Referencje
Finlandia
Gdańsk
Szczecin
Rosja
Estonia
Warszawa
Wrocław
Polska
Świebodzice
Niemcy
Kraków
Ukraina
Austria
Włochy
Węgry
Chorwacja
Bułgaria
Gruzja
Hiszpania
Grecja
Turcja
Syria
Liban
Irak
Iran
Izrael
Arabia
Saudyjska
Firma AJAN® do tej pory wyprodukowała i sprzedała około 6 tys. maszyn użytkowanych na całym świecie. W ostatniej dekadzie firma
bardzo mocno postawiła na sprzedaż przecinar­ek plazmowych. Do tej pory sprzedano ich około 800 sztuk, z czego ponad połowę do
firm spoza Turcji.
Nasze przecinarki pra­cują między innymi w takich krajach, jak:
Polska, Chorwacja, Ukraina, Węgry, Grecja, Ro­sja, Estonia, Niemcy, Austria, Hiszpania, Włochy, Liban, Syria, Iran, Arabia Saudyjska, RPA,
USA, Irak, Finlandia, Bułgaria, Gruzja, Kuwejt, Mongolia, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael
2
AJAN, historia, opis firmy
Turcja jest jedną z 20 największych potęg gospodarczych
świata. W ostatnich latach weszła w okres dynamicznego
rozwoju. Również w tym czasie widoczny jest duży wzrost
eksportu sektora maszyn do ob­róbki metali.
Firma AJAN® została założona w 1973 r. Początkowo, jako
nie­wielkie przedsiębiorstwo, zajmowała się budową sil­
ników oraz serwonapędów. W 1975 r. firma zajęła się pro­
dukcją maszyn, głównie frezarek i to­k arek. Maszyny te
spełniały standardy i były niezawodne. AJAN® ciągle się
rozwijał poprzez udoskonalanie swoich maszyn, m.in.
przez wdrożenie sterowania numerycz­nego (CNC). Dłu­
goletnie badania, analiza rozwoju (w budowie maszyn),
efektywne zarzą­dzanie kosztami, a co za tym idzie – ni­
skie ceny maszyn, sprawiły, że firma zy­skała powszechne
uznanie. Siłą firmy jest wykwalifikowana ka­dra. Firma za­
trudnia około 200 osób - świetnych fachowców, dosko­
nałych mechaników i serwisantów, do­świadczonych kon­
struktorów i elektro­ników, a co najważniejsze rzetelnych
i sumiennych pracowników. Wszyscy tworzą niezawodne
rozwiąza­nia, które spełniają wysokie wymaga­nia klientów.
Produkcja w firmie jest podzielona na kilka działów. Każ­
dy z nich odpowie­dzialny jest za poszczególne elementy,
które po złożeniu tworzą idealne i nie­zawodne maszyny.
Pozwala na to moc­no rozbudowana linia produkcyjna, wy­
posażona w nowoczesny i bogaty park maszynowy. AJAN®
jest producentem takich elementów jak: źródła, stoły, fil­
trowentylacje, palniki, sterowanie, a na­wet silniki czy ser­
wonapędy. Dzięki takiej niezależności urządzenia często są
udo­skonalane, a reakcja na jakiekolwiek pro­blemy jest na­
tychmiastowa. Taka ela­styczność ułatwia konfigurację ma­
szyn wedle potrzeb klientów.
Firma jest również producen­tem części szybko zużywal­
nych. Ich ja­kość i wytrzymałość jest porównywalna do
sprzętu światowej czołówki produ­centów (potwierdzają
to firmy, które pracują na naszych przecinarkach). Zacho­
wują one wysokie standardy, a ich cena jest niższa o około
20-30% w porównaniu do cen konkurencji.
3
AEP
AEP® jest firmą, która powstała w 2009 r.
Jako polski oddział firmy AJAN® dbamy o polskich klientów. Zaj­
mujemy się obsługą i serwisem, biorąc pełną odpowiedzialność
za sprzedawane maszyny. Jesteśmy po to, by szybko i skutecz­
nie reagować na potrzeby klientów. W siedzibie firmy, w Świe­
bodzicach (Dolnośląskie), posia­damy przecinarkę „DEMO”, na
której mo­żemy przeprowadzić pokaz cięcia oraz zaprezentować
wszystkie możliwości ma­szyny. W naszym magazynie mamy pe­
łen asortyment części zamiennych i eks­ploatacyjnych, które tra­
fiają do klienta w ciągu 24-48 godzin od momentu otrzymania
zamówienia.
Gwarancja do czterech lat i szybkie reakcje serwisu w wypadku
jakichkol­wiek problemów (do 48 godzin, na te­renie całej Polski)
sprawiają, że firma AEP® jest godnym zaufania partnerem oferują­
cym wysokiej jakości maszyny i produkty.
Pracownicy AEP® to wykwalifikowa­ny zespół ludzi dbających o klientów w Pol­sce. Mogą oni liczyć na naszą pomoc, a także na fachowe
szkolenia w zakre­sie obsługi maszyn i oprogramowania. Nasi monterzy i ser­wisanci to specjaliści, którzy zdobywają wiedzę podczas
szkoleń organizowanych w firmie AJAN®. Dla AEP® przyszłość to ciągłe budo­wanie mocnej pozycji na polskim ryn­ku poprzez wdroże­
nie nowych rozwią­zań i technologii, a także wypracowanie pozytywnych relacji z klientami dzięki sprawnemu serwisowi.
4
Przecinarki plazmowe
Przecinarka plazmowa SHP to nowo­czesne i innowacyjne urządzenie opar­
te na konstrukcji bramowej. Portal wyko­nany jest z lekkiego, a zarazem
usztyw­nionego profilu, co gwarantuje dużą dynamikę i precyzję procesu
cięcia. Ser­womechanizmy AC prądu przemienne­go odpowiedzialne są
za napęd maszyny we wszystkich czterech osiach. Najnow­sze osiągnięcia
w dziedzinie informatyki pozwoliły na dostosowanie sprawdzonego i stabil­
nego sterownika do najwyższych wymagań klientów.
Rodzaj źródła
EP 100
EP 200
SHP 130
SHP 260
SHP 460
Moc
100 A
200 A
130 A
260 A
460 A
Technologia
Konwencjinalna
High Defenition
zakres cięcia jakościowego
stal konstrukcyjna
2-20 mm
2-32 mm
0,5-30 mm
0,5-65 mm
0,5-100 mm
stal nierdzewna
3-20 mm
3-32 mm
0,8-20 mm
0,8-60 mm
0,8-95 mm
aluminium
3-20 mm
3-32 mm
1,2-25 mm
1,2-50 mm
1,2-65 mm
Premierę światową systemu dwuźródłowego firma AJAN® zrealizowała w roku
2007 w topowym modelu SHP 460®. Maszyna ta posiada dwa palniki, które pra­
cują jednocześnie z maksymalną mocą 260 A każdy. Stanowiło to jak dotąd stan­
dard w wypalaniu plazmowym. Nowatorskie rozwiązanie maszyny SHP 460®
łączy te możliwości, a zarazem pozwala na użytkowanie jednego palnika z mocą
460 A. Taka konstrukcja przecinarki jest w stanie przeciąć stal do 150 mm. Pręd­
kość, którą przy tej operacji uzyskujemy przerasta urzą­
dzenia konkurencyjne zasilane źródłami o mocy 600 A,
nie tracąc przy tym znakomitej jakości cięcia w technolo­
gi High Defenition. System SHP 460® stanowi najnowo­
cześniejsze rozwiązanie zaprezentowane komercyjnie.
5
Sterownik
Sterowanie AJANCNC 952® bazuje na komputerze przemysło­
wym zasilonym w procesor P3 1.2 GHZ CPU zapewnia szybką
reakcję sterowania oraz bardzo niską awaryjność. Posiada wiele
niezbędnych funkcji potrzebnych do szybkiej i sprawnej pracy
operatorów.
Do największych zalet tego systemu zaliczamy:
∙ odporny na zaniki zasilania system bazujący na DOS-ie,
∙ 41 podstawowych form geometrycznych zwanych
„MAKRAMI”,
∙ AJANCAD® zainstalowany na sterowniku, umożliwia konstru­
owanie rysunków na maszynie,
∙ ustawianie krzywizny blachy,
∙ powtórne pozycjonowanie palnika po zaniku prądu,
∙ baza parametrów dla cięcia plazmowego jak i tlenowego,
∙ możliwość ingerencji w proces cięcia za pomocą pilota ręcz­
nego,
∙ transmisja danych za pomocą usb, dyskietki 3.5` oraz sieci.
Firma AEP® umożliwia klientowi wybór rodzaju pomiaru wy­
sokości blachy. W zależności od sytuacji (materiału) operator
może wybierać pomiędzy pomiarem łukowym, dotykowym
i pojemnościowym. Opcja ta aktywna jest wyłącznie podczas
procesu przebijania. W cyklu cięcia sterownik zawsze przełącza
pomiar automatycznie na łukowy.
∙ Pomiar łukowy – stosowany jest przy cienkich materiałach,
gdzie pomiar dotykowy może spowodować przesunięcie ma­
teriału, natomiast napięciowy ze względu na rdze źle odczytu­
je jego wartości.
∙ Pomiar dotykowy – używany jest przy blachach grubszych
i zardzewiałych.
∙ Pomiar pojemnościowy to najstarsza metoda badania
wysokości blachy, jednak zawodzi na brudnych arkuszach
i podczas mierzenia wysokości przy krawędzi.
AJANCAD® to program CAD,
zainstalowany na sterowniku.
Program ten umożliwia szyb­
ką ingerencję operatora w ry­
sunek, służący do wypalenia.
Operator jest w stanie szybko
dodać bądź usunąć brakujące
elementy. Program służy rów­
nież do edytowania, skalowa­
nia, obracania i odbicia lustrza­
nego gotowych programów.
Rodzaje pomiaru wysokosci blachy
łukowy
dotykowy
Trasowanie liniowe i punktowe
Przecinarki plazmowe wyposażone w źródło klasy HD [SHP 130®
i SHP 260®] standardowo posiadają moduł trasowania liniowego
i punktowego.
Umożliwiają one żłobienie o określonej głębokości we wskaza­
nych miejscach na blasze.
Jako przykład zastosowania tej opcji można podać linie gięcia lub
spawania dla trasowania liniowego, a punkty do rozwiercenia dla
trasowania punktowego.
Szybką zmianę technologii trasowania na cięcie i odwrotnie
umożliwia automatyczna konsola gazowa EAK 130® umieszczo­
na na suporcie plazmowym.
6
pojemnościowy
System uwzględniający
zużycie elektrody
Ta opcja istnieje tylko w systemach AJAN®. Elektroda zainstalowana w palniku zużywa się podczas przebić. Jest to jedno­
znaczne ze spadkiem napięcia nawet do 20 V. Ten spadek wykorzystywany jest do pomiaru wysokości cięcia. Dla przykładu,
palnik ustawiony na wysokości 3 mm jest w stanie uzyskać do 1000 przebić. Opcja ta ma 3 funkcje działania systemu:
∙ THC OFF®
∙ THC ON®
∙ THC OTO®
Podczas funkcji THC OTO®, łuk napięcia róż­
nicowego dla każdego przebicia posiada
punkt odniesienia, który umieszczony jest
w środku dyszy. Różnica w napięciu prze­
kształcana jest w sterowniku CNC i koryguje
automatycznie położenie palnika.
AJAN® system nadzoru elektrody
THC OTO®
System konwencjonalny
High Speed Machining
Funkcje HSM® opiera się na kontrolowaniu tysięcy punktów pomiarowych i kalkulowaniu potrzebnej prędkości. W opcję tę
wchodzi również funkcja „cornera”, w której przejazd po łuku jest ograniczany do odpowiedniej wartości. Czyni się to, aby
uzyskać jak najlepszą jakość cięcia. Nie wyklucza to użycia w niektórych przypadkach pętli rogowych. Funkcja ta może być
użyta przy cięciu tlenowym jak i plazmowym.
MicroJoint® jest dostępny tylko w przecinarkach marki
AJAN®. Opiera się na celowym niedocinaniu detalu w jed­
nym, bądź kilku miejscach. Innowacyjność tego systemu
polega na płynnym obniżeniu amperażu podczas procesu
cięcia. Funkcja ta zapobiega wpadaniu mniejszych detali do
środka stołu.
5x0® jest funkcją w standardowym wyposażeniu urządzenia i pozwala na ustawienie pięciu punktów zerowych w zakresie
obszaru roboczego. Wykorzystywana jest głównie przez firmy posiadające duże przecinarki. Funkcja ta pozwala na wpisanie
pięciu różnych programów, które będą wypalane w ustalonej kolejności, a początek każdego z nich wskazany jest poprzez
jeden z pięciu punktów zerowych.
7
Firma AJAN® przygotowała system wentylacji i filtracji umożliwiają­
cy odciąganie i neutralizowanie szkodliwych dla zdrowia pyłów i dy­
mów (nawet tych niewidocznych) powstających podczas procesu
cięcia plazmowego. Składa się on głownie z jednostki wentylacyjnej,
filtra i stołu odciągowego.
Stół odciągowy
AJAN® Clean Air
∙ Podzielony jest na sekcje. Każda z nich aktywowana jest podczas przejazdu
przecinarki nad daną sekcją.
∙ W stole odciągowym klapy zamykające napędzane są mechanicznie.
To duży atut naszej konstrukcji, dzięki której mechanizm otwierania klap
jest bardziej wytrzymały, tańszy i łatwiejszy w eksploatacji.
∙ W skład wchodzi urządzenie przystosowane do pochłaniania dużych ilości
płomieni.
Filrtowentylacja
System filtrowentylacji produkowany jest w 4 różnych wielkościach, zależnie od wymiarów sto­
łu roboczego. Każdy z wkładów zawiera 24 m2 odpornego na płomienie papieru filtrującego.
Cała jednostka jest kontrolowana przez elektroniczny oczyszczacz filtrowy. Każdy system jest
wyposażony w ochronę przeciw płomienną. System ochronny skonstruowany jest w taki spo­
sób, aby wyłapywał wszystkie zajarzone cząsteczki, niedopałki itp. i przechowywał je w schow­
ku, skąd mogą zostać łatwo usunięte.
8
Model filtrowentylacji
Q
m³/h
Numer wkładu
Metraż
m²
AJF6
4000
6
144
AJF8
6000
8
192
AJF12
8000
12
288
AJF16
10000
16
384
Palnik
plazmowy
Palniki plazmowe SCT 130® / SCT 260® / SCT 460® zo­
stały wdrożone w 2009 r. Nowy model pozwala jeszcze
efektywniej wykorzystywać gazy technicznie. Przy użyciu
części eksploatacyjnych HiLife® umożliwiają wydłużenie
ich żywotności nawet do 50%.
Standardowo wyposażony jest w pojemnościowy czujnik
odległości, który został wbudowany w korpus palnika, tak
samo jak czujnik pomiaru napięcia łuku plazmowego. Typ
palnika SCT został przygotowany do współpracy z auto­
matyczną konsolą gazową EAK 130®, a czujnik antykoli­
zyjny chroni go przed uszkodzeniem mechanicznym.
Palnik autogenowy
Palnik autogenowy ME TL/TR® został skonstruowany i wyprodukowany przez firmę AJAN® aby
zminimalizować stopień utraty kontroli nad procesem cięcia. Standardowo wyposażony jest on
w zapalarkę i pojemnościowy czujnik odległości. Znakomicie współpracuje on z automatyczną
konsolą gazową CAK 100® i czujnikiem antykolizyjnym.
Głowica 3D
System skierowany jest do firm, które zmuszone są do częstego spawania wy­
palonych części. Kąt odchylenia palnika względem arkusza blachy został ograni­
czony do 48° a kąt obrotu głowicy to 585o, co umożliwi przygotowanie każdej
fazy spawalniczej podczas bezpośredniego cięcia. Obsługa systemu została ogra­
niczona do niezbędnego minimum. Całe programowanie odbywa się wyłącznie
w sterowniku. Zakres całkowitego ukosowania uzależniony jest od agregatu pla­
zmowego, jednak maksymalna grubość blachy do ukosowania to 35 mm w stali
konstrukcyjnej.
9
System cięcia rur
System do cięcia rur - BKM® składa się z obrotnika pracującego poza obszarem robo­
czym przecinarki wykorzystując suport plazmowy lub gazowy. Funkcja ta realizowana
jest przez palnik umieszczany na suporcie, który ustawia się centralnie nad paloną
rurą. W tym celu suport wyjeżdża na przedłużenie belki poprzecznej poza obszar
roboczy stołu. System wyposażony jest w specjalną głowicę obrotową z uchwytem
gwarantującym prostopadłość cięcia w odniesieniu do osi rury.
Wychodząc na przeciw firmom, których całkowita produkcja, bądź jej zdecydowana
część, ukierunkowana jest na obróbkę rur oraz profili kwadratowych. AJAN® oferu­
je (opracowaną oraz przygotowaną przez siebie) maszynę BKM-CNC®. Jest ona
przystosowana wyłącznie do szybkiej, sprawnej a zarazem dokładnej ich obróbki.
Charakterystyka tego urządzenia przedstawia się niezwykle obiecująco, gdyż mini­
malne źródło plazmowe to SHP 130®. W połączeniu z automatyczna konsolą gazową
EAK 130® i sterowaniem numerycznym AJANCNC 952® tworzy wysokogatunkową
bazę do cięcia rur ze stali konstrukcyjnej, nierdzewnej i chromo-niklowej.
10
BKMCNC
6300
BKMCNC
6600
Oś X (długość rury)
6000 mm
6000 mm
Min. średnica rury
50 mm
200 mm
Max. średnica rury
300 mm
600 mm
Max. grubość ścianki
10 mm
16 mm
Firma AEP® oferuje dwa zróżnicowane oprogramowania CAD/CAM pozwalające w pełni wykorzystać możliwości przecina­
rek plazmowych, tlenowych i laserowych. AEP®/AJAN® powierzyło funkcję dostawcy programu CAD/CAM liderowi w dzie­
dzinie rozwiązań obróbki blachy firmie Lantek. Innym programem stosowanym przez AEP® jest AJANnest®, skierowany
głównie do klientów niewymagających tak mocno skonfigurowanego oprogramowania.
Expert II Cut Moduł Duct
Technicznie zawansowany program wypo­
sażony w moduł rysunkowy, nestingowy,
zarządzający, raportowy i weryfikacyjny.
Moduł do tworzenia kształtek i kanałów
wentylacyjnych
Moduł Flex 3D
Moduł „FLEX 3D” służy do rozcinania i obrabia­
nia rur. Możliwość projektowania w 2D jak i 3D.
Podstawowe oprogramowanie AJANnest® składa się z modułu rysunkowe­
go i symulacyjnego oraz automatycznego nestingu. Program ten posiada
wszystkie opcje potrzebne do sprawnej obsługi przecinarek plazmowych.
Moduł
rysunkowy
Moduł
nestingowy
11
Przecinarka laserowa
– technologia światłowodowa - Fiber
„W 2010 r. firma AJAN® dołączyła do światowej czołówki producentów maszyn CNC wdrażając przecinarkę laserową w technologii światłowodowej - Fiber”
Przewaga technologi FIBER nad CO2:
∙ minimalne chłodzenie,
∙ szczelna budowa nie wymaga ciągłego utrzymywania ciśnie­
nia w rezonatorze,
∙ brak pompy próżniowej,
∙ wysoka sprawność,
∙ brak optyki wewnętrznej,
∙ brak zużycia gazów rezonatorowych,
∙ brak luster optyki zewnętrznej, nie zachodzi potrzeba utrzy­
mywania ścieżki wiązki w nadciśnieniu,
∙ brak strat w postaci powietrza czy azotu,
∙ brak szczelnych harmonijek na osi X, Y i Z,
∙ brak generatora; brak lampy [część szybko zużywalna w CO2],
∙ brak luster w rezonatorze,
∙ brak części ruchomych [np. turbina],
∙ ograniczona ilość potrzebnego miejsca,
∙ pobór mocy [czuwanie] 11 razy mniejszy,
∙ pobór mocy [praca] 4 razy mniejszy,
∙ brak filtrów, kwarcowych rur czy wentylatorów,
[w CO2 są to części eksploatacyjne].
Główne zalety FIBER:
∙ przesunięcia ogniskowej w trakcie procesu cięcia są wielokrotnie mniejsze w technologii FIBER, możliwe jest zastosowanie lżej­
szych i mniejszych elementów optycznych,
∙ transport wiązki laserowej odbywa się za pomocą przewodu światłowodowego, a nie jak w przypadku laserów CO2, poprzez bardzo
drogą i przy tym awaryjną optykę zewnętrzną (zwaną też Flying optic),
∙ utrata energii pomiędzy źródłem lasera a obrabianym materiałem jest znacznie obniżona, co z połączeniem niższej długości fali
i wyższą gęstością energii umożliwia cięcie materiałów w podobnej prędkości laserem FIBER o mocy 400-500 W w porównaniu do
źródła laserowego 2,0 kW CO2,
∙ cięcie materiałów refleksyjnych jak mosiądz czy miedź nie stanowi większego problemu, w odróżnieniu od technologii CO2,
∙ nie awaryjne i bezobsługowe źródło,
∙ niższy pobór prądu,
∙ szybsze i dokładniejsze cięcie,
∙ szeroki zakres ciętych materiałów,
∙ laser klasy FIBER znacznie wydajniejszy od konwencjonalnej technologii CO2 czy YAG.
12
Porównanie technologii CO2 i FIBER
Technologia FIBER w porównaniu z najbardziej rozpowszechnioną na naszym rynku CO2 wypada o wiele korzystniej. Dowo­
dem na to jest zestawienie porównawcze wspomnianych technologii, gdzie przedstawione wartości świadczą o mniejszej
awaryjności i szybszej amortyzacji przecinarki laserowej typu FIBER.
Porównanie kosztów eksploatracji CO2 i FIBER
25
22
Zużycie energii elektrycznej
2,0
Części zamienne
1,52
20
1,5
15
0,99
1,0
10
8,4
6,6
5
6
0,45
0
kW
Źródło
Chłodnica
CO2
0,5
4
2,35
Źródło-czuwanie
0,5
Chłodnica-czuwanie
0,0
FIBER
0,37
0,32
0
Lampa
0
Gazy
0,22
0,21
0
0
Optyka Pompa
CO2
0
Filtr
0,22
0,15
0
0,16
0
Rury Wentylator Pozostałe
kwarcowe
FIBER
Ograniczenia przecinarki typu FIBER:
2,0 o długiej ogniskowej, prezentowanym laserem można
∙ brak 25
zdolności do cięcia grubych materiałów. Stosując głowicę
ciąć jakościowo stal do grubości 5 mm, a rozdzielająco do 8 mm. W praktyce jednak jest to rozwiązanie idealne dla cięcia
cienkich
20 materiałów: blach stalowych do 4 mm, aluminium do 3 mm, nierdzewnej do 3 mm,
1,5 guma, tworzywa (szczególnie przezroczyste),
∙ słaba jakość cięcia materiałów organicznych takich jak drewno,
∙ konieczność stosowania specjalnych okularów ochronnych przy obsłudze (o ile przy laserze CO2 zwykłe szkło czy pleksi
15przed odbiciami to przy światłowodzie należy stosować materiały nieprzezroczyste dla światła widzialnego).
chroni
1,0
10
5
0
0,5
0,0
13
Frezarki, wiertarki
Seria DMC-NC
150
215
415
615
202
252
402
602
Obszar roboczy
w osi X (w mm)
1500
2000
4000
6000
2000
2500
4000
6000
Obszar roboczy
w osi Y (w mm)
1500
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
Ruch w osi Z
400 mm
Prędkość ruchu dla osi X,Y,Z
6000 mm / min
Blokowanie narzędzia
400 mm
Silnik główny
5,5 kW – 7.5 kW
Obroty silnika głównego
100 – 2000 obr. / min
Silniki osi X,Y,Z
1 kW
Silnik układu chłodzącego
0,4 kW
Dokładność pozycjonowania
Oś X
0,1 mm
Oś Y
0,01 mm
Program
DIN / ISO + DXF + CAM
Test programu
Symulacja graficzna
Dokładność śledzenia
1 mikron
Podprogramy
4 szt.
Max. średnica narzędzia
5 – 40 mm
Hydrauliczna wymiana narzędzia
Tak
Offset narzędziowy
Opcjonalnie
AJAN® to również producent frezarek, wiertarek z głównym naciskiem na centra CNC. W bardzo
bogatej historii firmy udało się jej wdrożyć urządzenia tego typu do największych firm w Turcji oraz
wielu krajach na całym świecie. Maszyny AJAN® charakteryzują się wysoką dokładnością prowadze­
nia i pozycjonowania, a automatyczna wymiana maksymalnie 9 narzędzi dodatkowo przyśpiesza
i ułatwia pracę.
14
Certyfikaty, nagrody
Firma AJAN® jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród i
wyróżnień, posiada najwyższe, wymagane w branży cer­
tyfikaty. Bierzemy udział w wielu branżowych imprezach
targowych na całym świecie gdzie możemy zaprezentować
wysoką jakość oferowanych maszyn oraz zapoznać naszych
klientów z ciągle wdrażaną przy AJAN® nowoczesną tech­
nologią.
Mamy ciągły kontakt z firmami zainteresowanymi maszyna­
mi CNC. Tylko w bezpośredniej relacji z klientami możemy
w pełni zaprezentować atuty naszych maszyn - ich precyzję,
łatwość obsługi i szeroką gamę możliwości.
15
AJAN Elektronik Ltd.
Adres: 10039 Sok. No:4 AOSB- Çiğli/İzmir 35620 TÜRKİYE
Tel: +90 (0) 232 444 2526
Web: http://www.ajancnc.com e-mail: [email protected]
AEP - Ajan Engineering Polska
ul. Ciernie 18, 58-160 Świebodzice
e-mail: [email protected]
tel/fax: (+48) 74 854 33 19
(+48) 603 440 185, (+48) 603 440 188
DYSTRYBUTOR
Download

AJAN - AEP