Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Birim Fiyat›
TL /Adet
Siparifl
No
Malzeme
Cinsi
Adet
/
Kutu
YARDIMCI DONANIMLAR
5SL6 ve 5SY serileri için müflterek baralar
5ST3708
Müflterek Bara, 16 mm2, 214 mm, 12 TE, Cu bara, kapakl›, kesilebilir.
5ST3700
5ST3702
5ST3704
5ST3706
5ST3708
5ST3711
5ST3715
Bir fazl›
Bir fazl› ve 1 yard›mc› (veya ar›za ihbar) kontakl›
‹ki fazl›
‹ki fazl› ve 1 yard›mc› (veya ar›za ihbar) kontakl›
Üç fazl›
Üç fazl› ve 1 yard›mc› (veya ar›za ihbar) kontakl›
Üç faz + Nötr
24,00
27,00
39,00
48,00
58,00
70,00
86,00
1
1
1
1
1
1
1
5ST1145
27,00
20
5ST2205
5ST2204
17,00
47,00
1
1
35 mm. Çelik Ray
35x7.5 ithal çelik, 2 m, delikli
5SQ serisi için yard›mc› donan›mlar
Müflterek Bara (210 mm)
5SQ tipi 12 adet >N< Otomat için bir fazl›
5SQ tipi 4 adet >N< Otomat için üç fazl›
5ST2204
5SL6, 5SP4 ve 5SY serileri otomatik sigortalar›n yard›mc› donan›mlar› yukar›dakiler ile s›n›rl› de¤ildir.
Di¤er yard›mc› donan›mlar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›)
TE: 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.
Malzeme
Cinsi
Anma
Boy Kutup Ak›m› TE*
Say›s›
In (A)
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
66,00
130,00
173,00
212,00
226,00
126,00
230,00
255,00
260,00
293,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(Derinlik 70 mm.)
MINIZED YÜK AYIRICILAR ve NEOZED S‹GORTALAR
70 mm
MINIZED Yük Ay›r›c›lar (NEOZED Sigortas› Hariç)
5SG761.
Anma gerilimi
Un: 230/400 V AC
Kumanda
devrelerinde,
ölçü aletlerinde vs.
kullan›l›r.
D01
D02
1
1+N
2
3
3+N
1
1+N
2
3
3+N
16
63
1
2
2
3
4
1.5
3
3
4.5
6
5SG7611-0KK16
5SG7651-0KK16
5SG7621-0KK16
5SG7631-0KK16
5SG7660
5SG7113
5SG7153
5SG7123
5SG7133
5SG7163
Not : D02 Boy MINIZED Yük Ay›r›c›lara 5ST3010 yard›mc› kontak tak›labilir. (1NO+1NC)
*TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.
5SG7133
Malzeme
Cinsi
Boy
Anma
Ak›m›
In (A)
Renk
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
NEOZED Sigortalar (MINIZED Yük Ay›r›c›lar için)
MINIZED için
kullan›lan sigortalar
400 V AC, 250 V DC
Çal›flma s›n›f› : gG
K›sa Devre Kesme
Kapasitesi: 50kA AC,
8 kA DC
D01
D02
9
D01
2
4
6
10
16
Pembe
Kahverengi
Yeflil
K›rm›z›
Gri
5SE2302
5SE2304
5SE2306
5SE2310
5SE2316
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
10
10
10
10
10
D02
20
25
32
35
40
50
63
Mavi
Sar›
Siyah
Siyah
Siyah
Beyaz
Bak›r
5SE2320
5SE2325
5SE2332
5SE2335
5SE2340
5SE2350
5SE2363
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
10
10
10
10
10
10
10
Download

MINIZED YÜK AYIRICILAR ve NEOZED S‹GORTALAR