T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı:
99254304-604-86377
Konu: 2014 Engelliler Destek Programı (EDES)
09/06/2014
Bilindiği gibi, Bakanlığımız tarafından engelliliğin önlenmesi ve engelli bireylerin
toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca
birçok kurum ve kuruluş tarafından da son zamanlarda gerçekleştirilen projelerle bu
çalışmalar desteklenmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü
faaliyetlerin ve olağan görevlerinin yanı sıra, ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların
karşılanabilmesi için daha esnek proje geliştirilebilecek ve uygulanabilecek bir yapıya
gereksinim duyulduğundan, valiliklerin doğrudan sorumlu olduğu, projeye dayalı olarak
ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi amacıyla hazırlanan Engelliler Destek Programı’nın
(EDES) ilk uygulaması 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.
Engellilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarını sağlamaya, koruyucu ve
önleyici hizmetleri geliştirmeye ve engellilik konusunda toplumun tüm kesimlerinde
farkındalık ve duyarlılık yaratmaya katkıda bulunmayı amaçlayan EDES Programı 2011 ve
2012 yıllarında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerde, 2013 yılında ise
yaygınlaştırılarak Karadeniz Bölgesindeki illerde uygulanmıştır. EDES Programı’nın 2014
yılında da uygulanması için 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla ödenek tahsis
edilmiştir. Bu çerçevede; 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum,
Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde uygulanarak
tamamlanan projelerden valiliklerin EDES hesaplarında bulunan ödenek kullanılarak, 2014
EDES Programı ödeneğinin ise Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve
Zonguldak illerine Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illerinin de dahil edilerek
uygulanması ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun engellilik ve engelliler
konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının artırılmasını, engellilik nedenlerinin tespit
edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, engellilik oranının azaltılmasını
ve engelliliğin etkilerinin en aza indirilmesini ve engellilerin psikososyal ve tıbbi
rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlayan projelerin desteklenmesi öngörülmektedir.
2014 yılı EDES uygulamalarına esas oluşturmak üzere, Ek 1’de yer alan EDES 2014
Yılı Uygulama Usul ve Esasları hazırlanmıştır. Söz konusu esaslar; EDES’in amaç, kapsam
ve dayanağını, EDES’e yapılacak başvurulara, projelerin seçimine, uygulanmasına,
izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin süreç ve usulleri, valilikler, proje yürütücüleri ve ilgili
kurumların EDES kapsamında üstlenecekleri rol ve sorumlulukları içermektedir.
2014 yılı için Valiliklerin gönderecekleri projelerin süreleri bir yılı aşmayacaktır.
EDES ödeneğindeki sınırlılık dikkate alınarak projeler için alt sınır 10.000 TL, üst sınır
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 0 (312) 7057159
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : Y. GÜNEŞ Eğitim Uzmanı
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
100.000 TL olarak belirlenmiştir. Projelerin uygulanmasında ve denetlenmesinde sorumluluk
valiliklerde bulunmaktadır. Valilikler bu sorumluluklarını EDES 2014 Yılı Uygulama Usul ve
Esasları çerçevesinde, Valinin EDES Programından sorumlu olarak görevlendirdiği vali
yardımcısının koordinatörlüğünde planlama müdürlükleri ve/veya proje koordinasyon
birimleri aracılığıyla yerine getirecektir.
EDES 2014 Yılı Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtildiği şekilde, Amasya, Artvin,
Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illeri için
tamamlanan projelerden valilik EDES hesabında bulunan ödenek tutarı kullanılacağından bu
tutarın 3 katına kadar Ek 3’teki listeyle birlikte, diğer iller için proje teklifi sayısı sınırlaması
olmadan Ek 4’teki Proje Teklif Formuna uygun olarak hazırlanacak proje tekliflerinin;
EDES’in amaçlarına ve proje formatına uygunluğu, aynı hedef kitlesine yönelik benzer
projelerin olmaması, başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman
kaynağından desteklenen projeler olmaması ve ildeki engelli bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri
bakımından değerlendirerek uygun gördüğünüz proje tekliflerine proje kayıt numarası vererek
Ek 2’deki Valilik Proje Teklifleri Listesiyle birlikte en geç 01 Eylül 2014 tarihinde Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde olacak şekilde elektronik ortamda ve yazılı olarak
gönderilmesi beklenmektedir. Bu bakımdan Valiliklerin EDES amaçlarına ve ilin
ihtiyaçlarına en uygun nitelikteki proje tekliflerinin hazırlanmasını temin etmek üzere il
düzeyinde gerekli koordinasyon ve yönlendirmeyi yapması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Doç. Dr. Ayşenur İSLAM
Bakan
EKLER :
1-EDES 2014 Yılı Uygulama Usul ve Esasları (13 sayfa)
2-Valilik Proje Teklifleri Listesi (1 sayfa)
3-Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve
Trabzon Valilikleri Proje Ödenek Listesi (1 sayfa)
4-EDES Proje Teklif Formu (11 sayfa)
5-EDES Finansman Sözleşmesi (3 sayfa)
6-EDES Görünürlük Kuralları (6 sayfa)
7-EDES İzleme ve Değerlendirme Cetveli (3 sayfa)
8-Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci (1
sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
Amasya Valiliğine
Artvin Valiliğine
Bartın Valiliğine
Bilgi:
İçişleri Bakanlığına
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 0 (312) 7057159
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : Y. GÜNEŞ Eğitim Uzmanı
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bayburt Valiliğine
Bolu Valiliğine
Çankırı Valiliğine
Çorum Valiliğine
Düzce Valiliğine
Giresun Valiliğine
Gümüşhane Valiliğine
Karabük Valiliğine
Kastamonu Valiliğine
Kırıkkale Valiliğine
Kırşehir Valiliğine
Nevşehir Valiliğine
Ordu Valiliğine
Rize Valiliğine
Samsun Valiliğine
Sinop Valiliğine
Tokat Valiliğine
Trabzon Valiliğine
Zonguldak Valiliğine
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 0 (312) 7057159
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : Y. GÜNEŞ Eğitim Uzmanı
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Engelli ve Yaşlı