Základná škola s materskou školou Vlčkovce
919 23 Vlčkovce 1
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach základnej školy v šk. r.
2012/2013
Vypracovala: PaedDr. Mgr. Iveta Krchňáková
riaditeľka školy
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach základnej školy v šk. r. 2012/2013
a) Identifikačné údaje
Zriaďovateľ: Obecný úrad Vlčkovce
Štatutár zriaďovateľa: Ing. Ivan Dobrovodský
Názov školy: Základná škola s materskou školou Vlčkovce
Adresa školy: Vlčkovce č. 1, 919 23 Vlčkovce
Kontakty: tel. 033/5584033
e-mail: [email protected]
Riaditeľ: PaedDr. Mgr. Iveta Krchňáková
Údaje o Rade školy:
Rada školy pri ZŠ s MŠ Vlčkovce bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Členovia Rady školy:
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za
1. Eva Koštialová, predseda rady školy
2. Mudr. Darina Marušiaková, člen zriaďovateľa
3. Ing. Stanislav Černý, člen zriaďovateľa
4. Ing. Ľuboš Šuran, člen zriaďovateľa
5. Miroslav Falath, člen zriaďovateľa
6. Mgr. Martina Vašáková, člen pedagogických zamestnancov
7. Miriam Šulcová, člen nepedagogických zamestnancov
8. Mgr. Eva Krajčovičová, člen rodičov MŠ
9. Monika Antalová, člen rodičov ZŠ
10. Monika Kubovová, člen rodičov MŠ
11. Martin Čuntala, člen rodičov ZŠ
2
Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2012/2013:
Rada školy sa vyjadrovala k
 správe o hospodárení,
 plánu práce školy,
 školskému vzdelávaciemu programu,
 k počtu žiakov MŠ od septembra 2013,
 zaoberala sa materiálno-technickým zabezpečením,
 vyhodnotením koncepcie rozvoja školy,
 informáciou o počte zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ a o celkovom počte detí v MŠ.
Údaje o metodickom združení - poradnom orgáne riaditeľa školy:
Od septembra 2011 bolo založené samostatné metodické združenie ako pomocný orgán riaditeľa
školy. Predsedom metodického združenia je Mgr. Renáta Vranovičová.
Medzi hlavné úlohy MZ patrilo :

Dôsledne realizovať vo VVP učebné osnovy jednotlivých vyučovacích predmetov v súlade
s požiadavkami vzdelávacích štandardov. Rešpektovať nielen požiadavky učebných osnov,
ale i potreby žiakov vlastnej triedy.

V metodickej oblasti využívať metódy a postupy, ktoré prepájajú učenie so životom,
využívať interaktívne, zážitkové, skúsenostné učenie a projektové vyučovanie, posilniť
národné povedomie a regionálne prvky.

Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na
environmentálnu výchovu zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a
zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie
odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia.

Posilniť výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na
podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Pri príležitosti Svetového dňa výživy a
Svetového dňa mlieka vyhlásiť aktivity zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a
mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. Priamo vo vyučovacom
procese uplatňovať zdravotnú výchovu, sústrediť sa na výchovu proti obezite a
upevňovaniu duševného zdravia. Podieľať sa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného
programu prevencie obezity s vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného
štýlu.
3

Oboznamovať žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdraví
človeka. Uskutočniť aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti
stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Európskemu
týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Jednotlivé tematické celky učebných osnov využívať na prípravu žiakov na zodpovedný
život v slobodnej spoločnosti na základe priateľstva, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti
pohlavia, národov, národností, etických a náboženských skupín, v triedach dodržiavať
požiadavky deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa.

Viesť žiakov k poznaniu a dodržiavaniu školského poriadku, nepripustiť v triede
záškoláctvo, v spolupráci s rodičmi zabezpečiť pravidelnú účasť žiakov na vyučovaní a
tým aj zvyšovať ich vedomostnú úroveň a vychovanosť.

V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014
výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou
súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu
vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách, zapájať deti a žiakov do aktivít v
oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických
výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv.

Využívať účinné nástroje v oblasti prevencie na predchádzanie, resp. riešenie prvých
prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického
týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov
extrémizmu,
zneužívania
detí
a
žiakov
www.bezpecnaskola.sk,
www.prevenciasikanovania.sk a spolupracovať s odborníkmi z príslušného centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Spolupracovať s vychovávateľkou ŠKD. Profesionálne pristupovať k základným
pedagogickým dokumentom.

Posilňovať čitateľskú gramotnosť žiakov I. stupňa vo všetkých predmetoch, zamerať sa na
čítanie s porozumením – využívať školské a verejné knižnice, internet.

Priebežne dopĺňať učebné pomôcky do kabinetu I. stupňa. Zapájať sa do súťaží, ktoré
organizuje MŠVVaŠ SR, organizovať exkurzie, výlety.

Pravidelne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach, vytvárať podmienky na tvorivú
atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu.
4
MZ malo v školskom roku 2012/ 2013 celkovo 4 zasadnutia podľa plánu. Na každom zasadnutí sa
venovalo vyhodnocovaniu výchovno – vzdelávacích výsledkov v jednotlivých ročníkoch,
dodržiavali sa pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, vyhodnocovalo sa dodržiavanie
TVVP. Vyučujúce dôsledne vykonávali pedagogickú diagnostiku žiakov a prispôsobovali
vyučovací proces ich potrebám.
b) Údaje o žiakoch
Údaje k 15.9. 2012
ročník
I.
II.
III.
IV.
SPOLU
Počet Počet
Tried žiakov
1
1
2
5
8
3
3
19
Počet
žiakov
so ŠVVP
Z toho
integr.
žiakov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Údaje k 30.6.2013
Počet
Počet
Počet žiakov
žiakov
tried
so ŠVVP
1
1
2
5
8
4
3
20
0
0
0
0
0
Z toho
integr.
žiakov
0
0
0
0
0
c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2013/2014
Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka: 3
z toho deti s odloženou šk. dochádzkou: 0
Počet vydaných rozhodnutí o prijatí žiaka do prvého ročníka ZŠ: 3
Počet vydaných rozhodnutí o odklade školskej dochádzky: 0
d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov za II. polrok :
Pri hodnotení prospechu a správania žiakov sme postupovali podľa Metodického pokynu na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ pod č. 22/2011-R.
5
Ročník
Počet žiakov v ročníku
CELKOVÝ PROSPECH
Prospelo
Neprospelo
Neklasifikovaní
I.
5
II.
8
III.
4
IV.
3
SPOLU
20
5
0
0
8
0
0
4
0
0
3
0
0
20
0
0
PRIEMERNÝ PROSPECH V POVINNÝCH PREDMETOCH
Slovenský jazyk a
1,4
1,13
1
1
literatúra
Matematika
1,4
1,13
1,5
1
Prírodoveda
1
1
1,5
1
Vlastiveda
1
1,25
1
Anglický jazyk
1
1
1
1
POCHVALY A POKARHANIA
Pochvala tr. učiteľom
Pochvala riaditeľom
5
Knižná odmena
1
Pokarhanie tr. učiteľom
Pokarhanie riaditeľom
-
8
1
-
ZNÍŽENÉ ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA
Stupeň 2
Stupeň 3
Stupeň 4
DOCHÁDZKA
Počet vymeškaných h.
Priemer na žiaka
Počet neospravedl. h.
Priemer na žiaka
498
99,6
-
210
26,25
-
4
1
-
3
3
-
-
87
21,75
-
1,13
1,26
1,12
1,08
1
20
6
-
-
241
80,3
-
-
1036
51,8
-
6
e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov
Postupovali sme v intenciách zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo všetkých ročníkoch ZŠ sa učí podľa platného
vypracovaného Školského vzdelávacieho programu, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím
programom ISCED 1.
Charakteristika Školského vzdelávacieho programu:
Školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho program pre 1. stupeň ZŠ.
Vzhľadom k trendu, zamerali sme sa na výučbu cudzieho jazyka – anglického jazyka už od prvej
triedy ako povinného predmetu. Žiaci sa hravou formou učia základom, tvoria jednoduché
projekty v tomto jazyku a v rámci vystúpení pre rodičov a obec sa prezentujú piesňami a básňami
v anglickom jazyku.
Zamerali sme sa aj na informatickú výchovu. Žiaci sa oboznamovali s počítačom, internetom a
prácou v textovom a jednoduchom grafickom editore. Na výučbu informatickej výchovy máme
vhodné personálne i materiálne podmienky.
V deťoch budujeme kladný vzťah k obci a k ľudovým tradíciám a zvykom. Do školských aktivít
sme zapájali rodičov i starých rodičov.
Zamerali sme sa i na ochranu životného prostredia. V rámci Dňa Zeme sme si skrášlili okolie
našej školy. Počas celého šk. r. sme vo vyučovaní spájali environmentálnu výchovu i regionálnu
výchovu s ostatnými predmetmi.
V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sme rozvíjali vzťah ku knihe a čítaniu. Čitateľskú
gramotnosť sme rozvíjali na vyučovaní i aktivitami mimo neho.
Podľa platnej legislatívy základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú
výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a
demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu
žiakov, umožňuje aj etickú a náboženskú výchovu. Základná škola pripravuje žiakov pre ďalšie
štúdium a prax. Cieľom školy je na základe svojho poslania a v spolupráci so zriaďovateľom,
Radou školy, rodičmi a so záujmovými organizáciami poskytovať žiakom kvalitné vedomosti,
zručnosti a životné spôsobilosti a pripraviť ich na druhý stupeň základnej školy.
f) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie a údaje o fyzickom
počte a zložení pedagogických zamestnancov v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
7
Celkový počet pedagogických zamestnancov: 3
Z toho kvalifikovaných: 3
Zaradenie: Učiteľ, vychovávateľ, riaditeľ
g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v šk. roku 2012/2013
Druh štúdia Začali Pokračujú Ukončili
Aktualizačné
3
3
3
Funkčné
1
1
Rozširujúce
1
Inovačné
1
1
h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Akcie v školskom roku 2012/2013
September:
-
Slávnostné zahájenie školského roka a privítanie prvákov
Jesenné cvičenie
Deň zdravej výživy
Deň polície v Trnave
Výstava ovocia a zeleniny
Európsky deň jazykov
Medzinárodný deň mlieka
Farma Majcichov
Projekt Zbieraj baterky
Október:
-
Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy
Mesiac zdravých zubov
Polícia očami detí – výtvarná súťaž
Rýchla zdravotná pomoc v škole
Deň jablka
Zdravotnícke zariadenie
Okresná knižnica v Trnave
8
-
Jesenná krása – výtvarná súťaž
Výchovný koncert v Trnave
Svetový deň chôdze
Mesiac úcty k starším – vystúpenie
Posedenie so starými rodičmi a občanmi obce
Projekt Osmijanko
November:
-
Bezpečnosť na cestách – výtvarná súťaž
Rexíkova školská olympiáda
Divadelné predstavenie
Vedomostná olympiáda iBobor
Súťaž o najkrajšiu nástenku SR
Medzinárodný deň tolerancie
Divadelné predstavenie v Trnave
Beseda Zásady správneho stravovania
Šaliansky Maťko – recitačná súťaž
December:
-
Baletné predstavenie v Trnave
-
Mikuláš v divadle v Trnave
-
Mikuláš v obci
-
Návšteva čerta a Mikuláša v škole
-
Pošta pre Ježiška
-
Vianočné pozdravy pre priateľov školy a škôlkarov
-
Pytagoriáda
-
Vianočné vystúpenie pre Zväz telesne postihnutých
-
Vianočné trhy v KD
Január:
9
-
Deň otvorených dverí
-
Zápis prvákov
-
Projekt Čítaj, daruj, zdieľaj
-
Čínske draky – výtvarná súťaž
Február:
-
Hollého pamätník – recitačná súťaž
-
Svet očami detí – výtvarná súťaž
Marec:
-
Návšteva okresnej knižnice v Trnave
-
Beseda so spisovateľkou v Trnave
-
Projekt Srdiečko – výtvarná súťaž
-
Plavecký výcvik
-
Vynášanie Moreny
-
Múzeum Sereď k Veľkej noci
-
Výchovný koncert so ZŠ Majcichov
-
Projekt Energia 3. tisícročia v Trnave
Apríl.
-
Beseda s dentálnou hygieničkou
-
Deň narcisov
-
Deň Zeme
-
Výlet do Bratislavy (hrad, múzeum)
-
Týždeň hlasného čítania
-
Rozprávka - čitateľská súťaž
10
Máj:
-
Projekt Srdiečko II. – výtvarná súťaž
-
Deň matiek
-
Karneval
-
Bábkové divadlo v Bratislave
-
Projekt Let´s colour – súťaž na získanie farieb
Jún:
-
Deň detí
-
Projekt Žiť energiou z Trenčína
-
Malokarpatské hry v Ružindole
-
Projekt Tri želania zlatej rybky a vodné víly
-
Didaktické hry
-
Zber papiera
-
Olympijský deň
-
Gulášová párty
-
Slávnostné ukončenie školského roka a odmeňovanie žiakov
Výchovné pôsobenie a osvetovú činnosť sme sa snažili orientovať na všestranný rozvoj osobnosti
našich žiakov.
V rámci environmentálnej výchovy sme zorganizovali tieto aktivity:









jesenné tvorenie z pestrofarebných listov, tekvíc, rôznych prírodných materiálov,
vianočné aranžovanie ikeban z prírodnín,
prikrmovanie vtákov v zimnom období,
výstava výrobkov z odpadového materiálu,
vytvorenie nástenky k Svetovému dňu vody z výtvarných prác žiakov,
Mesiac lesov – tvorba projektov,
čistenie okolia školy v rámci Svetového dňa Zeme,
návšteva farmy v Majcichove,
beseda o druhotnom spracovaní surovín,
11

kreslenie na chodník ku Svetovému dňu Zeme.
Boj proti drogovej závislosti sme u žiakov podporovali v nasledovných aktivitách:








beseda v triedach k publikácii „Nenič svoje múdre telo“,
beseda v rámci tried „Čo sú drogy a drogová závislosť?“ ku Dňu bez fajčenia a škodlivín,
beseda v rámci tried „Fajčenie – vznik závažných ochorení“,
beseda na tému „Tolerancia“,
beseda „Zdraviu škodlivé látky“,
projekty ku Svetovému dňu zdravia,
výtvarné práce ku Svetovému dňu bez tabaku,
v rámci ŠKD aktivitu „Ber loptu, nie drogy! ku Svetovému dňu boja proti drogám.
Výchovu detí k manželstvu a rodičovstvu sme podnecovali v týchto aktivitách :








stretnutie starých rodičov a vnúčat,
uvedomenie si potreby osobného kontaktu formou pozdravov ku Svetovému dňu
pozdravov,
príprava darčekov pre najbližších pod vianočný stromček,
nástenka na tému „Priateľstvo“, Valentínsky pozdrav pre priateľa,
návšteva knižnice,
Zásady zdravého života – beseda a tvorba projektov,
Deň matiek – tvorba darčekov pre mamičky,
Všetky deti sveta majú sviatok? – aktivity na túto tému.
U žiakov sme formovali tiež povedomie o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, využili sme
nasledovné aktivity :





beseda v triedach o danej problematike ku Dňu OSN a k Svetovému dňu boja proti
chudobe,
diskusie na hodinách vlastivedy a informatickej výchovy ku Svetovému dňu tolerancie a
zneužívania detí prostredníctvom rôznych článkov a prezentácií,
aktivity na hodinách slovenského jazyka zamerané na odstránenie rasovej diskriminácie,
výtvarná súťaž na tému „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“,
beseda na tému „Ako sa správať v cudzej krajine alebo na mieste, ktoré nepoznám“.
V rámci výchovy k ľudským právam sme sa venovali týmto témam.

aktivity - Pravidlá v našej triede a Aktívne počúvanie,
12



výstavka žiackych prác „Namaľuj si svoje práva“,
diskusia na tému šikanovanie, ponižovanie,
práca s internetom „Chcem vedieť viac o ľudských právach“,
V rámci duševného zdravia a boja proti obezite sme sa zameriavali na aktivity pre rozvoj a
uchovanie duševného a fyzického zdravia žiakov.
Naši žiaci sa zúčastnili kultúrnych predstavení:










výchovné koncerty,
návšteva okresnej knižnice,
kultúrny program pre dôchodcov,
Mikulášsky kultúrny program našich žiakov pre rodičov,
divadelné predstavenia,
baletné predstavenie,
beseda so spisovateľkou,
múzeum,
bábkové predstavenie,
kultúrny program našich žiakov ku Dňu matiek.
Svoje schopnosti a zručnosti mohli žiaci prejaviť vo vedomostných a športových súťažiach a
akciách:







Jesenné cvičenie v prírode,
Didaktické hry v prírode,
Pytagoriáda – matematická súťaž,
Týždeň hlasného čítania – literárna súťaž,
Olympijský deň,
Rexíková školská olympiáda,
Vedomostná olympiáda iBobor.
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j):

Infovek – projekt MŠVVaŠ SR,

Vzdelávacie poukazy – projekt MŠVVaŠ SR,
13

Kultúrne poukazy – projekt MK SR,

Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ – projekt MŠVVaŠ SR (ÚPaIŠ),

Zbieraj baterky – ministerstvo životného prostredia,

Záložka do knihy spája slovenské školy,

Projekt Osmijanko,

Projekt Čítaj, daruj, zdieľaj,

Projekt Srdiečko,

Projekt Energia 3. tisícročia,

Projekt Let´s colour,

Projekt Tri želania zlatej rybky a vodné víly.
ch) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
V školskom roku 2012/2013 bola na škole vykonaná tematická inšpekcia zo ŠSI – Školské
inšpekčné centrum Trnava.
Závery: Silnou stránkou ŠkVP bolo zadefinovanie vlastných cieľov a zámerov, ktoré zodpovedali
reálnym podmienkam školy. V jej charakteristike bol komplexne a aktuálne spracovaný
východiskový stav. UP akceptoval RUP ŠVP. V dokumente boli reálne stanovené podmienky na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a PZ pri výchove a vzdelávaní. Vnútorný systém
kontroly a hodnotenia zabezpečoval objektívne hodnotenie výkonov žiakov a PZ. Požiadavky na
kontinuálne vzdelávanie PZ vychádzali zo stanovených cieľov výchovno-vzdelávacej činnosti
školy. Zlepšenie si vyžaduje vypracovanie učebných osnov anglického jazyka, nakoľko neboli
výsledkom rozpracovania príslušných vzdelávacích štandardov.
Prijali sme konkrétne opatrenie na odstránenie tohto nedostatku, čo v praxi znamená, že sme UO
anglického jazyka prepracovali osobitne na každý ročník.
i) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Základná škola Vlčkovce je umiestnená v jednoposchodovej budove, súčasťou ktorej je aj
materská škola a školská jedáleň.
14
Veľkosťou a kapacitou školské priestory vyhovujú aktuálnemu počtu žiakov. Škola má 2 učebne,
v ktorých sú zabezpečené všetky podmienky pre denné vyučovanie. Jenu z učební má k dispozícii
v poobedňajších hodinách ŠKD. Triedy sú priestranné a svetlé, vybavené skriňami, žiackym
nábytkom, umývadlom, esteticky upravené. V triedach je starý nábytok, ktorý plánujeme
v blízkom období vymeniť za nový. Učebňa IKT s multimediálnym vybavením sa nachádza na 1.
poschodí budovy a je spojená so školskou knižnicou a čitárňou i kabinetom pomôcok. V tejto
učebni realizujeme výučbu nielen informatickej výchovy, je vybavená potrebným technickým
materiálom určeným na praktickú činnosť žiakov v procesoch učenia sa v čase vyučovania i v
popoludňajšej záujmovej činnosti. V knižničnej časti učebne sa nachádza nový nábytok s
množstvom doplnených knižných titulov.
Základná škola je umiestnená na 1. poschodí spolu s učebňou IKT, chodbou, zborovňou
a riaditeľňou. Na prízemí sa nachádza MŠ Vlčkovce, ŠJ, kabinet, WC pre MŠ, ZŠ a personál. Na
chodbe sú umiestnené šatňové skrinky pre deti MŠ i žiakov ZŠ. V tomto roku sa za pomoci OÚ
Vlčkovce vybudovalo komplet nové WC a v ŠJ sa zrenovovala elektrina, kúrenie a zmenilo sa
umiestnenie častí kuchyne, skladu a šatne pre zamestnancov.
ZŠ nemá k dispozícii vlastnú telocvičňu, využíva telocvičňu, ktorá je vybudovaná na chodbe
školy na 1. poschodí, čo neumožňuje žiakom všestranný pohybový rozvoj podľa ŠVP a TVVP,
musia byť tomu prispôsobované.
Škola poskytuje stravovanie pre žiakov, zamestnancov školy, dôchodcov a zamestnancov
blízkych pracovísk v ŠJ, ktorá sa nachádza v priestoroch budovy školy.
Na školskom areáli je vybudované športové ihrisko a detské ihrisko s preliezačkami, hojdačkami,
šmykľavkou, kolotočom a pieskoviskom, ktoré využíva hlavne MŠ, ale sú k dispozícii aj pre iné
aktivity žiakov ZŠ. Športový areál školy je vo veľmi zlom stave. Asfaltovo - betónové ihrisko má
veľa nerovností, puklín a hrozí nebezpečenstvo úrazu. Po zrealizovaní vodovodnej prípojky je
naplánovaná aj rekonštrukcia školského dvora.
j) Školské zariadenia pri ZŠ
1. Školský klub detí
Stav k 15. 9. 2012
Počet
1
oddelení
Počet
17
detí
Stav k 30. 6. 2013
1
17
15
Charakteristika výchovného programu
Výchovný program ŠKD je v súlade s cieľmi a princípmi zákona o výchove a vzdelávaní.
Dôležitým prvkom, ktorý sa prelína celým výchovným programom je dôraz na otvorenosť
výchovného zariadenia deťom našej školy, ktoré nemajú zabezpečenú starostlivosť v mimo
vyučovacom čase. Vzdelávací program školského klubu detí umožňuje osobnostný rozvoj
každého žiaka v prospech jeho osobnostného maxima.
Školský klub detí ponúka:
▪ záujmovú činnosť,
▪ zdravý životný štýl,
▪ primeranú komunikáciu,
▪ rovnosť príležitostí,
▪ toleranciu, solidaritu, otvorenosť, dôveru,
▪ sebamotiváciu,
▪ integritu osobnosti,
▪ bezpečnosť,
▪ priateľstvo,
▪ estetické prostredie,
▪ podporu tímovej spolupráce,
▪ rozmanitý program,
▪ rovnosť príležitostí.
ŠKD je súčasťou školy. Zabezpečuje výchovu detí v popoludňajších hodinách mimo vyučovania.
Ponúka rôzne činnosti spoločensko-vedného, prírodovedného, umeleckého a športového charakteru.
Nadväzuje na školský vzdelávací program. Súčasťou programu ŠKD je aj príprava na vyučovanie,
ktorá sa uskutočňuje formou didaktických hier a práce s encyklopédiami, časopismi. Nie je
pokračovaním vyučovania, ani ho nenahrádza.
Školský klub detí navštevujú deti našej školy na základe písomnej prihlášky rodičov.
2. Materská škola (predkladá vlastnú hodnotiacu správu)
Počet tried
Počet detí
Stav k 15. 9. 2012
2
34
Stav k 30. 6. 2013
2
34
16
3. Školská jedáleň
Stav k 15. 9. 2012 Stav k 30. 6. 2013
Potenciálny počet stravníkov
19
20
Skutočný počet stravníkov
17
17
Školská jedáleň poskytuje stravovanie pre deti materskej školy - prípravu desiatych, obedov
a olovrantov, pre žiakov základnej školy – príprava obedov, výdaj diétnych jedál pre deti ZŠ
s MŠ, stravovanie zamestnancov školy - príprava obedov, stravovanie iných fyzických osôb.
Školská jedáleň sa nachádza na prízemí budovy ZŠ s MŠ Vlčkovce a má samostatný vchod.
Dispozične ŠJ pozostáva z kuchyne s časťami vyhradenými na umývanie kuchynského a
stolového riadu a varenie a prípravu pokrmov a ďalších úsekov v súlade s hygienickými
požiadavkami, sklad na zeleninu, sklad na potraviny (suchý sklad), šatne zamestnancov ŠJ,
zariadenie na osobnú hygienu pre zamestnancov ŠJ a toaleta pre zamestnancov ŠJ.
4. Voľno – časové aktivity
Na škole tento školský rok pracoval záujmový útvar Tvorivé dielne. Žiaci pracovali rôznymi
technikami od maľby, kresby, koláže až po netradičné techniky. Pri práci v krúžku používali aj
prírodné materiály. Obsahom krúžku bolo súčasne rozvoj zručností detí pri práci rôznymi
technikami. Krúžok bol venovaný hlavne činnostiam, ktoré sú pre deti príťažlivé a zaujímavé.
5. Prehľad výsledkov súťaží žiakov
Do vedomostných, umeleckých a iných súťaží sme sa snažili zapojiť čo najväčší počet žiakov a
vyučujúci sa zapájali podľa svojej odbornosti.
ŠKD
Záložka do knihy spája Slovensko, družobná škola Chroňkovce
Dáša Falathová, Mário Plechlo Polícia očami detí, okresná výtvarná súťaž, pochvalné uznanie
Tomáš Antal
Jesenná krása, okresná výtvarná súťaž, 3. miesto
Petra Cabadajová
Projekt Osmijanko, celoslovenská literárna súťaž, výherkyňa kvízu
Dáša Falathová, Mário Plechlo, Petra Cabadajová Bezpečnosť na cestách, okresná výtvarná
súťaž, úspešní malí výtvarníci
Žiaci 3. a 4. ročníka
komiksov,
Rexíková školská celoslovenská olympiáda, úspešní navrhovatelia
17
Tomáš Antal, Michal Koštial iBobor, celoslovenská vedomostná súťaž, úspešní riešitelia
Michal Koštial
Šaliansky Maťko, okresné kolo, úspešný recitátor
ŠKD kolektív. práca Projekt Srdiečko, celoslovenské 1. kolo Svet očami detí, 4. miesto
Tomáš Antal, Michal Koštial Pytagoriáda, okresné kolo, úspešní riešitelia
Ivan Silný
Hollého pamätník, okresné kolo, úspešný recitátor
Žiaci 1. – 4. r.
Plavecký výcvik Trnava, vysvedčenie plavca
k) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a
vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n):
Strategický plán školy je vypracovaný na základe kvalitnej analýzy výsledkov práce školy.
Vytýčené strategické ciele sú reálne, rešpektujú vonkajšie i vnútorné podmienky školy. V súlade s
koncepčnými zámermi , ŠkvP a cieľmi školy sme volili varianty učebných plánov.
Na deklarované hodnoty školy a plán jej rozvoja nadväzuje plán práce školy a plán metodického
združenia. Plnenie cieľov strategického a krátkodobého plánovania sa realizovalo v organizačnom
riadení školy a vo výchovno-vzdelávacom procese.
Môžeme konštatovať na základe vyhodnotenia práce MZ, koncoročného hodnotenia žiakov a
kontrolnej činnosti vedenia školy, že sa nám priebežne darilo plniť ciele školy. Vedenie školy
zabezpečovalo aj adekvátne podmienky na zvyšovanie kompetencií našich učiteľov.
Naším strategickým cieľom je dosiahnuť kvalitatívne zlepšenie kompetencií našich žiakov,
vybudovanie vedomostnej spoločnosti za aktívnej podpory IKT a výučby anglického jazyka. V
danom školskom roku sme realizovali úlohy strategického rozvoja školy a pedagogickej
koncepcie školy.
Jednotlivé ciele rozpracované v špecifických úlohách sa nám podarilo splniť.
Podali sme rozvojový projekt, ktorý vyhlásila Nadácia pre deti Slovenska, a to 1.ročník
Grantového programu Rád chodím do škôlky. Grantový program bol podporený z Nadačného
fondu spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, jeho hlavným cieľom bol rozvoj bezpečného a
pre deti priateľského prostredia v jasliach a v materských školách, ale nebol podporený a zaradený
k získaniu financií.
V budúcom roku sa budeme snažiť hľadať rôzne zdroje na dosiahnutie materiálno-technického
zabezpečenia potrebného na plnenie strategických cieľov a pedagogickej koncepcie školy.
18
l) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a
treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.1 písm. o):
Pozitívne výsledky v napĺňaní pedagogickej koncepcie školy

Naša pedagogická koncepcia vychádza z princípov humanisticko-tvorivého učenia.
Dávame šancu uspieť všetkým deťom na základe ich vývojových predpokladov učenia.
Snažíme sa pomáhať deťom vytvárať si vlastný hodnotový systém za pomoci tvorivého
učenia a upevňovania si prosociálneho cítenia.

Vytvárame žiakom kreatívny priestor pre rozvíjanie ich talentu prostredníctvom
projektového učenia, záujmovej činnosti, prípravou na súťaže.
Pedagogickí zamestnanci sa aktívne podieľajú na plnení projektových zámerov školy, do
ktorých je škola zapojená.
Pedagogickí zamestnanci aktívne spolupracovali pri tvorbe učebných plánov a učebných
osnov.


Oblasti, v ktorých je potrebné zlepšiť úroveň výchovy a vzdelávania




Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov.
Zefektívniť procesy učenia za podpory IKT.
Skvalitniť prípravu učiteľov zameranú na rozvoj vyšších poznávacích funkcií v procese
učenia sa žiakov.
Vytvárať konkurencieschopné pracovné prostredie školy.
Návrh opatrení




Vytvárať podmienky pre zabezpečenie stopercentnej odbornosti vyučovania.
Podnecovať rodičov problémových žiakov k aktívnej spolupráci so školou i v kooperácii
so psychológom a CPPPP v Trnave.
Vytvoriť kvantitatívne materiálno-technické podmienky na efektívne využívanie IKT v
procesoch učenia v bežných triedach.
Podporovať a motivovať učiteľov k priebežnému vzdelávaniu zameranom na
modernizáciu procesov vzdelávania žiakov.
SWOT Analýza
19
SILNÉ STRÁNKY











výučba
anglického
jazyka
od
prvého
ročníka
didaktická technika a
PC učebňa
dobrá spolupráca so
zriaďovateľom
poloha a prostredie
školy
prezentácia školy na
verejnosti
škola rodinného typu
realizovanie plaveckých
výcvikov,
exkurzií,
besied, súťaží
kvalitný pedagogický
zbor a postavenie školy
v rámci obce
vybavenie školy
poskytovanie možností
zapojiť
sa
do
mimoškolských aktivít
uplatňovanie
moderných vyučovacích
metód
PRÍLEŽITOSTI




dobré podmienky pre
vzdelávanie žiakov
výborné podmienky na
zavádzanie informačnokomunikačných
technológií
nízky počet žiakov v
triedach
len žiaci I. stupňa –
SLABÉ STRÁNKY


škole chýba telocvičňa
predsudky
rodičov
a verejnosti
o málotriednej škole
RIZIKÁ


nepriaznivý
demografický vývoj
nedostatok finančných
prostriedkov
20

rodinná atmosféra
výučba
anglického
jazyka už od prvého
ročníka
m) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom, rodičom, vzájomné
vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami,
ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú
Základná škola spolupracuje s:
· Obecným úradom Vlčkovce
· Rodičovským združením pri ZŠ s MŠ Vlčkovce
· Radou školy pri ZŠ s MŠ Vlčkovce
· MŠ Vlčkovce
. CPPaP Trnava
Spolupráca s Obecným úradom Vlčkovce je dlhodobo na výbornej úrovni, každoročne nám
pomáha zabezpečiť niekoľko vydarených akcií. Dôležitou súčasťou je aj jeho morálna podpora
tejto škole a pedagogickému zboru. Medzi zriaďovateľom a školou vládnu dobré pracovnopriateľské vzťahy.
Rodičovské združenie prispievalo žiakom na občerstvenie a cestovné na olympiády a súťaže, na
rôzne darčeky a ceny, na knihy pre najlepších žiakov na záver školského roka.
Spolupráca s radou rodičov nebola na želanej úrovni. Rodičia nie sú veľmi aktívni pri spolupráci
v aktivitách, či akciách školy. Nemajú záujem nielen pripraviť pre svoje deti činnosť, ale ani sa jej
zúčastniť po pozvaní zo strany školy.
Spolupráca s Radou školy je na dobrej úrovni.
n) Sponzori školy:
Poďakovanie Riaditeľstva ZŠ s MŠ Vlčkovce patrí sponzorom, ktorí finančne alebo darom
pomohli škole pri plnení cieľov.
21
Zber papiera prebiehal celý školský rok a v mesiaci jún sa mohli zúčastniť formou súťaže i naši
žiaci, zisk bol 310,80 €. Tieto peniaze boli poukázané na účet rodičovského združenia.
Ďakujeme rodičom i priateľom školy, ktorý nám poukázali 2 % z dane, čo činí sumu 916,89 €,
získané peniaze budú použité na kúpu nového nábytku do tried ZŠ a na nákup didaktických
pomôcok pre žiakov i deti MŠ.
Všetky informácie sú dostupné na internete: www.zssmsvlckovce.edupage.org
Vlčkovce, 30. 8. 2013
PaedDr. Mgr. Iveta Krchňáková
riaditeľka školy
22
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a