„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Miesto realizácie projektu:
M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
Názov projektu:
Inovatívne technológie pre Metales, s.r.o.
Cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom inovácii
Špecifické ciele:
 Inovácia technologického parku spoločnosti
 Rast tržieb a pridanej hodnoty
 Stabilizácia pracovného kapitálu a tvorba nových pracovných pozícií
 Rozšírenie využívania moderných inovatívnych technológií vo výrobnom
procese
 Zefektívnenie výrobného procesu
 Zvýšenie kvality výroby
Stručný opis projektu:
Východiskový stav: Vychádzajúc z aktuálneho stavu, má firma technologické
nedostatky v procesoch kovoobrábania a zvárania. Z dôvodu zvýšenia ekonomickej
i časovej efektivity výroby, potrebuje firma nutne vymeniť zariadenia ručnej obsluhy za
CNC riadené obrábacie zariadenia, ktoré bude možné programovať OFF LINE
prostredníctvom jedného softvéru. Nákup nových inovatívnych technológií je
nevyhnutným predpokladom pre dosahovanie produkcie vysokej kvality a pre
zvyšovanie podielu na trhu.
Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ dôjde k obstaraniu nových
technológii potrebných pre rozšírenie súčasného strojového vybavenia, vďaka ktorým
bude spoločnosť schopná plne uspokojovať požiadavky zákazníkov. Modernizácia
výrobného procesu prinesie spoločnosti nárast konkurencieschopnosti a zároveň aj
dopytu na slovenskom aj zahraničných trhoch. Spoločnosť v dôsledku nákupu
technológii ihneď vytvorí vo výrobe štyri pracovné miesta pre mladých
nezamestnaných a dve ďalšie pracovné pozície, čím prispeje k znižovaniu
nezamestnanosti na území kraja.
Názov a sídlo prijímateľa:
Metales, s.r.o., M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
Predpokladaný dátum začatia
realizácie projektu:
01.07.2014
Predpokladaný dátum
skončenie realizácie projektu:
31.05.2015
Logo operačného programu:
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky
riadiaceho orgánu a daného
operačného programu:
www.economy.gov.sk
Výška poskytnutého
príspevku:
545 000, 00 €
 www.opkahr.sk

www.siea.gov.sk
Fotodokumentácia alebo
vizualizácia realizácie aktivít
výsledkov projektu (uvedené
musí byť pravidelne
aktualizované).
Momentálne prebieha výroba na zastaralej technológii /rok výroby 1962/ s veľmi
nízkou produktivitou, výrobnou kapacitou, presnosťou a obmedzeným sortimentom
výrobkov.
Download

M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín Inovatívne