Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
AKADEMICKÝ KALENDÁR ROKU 2012/2013
Akademický rok začína 1. septembra 2012 a končí 31. augusta 2013
1. PRIJÍMACIE KONANIA A ZÁPISY
Prihlášky a žiadosti
Deň otvorených dverí
Prihlášky uchádzačov
Prijímacie konanie denné štúdium
Termín odvolaní
08.04.2013
do 30.04.2013
12.06.2013
12.07.2013
Zápisy
do 1. ročníka denného štúdia
do 2. ročníka denného štúdia
do 3. ročníka denného štúdia
19.07.2013
04.09.2013
05.09.2013
2. HARMONOGRAM VÝUČBY
1. a 2. ročník
Výučba v zimnom semestri
Zimné prázdniny
Skúškové obdobie za zimný semester
Výučba v letnom semestri
Prihláška poslucháčov 1. a 2. ročníka na
povinne voliteľné predmety pre AR 2012/2013
Skúškové obdobie za letný semester
Výber témy bakalárskej práce poslucháčov
2. ročníka
Letné prázdniny
24.09.2012 – 21.12.2012
22.12.2012 – 06.01.2013
07.01.2013 – 15.02.2013
18.02.2013 – 17.05.2013
do 14.03.2013
20.05.2013 – 04.07.2013
22.04.2013
05.07.2013
3. ročník
Výučba v zimnom semestri
Zimné prázdniny
Skúškové obdobie za zimný semester
Výučba v letnom semestri
Odovzdanie prihlášky na predmety štátnej
skúšky
Kontrolné semináre k predmetu Záverečná
práca
Skúškové obdobie za letný semester
Odovzdanie bakalárskej práce a prihlášky na
štátnu záverečnú skúšku
Odovzdanie výkazov o štúdiu ku kontrole
štúdia na študijnom oddelení
Zverejnenie posudkov vedúcich a oponentov
bakalárskej práce
Štátna skúška
Slávnostná promócia
24.09.2012 – 21.12.2012
22.12.2012 – 06.01.2013
07.01.2013 – 15.02.2013
18.02.2013 – 06.05.2013
05.04.2013
11.02.2013,
11.03.2013,15.04.2013
07.05.2013 – 27.05.2013
06.05.2013
30.05.2013
27.05.2013
04.06.2013 terénna prax
05.– 06.06.2013
14.6.2013
Download

Žilinská univerzita v Žiline AKADEMICKÝ