BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BAYRAKLI OKUL EĞİTİM
KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
PROJE TANITIM TOPLANTISI
PROJE BAŞVURU SAHİBİNİN ADI:
BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJENİN ADI:
BAYRAKLI OKUL EĞİTİM KALİTESİNİN
ARTTIRILMASI PROJESİ
PROJENİN UYGULANACAĞI YER:
BAYRAKLI
İlçemiz sınırlarında yer alan resmî, özel,okul öncesi,
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders
programlarının yanında eğitim - öğretim kalitesinin
artırılmasına yönelik uygulamaya konulan bilimsel,
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak
çalışmaların planlanması, uygulanması ve bir veri
tabanında değerlendirilmesi yapılarak okullarda gelişim
yönünde değişimlerin sağlanması.
BAYRAKLI OKAP
PROJENİN SÜRESİ:
1+3 YIL (1 YIL PİLOT +3 YIL)
PROJE ORTAKLARI:
•BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM OKULLAR
•BAYRAKLI KAYMAKAMLIĞI
•BAYRAKLI BELEDİYESİ
•BAYRAKLI RAM
•BAYRAKLI HEM
•BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
•BAYRAKLI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
•İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
•SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
BAYRAKLI OKAP
Okullardaki eğitim niteliğini
arttırmak
Okullarda sürdürülebilir
gelişim stratejilerinin
oluşturulmasını sağlamak
BAYRAKLI OKAP
Projeli eğitim kültürü
oluşturmak
Araştıran, sorgulayan, çözüm
üreten, analitik düşünen
bireyler yetiştirmek
BAYRAKLI
OKAP
BAYRAKLI OKAP
Okulları etkinlik ve projeler
kapsamında harekete geçirmek
Okulların misyon, vizyon ve
stratejik planlarıyla uyumlu
daha çok faaliyetler yapmasını
sağlamak
BAYRAKLI OKAP
Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen
tüm bilimsel, sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif faaliyetlerin
veri tabanına işlenip, sonuçların
değerlendirilmesini sağlamak
BAYRAKLI OKAP
Çalışanların bilgi birikimini
arttırarak yaptıkları faaliyetleri
ödüllendirmek
Çalışanlar arasında sinerji
yaratarak ekip bilincini
geliştirmek
Okul çevre işbirliğini geliştirmek
BAYRAKLI OKAP
PROJENİN HEDEFİ:
Bayraklı İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı okulların
yapılacak olan mevcut durum
analizi sonucu elde edilen
verilerin bilimsel, sosyal,
kültürel , sanatsal ve sportif
faaliyetler alanında kademeli
olarak üç yılda %60 arttırılması.
(1.yıl:%10, 2.yıl:%20, 3. yıl:%30)
BAYRAKLI OKAP
BEKLENEN SONUÇLAR
•Okullarda sosyal, kültürel, akademik gelişme
desteklendi, böylece eğitimin niteliği arttırıldı
•Okullarda kurum kültürü, aidiyet duyguları
geliştirildi.
•Eğitim heyecanı canlandırıldı.
•Stabil okul modelleri yerine dinamik, gelişim
yönünde değişen, yenilikçi okul ortamları
oluşturuldu.
•Okulların çevreye etkisinin arttırılmasıyla daha
bilinçli velilerle desteklenen mutlu öğrenci
profilleri oluşturuldu.
BEKLENEN SONUÇLAR
Kültürel değerlerimizin korunarak geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuldu.
 İzlenilebilir ve değerlendirilen bir gelişim sağlandı.
 Okul ortaklıkları sağlanarak bölgeler arası koordinasyon
ve fırsat eşitliği sağlandı.
 Sağlık,temizlik ve hijyene önem veren okullar
oluşturuldu.
 Ekip bilinci oluşturuldu, yaratılan sinerjiyle okulların
gelişimine katkıda bulunuldu.
 Sivil Toplum kuruluşlarının eğitim öğretime katkısı
sağlandı.
 Kardeş okul kampanyalarıyla şehirçi, şehirler arası okul
etkileşimi güçlendi.

BAYRAKLI OKAP
GEREKÇELENDİRME
Projenin, Milli Eğitimin temel amaçları ve öncelikleri ile ilgisi
1) 05/01/1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanununun 52. Maddesi,
(2) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanununun 62. Maddesi,
(3) Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının
Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesinin 5. Maddesi,
(4)TKY uygulaması ödül yönergesi
(5) 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2’ nci maddesi

(6) 06/01/2006 tarih ve 9972 sayılı Strateji Geliştirme
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 4. 5. ve 6. Maddeleri,

(7) 25/06/2010 tarih ve 4194 sayılı Milli Eğitim
Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimi
Yönergesinin 6. ve 7. Maddeleri

(8) 07/09/2013 tarih 28758 sayılı Orta Öğretim
Kurumları yönetmeliği

(9)13/1/2005 tarih 25699 sayılı Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği

(10)21/7/2012 tarih 28360 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği
BAYRAKLI OKAP
PROJE FAALİYETLERİ
Projemiz 10 ana bileşenden oluşmaktadır.
1.Proje Üst Kurulunun Oluşturulması
2.Proje ile ilgili kaynak doküman
oluşturulması
3. Okullarda proje ekiplerinin oluşturulması
4. Hedef konularda mevcut durum
analizlerinin yapılması.
5. Proje ekiplerine hazırlayıcı ve teknik
eğitimlerin verilmesi.
PROJE FAALİYETLERİ
6.Web sayfası hazırlanması,
7.İzleme değerlendirme ve ara
değerlendirme çalışmalarının yapılması
8.Görsel ve yazılı dökümanların çoğaltılıp
dağıtılması,
9.Sivil toplum kuruluşları,tüm paydaşlar ve
basın-medya mensuplarına proje ile ilgili
bilgi verilmesi
10.Dönem sonlarında periyodik olarak ödül
törenlerinin yapılması
BAYRAKLI OKAP
PROJE ÜST KURULU
Proje Koordinatörü:
Hasan KAPSIZ(Bayraklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü)
Proje Yürütme Kurulu:
Serap YILDIZ TURAN (Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü)
Cesim ZEYDAN (Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sodak Ortaokulu Müdürü)
Özlem AKSU (Sıdıka Dilek Üstün Anaokulu Müdürü)
Saniye Kuleli (Çamkıran Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni)
Ayça ŞENER (Çamkıran Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni)
Gamze TANAYDIN YILDIRIM (Ali Osman Konakçı MTAL İngilizce Öğretmeni)
BAYRAKLI OKAP
Proje sürecinde proje üst kurulunun
yapacağı çalışmalar iş paketlerinin
oluşturulmasıyla
gerçekleştirilecektir.
BAYRAKLI OKAP
İŞ PAKETLERİ
İŞ PAKETİ 1: Temaların belirlenmesi, mevcut durum analizlerinin
oluşturulması.
İŞ PAKETİ 2: Değerlendirme kriterlerinin oluşturulması
İŞ PAKETİ 3: Proje metninin hazırlanması
İŞ PAKETİ 4: Proje veri tabanının, web sitesinin oluşturulması
İŞ PAKETİ 5: Proje ile ilgili belge, bilgi ve dökümanların hazırlanması
BAYRAKLI OKAP
İŞ PAKETİ 6: Proje yürütme el kitapçığının hazırlanması
İŞ PAKETİ 7: Proje ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme
toplantılarının planlanması ve yürütülmesi
İŞ PAKETİ 8: Projenin izleme değerlendirme faaliyetlerinin
planlanması ve yürütülmesi
İŞ PAKETİ 9: Proje final çıktılarının derlenmesi ve final raporunun
hazırlanması
İŞ PAKETİ 10: Proje ödül töreni ve proje çıktılarının
sergilenmesi
BAYRAKLI OKAP
ÇALIŞMA TAKVİMİ
FAALİYET
1.PROJE EKİBİNİN OLUŞTURULMASI
A
Y
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
UYGULAMA BİRİMİ
PROJE EKİBİ
X
2.OKULLARDA PROJE EKİPLERİNİN
OLUŞTURULMASI
PROJE EKİBİ
X
3.HEDEF KONULARDA MEVCUT DURUM
ANALİZLERİNİN YAPILMASI
X
PROJE EKİBİ
4.PROJE İLE İLGİLİ KAYNAK DOKÜMAN
OLUŞTURULMASI
X X
PROJE EKİBİ
5.PROJE VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI
X X
PROJE EKİBİ
6.PROJE EKİPLERİNE HAZIRLAYICI VE TEKNİK
EĞİTİMLERİN VERİLMESİ
X X
7.WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI
X X X X
9.GÖRSEL VE YAZILI DÖKÜMANLARIN
ÇOĞALTILIP DAĞITILMASI
10.ÖDÜL TÖRENİNİN YAPILMASI
PROJE EKİBİ
X X
8.İZLEME-DEĞERLENDİRME VE ARA
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
X X
X
PROJE EKİBİ
PROJE EKİBİ
PROJE EKİBİ
PROJE EKİBİ
BAYRAKLI OKAP DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

İlkokul,Ortaokul, Lise Akademik Durum
puan çizelgeleri

İlkokul,Ortaokul, Lise Çalışan Personel
Faaliyet Durum Puan Çizelgeleri

İlkokul,Ortaokul, Lise Sosyal Sorumluluk
Durum Puan Çizelgelerinden oluşmaktadır.
BAYRAKLI OKAP DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan çizelgesi örneği
Bayraklı OKAP Lise Akademik Durum Puan Çizelgesi
0-5
6-10
11-15
16-20
20 ve üzeri
1- E-okul kayıtlarına göre öğrenci başına düşen özürlü devamsızlık ortalaması
5 Puan
4 Puan
3 Puan
2 Puan
1 Puan
0-5
6-10
11-15
16-20
20 ve üzeri
2- E-okul kayıtlarına göre öğrenci başına düşen özürsüz devamsızlık ortalaması
5 Puan
4 Puan
3 Puan
2 Puan
1 Puan
85-100
70-84
55-69
45-54
0-44
3- E-okul kayıtlarına göre öğrenci okul başarı ortalaması
5 Puan
4 Puan
3 Puan
2 Puan
1 Puan
%80-%100
%60-%79
%40-%59
%20-%39
%0-%19
5 Puan
4 Puan
3 Puan
2 Puan
1 Puan
4- Okul disiplin cezaları bir önceki yıla göre düşüş sağlama yüzdesi
5- Okul bünyesinde açılan kurslar
6-Bir önceki yıla göre üniversiteye yerleştirme artış yüzdesi (4 Yıllık Üniversite)
7-Bir önceki yıla göre üniversiteye yerleştirme artış yüzdesi (2 Yıllık Üniversite)
8-Bir önceki yıla göre üniversiteye yerleştirme artış yüzdesi (4 Yıllık Üniversite)
9-Bir önceki yıla göre üniversiteye yerleştirme artış yüzdesi (2 Yıllık Üniversite)
Açılan her kurs için 2 Puan ( Kurs açılma onay yazısı eklenecektir)
%80-%100
%60-%79
%40-%59
%20-%39
%0-%19
5 Puan
4 Puan
3 Puan
2 Puan
1 Puan
%80-%100
%60-%79
%40-%59
%20-%39
%0-%19
5 Puan
4 Puan
3 Puan
2 Puan
1 Puan
%80-%100
%60-%79
%40-%59
%20-%39
%0-%19
5 Puan
4 Puan
3 Puan
2 Puan
1 Puan
%80-%100
%60-%79
%40-%59
%20-%39
%0-%19
5 Puan
4 Puan
3 Puan
2 Puan
1 Puan
10- Okul bünyesinde açılan veli yetiştirme kursları
11- Yapılan yarışma ve sınavlarda dereceye giren öğrenciler
Açılan her kurs için 2 Puan ( Kurs açılma onay yazısı eklenecektir)
1.lik
2.lik
3.lük
Diğer(Mansiyon,Jüri özel ödülü vs.)
5 Puan
4 Puan
3 Puan
2 Puan
BAYRAKLI OKAP MEVCUT DURUM ANALİZİ
Bayraklı Okul Eğitim Kalitesinin
Arttırılması Projesi Mevcut Durum Analizi
 İlkokul, Ortaokul, Lise Akademik Yapı
 İlkokul, Ortaokul, Lise Sosyal Kültürel
Faaliyetler
 İlkokul, Ortaokul, Lise İnsan Kaynakları
 İlkokul, Ortaokul, Lise Sosyal Sorumluluk
başlıklarından oluşmaktadır.

Download

bayraklı okap