Ročník XIV
ZBOROVÝ
Apríl 2015
LIST
Veriaci kresťania pravoslávnej Marek 16, 6
cirkvi kladú veľký dôraz na
Anjel im povedal: Nebojte sa!
sviatok vzkriesenia Pána Ježiša
Krista. Na začiatku veľkonočnej
Hľadáte Ježiša Nazaretského,
pobožnosti
kňaz
zaspieva:
toho ukrižovaného? Vstal, niet
Christos voskrese (Kristus vstal
Ho tu, ajhľa, miesto, kam Ho
z mŕtvych).
Veriaci
ľud
odpovedá: Voistinu voskrese
boli položili
(naozaj vstal z mŕtvych). Potom
nasleduje približne dvojhodinová liturgia, v ktorej sa periodicky opakuje
tento pozdrav. Takto volajú do sveta veriaci ľudia.
V Biblii na druhej strane čítame, ako sfanatizovaný dav kričal v meste Efez
dve hodiny: Veľká je Diana Efezská (Sk 19, 34)! Diana, v gréckej mytológii
Artemis bola pokladaná Grékmi za bohyňu lovu, ale zobrazovaná bola aj ako
bohyňa plodnosti. V Efeze jej bol zasvätený chrám obrovských rozmerov,
ktorý sa počítal medzi sedem divov sveta. Veľká je Diana Efezská, tak volali
neveriaci ľudia dve hodiny do tohto sveta. Ľudia, ktorí sa postavili proti
misijnému pôsobeniu apoštola Pavla v meste Efez.
Dve dvojhodinové volania, každé však diametrálne odlišné. Veriaci človek aj
dnes pri pohľade do prázdneho veľkonočného Kristovho hrobu si môže
nanovo sprítomňovať radosť z Kristovho vzkriesenia. Nie je to iba teoretická
vedomosť, pretože pre veriaceho človeka je vzkriesený Kristus reálnou
súčasťou jeho každodenného života. Vníma Jeho pôsobenie, Jeho moc, Jeho
múdrosť. Napriek tomu, že tento svet kričí: „Kresťanstvo je výmysel, ópium
ľudstva“. Živý kresťan nepochybuje nad tým, či Ježiš vstal z mŕtvych. Jeho
každodenná náboženská skúsenosť to sama dosvedčuje. To je volanie, ktoré
je pozvaním k živej viere v Kristovi. Kristus vstal z mŕtvych a chce kráčať
s nami každý jeden krok nášho života.
MODLITBA
Pane Ježiši, my Ti ďakujeme, že si vstal z mŕtvych. Nezostal si ležať
v tmavom hrobe, ale si bol slávne vzkriesený. Si medzi nami prítomný
prostredníctvom Tvojho Svätého Ducha. Prosíme, stoj pri nás aj naďalej.
Teš nás v zármutku a v ťažkostiach. Buď stálym zdrojom našej vnútornej
radosti. Pretože keď Teba máme, všetko v živote máme.
Amen.
Prečo to tak robíme?
Zvláštnym obdobím je obdobie konca 18. storočia, tzv. obdobie racionalizmu.
Podľa panovníka Jozefa II. sa mali služby Božie podriadiť „duchu doby“. Na
základe týchto požiadaviek bola napísaná tzv. Hamaliarova chrámová agenda
z roku 1798.
Dôležité miesto v živote našej cirkvi zohral Zpěvník evangelický z roku 1842.
Je dielom viacerých autorov, hlavne však biskupov Pavla Jozeffyho a Jána
Seberíniho. Ako aj ich spolupracovníkov K. Kuzmányho, M. Hodžu, J.
Kollára a ďalších. Tento spevník vznikol z pocitu nedostatočnosti
Tranovského kancionála. Väčšina cirkevných zborov ho však neprijala.
Mnohí ho považovali za príliš racionalistický. Zaujímavá bola pri tom
skutočnosť, že väčšinou dedinské cirkevné zbory zostali verné Tranovskému
kancionálu, naopak cirkevné zbory v mestách boli progresívnejšie a osvojili si
Zpěvník evangelický.
Koncom 19. storočia nastala snaha po zjednotení poriadku služieb Božích,
nakoľko skoro každý cirkevný zbor používal svoj vlastný bohoslužobný
poriadok. K zjednocovaniu prispela aj Baltíková chrámová agenda z roku
1904. Sviatosť Večere Pánovej sa väčšinou prisluhovala pred službami
Božími, menej už po službách Božích. Sem tam sa ozvali hlasy vrátiť sa
k staroluteránskemu spôsobu začlenenia prisluhovania sviatosti Večere
Pánovej do rámca služieb Božích. Ale tieto návrhy sa nerealizovali.
Rozhodujúcim spôsobom zasiahla do tohto zjednocovacieho bohoslužobného
procesu pastorálna konferencia, ktorá sa konala 16. – 17. augusta 1911 v
Pukanci. Referent Ján Palic konštatoval na základe 149–tich bohoslužobných
poriadkov Banského dištriktu a Turčianskeho seniorátu, že jediné dve časti
boli pre všetky poriadky spoločné a to kázeň slova Božieho a Áronovské
požehnanie. V každom cirkevnom zbore sa konali služby Božie inak.
V polovici cirkevných zborov sa na službách Božích čítali dva liturgické
texty, kým v druhej polovici iba jeden. Pozdrav kňaza so zborom (Pán Boh
budiž s vámi) sa niekde používal raz, na iných miestach dvakrát a inde aj
trikrát. Veľká pestrosť vládla aj pri používaní koliekt a antifón. Pastorálna
konferencia navrhla pre všetky cirkevné zbory jednotný bohoslužobný
poriadok, ktorý sa premietol do Braxatorisovej chrámovej agendy z roku
1922. Nedeľné služby Božie mali podľa neho prebiehať nasledujúcim
spôsobom:
1. PREDSPEV. Počas slávnostnej polovice cirkevného roka sa spieval
„O, Ježiši“. V bezslávnostnej polovici cirkevného roka sa spieval
predspev „Nejsvětejší“.
2. KYRIE. Pieseň, v ktorej sa prosí o Božie zmilovanie.
3. GLÓRIA. Kňaz spieva: „Sláva buď na výsostech Pánu Bohu“.
Cirkevný zbor odpovedá: A na zemi pokoj, lidem dobré vúle Amen“.
4. POZDRAV. Kňaz: „Pán Búh, budiž s vámi“.
5. COLLECTA. Spievaná modlitba, po ktorej cirkevný zbor odpovedá
štvornásobným „Amen“.
6. Epištolický text
7. Pieseň ku kázni slova Božieho
8. POZDRAV. Kňaz sa opäť pozdraví s cirkevným zborom.
9. EVANJELIUM. Spieva ho kňaz spred oltára a cirkevný zbor
odpovedá: „Sláva tobě, Hospodine“.
10. CREDO. Pieseň, ktorá je vyznaním viery v trojjediného Pána Boha.
11. KÁZEŇ.
12. VERŠ PIESNE.
13. ANTIFÓNA.
14. POZDRAV. Kňaz sa opäť pozdraví s cirkevným zborom
15. COLLECTA. Záverečná modlitba, na ktorú odpovedá cirkevný zbor
štvornásobným „AMEN“.
16. ÁRONOVSKÉ POŽEHNANIE.
17. SPEV ZÁVEREČNEJ PIESNE.
(pokračovanie na budúce)
Martin Riecky
Sviatok vykúpenia a nádeje
O niekoľko dní vstúpime do obdobia kedy budeme svätiť najstaršie
a najradostnejšie kresťanské slávnosti – Veľkonočné sviatky. Pripomenieme
si nimi veľkú milosť Božieho Syna Pána Ježiša Krista ktorý zomrel za naše
hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Ježiš Kristus vstal
z mŕtvych a viacej neumiera. Je s nami v tomto živote a pripravuje nám
miesto v nebi v živote budúcom. Vo vzkriesení Ježiša Krista sa dostáva život
všetkým, ktorí môžu spievať hymnus o premožení smrti. Boh Otec sa priznal
k dielu svojho Syna, ktorý mu bol za nás neposlušných poslušný až do smrti
a to až do smrti na kríži.
Preto nielen z trojdňového pobytu v hrobe , ale zo smrti večnej vyslobodzuje
Pán každého, kto verí v neho. Od vzkriesenia Pána Ježiša Krista nie je
uloženie do hrobu hrozným pre niekoho, kto na Ježišovu otázku o večnom
živote: „ či veríš tomu?“ odpovie s istotou: „áno verím Pane!“.
Do takzvaného Veľkého týždňa, veľkého na najdôležitejšie udalosti spásy
vstupujeme Kvetnou nedeľou, počas ktorej si pripomíname vstup Ježiša
Krista do Jeruzalema, aby tu oslávil veľkonočné sviatky. Slávnosť
veľkonočného baránka sa vtedy mohla konať jedine v Jeruzaleme – hlavnom
meste Židov. Zástupy nadšene vítali Ježiša a pod nohy mu hádzali palmové
ratolesti, preto má táto nedeľa pôvodne názov Palmarum, t.j. nedeľa paliem.
Pomenovanie Kvetná nedeľa pravdepodobne vznikla u nás podľa toho, že
v nás palmy nerastú a významné osobnosti sa vítajú kvetmi. Na Kvetnú
nedeľu, Zelený štvrtok a Veľký piatok sa na službách Božích čítajú a spievajú
pašie.
Pomenovanie pre zelený štvrtok vzniklo pravdepodobne podľa zelene
v Getsemanskej záhrade, kde sa Pán Ježiš modlil a bol zatknutý vojakmi.
Hlavným dôvodom svätenia tohoto dňa je ustanovenie Večere Pánovej
Pánom Ježišom Kristom.
Na Veľký piatok si kresťania pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista na
kríži. Evanjelická cirkev ho považuje za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn
Boží dokončil dielo vykúpenia sveta. Ježiš Kristus bol ukrižovaný na vrchu
Golgota za panovania cisára Tibéria a miestodržiteľa Piláta Pontského. Na
evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa Večera
Pánova. Zachováva sa pôst – nejedáva sa mäso.
Ježiš bol pochovaný do hrobu. V takzvanú Bielu sobotu sa v chrámoch
nekonajú služby Božie. Len večer bývajú v niektorých cirkevných zboroch
služby Božie, ktoré sa začínajú v pôstnom duchu a končia sa už radosťou
z Pánovho vzkriesenia. Sobota je prípravným dňom pred Veľkonočnými
sviatkami.
Každý rok na jar sa odohráva zápas života so smrťou. Zo zamrznutej zeme
vyrastá tráva, rozkvitá zasnežená lúka, na zamrznutom strome vypučia listy.
Raz na jar skoro pred 2000 rokmi na Veľkú noc sa však odohral aj iný zápas
so smrťou. Veľká noc nie je len sviatkom jari. Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy,
prekonal smrť a vstal k novému životu. Neostal v hrobe, pretože ho Boh
vzkriesil. Po Jeho smrti Ho stovky ľudí opäť videlo živého. Mnohí s ním
hovorili, dotýkali sa Ho a dokonca s Ním jedli a pili. Ježiš Kristus nebol
obyčajným človekom, ale bol Božím Synom.
„Pán rozhodol, že z lásky k nám sám pôjde našou cesto“ – povedal sv.
Augustín. Ježišove vzkriesenie dáva jedinečnú nádej na večný život každému,
kto v Neho uverí. Nádej na život, proti ktorému je smrť už navždy bezmocná.
-JS-
Pred 100 rokmi zažiarila hviezda ...
Ona o tridsať rokov neskôr v osobe farára Júliusa Lanštiaka prišla do nášho
cirkevného zboru, ktorý bol 12. 8. 1945 jednohlasne zvolený za zborového
farára. Po vysvätení za kňaza biskupom Dr. V. Čobrdom prešiel kaplánskymi
funkciami v Kokave nad Rimavicou a v Banskej Štiavnici. Bohunický
cirkevný zbor si ho už mohol zvoliť za zborového farára, ale dobrá znalosť
maďarského jazyka ho predurčila pôsobiť aj v maďarsky hovoriacich
zboroch. Levice k jeho jazykovým znalostiam boli predurčené. Do príchodu
slovenských presídlencov z Maďarska, ktorých prijal s otvorenou náručou
a aj po ňom sa levický duchovný venoval hmotnému i duchovnému
napredovaniu zboru. Neúnavne sa staral o zreštaurovanie vojnou
poškodených cirkevných budov, chrámu. Pod jeho vedením bola zriadená zo
starej fary zborová sieň, kde našla miesto spoločenského vyžitia hlavne
pôvodná i presídlenecká mládež. Do kostola bolo zavedené neónové
osvetlenie, obstaraný bol zvon na nedávno pristavenú vežu a hodnotný
oltárny obraz od zaslúžilého umelca prof. J. Augustu – Žehnajúci Ježiš.
Do Bohuníc si priviedol manželku Annu rodenú Rimkovú z Trenčína. S ňou
sa zoznámil počas banskoštiavnického kaplánčenia. V tom čase bola
študentkou Pedagogického ústavu, kde mladý pán kaplán vyučoval
náboženstvo. V Bohuniciach sa im narodila dcéra Danica a Renáta. Vojnu
prežila rodina v Bohuniciach, kde sa zapojil aj do organizovania SNP ako
člen miestneho revolučného národného výboru. Po jeho potlačení sa s celou
rodinou skrýval u rodičov vo svojom rodisku Budiná v Novohradskom
senioráte. V Leviciach aj ako konsenior Dunajsko-nitrianskeho seniorátu
pôsobil do r. 1971, lebo bol zvolený za zborového farára v cirkevnom zbore
Lučenec. Tam vykonával aj funkciu novohradského seniora. Svojou
básnickou i prozaickou tvorbou bol pravidelným prispievateľom do
Evanjelického posla spod Tatier.
Zomrel v Lučenci 28. 10. 1982 vo veku 67 rokov po 45 rokoch služby.
Ľudmila Jancíková
Pamiatka posvätenia chrámov
Patríme snáď medzi málo cirkevných zborov, ktoré si v tú istú nedeľu
pripomínajú pamiatku posvätenia naraz dvoch chrámov. U nás si v tretiu
nedeľu po Veľkej noci, teda 26. apríla 2015 pripomenieme 172. výročie
posvätenia malého kostola a 13. výročie posvätenia zborového centra.
Každoročne si pripomíname históriu týchto udalostí a preto už vieme, že
malý kostol bol postavený na mieste starého majera Františka Jankovicsa.
Začali ho stavať tunajší pravoslávni Srbi, ale pretože ich bolo málo, nemali na
dostavbu dosť finančných prostriedkov. Nedokončenú stavbu predali na
dražbe za 1 330 zlatých. Túto sumu zložil levický evanjelik – lekárnik Dr. Ján
Boleman.
On bol aj prvým zborovým dozorcom novovzniknutého
cirkevného zboru, ktorý sa osamostatnil od zboru v Čankove. Rok 1843 je
rokom dokončenia a vysvätenia malého kostola. Prvým kazateľom
obnoveného cirkevného zboru v Leviciach bol Jozef Kossányi od r. 1845.
Tento chrám nemal vežu. Bola pristavená až v r. 1927, ale až do r. 1948 bola
bez zvonov. V prípade potreby zvonenia bolo potrebné požiadať o túto službu
reformovanú cirkev. 11.7. 1948 bola slávnosť posviacky 500 kg zvona, ktorý
bol zakúpený z milodarov členov cirkevného zboru. Stál 80 000 Kčs.
Presbyter Andrej Styk daroval do kostola neónové svietidlá a nový luster.
Starý oltárny obraz bol nahradený novým – Žehnajúci Kristus.
Zborový areál sa začal stavať po zmene politického systému, keď počet
členov cirkevného zboru vzrástol v dôsledku uvoľnenia náboženskej slobody
a tak sa ukázala potreba väčších priestorov pre duchovnú prácu. Malý kostol
nebolo možné rozšíriť, preto z iniciatívy zborového brata farára Dobáka
a zborového dozorcu brata Michalka pristúpilo sa k výstavbe zborového
centra, pozostávajúceho z kostola, zborového centra a fary. Pri jeho výstavbe
hlavní aktéri vynaložili veľa svojho voľného času a úsilia hlavne pri zháňaní
potrebných peňažných prostriedkov. Vďaka štedrým milodarom vlastných
cirkevníkov, zahraničných cirkevných sponzorov a v neposlednom rade
veľkého počtu brigádnických hodín mužov a žien z nášho cirkevného zboru
bolo dielo dokončené. Posviacku zborového centra vykonal brat biskup
Západného dištriktu Ivan Osuský v nedeľu 21. apríla 2002.
Ľudmila Jancíková
Martin Riecky: Dejiny Malohontského seniorátu Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Táto publikácia práve vyšla v našom
evanjelickom vydavateľstve Tranoscius
a zakúpiť si ju môžete v kníhkupectve
Kruh u brata dozorcu Martina Drdoša ml.
......Práca má 5 kapitol. Prvá podáva
politicko-historický vývoj Malohontu,
druhá sa venuje počiatkom reformácie
a organizovaniu evanjelickej cirkvi v danej
oblasti,
tretia
opisuje
históriu
Malohontského seniorátu do roku 1918.
Štvrtá kapitola si všíma udalosti po rok
1948
a posledná
zachytáva
zánik
Malohontského seniorátu a jeho premenu
do dnešnej podoby Rimavského seniorátu.
Na konci je uvedená relevantná
bibliografia, zaujímavá obrazovú príloha a tabuľky. Kladne treba hodnotiť, že
autor poníma dejiny evanjelictva v Malohonte ako súčasť širších dejín
reformácie v Uhorsku a zároveň vidí spojnicu medzi cirkevnou históriou
a politickým, kultúrnym i hospodárskym vývojom.....
Z posudku doc. ThDr. Petra Gažíka, vedúceho Katedry cirkevných dejín na
Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
.....Posudzovaná kniha tak obsahuje v sebe viacero chvályhodných pozitív.
Popri doteraz viac-menej známych faktoch, ktoré z dejín Malohontského
seniorátu publikovali starší autori, ThDr. M. Riecky mnohé dopĺňa, spresňuje,
ale aj koriguje. Svoje informácie a uzávery opiera o konkrétne dobové
dokumenty, z ktorých viaceré boli doteraz prakticky neznáme. Niektoré
z nich doslova objavil a vyniesol na svetlo z temnôt zabudnutia. Jeho výklad
je stavaný chronologicky, pričom vývoj v Malohonte a osobitne v tunajšom
senioráte prezentuje veľmi správne v širších dobových aj priestorových
súvislostiach, s prihliadnutím na celoštátne, celoslovenské či regionálne
politické aj cirkevné historické deje. Vďaka tomu poukazuje nielen na vývoj
Malohontského seniorátu súhlasný s celkovým historickým vývojom, ale aj
na obzvlášť pozoruhodné malohontské špecifiká, ktoré boli s týmto vývojom
v relatívnom rozpore.....
Z posudku prof. PhDr. Leona Sokolovského CSc., Katedra archívnictva
a pomocných vied historických, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave
Pôstne stretnutie dôchodcov so Zpěvníkom evangelickým
Drahé sestry a bratia,
v nedeľu 15.3. som sa
zúčastnila
stretnutia
dôchodcov
Evanjelickej
cirkvi v Leviciach. Táto akcia
sa odohrala v jedálni nášho
chrámu.
Na posedení sme si vypočuli
pestrý program, ktorý nás
zaujal. Úvod sa začal
dojímavou piesňou spevokolu
– Piesňou o kríži. Potom
nasledovala
báseň
našej
poetky Zlatice Oravcovej, ktorú predniesla sestra Milka Macáková.
Pokračovalo sa ďalej. Zaspievali sme piesne zo Spevníka evanjelického, ktoré
sú napísane českou rečou, - bibličtinou. Tieto piesne nás zaniesli do obdobia
detstva a mladosti, keď sme žili pri rodičoch s bratmi aj sestrami. Boli to roky
krásneho a bezstarostného detstva.
Náš brat farár nám vo svojej prednáške opísal Šalamúnov chrám, jeho podobu
a umeleckú krásu. Bola to veľkolepá stavba. Vnútri obložená vzácnym
cédrovým drevom, na ktorom boli vyrezávané kvety a stromy pozlátené
čistým zlatom. Tiež vonkajší čelný múr bol ozdobený zlatými tehličkami,
ktoré v žiari ranného slnka vydávali silné svetlo, ktoré Izraelcov vábilo do
chrámu.
Potom sme pokračovali piesňami a pri pohostení sme sa rozprávali
a vzájomne sa poznávali. Touto cestou sa chcem poďakovať osobitne sestre
Vierke Nehézovej za dirigovanie spevokolu a sestre Boženke Macalákovej
a všetkým členom spevokolu, za pomoc pri nácviku. Vďaka patrí aj sestrám,
ktoré nám prinášali pohostenie na stoly. Ešte raz – úprimná vďaka všetkým
účastníkom nášho stretnutia.
Nech nám náš Pán pomáha odvrátiť svoj zrak od svojej osoby, svojich
slabostí a neduhov, ale aj od minulosti a uprime ho na Pána Ježiša. Radujme
sa z Neho! Dôverujme Mu!
Hospodine „Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma!“
Žalm 71,9.
Anna Vecanová
Výsledky Zborového kola biblickej olympiády
1. Kategória
1.miesto: Laura Zlatnerová
2. miesto: Lea Magyarová
3. miesto: Daniel Gábriš
2. Kategória
1. miesto:
Ema Grobařová
Veronika Čimborová
2. miesto:
Rastislav Balogh
Zuzka Baranyaiová
3. miesto: Martin Grobař
3.Kategória
1. miesto: Agáta Mateffyová
2. miesto: Alexandra Smolková
3. miesto: Radoslava Horváthová
4.
Stretnutia v zbore
Spoločenstvo sestier vo viere
Biblická hodina
Nácvik zborového spevokolu
Modlitebná skupinka
Konfirmačná príprava:
Detská besiedka
Spoločenstvo evanjelických žien
Stretnutie rodinného spoločenstva
utorok 10.00 hod
streda 18.00 hod
piatok 17.00 hod
piatok 18.00 hod
piatok, 1. ročník 15.00 hod
piatok, 2. ročník 16.00 hod
nedeľa 10.00 h
3. nedeľa 15.00 h /19.04./
4. nedeľa 16.00 h /26.04./
Ahoj všetci !!!
Pozývame Vás na
Hľadanie
Veľkonočného pokladu
11. apríla 2015 (sobota)
Začiatok: 9:30 hod.
Koniec: ??? podľa nálady
Kde: v zborovej záhrade vanjelickej
cirkvi a.v. /na ulici Čsl. Armády 18/A,
oproti hotelu Atom/
Program: hľadanie pokladu pomocou indícií, hry, opekačka na záver.
„V Kristovi sú ukryté všetky poklady múdrosti a známosti" Kol.2,3
Kto chce, môže priniesť aj niečo chutné na zahryznutie.
Misijné dni VD ECAV 2015
Organizačný tím podujatia Misijné dni VD ECAV srdečne pozýva všetkých
stálych i nových účastníkov na Misijné dni VD ECAV 2015, ktoré sa uskutočnia
v dňoch 27.8.-30.8.2015 v Ľubovnianských kúpeľoch - Hotel Sorea.
Hlavný program podujatia má duchovný charakter. Okrem hovoreného slova je
súčasťou programu hudba, vzdelávacie semináre, otvorené nočné diskusie,
športové podujatia, kreatívne workshopy a projekcie filmov.
Podujatie má svoju detskú aj mládežnícku sekciu, takže sa ho môže zúčastniť
celá rodina. Možnosť prihlasovania a všetky programové a organizačné
informácie budú zverejenené v blízkej budúcnosti na: www.vychodnydistrikt.sk
Evanjelické služby Božie v médiách
počas mesiaca apríl
Slovenská televízia – na JEDNOTKE (začiatok o 9:55 h)
3. apríla - Veľký piatok – Veľký Krtíš
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko a Regina – spravidla každú 4. nedeľu v
mesiaci o 9:05 hod.
3. apríla – Veľký piatok– Poprad-Veľká
26. apríla – Devičany
Zo zborových matrík
Životného jubilea sa dožívajú:
30
Veronika Kutiová
Martina Tencerová
65
Pavol Hronec
40
Monika Trnková
70
Juliana Pappová
50
Monika Krammerová
Štefan Tuhý
80
Anna Petrikovičová
Pochovaní boli:
František Dúbrovčík - 16.3. v Krškanoch (37 rokov)
Ondrej Farkaš - 24.3: v Horši (83 rokov)
Kontakty na Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Leviciach
Zborový farár: ThDr. Martin Riecky, 036/ 6318 318, 0918 828 115,
[email protected], www.ecavlevice.sk, číslo účtu: 4011527551/7500
Informačný spravodaj Cirkevného zboru Evanjelicekj cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku Levice. Vydané len pre vnútrozborovú potrebu. Zborový list
pripravuje redakčná rada v zložení: brat farár Martin Riecky, Martin Drdoš ml.,
Ján Skorka, Ľudmila Jancíková, grafické spracovanie: Zdenka Alfoldiová.
Svoje príspevky môžete zasielať na e-mail: [email protected]
Služby Božie
2.4.
17:00
3.4.
8:30
10:00
5.4.
8:30
10:00
14:00
6.4.
10:00
14:00
12.4.
8:30
10:00
19.4.
8:30
10:00
15:00
26.4.
8:30
10:00
16:00
Apríl 2015
Zelený štvrtok
Téma: Nová zmluva
služby Božie s Večerou Pánovou, Levice
Veľký piatok
Téma: Ukrižovanie
služby Božie v Horši s Večerou Pánovou
hlavné služby Božie po nich Večera Pánova, Levice
1. slávnosť veľkonočná
Téma: Ježiš Kristus vstal z mŕtvych
služby Božie v Tlmačoch - Lipníku (Centrum voľného času)
hlavné služby Božie po nich Večera Pánova, Levice
služby Božie v domove dôchodcov Fénix
2. slávnosť veľkonočná
Téma: Vskutku vstal Pán
služby Božie, Levice
služby Božie v Domove sociálnych služieb Malé Krškany
1. nedeľa po Veľkej noci
Téma: Blahoslavená viera
služby Božie v Horši
hlavné služby Božie, Levice
2. nedeľa po Veľkej noci
Téma: Dobrý pastier
služby Božie v Tlmačoch - Lipníku (Centrum voľného času)
hlavné služby Božie, Levice
po nich zasadnutie zborového Konventu
Stretnutie SEŽ
3. nedeľa po Veľkej noci
Téma: Pamiatka posvätenia chrámu
služby Božie v Horši
hlavné služby Božie, Levice
Stretnutie rodinného spoločenstva v CZ ECAV Kalná n/H
Nedeľné kázňové texty nájdete aj na www.ecavlevice.sk
Download

April 2015 - Domov - ECAV