosowną umowę na odbiór
zmieszanych odpadów komunalnych,
obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
STENA Recycling Sp. z o.o.
ul. Rabowicka 2, 62-020 Swarzędz
Wywóz odpadów komunalnych ,,GRYF” Mirosława Szymanowska
ul. Radosna 24, Złotniki, 62-002 Suchy Las
SITA ZACHÓD Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław
Także od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las, w ramach
obecnie obowiązującego systemu
Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej
(ZM GOAP), do którego do końca
roku 2013 należy Gmina Suchy Las,
zmieszane odpady komunalne będzie
odbierał tylko do 31 grudnia 2013 r.
Wraz z ostatnim odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych Zakład
Gospodarki od właścicieli nieruchomości zabierze kubły na odpady, będące własnością spółki.
AMOS GLASS RECYCLING Marek Adamczyk
ul. Poznańska 29, 61-160 Czapury
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO-RONDO” S.C.
ul. Nadwarciańska 11, 62-041 Puszczykowo
CRP Sp. z o. o.
Os. Orła Białego 51/5, 61-251 Poznań
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz
niezamieszkałych
Od 1 stycznia Gmina Suchy Las sama
będzie organizować odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
na swoim terenie. Systemem zostaną
objęte tylko i wyłącznie nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy. Co
zatem z pozostałymi nieruchomościami
– niezamieszkałymi?
Terminy pozostałych zebrań mieszkańców
w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami
Miejscowość
Data
Godzina
Filia Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej, ul. Żukowa 14
29.11.2013
18.00
Jelonek
Jelonek, ul. Sosnowa 20
03.12.2013
18.00
Suchy Las – Wschód
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej,
ul. Szkolna 16
04.12.2013
18.00
Zielątkowo
Remiza Strażacka, ul. Kręta 1
05.12.2013
18.00
Złotniki Osiedle
Barbara Stachowiak
Miejsce spotkania
Zadaj pytanie drogą e-mailową
[email protected] to adres e-mailowy Urzędu Gminy Suchy Las, na który właściciele nieruchomości zamieszkałych, a także nieruchomości
niezamieszkałych mogą zadawać pytania oraz zgłaszać swoje uwagi w temacie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Suchy Las.
w w w.suchylas.pl
15
Jedni interesują się historią, inni militariami, a jeszcze inni motoryzacją. Są też tacy, którzy
lubią konstruować. Pan Jacek Czaczyk z Suchego Lasu łączy wszystkie te pasje. A o swoich
zainteresowaniach mógłby rozmawiać godzinami. I zamierza, ale w szerszym gronie. Chce
także zachęcić do tego innych, tych którzy chcą mówić, ale i słuchać.
Jako pierwsza Jacka Czaczyka wysłu- miski, dzbanki emaliowane po brzytwy do
chała Barbara Stachowiak. A co pan Jacek golenia, oczywiście wszystko z epoki. Jest
miał ciekawego do powiedzenia, o tym w także wyposażenie żołnierskie.
wywiadzie.
Jest prawda jeszcze coś więcej…
Od jak dawna interesuje się Pan hiZ racji historii rodzinnej pomyślałem,
storią?
że warto by było zrekonstruować polskie
Historią, w szczególności z okresu II wojsko wrześniowe. Wiedziałem, że odwojny światowej – września 39 roku, pa- twarzani byli już strzelcy konni, jazdy
sjonuję się od młodzieńczych lat. Będąc ułanów, w związku z tym pomyślałem o
w szkole podstawowej uczestniczyłem pojazdach mechanicznych. Tym sposobem
we wrześniowych uroczystościach w Ła- wraz z kolegami postanowiliśmy zadać
giewnikach, w konkursach z wiedzy histo- kłam utartemu przekonaniu, że Niemcy
rycznej. Poza tym, by pogłębić moje wia- najechali Polskę w Tygrysach, a wojsko
domości szukałem dodatkowych książek, polskie atak odpierało na koniach z szabelmateriałów o tematyce wojennej.
kami. Nasz rodzimy przemysł dostarczał
Skąd u Pana takie zamiłowanie
do historii?
W tamtym czasie żyli jeszcze moi
dziadkowie. Informacje na temat wojny miałem z pierwszej ręki. Bardzo
lubiłem opowiadania dziadka i myślę,
że to on zaszczepił we mnie pasję do
historii. Z tego co pamiętam dziadek
Stanisław, rocznik 1909, w latach
1929–31 służył w wojsku, tutaj w Poznaniu na Sołaczu. Był podoficerem
łączności. Jego pluton szkolił się na
poznańskiej Cytadeli, a także na poligonie w Biedrusku. Mój ojciec Edmund urodził się 4 sierpnia 1939 roku.
Dziadek już jako podoficer rezerwy
zdążył ochrzcić dziecko i zaraz dostał Pierwszy od prawej Jacek Czaczyk przy pojeździe WZ 34
powołanie do wojska. Z tego co opowia- wojsku nowoczesnego uzbrojenia, ale nie
dał, na stacji kolejowej w Złotnikach on i tylko on. Są takie informacje, że zdobyte
inni żołnierze ładowali się na pociąg woj- lub zarekwirowane niemieckie motocykle
skowy, który zawiózł ich w rejon Łowicza. DKW zostały przekazane naszym żołnieI tak dla niego rozpoczęła się II wojna rzom. I właśnie taki przedwojenny motoświatowa. Dziadek brał udział w bitwie cykl – dwusetkę bez kosza udało mi się
nad Bzurą, podczas wojny zasmakował zdobyć. Motocykl ten był w stanie agonalrównież niewoli i życia w obozie jeniec- nym, ale odrestaurowałem go i nieraz prekim. Te wszystkie wspomnienia pobudzały zentuję na różnych imprezach, a także w
moją młodzieńczą wyobraźnię… Poza tym Suchym Lesie przed swoim sklepem.
w Suchym Lesie istniało I Muzeum MoAle to nie jedyny pojazd z czasów II
toryzacji Automobilklubu Wielkopolski, wojny światowej, który Pan posiada.
które także robiło na mnie wrażenie.
Na 70. rocznicę wybuchu II wojny świaJuż jako mężczyzna rozwinął Pan towej wraz z grupą kolegów postanowiłem
swoją pasję.
zbudować replikę lekkiego samochodu
Zacząłem bywać na imprezach histo- pancernego WZ 34. Taki pojazd w liczbie
rycznych, zlotach pojazdów militarnych, 90 sztuk był na wyposażeniu wojska polzabytkowych, czy rekonstrukcjach bitew. skiego, między innymi I Batalionu PanZacząłem również odwiedzać bazary mi- cernego w Poznaniu. Zachowały się nawet
litarne, gdzie można kupić interesujące zdjęcia z końcówki lat 30-tych, ze ćwiczeń
przedmioty z zamierzchłych czasów.
batalionu w Biedrusku z charakterystyczCo można zatem znaleźć w Pana ko- ną wieżą ciśnień w tle. Tę inicjatywę podlekcji?
chwycił pan Roman Hamelka z Suchego
Oprócz literatury fachowej posiadam Lasu, w którego warsztacie samochodoelementy ubioru i ekwipunku żołnierza wym powstał pojazd.
polskiego, począwszy od bielizny, poprzez
Dysponowali Panowie jakąś doku-
16
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
FOT. B. STACHOWIAK
Pan Jacek i „jego mały czołg”
mentacją, na podstawie której możliwe
było odtworzenie pojazdu?
Niestety, nie ma żadnej dokumentacji.
Być może „papiery” w 39 roku wyjechały
na wschód, mogły zostać zniszczone lub
skonfiskowane i gdzieś czekają na odkrycie. Wiadomo tylko tyle, że pojazdy produkowane były w Warszawie. To jak wyglądały widać na zachowanych zdjęciach i
to na ich podstawie udało nam się pobrać
wymiary i zrekonstruować pojazd. Ogromną pomocą służył również mjr Tomasz
Ogrodniczuk, kustosz muzeum na Golęcinie.
Pojazd o masie 2 ton zbudowaliśmy od
podstaw w 2009 roku. Gabaryty są mniej
więcej te same jak u oryginału. W naszym
samochodzie WZ 34 zamontowaliśmy nieco mocniejszy silnik. W przedwojennych
pojazdach był on 24 cylindrowy o 24 koniach mocy – dla wyobrażenia taką moc
miały silniki w „maluchach”. W naszej
replice mamy wstawiony silnik od Fiata 125P – 70 koni, 1500 pojemności.
Zamiast francuskiego działka Puteaux
zamontowaliśmy na wozie urządzenie
pirotechniczne.
Czy jeździ Pan tym pojazdem po
drogach?
Próbowałem go zarejestrować, jednak schody są na tyle wysokie, że zaprzestałem starań. Mamy XXI wiek, w
związku z tym pojazd powinien mieć
katalizator, super hamulce i jeszcze
wiele innych rzeczy. Oczywiście mój
WZ 34 ma czym hamować, ale nie ma
stref zgniotu, katalizatora czy pasów
bezpieczeństwa. Także na imprezy
przewozimy go na lawecie, ale podczas na przykład parad jest już jezdny.
Pojazd ten prezentował Pan podczas
tegorocznych uroczystości niepodległościowych przed Centrum Kultury w Suchym Lesie.
Nie tylko teraz miałem okazję go pokazać mieszkańcom gminy, ale także podczas
obchodów 700-lecia Golęczewa czy Dni
Gminy Suchy Las. Jesteśmy zapraszani
również do Poznania przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych na uroczystości z
okazji święta szkoły czy pancerniaków.
Występujemy na Dniach Ułana. Poza tym
jeździmy po Polsce na różne zloty grup rekonstrukcyjnych.
Pan także jest w jakiejś?
Należę do grupy rekonstrukcyjnej o nazwie „Pancerni 39”. Tworzy ją kilkudziesięciu miłośników historii i pasjonatów
militariów. Co prawda nie wszyscy posiadają sprzęt zmotoryzowany, ale niektórzy
spośród nas mają pięknie odrestaurowane
motocykle marki Sokół 600, 1000. Tak naprawdę w naszej grupie są osoby z różnych
stron Polski - Gryfic, Kościana, Gniezna.
Każdy w „Pancernych 39” ma swoją funkcję, tak jak w prawdziwym szwadronie.
To była sentymentalna podróż
FOT. G. GŁOWACKA
urodził się w Łagiewnikach. Wspominam
go jako bardzo poważnego człowieka, dla
którego znamiennym było robienie w trakBiskup Grzegorz Balcerek na początku listopada przebywał z wizytą w parafii pw. Ścięcia
cie wypowiedzi wtrętów, czasem duszpasterskich, ale i osobistych. Pewnego razu
Świętego Jana Chrzciciela w Suchym Lesie. Podczas dwudniowego pobytu Biskup wziął
mówił nam o swoich rodzinnych stronach,
udział między innymi w nabożeństwie corocznie odprawianym na cmentarzu w Chojnicy.
o Chojnicy, gdzie odprawił swoją pierwszą
Pobyt w tym miejscu przywołał osobiste wspomnienia, którymi Biskup zechciał podzielić
mszę po przyjęciu święceń. Każdy kapłan
się z czytelnikami Gazety Sucholeskiej.
tę mszę zwaną prymicyjną odprawia w roOd ósmego roku ciągle gdzieś w okolicy bywałem, widzia- dzinnej parafii. Był luty 1929 roku – sroga
życia moimi ro- łem przemianę miejscowości. I przyznam zima, panował trzaskający mróz. W kodzinnymi stronami się, że od czasu do czasu docierałem z ta- ściele w Chojnicy było tak zimno, że wino,
były Naramowice. kim sentymentem do Chojnicy. Dlaczego? które wlał do kielicha z tą szczyptą wody
Stąd Morasko, Suchy Otóż na trzecim roku seminarium, czyli w zamarzło. Zbliżał się moment komunii. By
Las, te nieistniejące roku 1975, po dziale filozoficznym rozpo- można było spożyć wino, krew Pańską już
miejscowości jak częła się teologia i historia kościoła. Wy- po konsekracji, kielich trzeba było rozGlinno, Łagiewni- kładowcą był ksiądz Stefan Hain, który grzać poprzez ciepło dłoni i chuchanie. To
ki, Chojnica były
wszystko przypomniałem sobie,
mi jakoś z dziecińkiedy nie tak dawno w Muzeum
stwa znane. Później rozpocząłem naukę w
Archidiecezjalnym była piękna
Szkole Podstawowej nr 60 imienia Wojciewystawa o Chojnicy.
cha Bogusławskiego. W związku z tym, że
Z kościoła w Chojnicy pozopatron naszej szkoły pochodził z Glinna
stały dzisiaj ruiny, ale jest cmenmyśmy odwiedzali miejsce jego urodzin.
tarz parafialny, gdzie odprawiane
Potem będąc ministrantem, z polecenia
są nabożeństwa z okazji Wszystdziekana – ówczesnego proboszcza parafii
kich Świętych. Mieszkańcom
w Naramowicach, rozwoziłem po okoliczgminy gratuluję tego, co zronych parafiach należących do dziekanatu
dziło się pewnie w historii pomateriały duszpasterskie. Z tych wyjazwojennej. Bardzo się cieszę, że
dów pamiętam księdza Szwarca z Moraska
tyle osób przyjeżdża tu nawet z
i księży chrystusowców w Suchym Lesie. Podziękowanie
daleka na groby swoich bliskich
Pamiętam też, że zanim powstał kościół • Firmie Kamieniarskiej pana Aleksandra Jarosa z ul. Zwolenkiewicza w Suchym - przodków, że miejsce to zostało
Lesie za nieodpłatną renowację nagrobka ks. Bronisława Hertmanowskiego. ocalone od zapomnienia.
był tutaj barak.
• Panom Grzegorzowi Kinderys i Tomaszowi Dudziak za naprawę grobowca
Będąc już wikariuszem a następnie pro(dokończenie prac będzie w 2014 r.). Parafii Suchy Las za wsparcie finansowe
Wysłuchała
boszczem parafii na osiedlu Sobieskiego
przy naprawie grobowca.
Barbara Stachowiak
Grażyna i Ryszard Głowaccy
A co na to wszystko Pana żona?
Popiera mnie… w umiarkowany sposób. Jeździ ze mną na różnego rodzaju
zloty i wspiera. Myślę, że trochę zaraziłem
ją moją pasją. Razem uczestniczyliśmy
w balu karnawałowym, na którym obowiązywały stroje z epoki. Pozyskanie garderoby z tamtych lat było dla niej atrakcją.
Zdobyła sukienkę, obuwie, rękawiczki,
perły. Zauważyłem, że jej historyczna garderoba powiększa się z każdym rokiem.
Teraz swoją pasją do historii chce się
Pan podzielić z innymi?
Kilkakrotnie byłem zapraszany do Lubonia, gdzie działa Towarzystwo Przyjaciół Miasta Lubonia, które organizuje
wieczorki z historią. Pomysł ten postanowiłem przenieść na nasz grunt. Chciałbym,
by w Suchym Lesie cyklicznie odbywały
się spotkania na temat historii Gminy, Poznania, Wielkopolski, które zakończyłyby
się wycieczką w jakieś ciekawe miejsce,
a tych w naszym województwie nie brakuje. Będzie też o czym opowiadać, a i myślę
że chętni również się znajdą.
Na pierwszy Wieczorek historyczny
zapraszamy 5 grudnia o godz. 19.00
do Centrum Kultury
w Suchym Lesie. Więcej na str. 19.
Wspomnienie o księdzu
Stefanie Hain
Przywołaną przez ks. biskupa postać kapłana, urodzonego w Łagiewnikach
10 września 1903 r. warto sobie przybliżyć, gdyż jest to osoba nietuzinkowa. (Historia
jego życia i posługi kapłańskiej jest obszernie opisana na stronie internetowej parafii
sucholeskiej.) Tutaj chciałabym jedynie podnieść jego ogromne zasługi dla ratowania po
II wojnie światowej od zniszczeń zasobów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
Po powrocie z wysiedlenia zamieszkał w zrujnowanym budynku Archiwum i
Muzeum Archidiecezjalnego, a już w lipcu
1945 r. został mianowany kustoszem tejże instytucji. Zajął się w
głównej mierze odzyskiwaniem i
zabezpieczaniem rozproszonych
w wyniku wojny zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego. W
swojej determinacji odniósł wiele znaczących sukcesów, np. ze
zbiornicy surowców wtórnych w
mieście Łodzi odzyskał dwa wagony paramentów z naszych kościołów, które okupant
przeznaczył na przeróbkę. Zrewindykował
ponad 800 zrabowanych przez Niemców
zabytkowych dzwonów z naszej Archidiecezji (prawdopodobnie przeznaczonych na
przetopienie), które władze polskie przy-
wiozły z Hamburga do Wrocławia.
Potem przez 12 lat skutecznie wywalczył
zwrot do Muzeum Archidiecezjalnego drogocennych naczyń liturgicznych z
państwowego zbioru dzieł sztuki
umieszczonych na Wawelu.
Stefan Hain pełnił w Kościele również szereg innych funkcji
– był członkiem komisji sztuki
kościelnej, sędzią Sądu Metropolitalnego, cenzorem ksiąg o
treści religijnej i wykładowcą w
seminarium duchownym (uzyskując tytuł
profesora), gdzie wykładał historię sztuki,
historię Kościoła i budownictwo sakralne.
Stefan Hain zmarł w Poznaniu 15 marca
1979 r. i został pochowany na cmentarzu
górczyńskim.
w w w.suchylas.pl
17
Janina Tychowska
C E N T R U M K U LT U R Y I B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A G M I N Y S U C H Y L A S
Renata Piątkowska spotkała się
z dziećmi w Centrum Kultury
dzy innymi: To się nie mieści w głowie, Na
wszystko jest sposób, Zbój. Opowiadania
o koniach i konikach. Po spotkaniu nadarzyła się okazja na zdobycie autografu oraz
wspólnego zdjęcia. Piątkowska w podziękowaniu otrzymała od wiernych czytelników stosy ręcznie wykonanych laurek.
Renata Piątkowska jest absolwentką
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uwielbia
jazdę konną oraz pisanie dla dzieci, czego
Anna Szafrańska
FOT. M. SŁOWIAKOWSKA
8 listopada gościem Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las
była znana wszystkim dzieciom pisarka
Renata Piątkowska. Na kilkugodzinne spotkanie z autorką zostały zaproszone klasy
nauczania początkowego ze Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego.
Spotkanie przebiegło w swobodnej atmosferze, podczas którego lektorka Elżbieta
Malwina Kożurno czytała fragmenty mię-
ukoronowaniem jest II nagroda im. Astrid
Lingren, czy wyróżnienie w Konkursie
Literackim im. Kornela Makuszyńskiego.
Wiele z jej tytułów znajduje się na Złotej
Liście Fundacji ABC, natomiast za całokształt twórczości literackiej Piątkowska
otrzymała nagrodę im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz. W naszej bibliotece znajdują
się między innymi: A właśnie, że tak, Gdyby jajko mogło mówić i inne opowieści,
Mądra głowa zna przysłowia, Opowiadania dla przedszkolaków, Przygoda ma kolor niebieski, Z przysłowiami za pan brat.
Kącik brydżowy w Cafe Szkolna 16
Seks dla opornych obejrzało już blisko dwa tysiące osób!
Miłośnicy brydża, gry wywodzącej się z szesnastowiecznej
Anglii, będą mogli długie jesienno-zimowe wieczory w każdy
poniedziałek spędzać nad talią kart w kawiarni Cafe Szkolna 16
mieszczącej się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy
Suchy Las, ul. Szkolna 16. Od godz. 18.00 rozdawać gry będzie
pan Andrzej Wielgosz, który pod numerem telefonu 502 519 561
udzieli każdemu szczegółowych informacji. Kawiarnia zapewnia
przednią kawę!
UH
W związku z niesłabnącym zainteresowaniem spektaklem
Seks dla opornych w reżyserii Bożeny Borowskiej, z Marią Pakulnis i Mirosławem Kropielnickim w rolach głównych, zapraszamy już na styczniowe przedstawienia. 17, 18 i 19 stycznia
w Sali Widowiskowej odbędą się przedstawienia, na które bilety sprzedawane będą od 2 stycznia 2014 roku w sekretariacie CKiBP od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.30.
Cena biletów: 60,- zł normalny, 40,- zł ulgowy.
MJ
O podróżowaniu, miłości i cierpieniu
Włodzimierz Odojewski, Oksana
Wydana w 1999 roku przez Odojewskiego Oksana jest powieścią. Warto te krótkie
rozważania o książce rozpocząć od motywu wędrówki. Na płaszczyźnie realistycznej jest to bowiem opowieść o drodze, jaką
przebywa główny bohater z Hamburga na
Sycylię. Wyjeżdża, a właściwie ucieka, bo
okazuje się, że jego choroba nowotworowa
jest tak zaawansowana, że zostaje mu już
niewiele czasu i nie chce go spędzić w szpitalach. Wybiera Włochy, wraca na trasy już
przez siebie przebyte, skupia się na zwiedzaniu, oglądaniu zabytków, przypominaniu dawnych wpisanych w kulturę historii.
Słoneczna Italia staje się przeciwieństwem
dusznych hotelowych pokojów, w których
walczy z bólem i wspomnieniami. Prze-
18
strzeń dokonań kulturowych,
bo tak jawią się Włochy, staje się dla bohatera sposobem
ucieczki przed śmiercią, jako dotknięciem
cielesności.
Karol szykuje się na śmierć w towarzystwie kobiet: przypomina antyczne, niezłomne bohaterki, wspomina swą nieżyjącą już żonę, a wreszcie spotyka Oksanę
– Ukrainkę. Z jej strony zazna niezwykłej
miłości, ale też powróci do tematu relacji
polsko – ukraińskich w latach czterdziestych dwudziestego wieku. On stracił swą
rodzinę w wyniku rzezi na Polakach przeprowadzonej przez UPA, ona urodziła się
już po wojnie w środowisku ocalałych weteranów UPA, którzy znaleźli schronienie
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
w Niemczech. W przestrzeń
wydawałoby się typowego
i po wielokroć opisywanego
przez literaturę romansu wkracza historia, niepozwalająca
poprzez cierpienie niesione ze
sobą zaznać spokoju.
Od pierwszych zdań powieści przygotowywani jesteśmy do śmierci głównego
bohatera, rozliczającego się z przeszłością:
opowiadającego o swej karierze zawodowej, nieudanym małżeństwie czy relacjach z synem. Śmierć przychodzi, jednak
zaskakuje czytelników, przenosząc nas ze
sfery rzeczywistości w przestrzeń mitu
i symboliki, kulturowych nawiązań. Podobno śmierć to paradoksalnie, jedyna
pewna rzecz w naszym życiu, jednak jej
tajemnicą, jak pokazuje Odojewski, jest to,
kogo dosięgnie najpierw.
Ilona Starosta
INFORMUJE
•
PROPONUJE
• ZAPRASZA
Mistrzostwa Florystyczne
Regionu Wielkopolskiego
Redaguje Urszula Habrych
W minioną sobotę, 16 listopada w przestronnym holu Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Suchym Lesie odbyły się I Krajowe Mistrzostwa Florystyczne Regionu
Wielkopolskiego. Organizatorem konkursu był Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia
Florystów Polskich.
wszystkie uczestniczki było obowiązkowe. Zadanie to umożliwiło wykazanie się
pomysłowością, kreatywnością i techniką
florystyczną, co w zestawieniu z ciekawym
• firmie Smithers-Oasis Company producentowi Gąbki Florystycznej
OASIS® i odżywek do kwiatów ciętych FLORALIFE®
• firmie W. Grajek - import - export
kwiatów ciętych, zieleni dekoracyjnej
oraz roślin doniczkowych z całego
świata
• Śląskiemu Centrum Florystycznemu
REKPOL
• Restauracji ESTELLA
• firmie TERESA MICHALSKA kwiaty sztuczne
• firmie BELLDECO®
• firmie FISKARS narzędzia
• firmie Greta Flowers
• firmie Zieleń Piotr Chrzanowski
• firmie KOZERA donice
• ogrodnictwo Katarzyna Bilengrek
• Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolnicze
mgr inż. Damian Zieliński
• Ogrodnictwo Danuta Zbigniew Kubasik
• Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne Juliusz Kubiak
FOT. S. LUDWICZAK
W zmaganiach konkursowych wzięły
udział 4 zawodniczki: Magdalena WasylChrzanowska, Małgorzata Ziemecka-Wardęga, Magdalena Miśkiewicz oraz Justyna
Kasztelan. Każda z nich miała do
wykonania trzy zadania, ściśle
określone w Regulaminie Mistrzostw.
Pierwsze zadanie, to realizacja tematu głównego mistrzostw
„Herbatka u ciotki Klotki…”.
Uczestniczki realizowały własną,
przygotowaną wcześniej wizję
stołu, starając się sprostać wymogom konkursowym. Osoby,
które bacznie obserwowały realizację tego zadania konkursowego były pod wielkim wrażeniem
różnorodności prac od klasyki
zaczynając a na nowoczesnych
formach kończąc .
W drugim zadaniu uczestniczki konkurowały ze sobą wykonując bukiet w ręku
pod tytułem „Na świeżym lufcie”. I tu
również mieliśmy możliwość zaobserwowania wielkiej różnorodności form, technik i zabawy kolorem.
Trzecie zadanie konkursowe, to budząca
najwięcej emocji niespodzianka z tematem
pracy „Jesień w antrejce”. Uczestniczki zostały zapoznane z wymogami dotyczącymi
tego zadania na kilka minut przed jego realizacją. Podstawą kompozycji była gąbka
florystyczna Rainbow której użycie przez
Kasztelan, drugie miejsce i tytuł I Wicemistrz Regionu Wielkopolskiego zdobyła
Magdalena Wasyl-Chrzanowska, trzecie miejsce i tytuł II Wicemistrz Regionu
Wielkopolskiego przypadł Małgorzacie
Ziemieckiej-Wardęga.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez
sponsorów i organizatorów.
I tu należałoby podziękować :
materiałem przyniosło interesujący efekt.
Po wielogodzinnych zmaganiach przyszedł czas na ocenę prac przez Zespół Sędziowski, pracujący w składzie: Agnieszka
Krzymińska - Przewodnicząca, Karolina
Ładyżyńska i Mira Kwaśniewska. Wyłoniono najlepsze prace w poszczególnych
zadaniach konkursowych, a następnie po
podliczeniu wyników Jury ogłosiło wyniki
I Krajowych Mistrzostw Florystycznych
Regionu Wielkopolskiego.
Pierwsze miejsce i tytuł Mistrz Regionu Wielkopolskiego wywalczyła Justyna
Mistrzostwa, rozegrane w tak niesamowitym i gościnnym miejscu, spełniły swoją
rolę, pozwoliły pokazać florystykę z innej
strony tej niecodziennej i oryginalnej osobom specjalnie przybyłym na mistrzostwa
powodując niesamowite zainteresowanie
i wzbudzając emocje. Uczestnicy konkursu
włożyli w przygotowanie się mnóstwo wysiłku, co zaowocowało pięknymi pracami .
Sylwia Ludwiczak
Na ratunek dzieciom i seniorom
Porozmawiajmy o naszej historii
Finał WOŚP w CKiBP
Wszystkich miłośników historii, tej bliższej i tej dalszej,
„historiomaniaków”, pasjonatów dawnych dziejów, serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Historycznego, które odbędzie się 5 grudnia 2013 r.
o godzinie 19.00 w CKiBP Gminy Suchy Las przy ulicy
Szkolnej 16. Grudniowe rozmowy poprowadzi Ryszard
Chruszczewski, nauczyciel historii w szkole podstawowej
w Suchym Lesie, autor książki pt.: Zarys historii gminy
Suchy Las i jej mieszkańców oraz Michał Andrzejak z grupy rekonstrukcyjnej Twierdza i Dawny Garnizon Poznań.
Spotkania z historią będą odbywać się cyklicznie w każdy
pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 19.00. Wszystkich,
którym historia regionu jest bliska, serdecznie zapraszamy.
Inicjatorami spotkań są mieszkańcy naszej gminy. CKiBP
objęło patronat nad tym działaniem.
Agnieszka Sokalla
12 stycznia 2014 roku odbędzie się finał 22. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem: Na ratunek,
a zebrane pieniądze przeznaczone będą na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Suchym Lesie, po kilku latach przerwy chcą włączyć się w tę
inicjatywę organizując na terenie CKiBP sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlatego, wszystkich chętnych do pomocy wolontariuszy prosimy o zgłaszanie się do pokoju instruktorów (CKiBP 1 piętro) do 12 grudnia 2013. Tych, którzy mają
do przekazania wartościowe przedmioty na licytacje, prosimy
o zgłaszanie się do sekretariatu CKiBP (1 piętro).
Już teraz zapraszamy do nas na ul. Szkolną 16 w dniu 12
stycznia na wszystkie pokazy, koncerty i inne atrakcje związane z finałem WOŚP.
MJ
w w w.suchylas.pl
19
C E N T R U M K U LT U R Y I B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A G M I N Y S U C H Y L A S
WYDARZENIA
NAZWA
DATA
MIEJSCE
Monika Borzym
30 listopada,
godz. 19.00
CKiBP
Bilety: 35,-/20,- zł
6 grudnia,
godz. 10.00 i 17.00
CKiBP Sala Widowiskowa
Wstęp wolny
13 grudnia,
godz. 19.00
CKiBP Sala Widowiskowa
Wstęp wolny - wejściówki
14 grudnia
– cały dzień
CKiBP
Sala widowiskowa,
dziedziniec i hol
w ramach Jazzowej Jesieni koncert kolęd na jazzowo
18 grudnia,
godz. 19.00
CKiBP,
Sala Widowiskowa
Bilety: 30,-/20,- zł
WOŚP
12 stycznia
CKiBP Sala widowiskowa
Seks dla opornych
17,18 i 19 stycznia
CKiBP Sala widowiskowa
Bilety: 60,-/40,- zł
Dzień Dobry Sztuko – I etap – przyjmowanie zgłoszeń
do 20 stycznia
Sekretariat CKiBP
Świąteczny koncert
26 stycznia
CKiBP Sala widowiskowa
Bilety: 70,-/50,- zł
w ramach Jazzowej Jesieni
Kolęda echo
świąteczny, ogólnopolski przegląd
dziecięcych filmów animowanych „halo echo”
Koncert zespołu
Good Staff
Sucholeska Noelka,
czyli jarmark świąteczny
Julia Sawicka
– spektakl z Marią Pakulnis i Mirosławem Kropielnickim
zespołu Gospel Joy z gościnnym udziałem Natalii Niemen
Nie święci garnki lepią
I O INNYCH KREATYWNYCH ZAJĘCIACH
Młodzież gimnazjalną oraz tą nieco starszą serdecznie zapraszamy na zajęcia do
grupy teatralnej Niegrzeczne Dzieci, którą
prowadzi Bogdan Żyłkowski – aktor, reżyser, instruktor teatralny. Podczas zajęć
uczestnicy pracują nad dykcją, świadomością ruchu, interpretacją tekstu. Uczą się
przekazywać emocje. Pracując w grupie nabierają świadomości swojego charakteru.
Grupa teatralna Niegrzeczne Dzieci działa już od kilkunastu lat. W swoim dorobku
ma znaczące osiągnięcia takie jak:
• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Scena 21
• występ w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu w ramach III Festiwalu Młody
Teatr Niezależny i wiele innych.
Zajęcia odbywają się w środy o godzinie
18.00 w Sali teatralnej w CKiBP przy ulicy
Szkolnej 16 w Suchym Lesie.
Natomiast dzieciom z klas IV-VI szkoły
podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej,
kochającej taniec i różnorodne formy ruchu
scenicznego proponujemy warsztaty Teatru
Ruchu i Tańca. Zajęcia prowadzi Dawid
Mularczyk – tancerz, instruktor i beatboxer.
Głównym zadaniem teatru jest ukazanie
młodym ludziom, jak ciekawy może być taniec i jak można się nim bawić, a zarazem
tworzyć wspaniałe projekty taneczno-teatralne.
W czasie warsztatów można szkolić się
w takich różnorodnych stylach jak: street
dance, hip-hop, locking, break dance, popping, jazz, taniec współczesny. Najważniejszy jednak cel zajęć to czerpanie przyjemności z tańca poprzez tworzenie oryginalnych
i niepowtarzalnych choreografii i wyrażanie
swoich emocji.
Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach od 19.00 do 21.00. w CKiBP Gminy
Suchy Las. Koszt to 60 zł za miesiąc.
Poszukujemy wokalistki lub wokalisty
Mamy również wolne miejsca w pracowni ceramicznej dla dorosłych, gdzie można
spróbować swoich sił pod okiem malarza,
rzeźbiarza, poety Andrzeja Żurka, absolwenta PWSSP w Poznaniu, animatora wielu
działań artystycznych w Poznaniu.
Podczas zajęć uczestnicy poznają pełen
zakres warsztatu ceramicznego i duży zakres możliwości realizacji pomysłów. Korzystają z różnych technik ceramicznych,
poznają również różne techniki zdobienia
szkliwem, doskonale rozwijają umiejętności manualne i fantazje. Prace wykonane
w pracowni ceramiki pokazywane były kilkakrotnie na Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych w Poznaniu.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki
w godzinach od 17.00-18.30 w pracowni
ceramicznej w CKiBP Gminy Suchy Las.
Koszt zajęć – 90 zł za miesiąc.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby
spróbować swoich sił w teatrze, w tańcu lub
w pracowni ceramicznej serdecznie zapraszamy.
Agnieszka Sokalla
Amatorski zespół rockowy grający pod patronatem CKiBP od października, poszukuje wokalisty lub wokalistki. Jeżeli
lubisz śpiewać i nie obcy jest ci repertuar Guns’n’Roses, Queenów, Erica Claptona itp., a może sam chciałbyś
zaproponować nowe utwory z dziedziny rocka, dzwoń 612 500 402 lub pisz [email protected]
20
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
Zastrzegamy możliwość zmian w programie.
w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie
INFORMUJE
•
PROPONUJE
• ZAPRASZA
Dzień Dobry Sztuko – spotkanie
z teatrem młodych Wielkopolan!
Wszystkich młodych, którym bliski jest Teatr zapraszamy do udziału w Konfrontacjach
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Województwa Wielkopolskiego Dzień Dobry Sztuko
20144. Przegląd skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i, po raz
pierwszy, również szkół średnich!
Na zgłoszenia w postaci nadesłanego
nośnika z nagraniem spektaklu wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, czekamy do
20 stycznia 2014 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie przy
ul. Szkolnej 16. Rada Artystyczna przyjrzy się wszystkim nadesłanym nagraniom
i wybierze spośród nich 16 najlepszych. Po
warsztatach prowadzonych przez aktorów,
reżyserów, muzyków, scenografów
i innych ludzi związanych z teatrem w siedzibach wybranych
grup teatralnych, spotkamy się
wspólnie na finale w CKiBP
w Suchym Lesie 4 i 5 kwietnia.
Zapraszamy do udziału
i zapoznania się z regulaminem Dzień Dobry Sztuko 2014
Good Staff
Redaguje Urszula Habrych
dostępnym na www.osrodekkultury.pl
w zakładce projekty.
Organizatorami Konfrontacji Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych Dzień Dobry Sztuko są Poznańska Fundacja
Artystyczna oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las, natomiast patronat honorowy
nad wydarzeniem po raz
kolejny objął Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
MJ
Kolędy
CZYLI PIOSENKA POETYCKA W „DOBRYM SKŁADZIE”
Poznański zespół Good Staff dobrze jest znany miłośnikom poezji śpiewanej. Muzykują wspólnie w składzie: Michalina Brudnowska – śpiew, Wojciech Winiarski – gitara klasyczna, lutnia,
Jacek Skowroński – instrumenty klawiszowe (tu: troubadour ensemble), Paweł Głowacki – kontrabas, mandolina, Robert Rekiel
– instrumenty perkusyjne od 2009 roku. Już w następnym roku
zdobyli 3. Nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Ślesinie, później 1. nagrodę na Piaseczyńskim Zlocie
Piosenki Różnej (PZPR) w Piasecznie, 1. nagrodę na Ogólnopol-
echem rozbrzmiewające
– ŚWIĄTECZNE FILMY ANIMOWANE DLA DZIECI
Wszystkie dzieci zapraszamy do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie na świąteczny, ogólnopolski
przegląd dziecięcych filmów animowanych „kolęda echo”. Jest
to pokaz dziecięcej twórczości filmowej, prezentujący prace inspirowane ideą i tradycjami świąt Bożego Narodzenia, Nowego
Roku i zimy. Program „kolęda echo” stanowi małą, świąteczną
edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Filmów Animowanych „halo echo” i zgodnie z formułą przeglądu rozbrzmiewać będzie echem w całej Polsce. „Kolęda echo” składa się
z trzydziestu króciutkich filmów i całość trwa około 45 minut.
Pokazy odbędą się 6 grudnia w Sali Widowiskowej CKiBP
przy ul. Szkolnej 16 o godz. 10.00 i 17.00. Serdecznie zapraszamy! Organizatorem pokazu jest Europejska Stolica Kultury
Wrocław 2016.
MJ
skim Konkursie Piosenki Artystycznej w Stargardzie Szczecińskim. Nazwa zespołu Good Stafff to nie tylko Dobry składd , ale
także inspiracja wierszami Leopolda Staffa, choć ostatnio w ich
repertuarze pojawiły się również utwory do wierszy innych poetów: Adama Asnyka, Władysława Broniewskiego, Stanisława
Grochowiaka, a także Jana Hyjka, mieszkańca Suchego Lasu!
Zespół zobaczymy i usłyszymy 13 grudnia w Centrum Kultury
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las przy ulicy Szkolnej 16.
Koncert rozpocznie się o godz. 18.30 w Sali widowiskowej. Wstęp
wolny za okazaniem wejściówki, którą od 21 listopada można odbierać w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej przy ul. Szkolnej
16 oraz filiach Chludowo ul. Szkolna 2 i Złotniki ul. Żukowa 14.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 250 04 01.
Szachy
Pan Janusz Domik zaprasza do Klubu
Szachisty Delfin działającego przy Centrum Kultury.
Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 17.00.
Informacje i zapisy: Janusz Domik 500 716 469.
Nauka gry na perkusji
Wszystkich zainteresowanych nauką gry na perkusji
w Centrum Kultury w Suchym Lesie prosimy o kontakt:
[email protected] lub 612 500 402.
w w w.suchylas.pl
21
C E N T R U M K U LT U R Y I B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A G M I N Y S U C H Y L A S
Noelka, czyli świąteczny jarmark
14 grudnia zapraszamy na Sucholeską Noelkę, czyli świąteczny jarmark do śnieżnego
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie. Jeżeli pogoda nie dopisze, u nas
i tak zagości wtedy zimowa, świąteczna atmosfera okryta śnieżną puszystą pierzyną.
Nie zabraknie świątecznej muzyki, warsztatów ozdób świątecznych i możliwości
własnoręcznego wykonania lub zakupienia prezentów dla najbliższych.
Na holu CKiBP będzie można nie tylko
wziąć udział w warsztatach świątecznych,
podczas których zrobimy wiklinowe wieńce, ozdoby świąteczne, anioły, bileciki do
prezentów itp. (szczegółowy harmonogram
warsztatów dostępny na www.osrodekkultury.pl), ale również obejrzeć eksponaty zgłoszone na organizowany od lat przez Komisję
Oświaty, kultury i Sportu rady Gminy Suchy Las i sucholeskie gimnazjum, Konkurs
Świąteczny 2013 Na Szopkę Bożonarodzeniową (prace konkursowe należy dostarczyć
do budynku CKiBP 5 grudnia w godz. 14.45-
16.00 do pani Agnieszki Włodarczak i Siostry Anny Tarnowskiej). Amatorów fotografii
zapraszamy na warsztaty z fotografii kulinarnej (55 zł) oraz fotografii rodzinnej (45 zł,
osobne warsztaty dla dzieci i dla dorosłych).
Zgłoszenia na warsztaty fotograficzne pod
numerem telefonu 600543018.
Najmłodszych zapraszamy na spektakl
W poszukiwaniu Świętego Mikołaja na godz.
15, później na scenie zagoszczą dzieci z chóru Gospel Joy, a na zakończenie świąteczny
koncert zespołu Art Family.
Wielką atrakcją tegorocznej Noelki będzie
Jezus mnie kręci!
18 listopada gościliśmy w Centrum Kultury i Bibliotece znanego dziennikarza, autora
książek o Bogu i religii, Szymona Hołownię.
FOT. M. MAJEWSKA-SZYMKOWIAK
Hołownia od lat związany jest z mediami, a ostatnio jest jednym z prowadzących
telewizyjny program „Mam talent”. Spotkanie, w którym uczestniczyło blisko 300
osób, znakomicie prowadził Jarosław Borowiec. Rozmowa dotyczyła wielu kwestii,
jednak najbardziej skupiono się na sprawach wiary, jej pogłębiania, ale też wolno-
ści wyboru i tolerancji. Hołownia mówiąc
i pisząc o Bogu nie poucza, nie namawia do
nawrócenia. Przedstawia swoje racje, potrafi wejść w spór światopoglądowy, bo lubi
rozmawiać i pisać o Bogu: Staram się, żeby
to nie był język konfesyjny, ani żargon teologiczny, nie język sensacji, ani emocjonalnego wypruwania flaków. Wydaje mi się, że
na taką rozmowę „w środku” wciąż jest zapotrzebowanie. Ludzie są już zmęczeni nieustannym atakowaniem przez osoby, które
chciałyby wszystkich nawrócić na prawo,
albo na lewo. Ja nie jestem od nawracania.
Ucieszę się, gdy ktoś uzna że to, czym się
22
dzielę jest warte zauważenia i pójścia tą
drogą. Super, ale ja nie jestem od nawracania i tej granicy nigdy nie przekroczę. To
co ja chcę robić, to informować, dzielić się,
pokazywać, wyjaśniać, rozbrajać miny, zaciekawiać. Ale zawsze zatrzymam się przy
granicy ludzkiej decyzji, bo Bóg zatrzymuje się przy granicy ludzkiej decyzji.
Na koniec Szymon Hołownia wspomniał o swojej
fundacji założonej w kwietniu tego roku, Fundacji Kasisi, która pomaga osieroconym i chorym na ADIS
dzieciom w Zambii. Co było
najbardziej wzruszające to
sama historia dzieci, ale także jak na co dzień wygląda
ich życie, które diametralnie
różni się od naszego. Z jaką
chorobą muszą walczyć, na
jakim poziomie jest u nich
pomoc medyczna, jak wygląda zakup jedzenia, wody,
przygotowanie miejsca do spania. Hołownia wspominał o sukcesach takich jak zakup w pełni wyposażonego ambulansu,
akumulatorów, wyremontowania kliniki…
O ogromnych środkach potrzebnych tym
ludziom. A także o radości z dzielenia się z
innymi. Nie tylko dobrem materialnym, ale
także modlitwą i dobrym słowem.
Po zakończonym spotkaniu można było
osobiście porozmawiać z Szymonem Hołownią i otrzymać autograf, i choć na autora
czekano w kolejnym miejscu, każdy otrzymał wpis do książki.
Anna Szafrańska
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
imponująca rzeźba lodowa. Na dziedzińcu
CKiBP stanie renifer ciągnący sanie, w których będzie można zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie. Podobnie jak w zeszłym roku będą
z nami Mistrzowie Świata w Artystycznym
Rzeźbieniu w Lodzie i na naszych oczach
wielką bryłę lodu zamienią w piękną rzeźbę.
Poprowadzą też warsztaty (w nieco mniejszych bryłkach) dla dzieci i młodzieży, więc
pamiętajcie o ciepłych rękawicach!
Kolejną ciekawostką będzie dynamiczna
projekcja świetlna na budynku CKiBP.
Zmarznięci i zmęczeni artystycznymi
działaniami będą mogli uzupełnić energię
i rozgrzać się w Cafe Szkolna 16 na holu
CKiBP. Na pewno na tę okazję kawiarnia
przygotuje jakieś pyszności!
Wszystkich twórców rękodzieła, którzy
są zainteresowani stoiskiem podczas jarmarku prosimy o kontakt z sekretariatem CKiBP,
Suchy Las, ul. Szkolna 16, tel. 612 500 400.
MJ
To może być
mikołajkowy prezent
JJulia
ulilia Sa
SSawicka
wiickka zaśp
zaśpiewa
ś ie
i wa kkolędy
ollęddy na jjazzowo
azzowo
Julia Sawicka, młoda wokalistka, która swoim ciepłym głosem wprowadzi
w świąteczny klimat otulając słuchaczy
dźwiękami znanych kolęd. Zapraszamy
do Sali Widowiskowej Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie
już 18 grudnia o godz. 19.00. Bilet na
koncert Julia Sawicka Quartet pt. Lulajże, przyjemna
j
oczom gwiazdeczko może
być wspaniałym
p
prezentem mikołajkowym.
Artystka mieszka
mie
w Lesznie, gdzie
razem
zem z cztere
czterema muzykami stworzyła
zespół Julia Sawicka PROJECT. Ostatnio nagrała dwi
dwie płyty: Breathing Space
i Fields of sou
soull – niekonwencjonalne wykonania znanych utworów Stinga. Bliscy
muzycznie
znie artyści Julii Sawickiej
k
to:
Nancy W
Wilson, Dianne Reeves,
eeves, Cassan
Cassandra Wilson, John Patitucci, czy Avish
Avishai
Cohen.
Bilety w atrakcyjnej ceniee 30 zł norn
malny i 20 zł ulgowy do nabycia
bycia w biblio
bibliotece CKiBP oraz na www.bilety24.pl.
4
Co słychać w Filii Klubu Seniora
„Dębowy Liść” w Biedrusku?
Po letnich upałach przyszła jesień a wraz z nią sezon na grzyby. W tym roku prawdziwy
wysyp był w październiku. Dlatego seniorzy z Biedruska postanowili wykorzystać okazję
i w połowie minionego miesiąca wybrali się na grzybobranie.
Grupa zapalonych grzybiarzy udała się
do wsi Nowołoskoniec w gminie Oborniki.
Kilkugodzinny spacer po lesie przyniósł
same korzyści. Koszyki zapełniły się darami natury. Seniorzy zebrali podgrzybki
i prawdziwki, które zapewne wykorzystają
do przygotowania potraw świątecznych.
Barbara Stachowiak
Poza tym kontakt z naturą, przebywanie na
świeżym powietrzu i ruch były dla wszystkich prawdziwym zastrzykiem energii
przed zbliżającym się sezonem zimowym.
Seniorzy już niebawem zaczną przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia
także pod względem kulinarnym. Póki co
Dzień Seniora w Golęczewie
powrócił
Na smętki
Po latach przerwy, 26 października Seniorzy ze wsi Golęczewo spotkali się na Dniu
Seniora zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz sołtysa wsi Przemysława
Majkowskiego. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Dębowy Liść”, przybyli na nią
również przedstawiciele lokalnych organizacji: Danuta Kamińska, Marian Bajer, Grzegorz
Matysiak oraz ks. Krzysztof Andrzejewski.
Kawa i ciasto z domowych pieców
umiliły naszym gościom pobyt w świetlicy wiejskiej. Ale to rozmowy, wspominki
i wspólne śpiewanie stworzyły atmosferę
tego spotkania. Sobotnie popołudnie zakończyliśmy prezentacją zdjęć z majowych
obchodów 700-lecia Golęczewa oraz symbolicznym podarunkiem. Natomiast dowodem naszego spotkania i motywacją do
dalszej działalności jest wspólne zdjęcie.
To między innymi obchody 700-lecia
Golęczewa uświadomiły nam potrzebę
uczestniczą w warsztatach. Te cieszą się
szczególnym zainteresowaniem płci pięknej. W ich trakcie panie poznały i opanowały do perfekcji technikę filcowania.
Pod okiem instruktorki wyczarowały już
między innymi kosmetyczki czy biżuterię,
które mogą być oryginalnymi prezentami
pod choinkę.
częstszego spotykania się mieszkańców,
nie w sklepie, nie na przystanku czy przy
okazji odprowadzania dzieci do szkoły,
tylko w miłej i sympatycznej atmosferze,
w klimacie spokoju przy kawie, na tańcach
przy muzyce, czy też podczas odczytów
i prelekcji. Mamy nadzieję, że ten rok, rok
obchodów 700-lecia Golęczewa będzie
rokiem przełomowym i wieś, która już
dzisiaj jest wsią unikatową ze względu na
swoją historię, będzie taką ze względu na
wydarzenia dla lokalnej społeczności.
Ilona Ciok
Kiedy wokoło jest bezbarwnie
Nie smęć, nie trać czasu marnie.
Zamknij oczy – szybko sięgniesz
Po coś, co wspomnieniem pięknym.
Lub przeczytaj fraszek parę –
Wnet przegonisz myśli szare!
Jesienne wyznanie
Kocham jesień za to, że niesie
Listy miłosne po parkach, po lesie.
Gubi je, czasem figlarka rozrzuca…
Czym jednych weseli, innych
zasmuca.
Uwielbiam ich szelest pod stopą,
Dotyk… Jak kochanej skóry, gdy
zmokną.
Kocham jesień też za to,
Że umie ciepłe naśladować lato!
I kocham jesienne dęby w purpurze,
Jak ja, ze wstydu, że się w nich durzę.
Andrzej Janusz Stanisławski
Gdy temat ważki… Garściami 2
w w w.suchylas.pl
23
Z E S P Ó Ł S Z KÓ Ł I M . O. M A R I A N A Ż E L A Z K A F I L I A W G O L Ę C Z E W I E
19 października odbyła się już trzecia piesza wędrówka z Kołem Turystycznym „Włóczykij”.
Tym razem wytyczyliśmy trasę na skraj Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka.
Poranna mgła i przymrozek
nie popsuły humorów. W czasie pierwszego postoju uczestnicy wyprawy dowiedzieli się,
że w Polsce jest 12 parków
krajobrazowych. Dzieci poznały również pochodzenie nazw
Czerwonak i Dziewicza Góra.
Ich historia związana jest z
Zakonem Cysterek, którym
wzniesienie nadał Przemysł I.
Hodowały one czerwca polskiego, owada służącego do
produkcji czerwonego barwnika.
Po zdobyciu drugiego pod względem
wysokości wzniesienia okolic Poznania
(144,9 m n.p.m) i po pokonaniu 172 stop-
ni, dzieci mogły podziwiać przepiękny widok na Czerwonak i okolice Poznania.
Podczas kolejnego przystanku dzieci z
Taki duży, taki mały może
świętym być
Tylu świętych w jednym miejscu chyba jeszcze nie było. Święty Florian, święta Weronika,
święty Mateusz, Mikołaj i wielu innych świętych 30 października przybyło do Golęczewa.
Okazją do spotkania był „Bal wszystkich świętych”, który odbył się w świetlicy przy remizie.
Został on zorganizowany przez Szkołę Podstawową i Akademię Małego Strażaka z Golęczewa.
– Bal ten jest alternatywą dla Halloween, który nie jest świętem katolickim. Chcemy poprzez naszą inicjatywę promować
polską tradycję, a nie rzeczy zapożyczone.
Przed nami uroczystości Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Chcemy, by dzieci
zwróciły uwagę na to, co w tych dniach jest
naprawdę ważne, żeby wiedziały jak najwięcej o świętych – podkreśliła dha a także
radna Urszula Ćwiertnia.
Wszystko wskazuje na to, że inni byli
podobnego zdania co organizatorzy, bo na
bal przybyło sporo dzieci z rodzicami i
nie tylko z Golęczewa, ale i Złotkowa czy
Złotnik. – Jestem tutaj z córką Heleną i sy-
24
nami Wiktorem oraz Andrzejem – mówiła
Agnieszka Nieużyła. – Bardzo podoba mi
się ta inicjatywa. Dzieciom zostało zaproponowane coś innego.
Córka przebrana jest
za świętą
Faustynę.
Święta Faustyna miała
na imię Helena. Córka
też ma tak na imię. Ponadto gdyby przyszła na
świat dwa dni później
urodziłaby się dokładnie
w setną rocznicę narodzin św. Faustyny.
Córka pani Agnieszki
ubrana była w oryginalny strój zakonny, który
udało się wypożyczyć
ze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia w Kiekrzu. Co
ciekawe, święta Faustyna w lipcu 1929
roku przyjechała do kierskiego klasztoru.
Natomiast 13 września tego samego roku
podczas rekolekcji dostąpiła objawienia
Pana Jezusa nad Małym Jeziorem Kierskim.
Z tą historią oraz innych świętych
dzieci miały okazję zapoznać się podczas przygotowań do balu. – O świętych
rozmawialiśmy podczas lekcji katechezy.
W domach temat ten był także poruszany.
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
największym
j i k
apetytem
t t
zjadły
j dł posiłek,
ił k a
tata Ksawerego przystawił do książeczek
PTTK i dyplomów pieczątki z symbolem
wieży. Wędrowcy zdobyli kolejne 8 punktów zbliżających ich do zdobycia upragnionej odznaki.
Bez większych przeszkód
dotarliśmy do dworca PKP
w Poznaniu, gdzie czekaliśmy
godzinę na pociąg do Golęczewa. Zmęczeni i pełni wrażeń
wróciliśmy do domów. Piękno
jesiennego lasu, słoneczna aura
i doskonałe humory sprawiły,
że wycieczka na długo zapadnie nam w pamięć.
Naszym kolejnym punktem
docelowym będzie Muzeum
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.
Małgorzata Bartyńska,
Dorota Polichnowska
Rodzice czytali historie świętych, za których dzieci chciały się przebrać. Wspólnie
przygotowywali stroje na dzisiejszą okazję
– wyjaśniła Karolina Rewers, katechetka z
Zespołu Szkół w Chludowie.
Podczas balu na jego uczestników czekało wiele atrakcji. Dzieci brały udział w
zabawach, konkursach zespołowych, śpiewaniu piosenek. Dla wszystkich przygotowane zostały słodkie nagrody.
W „Balu wszystkich świętych” wziął
udział także proboszcz parafii, ks. Krzysztof Andrzejewski. – Ten bal to piękna sprawa – podkreślił. – Wpisany jest w naszą
kulturę, tradycję, w naszą polskość i najważniejsza rzecz, wyrasta z fundamentów
dobra. Uczy szacunku, miłości, a chyba
tego nam dzisiaj bardzo mocno potrzeba.
Bal ten nie był jedynym. Kolejnego
dnia święci pojawili się również w Zespole Szkół w Chludowie.
Barbara Stachowiak
FOT. B. STACHOWIAK
Zdobycie Dziewiczej Góry
G I M N A Z J U M I M . J A N A PAW Ł A I I W S U C H YM L E S I E
MY TEŻ WYDAJEMY GAZETĘ
Od prawie roku uczniowie Gimnazjum pracują w ramach projektu programu Comenius. Jest
to już trzeci projekt w tej szkole, realizowany i w całości finansowany ze środków programu
unijnego „Uczenie się przez całe życie”. Tym razem – oprócz naszej szkoły – w projekcie
uczestniczą szkoły z Niemiec, Szwecji i Włoch.
Głównym zadaniem projektu jest stworzenie wspólnej gazety. W każdej ze szkół
uczniowie piszą artykuły na tematy przez
następne międzynarodowe spotkanie od
odbędzie się w marcu przyszłego roku w Suchym Lesie.
Koordynator projektu
Anna Małłek
P RY WAT N A S Z KO Ł A N R 1 W B I E D R U S K U
Jesienne recytacje
W naszej szkole 13 listopada odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego „A w jesieni
tyle skrzypiec”. Uczniowie doskonale się przygotowali. Przez wiele dni sumiennie uczyli się
tekstów i recytacji wierszy z właściwą intonacją.
nich ustalone, a następnie najlepsze z
nich umieszczane są na stronie internetowej projektu (www.euronitedpupils.eu).
W projekcie zaplanowano cztery międzynarodowe spotkania, których celem jest
przygotowanie gazety do druku. We wrześniu tego roku ukazał się pierwszy numer
magazynu o tym samym tytule co projekt
– „Euronited Pupils”.
W drugiej połowie października odbyło
się trzecie międzynarodowe spotkanie w
ramach projektu – tym razem w Szwecji w
Tegelviken niedaleko Eskilstuny. Dziesięcioro uczniów z sucholeskiego gimnazjum
przez tydzień pracowało nad drugim wydaniem magazynu, planując kształt gazety,
układ poszczególnych stron, projektując
okładkę i pisząc komentarze. Wszystkie
zadania wykonywane były w międzynarodowych grupach. Uczniowie mieli więc
okazję zaprezentować swoje umiejętności
organizacyjne i znajomość języka angielskiego. Ponadto doskonalili warsztat pisarski i edytorski. Niezwykle przyjazna
atmosfera w szwedzkiej szkole sprawiła,
że prace nad drugim wydaniem przebiegały bardzo sprawnie, a nagrodą za cały trud
była wycieczka do Sztokholmu.
Niebawem ukaże się drugie wydanie
magazynu „Euronited Pupils”, natomiast
Wśród jesiennej scenerii pięknie prezentowali swoje utwory. Były wiersze nostalgiczne o jesieni, a także zabawne o
zwierzątkach i pogodzie. Wszyscy zebrani z uwagą słuchali młodych artystów. Po
długich i trudnych obradach jury wyłoniło
laureatów, którzy wezmą udział w gminnym etapie konkursu w Suchym Lesie:
1. Eryk Mosor z 1b
2. Tosia Miszkiewicz z 1a
3. Staś Miszkiewicz z 3a
Trzymamy kciuki!
Ponadto wyróżnienia w konkursie zdobyli:
1. Jaś Makowski z klasy “0”
2. Maja Kołat z 1a
3. Konstancja Kiziorek z 1b
4. Kacper Wiśniewski z klasy 2
5. Magdalena Wierzbicka z 3a
6. Liwia Halasz z 3b
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim,
którzy włożyli wiele pracy w przygotowania do konkursu. WIELKIE BRAWA!
w w w.suchylas.pl
25
Aneta Kołat
Z E S P Ó Ł S Z KÓ Ł I M . 7 P U Ł K U S T R Z E LCÓ W KO N N YC H W I E L KO P O L S K I C H W B I E D R U S K U
Święto Edukacji Narodowej
Obchody święta bardziej znanego jako Dzień Nauczyciela to jedna z niewielu sytuacji,
w których nauczyciele mogą czuć się potrzebni. Niedoceniane przez cały rok wysiłki wkładane
w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży w tym dniu są dostrzegane i chwalone.
W naszej szkole 14 października był jak co roku - okazją do spotkania Samorządu Uczniowskiego i uczniów Gimnazjum z pracownikami szkoły. Spotkanie
miało bardzo uroczysty charakter. O jego
atmosferę zadbały opiekunki samorządu,
panie Jolanta Jedynak i Bogdana Sulińska oraz uczniowie
z klasy II, którzy zaprezentowali program artystyczny.
W bardzo zabawny sposób
ukazali różnice między nauczycielami i uczniami,
wskazując charakterystyczne cechy, po których można
przedstawicieli każdej z grup
rozpoznać. Następnie odbył
się pokaz mody dla nauczycieli. Prowadzący go zapewniał, że ubiory są na kieszeń
każdego pracownika oświaty
a ich noszenie, dzięki odpowiednim dodatkom, będzie korzystne przede wszystkim
dla uczniów. Były też podziękowania za
trud wkładany w wychowanie i edukację,
wygłaszane słowami poetów i życzenia –
przede wszystkim wytrwałości i cierpliwości. Uczniowie obdarowali wszystkich
pracowników własnoręcznie wykonanymi
laurkami.
Po rozstaniu się z młodzieżą, której
dyrektor szkoły pani Grażyna Matysiak
podziękowała za pomysłowość, oryginalność i wzorowe przygotowanie programu,
odbyło się spotkanie nauczycieli z dyrektorem szkoły. Tym razem wszyscy pracownicy usłyszeli słowa miłe dla uszu każdego.
Dyrektor Grażyna Matysiak nie żałowała
pochwał za dotychczasowe osiągnięcia
edukacyjne, za rzetelne wykonywanie
obowiązków i zaangażowanie w sprawne
funkcjonowanie szkoły. Wielu pracowników otrzymało Nagrody Dyrektora Szkoły, ale zdaniem pani Dyrektor, tylko brak
środków finansowych nie pozwolił na nagrodzenie wszystkich.
Obchody Święta Edukacji Narodowej
zakończyły się spotkaniem przy kawie
i cieście upieczonym przez październikowe solenizantki. Było to miłe spotkanie,
podczas którego dyskutowano nie o problemach i kłopotach związanych z pracą
w szkole, ale o wycieczce z jakiej nauczyciele wrócili poprzedniego dnia.
Wycieczka odbyła się do Warszawy.
Uczestniczyli w niej pracownicy szkoły
i przedszkola oraz emerytowani nauczyciele. Głównym jej punktem było obejrzenie
26
w teatrze Roma spektaklu „Deszczowa piosenka”. Była to prawdziwa uczta dla duszy
- dynamizm, werwa, perfekcjonizm wokalistów i baletu, wspaniała gra aktorów - to
wszystko pozwalało zapomnieć o trudach
całego dnia. Bo przed wizytą w teatrze od-
bywało się zwiedzanie stolicy. Zaczęło się
od Zamku Królewskiego, później był krótki pobyt na Starówce i czas na zregenerowanie sił dobrą kawą w znanej restauracji,
a następnie zwiedzanie ciekawych obiektów sakralnych i architektonicznych War-
szawy Niestety ograniczony czas trwania
szawy.
wycieczki sprawił, że większość wartych
obejrzenia obiektów podziwiać można
było tylko z autokaru.
Drugi dzień, dzień kończący wizytę
w stolicy, był czasem przeznaczonym na
spacer po Łazienkach i zwiedzanie najstarszej części cmentarza na Powązkach.
Pobyt w stolicy zakończył obiad w bardzo
stylowej restauracji „Pod Podłogą”- obejrzenie zgromadzonych w tym lokalu przedziwnych i różnorodnych eksponatów wymagałoby dłuższego w nim
pobytu.
Ten ostatni akcent wycieczki był dla jej uczestników jeszcze jedną okazją do
pobycia z ludźmi, z którymi
na co dzień nie ma czasu na
wymianę kilku zdań i uprzejmości. Dzięki takim wyjazdom pracownicy szkoły
i przedszkola w Biedrusku
tworzą zgrany zespół, w
którym każdy dla każdego
ma nie tylko szacunek, ale
i sympatię, a starsze koleżanki emerytki ciągle czują się jak wśród
swoich. Zawdzięczać to należy organizatorkom wyjazdu - pani dyrektor Grażynie
Matysiak i paniom z sekretariatu. Dla nich
- wielkie słowa uznania i podziękowania.
Anna Różańska
Pierwszoklasiści już po ślubowaniu!
W Dniu Edukacji Narodowej, 14 października najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej
w Biedrusku zostali uroczyście przyjęci do grona uczniów szkoły.
Kameralna uroczystość rozpoczęła się
odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie
dzieci złożyły uroczystą przysięgę a pani
dyrektor Grażyna Matysiak pasowała ich
na uczniów Szkoły Podstawowej, równocześnie życząc im wielu sukcesów. Ważnym momentem było złożenie pod tekstem ślubowania symbolicznego podpisu
w formie odcisku palca, a także odebranie
pierwszej legitymacji szkolnej.
Po zakończeniu części oficjalnej ucznio-
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
wie zaprezentowali krótki program artystyczny, z przejęciem śpiewając piosenki i
recytując wiersze. Potem dzieci otrzymały
upominki od swoich starszych kolegów,
drugoklasistów. Swoje pociechy, rożkami
obfitości wypełnionymi słodyczami, obdarowali także rodzice.
W ten sposób dzieci rozpoczęły szkolne
życie, które miejmy nadzieję przyniesie im
wiele radości i satysfakcji.
Renata Urbaniak
S Z KO Ł A P O D S TAW O WA I M . W O J C I E C H A B O G U S Ł AW S K I E G O W S U C H YM L E S I E
Jesienne spotkania z przyrodą
W październiku i w listopadzie sucholescy trzecioklasiści mieli okazję gościć w „Łysym
Młynie” w Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Łopuchówko. Naszym głównym celem
było obejrzenie wystawy pt. „Drewno jest wspaniałe”.
W pięknie zrekonstruowanym
budynku XV-wiecznego młyna wodnego mogliśmy obejrzeć
mnóstwo przedmiotów i artykułów wyrabianych z drewna. Szczególnie zaciekawiły nas te sprzęty,
których dzisiaj się nie używa,
wykonane przez rzemieślników,
których trudno już spotkać. Dowiedzieliśmy się, że szkutnik wyrabiał łodzie z drewna, stelmach
i kołodziej - koła i wozy, lutnik
- instrumenty, a bednarz - drewniane beczki. Wielką atrakcją były
zajęcia z mikroskopami, gdy mogliśmy zobaczyć w powiększeniu
strukturę różnych gatunków drewna, liście,
owady, mech, a nawet… włos koleżanki
lub kolegi.
Podczas spaceru ścieżką edukacyjną
uczyliśmy się rozpoznawać gatunki drzew,
obserwować ich liście, korę, owoce. Widzieliśmy uprawę leśną i wiemy,
dlaczego musi być ogrodzona.
Wiemy też, że drzewa produkują
tlen, np. jedna dorodna sosna wytwarza w ciągu doby tyle tlenu, ile
wynosi dobowe zapotrzebowanie
na ten pierwiastek dla trzech osób.
Na zakończenie mieliśmy frajdę,
bo mogliśmy sami zbudować domek z drewna i to tą samą metodą,
którą odtworzono „Łysy Młyn”,
czyli bez użycia gwoździ.
Wycieczka się udała - drzewa
i las są wspaniałe! Niezależnie od
pogody…
Alicja Szulta
30 listopada
w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie odbędzie się
Pierwszy Otwarty Sucholeski Turniej Szachowy dla Dzieci
Zawody rozegrane zostaną w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie. Początek godz. 9.00.
Zakończenie około godz. 15.00. Dzieci wystąpią w trzech grupach:
Pierwszy Krok Szachowy – dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Przyszli Zawodnicy – dzieci od drugiej do trzeciej klasy szkoły podstawowej.
Młodzi Mistrzowie – dzieci od czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej.
Turniej odbędzie się na dystansie 6 rund dla pierwszej grupy i 7 rund dla pozostałych dwóch
grup. Tempo gry 15 minut dla każdego z zawodników. W turnieju może wystartować każdy
do szóstej klasy szkoły podstawowej. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla najlepszych
oraz drobne nagrody dla każdego w grupie najmłodszej. Turniej organizowany jest przez:
Firmę MCTURBO (SZACHYPULS.PL) p. Marka Cołte oraz Przewodniczącą Osiedla Suchy Las
Wschód p. Annę Ankiewicz i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie p. Beatę Radomską.Informacja: www.szachypuls.pl. Zapisy: [email protected]
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
w Suchym Lesie pragnie serdecznie
podziękować członkom Prezydium
roku szkolnego 2012/2013:
Pani Annie Ankiewicz
i Panu Robertowi Olejniczakowi
Jesteśmy Wam wdzięczni, w pełni
doceniamy Wasze zaangażowanie
w budowanie społeczności szkolnej
i bezinteresowną pomoc. Wyrażamy
szczerą nadzieję na wspólną pracę
w następnych latach.
Dziękujemy!
Rada Rodziców 2013-2014
Szkoły Podstawowej
im. Wojciecha Bogusławskiego
w Suchym Lesie
Z E S P Ó Ł S Z KÓ Ł I M . O J C A M A R I A N A Ż E L A Z K A W C H LU D O W I E
O Tuwimie wiedzą wszystko
W ramach obchodów Roku Tuwima w naszej szkole przez siedem tygodni trwał projekt
edukacyjny pt. „Cuda i dziwy”. Projektowi towarzyszyło wiele aktywności. Dzięki nim dzieci
zapoznały się z biografią Juliana Tuwima.
W poniedziałkowe poranki wszystkie
grupy spotykały się w jednej sali, gdzie
słuchały wierszy poety, które były czytane
przez nauczycieli i pracowników szkoły.
W pierwszym tygodniu dzieci miały za
zadanie zapoznać się z życiorysem Juliana Tuwima oraz przynieść książki z jego
utworami, które zostały wyeksponowane
w formie wystawy. Była też wystawiona ławeczka z nieodzownym kapeluszem
Tuwima i symboliczną różą, gdzie można
było sobie przysiąść i przymknąć oczy.
W czasie drugiego tygodnia uczniowie
wraz z wychowawcami wykonywali por-
trety poety zgodnie z jego myślą: „Twarz
- to co wyrosło wokół nosa”.
W kolejnym tygodniu dzieci tworzyły
ilustracje do wybranych wierszy w formie
sylwety Tuwima.
Czwarty tydzień również obfitował
w plastyczne zadania. Każda klasa i grupa wykonywała wagon do
„Lokomotywy”.
W następnych tygodniach dzieci wraz z nauczycielami przygotowywały się do inscenizacji wcześniej wylosowanych wierszy, które
miały być zwieńczeniem projektu
„Cuda i dziwy”, czyli „Spotkanie
u Tuwima”.
Justyna Antkowiak,
Magdalena Roszak,
Justyna Mikołajczak,
Anna Wierzbicka,
Katarzyna Bryła
w w w.suchylas.pl
27
Piraciki w Ogrodzie Orientacji
Przestrzennej
Tym razem na pożegnanie z ulubioną porą roku Poszukiwacze Przygód i Mali Odkrywcy
postanowili wybrać miejsce niezwykłe. Niezwykłe bo jedyne w Europie. Niezwykłe,
bo rozbudzające wszystkie zmysły. Mowa o przepięknie zaprojektowanym barokowym
ogrodzie w Owińskach.
Trzysta roślin, które można dotknąć i
powąchać koi najbardziej skołatane nerwy i zachwyca paletą barw, a każdy Pira-
spacerem. Różny rodzaj nawierzchni, po
której nasze dzieci stąpały, dawał rozmaite
wrażenia słuchowe, na które nie zwracamy
cik mógł także zmierzyć się z ich nazwą
umieszczoną na tabliczce i zapisaną alfabetem Braille`a, co wprawiało nasze odkrywcze dzieci w nie lada zdumienie, no bo „nie
dość, że czytać to jeszcze dłońmi?”
Spacer alejkami ogrodu w kierunku
szemrzącego strumyka nie był zwykłym
uwagi w codziennym biegu. Zanim maleńki wodospad ukazał się oczom przedszkolaków mogli oni dać upust emocjom i wykrzyczeć się w odrestaurowanych murach
po małej kapliczce, odkrywając natężenie
dźwięku i roznoszące się echo.
Dla Piracików ciekawym doświadcze-
Nie rzucim ziemi skąd nasz Ród!
Te słowa są dla nas bardzo cenne i wyjątkowo ważne w tym listopadowym czasie, gdy
obchodzimy święto odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.
Wiedzą o tym bardzo dobrze dzieci z grupy Puchatków w Przedszkolu Leśnych Ludków
w Suchym Lesie.
28
Michalak podziękowała dzieciom i pani
Małgosi za tak piękne i wzniosłe chwile,
które mieliśmy okazję przeżyć, i przekazała na ręce pani Wychowawczyni pełną
nie, trampoliny i pajęczyny wyzwoliły
w Piracikach niezmierzone pokłady energii i radości, które mamy nadzieję pozwolą
nam przetrwać nawet najbardziej deszczową jesień…
Justyna Nowaczyk
Nauczyciel w Przedszkolu Piraciki
w Suchym Lesie
torbę cukierków ku uciesze wszystkich
Sześciolatków. Oczywiście nie obyło się
bez bisów!!!
Na koniec tak przemiłego wieczoru
rodzice i dzieci udali się na pyszny poczęstunek, a w uszach wciąż towarzyszył
nam dźwięk piosenek usłyszanych przed
momentem. Jednym słowem - „raduje się
serce, raduje się dusza…”.
Dziękujemy naszym Skarbom i pani
Małgosi za piękny KONCERT.
Rodzice Puchatków
FOT. P. ANDRZEJEWSKI
15 listopada w murach przedszkola rozbrzmiały dźwięki patriotycznych pieśni
wykonanych przez dzieci przy akompaniamencie akordeonu. Uroczystość rozpoczęła się hymnem Polski zaśpiewanym przez
dzieci i rodziców z dumą i powagą. Nie
zabrakło też wesołych piosenek wywołujących uśmiech na każdej twarzy, takich
jak „Pałacyk Michla”, czy „Płynie Wisła,
płynie”.
Tę miłość do ojczyzny i dumę z bycia
Polakiem przekazuje naszym dzieciom
z wielkim zapałem i pasją pani Małgosia
Hyjek, fantastyczny pedagog i wychowawca. Dzieci już od trzech lat z entuzjazmem
poznają historię Polski, jej bohaterów i
najważniejsze wydarzenia. Do śpiewania z
chęcią przyłączyli się rodzice, a dzieci mogły sprawdzić, czy tata i mama pamiętają,
że „twierdzą nam będzie każdy próg”.
Po koncercie pani dyrektor Agnieszka
niem była też możliwość obserwowania,
jak poprzez rozszyfrowywanie dźwięków
i zapachów uczą się poruszać w terenie
osoby niewidzące, czyniąc otoczenie bardziej dla siebie przyjaznym. Wyprawa ta
sprzyjała więc także refleksji, rozmowom
o niepełnosprawności, ale także o tym, że
wszyscy jesteśmy tacy sami mimo, że zupełnie inni…
W ogrodzie zmysłów nie mogło zabraknąć także elementów kształtujących
sprawność fizyczną. Równoważnie i huśtawki, ślizg linowy, przeplotnie, zjeżdżal-
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
Wystąpili dla Polaków na Litwie
W dniach 7-12 listopada Orkiestra Dęta z Chludowa wzięła udział w uroczystych obchodach
Święta Niepodległości w Krokach, Kiejdanach, Poniewieżu i Kownie.
Orkiestra zagrała cztery koncerty, podczas których wykonała polskie utwory
o tematyce patriotycznej, oraz utwory
z repertuaru światowej literatury muzycznej. Ponadto Orkiestra w kościele pw. św.
Krzyża w Kownie uczestniczyła w oprawie
muzycznej mszy świętej dla Polaków, która
została odprawiona w intencji Ojczyzny.
Koncerty Orkiestry spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Ale nie tylko
goście z Chludowa zaprezentowali swoje
muzyczne umiejętności. Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „ISSA” i Zespół
„Kotwica” na tę okazję przygotowały wy-
stępy artystyczne, pokazując swój patriotyzm i potrzebę jednoczenia się Polaków
na Litwie.
Oprócz przedstawienia własnego dorobku muzycznego oraz promocji Województwa Wielkopolskiego, Powiatu
Poznańskiego, Gminy Suchy Las i Chludowa, dla członków Orkiestry wyjazd ten
był niezapomnianą lekcją historii i okazją
do zaznajomienia się z kulturą tego kraju.
Muzycy mieli okazję spotkać się z mieszkającymi na tych ziemiach Polakami, którzy nie kryjąc wzruszenia po koncertach,
podczas uroczystych spotkań opowiadali
o swoich losach. Zapoznali się również
z najważniejszymi miejscami w Wilnie,
Kownie i na Żmudzi. Na wileńskim cmentarzu na Rossie przy Grobie Matki i sercu
Józefa Piłsudskiego nie zabrakło polskiego
akcentu. Wspólnie wykonano Rotę.
Wyjazd Orkiestry z Chludowa odbył się
dzięki wsparciu władz Gminy Suchy Las,
przewodniczącej Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Powiatu Poznańskiego - pani Grażyny Głowackiej, oraz
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Gospodarzami spotkania byli: w Kiejdanach Stowarzyszenie Polaków Kiejdan,
a w Kownie - Kowieński Oddział Związku
Polaków na Litwie.
Krzysztof Żeleśkiewicz
Księdzu proboszczowi Andrzejowi Niwczykowi,
dr Małgorzacie Schmidt
z Przychodni Lekarza Rodzinnego „Omega”,
dr Mirosławie Misiornej,
Krzysztofowi Pilasowi
i Zarządowi Osiedla Suchy Las,
delegacjom zakładów pracy,
przedstawicielom organizacji
społecznych,
przyjaciołom, sąsiadom i znajomym
za okazane wsparcie, pomoc, życzliwość
i udział w ceremonii pogrzebowej
Śp. LUDWIKA ZUBAN
serdecznie dziękuję
St. Zuban z Rodziną
Szczególne wyrazy podziękowania
dla całej załogi
Zakładu Komunikacji Publicznej w Chludowie.
w w w.suchylas.pl
29
Dziennik z wyprawy rowerowej
do partnerskiej gminy Poronin – cz. III
Grażyna i Ryszard Głowaccy, Irena i Jacek Baraniak, Krzysztof Gąsior, Piotr Kurek, Michał
Wroniecki, Mariusz Zmudziński i Marek Zys przejechali na rowerach do partnerskiej gminy
Poronin ponad 670 km.
DZIEŃ V 24.05 (piątek)
OGRODZIENIEC – SKAŁA – 65 km
Rano wyruszyliśmy do wsi Podzamcze,
gdzie znajdują się ruiny Zamku Ogrodzieniec. Wspięliśmy się na Górę Zamkową
(Janowskiego), wznoszącą się 515,5 m
n.p.m. Już z daleka widać było ruiny potężnego zamku z XIV w., później wielokrotnie przebudowywanego i niszczone-
go w czasie wojen polsko - szwedzkich.
Rowery pozostawiliśmy na dziedzińcu
i udaliśmy się na zwiedzanie sali tortur i
muzeum zamkowego. Z okien budowli
rozpościera się piękny widok na okolicę,
m.in. na Górę Birów. Kiedy wyjeżdżaliśmy z Podzamcza zaczął siąpić deszcz. Po
kilkunastu kilometrach przekroczyliśmy
granicę woj. śląskiego z woj. małopolskim.
Z drogi nr 791 skręciliśmy w dziurawą dro-
gę lokalną do wsi Chechło, która istniała
już w XI w. Nazwa pochodzi od „chechła”,
dawnego określenia ziemi bagiennej.
Największą atrakcją wsi jest położona
tuż obok największa w Europie Pustynia Błędowska. Miejscowi wskazali nam
drogę na Dąbrówkę (355 m), gdzie znajduje się punkt widokowy, z którego można
podziwiać panoramę pustyni. Droga dojazdowa przypominała szwajcarski ser, jednak trud się opłacał. Widok na pustynię był
wspaniały. Powierzchnia piasków wynosi
32 km². Pustynia częściowo jest porośnięta
wierzbą kaspijską. Następnie wróciliśmy
dziurawą drogą do szosy na Klucze, a da-
30
lej przez Olkusz drogą nr 773 do Pieskowej Skały. Widoki były coraz piękniejsze
- pojedyncze skały a do nich przyklejone
domki oraz skały wiszące nad drogami.
Z daleka na wzgórzu dostrzegliśmy zamek. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z
I poł. XIV w. Był on elementem łańcucha
obronnego „Orlich Gniazd”. W XVI w. gotycki zamek przekształcono w renesansową
rezydencję. Historia zamku jest bardzo ciekawa i burzliwa. Jeden z jego właścicieli
został stracony na rynku w Krakowie. Po
zwiedzaniu pojechaliśmy bajecznie wijącą się drogą pomiędzy rzeką Prądnik
a samotnymi skałami wapiennymi, takimi
jak Maczuga Herkulesa. Po drodze minę-
liśmy pustelnię błogosławionej Salomei
i ruszyliśmy na wspinaczkę do miejscowości Skała.
DZIEŃ VI 25.05 (sobota)
SKAŁA – KRAKÓW – 42 km
O godz. 8.30 wyruszyliśmy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Po drodze zatrzymaliśmy się przy wykutej w skale grocie M.B. Niepokalanej. Następny postój
zrobiliśmy sobie przy zabytkowej kaplicy
„Na Wodzie”. Została zbudowana na przełomie XIX i XX w. nad potokiem na podporach. Car Mikołaj za swego panowania
zabraniał budowania obiektów sakralnych
na ziemi ojcowskiej. Dalej pojechaliśmy
do ostatniego na naszej trasie Zamku w
Ojcowie, wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego w II poł. XIV w., który był
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
również zamkiem warownym. Do dziś zachowały się jedynie jego ruiny. Michał u
podnóża zamku naprawiał przebitą dętkę.
Za namową leśnika wybraliśmy czarny
szlak rowerowy, który przecina niezwykle piękny krajobrazowo teren i prowadzi wąską drogą wijącą się wśród drzew
i wzgórz. Zatrzymaliśmy się przy bramie
skalnej, położonej przy starej drodze do
Krakowa. Brama Krakowska jest jednym z
symboli Ojcowskiego Parku Narodowego.
Kolumny bramy zbudowane są z wielkich
brył wapienia o wysokości około 15 me-
trów. Stąd wąską, krętą drogą skierowaliśmy się na Czajowice aż do parkingu.
Prawie 600 m prowadziliśmy rowery do
Groty Łokietka, która jest największą spośród wszystkich znanych na terenie Parku
jaskiń. Jej długość wynosi 320 m, a deniwelacja – 7 m. Składa się z kilku korytarzy
i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni
oraz dwóch mniejszych. Jak głosi legenda
w jaskini ukrywał się Władysław Łokietek przed królem czeskim Wacławem II.
Łokietek odpoczywał na kamiennym łożu
w ostatniej sali (Sypialni), a w niedużej
wnęce Kuchni przygotowywał sobie posiłki. Wejście do jaskini było zasnute pajęczyną, która pokryta kroplami rannej rosy
zmyliła pogoń. Obecnie krata zamykająca
wejście, powtarza motyw pajęczyny. Przez
cały rok temperatura w jaskini wynosi 7°C.
Po 40 min. zwiedzania trochę zmarznięci
dla rozgrzewki dość szybko przez Czajowice pedałowaliśmy do drogi nr 94. Szosa
sama nas niosła. Jechaliśmy z prędkością
nie niższą niż 22 km/h i tak dotarliśmy do
rogatek Krakowa. Piotr znanymi sobie dro-
gami rowerowymi bezbłędnie doprowadził
nas na Stare Miasto. Zameldowaliśmy się
w hostelu i poszliśmy pospacerować po
mieście.
CDN
Grażyna Głowacka
Ma szansę być jednym z najlepszych
zawodników na świecie!
Dwa złote medale w ciągu miesiąca. Awans do grupy najlepszych zawodników świata.
Takimi sukcesami 2013 rok kończy Arkadiusz Skrzypczak z Suchego Lasu, który startuje
w zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc.
ze mną weźmie udział 20 zawodników. Odbędą się one w kwietniu przyszłego roku na
FIBO, również w Niemczech. Już sam start
FOT. ARCHIWUM ARKADIUSZ SKRZYPCZAK
Złote medale, o których mowa Arkadiusz Skrzypczak zdobył występując w
barwach Gminy i Klubu Fit Athletica,
funkcjonującego w ramach Gminnego Ośrodka Sportu. Nasz reprezentant
w październikowych III Otwartych
Mistrzostwach Powiatu Średzkiego
zdobył pierwsze miejsce w swojej
kategorii wagowej, wyciskając 240
kg. Sukces ten powtórzył na początku listopada, stając na najwyższym
stopniu podium Pucharu Niemiec.
– Zdobyłem pierwsze miejsce w kat.
wagowej +115 kg – wyciskając 230 kg
na 3 komendy sędziowskie, co utrudnia
bój i obniża wynik od 5 do 7%, oraz
pierwsze miejsce w kat. Open Active.
W rezultacie wygrałem całe zawody –
w Niemczech byłem zawodnikiem, który zdobył największą ilość punktów.
Arkadiusz Skrzypczak na zawody pojechał z kontuzją klatki, ale to
mu nie przeszkodziło być najlepszym.
– Zdawałem sobie sprawę, że mogę nie
wystartować. Ale byłem zdeterminowany.
Przed startem maściami rozgrzałem mięsień
klatki, by był bardziej elastyczny – relacjonuje Arkadiusz Skrzypczak. – Wygrana ta
ogromnie mnie cieszy, ponieważ pokonałem
zawodników z Szwajcarii, Niemiec, na których wzorowałem się od wielu lat.
Mieszkańca Suchego Lasu cieszy również fakt, że dzięki tym wynikom w kwietniu
przyszłego roku zmierzy się z najlepszymi
zawodnikami świata. – Zakwalifikowałem
się do największych, najbardziej prestiżowych zawodów na świecie, w których razem
ważyłem wtedy 77 kg. Od tego wszystko się
zaczęło – mówi medalista.
Siłownia w Klubie Fit Athletica Suchy
Las, gdzie ćwiczy Arkadiusz Skrzypczak,
to nie tylko miejsce dla osób, które budują
siłę mięśni. Dla zdrowia, poprawy kondycji,
lepszego samopoczucie czy wyładowania
swoich emocji ćwiczyć tu może każdy, niezależnie od wieku i płci. Każdy może tu także liczyć na pomoc trenerów, którzy dobiorą
optymalny rodzaj sprzętu dla danej osoby. A
wybór jest naprawdę spory - od ciężarów, hantli poprzez bieżnie, steppery,
po ergometry wioślarskie, maszyny siłowe czy rowery stacjonarne. Trenerzy
doradzą również czas, intensywność i
częstotliwość treningu, by był on optymalny i przyniósł same korzyści.
– Jest to kwestia indywidualna dobierana odpowiednio do wieku, płci, rodzaju wykonywanej pracy, obecnej sprawności podopiecznego i przede wszystkim
celu, jaki chce się osiągnąć – wyjaśnia
Mateusz Jędraszczyk, dietetyk, trener w
Klubie Fit Athletica. – Osoba początkująca powinna stosować metodę treningu
wprowadzającego, ogólnorozwojowego
„3x30x130”, czyli 3 razy w tygodniu
po 30 minut przy tętnie 130 uderzeń na
minutę. Pomiędzy treningami powinien
być jeden dzień przerwy. Trzeba zadbać
wówczas o wypoczynek dla mięśni.
By uzyskać pożądany efekt ważne są odpowiednie ćwiczenia, ale także odpowiednia ilość snu oraz dobrze zbilansowana dieta. – Każdy powinien pamiętać, że trening to
tylko niewielka składowa aktywnego trybu
życia. Właściwe odżywianie i czas przeznaczony na regenerację to podstawa do osiągnięcia celu – dodaje Mateusz Jędraszczyk,
który podkreśla, że w Klubie Fit Athletica
Suchy Las można liczyć również na fachową opiekę dietetyczną, suplementacyjną,
zapewnioną przez fachowców w tych dziedzinach.
Barbara Stachowiak
w nich jest dla mnie wygraną samą w sobie
– dodaje z satysfakcją Arkadiusz Skrzypczak.
Nasz zawodnik do tej imprezy będzie
przygotowywał się w sucholeskim Klubie
Fit Athletica, gdzie obecnie trenuje. Złotego medalistę można spotkać na siłowni
trzy razy w tygodniu. – Tak naprawdę na
siłownię chodzę trenować od 16 roku życia,
to już 14 lat. Na siłowni zacząłem pojawiać
się, ponieważ chciałem uniknąć złych nałogów, a wiedziałem że sport mnie od tego odciągnie. I tak się stało. Przy okazji okazało
się, że mam potencjał w wyciskaniu sztangi.
Pierwszy raz, nie mając wcześniej do czynienia ze sztangami, wycisnąłem 77,5 kg, a
Reklama
Bądź Fit z klubem Athletica
Marzysz o skutecznym i bezpiecznym zrzuceniu kilku kilogramów, by w rezultacie cieszyć się idealną sylwetką?
Teraz to proste! Trwająca miesiąc kuracja odchudzająca wraz z indywidualną dietą i nielimitowanym wejściem na
siłownię pomoże Ci w tym. Co najważniejsze, nie zostaniesz z tym sam, ponieważ oferta zawiera również konsultacje z profesjonalnym dietetykiem i trenerem osobistym. Postaw na zdrowy tryb życia!
Zadbaj o zdrowie i zrzuć zbędne kilogramy, wybierając kompleksową
4-tygodniową kurację odchudzającą. W ofercie:
wizyty konsultacyjne,
szczegółowa analiza składu ciała,
wywiad żywieniowo-treningowy,
analiza dotychczasowej diety,
ustalenie celu i dokładnego planu dietoterapii,
4 tygodnie diety redukcyjnej,
4 tygodnie ćwiczeń pod okiem wykwalifikowanych trenerów
(w tym 2 treningi personalne),
abonament miesięczny OPEN na wszystkie usługi fitness klubu.
ul. Borówkowa 33, 62-002 Suchyy Las
Cena: 269 zł ZADBAJ O SIEBIE JUŻ TERAZ!
Klub Fit Athletica Suchy Las zaprasza również na zajęcia przygotowujące do
sezonu narciarskiego! Dla nowych klientów pierwsze „wejście” do Klubu GRATIS!
w w w.suchylas.pl
31
Spektakularny powrót
na arenę judo
Na początku października w Mistrzostwach Polski Seniorów zdobył brązowy medal. Na jego
kolejny sukces nie trzeba było długo czekać. Patryk Kusza, judoka z UKS Gimnazjon Suchy
Las ponownie stanął na podium. Tym razem brązowy medal wywalczył w szwedzkim Boras
podczas Pucharu Europy Seniorów, które odbyły się pod koniec października.
Do rozmowy utytułowanego judokę zaprosiła Barbara Stachowiak.
Patryk Kusza przychodząc na wywiad
do redakcji Gazety Sucholeskiej przyniósł
najnowszą super wiadomość.
Otrzymałem właśnie propozycję od jednego z najmocniejszych klubów sportowych w
Polsce – Czarnych Bytom. Chcą wypożyczyć
mnie do swojej reprezentacji, która będzie
startowała w Drużynowych Mistrzostwach
Polski. Biorą w nich udział najlepsze kluby
w kraju, a tym samym najlepsi zawodnicy. To
dla mnie duże wyzwanie, ale także nagroda
za ostatnie zwycięstwa.
Najpierw zdobyłeś brązowy medal na Mistrzostwach Polski, niemal zaraz
był kolejny brązowy medal,
ale już w Pucharze Europy.
Co czuje sportowiec odnosząc tak znaczące sukcesy?
Na pewno czułem satysfakcję. W moim przypadku
to był ogromny sukces. Cztery lata temu nabawiłem się
poważnej kontuzji zerwania
więzadła krzyżowego. Dla
niektórych oznacza to koniec
sportowej kariery. Na szczęście nie w moim przypadku.
Mimo trzech operacji nie dałem za wygraną, podniosłem
się i dalej trenowałem, by wrócić jak najszybciej do formy. Przyznam się, że przez trzy
lata nie odnosiłem znaczących wyników. Aż
tu nagle na Mistrzostwach Polski udało mi
się zająć trzecie miejsce, zresztą na najważniejszych zawodach w ciągu całego roku dla
osób startujących na arenie krajowej. Cieszę
się ogromnie, że praca którą wykonałem, by
dojść do formy opłacała się.
Myślę, że nawet zaprocentowała. Trzecie miejsce podczas Pucharu Europy to
jest coś. Zresztą gratuluję obu sukcesów!
Dziękuję. Puchar Europy jest o stopień
wyżej od Mistrzostw Polski. Jest to inny typ
zawodów ze względu na obecność judoków z
różnych państw, którzy mają odmienne style
walki. Każdy z nas ma też swoją technikę i by
wygrać trzeba rozszyfrować zawodnika.
Ty również masz swój własny styl walki?
Obrałem taktykę, która okazuje się skuteczna. Podczas walki daję zawodnikowi
psychiczną przewagę. Przeciwnik narzuca mi
swój styl i w momencie, kiedy się tego najmniej spodziewa przechodzę do ataku.
32
Słyszałam, że Twoje walki są widowiskowe.
Zawodnicy z reguły walczą bardzo ostrożnie na kary, nie dają się rzucić, blokują wynoszenia. Ja natomiast swego czasu „bawiłem”
się w akrobatykę parkour. I walcząc stosuję
uniki w powietrzu. Poza tym staram się kończyć walki widowiskowym rzutem przeciwnika na ippon.
Tak było podczas Pucharu Europy…
Fin, z którym stanąłem na macie był większy ode mnie, potężniejszy. Praktycznie przez
pół walki robił ze mną co chciał. Aż w końcu popełnił mały błąd, który wykorzystałem
rzucając go efektownym rzutem uchi mata na
ippon.
Długo przygotowywałeś się do zawodów
w kraju oraz do tych za granicą?
Intensywne przygotowania rozpocząłem
już w czerwcu. W ciągu tygodnia odbywałem dziesięć treningów, każdy od godziny do
dwóch i pół. Na początku budowałem siłę,
dużo biegałem na stadionie Olimpii. Przez
całe wakacje uczestniczyłem w obozach,
gdzie doskonaliłem swoje umiejętności. Po
powrocie do domu musiałem wziąć oddech
po wyczerpujących obozach treningowych,
ale już po 2-3 dniach wróciłem do doskonalenia swojej formy, by nie zaprzepaścić tego,
co wypracowałem przez te trzy miesiące.
Znowu biegałem, ćwiczyłem na siłowni, brałem udział w treningach klubowych. Przez
cały ten czas dbałem o zdrowie, stosując odpowiednią dietę, choć od czasu do czasu jeden hamburger czy pizza nikomu nie zaszkodzi (śmiech). Poza tym musiałem prowadzić
higieniczny tryb życia, co oznacza wczesne
chodzenie spać, by być wypoczętym, zero
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
spotkań towarzyskich, zero imprez.
Warto było tak się poświęcać…
Dla takich sukcesów było warto. Teraz
mam czym pochwalić się przed znajomymi,
a w przyszłości przed dziećmi i wnukami.
Poza tym takie zwycięstwa nie tylko przynoszą satysfakcję, że czas i wysiłek poświęcony
na treningi przyniósł efekty, ale również podnoszą ocenę samego siebie i mam nadzieję
zaowocują w przyszłości.
Na pierwsze owoce nie musiałeś długo
czekać. Zostałeś już zauważony przez klub
Czarni Bytom. A tak na marginesie Patryk
Kusza jakie ma jeszcze aspiracje?
Chciałbym wziąć udział w obozie kadry
seniorów, do których będę zaliczał się po nowym roku. Chciałbym otrzymać również powołanie na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa
Świata, w których startują najlepsi zawodnicy z danego kraju.
Czym dla Ciebie jest judo, poza smakiem zwycięstwa?
Także smakiem porażki i krytycznego
spojrzenia na siebie. Po przegranych walkach
analizuję co zrobiłem źle i
staram się wyciągać wnioski.
Co zyskałeś dzięki
uprawianiu tego sportu?
Judo na pewno nauczyło mnie systematyczności.
Jestem zdrowszy, silniejszy,
wytrzymały psychicznie i
fizycznie. Poza tym judo to
wspaniała przygoda, liczne
przyjaźnie i niezapomniane
chwile spędzone na obozach treningowych i zawodach. Osoby trenujące judo
trzymają się razem, wspólnie spędzamy mnóstwo czasu i to nas ze sobą związało
- teraz już nie tylko na poziomie klubu, ale
w kręgu Wielkopolski.
Jak rozpoczęła się Twoja przygoda
z judo?
Od najmłodszych lat widziałem jak mój
tata i siostra trenują judo. Z racji tego, że
moja mama była w pracy z tatą i siostrą jeździłem na treningi. W czasie, gdy oni ćwiczyli ja gdzieś się tam turlałem na materacu,
podciągałem na drabinkach czy bujałem na
linie. Później tak jak siostra zacząłem uprawiać judo. Kiedy przeniosłem się do grupy
bardziej zaawansowanej, gdzie treningi były
znacznie cięższe, judo przestało mi się podobać. Wówczas pomyślałem o uprawianiu
innego sportu. Zająłem się piłką nożną. W
nogę grałem przez trzy lata, do momentu
kiedy odniosłem kontuzję. W tym czasie tata
otworzył klub sportowy w Suchym Lesie i
zdecydowałem, że wrócę do judo. Mój powrót nie był łatwy, ponieważ moi rówieśnicy posiadali znacznie większe umiejętności.
Musiałem nadrobić tę trzyletnią przerwę, ale
dałem radę! W Mistrzostwach Polski zająłem
Zrobiliśmy kawał dobrej roboty!
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon świętował jubileusz. Z okazji 10-lecia istnienia
w siedzibie klubu, czyli Gimnazjum w Suchym Lesie, 13 listopada została zorganizowana uroczystość. Była ona okazją do zaprezentowania osiągnięć sportowców, podziękowań i życzeń.
W sali sportowej judocy i lekkoatleci
przygotowali pokaz, podczas którego dali
popis swoich umiejętności. Były ćwiczenia z płotkami, skok w dal, chód sportowy, efektowne wyniesienia i rzuty oraz
elementy akrobatyki, a wszystko to w połączeniu z dynamiczną muzyką i efektami
świetlnymi.
Po tak interesującym wstępie dalsza część
uroczystości odbyła się w auli szkoły, gdzie
przedstawiono 10-letnią historię klubu. Spotkanie założycielskie z inicjatywy Jarosława
Krajewskiego w budynku Gimnazjum zostało zorganizowane 6 czerwca 2003 roku.
W miesiąc po nim klub został zarejestrowany. Pierwszy Zarząd tworzyły następujące
osoby: Marek Parzuchowski
– prezes, Henryk Kusza – wiceprezes, Magdalena ZubanOlejniczak – sekretarz, Małgorzata Jeżak – skarbnik oraz
członkowie zarządu: Jarosław
Krajewski, Marek Dłużewski,
Jarosław Marciniak. Pierwsze
zajęcia sportowe odbyły się
w ramach sekcji judo, siatkówki i piłki nożnej. Z czasem przybyła sekcja lekkiej
atletyki i rekreacji ruchowej.
Przez 10 lat z oferty Gimnazjonu skorzystało około 800
osób – dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych.
Członkowie klubu ćwicząc pod okiem
wykwalifikowanych trenerów i instruktorów, biorąc udział w szkoleniach, licznych
obozach uzyskali poziom sportowy, który
pozwala im na zajmowanie czołowych lokat w zawodach o randze krajowej i międzynarodowej. – Pamiętam, kiedy pierwszy
raz pojechaliśmy na zawody pytano nas,
gdzie Suchy Las leży. Od wielu lat już nie
słyszę tego pytania. Nasi zawodnicy dzięki
systematycznej pracy z każdym rokiem są
coraz lepsi – mówił podczas uroczystości obecny prezes oraz trener UKS Gimnazjon, Henryk Kusza. – Pamiętam, jak
w 2004 roku było otwarcie hali sportowej
w Suchym Lesie. Istniejąca wówczas kilka
miesięcy sekcja judo organizowała pokaz.
Wówczas zebraliśmy pochwały. Ale gdy
pomyślę dzisiaj, jaki wtedy reprezentowaliśmy poziom a jaki poziom reprezentują
judocy w chwili obecnej to jestem pewien,
że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Oto
najważniejsze osiągnięcia judoków oraz
lekkoatletów na przestrzeni ostatnich siedmiu lat:
piąte miejsce i znów nabawiłem się kontuzji,
o której wspomniałem na początku rozmowy.
Jednak wystarczyły trzy lata, by wspiąć się na
poziom, na którym obecnie jestem.
Dziś, gdybyś miał podziękować komuś
za odniesione sukcesy, kto to by był?
Jest to z całą pewnością zasługa Gminy
Suchy Las, która wspiera finansowo sportowców. Jest to również rola klubu UKS Gimnazjon, który stara się o różnego rodzaju dofinansowania, stypendia. Dzięki temu mogę
wyjeżdżać na obozy szkoleniowe, brać udział
w międzynarodowych treningach, ćwiczyć w
komfortowych warunkach. Muszę przyznać,
że mamy super bazę w sucholeskim Gimnazjum. Oprócz zawodnika do sparingów w
moim wieku i o mojej wadze, tak naprawdę
niczego mi nie brakuje.
Przy tej okazji chciałbym podziękować
również moim rodzicom – mamie, która nigdy nie przestała we mnie wierzyć i tacie,
który zaszczepił we mnie pasję do judo i
przez cały czas mobilizuje mnie do pracy.
Czy swoją przyszłość zamierzasz związać ze sportem?
Oczywiście sport daje perspektywy. Póki
co, dopiero wracam na arenę i zobaczymy co
pokaże przyszłość, jak potoczy się moja sportowa kariera. Jeśli nie uda mi się w sporcie
pójdę w innym kierunku. Jestem studentem
poznańskiej politechniki.
Życzę zatem powodzenia!
• 2007 – Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Judo – brązowy medal
• 2008 – Mistrzostwa Polski Juniorek Judo
– brązowy medal Anna Woronowicz
• 2008 – Mistrzostwa Polski Seniorek
w Judo – V miejsce Anna Woronowicz
• 2009 – Mistrzostwa Polski Młodzieży
Judo – brązowy medal Monika Jopek
• 2009 – Mistrzostwa Polski Młodzieży
Judo – złoty medal Barbara Jopek
w w w.suchylas.pl
• 2009 – Mistrzostwa Polski Młodzieży
Judo – brązowy medal Anna Woronowicz
• 2010 – Mistrzostwa Polski Juniorów Judo
– V miejsce Patryk Kusza
• 2010 – Mistrzostwa Polski Młodzieży
Judo – brązowy medal Anna Woronowicz
• 2012 – Mistrzostwa Polski Juniorek
Młodszych Judo – srebrny medal Anna
Olejnik
• 2012 – Mistrzostwa Polski w Lekkiej
Atletyce – chód 10 km – V miejsce Anna
Bajon
• 2012 – Mistrzostwa Polski Seniorek
w Judo – V miejsce Anna Woronowicz
• 2013 – Mistrzostwa Polski w Lekkiej
Atletyce – chód 10 km – medal srebrny
Anna Bajon
• 2013 – Mistrzostwa Polski w Lekkiej
Atletyce – chód 20 km – medal srebrny
Anna Bajon
• 2013 – Mistrzostwa Polski Seniorów
w Judo – brązowy medal Patryk Kusza
• 2013 – Puchar Europy Seniorów w Judo
– brązowy medal Patryk Kusza
Ale nie tylko judocy i lekkoatleci mają się czym pochwalić. W roku 2008 drużyna
siatkarek wywalczyła awans
do III ligi serii A. Funkcjonująca w ramach sekcji rekreacji
ruchowej grupa Nordic Walking w ciągu 5 lat zdobyła 17
medali Mistrzostw Polski oraz
7 medali Mistrzostw Świata.
Podsumowując,
zawodnicy
klubu uczestniczyli łącznie w
blisko 500 zawodach, w tym
20-krotnie poza granicami kraju. Na wszystkich zawodach zewnętrznych
zdobyli około 700 medali. Co ciekawe,
podróżując na zawody i obozy sportowe
okrążyli kulę ziemską na wysokości równika 4-krotnie!!!
Podczas uroczystości czołowi zawodnicy klubu oraz trenerzy za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymali dyplomy i statuetki. Te ostatnie powędrowały także do
osób, które od lat wspierają działalność
klubu. Statuetkę otrzymał Wójt Grzegorz
Wojtera, radni, w imieniu których odebrali
ją przewodniczący Rady Gminy Jarosław
Ankiewicz i przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pilas
oraz dyrektor Gimnazjum w Suchym Lesie
Jarosław Krajewski.
Oprócz podziękowań, jak na jubileusz
przystało, były również liczne życzenia,
m.in. od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, radnej Powiatu Poznańskiego Grażyny Głowackiej,
przedstawicieli Wielkopolskich Związków
Sportowych czy od dyrekcji Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy
Las.
Zebrała Barbara Stachowiak
33
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny
ty
m
10
dr n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska
specjalista protetyki stomatologicznej
ku
p
%
ra onem
ba
tu
SKLEP
Z ZABAWKAMI EDUKACYJNYMI
• Atrrak
a cyjne
e ceny
• Szybk
bk
ka do
d stawa
• Sklep stacjonarny: pn.-pt. 8:00–15:0
: 0
•
•
•
•
•
•
•
•
stomatologia estetyczna
odbudowa estetyczna koron zębów
licówki
Plac Grzybowy 22
wkłady koronowe – inlay
62-002 Złotniki
korony porcelanowe
tel.: 61 811 60 98
protezy bezklamrowe
endodoncja
czynne: pon., wt., czw. 14.00 – 20.00
rentgen stomatologiczny
śr., pt. 9.00 – 16.00
POGOTOWIE
KRAWIECKIE
z
• PASMANTERIA (nici, igły, guma, guziki)
• KRAWIEC (naprawa odzieży, skracanie, zwężanie)
• KALETNIK (nabijanie nap, guzików)
• NAPRAWA walizek, torebek, odzieży skórzanej
• FIRANY, ZASŁONY (różne wzory, szycie na wymiar)
• PRALNIA CHEMICZNA
• PRASOWANIE KOSZUL
www.krawieckie.061.pl
Suchy Las
pn.–pt. 10.00–18.00, sob. 11.00–14.00
ul. Nowy Rynek 8 (obok PKO)
tel. 602 677 826
SERWIS OPON
OSOBOWE, BUS, TIR
SPRR ZEDD AŻ OPP ON I F E LG
HURT, DETAL
Golęczewo, ul. Lipowa 24, tel. 506 079 304
Salon, Serwis Rainbo
ow
nowe i używane, skup, sprze
edaż,
zamiana stare na nowe
LABOLATORIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
• ekspresowe naprawy protez
• wykonywanie protez zębowych
• protezy elastyczne
• indywidualne szyny ochronne dla
osób uprawiających sport
Suchy Las, Os. Poziomkowe 4, tel. 602
(róg ulic Truskawkowej i Jeżynowej)
34
79 29 20
OKAZJA! Oborniki – Gołaszyn
dom parterowy 125 m2 + poddasze,
działka 850 m2, surowy otwarty
– 175 tys. zł do negocjacji
Filtry do wody
tel. 603 680 003
czynne w godz.:
11.00 – 17.00
uzdatnianie, zmiękczanie,
ękczanie,,
odżelazianie
wody
ZAKŁAD OPTYKI OKULAROWEJ MARIAN MICHALAK
•REALIZUJEMY WSZYSTKIE RODZAJE
OKULARÓW, W TYM: PROGRESYWNE,
PRYZMATYCZNE, INDEKSOWE
•KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
•REALIZUJEMY RECEPTY NFZ
•SPRZEDAŻ POMOCY DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
OKULARY NA RATY!
10 • l i sto p ad 2 0 1 3
•PRZY ZAMÓWIENIU OKULARÓW,
PODAJĄC HASŁO: „GMINA SUCHY LAS”
– 5% RABATU!
OS.MARYSIEŃKI 25, TEL.618255158,
OS.B.ŚMIAŁEGO 17, TEL.618261074
WWW.OPTYKMICHALAK.PL
Reklama: Barbara Stachowiak, tel.: 61 8 115 167, e-mail: [email protected]
w w w.suchylas.pl
R E K L AMA
• BUDOWA DOMÓW POD KLUCZ
• ROZBIÓRKA BUDYNKÓW
• KUPIĘ ZIEMIĘ ROLNĄ
I DZIAŁKI BUDOWLANE
www.rombud.pl
tel. 502 313 613
Suchy Las
ul. Kubackiego 43
www.energo-winstal.pl
g
[email protected]
@
g
p
Wykonujemy:
• świadectwa energetyczne budynków, lokali - PROMOCYJNE CENY
• pomiary, odbiory instalacji elektrycznych
• pomiary, badania natężenia oświetlenia - ogólnego,
stanowiskowego, awaryjnego
• montaż, naprawa instalacji elektrycznych
ENERGO WINSTAL, mgr inż. Michał Wieland
62-001 Chludowo, ul. Za Parkiem 10, tel. 502 460 544
SKLEP I PRACOWNIA JUBILERSKA ORIENT
• NAPRAWA I SPRZEDAŻ
Ż
ZAPRASZA
BIŻUTERII ZŁOTEJ I SR
REBR
BR
RN
NE
EJ
• SPRZEDAŻ BATERII
I AKCESORII DO ZEGAR
RKÓ
ÓW,
W, ITP
P.
• SKUP ZŁOTA I SREBRA
• UPOMINKI, OBRAZY,
ARTYKUŁY DO DEKOR
RAC
CJJI D
C
DO
OMU
MU
DAWNY ADRES PRACOWNI: SUCHY LAS, NOWY RYNEK 4
tel. 61 8125 693, pon. - pt. 11.00-18.00
Jelonek, ul. Krótka 7 (obok Serwisu T. Kaczor)
CHORE ZWIERZĘ KAŻDY NIESIE
– NA STRAŻACKĄ W SUCHYM LESIE
ul. Obornicka 14 a
62-002 SUCHY LAS
tel./fax 61 8115 515
e-mail: [email protected]
NOWY Sucholeski Gabinet Weterynaryjny
„Na Strażackiej” • lek. wet. Piotr Jóźwiak
Wizyty domowe
czynny: pn.-pt. 15.00-22.00, sob. 11.00-15.00, nd. rejestracja telelefoniczna
Suchy Las, ul. Strażacka 24
tel. 606 471 633 • www.weterynarzsuchylas.pl
NAJSZYBCIEJ • NAJSKUTECZNIEJ • NAJTANIEJ
POGOTOWIE KOMPUTEROWE
- kompleksowa naprawa komputerów
- instalacja oprogramowania
- odzyskiwanie i archiwizacja danych
- instalacja i konfiguracja Internetu
- odwirusowywanie komputerów
• przeglądy i naprawy gwarancyjne
g
yj
i pogwarancyjne
urządzeń marki
Stihl i Viking.
• przeglądy okresowe
i naprawy urządzeń
z silnikami Briggs&Stratton.
atton
Zapraszamy w dni robocze 8-17 w soboty 8-14.
KURSY KOMPUTEROWE
DLA SENIORÓW!
www.phumf.pl, tel. 794 676 982, 609 550 994
1
AUTORYZOWANY SERWIS
Download

listopad - Suchy Las