raport roczny
2009
Drodzy Przyjaciele !
fundacja świętego mikołaja
Serdecznie dziękujemy!
Z wyrazami szacunku
Dariusz Karłowicz
prezes zarządu
Joanna Paciorek
wiceprezes zarządu
3
raport roczny 2009
raport roczny 2009
2
nas bardzo ważne i nieocenione.
Nasz patron, św. Mikołaj – chrześcijański święty z Azji Mniejszej –
obdarzony był zdolnością widzenia
i rozumienia ludzi skrzywdzonych
oraz będących w potrzebie.
Dzięki Państwa pomocy możemy
im służyć.
fundacja świętego mikołaja
W
2009 roku wszechobecnym słowem był „kryzys”, używanym niemal
we wszystkich okolicznościach.
Ale naszych Przyjaciół, Darczyńców
i Wolontariuszy kryzys nie osłabił,
a wręcz przeciwnie - wzmógł ich
działania na rzecz Fundacji i najbardziej potrzebujących. Powiedzmy to sobie wyraźnie: W DOBROCI
I PRZYJAŹNI KRYZYSU NIE MA!
Kolejny rok wspólnych działań pomógł spełnić marzenia 920 dzieci
z rodzinnych domów dziecka objętych programem Grunt to rodzina.
Po raz kolejny rzuciliśmy wyzwanie
polskim przedsiębiorcom ogłaszając trzecią edycję konkursu Mama
w pracy i szukając firm przyjaznych
matkom. Aż 2300 młodych, uzdolnionych ludzi z małych miast i wsi
otrzymało stypendia naukowe,
dzięki hojności darczyńców podczas
IX Dnia Papieskiego, który mieliśmy
zaszczyt współorganizować.
Wszystko, co osiągnęliśmy, zawdzięczamy wyjątkowym osobom
i instytucjom. Dziękujemy za pomoc okazaną Fundacji Świętego
Mikołaja. Każde wsparcie jest dla
2009 rok w FUNDACJI
‘
‘SWIETEGO
MIKOLAJA
■ ponad 1,1 miliona złotych zebrane na edukację dzieci z rodzinnych domów dziecka
i zawodowych rodzin zastępczych,
■ 155 zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych dla 920 dzieci z rodzinnych domów
dziecka i zawodowych rodzin zastępczych,
■ 118 firm zgłoszonych do trzeciej edycji konkursu „Mama w pracy”,
■ dwa domy samotnych matek objęte opieką stomatologiczną,
FOTO: Michał Gutowski
raport roczny 2009
raport roczny 2009
fundacja świętego mikołaja
i zawodowych rodzin zastępczych,
■ 13 spotkań i konferencji „Teologii Politycznej” w różnych miastach Polski,
■ pierwsza wydana książka w serii „Teologii Politycznej”.
5
fundacja świętego mikołaja
■ ponad 100 bezpłatnych wizyt dentystycznych dla samotnych, bezdomnych mam,
■ prawie 7 milionów złotych na stypendia 2300 podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” - uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miast,
■ 10 tysięcy uczestników Orszaku Trzech Króli,
■ 14 tysięcy złotych zebrane podczas Orszaku Trzech Króli dla rodzinnych domów dziecka
4
fundacja świętego mikołaja
chcą zapewnić dzieciom odpowiednią edukację i rozwój oraz przygotować je do dorosłego życia. Gorąco
zachęcam wszystkich do zakładania
rodzinnych domów dziecka. Po kilku
latach prowadzenia takiego domu
mogę jedynie powiedzieć, że choć to
ciężka praca, to przynosi tak wiele
satysfakcji jak żadna inna.
Zbiera pieniądze na Fundusz Edukacyjny dla takich dzieci, jakie są u nas.
Dzięki temu nie tylko uczą się zgodnie z programem, ale mają także
zajęcia dodatkowe, takie jak język
angielski, nie czują się gorsze od
swoich koleżanek i kolegów z klasy.
To najsensowniejsza pomoc, jaką do
tej pory otrzymaliśmy. – mówi jeden
■ Partnerem Funduszu Edukacyjnego od 2007 r. jest Program III
Polskiego Radia;
Akcja „Grunt to rodzina” otrzymała
nagrodę Pro Publico Bono za najlepszą
inicjatywę
obywatelską
w 2005 roku.
z prowadzących rodzinny dom dziecka.
Nauczyć się japońskiego!
Dzieci
osierocone
potrzebują
wsparcia w rozwiązywaniu problemów, z którymi same sobie nie poradzą. Większość z nich ma opóźnienia edukacyjne, brakuje im
motywacji do nauki, mają kłopoty w
szkole. Aby im pomóc utworzyliśm
Fundusz Edukacyjny. Marzenia
dzieci są niezwykłe: nauka języka
japońskiego, obóz żeglarski, kurs
kroju i szycia, nauka tańca, zajęcia
teatralne. Finansujemy korepetycje,
kursy językowe, zajęcia sportowe,
wyjazdy edukacyjne, jak również zakup komputerów i podręczników.
Z fundacji, które nam pomagają
chciałbym szczególnie wyróżnić Fundację Świętego Mikołaja, która prowadzi wspaniałą, coroczną akcję.
7
Program „Grunt to rodzina”:
■ Realizowany od 2004 roku;
■ Cel: propagowanie idei rodzinnych domów dziecka i zawodowych
rodzin zastępczych, przełamywanie
barier w ich funkcjonowaniu oraz
wyrównanie szans edukacyjnych ich
wychowanków,
■ 6 edycji ogólnopolskiej, multimedialnej kampanii społecznej;
■ 3 edycje badań na temat rodzinnych domów dziecka i zawodowych
rodzin zastępczych;
■ Ponad 3,83 mln zł zebranych
w Funduszu Edukacyjnym;
■ 415 przedsięwzięć edukacyjnych
dla ponad 1000 dzieci z całej Polski;
■ Od 2008 roku wsparciem objęliśmy zawodowe rodziny zastępcze;
raport roczny 2009
raport roczny 2009
6
odzice Kasi i Maćka zostali
pozbawieni praw rodzicielskich 3 lata temu. Dzieci
trafiły do rodzinnego domu dziecka.
Tutaj mają poczucie bezpieczeństwa, poznają codzienne obowiązki
domowe, uczą się samodzielności,
a przede wszystkim mają szansę na
normalny rozwój i lepsze życie.
Chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieci
miały szczęśliwe dzieciństwo i wychowywały się w rodzinie. Niestety
w Polsce ponad 92,5 tysiąca najmłodszych dorasta poza swoim
domem rodzinnym. Rodzicom większości z nich ograniczono lub
odebrano prawa rodzicielskie.
Głównymi przyczynami takiego zjawiska są: rozpad rodziny, alkoholizm
i narkomania, bieda oraz choroby.
Od 2004 r. wspieramy i promujemy
rodzinne domy dziecka, ponieważ
każdy taki nowy dom to kolejne
uratowane dziecko – jak mówi jedna z opiekunek.
Dziecko potrzebuje ciepła i miłości.
Tego, czego nie może otrzymać od
swoich biologicznych rodziców, ma
szansę doświadczyć w rodzinnym
domu dziecka. Rodzice zastępczy
Krzysztof Wilk, tata z rodzinnego domu dziecka w Kraśniku
Pomóż rodzinnym domom
dziecka!
Pieniądze można wpłacać na konto
Funduszu Edukacyjnego:
Fundacja Świętego Mikołaja,
Volkswagen Bank Polska SA
37 2130 0004 2001 0299 9993 0002
fundacja świętego mikołaja
R
runt to rodzina
FOTO: Agnieszka Rayss, Przemysław Pokrycki
G
Wsparcie Fundacji Świętego Mikołaja to najsensowniejsza
pomoc, jaką do tej pory otrzymaliśmy
fundacja świętego mikołaja
raport roczny 2009
8
T e m at y rap o rt u :
W Polsce nie ma sierot!
Adopcja
Na 92,5 tys. dzieci znajdujących
się w systemie opieki zastępczej
zaledwie 2% nie ma rodziców biologicznych. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników instytucjonalizacji
opieki
nad
dziećmi
osieroconymi w Europie. Absolwenci dużych placówek gorzej radzą sobie na rynku pracy, mają też
problemy z wychowaniem własnych dzieci.
Wydłuża się czas oczekiwania na
adopcję. Przyczyną jest opieszałość sądów rodzinnych. W części
z nich 40% spraw adopcyjnych
przeciąga się na kolejny rok.
Akceptacja dla sierot
Zdecydowana większość dorosłych
Polaków akceptuje dzieci osierocone. Zaledwie 6% Polaków nie zaakceptowałoby sieroty jako przyjaciela swojego dziecka.
Brakuje 1000 pogotowi
rodzinnych!
Potencjalni rodzice zastępczy boją
się też nadmiernej biurokracji
i braku wystarczającego wsparcia
ze strony samorządów. Barierą jest
niewiedza, zaledwie 9% dorosłych
Polaków słyszało o pogotowiach
rodzinnych.
Niespokrewnione z dzieckiem
rodziny zastępcze
Obok rodzinnych domów dziecka
są najlepszą formą opieki zastępczej. W Polsce brakuje ich około
5000! Głównymi barierami w ich
powstawaniu jest nadmiar biurokracji (31%), niskie wsparcie finansowe (27%) i zbyt wysokie wymogi
formalno-prawne (15%).
Co dalej z rodzicielstwem
zastępczym?
Aż 74% ankietowanych rodziców
zastępczych zachęcało inne osoby
do utworzenia rodziny zastępczej.
To niezwykle optymistyczne wskazanie. Bez poparcia funkcjonujących dziś rodziców zastępczych
rozwój sektora nie byłby możliwy.
Co ułatwiło Panu(i) założenie
Rodziny Zastępczej?
CO BYŁO NAJWIĘKSZĄ PRZESZKODĄ
W założeniU Rodziny Zastępczej?
Proszę wskazać 3 maksymalnie najważniejsze.
Proszę wskazać 3 maksymalnie najważniejsze.
57%
pomoc MOPR, PCPR
43%
pomoc ośrodka adopcyjno-wychowawczego
36%
przychylność rodziny, sąsiadów, znajomych
18%
pomoc istniejących rodzin zastępczych
16%
duża dostępność szkoleń
13%
jasna i prosta procedura prawna
pomoc fundacji
6%
31%
nadmiar biurokracji
nie było żadnych przeszkód
29%
niskie wsparcie finansowe
27%
zbyt wysokie wymogi formalno-prawne
15%
brak pomocy urzędów, szpitali, organizacji
15%
nieprzychylność sądów
15%
13%
brak informacji
10%
własna inicjatywa, decyzja
2%
warunki lokalowe, finansowe
dom dziecka
2%
obawa przed reakcją rodziny, znajomych , dzieci
9%
sąd/kurator
2%
mała dostępność szkoleń
8%
obawa przed reakcją sąsiadów
7%
sąd-opieszałość, nieprzychylność
1%
opinia pracowników PCPR, MOPS, MOPR, ośrodka adopcyjnego
1%
9
raport roczny 2009
N
awiązując do ogłoszonego
przez Sejm RP roku rodzicielstwa zastępczego Fundacja Świętego Mikołaja przygotowała
raport o sytuacji dzieci osieroconych
i rodziców zastępczych.
W ramach całorocznych działań,
przeprowadziliśmy badania opinii
publicznej na temat postrzegania,
wiedzy i akceptacji dzieci osieroconych, rodzin adopcyjnych i zastępczych. Zbadaliśmy też sytuację niespokrewnionych rodzin zastępczych
i przeanalizowaliśmy przyczyny złej
kondycji rodzicielstwa zastępczego.
Wynikami badań zainteresowaliśmy
media, prezentowaliśmy je też na
dwóch konferencjach zorganizowanych przez MPiPS i samorząd. Jednym z rezultatów naszego działania
było 150 publikacji w mediach
w tym w najważniejszych serwisach
informacyjnych i w prasie opiniotwórczej.
Partnerami raportu zostali: Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, instytut badawczy. MillwardBrown SMG/KRC oraz firma Genesis PR.
fundacja świętego mikołaja
R
‘
ok rodzicielstwa zastepczego
Bez poczucia misji nie można być rodzicem zastępczym. Jednak sama misja nie wystarczy,
żeby poradzić sobie ze wszystkim zadaniami. Potrzebne jest dodatkowe wsparcie, uproszczenie procedur i życzliwe podejście urzędników.
Mama w pracy
fundacja świętego mikołaja
raport roczny 2009
10
O
d zawsze ciężko pracowałam na sukces zawodowy.
Oddałam się całkowicie
sprawom firmy, w której pracowałam 5 lat. Wszystko było dobrze, dopóki nie poinformowałam szefa
o swoich planach związanych z powiększeniem rodziny. Powoli zaczynałam dostawać coraz mniej odpowiedzialne zadania, ograniczono
moje spotkania z klientami, czułam
się pomijana. Sądziłam, że to przejściowe. Gdy byłam na urlopie wychowawczym dowiedziałam się od
koleżanki, że po powrocie do pracy
szef zamierza mnie zwolnić. Przestał
widzieć we mnie pracownika, a jedy-
Akcję „Mama w pracy” prowadzimy po to, żeby wspierać kobiety
w łączeniu ról macierzyńskich i zawodowych. Chcemy, aby każda
z nich mogła wychowywać dzieci
i spełniać się w pracy, miała dobre
warunki zatrudnienia i nie musiała
martwić się o przyszłość swojej rodziny. Przekonujemy pracodawców
i społeczeństwo, że matki są wartościowymi pracownikami.
Mam to szczęście, że trafiłam do firmy, gdzie szefowie nie tylko rozumieją naszą sytuację, ale także bardzo
nam pomagają. W trakcie ciąży i na
urlopie macierzyńskim miałam nadal swój samochód służbowy i telefon. Co więcej, po urlopie mogłam
pracować po 4 godziny dziennie,
Aby promować pracodawców, którzy dbają o kobiety, ogłosiliśmy
w 2009 roku wspólnie z dziennikiem „Rzeczpospolita” i Instytutem
Badawczym MillwardBrown
SMG/KRC trzecią edycję konkursu
dla firm przyjaznych mamom –
„Mama w pracy”. Wyróżniamy te
przedsiębiorstwa i instytucje, które
oferują przychylne warunki oraz
podnoszą standardy traktowania
matek w pracy.
www.mamawpracy.pl
■ Realizowana od 2007 roku;
■ Cel: poprawa sytuacji matek na
rynku pracy;
■ Trzy edycje konkursu na firmę
„Nieprzeciętnie przyjazną mamom”;
■ Raport z badań dotyczących sytuacji matek na rynku pracy.
11
raport roczny 2009
jących mam.
Kampania „Mama w pracy”:
fundacja świętego mikołaja
równocześnie otrzymując wynagrodzenie za cały etat. Wiem, że w Polsce daleka droga przed nami, aby
standardy dbania o młode mamy
były tak wysokie jak na świecie. Jednak widać ogromną poprawę
i wiem, że pracodawcom bardzo się
to opłaci – mówi jedna z mam.
FOTO: Wojtek Wieteska
nie kobietę, która porzuciła karierę
dla pieluch. Ciekawa jestem, czy zastanowił się, jak czułaby się jego
żona, gdyby została zwolniona z pracy za chęć urodzenia dzieci… Musiałam odnaleźć się w kompletnie
nowych sytuacjach: z dzieckiem
i bez pracy…– opowiada jedna z pracu-
Jeśli firma szanuje swoich podwładnych i dba o nich, to może spodziewać się,
że zostanie to oddane w postaci bardzo dobrze wykonywanej pracy. Bo kobieta
szczęśliwa i spełniona prywatnie, jest efektywnym i lojalnym pracownikiem
u
‘
‘
smiechnij
sie mamo
Kobieta z pięknym, zdrowym uśmiechem jest pewniejsza siebie, a co za tym
idzie – ma większe szanse na znalezienie pracy. Także dzieci zauważają,
że mama częściej się uśmiecha
Pomagamy samotnym matkom
Samotnym mamom pomagamy
w ramach programu „Uśmiechnij
się mamo”. Dzięki współpracy z kliniką stomatologiczną matki i dzieci
z domów w Brwinowie i Laskach
otrzymują bezpłatną opiekę dentystyczną. Wspieramy także dom
w Brwinowie, finansując ogrzewanie budynku.
Akcja „Uśmiechnij się mamo”:
13
■ Obejmujemy opieką dwa domy
raport roczny 2009
samotnych matek;
■ W 2009 roku zorganizowaliśmy
ponad 100 bezpłatnych wizyt;
■ Z pomocy skorzystało już kilkadziesiąt samotnych mam;
■ Na ich twarzach uśmiech gości
teraz znacznie częściej.
fundacja świętego mikołaja
fundacja świętego mikołaja
raport roczny 2009
12
Pod koniec 2009 roku podjęliśmy
decyzję o rozszerzeniu projektu na
inne województwa. Wspierani przez
prasę branżową, staramy się zainteresować programem jak największą ilość klinik stomatologicznych.
FOTO: Piotr Ostrowski
P
rzemoc, bieda, alkohol, nieakceptowana przez bliskich
ciąża to główne przyczyny,
dla których kobiety trafiają do domów samotnej matki. Tutaj znajdują spokojną przystań dla siebie
i dzieci, opiekę oraz szansę na normalne życie.
Nie jest łatwo być samotną matką.
Na szczęście są ludzie, którym nie
jest obojętny los kobiet takich jak ja.
To dzięki nim mogłam się wreszcie
przekonać, że choć czasem bywało
ciężko, nie oznacza to końca świata. Mam przecież dzieci, które dają
mi energię i mnóstwo powodów,
żeby się nie poddawać.
IX Dzien Papieski
– mówi jeden ze stypendystów Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Fundacja Świętego Mikołaja współorganizuje Dzień Papieski, podczas
którego w całej Polsce odbywa się
zbiórka pieniędzy na stypendia dla
zdolnej młodzieży ze wsi i małych
miejscowości. Fundusz prowadzi Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
FOTO: Maciej Osiecki
15
raport roczny 2009
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” przy
współudziale Fundacji Świętego
Mikołaja (od 2005 roku);
■ IX Dzień Papieski odbywał się
pod hasłem „Jan Paweł II – Papież
Wolności”;
■ Cel: promocja nauczania Jana
Pawła II oraz zbiórka pieniędzy na
stypendia;
■ W 2009 roku zebrano prawie
7 milionów złotych na stypendia dla
uzdolnionej młodzieży ze wsi
i małych miast;
■ Obecnie z pomocy korzysta
2300 stypendystów.
fundacja świętego mikołaja
fundacja świętego mikołaja
raport roczny 2009
14
Dzień Papieski:
■ Organizowany przez Fundację
FOTO: Michał Ziółkowski
P
ochodzę z małej miejscowości. Od trzeciej klasy podstawówki regularnie brałem
udział w konkursach związanych
z biologią. Medycyna zawsze była
moją pasją – chciałem zostać lekarzem. Dzięki wsparciu finansowemu od Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” mogłem zakupić podręczniki oraz zapisać się na kurs języka angielskiego. I co najważniejsze: Fundacja pomogła mi spełnić
moje wielkie marzenie – studiowanie na Akademii Medycznej w Warszawie. Ale oprócz pomocy materialnej Fundacja daje znacznie
więcej, bo przede wszystkim kontakt ze wspaniałymi ludźmi, udział
w kursach, o których wcześniej mogłem tylko marzyć.
Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Liczę na was.
Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.
Jan Paweł II, Poznań, 3 czerwca 1997
Orszak Trzech Króli
■ Cel wydarzenia: uczczenie święta Trzech Króli - wielkie wspólne
kolędowanie;
■ 10 tysięcy warszawiaków wzięło
udział w Orszaku;
■ Wśród zebranych rozdano 9 tys.
papierowych koron i 7 tys. śpiewników z kolędami;
■ Zebraliśmy prawie 14 tys. zł na
rzecz rodzinnych domów dziecka
i zawodowych rodzin zastępczych,
którym pomagamy w ramach kampanii „Grunt to rodzina”;
■ Ponad 100 publikacji w mediach o Warszawskich Jasełkach
Ulicznych.
raport roczny 2009
17
fundacja świętego mikołaja
fundacja świętego mikołaja
raport roczny 2009
16
barwnego korowodu. Po drodze na
wędrowców czekał król Herod
z żołnierzami, diabły i anioły. W finale na Rynku Nowego Miasta
Trzej Królowie złożyli pokłon Dzieciątku, a wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni do wspólnego kolędowania z kapelą góralską. W trakcie
Jasełek wolontariusze fundacji i stypendyści Centrum Myśli Jana Pawła II prowadzili kwestę na rzecz
rodzinnych
domów
dziecka
i zawodowych rodzin zastępczych.
www.orszak.org
FOTO: Jakub Szymczuk
K
ilka miesięcy intensywnej
pracy wspólnie z Centrum
Myśli Jana Pawła II oraz
Stowarzyszeniem Rodziców Szkoły
„Żagle” zaowocowało wyjątkowym stołecznym wydarzeniem Orszakiem Trzech Króli. 3 stycznia
2010 roku już po raz drugi odbyły
się Warszawskie Jasełka Uliczne.
Ulicami Nowego i Starego Miasta
przeszedł barwny i rozśpiewany
korowód, w którym uczestniczyło
niemal 10 tys. osób, w tym 250
uczniów ze szkoły „Żagle” w kolorowych strojach, przygotowanych
przez ich rodziców. Orszak był podzielony na 3 grupy: afrykańską,
azjatycką oraz europejską. Całość
poprowadził Arcybiskup Kazimierz
Nycz. Podczas tego wydarzenia radowaliśmy się z Narodzin Dzieciątka i świętowaliśmy Objawienie
Pańskie. W duchu jagiellońskiej
otwartości i gościnności przeszliśmy za betlejemską gwiazdą.
Atrakcją Orszaku były także zwierzęta: konie, dwa wielbłądy,
a nawet stado owiec! Uczestnicy
otrzymali śpiewniki oraz korony dzięki czemu mogli włączyć się do
Przed biednym, prostym betlejemskim żłóbkiem klęka światowa mądrość, władza i bogactwo. W pokorze.
W przeczuciu, że tylko ten kto daje, kto służy, tylko ten kto pokorny stanie się mądry w nowym, niezwykłym
znaczeniu tego słowa. W znaczeniu, które odkryła przed nami wcielona Mądrość. Arcybiskup Kazimierz Nycz
Teologia Polityczna
fundacja świętego mikołaja
legium Europejskie w Natolinie
■ Spotkanie wokół książki Antoniego Libery „Godot i jego cień”
■ Konferencje adwentowe „Na początku było Słowo”
Wydanie pisma zostało sfinansowane
Na portalu „Teologii Politycznej” zamieszczane są codziennie nowe artykuły, eseje, wywiady oraz komentarze współpracowników pisma.
Dużą popularnością cieszą się czytania dnia z komentarzem Ojca Jacka
Salija, informacje o ważnych wydarzeniach kulturalnych oraz fragmenty polecanych książek. Strona odnotowuje ponad 1000 wizyt dziennie.
Piąty numer
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
W 2009 roku ukazał się piąty numer
rocznika pt.: „Złoty róg, czyli nieodzyskana podmiotowość”.
We wstępie możemy przeczytać:
Dwudziestolecie naszej niepodległości domaga się metafory zdolnej
unieść dziwny splot niezwykłej energii jednostek i ich politycznej niemocy. Czy znajdziemy ją w literaturze
współczesnej? Może pomogą nam
modne pióra, laureaci Nike? Wolne
żarty. Dużo łatwiej znaleźć ją w „Weselu”, w „Ziemi obiecanej” albo
w „Lalce”. (…) „Wesele” daje obraz
wspólnoty, która nie umie utrzymać
mocy. Złoty róg – herb naszego
dwudziestolecia – to mocny symbol
nieodzyskanej podmiotowości.
W numerze znajdziemy teksty autorstwa m. in.: Rymkiewicza, Neuhau-
Narodowego, Wydawnictwo Naukowe
PWN oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.
Debaty i spotkania
„Teologia Polityczna” regularnie
organizuje spotkania, debaty i konferencje, podczas których spotykają się
przedstawiciele rozmaitych środowisk
akademickich, artystycznychi medialnych. W 2009 roku odbyły się:
■ Debata „Lefebryści u bram”. Dyskusja wokół tekstu Adama Szostkiewicza, „Więcej Piusa, mniej Jana
Pawła”
■ Konferencje wielkopostne „Męka
Pańska wg Ewangelii św. Jana w komentarzach św. Tomasza z Akwinu”
■ Międzynarodowa konferencja
„Marek Aureliusz - Teoria i praktyka
polityczna”.Główny organizator: Ko-
Strona internetowa
www.teologiapolityczna.pl
Happening
„Odlot czołgów radzieckich”
17 września na warszawskim
Pl. Zbawiciela miało miejsce niecodzienne wydarzenie – Odlot czołgów
radzieckich z Polski. Pretekstem do
zorganizowania happeningu były
wydarzenia 17 września 1993 roku,
kiedy Prezydent Lech Wałęsa pożegnał oficjalnie armię radziecką na
dziedzińcu Belwederu. Prowadzący
imprezę, Dariusz Karłowicz i Krzysztof Skowroński, zachęcali mieszkańców Warszawy do wspólnego świętowania rocznicy wyjazdu ostatniego
czołgu radzieckiego z Polski. Zebrani otrzymali czerwone balony i papierowe czołgi, na których mogli
napisać swoje życzenie dla żołnierzy
Armii Czerwonej. O 18.30 nastąpiło
wspólne odliczanie i setki balonów
z czołgami pofrunęły w niebo. Imprezę relacjonowała na żywo stacja
TVN Warszawa. Uczestnicy happeningu z nieukrywaną radością świętowali odlot radzieckich czołgów.
Seminaria w Warszawie
i we Wrocławiu
Seminarium na Uniwersytecie Warszawskim pt. „Tragedia politycznego
rozumu - o powstawaniu i ginięciu
wspólnoty politycznej” prowadzili
w roku akademickim 2008/2009
Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz i Dariusz Gawin. Zajęcia były
zorganizowane we współpracy
z Ośrodkiem Badań nad Tradycją
Antyczną.
Seminarium pt. „Teologia Polityczna, czyli o polityce z perspektywy
ostatecznej” na Uniwersytecie Wrocławskim prowadził Piotr Czekierda
z zespołem Wrocławskiego Klubu
„Teologii Politycznej” oraz zaproszeni goście.
Nominacja do nagrody TOTUS
„Teologia Polityczna” otrzymała nominację do Nagrody TOTUS za
2009 r., w kategorii „TOTUS medialny dla upamiętnienia Biskupa
Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana
Pawła II w mediach”, przyznawanej
przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zespół redakcyjny nominowany został za tworzenie wysokiej
klasy publicystyki, działania medialne i naukowe, prowadzące do promowania teologii politycznej w publicznym dyskursie.
Redakcja
Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz,
Dariusz Gawin, Magdalena Gawin,
Karolina Błaszczyk, Mateusz
Matyszkowicz, Artur Bazak, Joanna Paciorek, Sylwia Romańczak
19
raport roczny 2009
raport roczny 2009
18
sa, Bergera, Casanovy, Żukowskiego, Koseły, Burdzieja, Weigla,
Stawrowskiego.
O uznaniu własnej tożsamości dyskutowano podczas spotkań inspirowanych piątym numerem „Teologii
Politycznej”, m. in. we Wrocławiu,
w Krakowie i Katowicach.
fundacja świętego mikołaja
F
undacja Świętego Mikołaja
jest wydawcą pisma filozoficznego „Teologia Polityczna”,
które skupia ogólnopolskie środowisko intelektualistów, publicystów,
młodzież akademicką, artystów
o poglądach konserwatywno - liberalnych.
Na sprawy polityczne chcemy spojrzeć
z perspektywy spraw ostatecznych
Media o nas
dodaje Dariusz Karłowicz.
fundacja świętego mikołaja
raport roczny 2009
20
Na pomysł, by dawać coś z siebie ludziom, wpadł – razem ze swoją znajomą
Joanną Paciorek – ponad dekadę temu. W zeszłym roku Fundacja Świętego
Mikołaja obchodziła dziesiąte urodziny. Podziękowaniom nie było końca.
Jakoś to wszystko łatwo przychodzi… Oczywiście, są dni, kiedy czuję zmęczenie, irytację. Ale nie jestem żadnym herosem ani Matką Teresą, nie przenoszę
gór. Po prostu: ludzi chcących pomagać jest sporo – ocenia Dariusz Karłowicz.
Już 47 firm zostało zgłoszonych do drugiej edycji konkursu na firmę przyjazną mamom – „Mama w pracy”, organizowanego przez Fundację Świętego
Mikołaja. Celem rozpoczętego 15 października konkursu jest wyłonienie
firm prezentujących najbardziej przyjazne matkom postawy oraz wzorce
godne naśladowania.
Duże zainteresowanie konkursem świadczy o tym, że firmy chcą być postrzegane jako przedsiębiorstwa przyjazne matkom i kobietom w ciąży. Serdecznie zachęcamy kolejne firmy do udziału w konkursie - powiedziała Karolina Błaszczyk, koordynator projektu „Mama w pracy” z Fundacji Świętego Mikołaja..
Fundacja Świętego Mikołaja alarmuje: w Polsce
adoptuje się rocznie zaledwie 3200 dzieci Gazeta.pl, 21.04.2009.
W niedzielę odbyły się pierwsze od wieków uliczne
jasełka Dziennik Polska Europa Świat, 05.01.2009
Co roku w Polsce adoptuje się ok. 3200 dzieci – wynika z raportu opracowanego przez Fundację Świętego Mikołaja. To mało, zważywszy na to, że np.
zaledwie w pierwszej połowie 2008 roku rodzice blisko 14,5 tys. dzieci zostali pozbawieni lub ograniczono im prawa rodzicielskie. Fundacja rozpoczyna kampanię informacyjną w celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na
problem „niechcianych” dzieci. (…)
Celem inicjatywy Fundacji Świętego Mikołaja jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz edukacja w zakresie możliwości zakładania rodzin zastępczych
i adopcyjnych. Chcemy zachęcać ludzi do adopcji, edukować ich w kwestii
zakładania rodzin adopcyjnych oraz informować o najważniejszych barierach
utrudniających procesy adopcyjne i sposobach ich pokonywania. Wierzymy, że
podejmowane przez nas działania sprawią, że coraz więcej najmłodszych
znajdzie kochających ich rodziców – tłumaczy Michał Rżysko, koordynator kampa-
Ale fajne te zwierzaki. Pierwszy raz widzę wielbłądy z tak bliska
– cieszyła się 6-letnia Zuza Maciejewska, która przyszła na pochód z babcią. W trakcie przemarszu odegrano także elementy tradycyjnych przedstawień jasełkowych. Na Rynku Starego Miasta orszak napotkał dwór króla
Heroda, który siedząc na tronie, domagał się dla siebie pokłonu. Natomiast
pod Barbakanem na idących czekała gromada diabłów. Nieczyste duchy
trzymały w rękach fałszywe drogowskazy, za pomocą których chciały zawrócić idących w orszaku z drogi i sprowadzić ich na manowce. Zgodnie z tradycją jednak i Herod, i diabły zostali przez wszystkich zignorowani, a trzej
królowie wraz z orszakiem i towarzyszącymi im tłumami mieszkańców bez
przeszkód dotarli na Rynek Nowego Miasta, gdzie symbolicznie odegrano
scenę pokłonu Jezusowi w Betlejem i przekazanie królewskich darów.
Na zakończenie imprezy odbył się koncert kolęd.
Imprezie towarzyszyła kwesta na rzecz rodzinnych domów dziecka, a uzbie-
nii w Fundacji Świętego Mikołaja.
rana kwota zostanie przekazana na Fundusz Edukacyjny, umożliwiający
wychowankom rodzinnych placówek opiekuńczych uzupełnienie braków
w podstawowej edukacji. Przemarsz został zorganizowany przez Centrum
Myśli Jana Pawła II, Stowarzyszenie Rodziców Szkoły „Żagle” z Międzylesia
oraz Fundację Świętego Mikołaja.
Dwa oblicza 17 września
Życie Warszawy, 08.09.2009
17 września był także dniem, w którym Polacy mieli powody do radości. Ale
chodzi o 1993 r. – Bądźcie z nami! Wspólnie świętujmy wyjazd ostatniego
czołgu radzieckiego z Polski! – nawoływał wczoraj po południu przez megafon Dariusz Karłowicz, szef Fundacji Świętego Mikołaja i wydawca czasopisma „Teologia Polityczna”. A zebranym przed kawiarnią Plan B na pl. Zbawiciela warszawiakom wręczał czerwone baloniki i kartki z wizerunkiem
radzieckiego czołgu. Na nich każdy mógł napisać życzenie dla radzieckiego
wojska.
21
raport roczny 2009
W tym filantropijnym zgiełku wielu potrafi mocno stanąć na nogach. Pomagać z potrzeby serca. Nie jestem podejrzliwy z natury i dlatego zakładam, że
wszyscy, którzy angażują się w pomoc innym, robią to z czystych pobudek –
Ponad 60 firm zgłosiło się do udziału w konkursie
„Firma przyjazna mamom”
Gazeta.pl, 15.01.2009.
fundacja świętego mikołaja
Matka Teresa? Niekoniecznie
Puls Biznesu, 27.03.2009
Fundacja w liczbach
fundacja świętego mikołaja
raport roczny 2009
22
Stan na koniec
poprzedniego
roku obrotowego
2008 (zł gr)
Stan na koniec
bieżącego
roku obrotowego
2009 (zł gr)
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych
II. Należności krótkoterminowe
1. z tytułu dostawy towarów i usług
2. inne należności
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. środki pieniężne
2. pozostałe aktywa finansowe
881 041,78
17 371,02
10 107,46
7 263,56
863 670,76
863 670,76
10 244,18
3 071,38
7 172,80
1 570 219,47
1 570 219,47
C. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
335,52
531,72
AKTYWA RAZEM :
881 377,30
1 580 463,65
1 580 995,37
PASYWA
Stan na koniec
poprzedniego
roku obrotowego
2008 (zł gr)
Stan na koniec
bieżącego
roku obrotowego
2009 (zł gr)
A. Fundusze własne
I. Fundusz statutowy
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy z lat ubieglych
IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)
2. nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze
specjalne
1. Kredyty i pożyczki
2. z tytułu dostawy towarów i usług
3. Inne zobowiązania
4. z tyt.podatków i ubezpieczeń społecznych
5. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
875 233,16
772 764,21
1 563 853,83
875 233,16
PASYWA RAZEM :
881 377,30
102 468,95
102 468,95
688 620,67
688 620,67
6 144,14
17 141,54
6 144,14
17 141,54
3 961,74
118,21
2 064,19
10 436,11
248,32
6 457,11
Treść
Za poprzedni rok obrotowy 2008 (zł i gr)
Za bieżący rok obrotowy 2009 (zł i gr)
A. Przychody z działalności statutowej
I. Składki brutto,określone statutem
II. Inne przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finasowy na działalności statutowej (wielkości dodatnia lub ujemna) (A-B)
D. Koszty administracyjne:
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VI. Podróże służbowe
VII. Pozostałe
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wartość dodatnia lub ujemna )
2 185 221,39
2 895 892,29
2 185 221,39
2 079 971,89
105 249,50
51 593,51
2 999,00
4 521,11
36 437,14
1 540,00
5 413,72
0,00
682,54
44 235,22
2,05
4 581,21
1,42
102 468,95
2 895 892,29
2 171 227,31
724 664,98
61 436,35
0,00
7 611,69
27 032,93
1 077,00
24 360,92
425,60
928,21
25 393,87
1,08
0,00
0,75
688 620,67
102 468,95
688 620,67
C-D+E-F+G-H)
1 580 995,37
J. Zyski i straty nadzwyczajne:
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem ( I + J )
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)
23
raport roczny 2009
AKTYWA
Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
fundacja świętego mikołaja
BILANS na dzieŃ 31.12.2009
Fundacja w liczbach
Fundacja w liczbach
rozliczenie projektÓw 2009
fundacja świętego mikołaja
2 171 227,31
241 097,90
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
21 843,49
16 475,49
5 368,00
111 520,96
1 363,96
92 589,00
17 568,00
100 654,53
98 582,06
Darczyńcy indywidualni
Darowizna rzeczowa
Darczyńcy indywidualni
Darowizny od mediów, bartery
Biznes, darczyńcy indywidualni
Min. Pracy i Polit. Społ., darczyńcy indywidualni, biznes
874,10
1 198,37
7 078,92
2 440,00
793,00
2 890,92
955,00
992 806,52
992 806,52
Darczyńcy indywidualni, biznes
Darczyńcy indywidualni, biznes
Min. Pracy i Polit. Społ.
Barter
Darczyńcy indywidualni, biznes
Darowizna rzeczowa
Darczyńcy indywidualni, biznes, Polskie Radio
7 861,94
1 128,50
Biznes
6 733,44
5 331,60
1 290,00
111,84
Darczyńcy indywidualni, biznes
Darczyńcy indywidualni, biznes
Darczyńcy indywidualni
projekt
Dzień Papieski – kampania
Kreacja i produkcja
Licencje na zdjęcia itp. (billboard, film)
Druk plakatów (billboardy, itp.), przegranie materiałów
filmowych
Media
Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata)
Przestrzeń reklamowa bez opłaty
Wyklejanie billboardów, citylightów, emisje filmu reklamowego
Koordynacja
Wynagrodzenia koordynatora projektu
Telefon
Podziękowania, kurier
Samotne matki – „Uśmiechnij się mamo”
Dotacja dla Domu Matek z Dziećmi w Brwinowie
Wynagrodzenie koordynatora projektu
Teologia Polityczna
Numer 4 „Mesjanizm i polityka”
Kurier
Numer 5 „Złoty róg, czyli nieodzyskana podmiotowość”
Licencja na zdjęcie na okładkę
Redakcja, korekta, skład
Wynagrodzenie koordynatorów projektu
Telefon
Domena i obsługa techn. strony www
Dystrybucja, artykuły biurowe, inne
Zwrot odsetek z dotacji
Inne
Numer 6
Wynagrodzenie koordynatorów projektu
Telefon
KOSZT ZŁ
317 936,32
29 253,07
3 599,00
25 654,07
230 772,94
656,36
98 974,81
131 141,77
57 910,31
54 380,98
724,41
2 804,92
3 100,00
1 800,00
1 300,00
135 368,02
341,6
341,6
59 305,73
200,00
7 540,00
41 481,30
3 916,46
1 107,64
3 645,34
334,99
1 080,00
22 263,19
16 190,12
2275,89
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Darowizny od mediów, bartery
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy instytucjonalni, indywidualni
Darczyńcy indywidualni, biznes
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy indywidualni
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy indywidualni, biznes
Darczyńcy indywidualni, biznes
25
raport roczny 2009
raport roczny 2009
24
Realizacja zadań statutowych
Rodzinne domy dziecka –
kampania i zarządzanie Funduszem Edukacyjnym
Produkcja
Druk plakatów, (m.in. billboardy), kasety, negatywy
Druk folderka
Media
Przestrzeń reklamowa (symboliczna opłata)
Przestrzeń reklamowa bez opłaty
Wyklejanie billboardów
Koordynacja
Wynagrodzenia dwóch koordynatorów: kampanii
oraz Funduszu Edukacyjnego
Delegacje: spotkania i konferencje nt. opieki zastępczej
Telefon
Inne
Badania sytuacji rodzin zastępczych
Wynajem sali – konferencja prasowa
Art. biurowe, opłaty pocztowe, kurier, podziękowania
Płyty cd dla rodzinnych domów dziecka
Rodzinne domy dziecka – Fundusz Edukacyjny
Sfinansowanie 155 projektów edukacyjnych w rodzinnych
domach dziecka i rodzinach zastępczych, w tym m.in.:
kursy językowe, wyjazdy edukacyjne, podręczniki.
Mama w pracy
Rozdanie nagród w konkursie dla firm przyjaznych mamom
(sala, nagłośnienie)
Koordynacja
Wynagrodzenia koordynatora projektu
Rejestracja w Urzędzie Patentowym
Domena www
KOSZT ZŁ
fundacja świętego mikołaja
projekt
Fundacja w liczbach
fundacja świętego mikołaja
1 159,00
2 638,18
49 414,26
27 377,19
7 455,00
4 186,20
9 562,99
511,22
208,20
113,46
4 350,68
4 350,68
7 416,08
7 416,08
1 446,50
1 446,50
1 438,10
1 438,10
457 598,74
457 598,74
6 000,00
6 000,00
61 438,18
5 951,79
22 444,22
2 874,14
2 683,41
2 427,04
2 895,36
1 281,00
18 000,00
2 881,22
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy instytucjonalni, indywidualni
Darczyńcy instytucjonalni
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy indywidualni
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy instytucjonalni, indywidualni
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy indywidualni
Darczyńcy indywidualni, biznes
Biznes
Darczyńcy indywidualni, biznes
Darczyńcy indywidualni, biznes
Darczyńcy indywidualni, biznes
Darczyńcy indywidualni, biznes
Darczyńcy indywidualni, biznes
Darczyńcy indywidualni
Darowizny rzeczowe
Darowizna rzeczowa
Darczyńcy indywidualni
27
raport roczny 2009
raport roczny 2009
26
Obsługa techn. strony www
Inne
Seria Teologii Politycznej
Redakcja, korekta, skład i druk książki E. Voegelina
Tłumaczenie książki J. Taubesa
Licencja na wydanie książki R. Brague
Wynagrodzenie koordynatora projektu
Telefon
Zwrot odsetek z dotacji
Inne
Spotkania Teologii Politycznej
Organizacja spotkań: druk plakatów, przesyłki itp.
Orszak Trzech Króli
Montaż i druk billboardów, inne
Ludmiła Sidorowska
Zwrot kosztów pompy insulinowej
Dorota Matyszkowicz
Zwrot kosztów leczenia
Paulina Pruska
Zwrot kosztów leczenia
Edukacja – dzieci z Ozorkowa
Dotacje dla 5 dzieci na edukację
Koszty administracyjne
Koordynacja, delegacje
Czynsz, prąd, telefon, Internet, domeny
Komputer
Opłaty pocztowe, kurier, ubezpieczenie
Artykuły biurowe, środki czystości
Opłaty bankowe, sądowe, prowizje
Ulotki, kartki świąteczne
Szkolenia
Inne
KOSZT ZŁ
fundacja świętego mikołaja
projekt
Nasze kampanie
Nasze kampanie
Kampania dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci 2002/2003
Kampania dla Stowarzyszenia Tęcza, 4 edycje 2000-2003
Kampania i wystawa we współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2000
Kampania i wystawa we współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2000
Działamy już ponad 11 lat, w tym czasie z nieformalnej grupy staliśmy się fundacją. Pomagaliśmy m. in. chorym na raka,
dzieciom niewidomym, polskim dzieciom na Litwie. Wszystkie nasze akcje miały jeden cel: mądre służenie ludziom w potrzebie. Tak jak to robił nasz patron - biskup święty Mikołaj.
Kampania dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci 1998/1999
Kampania dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci 1999/2000
29
Kampania dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci 2000/2001
Kampania dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci 2001/2002
Kampania dla Polskiej Akcji Humanitarnej, 2000
Kampania dla Polskiej Akcji Humanitarnej, 2001
fundacja świętego mikołaja
fundacja świętego mikołaja
raport roczny 2009
raport roczny 2009
28
Nasze kampanie
Nasze kampanie
Kampania dla Polskiej Akcji Humanitarnej, 2002
Kampania dla Caritas Polska, 2003/2004
Kampania V Dnia Papieskiego, 2005
Kampania VI Dnia Papieskiego, 2006
Kampania IX Dnia Papieskiego, 2009
Kampania Mama w pracy, 2007
Kampania Mama w pracy, 2007
Kampania Mama w pracy, 2007
31
Kampania VII Dnia Papieskiego, 2007
Kampania VIII Dnia Papieskiego, 2008
Kampania na temat karier kobiet zrealizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2007
fundacja świętego mikołaja
fundacja świętego mikołaja
raport roczny 2009
raport roczny 2009
30
Nasze kampanie
Kampania Grunt to rodzina, 2004
Kampania Grunt to rodzina, 2005
Kampania Grunt to rodzina, 2006
Kampania Grunt to rodzina, 2007
33
Kampania Grunt to rodzina, 2008
Kampania Grunt to rodzina, 2009
SMS „Pomoc”
7545 (6,1 zł z VAT)
Wyślij
nr
www.mikolaj.org.pl
fundacja świętego mikołaja
fundacja świętego mikołaja
raport roczny 2009
raport roczny 2009
32
P
‘
‘
Fundacji Swietego Mikolaja
rzyjaciele i darczyncy
Stomatologii Estetycznej, Sens, Sieć Radia Plus, Siepomaga.pl, SKS Legal,
Smart Design, Starcom, Stowarzyszenie Rodziców Szkoły „Żagle”, Ströer,
Studio 63-Izabela Ciemny, Studio Graficzne Grafix, Studio Hebo, Studio
Pryzmat, Studio Zet, Super TV, Tele Max, Telewizja Polska, Telewizja Puls,
The Chimney Pot, To&Owo, Trójka Polskie Radio, TV4, TVN, TVN 7, TVN
Style, TVN Turbo, TVP S.A., Tygodnik Powszechny, VGI, Via-Katolickie Radio Rzeszów, Vis a vis, Vita, Viva, Vox Białystok, Wiara.pl, Więź, Wirtualna
Polska, Wprost, Wyborcza.pl, Wysokie Obcasy, Yakumama Film, Zapart,
Warszawa Catering&Service, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie,
Znak, Zwierciadło.
raport roczny 2009
35
fundacja świętego mikołaja
Joanna i Bartosz Antosik, Kuba Antoszewski, Karolina Bagińska, Magdalena Bajer, Bartłomiej Banaszak, Maciej Banaś, Marek Barański, Rafał Bartosiński, Julia Bartyzel, Maria i Artur Bazak, Agnieszka Beska, Barbara Biskup,
Marek Biskup, Michał Biskup, Joanna Bloch-Orłowska, Marta Błaszczyk,
Mateusz Błaszczyk, Wojciech Bogacki, Kama i Robert Bokaccy, Włodzimierz
Bolecki, Maciej Brachowicz, Bogdan Bromka, Elżbieta Brudnicka, Anna Bucoń, Agnieszka Buczek, Katarzyna Budzyńska-Nowacka, Piotr Bujno, Janusz Burek, Krzysztof Byrtek, Lena i Marek Cichoccy, Bartosz Cichocki, Marek Cichy, Marek Cieślak, Beata Chmielowska-Olech, Prof. Wiesław
Chrzanowski, Bogdan Chudoba, Wiesław Czapla, Michał Czarnecki, Jan
Czerniecki, Piotr Dardziński, Jacek Daroszewski, Magdalena Dembińska,
prof. Dobrochna Dembińska-Siury, Bernard Drozd, Joanna Drozd-Laskowska, Andrzej Drzewiecki, Anna Drygajło, Paweł Duński, Dorota i Paweł Duszak, Małgorzata i Wojciech Dziomdziora, Jadwiga i Marcin Emilewiczowie,
Mateusz Fałkowski, Bartosz Figas, Andrzej Fister Stoga, Anna Fuhrmann,
Agnieszka Furtak, Joanna Gabis-Słodownik, Wiesław Gaczyński, Grzegorz
Gadamski, Paweł Galiński, Magdalena i Dariusz Gawin, Paweł Gierech,
Maciej Gierusa, Prof. Maria Gintowt-Jankowicz, Wojciech Góralski,
Prof. Henryk Mikołaj Górecki, Katarzyna Górska, Aleksandra Gradek, An-
FOTO: Przemysław Pokrycki
FOTO: Zorka Project
fundacja świętego mikołaja
raport roczny 2009
34
Accenture Sp. z o.o., AdNet, Adonai, Ad-Vice, AMS, Angelus, ArboMedia,
ARBONetwork, Archiwum Filmoteki Narodowej, Art Engine-Ludmiła Sidorowska, Bester Quartet, Big Look, Bizon Media, Biuro Polityki Społecznej
m. st. Warszawy, Business Centre Club, Canal+, Centrum Duszpasterstwa
Archidiecezji Warszawskiej, Centrum Myśli Jana Pawła II, Clear Channel,
Cukiernia „Marzenie”, dbUnlimited, Długie Rozmowy, Don Bosco, Dorfin,
Drukoba, Dzieckowrzeszowie.pl, East News, Echo Katolickie, eSPe, Exnihil
Studio, Fakt, Forum, Fotografia Artystyczna - Jakub Gładykowski, Fronda,
Fundacja Agory, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Gazeta Wyborcza,
Gazeta.pl, GD Studio, Genesis PR, Google.pl, Gość Niedzielny, GPTW Institute Polska, Grupa Adweb, Hay Group, Horsefield, IDMnet, Idziemy, Instytut Papieża Jana Pawła II, Inżynierka.pl, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
Katolicki.net, Katolickie Radio Ciechanów, Katolickie Radio Fiat, Katolickie
Radio Płock, Katolickie Radio Podlasie, Katolickie Radio Zamość, Każdy
Format, Kolor-Druk, Kontekst HR, Korporacja Arkonia, Kurier TV, List, Magazyn Familia, Memograf, Metro, MillwardBrown SMG/KRC, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, MNI, Nasza-klasa.pl, Niedziela, Nowy DesignWojciech Gawryła, O2.pl, Onet.pl, Opoka, Optimum Media OMD, P4, Pani
Domu, Personel i Zarządzanie, Polityka, Polkomtel, Polska Agencja Prasowa, Polska Telefonia Cyfrowa, Polska Wita, Polskie Radio, Polskie Radio
Kraków, Polskie Radio Łódź, Polskie Radio Pomorza i Kujaw, Polskie Radio
Rzeszów, Polskie Radio Wrocław, Polskie Wydawnictwa Muzyczne, Powiat
Kłodzki, Pracownia C&C, Pracownia Geologiczno-Inżynierska, Pracuj.pl,
Press-Service, Print&Display, Promark, Prószyński i S-ka, Przegląd Reader`s
Digest, Przewodnik Katolicki, Przeznaczeni.pl, Przyślij Przepis, PTK Centertel, Puls Biznesu, Q&A Partners, Radio Bon Ton, Radio eM, Radio Emaus,
Radio Głos, Radio Kraków, Radio Lublin, Radio Merkury, Radio Nadzieja,
Radio Niepokalanów, Radio Plus, Radio Plus Warszawa, Radio Rodzina
Wrocław, Radio Warszawa, Radio Złote Przeboje, Radiowa Trójka, RDN
Małopolska, Relax Foto, Różaniec, Rp.pl, Ruch, Rzeczpospolita, SE Studio
Przyjaciele i darczyncy
FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Biuro:
ul. Marszałkowska 87 lok. 5, 00-683 Warszawa
tel.: (022) 825 03 90, tel/fax: (022) 625 17 14
e-mail: [email protected]
www.mikolaj.org.pl
Siedziba:
ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno
Numery kont bankowych fundacji:
Volkswagen Bank Polska S.A.
64 2130 0004 2001 0299 9993 0001
37 2130 0004 2001 0299 9993 0002
(Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka)
NIP: 123-09-97-285
Regon: 015474315
Rada Fundacji:
Jarosław Gowin, Paweł Łukasiak, Janina Ochojska
Zarząd:
Dariusz Karłowicz - prezes zarządu
Joanna Paciorek - wiceprezes zarządu
Pracownicy:
Karolina Błaszczyk, Magdalena Horodeńska-Ostaszewska, Monika
Pomóż i przekaż nam 1% podatku!
Madej, Dorota Petrykowska, Sylwia Romańczak, Michał Rżysko
Laureat nagród Pro Publico Bono, Totus i Ubi Caritas
Wolontariusze:
Niniejsza publikacja została w całości przygotowana
Rafał Bartosiński, Artur Bazak, Karolina Ćwik, Piotr Czekierda,
Magdalena Dembińska, Maciej Janik, Bogna Janke, Joanna Kalicka,
Ogromnie wszystkim dziękujemy,
także tym, których tutaj nie zdołaliśmy wymienić.
37
Numer KRS: 0000126602
raport roczny 2009
ka Pawłowicz, Krzysztof Pelc, Agnieszka i Jerzy Perendykowie, Zofia Pękała,
Bartosz Piątkowski, Franciszek Pieczka, Magdalena Piekalska, Joanna Pierścińska-Surowiec, Krzysztof Piotrowski, Tomasz Pirzański, Bogusław Piwko,
Łukasz Pluta, Anna Poczobut, Przemysław Pokrycki, Marcin Polakowski,
Michał Poręba, Dorota Pośpiech, Radosław Półtorak, Maria Przystawko,
Tomasz Puczyłowski, Wojciech Putra, Mirosław Raczyński, Agnieszka Rayss,
Lidia Rodak, Paweł Rojek, Mikołaj Różycki, Izabela i Piotr Rudniccy, Ewa
Ruszkowska, Paweł Rutkowski, Arkady Rzegocki, Adam Rzemieniuk, Grzegorz Rzeźnik, Kinga Sadłoń, o. Jacek Salij OP, Marzena Sawuła, Karolina
Sekuła, Włodzimierz Siedlik, Danuta Prył-Silska i Jacek Silski, Piotr Sitarz,
Jakub Siudyka, Jacek Skoczek, Maciej Skomorowski, Dariusz Skowroński,
Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Adam Sobieraj, Jakub Sołtys, Sławomir Sołtys, Liliana Sonik, Jerzy Sosnowski, Robert Sowa, Mikołaj Sowiński, Tomasz
Stabrawa, Ewa Stachurska, Magdalena Stanik, Bartosz Staniszewski, Ewa
Stankiewicz, Tomasz Stefanek, Przemysław Stencel, Tomasz Stępiński-Ustasiak, Krzysztof Stroiński, Witold Strzelczyk, Kuba Strzyczkowski, Jerzy Surma, Anna Sylwestrzak-Mirowska, Krystian Szczęsny, Alina i Mikołaj Szeptyccy, Piotr Szlagowski, Witold Szostak, Renata Szredzińska, Adam Sztorc, Piotr
Szubert, Elżbieta Szumska i Jacek Grużlewski, Zdzisław Szygenda, Jakub
Szymczuk, Jacek Szyszło, Andrzej Śledź, Władysław Śliwiński, Marek Tański,
Marcin Tatarata, Ewa Thompson, Joanna Tokarz, Anna Tomaszewska,
Grzegorz Truszkowski, Marta Turkot, Jacek Tymiński, Bp Jan Tyrawa, Jerzy
Uklański, Andrzej Wacławczyk, Juliusz Waliński, Marek Warejko, Janusz
Warzocha, Michał Wilczek, Rafał Wilczyński, Iwona i Bronisław Wildstein,
Piotr Wielgomas, Anna i Bogdan Wiszniewscy, Łukasz Wojciechowski, Justyna Wojtkowska, Bartosz Wołodkiewicz, Tomasz Woźniak, Paweł Zapała,
Jerzy Zarychta, Marek Zdrojewski, Maciej Zdziarski, Ewa i Marcin Zielińscy,
Marta Zielińska, Elżbieta Zeman, Danuta Zgliczyńska, Rafał Zwoliński, Andrzej Zygadło, Daniel Zyner, Antoni Żurek
Jakub Koper, Sylwia Kujawska, Małgorzata Majewska,
Katarzyna Meissner, Kinga Najkowska, Marlena Najkowska,
Adrian Najkowski, Izabela Schnell, Mariusz Sulkowski, Mariusz Wójcik,
Leszek Zaborowski, Łukasz Ziarek
i wydrukowana BEZPŁATNIE.
projekt i przygotowanie do druku – f11.art.pl
redakcja – GENESIS PR, www.genesispr.pl
druk – drukarnia Drukoba, www.drukoba.com.pl
Serdecznie dziękujemy!
fundacja świętego mikołaja
fundacja świętego mikołaja
raport roczny 2009
36
drzej Grajewski, Aleksandra Groborz, Michał Grocholski, Miron Grzegorkiewicz, Urszula Grzesińska, Kardynał Henryk Gulbinowicz, Krzysztof Guraj,
Marian Hałas, Zofia Herbich, Hanna i Jakub Husak, Anna Hutny, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr A. Stanke, Marcin Jachniewicz, Juliai Konrad Janowscy, Alicja Jaskóła, Iwona i Adam Jasser, Przemysław Jaworski, Hanna i Michał Jeżewscy, Halina i Jacek Jozenas, Edyta
Jungowska, Roman Kabut, Wojciech Kaczor, Paweł Kadłuczko, Monika Kalinowska, Ks. Antoni Kaltbach, Jan Kałuża, Bogumiła i Wojciech Kamrowscy, Tomasz Kania, Agnieszka Karpińska i Piotr Iwulski, Małgorzata Kasprzyk, Karol Kasprzyk, Małgorzata Karnicka, Anna Kawiak, Monika
Kędzierska, Mateusz Kędzierski, Tomasz Kempski, Roman Kłosiński, Zofia i
Piotr Kocińscy, Piotr Kodzis, Barbara Kohutnicka, Teresa i Rafał Kohutniccy,
Krzysztof Kokoryn, Paweł Kolas, Hanna Kollat-Skwira, Agnieszka Kołakowska, Patrycja Kołodziejczyk, Grzegorz Koniecki, Stefan Konstańczak, Barbara Kortas-Stempak, Andrzej Korzeniewski, Jadwiga Kosińska, Justyna i Paweł Kowal, Anna Kowalska, Grzegorz Kowalski, Piotr Kraśko, Rafał
Królikowski, Dariusz Kucek, Ignacy Kudła, Wiesław Kudzia, Maciej Kulbicki,
Robert Kubicki, Jarosław Kurek OSB, Witold Kurek, Magdalena Kurkowska,
Grzegorz Kwaśniak, Piotr Langowski, Prof. Ryszard Legutko, Paweł Leszczyński, Czesław Lewandowski, Marcin Libicki, Joanna Linczuk, Sergiusz
Lisowski, Szymon Loba, Jakub Lubelski, Jarek Lublin, Ewa Lutomirska, Ewa
i Piotr Łaś, Justyna Łagowska-Klata, Paweł Łączkowski, Sławomir Łuczak,
Paulina i Michał Łuczewscy, Amelia i Józef Łukasiak, Tomasz Machura, Halina Maciejewska, Katarzyna Maciejowska, Piotr Maculewicz, Małgorzata
i Maciej Majewscy, Małgorzata i Tomasz Marek, Marek Marszałek, Kinga
Marulewska, Maciej Masłowski, Joanna i Tomasz Mazur, Maciej Mazurek,
Robert Mazurek, Dariusz Mącarz, Alicja Menzyk, ks. Jan Miazek, Patrycja
Michońska-Dynek,ks. Edward Jan Michowski SVD, Marek Micor, Marta
Mieszczanek, Marta Mieszkowska, Dominika Miros, Małgorzata Misiaczyk,
Tomasz Miszkurka, Andrzej Momot, Anna Morawska, Odeta Moro-Figurska, Paweł Mościcki, Katarzyna Nasieniak, Magdalena i Krystian Nicińscy,
Krzysztof Nowak, Marek Nowakowski, Marcin Nowicki, Jarosław Nowisz,
Piotr Nowosielski, Abp Kazimierz Nycz, Daniel Omilianowicz, Maciej Osiecki, Piotr Ostrowski, Ryszard Pacholski, Ryszard Panicz, Ewa i Jarosław Paradowscy, Mirosława i Paweł Partyka, Barbara Passini, Jan Pawelec, Agniesz-
Laureat nagród
Pro Publico Bono i Totus
Pomóż i przekaż 1% podatku!
w w w. m i ko l a j . o r g . p l
KRS 0000126602
Download

raport roczny 2009 - Fundacja Świętego Mikołaja