Zmeny fenologické - časová štruktúra spoločenstva
Iniciálne štádium primárnej sukcesie na skalách
Pokročilé štádium primárnej sukcesie
na skalách
Klimaxové štádium primárnej sukcesie
na skalách
Sukcesná séria na sutinách - iniciálne a klimaxové štádium
Sukcesná séria na pieskoch - iniciálne štádiá
Sukcesná séria na pieskoch - klimaxové štádium
Lomy ako objekty pre výskum sukcesie
Metódy výskumu na trvalých plochách
Hydroséria oligotrofná
Hydroséria oligotrofná - zazemňovanie vysokohorských plies
Hydroséria eutrofná - iniciálne štádiá
Hydroséria eutrofná - pokročilé štádiá
Hydroséria eutrofná - klimaxové štádium - edafický klimax - mäkký lužný les
Sekundárna sukcesná séria na poliach - iniciálne štádiá
Sekundárna sukcesná séria na rúbaniskách - iniciálne štádiá
Sekundárna sukcesná séria na rúbaniskách - pokročilé štádiá
Sekundárna sukcesná séria na lúkach a pasienkoch - iniciálne štádiá
Blokované sukcesné štádium
Blokované sukcesné štádium
Stredoeurópska krajina - mozaika rôznych sukcesných štádií
Stredomorská odlesnená krajina - dlhodobý vplyv osídlenia
Stredomorská klimaxová vegetácia - maccia, frygana - edafický klimax
Využitie poznatkov o sukcesii - rekultivácie narušených území - Jelšava
Využitie poznatkov o sukcesii - rekultivácie lomov
Rekultivovaný lom Lupka
Rekultivácia lomu - pôvodný stav
Rekultivácia lomu - úprava reliéfu
Rekultivácia lomu - balvanité navážky
Rekultivácia lomu - navážky zeminy zo skrývky
Download

Zmeny fenologické - časová štruktúra spoločenstva