REGULAMIN KONKURSU
Na stronie internetowej www.strzelzpalca.pl
§1
Informacje ogólne
1) Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Strzelaj gole z palca razem z Media
Markt” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania
reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
2) Organizatorem Konkursu jest firma M2.0 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod 02-639, przy ul.
Karwińskiej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000355988, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 35.000,00 złotych,
NIP 7010233726, REGON 14239090400000, zwana dalej „Organizatorem”.
3) Konkurs organizowany jest na zlecenie Media Saturn Holding Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028919, o numerze NIP 6252025876, o numerze
REGON 273939270, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000.000, 00 złotych w całości
wpłaconym zwanej dalej Zleceniodawcą.
4) Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej [www.strzelzpalca.pl] .
5) Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z
serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis
Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz
skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym
wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
§2
Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od 13.06.2014 od godziny 12.00 do 13.07.2014 do godziny 23.59.
§3
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i
wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład
Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
§4
Warunki wzięcia udziału w konkursie
1) W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin
Konkursowy.
2) W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu,
a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej
podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia.
4) Uczestnik Konkursu i tym samym autor Pracy Konkursowej biorącej udział w Konkursie,
stanowiącej utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) - akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na
udostępnianie utworu anonimowo.
5) W celu poprawnego korzystania z Aplikacji konkursowej zalecane jest korzystanie z
następujących przeglądarek (minimalna wersja): Internet Explorer 9, Firefox 10.0, Google Chrome
15.0, Safari 4.0, Opera 10.
6) Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać smartphone z dostępem do internetu i
przeglądarką internetową.
§5
Zasady udziału w konkursie
1) Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa
określone w niniejszym Regulaminie.
2) Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która
łącznie spełnia następujące warunki:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych (ma ukończone 18 lat) oraz miejsce zamieszkania
lub stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b) posiada konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem
serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z
rzeczywistości.
3) Aby wziąć udział w Konkursie, należy wejść na stronę www.strzelzpalca.pl i przystąpić do gry.
4) Po osiągnieciu wyniku 200 punktów należy:
a) zezwolić Aplikacji Konkursowej na dostęp do podstawowych informacji ze swojego Profilu na
Facebooku (tj. imię, nazwisko, płeć, email), na przesyłanie wiadomości email, publikowanie
informacji na tzw. Tablicy na swoim Profilu na Facebooku oraz na dostęp do swoich
informacji profilowych oraz listy znajomych na Facebooku,
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
b) kliknąć przycisk "Lubię to!" odnoszący się do Strony marki, tym samym stając się tzw. fanem
profilu Media Markt, o ile użytkownik nie zrobił tego wcześniej,
c) następnie zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
Konkurs odbywa się w dziennych turach. Jedna tura trwa danego dnia w godz. 00:01 do godz.
23:59.
Każdego dnia, licząc od 13.06.2014r. od godziny 12:00 do godziny 23:59, przez 30 dni, tj. do
13.07.2014r.; od godziny 00:01 do godz. 23:59 rozpoczyna się nowa tura konkursu z nowym
pytaniem konkursowym.
Wszystkie tury są niezależne od siebie. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział we wszystkich
turach konkursu, przy czym jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w czasie trwania
wszystkich tur konkursu.
Uczestnik otrzymuje 10 punktów za każde jedno trafienie w światło bramki.
Użytkownik może zebrać nieograniczoną liczbę punktów.
a) Po każdych 10 celnych strzałach poziom trudności w aplikacji zwiększa się – bramkarz zaczyna
poruszać się szybciej.
b) Uczestnik ma do wykorzystania 3 szanse podczas jednej rozgrywki. Traci je w momencie:
i) Trafienia poza światło bramki
ii) Kiedy bramkarz obroni strzał
Zadaniem uczestnika jest:
a) Zintegrowanie smartfona z komputerem stacjonarnym postępując zgodnie z instrukcjami
widocznymi na stronie [www.strzelzpalca.pl],
b) Strzelenie gola, polegające na przesunięciu palcem piłki po ekranie telefonu i skierowaniu jej
w górną część ekranu telefonu, by piłka leciała w światło bramki widocznej na ekranie
komputera.
Każdy z Uczestników, którzy zbierze 200 punktów w czasie jednej z tur trwania Konkursu jest
uprawniony do odpowiedzi na pytanie konkursowe (zwane dalej „Pracą konkursową”) dostępne
w Aplikacji Konkursowej. Liczba znaków w autorskiej odpowiedzi Uczestnika konkursu na pytanie
nie może przekraczać 200 znaków. Odpowiadając na pytanie konkursowe Uczestnik ma szansę
na wygranie jednej z dziennych nagród. Pytania konkursowe zmieniają się z każdą turą konkursu.
Każdy może opublikować dowolną liczbę Prac Konkursowych.
Spośród Uczestników każdej edycji konkursu Komisja Konkursowa wybierze 5 dziennych
zwycięzców, zdobywców nagród dziennych.
Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez e-mail wysłany z aplikacji konkursowej w
ciągu 24 godzin od momentu wyłonienia zwycięzców danej tury.
W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody lub utraty przez zwycięzcę prawa do
nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody
kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody lub zamiana jej na ekwiwalent. Nie jest
możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją
z całości nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na
każdym jego etapie.
18) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w
szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty
c) elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
d) którzy nadeślą Prace zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
e) naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub
zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
f) podejmował lub podejmuje próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia
zabezpieczeń aplikacji konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek
inny sposób na jej działanie i uzyskaną w Konkursie liczbę głosów;
19) W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy
wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję emailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania
szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
20) Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie
wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
21) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnikowi nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do
dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z
niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
§6
Wyłonienie zwycięzców
1) Fundatorem nagród w Konkursie jest Zleceniodawca.
2) W każdej turze konkursu do wygrania jest 5 dziennych nagród.
3) Nagrodą w konkursie jest zestaw do kibicowania razem z Media Markt, tj.:
a) Koszulka piłkarska Media Markt, z wpisanym nazwiskiem wskazanym przez uczestnika o
wartości 40 PLN.
b) Karta podarunkowych Media Markt o wartości 50 PLN brutto.
4) Lista nagrodzonych Uczestników dostępna będzie w Aplikacji Konkursowej w ciągu maksymalnie
3 dni od zakończenia danej tury Konkursu.
5) Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Zdobywca
nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz,
lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
6) Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem laureatowi nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest
zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków
płatnika.
7) Organizator oraz Zleceniodawca mają prawo wykorzystać zwycięskie Prace, którym zostaną
przyznane przez Komisję Konkursową nagrody do celów marketingowych Organizatora lub
Zleceniodawcy.
8) Warunkiem otrzymania Nagrody jest wypełnienie formularza osobowego w ciągu 5 dni od
momentu otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wygranej. Niewypełniony formularz
będzie oznaczał brak chęci otrzymania Nagrody.
9) Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w ciągu 21
dni licząc od daty wyłonienia dziennego zwycięzcy.
§7
Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych
1) Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy
Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż w Praca Konkursowa nie jest
obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób
trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie tych
praw przez Organizatora. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się
nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające,
w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób
trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych.
2) Uczestnik, z chwilą wysłania Pracy Konkursowej udziela Organizatorowi nieodwołalnego,
niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do
korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Pracy Konkursowej, w całości
lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z realizacją konkursu lub
marketingowych Organizatora lub Partnera.
3) Organizator z chwilą otrzymania przez Uczestnika nagrody, nabywa prawo własności Pracy
Konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, bez ograniczeń
ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności
przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
rozpowszechnianie utworu w każdy inny sposób; publiczne wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
b) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w
szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju
urządzeń elektronicznych,
c) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
d) eksploatację w internecie, na stronach www, portalach społecznościowych, jak np. Facebook,
YouTube, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych
lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych
4) Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Pracy Konkursowej na żadnym z pól eksploatacji
wymienionych powyżej.
5) Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz
zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Pracy
Konkursowej i jej opracowań.
6) Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku
oznaczenia Pracy Konkursowej oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw
osobistych.
7) Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla
którego nagrodzone Prace zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie
wykorzystanie Prac przez Organizatora. W szczególności Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza,
że nie narusza jego prawa połączenie Prac z innymi utworami lub dziełami nie mającymi
charakteru Prac, usunięcie fragmentów Prac lub dodanie do nich nowych elementów, jak
również umieszczanie Prac obok lub w sąsiedztwie innych prac.
8) Zwycięzca zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności,
która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do
Organizatora.
9) Całkowitym wynagrodzeniem Uczestnika za przeniesienie na Organizatora praw własności
intelektualnej do materiałów przesłanych w nagrodzonej Pracy Konkursowej w zakresie
przewidzianym w niniejszym Regulaminie jest Nagroda.
§8
Tryb Składania I Rozpatrywania Reklamacji
1) Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Reklamacje należy kierować na adres
Organizatora, z dopiskiem „Strzelaj gole z palca razem z Media Markt”, w terminie do 14 dni od
daty zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora) lub drogą
elektroniczną na adres [email protected] . Reklamacja powinna zawierać dane
osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji
oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
2) Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 7 dni roboczych,
liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o
rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.
3) Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje odwołanie zgodnie z
przepisami prawa do sądu powszechnego.
§9
Przetwarzanie danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Media Saturn Holding Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Aleje
Jerozolimskie 179, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028919, o numerze NIP
6252025876, o numerze REGON 273939270, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000.000, 00
złotych w całości wpłaconym. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych
osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi.
2) W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe
Uczestników: nick, adres e-mail, imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania, telefon
kontaktowy.
3) Administrator, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej przetwarzają dane osobowe zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002
r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich
poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest
dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej
niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane
osobowe Uczestników zostaną usunięte.
§ 10
Postanowienia końcowe
1) Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora
2) Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami
Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
3) W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4) Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w
materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
5) Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w Aplikacji Konkursowej, a
także w siedzibie Organizatora.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych
powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia
Konkursu.
7) Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać
praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w
Konkursie.
8) W przypadku zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników na 3 dni
przed dokonaniem zmiany, umieszczając odpowiednie informacje na fan page Media Markt
Polska.
Download

Regulamin akcji - strzelzpalca.pl