ZM LUV A O DI E LO č. 1 /2 0 13
(ďalej len zmluva)
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, medzi zmluvnými stranami
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno :
Sídlo :
Zapísaný :
Oddiel :
Zastúpený:
Správa majetku Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1175/10, 926 01 Sereď
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Sro, vložka č. 28462/T
Ing. Tiborom Krajčovičom, konateľ
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
46 439 773
2820006002
Slovenská sporiteľňa, a.s.
5022197572/0900
(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Obchodné meno
SPORTER, s. r. o.
Sídlo
Nevädzova 6F, 821 01 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA I
Oddiel Sro vložka č. 36083 / B
Zastúpený:
Martinom Černákom, konateľom
IČO:
35 935 979
DIČ:
2022004908
Bankové spojenie:
Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:
2626062333/1100
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Článok II.
Preambula
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil podlimitný postup verejného
obstarávania podľa § 91 a nasl. zákona NR SR č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.
Článok III.
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavby "Futbalové ihrisko s umelým trávnatým
povrchom"
3.1.1
Členenie stavby: Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom
1. Geodetické zameranie
2. Prípravné práce
3. Podložie
4. Umelý trávnik
5. Osvetlenie ihriska
6. Oplotenie ihriska
7. Zariadenie ihriska
8. Okolie ihriska
9. Káblová prípojka
Stavebno-technické riešenie podľa vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie
a doloženého položkovitého rozpočtu.
3.2 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu
„Opisu predmetu zákazky“ a podľa vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie, v súlade
s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a zabezpečí
revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení v znení neskorších
predpisov, najmä vykonať dielo v kvalitatívnych parametroch v súlade s požiadavkami FIFA,
predložiť protipožiarny certifikát a certifikáciu SFZ.
3.3 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu podľa
požiadaviek uvedených v projekte a po odsúhlasení projektantom zabezpečí jej kompletnú
realizáciu.
3.4 Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.5 Miesto uskutočnenia prác: mesto Sereď, Športová ulica, parcelné číslo 1606/1, KU Sereď .
Článok IV.
Termín uskutočnenia prác
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
4.1.1 začať s plnením predmetu zmluvy do 7 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska.
4.1.2 ukončiť stavebné práce najneskôr do 3 mesiacov od podpisu zmluvy.
4.2 Objednávateľ vyzve zhotoviteľa k prebratiu staveniska najneskôr do troch dní od nadobudnutia
platnosti zmluvy. V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v
dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín
ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.
Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto prevziať
aj v skoršom ponúknutom termíne.
4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho uskutočnenie
dohodnutú cenu.
4.5 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s
poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania
zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností
zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.
Článok V.
Cena
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vykonávacích vyhlášok, ako pevná cena podľa schválenej projektovej dokumentácie. Cena za
vykonané práce je doložená rozpočtom stavby, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy a je jej
neoddeliteľnou súčasťou.
5.2 Cena predmetu zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne :
Názov diela
Cena bez DPH (€)
Futbalové ihrisko
Prípojka NN
Celková cena za predmet
zmluvy „Futbalové ihrisko s
DPH 20 % (€)
284 166,67
56 833,33
341 000,00
8 333,33
1 666,67
10 000,00
292 500,00
58 500,00
351 000,00
umelým trávnatým povrchom“
Slovom cena spolu s DPH :
Cena spolu (€)
tristopäťdesiatjedentisíc EUR
5.3 Táto cena je konečná.
5.4 V cene podľa článku 5.2 sú obsiahnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotoviteľa, všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.
5.5 Položky stavebných prác a dodávok, pri ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, nebudú
objednávateľom uhradené a budú považované za zahrnuté v iných položkách.
5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky, odsúhlasené objednávateľom, budú
z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
5.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu
položiek odsúhlasených povereným zástupcom objednávateľa.
5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny
právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.
Článok VI.
Platobné podmienky
6.1 Cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ na základe faktúry. Zhotoviteľ vystaví a odošle
objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach. Fakturovať je možné raz mesačne na základe
zisťovacích protokolov o skutočne realizovaných prácach a dodávkach potvrdených stavebným
dozorom.
8.3 Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác, ktorý
tvorí povinnú prílohu faktúry. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať
poradie položiek a ich označenie v súlade s položkovým rozpočtom stavebných objektov podľa
prílohy č.1 tejto zmluvy.
8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z celkovej ceny diela do doby odstránenia chýb
a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania. Zádržné bude vyplatené do 15 dní
od písomného protokolárneho prevzatia odstránenia chýb a nedorobkov.
8.5 Faktúra – daňový doklad – musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona NR SR
č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
8.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v tejto zmluve,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne plynúť
nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
8.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj účet uvedený v čl. I. tejto
zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na dielo.
8.8 Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je 30 dní.
8.9 Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu
objednávateľa na účet zhotoviteľa.
8.10 Zhotoviteľ vystaví faktúry so splatnosťou v roku 2013 maximálne do výšky 380.000,00 eur s DPH.
Na zostávajúcu sumu prevyšujúcu sumu 380.000,00 eur vystaví úspešný uchádzač faktúru so
splatnosťou nie skoršou ako 01.02.2014.
Článok VII.
Možnosť odmietnuť predmet zmluvy
7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy z dôvodu nedodržania
kvalitatívnych podmienok uvedených v opise predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 1 tejto
zmluvy.
Článok VIII.
Zodpovednosť za chyby a záruka
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a schválenej
projektovej dokumentácie, a že počas záručnej doby bude mať dielo všetky vlastnosti uvedené
v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii.
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Chyby
vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdaní
a prevzatí prác (preberací protokol). Za chyby, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
8.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia prác.
8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť chyby diela.
8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné chyby diela bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 7
dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa.
Článok IX.
Podmienky uskutočnenia prác
9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má
oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III. tejto zmluvy.
9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve,
podľa schválenej projektovej dokumentácie, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a pri
plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať
všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť
východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami
oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov
štátnej správy.
9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska.
9.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník.
9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dní pred odovzdaním diela písomne vyzvať objednávateľa na
jej prevzatie. O odovzdaní a prevzatí diela v preberacom konaní sa spíše zápisnica o odovzdaní
a prevzatí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie stavebného denníka a
dokumentácie o kvalite hotového diela (t.j. kvalita
všetkých zabudovaných stavebných
materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení
a revíznych správ).
9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne
opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa
a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku
objednávateľa.
9.7 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť
prevádzky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti
prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred (pred týmto obmedzením).
9.8 Zhotoviteľ vyznačí potrebné dopravné obmedzenie a zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu
prenosného dopravného značenia počas realizácie stavebných prác.
9.9 Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastný náklad vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, zodpovedá za
prípadné poškodenie inžinierskych sieti počas realizácie zemných prác.
9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
Článok X.
Zmluvné pokuty a sankcie
10.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1
v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny za každý deň
omeškania.
10.2 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu
z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,€.
10.3 Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so
zaplatením faktúry za každý deň omeškania.
10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním chýb v čase podľa bodu 8.6 zaplatí zmluvnú pokutu vo
výške 166,- € za každý deň omeškania.
10.5 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Článok XI.
Odstúpenie od zmluvy
11.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:
11.1.1 zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý
neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác, Zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia
tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa odovzdania staveniska,
11.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
12.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a
s ním súvisiacimi právnymi predpismi.
12.2 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov,
ktoré budú platné ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
12.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve
objednávateľ.
12.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými
objednávateľom.
12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
12.6 Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy majetku Sereď, s.r.o.
Za objednávateľa :
V Seredi, dňa 19.7.2013
.................................................
Ing. Tibor Krajčovič
konateľ
Za zhotoviteľa :
V Seredi, dňa 19.7.2013
...............................................
Martin Čermák
konateľ
Príloha č. 1
B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky :
Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom
Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
Hlavný slovník :
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník :
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
45212221-1 Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách
39293400-6 Umelý trávnik
45317300-5 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
Opis predmetu zákazky :
Úprava tréningového ihriska v Seredi s vybudovaním povrchu z umelej trávy, oplotením
a osvetlením. Existujúce tréningové futbalové ihrisko so škvárovým povrchom sa vybudovaním
moderného ihriska s hracím povrchom umelá tráva stane celoročne využívateľné. Súčasťou
projektu je vylepšenie drenážnych a statických vlastností celej hracej plochy, vybudovanie NN
prípojky a umelého osvetlenia ihriska.
Presné špecifikácie trávnika :
Viď technický list
TECHNICKÝ LIST
platnost od 1.5.2012
revize 1.4.2013
OBCHODNÍ NÁZEV:
CHAMPION 60/140
POUŽITÍ:
FOTBAL (Profi)
MATERIÁL:
VLAS:
PE monofilament (čočka profil)
PODKLADOVÁ TEXTILIE:
100% PP
ZÁTĚR:
SBR Latex
DĚLENÍ:
5/8“
BARVA:
dvoubarevná zelená
VLASTNOSTI
JEDNOTKY
TYPICKÁ HODNOTA
TOLERANCE
Jemnost vlasu
[dtex]
18.000/8
± 5%
Šířka vlasu
[mm]
1,2
± 10%
Tloušťka vlasu
[µm]
320
± 10%
Plošná hmotnost vlasu
[g/m2]
2.329
± 10%
Počet stehů na 10 cm (délka)
[-/ 10 cm]
14
±1
Počet vpichů / m2
[-/m2]
8.819
± 5%
Počet konců/ m2
[-/m2]
141.104
± 5%
Výška vlasu
[mm]
60
± 10%
Plošná hmotnost podkladové textilie
[g/m2]
254
± 10%
Plošná hmotnost zátěru
[g/m2]
950
± 10%
Celková plošná hmotnost
[g/m2]
3.533
± 10%
Pevnost ukotvení vlasu
[N]
> 30
UV stabilita
(QUV – lamp A)
[hod]
3.000
Stupeň
≥4
[m]
4,04
Stálobarevnost – šedá stupnice
Stand. šířka role
± 0,02
POZNÁMKY:
Certifikáty výrobku:
EN 15330-1; Handbook of Tests Methods for Football Turf;
NF P90-112
Doporučená vsyp:
křemičitý písek 0,6 – 1,2 mm -> 12 – 18 kg/m2
granulát 0,5 – 2,5 mm -> 16 - 20 kg/m2
Podrobnější informace a certifikáty jsou k dispozici na vyžádání u obchodních zástupců.
Výrobek, dle směrnice EU 76/ 769, neobsahuje žádné nebezpečné látky .
Juta a.s. si vyhrazuje právo výše zmíněný produkt technicky pozměnit. Dodané produkty se mohou mírně od těchto
údajů lišit. Juta a.s. garantuje technickou kvalitu produktu.
JUTA a.s., Dukelská 417
Dvůr Králové nad Labem
544 15
Česká republika
www.juta.cz
www.jutagrass.com
JUTAgrass, Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 314 567
Fax: +420 499 314 572
e-mail: [email protected]
Príloha č. 2 – rozpočet stavby
Krycí list rozpočtu v EUR
Stavba : Futbalové ihrisko s umelým povrchom ŠKF Sereď - stavebné úpravy
Miesto: Sereď
Rozpočet:
Objekt : SO 01 Stavebné úpravy futbalového ihriska
JKSO :
Spracoval:
Dňa: 17.7.2013
Odberateľ:
SMS Sereď
Dodávateľ: SPORTER s.r.o., Nevädzová 6F, 82101 Bratislava
Projektant:
VISIA - Ing. Ladislav Chatrnuch
92701 Šaľa
1 M3 OP
341 000
1 M2 UP
341 000
1 M2 ZP
341 000
1M
341 000
A
ZRN
konštrukcie a práce
1
HSV:
257 717,58
2
PSV:
9 914,63
3
MCE:
2 400,01
4
iné:
5
Súčet:
materiál
1 574,45
12 560,00
spolu ZRN
B
IN - Individuálne náklady
14 134,45
dátum:
pečiatka:
podpis:
DIČ:
IČO:
DIČ:
C
NUS - náklady umiestnenia stavby
11
Zariadenie staveniska
1,50%
9 914,63
7
Murárske výpomoce
12
Prevádzkové vplyvy
0,80%
14 960,01
8
Bez pevnej podlahy
13
Sťažené podmienky
284 166,67
14
10
dátum:
odberateľ, obstarávateľ
IČO:
Práce nadčas
podpis:
pečiatka:
DIČ:
6
projektant, rozpočtár, cenár
dátum:
IČO:
259 292,03
9
270 032,22
Zmluva č.:
Súčet riadkov 6 až 9:
15
Súčet riadkov 11 až 14:
dodávateľ, zhotoviteľ
D
ON - ostatné náklady
16
Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17
Inžinierska činnosť
18
Projektové práce
podpis:
19
pečiatka:
20
Súčet riadkov 16 až 19:
E
Celkové náklady
21
22
DPH 20% z:
23
DPH 0% z:
24
F
Odpočet - prípočet
Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
284 166,67
284 166,67
56 833,33
Súčet riadkov 21 až 23:
341 000,00
Odberateľ: SMS Sereď
Spracoval:
Projektant: VISIA - Ing. Ladislav Chatrnuch
JKSO :
Dodávateľ: SPORTER s.r.o.
Dátum: 17.07.2013
Stavba : Futbalové ihrisko s umelým povrchom ŠKF Sereď - stavebné úpravy
Objekt : SO 01 Stavebné úpravy futbalového ihriska
Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Konštrukcie
Špecifikovaný
a práce
materiál
Spolu
Hmotnosť v tonách
Suť v tonách
Spolu
Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE
4 654,31
0,00
4 654,31
0,00000
1 338,140
2 - ZÁKLADY
2 956,55
912,34
3 868,89
438,88098
0,000
786,22
0,00
786,22
66,88055
0,000
247 865,50
207,90
248 073,40
2 654,14239
0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
5 - KOMUNIKÁCIE
8 - RÚROVÉ VEDENIA
510,00
0,00
510,00
5,36384
0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
945,00
454,21
1 399,21
65,52965
10,406
257 717,58
1 574,45
259 292,03
3 230,79740
1 348,546
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
9 914,63
0,00
9 914,63
0,00319
1,085
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:
9 914,63
0,00
9 914,63
0,00319
1,085
M21 - 155 Elektromontáže
2 000,01
0,00
2 000,01
0,00000
0,000
400,00
12 560,00
12 960,00
31,44000
0,000
2 400,01
12 560,00
14 960,01
31,44000
0,000
270 032,22
14 134,45
284 166,67
3 262,24058
1 349,631
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:
Za rozpočet celkom
Strana
2
Odberateľ: SMS Sereď
Spracoval:
Projektant: VISIA - Ing. Ladislav Chatrnuch
JKSO :
Dodávateľ: SPORTER s.r.o.
Dátum: 17.07.2013
Stavba : Futbalové ihrisko s umelým povrchom ŠKF Sereď - stavebné úpravy
Objekt : SO 01 Stavebné úpravy futbalového ihriska
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
Kód
číslo
cenníka
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
Konštrukcie
Špecifikovaný
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
a práce
materiál
Spolu
Hmotnosť v tonách
Jednotková
Spolu
Suť v tonách
Jednotková
DPH
Spolu
%
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1
221
11310-7131
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm,
do 200 m2
2
221
11310-7212
Odstránenie podkladov alebo krytov zo škváry a kameniva ťaž. hr.
do 20 cm, nad 200 m2
3
001
12220-1102
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000
m3
8,088 m2
0,45
3,64
3,64
0,225
1,820
20
5 568,000 m2
0,01
55,68
55,68
0,240
1 336,320
20
258,000 m3
0,20
51,60
51,60
20
"betónové chodníky" 2,4*1,37+6*0,8 = 8.088
"pôvodné ihrisko" 5568 = 5568.000
"odstránenie svahu a navážky pri oplotení" 90 = 90.000
"odstránenie svahu pri tribúne" 168 = 168.000
4
001
12220-1109
Príplatok za lepivosť horniny tr.3
258,000 m3
0,10
25,80
25,80
20
5
001
13120-1102
Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3
160,000 m3
1,00
160,00
160,00
20
"vsak PURABOX" 160 = 160.000
6
272
13120-1109
Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3
160,000 m3
0,10
16,00
16,00
20
7
272
13220-1102
Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3
151,141 m3
0,70
105,80
105,80
20
"výkop pre drenáž DN 100 mm za oporným múrom" 71,5*0,6*0,6
= 25.740
"výkop pre drenáž DN 200" 260*0,6*0,6 = 93.600
"výkop základového pásu pre oporný múr"
(60,8+2,05+2,05)*0,7*0,7 = 31.801
8
272
13220-1109
Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm
151,141 m3
0,10
15,11
15,11
20
9
272
13320-1101
Hĺbenie šachiet v horn. tr.3
103,442 m3
1,00
103,44
103,44
20
103,442 m3
0,10
10,34
10,34
20
základové pätky
"P1" 36*1,2*1,2*0,9 = 46.656
"P2" 41*0,7*0,7*0,6 = 12.054
"P3" 4*2*2,5*1,9 = 38.000
"P4" 8*0,8*0,75*0,6 = 2.880
"P5" 4*0,7*1,9*0,7 = 3.724
"P6" 2*0,4*0,4*0,4 = 0.128
10
272
13320-1109
Príplatok za lepivosť horniny tr.3
Strana
3
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
Kód
číslo
cenníka
11
272
Kód položky
16230-1101
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
Konštrukcie
Špecifikovaný
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
a práce
materiál
Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4
Spolu
Hmotnosť v tonách
Jednotková
Spolu
Suť v tonách
Jednotková
DPH
Spolu
%
672,583 m3
0,20
134,52
134,52
20
162,435 m3
1,00
162,44
162,44
20
"v areáli na spätné použitie" 160+258+151,141+103,442 =
672.583
12
001
17510-1201
Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny
"za oporný múr" 63,7*1,5*1,7 = 162.435
13
001
17510-1209
Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny
162,435 m3
1,00
162,44
162,44
20
14
232
18100-6114
Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 30 cm
700,000 m2
0,10
70,00
70,00
20
14 310,000 m2
0,20
2 862,00
2 862,00
20
7 155,000 m2
0,10
"úprava plôch z vykopanej zeminy" 700 = 700.000
15
001
18120-1102
Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením
"2xvalcovanie pláne ťažkým valcom" 2*106*67,5 = 14310.000
16
231
18200-1111
Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:
4 654,31
715,50
4 654,31
715,50
0,00
20
4 654,31
0,00000
1 338,140
2 - ZÁKLADY
17
271
21275-2122
Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom
18
271
21275-2128
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 so štrk. lôžkom a
obsypom
19
254
21279-9911
Zaústenie odvodnenia flexib. drenážkou do vsaku
20
002
21297-1110
Zhotovenie opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5
21
MAT
693 665120
Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2
71,500 m
3,00
214,50
214,50
0,26770
19,14055
20
260,000 m
5,00
1 300,00
1 300,00
0,32769
85,19940
20
2,000 kus
10,00
20,00
20,00
0,09569
0,19138
20
286,000 m2
0,50
143,00
143,00
0,00014
0,04004
20
314,600 m2
2,90
912,34
0,00030
0,09438
20
"opláštenie vsaku" 286 = 286.000
912,34
286*1,1 = 314.600
22
211
21297-2112
Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100
71,500 m
0,30
21,45
21,45
0,00010
0,00715
20
23
211
21297-2114
Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 200
260,000 m
0,50
130,00
130,00
0,00020
0,05200
20
24
011
27432-1511
31,801 m3
5,00
159,01
159,01
2,46638
78,43335
20
103,442 m3
7,00
724,09
724,09
2,44702
253,12464
20
Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30
"základový pás pre oporný múr" (60,8+2,05+2,05)*0,7*0,7 =
31.801
25
011
27532-1312
Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30
základové pätky
"P1" 36*1,2*1,2*0,9 = 46.656
"P2" 41*0,7*0,7*0,6 = 12.054
"P3" 4*2*2,5*1,9 = 38.000
"P4" 8*0,8*0,75*0,6 = 2.880
"P5" 4*0,7*1,9*0,7 = 3.724
"P6" 2*0,4*0,4*0,4 = 0.128
Strana
4
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
Kód
číslo
cenníka
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
Konštrukcie
Špecifikovaný
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
a práce
materiál
Spolu
Hmotnosť v tonách
Jednotková
Spolu
Suť v tonách
Jednotková
DPH
Spolu
%
26
011
27536-1821
Výstuž základových pätiek, pásov a oporného múru BSt 500
(10505)
1,118 t
100,00
111,80
111,80
1,14997
1,28567
20
27
011
27536-2021
Výstuž základových pätiek,pásov a oporného múru zo
zvarovaných sietí KARI
1,327 t
100,00
132,70
132,70
0,98901
1,31242
20
2 - ZÁKLADY spolu:
3 868,89
2 956,55
912,34
3 868,89
438,88098
0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
28
015
32731-3218
Múry a valy z betónu prostého C25/30
26,770 m3
10,00
267,70
267,70
2,46638
66,02499
20
235,690 m2
2,00
471,38
471,38
0,00363
0,85555
20
235,690 m2
0,20
"oporný múr" 63,7*1,85*0,25-(14,85*1,45/2*0,25) = 26.770
29
015
32735-1211
Debnenie múrov a valov zhotovenie
63,7*2*1,85 = 235.690
30
015
32735-1221
Debnenie múrov a valov odstránenie
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:
786,22
47,14
786,22
47,14
0,00
20
786,22
66,88055
0,000
5 - KOMUNIKÁCIE
31
221
56426-1111
Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm
21,440 m2
1,00
21,44
21,44
0,40481
8,67913
20
10 732,50
10 732,50
0,25094
1 795,47570
20
"striedačky" 2*6,7*1,6 = 21.440
32
221
56473-2111
Podklad z kameniva hrub. drv. 4-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10
cm
7 155,000 m2
1,50
33
231
58911-6118
Zakalovacia vrstva - zhutnené kamenivo 0-4 hr.20 mm
7 155,000 m2
1,00
7 155,00
7 155,00
0,06810
487,25550
20
34
231
58911-6119
D+M drenážny geokompozit s 3D profilom hr.10 mm
7 155,000 m2
5,00
35 775,00
35 775,00
0,03000
214,65000
20
35
231
58931-2PC1
D+M umelý trávnik III.generácie v.60 mm s čiarami a inštaláciou
7 155,000 m2
25,00
178 875,00
178 875,00
0,00500
35,77500
20
36
231
58931-2PC2
D+M výplne trávnika - piesok + EPDM granulát
7 155,000 m2
2,00
14 310,00
14 310,00
0,01505
107,68275
20
37
231
58931-2PC3
D+M futbalový brán vrátane sietí a montážnych púzdier
2,000 kus
159,64
319,28
319,28
0,01505
0,03010
20
38
231
58931-2PC4
D+M striedačiek
2,000 kus
159,64
319,28
319,28
0,01505
0,03010
20
39
231
58931-2PC5
D+M rohových zástaviek
4,000 kus
35,00
140,00
140,00
0,01505
0,06020
20
40
231
58931-2PC6
D+M odpadový kôš
2,000 kus
10,00
20,00
20,00
0,01505
0,03010
20
41
221
59621-1120
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. B do 50 m2
19,800 m2
10,00
198,00
198,00
0,08420
1,66716
20
42
MAT
592 451800
20,790 m2
10,00
207,90
207,90
0,13500
207,90
248 073,40
"striedačky" 2*6,6*1,5 = 19.800
Dlažba zámková 300x300,hr.60 mm, šedá
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:
248 073,40
247 865,50
2,80665
2 654,14239
20
0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA
43
271
89441-1PC1
D+M vsakovací blok PURABOX 200 vrátane príslušenstva
460,000 kus
1,00
460,00
460,00
0,01156
5,31760
20
44
271
89441-1PC2
D+M šachta vsaku ASF 100
2,000 kus
15,00
30,00
30,00
0,01156
0,02312
20
45
271
89441-1PC3
D+M revízne šachty trativodu PVC ozn.RŠ, komplet
2,000 kus
10,00
20,00
20,00
0,01156
0,02312
20
Strana
5
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
Kód
číslo
cenníka
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
Konštrukcie
Špecifikovaný
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
a práce
materiál
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:
510,00
510,00
Spolu
Hmotnosť v tonách
Jednotková
0,00
510,00
Spolu
Suť v tonách
Jednotková
5,36384
DPH
Spolu
%
0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
46
221
91656-1111
Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s
bočnou oporou
319,700 m
1,00
326,094 kus
1,00
6,000 m
10,00
6,120 kus
1,00
319,70
319,70
0,10562
33,76671
20
326,09
0,02200
7,17407
20
60,00
0,17638
1,05828
20
"ohraničenie ihriska" 67,5+106+67,5+36,5+9 = 286.500
"ohraničenie striedačiek" 2*(6,7+1,6+6,7+1,6) = 33.200
47
MAT
592 173208
Obrubník záhonový 100x5x20
326,09
319,7*1,02 = 326.094
48
221
91776-2111
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporoz do
lôžka z betónu
49
MAT
592 174500
Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30
50
221
93511-3211
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s krycím roštom
šírky do 200 mm
60,500 m
1,00
51
MAT
592 7A1103
Žľab štandardný prafabrikovaný š.150 mm
61,000 kus
1,00
52
MAT
592 7A3931
Rošt mriežkový š.150 mm, dl.1000, pozinkovaný
61,000 kus
1,00
53
013
96104-4111
Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2
4,500 m3
1,00
54
013
97607-1111
Vybúranie kovových zábradlí a madiel
55
013
97908-1111
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
56
013
97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km
60,00
"pri vstupoch a vjazde na ihrisko" 1,5+1,5+3 = 6.000
6,12
6,12
0,09900
0,60588
20
60,50
0,29221
17,67871
20
61,00
61,00
0,08300
5,06300
20
61,00
61,00
0,00300
0,18300
60,50
4,50
20
4,50
2,000
9,000
20
0,037
1,406
20
"pôvodné základy pod stožiare" 4,5 = 4.500
0,10
3,80
3,80
1 349,631 t
38,000 m
0,10
134,96
134,96
20
12 146,679 t
0,01
121,47
121,47
20
57
272
97908-7212
Nakladanie sute na dopravný prostriedok
1 349,631 t
0,11
148,46
148,46
20
58
013
97913-1409
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach
"O"-ostatný odpad
1 349,631 t
0,02
26,99
26,99
20
59
231
99822-2012
Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva
3 230,797 t
0,02
64,62
64,62
20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:
1 399,21
945,00
454,21
1 399,21
65,52965
10,406
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:
259 292,030
257 717,58
1 574,45
259 292,03
3 230,79740
1 348,546
PRÁCE A DODÁVKY PSV
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
60
767
76716-2PC1
D+M pozink.zábradlia oporného múru + výplň ťahokov
61
767
76791-5PC1
D+M oplotenia "A" v.2,0 m, komplet
63,700 m
11,00
700,70
700,70
151,500 m
10,00
1 515,00
1 515,00
0,00005
0,00319
20
20
135,000 m
50,00
6 750,00
6 750,00
20
106+36,5+9 = 151.500
62
767
76791-5PC2
D+M oplotenia "B" v.6,0 m, komplet
2*67,5 = 135.000
Strana
6
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
Kód
číslo
cenníka
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
Konštrukcie
Špecifikovaný
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
a práce
materiál
Spolu
Hmotnosť v tonách
Jednotková
Spolu
Suť v tonách
Jednotková
DPH
Spolu
%
63
767
76791-5PC3
D+M brány v oplotení š.1,5, v. 2,0 m
2,000 kus
200,00
400,00
400,00
64
767
76791-5PC4
D+M brány v oplotení š.3,0, v. 2,0 m
1,000 kus
300,00
300,00
300,00
65
767
76792-0840
Demontáž vrát v oplotení do 10 m2
1,000 kus
9,97
9,97
9,97
0,285
0,285
20
66
767
76792-0869
Demontáž jestvujúcich stožiarov osvetlenia
2,000 kus
10,00
20,00
20,00
0,400
0,800
20
67
767
99876-7201
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky
do 6 m
1,00
218,96
218,96
218,955 %
20
20
20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:
9 914,63
9 914,63
0,00
9 914,63
0,00319
1,085
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:
9 914,630
9 914,63
0,00
9 914,63
0,00319
1,085
0,00000
0,000
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
68
921
21001-0PC1
Elektroinštalácia (samostatný rozpočet)
M21 - 155 Elektromontáže spolu:
1,000 kpl
2 000,01
2 000,01
2 000,01
2 000,01
2 000,01
0,00
2 000,01
20
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií
69
943
43093-1PC1
Montáž stožiarov osvetlenia
4,000 kus
100,00
70
MAT
316 70PC2
ZR-36-500-4-S
4,000 kus
100,00
400,00
400,00
400,00
400,00
1,31000
5,24000
20
20
71
MAT
316 740PC1
Stožiar osvetlovací UDO-18P-XXXX-Z atyp
4,000 kus
3 000,00
12 000,00
12 000,00
1,31000
5,24000
20
72
MAT
316 740PC3
Príplatok za rebrík
4,000 kus
10,00
40,00
40,00
1,31000
5,24000
20
73
MAT
316 740PC4
Príplatok za stúpačkové prevedenie
4,000 kus
10,00
40,00
40,00
1,31000
5,24000
20
74
MAT
316 740PC5
Príplatok za lankový protipádový systém
4,000 kus
10,00
40,00
40,00
1,31000
5,24000
20
75
MAT
316 740PC6
Brzda KM CABLE
2,000 kus
10,00
20,00
20,00
1,31000
2,62000
20
76
MAT
316 740PC7
Bezpečnostný postroj TITAN 2P
2,000 kus
10,00
20,00
20,00
1,31000
2,62000
20
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:
12 960,00
400,00
12 560,00
12 960,00
31,44000
0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:
14 960,01
2 400,01
12 560,00
14 960,01
31,44000
0,000
284 166,67
270 032,22
14 134,45
284 166,67
3 262,24058
1 349,631
Za rozpočet celkom
Strana
7
Krycí list rozpočtu v EUR
Stavba : Futbalové ihrisko s umelým povrchom ŠKF Sereď - stavebné úpravy
Miesto: Sereď
Rozpočet:
Objekt : SO 02 Prípojka NN
JKSO :
Spracoval:
Dňa: 17.7.2013
Zmluva č.:
Odberateľ: SMS Sereď
IČO:
DIČ:
Dodávateľ:
IČO:
DIČ:
IČO:
DIČ:
SPORTER s.r.o.. Nevädzová 6F, 82101 Bratislava
Projektant:
1 M3 OP
10 000
1 M2 UP
10 000
1 M2 ZP
10 000
1M
10 000
A
ZRN
konštrukcie a práce
materiál
1
HSV:
6
Práce nadčas
11
Zariadenie staveniska
1,50%
2
PSV:
7
Murárske výpomoce
12
Prevádzkové vplyvy
0,80%
3
MCE:
8
Bez pevnej podlahy
13
Sťažené podmienky
4
iné:
5
Súčet:
8 333,33
spolu ZRN
8 333,33
B
IN - Individuálne náklady
9
8 333,33
8 333,33
10
podpis:
pečiatka:
dátum:
odberateľ, obstarávateľ
dátum:
pečiatka:
podpis:
NUS - náklady umiestnenia stavby
14
projektant, rozpočtár, cenár
dátum:
C
Súčet riadkov 6 až 9:
15
Súčet riadkov 11 až 14:
dodávateľ, zhotoviteľ
D
ON - ostatné náklady
16
Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17
Inžinierska činnosť
18
Projektové práce
podpis:
19
pečiatka:
20
Súčet riadkov 16 až 19:
E
Celkové náklady
21
22
DPH 20% z:
23
DPH 0% z:
24
F
Odpočet - prípočet
Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
8 333,33
8 333,33
1 666,67
Súčet riadkov 21 až 23:
10 000,00
Odberateľ: SMS Sereď
Spracoval:
Projektant:
JKSO :
Dodávateľ: SPORTER s.r.o.
Dátum: 17.07.2013
Stavba : Futbalové ihrisko s umelým povrchom ŠKF Sereď - stavebné úpravy
Objekt : SO 02 Prípojka NN
Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla
Konštrukcie
Špecifikovaný
a práce
materiál
Spolu
Hmotnosť v tonách
Suť v tonách
Spolu
Spolu
M21 - 155 Elektromontáže
8 333,33
0,00
8 333,33
0,00000
0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:
8 333,33
0,00
8 333,33
0,00000
0,000
Za rozpočet celkom
8 333,33
0,00
8 333,33
0,00000
0,000
Strana
2
Odberateľ: SMS Sereď
Spracoval:
Projektant:
JKSO :
Dodávateľ: SPORTER s.r.o.
Dátum: 17.07.2013
Stavba : Futbalové ihrisko s umelým povrchom ŠKF Sereď - stavebné úpravy
Objekt : SO 02 Prípojka NN
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.
Kód
číslo
cenníka
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
Konštrukcie
Špecifikovaný
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
a práce
materiál
Spolu
Hmotnosť v tonách
Jednotková
Spolu
Suť v tonách
Jednotková
DPH
Spolu
%
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
1
921
21001-0PC1
Prípojka NN (samostatný rozpočet)
Za rozpočet celkom
1,000 kpl
8 333,33
8 333,33
8 333,33
20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:
8 333,33
8 333,33
0,00
8 333,33
0,00000
0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:
8 333,33
8 333,33
0,00
8 333,33
0,00000
0,000
8 333,33
8 333,33
0,00
8 333,33
0,00000
0,000
Strana
3
Download

ZMLUVA O DIELO č.1/2013 (ďalej len zmluva) uzavretá podľa § 536