KİMYASAL TEPKİMELERİN
HIZLARI
AMPİRİK KİMYASAL KİNETİK
• Tepkime tamamlandığında basınç başlangıç
değerinin 5/2 katına çıkar
Hız tanımı
Hız tanımı
Hız denklemleri ve hız sabitleri
Tepkime mertebesi
1.Hız denklemini bulmak ve
deneysel verilerden hız sabitini
hesaplamak
2.Hız denklemine uyan tepkime
mekanizmalarının nasıl
kurulacağını bilmek
3.Hız sabitlerinin değerlerinin
sıcaklıkla nasıl değiştiğini
açıklamak
Hız denklemlerinin belirlenmesi
• İzolasyon yöntemi
•
şeklindeki hız denkleminde B
çok fazla ise [B] yerine [B]o alınarak
•
denklemi yazılabilir. Bu tür
hız denklemi Psödö birinci mertebeden hız
denklemi olarak adlandırılır.
Başlangıç hızları yöntemi
• Reaksiyona giren maddelerin birkaç farklı
başlangıç derişimi için reaksiyonun
başlangıcındaki hızı ölçülür.
• Hız denklemi
• Başlangıç hızı
•
Örnek:
Başlangıç
hızları
yönteminin
kullanılması
• Gaz fazında argonun var olduğu bir
ortamda iyot atomlarından molekülün
tekrar oluşması incelenmiş ve reaksiyonun
mertebesi başlangıç hızları yöntemi ile
tayin edilmiştir.
• Reaksiyonunun başlangıç hızları aşağıdaki
gibidir. (Ar ve I atomların derişimlerine bağlı
olarak reaksiyon mertebesini ve hız sabitini
bulunuz.)
• Doğruların eğimleri sırasıyla 2 ve 1 olarak
bulunur. Hız denklemi
• Diğer bir tip ikinci dereceden tepkime
denklemi
Mertebe Tepkime
Hız denklemi
yarılanma süresi
Download

kimyasal tepkimelerin hızları