Sayın Erdoğan BEKTAŞ
Kastamonu Valisi
Köy-Koop Kastamonu Birliği sizi unutmayacaktır.
KMOONOU P
Y
K Ö KASTA
1977
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI
KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN
2014 - 2017
DGRV İŞBİRLİĞİ İLE HAZIRLANMIŞTIR
Kastamonu 2014
“Ziraat sanayi bilhassa üzerinde meşgul olacağımız mevzu olacaktır. Bu arada
sütçülüğe, süt sanayine hususi önem vermekteyiz. Sırasıyla şehir ve kasabalarımızın temiz ve ucuz süt mamulâtı ihtiyacını temin edecek fabrikalar tesisine ve bununla ahenkli bir surette köylerdeki sütleri kıymetlendirecek ve satışı kolaylaştıracak kooperatifler teşkiline çalışılacaktır.”
1 KASIM 1936 TBMM
“Orman varlığımızın korunması gereğine ayrıca değinmek isterim. Ancak, bunda önemli olan, koruma kuralları ile, ülkemizin çeşitli ağaç ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılaması gereken ormanlarımızı dengeli ve teknik bir biçimde işleterek yararlanma konusunu akıllıca uzlaştırmak zorunluluğu vardır. Buna, TBMM’ nin gereken
önemi vereceğine şüphe yoktur.”
1 KASIM 1937 TBMM
“Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum, makinesiz ziraat yapılmaz, el emeği
güçtür, birleşiniz, birlikte makine alınız.”
1925 - KASTAMONU
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
............................................................................................................... 9
YÖNETİM KURULU ............................................................................................10
DENETİM KURULU ............................................................................................10
MERKEZ BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ .......................................................................11
STRATEJİ PLANLAMA EKİBİ ............................................................................ 12
STRATEJİ PLANLAMA SÜRECİ ........................................................................ 13
1. Bölüm
Stratejik Analiz ........................................................................................ 15
1 - KASTAMONU İLİNE GENEL BAKIŞ .............................16
1.1 - TARİHİ .........................................................................................................16
1.2 - COĞRAFİ YAPISI .......................................................................................18
1.3 - İLİN ARAZİ DAĞILIMI ..............................................................................20
1.4 - TARIM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ ...................................................... 21
1.5 - TARLA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ (2013) ....................................................... 22
1.6 - HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ ....................................................... 23
1.7 - NÜFUS DAĞILIMI ...................................................................................... 24
2 - KOOPERATİFÇİLİK ..................................................................... 25
2.1 - KOOPERATİF TANIMI ............................................................................... 25
2.2 - KOOPERATİFLERİN ÖZELLİKLERİ ........................................................ 25
2.3 - TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİK ........................................................... 25
2.4 - KOOPERATİFLERİN YÜKLENDİKLERİ EKONOMİK VE SOSYAL
FONKSİYONLAR;..................................................................................... 25
2.5 - KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNCELİKLİ SORUN ALANLARI ........................ 26
3 - DURUM ANALİZİ .......................................................................... 26
3.1 - KURUMUN TARİHİ .................................................................................. 26
3.2 - MEVZUAT ANALİZİ ................................................................................ 26
3.3 - YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ...................................................................... 26
3.4 - KAYNAKLAR ............................................................................................ 28
3.5 - VERİ TABANI ÇALIŞMALARI..................................................................48
3.6 - FAALİYET KONULARI .............................................................................49
3.7 - SORUN ANALİZİ ...................................................................................... 69
3.8 - SWOT ANALİZİ ........................................................................................ 70
3.9 - PAYDAŞ ANALİZİ .................................................................................... 73
4
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
2. Bölüm
Geleceğe Bakış.................................................................................. 83
1 - MİSYONUMUZ...................................................................................84
2 - VİZYONUMUZ .................................................................................. 85
3 - İLKELERİMİZ ..................................................................................... 86
4 - STRATEJİLERİMİZ....................................................................... 88
3. Bölüm
İzleme ve Değerlendirme .................................................. 92
1 - İZLEME VE DEĞERLENDİRME ........................................ 92
2 - KASTAMONU KÖY KALKINMA VE DİĞER
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
2014 - 2017 EYLEM PLANI ................................................... 93
STRATEJİ -1 BİRİM KOOPERATİF YAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ .............. 93
STRATEJİ -2 HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI .......................................94
STRATEJİ -3 KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ...............................96
STRATEJİ - 4 MARKALAŞMA..........................................................................99
5
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
TABLOLAR
Tablo 1 - Strateji Planlama Ekibi ....................................................................................................................... 12
Tablo 2 - Strateji Planlama Süreci ..................................................................................................................... 13
Tablo 3 - İlin arazi dağılımı ............................................................................................................................... 20
Tablo 4 - Tarım alanlarının özellikleri ................................................................................................................ 21
Tablo 5 - Tarla ürünleri üretimi (2013) .............................................................................................................. 22
Tablo 6 - Kastamonu hayvansal ürün tablosu ................................................................................................... 23
Tablo 7 - Kastamonu Nüfusu ............................................................................................................................ 24
Tablo 7 - Yönetim Kurulu (Asil Üyeleri) ............................................................................................................. 28
Tablo 8 - Yönetim Kurulu (Yedek Üyeleri) ......................................................................................................... 28
Tablo 9 - Denetim Kurulu (Asil Üyeleri)............................................................................................................. 28
Tablo 10 - Denetim Kurulu (Yedek Üyeleri) ....................................................................................................... 28
Tablo 11 - Merkez Birliği Temsilcileri ................................................................................................................ 28
Tablo 12 - Personel Eğitim Seviyesi .................................................................................................................. 30
Tablo 13 - S.S Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Norm Kadro Cetveli ..... 31
Tablo 14 - S.S Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Çalışan Tablosu ........... 32
Tablo 15 - İl ve İlçelere Göre Kooperatif ve Ortak Sayıları (2014)....................................................................... 37
Tablo 16 - Bölge ve İlçelere Göre Süt Toplama Merkezleri Kapasite Dağılımı (2014) ......................................... 38
Tablo 17 - Bölge ve İlçelere Göre Süt Toplama Merkezleri Kapasite Dağılımı (2014) ......................................... 39
Tablo 18 - Yıllar İtibari İle Gelir Dağılımı (2008-2013)....................................................................................... 40
Tablo 19 - Yıllar İtibari İle Gider Dağılımı (2008-2013) ..................................................................................... 41
Tablo 19 - Yıllar İtibari İle Satışlar ve Ciro Dağılımı (1994-2013) ....................................................................... 42
Tablo 19 - Yıllar İtibari İle Özkaynak Yapısı (1994 - 2013).................................................................................. 43
Tablo 20 - Yıllar İtibariyle Süt Toplama Merkezi, Kooperatif Sayısı Ve Süt Miktarı.............................................. 44
Tablo 21- Yıllar İtibariyle Soğutulmuş ve Soğutulmamış Süt Miktarları ve Oranları .......................................... 46
Tablo 23 - Kastamonu Bölgesinde Kooperatiflerin Orman Emvali Üretimi (2012) ............................................ 47
Tablo 23 - Kooperatiflerin Faaliyet Konularına Göre Çalışma Havzaları ............................................................. 50
Tablo 24 - Bölge Birliği Eğitim Matrisi .............................................................................................................. 61
Tablo 24 - Yıllar İtibariyle Eğitim ve Diğer Etkinlikleri Gösterir Tablo ................................................................. 62
Tablo 25 - 2008-2013 Anaç Sığır Desteklemeleri .............................................................................................. 63
Tablo 26 - 2008-2013 Süt Desteklemeleri ........................................................................................................ 65
Tablo 27 - Sorun Analizi.................................................................................................................................... 69
Tablo 28 - Paydaş Tanımlamaları ...................................................................................................................... 73
Tablo 29 - Paydaş İlişki Strateji Matrisi.............................................................................................................. 74
Tablo 30 - Paydaş Stratejisi ............................................................................................................................... 75
Tablo 31- Paydaş Toplantısı Katılımcılarını Gösterir Tablo ................................................................................. 77
Tablo 32 - Eğitim Alan Kooperatif Ortaklarının Oranlarının Artırılması ............................................................. 93
Tablo 33 - Büyüme Sorunu Olan Kooperatiflerin Birleştirilmesi ........................................................................ 93
Tablo 34 - Kooperatiflerin Faaliyet Alanlarının Geliştirilmesi ............................................................................ 94
Tablo 35 - Ortakların Sorunlarını Çözme Performansının Artırılması ................................................................ 94
Tablo 36 - Kalite Sisteminin Geliştirilmesi ........................................................................................................ 95
Tablo 37 - Süt Hijyen ve Kalitesinin Artırılması ................................................................................................. 96
Tablo 37 - Finansal Gelişimin Sağlanması......................................................................................................... 96
Tablo 38 - Çalışan Gelişiminin Sağlanması ....................................................................................................... 97
Tablo 39 - Çalışan Memnuniyetinin Artırılması ................................................................................................ 98
Tablo 40 - Veri Tabanının Geliştirilmesi ............................................................................................................ 99
Tablo 41 - Finansal Gelişimin Sağlanması....................................................................................................... 100
6
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
GRAFİK, RESİM ve ŞEKİLLER
Şema 1 - Teşkilat Yapısı Şeması......................................................................................................................... 27
Grafik 1 - Çalışanların Eğitim Seviyelerinin Yüzdesel Dağılımı .......................................................................... 30
Şema 2 - Çalışanların Sahip Olması Gereken Yetkinlikler. ................................................................................. 33
Resim 1 - Sertifika ISO 22000:2005 .................................................................................................................. 34
Resim 2 - Sertifika ISO 9001:2008 .................................................................................................................... 34
Grafik 2 - Kurulan Süt Toplama Merkezlerinin Yıllar İtibariyle Dağılımı ............................................................. 39
Grafik 3 - Yıllar İtibari ile Gelir Dağılımı ............................................................................................................ 40
Grafik 4 - Yıllar İtibari ile Gider Dağılımı ........................................................................................................... 41
Grafik 5 - Yıllar İtibari ile Satışlar ve Ciro Dağılımı ............................................................................................. 42
Grafik 6 - Yıllar İtibari ile Özkaynak Yapısı ......................................................................................................... 43
Grafik 7 - Yıllar İtibariyle Toplanan Süt Miktarı ................................................................................................. 45
Grafik 8 - Yıllar İtibari ile Soğutulmuş Süt ve Soğutulmamış Süt Değişim Grafiği ............................................. 46
Grafik 9 - Kastamonu Bölgesinde Kooperatiflerin Orman Emvali Üretimi ........................................................ 47
Resim 3 - Köy-Koop Web Tabanlı Program Çalışması ........................................................................................ 48
Grafik 10 - Faaliyet Alanlarına Göre Kooperatiflerimizin Dağılımı ..................................................................... 50
Resim 3 - Katılım Belgesi.................................................................................................................................. 60
Grafik 11 - Anaç Sığır Destekleme Tutarı........................................................................................................... 64
Grafik 12 - Anaç Sığır Desteği Alan Kişi Adedi ................................................................................................... 64
Grafik 13 - Anaç Sığır Desteği Alan Kooperatif Adedi ........................................................................................ 64
Grafik 14 - Desteklenen Anaç Sığır Sayısı.......................................................................................................... 64
Grafik 15 - Süt Desteklemesinden Yararlanan Kooperatif Sayısı ........................................................................ 65
Grafik 16 - Süt DesteklemesindenYararlanan Kişi Sayısı ................................................................................... 65
Grafik 17 - Desteklenen Süt Miktarı.................................................................................................................. 65
Grafik 18 - Süt Destekleme Tutarı ..................................................................................................................... 65
Grafik 19 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 1 .............................................................................................. 78
Grafik 20 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 2 .............................................................................................. 78
Grafik 21 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 3 .............................................................................................. 78
Grafik 22 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 4 .............................................................................................. 78
Grafik 23 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 5 .............................................................................................. 78
Grafik 24 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 6 .............................................................................................. 78
Grafik 25 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 7 .............................................................................................. 79
Grafik 26 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 8 .............................................................................................. 79
Grafik 27 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 9 .............................................................................................. 79
Grafik 28 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 10 ............................................................................................ 79
Grafik 29 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 11 ............................................................................................ 79
Grafik 30 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 12 ............................................................................................ 79
Grafik 31 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 13 ............................................................................................ 79
Grafik 32 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 14 ............................................................................................ 79
Grafik 33 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 15 ............................................................................................ 80
Grafik 34 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 16 ............................................................................................ 80
Grafik 35 - Saha Personeli Memnuniyet Anketi ................................................................................................ 80
Grafik 36 - Büro Personeli Memnuniyet Anket Sonucu ..................................................................................... 81
Grafik 37 - Kooperatif Çalışan Memnuniyeti Anket Sonuçları ........................................................................... 81
7
LKINMA VE DİĞ
Y KA
ER
KÖ
LER BİRLİĞİ
ATİF
ER
L AMAÇLI KO
IMSA
OP
TAR
KMOONOU P
Y
K Ö KASTA
1977
SUNUŞ
T
ürkiye, özellikle 1980’li
yıllardan sonra, diğer
alanlarda olduğu gibi
ekonomik alanda da önemli değişimler yaşıyor. Uygulanan ekonomik modelin rekabete dayalı olması, üretici adına rekabeti sağlayacak
kooperatif yapıların oluşturulamamış olması, diğer taraftan Gümrük
Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü ile
yapılan anlaşmalar, ekonomideki
dengeleri Ülkemiz özellikle de üreticimiz aleyhine bozmuştur.
Ülkemizde özelleştirme süreci ile
birlikte, tarımsal alandaki KİT’ler,
ulusal veya uluslararası sermayenin eline geçmiş, büyük sermaye
kuruluşları ülkemizin tarımsal politikalarına yön vermeye başlamıştır.
Diğer taraftan uluslararası anlaşmalarla verilen taahhütler, tarımsal
politikaların kendi inisiyatifimizle
belirlenmesine de engel teşkil
etme noktasına gelmiştir.
Fiyatlar ekonominin doğal koşulları
içerisinde oluşmamaktadır. Üretici
piyasanın arz ve talep dengesini
gözleyecek ve ona göre dengeleri
oluşturacak, rekabeti sağlayabilecek mekanizmaları oluşturamamıştır.
Yıllardan bu tarafa pazardaki hâkimiyet unsurları değiştirilememiştir.
Çünkü fiyatların oluşturulmasında
üretici ile nihai tüketicinin etkin
olmasını sağlayabilecek kooperatif
yapıların oluşması veya gelişmesi
sağlanamamıştır. Üreticinin korun- Birlik olarak 1995 yılından bu taramasına yönelik argümanlarda ge- fa, üretici örgütlenmesindeki mevliştirilememiştir.
cut olumsuzluklar ve üretici adına
Üretici örgütlerinin başarılarının bi- oluşan zaafiyetlere rağmen önemli
limsel ve objektif değerlendirilmesi çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bölyapılmamıştır. Bugüne kadar koo- gemizin bu hizmetlere ihtiyacı
peratiflerin ekonomiye katkısı, ya- devam etmekte, hatta farklı konurattığı istihdam, kayıt dışının kayıt larda da çalışmaların yapılması gealtına alınmasındaki rolü, hizmet rekmektedir. Bu kapsamda değersektörüne katkıları bilinmemekte, lendirdiğimizde, Strateji planlama
bu konuda ciddi araştırmalarda çalışmaları sürecinde yapılan çalışbulunmamaktadır. Bu verilere ula- malar ve analizler daha da önem
şılmadan ve bilimsel değerlendir- kazanmaktadır.
meler yapılmadan kooperatiflere
Birliğimiz, 2005 yılından bu tarafa
ön yargılarla yaklaşılmaktadır.
Alman Kooperatifleri KonfederasYıllardan bu tarafa, belkide kasıtyonu (DGRV) ile ortaklaşa birçok
lı olarak, kooperatifçilik siyasi bir
çalışma yürütmüş, bu çalışmalar
hareket olarak değerlendirilmiş,
birliğimizin ve birim kooperatifleolumsuz algılar oluşturulmaya çarimizin gelişmesine önemli katkılar
lışılmıştır.
sağlamıştır. Hazırlanan bu strateji
Türkiye’ye özgün bir kooperatif
planlaması ile de birliğimizin kumodeli geliştirilememiştir. Son on
rumsal kimlik kazanmasına önemli
yıl içerisinde kooperatifler kanubir destek verilmiş olunacaktır.
nunda defalarca değişiklikler yapılmış, hatta kooperatiflerin yerine Bu vesile ile tüm desteklerinden
ikame kuruluşlar oluşturulmaya dolayı DGRV ye DGRV adına görev
almış tüm uzmanlara ve DGRV koçalışılmıştır.
2012 yılında yürürlüğe giren Stra- ordinatörü Sayın İfakat GÜRKAN’a,
teji belgesinin, kooperatifçiliğimiz- planın hazırlanmasında verdiği
de yıllardan bu tarafa biriken so- destekten dolayı Stratejist Ufuk PErunların aşılmasına, yeniden güven KER’e, birliğimizi bu güne taşıyan
veren, gelişmiş ülkelerde olduğu tüm kooperatiflerimizin ortaklarıgibi fonksiyonel kooperatifçiliğe na ve yöneticilerine, beraber görev
geçişe katkı sağlayacağına ve yeni yaptığımız yönetim ve denetim
bir bakış açısı getireceğine daha kurulu üyelerimize ve mesai arkadoğrusu getirmesi gerektiğine ina- daşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.
nıyoruz.
EROL AKAR
YÖNETİM KURULU BAȘKANI
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Yönetim Kurulu
Erol AKAR
Yönetim Kurulu Başkanı
S. Özcan ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şevket YERLİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Celal ÇETİNKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet AYGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu
Nafiz ÇIKIRIK
Denetim Kurulu Üyesi
10
Ahmet İHTİYAR
Denetim Kurulu Üyesi
Sadık SÖYLEMEZ
Denetim Kurulu Üyesi
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
Merkez Birliği Temsilcileri
Erol AKAR
Celal ÇETİNKAYA
S. Özcan ÖZDEMİR
İhsan KARA
Cemal ÇELEBİ
11
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİ PLANLAMA EKİBİ
1
Yönetim Kurulu Başkanı
Erol AKAR
2
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
S.Özcan ÖZDEMİR
3
Yönetim Kurul Üyesi
Celal ÇETİNKAYA
4
Denetim Kurul Üyesi
Nafiz ÇIKIRIK
5
Donalar Tar.Kal.Koop.Başkanı
Lütfi TURAN
6
Birlik Müdürü
Dilek ÖZDEMİR
7
Ziraat Yük.Mühendisi
Ahmet ÇORBACIOĞLU
8
Orman Mühendisi
Özkan KAPUCU
9
Ziraat Teknikeri
Muhittin CİĞERCİ
10
SMMM
Şerafettin DOĞRU
11
Muhasebe Sorumlusu
Ömer BAYRAK
12
DGRV Saha Uzmanı
Volkan ÖZTÜRK
13
Stratejist
Ufuk PEKER
Tablo 1 - Strateji Planlama Ekibi
12
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Kooperatifler, insanların bir araya gelerek oluşturdukları örgütlü bir yapıdır. Bu oluşumun temel amacı ise üreticileri bir araya getirerek, bireyleri ve genel
olarak toplumu geliştirerek kalkındırmaktır.
Kooperatifçilik diğer ülkeler içinde son derece
önemlidir ve bu nedenle 2012 yılı “Uluslararası Kooperatifçilik Yılı” olarak kabul edilmiştir. Hatta ülkemizde
kooperatifçilik alanında kapsamlı bir çalışma yapılarak
“Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmış ve 2012 yılında yürürlüğe girmiştir.
Biz de, Kastamonu S.S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu bağlamda 2014-2017
yıllarını kapsayan Strateji Planı oluşturulması amacıyla, yönetim kurulu tarafından belirlenen Ufuk Yolu
(Strateji Ekibimiz) ve Strateji Uzmanımız Sayın Ufuk
PEKER ile birlikte ilk olarak 2013 yılı Eylül ayında strateji planlama çalışmalarına başlamak üzere bir araya
geldik. Ufuk Yolu ekibi ile yaptığımız 3 günlük toplantı
sürecinde hedeflerimize yönelik ilk taslak çalışmamızı
ortaya çıkarttık. Aralık ayı içerisinde ekibimiz ikinci bir
toplantıyla, strateji çalışmalarına ivme kazandırdı. Bu
toplantılarda aşağıdaki konular üzerinde çalışılmıştır.
•
Durum Analizi
•
Güçlü ve Zayıf Yönler
•
Fırsat ve Tehditler
Bu strateji planı hazırlanırken iç ve dış paydaşlarımızla da bir araya gelinerek paydaşlarımızın da fikir
ve görüşleri alındı ve strateji planına katkıları sağ-
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
landı. Strateji planı çalışmalarımız doğrultusunda her
kesimin fikir ve görüşleri dikkate alınarak, zayıf yönlerimizin güçlü hale dönüştürebileceğini ve tehditleri
ortadan kaldırabileceğini düşündüğümüz dört stratejik amaç oluşturuldu ve bu amaçların altında öncelikli
11 hedef ve 50 eylem belirlendi. Belirlenen bu amaç
ve hedeflerin aynı zamanda üst belge olan “TÜRKİYE
KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI” ile
uyumlu olması sağlandı.
ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA
REFERANS KAYNAĞI OLMAK
Vizyonu ile belirlediğimiz;
1- BİRİM KOOPERATİF YAPILARININ
GELİŞTİRİLMESİ
2- HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
3- KURUMSAL YAPININ
GÜÇLENDİRİLMESİ
4- MARKALAŞMA
Belirlediğimiz bu dört Stratejik Amaç doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürerek hedeflerimize ulaşacağımıza ve bu şekilde güçlü üst birlik ve güçlü birim
kooperatifler oluşturacağımıza inanıyoruz.
Strateji Planının, Kooperatiflerimize, Birliğimize ve
Kastamonu’muza hayırlı olmasını diler, hazırlanmasında emeği geçen herkese Ufuk Yolu ekibi olarak teşekkür ederiz.
UFUK YOLU
STRATEJİ PLANLAMA EKİBİ
STRATEJİ PLANLAMA SÜRECİ
1. ADIM
2. ADIM
3. ADIM
4. ADIM
Neredeyiz?
Nereye Ulaşmak İstiyoruz?
Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşırız?
Başarımızı nasıl değerlendiririz?
Mevcut Durum Analizi
Misyon ve İlkeler
Stratejiler
İzleme
• Kuruluş Varoluş Gerekçesi
• Temel İlkeler
• Amaç ve Hedeflere Ulaşma Yöntemi
• Raporlama
• Karşılaştırma
VİZYON
FAALİYET ve PROJELER
PERFORMANS ÖLÇME ve
DEĞERLENDİRME
• Performans Göstergeleri
• Detaylı Faaliyet Planları
• Geri Besleme
• Ölçme Yöntemlerinin Belirlenmesi
• Performans Göstergeleri
• Uygulamaya Yönelik İlerleme ve Sonuçların
Değerlendirilmesi
* Bölge Analizi
* Paydaş Analizi
• Arzu Edilen Gelecek
* Sorun Analizi
* GZFT Analizi
STRATEJİ ve HEDEFLER
• Orta Vadede Ulaşılacak
• Stratejiler
• Somut Ölçülebilir Hedefler
Tablo 2 - Strateji Planlama Süreci
13
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
OOU P
K
K Ö Y ASTAMON
1977
K
14
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
1. Bölüm
Stratejik
Analiz
15
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
1 - KASTAMONU İLİNE GENEL BAKIŞ
1.1 - TARİHİ
Kastamonu’nun, arkeolojik bazı kazı ve yüzey
araştırmaları sonucunda Paleolitik dönemde pek araştırma olmaması nedeniyle Kastamonu üzerine bilgiler
de özellikle erken dönemler için çok yetersizdir. Kısıtlı
sayıdaki yüzey araştırması ve kazı çalışmasına bakarak elde edilen veriler ise bölge arkeolojisinin Anadolu
tarihi açısından yine de önemli olduğunu vurgular. Yapılan araştırmalar bölgenin Paleolitik dönemle birlikte
neolitik, kalkolitik ve erken tunç dönemlerine kadar
kesintisiz bir yerleşime sahne olduğunu gösterir.
Bu çağların sonrasında, M.Ö. II. Bin Anadolu tarihi
coğrafyasına bakıldığında Kastamonu ve çevresinde
Pala ve Tummana adı verilen kavimlerin yerleşik olduğu görülür. Bu kavimlerin kullandığı dile Palaca adı
verilirken, çivi yazısı formatındaki yazılarını içeren çok
az sayıda kil tablete de Hitit arşivlerinde rastlanmış-
16
tır. Büyük ihtimalle Transkafkasya kökenli olan bu kavimler yakın akrabaları olan Hititler ve Luwiler ile aynı
çağlarda Anadolu’ya gelmiş ve bu bölgeye yerleştikleri düşünülmektedir.
TAPRAMMİ’NİN SIRRI
M.Ö. 2 Binin sonlarında bölgedeki Hitit varlığı Kastamonu’nun Devrekani İlçesi sınırlarındaki Kınık kazısı
ile ortaya konmuştur. Buradan elde edilen gümüş sanat eserleri klasik Hitit sanatının özelliklerini yansıtırken, kazılarda bulunan diğer arkeolojik buluntular da
bölgenin Erken Tunç (M.Ö. 3000) döneminden itibaren iskân edildiğini gösterir.
Kınık kazıları, Hitit kültürünün somut kanıtlarını
Kastamonu’da ortaya koyarken bir yandan da bu kazılarda bulunan özel bir metal kap sayesinde de önemini
ortaya koydu. Taprammi Çanağı adı verilen üzerinde
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
kabartma şeklinde av sahneleri bulunan kap, ismini
üzerindeki Hitit hiyeroglifleri ile yazılmış “Taprammi”
kelimesinden alır. Bu kelime bir isim olmakla beraber,
bu ismin Hitit’in başkenti Hattuşa’da çok önemli bir
tüccara ait olduğu da vakit geçmeden belirlendi.
Hititlerin yıkılmasıyla bölge bir müddet Phryg hâkimiyeti altında kalıp, daha sonra Kastamonu sırasıyla
Lydia, Pers, Helen ve Pontus Devletleri’nin denetimine
girer. Gnaeus Pompeus Magnus tarafından Roma İmparatorluğu’na dahil edilen bölge, Bizans hakimiyeti
sonrasında M.S. 1211 tarihinden itibaren kesin olarak
Türk İslam bayrağını taşır.
Paphlagonia (Paflagonya) ve Homeros’un İlyadası’nda Paphlagonialılar
M.Ö. 1200’lü yılların sonlarına doğru Hitit Devleti
yıkılırken Anadolu, özellikle Balkanlar’dan gelen Trak
Kavimlerinin tarafından istila edilmişti. Bu Trak kabilelerinden olan ve özellikle Eskişehir Afyon dolaylarında
hâkimiyeti bilinen Frigler Kastamonu Bölgesi’nde de
siyasal bir güç olmayı başarmışlardı.
M.Ö. 7. Yy’da Kimmer istilasına maruz kalan bölge,
daha sonra Lydia kralı Alyettes’in Kimmer tehlikesini
ortadan kaldırması ile Kral Kroissos döneminde (M.Ö.
561-546 ), Lydia egemenliğine girmiştir. M.Ö. 546 yılından itibaren ise bölgede Pers hâkimiyeti başlar.
M.Ö. I. Bin olarak anılan çağla birlikte Kastamonu
Bölgesi Paphlagonia olarak adlandırılır. Bu bölgenin
halkı açık olmamakla birlikte batıdan yani Balkanlar’dan gelmiş bir Thrak boyunun uzantısı olduğu düşünülebilir. Antik tarihçilerden Ksenphon Paphlagoniabölgesinde “Kotys” adlı bir liderden söz eder ki, bu
isime Thrakialılar arasında sık rastlanır. Ancak, Thrak
göçlerinden etkilense bile bölge, halkının önemli bir
bölümünün bu bölgede M.Ö. II. Binyılda yaşadığı bilinen Palaların devamının olması daha da mümkün görünmektedir.
Yazılı kaynaklarda Paphlagonia ve Paphlagonia
Bölgesi’nden ilk bahsedilen yer ünlü ozan Homeros’un
Troya Savaşı’nı anlattığı İlyada adlı eseridir. Homeros
bu eserinde Paphlagonialıları Pylamenes ve oğlu Harpalion önderliğinde Akhalara karşı Troyalıların saflarında savaşan onurlu bir halk olarak gösterir.
Anadolu’da başlayan Pers hakimiyeti ile Paphlagonia Phrygia satraplığına bağlanmıştır. Aynı yıllarda
yani M.Ö. 6. yy’da bölgenin kıyı kesimleri Ionia Bölgesi
şehri olan Miletos tarafından kolonize edilmeye başlamıştır. M.Ö. 333 yılına gelindiğinde Büyük İskender
yönetimi altına giren bölgede M.Ö. 298 yılında Ktistes
Mitridates tarafından Pontus Devleti kurulmuştur.
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
GÜN YÜZÜNE ÇIKAN ANTİK BAŞKENT,
POMPEIOPOLIS
Antik dönemin başlarında “Paphlagonia” olarak
adlandırılan Kastamonu ve bölgesinde M.Ö. 65-64 yıllarından itibaren Roma hakimiyeti yaşanmaya başlar.
Roma bölgenin kültür dokusuna nüfuz edemese de
kendini bölgenin metropolisi yani başkentliğini de yapan Taşköprü’deki antik Pompeiopolis kentinde gösterir.
Bu antik kent M.Ö. 64 yılında kurulmakla birlikte
en güçlü zamanını Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un damadı olan Klaudius Severus’un valilik yaptığı
dönemde (M.S II. yy) yaşamaya başlar. Bu yöneticiyle birlikte Pompeiopolis başkent konumuna yükselir.
Kent, Paphlagonia Bölgesinde “Metropolis Sebaste”
yani Paphlagonia’nın ana ve kutsal şehri konumunda
anılmaya başlar.
M.S. 150–300 yılları arasında başkentliği devam
eden kentin M.S. 325’ler itibariyle piskoposluk olarak
temsil etmesi bölgede Hıristiyanlığın yayılmaya başladığını göstermektedir. M.S. 536–553 yıllarında başpiskoposluğa yükselen kent M.S. 13. yy’a kadar piskoposluk listelerinde var olmaya devam etti.
Antik kentte son iki sezondur Münih Üniversitesi’nden Prof. Dr. Latife Summerer başkanlığındaki
uluslararası bir ekip tarafından arkeolojik kazı çalışmaları sürdürülmektedir. Antik kentin ana yapısının
belirlenmesine yönelik yapılan kazı çalışmaları içindeki jeofizik çalışmalarında şu ana dek, hamam, agora
(Pazar alanı-forum), iki adet tiyatro ve bir adette İmparator Augustus’a ait olduğu düşünülen bir tapınak
yapısı belirlendi.
CASTAMON’DAN KASTAMONU’YA
Kastamonu ismine ilişkin bilimsel bir etimolojik
çalışma yapılmamıştır. Kentin ismine dair birkaç farklı
görüş olsa da günümüzde Bizans Dönemi’nde bölgede hüküm süren Komnen Sülalesi’ne atfen bulunan
isimlendirme akla yakın gelmektedir. Bu isimlendirme
kökeni ise Komnenlerin Kalesi anlamına gelen Kastra-Komnen olmasına karşın aynı sülale dönemi yazılı
kayıtlarında Kastamonu, Castamon olarak görülür.
M.S. 11–12 yüzyıl Bizans kaynaklarında Kastamonu
kenti ilk olarak Castamon olarak anılmaya başlar. Bu
dönemde Bizans İmparatorluk ailelerinden Komnenoiler’e ait tahkimatlı bir yerleşim olarak karşımıza çıkan
kent, 1084 yılı ile itibariyle Emir Kara Tigin Bey komutasındaki Türklerin eline geçer. Bu tarih ile Türklerle
tanışan Kastamonu, 1211 yılına kadar Bizans ve Türklerin arasında sürekli el değiştirir.
17
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
1211-1212 tarihi ile birlikte Kayı Boyundan olan Emir
Hüsameddin Çoban Bey tarafından bölge tamamen
Türk hâkimiyetine geçirilir ve böylece Kastamonu’da
Çobanoğulları Beyliği kurulur. Yaklaşık olarak 1295’li
yıllara kadar hüküm süren bu beylikten sonra, Eflâni
tımarına bağlı Şemseddin Yaman Candar tarafından
yine Kastamonu merkezli Candaroğulları Beyliği kurulur. Bu dönemde kent bir ilim ve sanat merkezi haline
gelerek, dönem Türk-İslam dünyası içerisinde saygın
bir konuma yükselir. 1461 tarihine gelindiğinde Fatih
Sultan Mehmed, beyliği Osmanlı Devleti sınırlarına katarak önemli bir sancak haline getirir.
Osmanlı imparatorluğu döneminde, idari taksimat
bakımından, geçmişten gelen bir yönetim merkezi
olma özelliğini sürdüren Kastamonu Sancağı, doğuda
Samsun, batıda İzmit, güneyde Kalecik ve kuzeydeki
doğal sınırı olan Karadeniz sahili ile imparatorluğun
geniş bir eyaleti olarak, cumhuriyete kadar bir idari
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
merkez konumunu sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilanı
ile birlikte yapılan yeni değişikliklerle Kastamonu 12
ilçe ile birlikte, bir il olma özelliğini korumuştur.
MİLLİ MÜCADELE’DE ANITSALLAŞAN
BİR KENT
Çanakkale Savaşları ile birlikte Milli Mücadelede
de çok önemli rol oynayan Kastamonu, bu savaşın kazanılmasında önemli bir etken olan İnebolu-Ankara
lojistik hattında, İnebolu mavnacılarından başlayarak,
kağnı kollarını çeken Şerife Bacılar, Halime Çavuşlar,
Necibe Nineler ve 10 Aralık 1919 tarihinde Anadolu’nun
ilk kadınlar mitingini yapan kadınlarına kadar anıtsallaşan isimlere ve efsaneleşen olaylara da imza atmıştır.
Çanakkale Savaşlarından başlayarak Milli Mücadele yıllarında artarak devam eden Kastamonu insanının
göstermiş olduğu yararlılıkları, Mustafa Kemal Atatürk
1925 yılı 24 Ağustos tarihinde Kastamonu İnebolu ilçesinden başlatmış olduğu “Şapka ve Kıyafet İnkılabı” ile
onurlandırmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu devrimi
gerçekleştirme yerindeki seçimi; milletini seven geleneklerine bağlı ve ilerici Kastamonu ve Kastamonu
halkının arasında olması ise asla tesadüfi değildir.
Türkiye’de bir ilk ve tek olarak T.B.M.M. tarafından
9 Nisan 1924 tarihinde İnebolu ilçemiz Mavnacılar Loncasına verilmiş olan Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ve
Vesikası da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilimize vermiş olduğu yüksek onurlardan bir diğeridir.
1.2 - COĞRAFİ YAPISI
Kastamonu ili Batı Karadeniz Bölgesi’nde 41 derece 21’ kuzey enlemi i!e 33 derece 46’ doğu boylamları
arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 775m.
dir. Yüzölçümü 13.108,1 km2dir. Bu ülke topraklarının
%1,7’sini oluşturur.
Kastamonu İli çoğunlukla engebeli arazilerden
oluşmaktadır, ilin kuzeyinde Batı Karadeniz Dağları
bulunmaktadır. Karadeniz sahiline paralel olarak İsfendiyar (Küre) Dağları il merkezinin kuzeyinde, güneyinde ise yine doğu batı uzantılı Ilgaz Dağları yer alır.
Türkiye’nin Karadeniz’e doğru uzanan çıkıntısının
büyük bölümünü kapsar. Doğuda Çatalzeytin İlçesi’nin
Sinop ile birleştiği noktadan, batıda Kerempe burnuna
kadar kıyı düz bir şerit halinde uzanır. Kerempe Burnunda bariz bir çıkıntı meydana getirerek güney batı
doğrultusunda Bartın il sınırına kadar kıyı devam eder.
Karadeniz’e olan bu kıyının uzunluğu 170 km’dir.
Kastamonu’nun yüzölçümünün %74,6’sı dağlık ve
ormanlık, %21,6’sı plato ve %3,8’i ovadan oluşur. Dağılımdan da anlaşılacağı gibi ilin tarıma elverişli geniş
18
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
alanları yoktur. Ancak vadiler etrafında küçük ovalar
göze çarpar. Bunlardan önemlileri Daday ve Taşköprü ovalarını içine alan Gökırmak ile Tosya tarım alanını kapsayan Devrez Vadileridir. Ayrıca Araç, Cide ve
Devrekani çay yatakları çevresinde de ekim ve dikime
elverişli alanlar bulunmaktadır.
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
Dağları uzanmaktadır. Bu dağlar yüksek ve devamlıdır.
Kuzeyde Gökırmak ve Araç Çayı, güneyde ise Devrez
Çayı vadileri ile sınırlanmıştır. En yüksek noktası Çatalılgaz Tepesi (2565m.) dir.
Münferit olarak Yaralıgöz Dağı (1985m.), Göynük
Dağı (1770m.), Dikmen Dağı (1471m.), Kurtgirmez
Dağı (1450 m.), Güruh Dağı (1493m.), Ballıdağ (1400
m.), lsırganlık Dağı, Harami Dağı ve Elek Dağı önemli
yükseltileri teşkil etmektedir. İlin güneyinde ise Ilgaz
19
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
1.3 - İLİN ARAZİ DAĞILIMI
Cinsi
Alan (Ha.)
Oranı (%)
Tarla Ürünleri
Üretim Alanı
242577
67,5
Sebze Ürünleri
Üretim Alanı
4.098
1,1
Nadas Alanı
37.951
10,6
Meyve Üretim Alanı
11.093
3,1
Kavaklık- Söğütlük
4.656
1,3
Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Alan
58.851
16,4
Toplam Tarım Alanı
359.226
27,4
Orman ve Fundalık Alanı
774.806
59,1
Çayır-Mera Alanı
87.087
6,6
Kullanılmayan ve Yerleşim Alanı
89.691
6,8
1.310.810
100
Tarım Alanı
Toplam
Tablo 3 - İlin arazi dağılımı
Yayla - Araç
20
Taşköprü
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
1.4 - TARIM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ
Alan
(ha.)
Oranı
(%)
Kuru Tarım Alanı
123.891
34,4
Sulamaya Elverişli Tarım Alanı
234.335
65,6
Sulanamayan Tarım Alanı
127.715
75,4
Sulanan Tarım Alanı
52.825
24,6
- Devlet Sulaması
33.935
64,2
- Halk Sulaması
18.890
35,8
359.226
100
Sulama Durumu
Toplam
Tablo 4 - Tarım alanlarının özellikleri
Ilgarini Mağarasi
Ilıca Şelalesi
21
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
1.5 - TARLA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ (2013)
Sıra
No
Ürün Adı
Üretim
(Ton)
Verim
(kg/ha)
1
Buğday
63.994
133.575
2.087
2
Arpa
12.539
27.591
2.200
3
Şekerpancarı
3.151
119.995
38.082
4
Mısır (dane)
950
2.124
2.236
5
Sarımsak (kuru)
2.054
14.408
7.015
6
Patates
794
18.522
23.327
7
Siyez Buğdayı
727
1.655
2.276
8
Çeltik
855
5.315
6.216
Tablo 5 - Tarla ürünleri üretimi (2013)
22
Alan
(ha)
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
1.6 - HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ
Ürünün Adı
Üretim Miktarı (2013)
Kırmızı Et (ton)
1.889
Yumurta (adet)
15.164.000
Süt (ton)
109.512
Kurulu Süt Kapasitesi (ton)
176.055
İşletmelerde İşlenen Süt Miktarı (ton)
53.768 (ilk 9 ay )
Süt Teşvik Miktarı (ton)
45.511(ilk 9 ay )
Bal (kg)
Yapağı (ton)
Deri (adet)
533.356
118
8348
Kültür Balıkçılığı (ton)
134
Deniz Balıkçılığı (ton)
13.788
Tablo 6 - Kastamonu hayvansal ürün tablosu
23
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
1.7 - NÜFUS DAĞILIMI
Yıl
Toplam İl İlçe
Merkezi
Sıra
%
Kır
%
Şehir
%
Erkek
%
Kadın
%
2008
360,422
50
0,5
176,196
49
184,228
51
176,832
49,1
183,592
50,9
2009
359,823
50
0,5
169,839
47
189,984
53
177,152
49,2
182,677
50,8
2010
361,222
50
0,49
166,163
46
195,059
54
178,875
49,5
182,347
50,5
2011
359,759
50
0,48
162,055
45
197,704
55
177,686
49,4
182,093
50,6
2012
359,808
50
0,48
157,852
45
202,006
56
177,647
49,4
182,161
50,6
Tablo 7 - Kastamonu Nüfusu
Açıklama:
Sıra, Kastamonu il nüfusunun Türkiye illeri arasındaki sıralamasıdır. Yüzde, Kastamonu il nüfusunun, Türkiye
nüfusuna oranıdır.
Tablodaki verilere Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri tabanından
ulaşılmıştır.
Yayla - Araç
Fındıklı Yaylası - Araç
Araç
24
Sıragömü Yaylası
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
2 - KOOPERATİFÇİLİK
2.1 - KOOPERATİF TANIMI
Kooperatif, insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifler insanların ihtiyaçlarını karşılıklı
yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle en az maliyetle
karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişilerdir. Kooperatifler hem kişilerin tek başlarına yapmaya güçlerinin
yetmediği işleri bir araya gelerek yapmalarını sağlar,
hem de toplumun kalkınmasına katkıda bulunur.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik
menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını, işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak
amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan
değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklar olarak
tanımlanmıştır.
2.2 - KOOPERATİFLERİN
ÖZELLİKLERİ
Kooperatifler, ortakların ortak ihtiyaçlarını veya
meslekleri ile ilgili gereksinimlerini en az maliyetle
karşılamak amacıyla kurulur.
Kooperatiflerde sermayenin üst sınırı yoktur. Kooperatifin ortak sayısı arttıkça sermayesi de artar.
Kooperatiflerde sermaye olarak ayni sermaye
(para dışında mal, demirbaş, taşıt, bina vb.) konulması veya başka bir işletmenin kooperatife devredilmesi,
ancak ana sözleşmede belirtilmiş olmakla mümkündür.
Gerçek veya tüzel kişiler kooperatife ortak olabilirler. Her ortağın ortaklık haklarının, ada yazılı ortaklık
senedi ile temsil edilmesi gerekir.
Kooperatiflerde ortaklıktan çıkış, ancak hesap döneminin sonunda ve en az 6 ay önceden haber vermek
şartıyla yapılır. Ancak ana sözleşmeye ortaklıktan çıkış
ile ilgili bir hüküm konmuşsa bu hüküm bağlayıcıdır.
Kooperatiflerde ortakların en az bir ortaklık payları vardır. Bir ortak 5000’den fazla paya sahip olamaz.
Bir ortaklık payının değeri 100 TL’dir.
Kooperatiflerin sorumluluğu ana sözleşmede aksi
bir hüküm yoksa mal varlığıyla sınırlıdır. Ortaklar ise
sermaye payları ile sorumludur.
2.3 - TÜRKİYE’DE
KOOPERATİFÇİLİK
Kooperatifler; geleneksel olarak tarım alanında
(üretim, alış ve satış), toptan ve perakende ticaret
alanında, konut yapım, su, elektrik ve sağlık sektörlerinde, bankacılık ve sigortacılık alanlarında yer almaktadırlar. Ancak, bilgi ve iletişim teknolojisi gibi
sektörlerde, bakım hizmeti, el sanatları, turizm ve kültürel alanda da giderek artan biçimde yeni kooperatif
örgütlenmeleri gerçekleşmektedir.
2.4 - KOOPERATİFLERİN
YÜKLENDİKLERİ EKONOMİK ve
SOSYAL FONKSİYONLAR;
• Piyasa başarısızlığını düzeltir ve etkin bir piyasa organizasyonunu destekler.
• Küçük sınaî işletmelere, kendi özerkliklerini
kaybetmeksizin daha büyük ve güçlü ekonomik yapılar şeklinde birleşme olanağı sağlar.
• Ürün ve/veya hizmet arzını kontrol eder, küçük işletmelerin pazar payını artırır.
• Nüfusun büyük bir kısmına ekonomik entegrasyonuna olanak sağlar.
• Piyasalarda fiyat dengesini oluşturmaya etki
ederek regülatör görevini üstlenir.
•
Sosyal sermayeyi oluşturur ve muhafaza eder.
• Özellikle başka türlü sorumlu pozisyona gelemeyecek kişiler için yönetim deneyimleri kazanma
olanakları sağlar.
• Demokratik olarak yönetildiğinden ve ekonomik açıdan yönetime katılmaya olanak sağladığından
sosyal sermayeyi sağlayarak, güven ortamı oluşturur.
Kooperatiflerde her ortak bir oy hakkına sahiptir.
25
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
2.5 - KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNCELİKLİ SORUN ALANLARI
T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Strateji
Belgesi, Türkiye’de kooperatifçiliğin etkin, verimli ve
güçlü bir yapıya kavuşmamış olması ile ilgili yaptığı
araştırma ve analiz çalışmalarında sorunları aşağıdaki
gibi kümelenmiştir.
• Kamu Hizmet Sunumu ve Kooperatifçiliğe Elverişli Bir Ortam Oluşturulması Konusunda Yaşanan Aksaklıklar
• Eğitim, Bilinçlendirme ve Araştırma Faaliyetle-
rinde Yetersizlikler
• Örgütlenme ve Kooperatifler Arası İşbirliği Sorunu
• Sermaye Yetersizliği ve Uygun Finansmana Erişim Sorunu
• Denetim ve İmaj Sorunu
• Kurumsal ve Profesyonel Yönetim Eksikliği
• Mevzuat ve Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar
Kaynak: Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Ve Eylem Planı 2012–2016
3 - DURUM ANALİZİ
3.1 - KURUMUN TARİHİ
Birliğimiz 22.03.1977 tarihinde kurulmuş olmasına
rağmen sadece 1980 yılına kadar faaliyet göstermiş,
daha sonra 1996 yılına kadar hiçbir faaliyeti olmamıştır.
Birliğimiz; 1996 yılından itibaren, özellikle üreticinin müşterek iş yapma ihtiyacı duyduğu konularda,
gelişmiş ülkelerdeki, kooperatifçilik vizyonu ve misyonu da dikkate alınarak, üreticinin örgütlü bir yapı
içerisinde sorunlarını çözmelerine katkı sağlayabilmek
amaçlı, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa dayanılarak kurulmuş bulunan çalışma alanı itibariyle Çankırı ve Bartın illerini de kapsayan bölge niteliğinde bir
birliktir.
Çalışma konuları itibari ile çok amaçlı bir birlik statüsünde olup, bünyesinde tarım, hayvancılık, ormancılık, sulama, ürün işleme, girdi temini ve ürün pazarlaması yapan 314 adet birim kooperatifi kapsamaktadır.
Birliğimiz, bağlı birim kooperatiflerin faaliyet konuları da dikkate alınarak kurumsal yapısını oluşturmaya çalışmıştır.
3.2 - MEVZUAT ANALİZİ
Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal
Amaçlı Kooperatifler Birliğinin yasal yükümlükleri ve
ilgili yasaları şunlardır:
1- Anayasanın 171. Maddesi,
2- 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
3- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
4- 6831 Sayılı Orman Kanunu
5- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu
6- 5200 Sayılı Üretici Birlikleri Yasası
26
7-
Kooperatif ve Birlik Anasözleşmeleri,
8- Desteklemelerle ilgili tebliğler,
9- 4857 Sayılı İş Yasası
10- 6098 Sayılı Borçlar Kanunu
11- 3475 Sayılı Vergi Usul Kanunu
12- 442 Sayılı Köy Kanunu
Diğer Alt Mevzuat Düzenlemeleri
3.3 - YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.3.1 - Hukuki Yapı
Halen yürürlükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, en üst düzeyde kooperatifçiliğin geliştirilmesi benimsenmiştir. Anayasamızın 171.
maddesi, Devlete, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak öncelikle üretimin artırılması ve tüketicinin
korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini
sağlayacak tedbirleri alma görevini vermiştir.
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
3.3.2 - Teşkilat Yapısı
GENEL KURUL
DENETİM KURULU
YÖNETİM KURULU
BİRLİK MÜDÜRÜ
PROJE ve TEKNİK HİZMETLER
İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ
MUHASEBE FİNANSMAN ve
DENETLEME HİZMETLERİ
SATINALMA, ÜRETİM ve
PAZARLAMA HİZMETLERİ
TARIMSAL DESTEKLEME
HİZMETLERİ
ORGANİZASYON ve DESTEK
HİZMETLERİ
Şema 1 - Teşkilat Yapısı Şeması
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği’ne (OR-KOOP) ve Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı
Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği’ne (KÖY-KOOP) ortak olup yönetimlerinde etkin olarak görev alınmaktadır.
27
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
3.4 - KAYNAKLAR
3.3.1 - İnsan Kaynakları
Yönetim Kurulu (Asil Üyeleri)
Erol AKAR
Yönetim Kurulu Başkanı
Sedat Özcan ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şevket YERLİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Celal ÇETİNKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet AYGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi
Tablo 7 - Yönetim Kurulu (Asil Üyeleri)
Yönetim Kurulu (Yedek Üyeleri)
Nihat KARTAL
Yedek Üye
Halil İbrahim ARICI
Yedek Üye
Mehmet Emin PİŞMAN
Yedek Üye
Zeki DURMAZ
Yedek Üye
Rıfat OĞAR
Yedek Üye
Tablo 8 - Yönetim Kurulu (Yedek Üyeleri)
Denetim Kurulu (Asil Üyeleri)
Sadık SÖYLEMEZ
Denetleme Kurulu Üyesi
Nafiz ÇIKIRIK
Denetleme Kurulu Üyesi
Ahmet İHTİYAR
Denetleme Kurulu Üyesi
Tablo 9 - Denetim Kurulu (Asil Üyeleri)
Denetim Kurulu (Yedek Üyeleri)
Nevzat TOPRAK
Denetleme Kurulu Yedek Üyesi
Nuray SARIOĞLU
Denetleme Kurulu Yedek Üyesi
Tablo 10 - Denetim Kurulu (Yedek Üyeleri)
Merkez Birliği Temsilcileri
ASİL
YEDEK
Erol AKAR
Vahit ASLAN
Celal ÇETİNKAYA
Lütfi YAMAN
Sedat Özcan ÖZDEMİR
Yüksel ERTOGAN
İhsan KARA
Cemal ÇELEBİ
Tablo 11 - Merkez Birliği Temsilcileri
28
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
29
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Personel Durumu
Ünvanlara Göre Eğitim Seviyesi
ÇALIŞAN KİŞİ EĞİTİM DURUMU
HİZMET SINIFI
KADRO ÜNVANI
GENEL İDARE HİZMETLERİ
TEKNİK HİZMETLER
İLK
ÖĞRETİM
LİSE
YARDIMCI HİZMETLER
1
ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
1
1
ORMAN MÜHENDİSİ
1
1
1
1
MALİ MÜŞAVİR
1
1
MALİ MÜŞAVİR YARDIMCISI
1
1
3
MUHASEBE ELEMANI
3
1
1
SÜT ALIM VE PAZARLAMA SORUMLUSU
1
1
SÜT KALİTE ve KONTROL GÖREVLİSİ
1
1
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
14
YEM ÜRETİM GÖREVLİSİ
2
2
BEKÇİ
1
1
6
2
22
1
HİZMETLİ
TOPLAM
18
11
4
1
5
Tablo 12 - Personel Eğitim Seviyesi
Çalışanların Eğitim Seviyelerinin Yüzdesel Dağılımı İlköğretim
11%
Lise
Ön Lisans
13%
47%
29%
Grafik 1 - Çalışanların Eğitim Seviyelerinin Yüzdesel Dağılımı
30
TOPLAM
1
VEZNEDAR
SATIN ALMA TEDARİKve
PAZARLAMA HİZMETLERİ
LİSANS
ve ÜSTÜ
BİRLİK MÜDÜRÜ
TARIM TEKNİKERİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN
HİZMETLERİ
ÖN
LİSANS
Lisans ve Üstü
38
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
S.S Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Norm Kadro Cetveli
SIRA
NO
HİZMET SINIFI
1
KADRO
ÜNVANI
KOD NO
KADRO
DERECESİ
KADRO
SAYISI
BİRLİK MÜDÜRÜ
1
1
37-GİH-MRK-01-02
MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK)
1
1
37-GİH-MRK-01-03
MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)
1
1
37-GİH-MRK-01-04
İNSAN KAYNAKLARI GÖREVLİSİ
1
1
37-GİH-MRK-01-05
BİLGİ İŞLEM GÖREVLİSİ
1
1
6
37-GİH-MRK-01-06
YÖNETİCİ ASİSTANI
2
1
7
37- TH-MRK-01-01
ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
1
1
8
37-TH-MRK-01-02
ZİRAAT MÜHENDİSİ
2
3
9
37-TH-MRK-01-03
TEKNİKER
3
2
10
37-TH-MRK-01-04
TEKNİSYEN
4
2
37-TH-MRK-01-05
ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ
1
1
37-TH-MRK-01-06
ORMAN MÜHENDİSİ
2
3
37-TH-MRK-01-07
TEKNİKER
3
1
14
37-TH-MRK-01-08
GIDA MÜHENDİSİ
1
1
15
37-TH-MRK-01-09
GIDA MÜHENDİSİ
2
1
16
37-TH-MRK-01-10
KİMYAGER
3
1
17
37-TH-MRK-01-11
LABORANT
4
1
18
37-SH-MRK-01-01
VETERİNER HEKİM
1
1
37-SH-MRK-01-02
VETERİNER HEKİM
2
2
37-SH-MRK-01-03
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
3
3
37-MFH-MRK-01-01
MALİ MÜŞAVİR
1
1
37-MFH-MRK-01-02
MALİ MÜŞAVİR YARDIMCISI
1
1
37-MFH-MRK-01-03
MUHASEBE ELEMANI
1
1
37-MFH-MRK-01-04
MUHASEBE ELEMANI
2
2
37-MFH-MRK-01-05
MUHASEBE ELEMANI
3
2
37-MFH-MRK-01-06
VEZNEDAR
4
1
37-SPH-MRK-01-01
SÜT ALIM VE PAZARLAMA SORUMLUSU
1
1
37-SPH-MRK-01-02
SÜT KALİTE KONT.GÖREVLİSİ
2
2
37-SPH-MRK-01-03
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
3
30
37-SPH-MRK-01-04
YEM ÜRETİM GÖREVLİSİ
2
5
37-YH-MRK-01-05
ŞOFÖR
2
5
37-YH-MRK-01-06
BEKÇİ
2
2
37-YH-MRK-01-07
HİZMETLİ
3
3
12
13
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TEKNİK HİZMETLER
11
SAĞLIK
HİZMETLERİ
5
MUHASEBE VE FİNANSMAN
HİZMETLERİ
4
SATIN ALMA VE
PAZARLAMA
HİZMETLERİ
3
YARDIMCI
HİZMETLER
2
GENEL İDARE HİZMETLERİ
37-GİH-MRK-01-01
Tablo 13 - S.S Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Norm Kadro Cetveli
31
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
S.S Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Çalışan Tablosu
SIRA
NO
ADI VE SOYADI
EĞİTİM DURUMU
İŞE GİRİŞ TARİHİ
ÇALIŞTIĞI BİRİM
1
DİLEK ÖZDEMİR
LİSANS
14.06.2011
BİRLİK MÜDÜRÜ
MERKEZ BÜRO
2
AHMET ÇORBACIOĞLU
LİSANS
24.09.2007
ZİR.YÜK.MÜH.
MERKEZ BÜRO
3
ÖZKAN KAPUCU
LİSANS
01.05.2013
ORMAN MÜH.
MERKEZ BÜRO
4
ŞERAFETTİN DOĞRU
LİSANS
01.01.2010
S.M.MALİ MÜŞAVİR
MERKEZ BÜRO
5
ÖMER BAYRAK
LİSANS
07.09.2011
MALİ MÜŞ.YARD.
MERKEZ BÜRO
6
CEMAL SARIBEKİROĞLU
LİSE
12.01.2011
MUHASEBE
MERKEZ BÜRO
7
AHMET TUTOĞLU
İLKÖĞRETİM
07.12.2004
VEZNEDAR
MERKEZ BÜRO
8
NURCAN GAVREMOĞLU
LİSE
04.01.1999
MUHASEBE
MERKEZ BÜRO
9
MUHİTTİN CİĞERCİ
ÖNLİSANS
08.12.2011
ZİR.TEKNİKERİ
MERKEZ BÜRO
10
MUSTAFA MADEN
LİSE
01.10.2009
MUHASEBE
MERKEZ BÜRO
11
TEVFİK KARAKAYA
ÖNLİSANS
01.12.2013
YARD.HİZMETLER
MERKEZ BÜRO
12
FUAT ÇELİK
LİSE
02.04.2014
SÜT KALİTE KONT.GÖREVLİSİ
MERKEZ BÜRO
13
MEHMET GÖKSU
LİSE
03.12.2009
SÜT ALIM SORUMLUSU
YEMTESİSİ
14
MAHMUT GÖKSU
İLKÖĞRETİM
02.04.2009
BEKÇİ
YEMTESİSİ
15
NECATİ GÖKSU
İLKÖĞRETİM
10.02.2009
YEM ÜRETİM GÖREVLİSİ
YEMTESİSİ
16
SİNAN ATASOY
İLKÖĞRETİM
18.01.2010
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
YEMTESİSİ
17
ALİ AKARSU
İLKÖĞRETİM
18.01.2010
YEM ÜRETİM GÖREVLİSİ
YEMTESİSİ
18
AHMET KESKİN
İLKÖĞRETİM
26.09.2007
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
BEKDEMİREKŞİ
19
ERDAL YILMAZ
İLKÖĞRETİM
26.09.2007
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
YAZIHAMİT
20
ERDAL DEMİR
LİSE
06.06.2006
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
BOYUNDURCAK
21
İSMAİL TURAN
LİSE
12.07.2006
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
DONALAR
22
SEYFİ AYNACIOĞLU
LİSE
01.12.2011
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
M.AKDOĞAN
23
HASAN KURT
LİSE
01.08.2012
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
AKDOĞAN
24
ENGİN TOPAÇ
İLKÖĞRETİM
17.07.2013
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
DURUÇAY
25
MURAT TEKE
İLKÖĞRETİM
19.03.2009
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
İNCİĞEZ
26
MEHMET YİĞİTCAN
İLKÖĞRETİM
10.05.2012
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
EŞEN
27
METİN ÇELİKOĞLU
ÖNLİSANS
25.07.2013
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
HACIMUHARREM
28
FİKRET ŞALLI
İLKÖĞRETİM
06.09.2013
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
KARŞI
29
YAŞAR KARAŞOĞLU
İLKÖĞRETİM
08.12.2010
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
KARAŞ
30
İSMAİL ÇETİN
İLKÖĞRETİM
2005
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
AŞ.EMERCE
31
ŞAHABETTİN YILDIRIM
LİSE
2007
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
YUK.EMERCE
32
ALİ TOPRAKÇIOĞLU
İLKÖĞRETİM
2005
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
KUŞKARA
33
SATI KAZANCI
İLKÖĞRETİM
2006
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
DEREBEYSİBEY
34
OĞUZ KARABACAK
İLKÖĞRETİM
2013
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
AŞ.İSMAİLLİ
35
İSMAİL KOCA
ÖNLİSANS
2012
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
MASATLAR
36
NİYAZİ ÇERÇİOĞLU
LİSE
29.12.2012
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
DEMİRCİ
37
H.HÜSEYİN PEHLİVANOĞLU
İLKÖĞRETİM
1.1.2014
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
PEHLİVAN
38
MEHMET AKİF ECİROĞLU
İLKÖĞRETİM
11.4.2014
SÜT ALIM GÖREVLİSİ
KADIOĞLU
Tablo 14 - S.S Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Çalışan Tablosu
32
GÖREVİ / ÜNVANI
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
3.4.2. İnsan Kaynakları Temel Yetkinlikleri
Planlama ekibi strateji belirleme çalışmaları sırasında “ Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler
Birliği”nde çalışan ve çalışacak herkesin sahip olması gereken yetkinlikleri belirlemiştir. Bu yetkinlikler;
l
sya
So rlılık
ya
Du
e
m
i
ş
ği klık
e
D Açı
Temsil
Yetene
ği
Ortak Od
aklı
Yaklaşım
1977
KOOP
K Ö Y -KASTAMO
NU
İkn
aE
m
le e
b
o
Pr özm
Ç
tm
e
Şema 2 - Çalışanların Sahip Olması Gereken Yetkinlikler.
33
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
3.4.3. Yönetim Sistemleri İle İlgili Çalışmalar
Birliğin faaliyetleri kapsamında ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi Sertifikaları alınmıştır.
Resim 1 - Sertifika ISO 22000:2005
Panik Yapmayın
Organize Olun
34
Resim 2 - Sertifika ISO 9001:2008
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
35
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
3.4.4 - Bina, Arazi, Araç ve Teknolojik Altyapı
Birliğimizin;
36
✔
İki katlı işyeri,
✔
İki adet hizmet aracı,
✔
Süt toplama merkezleri, 17 bölgede toplam 83 ton kapasiteli soğutma tankları,
✔
Yazıhamit Köyü Süt Toplama Merkezi’nde merkezi laboratuvar,
✔
2027 metrekare arsa üzerine kurulan yem tesisi, süt toplama merkezi ve eğitim merkezi,
✔
25 Ton/gün kapasiteli süt işleme tesisi
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
3.4.5 - İl ve İlçelere Göre Kooperatif ve Ortak Sayıları (2014)
SIRA
NO
İLİ
İLÇESİ
ORTAK SAYISI
KOOPERATİF
SAYISI
Erkek
Bayan
TOPLAM
1
KASTAMONU
Merkez
77
3671
252
3923
2
KASTAMONU
Araç
2
343
47
390
3
KASTAMONU
Azdavay
5
275
21
296
4
KASTAMONU
Bozkurt
7
143
1
144
5
KASTAMONU
Cide
4
207
7
214
6
KASTAMONU
Çatalzeytin
7
88
4
92
7
KASTAMONU
Daday
35
1359
90
1449
8
KASTAMONU
Devrekani
8
153
11
164
9
KASTAMONU
İhsangazi
9
591
43
634
10
KASTAMONU
İnebolu
6
288
12
300
11
KASTAMONU
Küre
2
69
2
71
12
KASTAMONU
Taşköprü
78
3827
109
3936
13
KASTAMONU
Tosya
37
3052
220
3272
14
KASTAMONU
Pınarbaşı
3
269
6
275
15
KASTAMONU
Şenpazar
1
23
0
23
16
KASTAMONU
Aglı
2
275
16
291
17
KASTAMONU
Hanönü
16
684
47
731
18
KASTAMONU
Seydiler
4
231
17
248
19
ÇANKIRI
Merkez
2
29
2
31
20
ÇANKIRI
Atkaracalar
1
68
33
101
21
ÇANKIRI
Çerkeş
1
71
13
84
22
ÇANKIRI
Ilgaz
1
163
12
175
23
ÇANKIRI
Kursunlu
2
18
0
18
24
ÇANKIRI
Yapraklı
2
49
7
56
25
ÇANKIRI
Korgun
1
130
13
143
26
BARTIN
Merkez
1
254
18
272
314
16.330
1.003
17.333
TOPLAM
Tablo 15 - İl ve İlçelere Göre Kooperatif ve Ortak Sayıları (2014)
37
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
3.4.6 - Bölge ve İlçelere Göre Süt Toplama Merkezleri Kapasite Dağılımı (2014)
Sıra No.
Bölge Adı
İlçesi
Kapasite
Yararlanan Kooperatif Sayısı
Yararlanan Köy
Sayısı
1
ÇETMİ
TAŞKÖPRÜ
4
21,0
14
15
2
AKDOĞAN
TAŞKÖPRÜ
4
12,5
5
5
3
DONALAR
TAŞKÖPRÜ
1
5,0
4
4
4
YAZIHAMİT
TAŞKÖPRÜ
1
4,0
2
6
6
BOYUNDURCAK
TAŞKÖPRÜ
1
1,5
1
3
7
BEKDEMİREKŞİ
TAŞKÖPRÜ
1
3,0
2
3
8
KARAŞ
MERKEZ
1
3,0
1
2
9
KUŞKARA
MERKEZ
1
2,0
1
1
10
DURUÇAY
MERKEZ
1
3,0
3
4
11
MERKEZ AKDOĞAN
MERKEZ
1
3,0
1
1
12
AŞ.EMERCE
TAŞKÖPRÜ
1
1,5
1
1
13
HACIMUHARREM
MERKEZ
2
4,5
3
4
14
MASATLAR
TAŞKÖPRÜ
1
3,0
2
2
15
KARŞI
TAŞKÖPRÜ
2
8,0
3
3
16
EMİRLER ŞEKER
MERKEZ
1
3,0
1
1
17
ÖRHENLİ
TAŞKÖPRÜ
1
1,0
1
3
18
PEHLİVAN
MERKEZ
1
2,0
1
1
19
KADIOĞLU
MERKEZ
1
3,0
1
1
20
AŞ.İSMAİLLİ
MERKEZ
1
3,0
1
2
21
AKÇATAŞ
MERKEZ
1
3,0
1
6
22
AĞLI MERKEZ
AĞLI
1
6,0
1
12
23
ORTALICA
TOSYA
1
5,0
1
1
24
AKBÜK
TOSYA
1
3,0
1
1
25
SULUCA
TOSYA
1
3,0
1
1
26
GÖRPE
İHSANGAZİ
2
6,0
1
3
27
DEMİRCİ SULAMA
MERKEZ
1
5,0
1
2
28
EŞEN
MERKEZ
1
5,0
1
1
29
AKPINAR
DADAY
1
3,0
6
6
30
İNCİĞEZ
DADAY
2
10,0
11
14
31
DEREBEYSİBEY
TAŞKÖPRÜ
1
3,0
1
1
42
143,0
80
120
TOPLAM
Tablo 16 - Bölge ve İlçelere Göre Süt Toplama Merkezleri Kapasite Dağılımı (2014)
38
Adet
1997
1998
2001
2005
2004
2003
Tablo 17 - Bölge ve İlçelere Göre Süt Toplama Merkezleri Kapasite Dağılımı (2014)
2
7
2
1
2
1
3
2
1
5
1
31
TOPLAM
STRATEJİK PLAN 2014-2017
Grafik 2 - Kurulan Süt Toplama Merkezlerinin Yıllar İtibariyle Dağılımı
Kurulan Süt Toplama Merkezlerinin Yıllar İtibariyle Dağılımı
TOPLAM
KARŞI
MASATLAR
AKPINAR
EŞEN
SULUCA E.ŞEKER
7
İNCİĞEZ
2014
M.
H. MUDEMİRCİ
KADIOĞLU
AKDOĞAN
HARREM
ORTALICA
YAZIHA- DEREBEYMİT
SİBEY
GÖRPE DURUÇAY
6
1999
PEHLİVAN
2000
AŞ.
EMERCE
2002
5
1
2006
AŞ.
YUK.
AKÇATAŞ
İSMAİLLİ EMERCE
2008
ÖRHENLİ
AĞLI
B. EKŞİ AKDOĞAN DONALAR
2009
KUŞKARA
1
KARAŞ
2010
4
1
ÇETMİ
2012
BOYUNDURCAK
1
AKBÜK
2007
YAPILIŞ YILI
2013
3
2
1
SIRA
NO
2011
3.4.7 - Bölge ve İlçelere Göre Süt Toplama Merkezleri Yapılış Yılları İtibari ile Dağılımı (2014)
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
39
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
3.4.8 - Yıllar İtibari İle Gelir Dağılımı (2008-2013)
YILLAR
Gelir Çeşidi
2008
2009
Birlik fonu Gelirleri
2010
2011
2012
2013
1.054,81
2.041,44
1.139,75
955,00
Orman Üretim Gelirleri
146.283,63
247.643,81
258.035,00
281.777,31
228.488,71
562.239,01
Süt Hizmet Primi Gelirleri
100.516,68
118.667,09
221.144,67
193.509,34
248.005,57
289.138,39
Firma Soğutma Primi
Gelirleri
119.486,00
197.471,29
268.593,70
232.507,64
431.637,92
551.705,43
Destekleme Gelirleri
174.785,64
43.813,96
223.505,12
271.672,33
272.549,25
314.898,68
Yatırım Teşvik Gelirleri
20.449,31
24.892,21
20.367,53
23.684,57
30.580,55
32.336,11
10.344,27
38.194,26
66.817,13
25.961,12
81.573,07
14.530,56
4.610,15
Mal Satış Gelirleri
Proje Gelirleri
414.773,30
80.550,00
39.819,85
67.020,56
Faiz Gelirleri
14.693,36
286,09
310,00
624,18
Muhasebe gelirleri
25.000,00
28.000,00
1.341,37
Kira gelirleri
120.000,00
Diğer Gelirler
TOPLAM
5.464,62
24.748,44
3.957,68
6.297,00
22.623,57
18.043,90
1.021.452,54
777.471,97
1.075.969,25
1.145.049,81
1.275.332,25
1.975.886,11
Tablo 18 - Yıllar İtibari İle Gelir Dağılımı (2008-2013)
Yıllar İtibari ile Gelir Dağılımı
2.500.000,00
1.975.886,11
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.021.452,54
1.075.969,25
1.145.049,81
2010
2011
1.275.332,25
777.471,97
500.000,00
0,00
2008
2009
Gelirler
Grafik 3 - Yıllar İtibari ile Gelir Dağılımı
40
2012
2013
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
3.4.9 - Yıllar İtibari İle Gider Dağılımı (2008-2013)
YILLAR
GİDER ÇEŞİDİ
2008
Yön. ve den. Kur. Ücretleri
Personel Giderleri
Yolluk Giderleri
2009
2010
2011
2012
2013
28.062,00
34.156,67
34.945,21
34.900,38
43.999,72
57.500,21
196.025,11
219.080,85
222.076,39
287.944,83
514.018,67
664.151,73
11.729,00
11.834,00
17.778,59
17.376,18
13.438,13
443,29
PTT, Ulaştırma
6.541,88
7.983,93
5.957,85
5.934,23
6.652,45
8.572,14
Temsil ağırlama
13.190,24
17.146,21
17.454,09
15.086,20
11.254,56
6.956,45
Akaryakıt Giderleri
13.349,65
12.951,37
15.695,13
18.064,67
17.190,45
17.748,10
Kırtasiye Matbuat
5.712,54
10.219,70
21.471,91
16.777,03
14.523,66
12.580,77
Noter ve tescil giderleri
1.481,60
2.595,79
3.527,90
4.422,80
2.718,83
3.254,93
Muhasebe ve Müşavirlik gid.
8.163,26
8.673,47
3.673,45
3.750,00
4.409,64
16.661,17
Banka mektubu, çek, havale
553,39
858,93
1.654,45
1.010,71
1.222,11
1.927,51
Vergi resim ve harçlar
2.918,53
7.266,42
8.991,09
8.277,54
7.859,66
10.146,95
Elektrik su yakıt gider.
25.130,00
30.395,88
7.656,99
6.375,48
7.402,18
6.546,20
5.402,58
16.731,84
8.577,71
34.266,89
30.067,88
27.853,90
53.535,24
9.670,07
6.118,70
8.868,84
13.381,81
8.025,06
14.562,02
17.477,19
11.333,86
3.403,58
27.109,59
3.293,25
9.615,42
11.319,91
15.473,05
Toplantı giderleri
Hibe ve yard.
7.507,52
Bakım onarım Gider.
34.835,36
Proje katılım giderleri
216.392,15
Finansman Giderleri
Çeşitli Giderler
16.204,36
Kira gider.
16.359,68
2.541,73
2.250,00
1.289,33
1.200,70
3.420,84
Amortisman gid.
16.408,14
20.660,75
8.068,47
11.254,00
24.085,24
28.066,32
Kan.kab.ed.gider.
843,43
916,94
1.445,33
3.954,54
2.992,50
513,02
3.252,69
592,00
5.206,38
3.357,56
218.265,20
212.856,85
273.056,13
245.693,00
Gider Yazılan demirbaşlar
Hizmet üretim maliyeti
43.374,08
Diğer satış maliyetleri
193.500,00
TOPLAM
612.992,47
535.766,72
629.307,12
733.616,02
1.015.041,64
1.337.731,69
Tablo 19 - Yıllar İtibari İle Gider Dağılımı (2008-2013)
Yıllar İtibari ile Gider Dağılımı
1.600.000,00
1.337.731,69
1.400.000,00
1.200.000,00
1.015.041,64
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
612.992,47
535.766,72
629.307,12
733.616,02
400.000,00
200.000,00
0,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gider
Grafik 4 - Yıllar İtibari ile Gider Dağılımı
41
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
3.4.10 - Yıllar İtibari İle Satışlar ve Ciro Dağılımı (1994-2013)
YILI
SÜT VE DİĞER
SATIŞLAR
YEM SATIŞI
TOPLAM CİRO
1994
59,28
59,28
1995
190,35
190,35
1996
522,54
522,54
1997
68.448,46
68.448,46
1998
181.082,23
181.082,23
1999
301.550,23
301.550,23
2000
596.334,18
596.334,18
2001
1.426.133,43
1.426.133,43
2002
1.627.319,56
1.627.319,56
2003
2.400.685,83
2.400.685,83
2004
2.709.811,75
2.709.811,75
2005
3.265.976,75
3.265.976,75
2006
3.324.076,15
3.324.076,15
2007
4.588.246,78
4.588.246,78
2008
5.645.402,93
5.645.402,93
2009
195.554,86
5.759.900,53
5.955.455,39
2010
501.295,77
9.959.407,04
10.460.702,81
2011
540.146,00
8.843.487,81
9.383.633,81
2012
828.670,21
11.472.685,22
12.301.355,43
2013
945.883,58
14.845.720,99
15.791.604,57
Tablo 19 - Yıllar İtibari İle Satışlar ve Ciro Dağılımı (1994-2013)
1998
1999
2000
2001
2002
2004
Grafik 5 - Yıllar İtibari ile Satışlar ve Ciro Dağılımı
42
2006
2007
2008
5.955.455,39
2005
5.645.402,93
2003
Satışlar ve Ciro
3.324.076,15
596.334,18
1997
3.265.976,75
301.550,23
1996
2.709.811,75
181.082,23
1995
1.627.319,56
68.448,46
1994
1.426.133,43
522,54
0,00
190,35
2.000.000,00
59,28
4.000.000,00
2.400.685,83
8.000.000,00
6.000.000,00
4.588.246,78
10.000.000,00
9.383.633,81
10.460.702,81
14.000.000,00
12.000.000,00
12.301.355,43
18.000.000,00
16.000.000,00
15.791.604,57
Yıllar İtibari ile Satışlar ve Ciro Dağılımı
2009
2010
2011
2012
2013
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
3.4.11 - Yıllar İtibari İle Özkaynak Yapısı (1994 - 2013)
ÖDENMİŞ
SERMAYE
YILI
GEÇMİŞ
YILLAR
ZARARLARI
KAR
YEDEKLERİ
1994
109,32
42,59
1995
200,91
34,90
1996
603,30
34,90
18,42
1997
911,54
34,90
112,61
1998
1.026,67
1999
DÖNEM
NET ZARARI
6,00
DÖNEM
NET KARI
ÖZKAYNAKLAR
TOPLAMI
1,68
144,23
18,42
217,39
93,64
526,14
458,78
1.292,62
425,16
1.659,02
3.110,85
1.162,42
1.754,22
5.146,21
8.062,85
2000
1.201,17
6.037,48
24.408,16
31.646,81
2001
1.287,27
26.539,88
28.970,80
56.797,95
2002
1.301,67
51.136,53
32.600,91
85.039,11
2003
1.336,67
79.434,30
65.742,16
146.513,13
2004
47.095,16
107.740,75
64.501,92
219.337,83
2005
47.185,17
161.480,36
40.341,41
249.006,94
2006
47.190,17
190.442,64
137.021,79
374.564,60
2007
47.220,17
316.502,69
121.981,21
485.704,07
2008
333.673,46
140.477,39
408.460,27
882.611,12
2009
335.523,46
452.213,53
241.705,25
1.029.442,24
2010
339.098,79
960.301,30
410.644,05
1.710.044,14
2011
738.515,20
965.620,55
411.434,69
2.115.570,44
2012
1.232.510,62
835.364,05
239.227,96
2.307.102,63
2013
1.378.227,61
909.076,75
586.999,46
2.874.303,82
Tablo 19 - Yıllar İtibari İle Özkaynak Yapısı (1994 - 2013)
1.710.044,14
2.500.000,00
3.110,85
8.062,85
31.646,81
56.797,95
85.039,11
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
485.704,07
1.292,62
1995
249.006,94
526,14
1994
219.337,83
217,39
0,00
144,23
500.000,00
146.513,13
2007
2008
1.029.442,24
1.000.000,00
374.564,60
1.500.000,00
882.611,12
2.000.000,00
2.115.570,44
3.000.000,00
2.307.102,63
3.500.000,00
2.874.303,82
Yıllar İtibari ile Özkaynak Yapısı
2009
2010
2011
2012
2013
Özkaynaklar
Grafik 6 - Yıllar İtibari ile Özkaynak Yapısı
43
11
23
22
22
22
22
26
35
51
58
69
72
83
100
110
100
112
Yıl
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
8.327.334
1.146.705
1.080.459
992.974
785.937
665.771
544.914
602.571
457.736
372.071
1.472.198
1.400.439
1.227.839
1.191.629
662.455
678.921
789.906
659.884
561.846
333.151
190.325
361.466
361.466
313.823
248.666
176.044
1.835.401
1.594.523
1.459.016
1.515.950
808.305
808.925
908.247
804.729
722.731
415.216
226.914
425.017
425.017
354.026
333.541
239.295
88.931
Nisan
2.957.157
2.410.453
2.337.577
2.481.471
1.262.436
1.184.366
1.362.779
1.232.462
1.144.238
826.739
389.116
586.100
586.100
589.572
522.658
381.141
147.709
Mayıs
2.871.446
2.767.365
2.724.188
2.708.462
1.382.604
1.330.746
1.636.276
1.456.672
1.397.254
952.402
508.265
717.154
717.154
697.851
488.367
434.494
241.433
Haziran
8.510.275 10.725.635 12.965.784 20.402.074 23.032.133
1.196.869
1.100.991
988.798
853.125
523.854
556.681
595.685
507.765
415.159
296.315
157.104
318.013
318.013
261.086
231.919
188.898
95.577
Mart
Tablo 20 - Yıllar İtibariyle Süt Toplama Merkezi, Kooperatif Sayısı Ve Süt Miktarı
30
25
24
22
19
18
16
15
13
274.256
173.576
320.910
320.910
247.110
217.732
123.702
Şubat
21.218.856
2.794.112
2.638.321
2.378.260
2.608.514
1.181.913
1.141.189
1.539.168
1.329.482
1.238.005
929.857
506.903
648.724
648.724
661.043
461.679
303.654
209.308
Temmuz
1.464.271
1.492.290
1.649.424
1.476.377
889.902
697.243
1.017.335
790.431
779.417
678.634
373.104
477.815
477.815
506.617
462.640
345.065
176.253
Eylül
1.202.597
1.111.553
1.296.838
1.239.648
810.732
652.527
728.884
694.016
741.524
577.424
371.609
428.387
428.387
437.828
391.894
384.855
151.520
Ekim
16.450.794 13.754.633 11.650.223
1.847.557
1.929.800
1.749.323
2.150.425
1.140.317
891.869
1.252.599
934.908
865.785
712.727
396.810
516.105
516.105
578.683
384.694
389.792
193.295
Ağustos
9.396.884
1.102.009
1.158.693
920.033
1.002.797
575.361
636.165
622.152
555.620
485.474
392.301
286.877
304.545
304.545
372.270
256.437
268.109
153.496
Kasım
20.908.026
19.709.736
19.240.803
18.966.787
14.653.136
11.990.061
11.666.281
9.929.836
9.202.747
6.736.745
3.855.525
5.374.647
5.374.647
5.328.347
4.199.022
3.425.791
1.592.357
8.563.503 172.154.494
1.017.704
1.059.526
948.988
952.452
509.907
482.596
610.679
506.131
479.243
347.723
274.922
270.411
270.411
308.438
198.795
190.742
134.835
Aralık
Toplam
(Lt)
STRATEJİK PLAN 2014-2017
6
5
3
3
2
2
2
1
Ocak
Aylar
1977
TOPLAM
Koop. Sayısı
44
1997
Süt Top. Mer. Sayısı
3.4.12 - Yıllar İtibariyle Süt Toplama Merkezi, Kooperatif Sayısı ve Süt Miktarı
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
2002
9.929.836,00
9.202.747,00
2008
2011
19.709.736,00
2010
14.653.136,00
2007
19.240.803,00
5.374.647,00
2001
11.990.061,00
5.374.647,00
2000
3.855.525,00
5.328.347,00
4.199.022,00
3.425.791,00
5.000.000,00
1.592.357,00
10.000.000,00
6.736.745,00
15.000.000,00
11.666.281,00
20.000.000,00
18.966.787,00
25.000.000,00
20.908.026,00
Yıllar İtibari ile Toplanan Süt Miktarı
0,00
1997
1998
1999
2003
2004
2005
2006
2009
2012
2013
Toplanan Süt
Grafik 7 - Yıllar İtibariyle Toplanan Süt Miktarı
45
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Yıllar İtibariyle Soğutulmuş ve Soğutulmamış Süt Miktarları ve Oranları
Soğutulmuş
Süt Miktarları
(Lt.)
Soğutulmamış
Süt Miktarları
(Lt.)
Toplam
Miktarlar
(Lt.)
Soğutulmuş
Sütün Toplam
Süte Oranları
(%)
Soğutulmamış
Sütün Toplam
Süte Oranları
(%)
Yılı
Koop Sayısı
Süt Top. Merk.
sayısı
1997
11
1
150.525
1.441.832
1.592.357
9,45
90,55
1998
23
2
875.194
2.550.597
3.425.791
25,55
74,45
1999
22
2
1.132.876
3.066.146
4.199.022
26,98
73,02
2000
22
2
1.383.365
3.944.982
5.328.347
25,96
74,04
2001
22
3
1.974.486
3.400.161
5.374.647
36,74
63,26
2002
22
3
2.025.521
3.501.258
5.526.779
36,65
63,35
2003
26
5
1.106.774
2.748.751
3.855.525
28,71
71,29
2004
35
6
2.584.942
4.151.803
6.736.745
38,37
61,63
2005
51
13
5.376.984
3.825.763
9.202.747
58,43
41,57
2006
58
15
6.071.052
3.858.784
9.929.836
61,14
38,86
2007
69
16
6.879.844
4.786.437
11.666.281
58,97
41,03
2008
72
18
7.857.122
4.132.939
11.990.061
65,53
34,47
2009
83
19
9.395.449
5.257.687
14.653.136
64,12
35,88
2010
100
22
12.868.376
6.098.411
18.966.787
67,85
32,15
2011
110
24
13.256.789
5.984.014
19.240.803
68,90
31,10
2012
110
25
13.928.698
5.781.038
19.709.736
70,67
29,33
2013
112
30
15.679.206
5.228.820
20.908.026
74,99
25,01
102.547.203
69.759.423
172.306.626
TOPLAM
Tablo 21- Yıllar İtibariyle Soğutulmuş ve Soğutulmamış Süt Miktarları ve Oranları
100.00
Yıllar itibari ile soğutulmuş süt ve soğutulmamış süt değişimi
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Soğutulmuş Süt
Soğutulmamış Süt
Grafik 8 - Yıllar İtibari ile Soğutulmuş Süt ve Soğutulmamış Süt Değişim Grafiği
46
51.595
ÇATALZEYTİN
87.491
41.787
196.167
48.226
187.491
PINARBAŞI
BOZKURT
KARADERE
HANÖNÜ
AYANCIK
996.709
166.583
57.848
96.410
28.175
27.101
42.173
60.236
93.544
23.672
54.293
14.610
45.567
119.226
30.329
5.703
38.839
92.400
KOOPERATİFLERİN
YAPTIĞI TOPLAM
ÜRETİM-DKGH
46.976.312,35
14.346.684,78
2.981.673,00
5.957.127,43
550.919,89
1.025.911,00
1.844.534,69
893.460,91
4.256.845,03
836.663,82
628.657,07
186.778,24
1.690.571,92
4.697.433,30
1.856.868,12
259.856,77
2.114.186,80
2.848.139,58
KOOPERATİFLERİN
ALMIŞ OLDUKLARI
TOPLAM İSTİHKAK
(TL)
188.966
-
1.041
6.567
16.954
3.320
12.768
30.582
28.818
3.714
8.130
1.906
1.579
22.151
5.852
5.166
1.797
38.621
TAHSİSLİ
m3
-
-
-
15.125
-
-
-
26
-
-
-
-
-
3.253
6.400
-
3.140
2.306
AÇIK ARTIRMALI m3
KOOPERATİFLERİN ALDIĞI DİKİLİ SATIŞ
150.324
109.471
4.332
8.090
-
743
868
2.477
4.090
546
3.612
-
3.518
5.573
305
-
4.068
2.631
KOOPERATİFLERİN
ALMIŞ OLDUKLARI
TOPLAM %25 MİKTARI
STRATEJİK PLAN 2014-2017
Grafik 9 - Kastamonu Bölgesinde Kooperatiflerin Orman Emvali Üretimi
256
26
15
24
8
7
11
26
31
6
12
7
8
33
8
3
8
23
ÜRETİM YAPAN
KOOPERATİF SAYISI
Tablo 23 - Kastamonu Bölgesinde Kooperatiflerin Orman Emvali Üretimi (2012)
1.600.993
42.173
SAMATLAR
TOPLAM
63.816
206.519
98.890
TOSYA
TAŞKÖPRÜ
KÜRE
105.874
69.252
İNEBOLU
KASTAMONU
51.592
İHSANGAZİ
141.273
29.603
CİDE
DADAY
74.054
105.190
AZDAVAY
ARAÇ
İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ ADI
İŞLETMENİN
TOPLAM ÜRETİMİ
DKGH
3.4.13 - Kastamonu Bölgesi’nde Kooperatiflerin Orman Emvali Üretimi (2012)
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
47
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
3.5 - VERİ TABANI ÇALIŞMALARI
Birliğimiz hizmetlerinin devamlılığının sağlanması, hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve kurumsallaşmasının sağlanması son derece önemlidir. Bu kapsamda yönetim ve personel kadrolarının güçlendirilmesi, ileriye
dönük vizyon belirlenmesi ve mevcut kadrolardan en iyi şekilde yararlanılması için iç işleyiş itibariyle düzenlemeler yapılmaktadır.
Birliğimizin faaliyet konuları itibariyle seksiyonlar oluşturulmuş olup, giderek bu seksiyonların güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması ana hedefler arasında olacaktır.
Diğer taraftan Birliğimize bağlı birim kooperatiflerin tüzel kişilik yapıları, faaliyet konuları, kapasiteleri ve
ortak bilgileri ile ilgili önemli bilgi eksikliklerimiz vardır. Yaklaşık iki yıldan bu tarafa bu eksikliklerin giderilmesi
için çalışmalar sürdürülmektedir.
Bu kapsamda veri tabanı çalışmaları başlatılmış ve önemli mesafe alınmıştır. Ancak, bilgilerin eksiksiz tamamlanabilmesi ve sürekli güncellenmesi, gerek hayvancılık ve gerekse süt desteklemelerinden tam anlamıyla
yararlanılabilmesinin yanında yeni projelerin geliştirilebilmesi için son derece önemlidir. Bu konuda birliğimizce
web tabanlı program yapım çalışmaları başlatılmış halen devam edilmektedir.
48
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
3.6 - FAALİYET KONULARI
A. Ormancılık Faaliyetleri
1. Üretim Faaliyetleri
2. Proje Faaliyetleri
3. Eğitim ve Sertifikasyon Faaliyetleri
B. Pazarlama ve Üretim Faaliyetleri
1. Süt Pazarlama Organizasyonunun Oluşturulması Ve Kalite Artışına Yönelik Faaliyetler
2. Yem Üretim ve Pazarlama Faaliyetleri
3. Girdi Temini ve Pazarlama Faaliyetleri
4. Yerel Ürünlerin Tanıtımı ve Pazarlanması Faaliyetleri
C. Diğer Faaliyetler
1.
Mali Müşavirlik Muhasebe ve Denetim Faaliyetleri
2. Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri
3. Destekleme Faaliyetleri
4. Yayın Faaliyetleri
D. Proje Geliştirme ve Uygulama Faaliyetleri
1. Alman Kooperatifleri ve Raiffeisen Konfederasyonu (DGRV - Deutscher Genossenschafts- und
Raiffeisenverband e.V.) ile yapılan ortak çalışmalar
2. Avrupa Birliği Projeleri
3. UNDP Projeleri
LKINMA VE DİĞ
Y KA
ER
KÖ
LER BİRLİĞİ
ATİF
ER
L AMAÇLI KO
IMSA
OP
TAR
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
49
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
3.6.1 - Kooperatiflerin Faaliyet Konularına Göre Çalışma Havzaları
1
Bozkurt Çatalzeytin
Havzası
3
Azdavay-Cide PınarbaşıŞenpazar Havzası
4
Daday Havzası
5
Dış Havza
6
Hanönü Havzası
7
İhsangazi-Araç
Havzası
9
10
11
12
13
Ağlı
Devrekani
Seydiler
Bozkurt
Çatalzeytin
Azdavay
Cide
Pınarbaşı
Şenpazar
Daday
Atkaracalar
Çerkeş
Ilgaz
Korgun
Kursunlu
Merkez
Bartın
Yapraklı
Hanönü
Araç
Ağlı-Devrekani-Seydiler
Havzası
2
8
İnebolu-Küre
Havzası
Karadere Havzası
Merkez Havzası
Taşköprü Orman Havzası
Taşköprü Süt Havzası
Tosya Havzası
GENEL TOPLAM
Merkez
Merkez
Taşköprü
Taşköprü
Tosya
1
7
7
3
4
3
1
13
2
8
14
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
26
1
18
2
42
13
2
8
6
2
10
7
29
1
6
45
87
4
22
137
1
4
6
8
19
8
12
1
9
Genel
Toplam
Tarım
Orman
Tarım
Sulama
2
8
3
1
İnebolu
Orman
İlçe Adı
Hayvancılık
Sulama
Havzalar
Hayvancılık
Ormancılık
Sıra
No
Hayvancılık
Strateji planlama çalışmaları sırasında birim kooperatif yapılarının güçlendirilmesi stratejisi gereği havza
çalışmalarına karar verilmiş olup, hızlı bir planlama ile faaliyet alanındaki tüm kooperatifler için havza çalışması
yapıldı.
2
8
4
7
7
5
4
3
1
35
1
1
1
1
2
2
2
2
16
2
9
6
2
11
65
29
49
37
314
Tablo 23 - Kooperatiflerin Faaliyet Konularına Göre Çalışma Havzaları
Faaliyet Alanlarına Göre Koopera2flerimizin Dağılımı 6% 4% 3% 28% HAYVANCILIK HAYVANCILIK ORMAN HAYVANCILIK SULAMA 14% 44% ORMAN SULAMA TARIM 1% Grafik 10 - Faaliyet Alanlarına Göre Kooperatiflerimizin Dağılımı
50
TARIM ORMAN KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
A - Ormancılık Faaliyetleri
Orman ürünleri üretimi Devlet Orman Teşkilatınca
hazırlanan amenajman planlarına dayalı olarak belirlenen ve damgalanarak işaretlenen orman ağaçlarının
idarece belirlenen standartlarda kesilmesi,orman içinde sürütülmesi, piyasaya satış için son depoya taşınması iş ve işlemleri 1977 yılından önceki yıllarda işçi
postalarını temsil eden posta başlarına verilmekte, bu
işlere ait fiyatlar Orman İdaresi Temsilcileri ile posta
başlarının yaptıkları pazarlık sonucunda belirlenmekteydi.
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
Orman üretimi ile uğraşan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine yönelik faaliyetlerimiz Birliğimizin faaliyet konuları arasında önemli yer tutmaktadır.
İlimizdeki lif yonga üretiminin de önemli bir kısmı
kooperatiflerimiz tarafından yapılmakta, dolayısıyla
orman ürünleri sanayisinin hammadde ihtiyacı yine
kooperatiflerimiz tarafından karşılanmaktadır.
1977 yılından sonra bu işlerin öncelikle Köy Kalkınma Kooperatiflerine verilmesi ve bazı haklar sağlanması Orman İşletmeciliğinde kooperatiflerin etkinliğini sağlamıştır.
1 - Üretim Faaliyetleri
İlimiz ormancılığı, Bir buçuk milyon M3’ü aşan üretimi, orman eko sistemi ve endemik özellikleri ile bir
laboratuvar özelliği taşıyan, ülkemizin ayrıcalıklı bir
bölgesini teşkil etmektedir.
Diğer taraftan, hem çevresel değerleri hem de
ekonomik değeri bakımından ilimizin en önemli varlıkları arasındadır.
Birliğimize bağlı 314 kooperatiften yaklaşık 200
adedi orman üretimi yapmaktadır ve Orman Bölge
Müdürlüğümüzün yaptığı üretimin yaklaşık % 80’i birim kooperatif ortaklarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.
51
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
2 - Proje Faaliyetleri
Birlik olarak çalışmalarımızın temelini orman köylüsüne alternatif gelir kaynakları yaratmak, istihdam sağlamaya yönelik faaliyetler, ürünlerinin değerlendirilmesi faaliyetleri
ile ilgili eğitimler vermek ve orman işçiliğinde
mekanizasyonu sağlamak ana hedeflerimizi
oluşturmaktadır.
Bu kapsamda Kooperatiflerimiz için Orköy finans kaynaklı Süt toplama merkezleri
ve iş makinesi projeleri hazırlanmış son üç
yıl içerisinde beş iş makinesi, üç süt toplama
merkezi projesi gerçekleştirilerek yaklaşık 30
kooperatifin yararlanması sağlanmıştır.
İlimizdeki lif yonga
üretiminin de önemli bir
kısmı kooperatiflerimiz
tarafından yapılmakta,
dolayısıyla orman
ürünleri sanayisinin
hammadde ihtiyacı yine
kooperatiflerimiz tarafından
karşılanmaktadır.
52
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
3 - Eğitim ve Sertifikasyon Faaliyetleri
Üç yıldan bu tarafa “Orman Emvallerinin Ölçme Değerlendirme Tasnif, Depolama, Orman İşçiliği ve Mevzuatı Eğitimleri” verilmeye başlanmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü,
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Birliğimiz arasında imzalanan protokol ile yasal sertifika verilmekte ve kooperatif
ortaklarının öncelikle işlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitimler, kendi teknik personellerimizin yanında Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri ve
Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilmektedir.
2005 yılından beri ortak çalıştığımız Alman Kooperatifleri konfederasyonu (DGRV) tarafından da bu projemiz
desteklenmektedir.
Bu kapsamda; bu güne kadar toplam 720 kursiyer 15
gün süren eğitimler sonucu sertifika almaya hak kazanmışlardır.
53
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
B - Pazarlama ve Üretim Faaliyetleri
1 - Süt Pazarlama Organizasyonunun
Oluşturulması ve Kalite Artışına
Yönelik Faaliyetler
1996 yılında;
• Özellikle üretici süt pazarlama konusunda çok
mağdur durumdadır.
• Bu dönemde sütün toplanmasında, pazarlanmasında etkin olarak süt toplayıcılar hâkimdir.
•
Kooperatifleşme yoktur.
•
Fiyat belirsizdir.
•
Ödeme süresi belirsizdir.
• Süt bedelinin hiç ödenmediği durumlara sıkça
rastlanmaktadır.
• Devletçe yapılan süt destekleme ödemeleri
üreticiye yansımamaktadır.
• Sütte kalite sağlanamadığı için firmalar ürün
yelpazesini geliştirememektedir.
•
Üreticinin hiçbir pazarlık gücü yoktur.
• Süt bedeli karşılığı tüp, yem ve bakkaliye malı
verilerek takas yolu ile ödeme yapılmaktadır.
•
Soğutma zinciri yoktur.
•
Laboratuvar şartları oluşturulamamıştır.
Bu gün gelinen noktada; Birliğimiz tarafından yapılan çalışmalarla 103 adet kooperatifin süt toplama
ve pazarlama faaliyeti yürütmesi sağlanmış, havza bazında 17 bölgede Birlik-Kooperatif ve köylü işbirliği ile
süt toplama merkezleri oluşturulmuş, Targem ve Or-
54
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
köy Projeleri ile birlikte oluşturulan toplam 31 bölgede
yaklaşık üç bin üreticinin doğrudan soğutma zincirine
ulaşması sağlanmıştır. Birliğimiz bünyesinde istihdam
edilen teknik elemanlar ile hayvancılığın gelişmesine
ve süt kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. İlimiz ekonomisinde hayvancılık en
önemli sektörler arasındadır. Süt üretiminde sorunlar
olduğu kadar, süt işleyen fabrika ve işletmelerin de
sorunları ciddi boyuttadır. Yerel firmalar ürün yelpazelerini geliştirememiş, marka oluşturamamış ve ürün
kalitesini sağlayamamışlardır.
Bu sorunlar, doğrudan üreticiyi de etkileyecek
boyuta gelmekte, İlimiz hayvancılığının gelişmesinin
önünde engel oluşturmaktadır.
Süt pazarlamasında en önemli sorun kalite ve fiyat dengesini oluşturabilmektir. Birliğimiz bu kapsamda çalışmalarını sürdürmüş, üreticinin hem kaliteli süt
üretimi yapması hem de ürettiği ürününde söz sahibi
olması ve pazarlık gücü elde etmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
Yerel firmalara süt pazarlaması yapılırken,
28.08.2011 tarihinden itibaren ulusal firmalara da süt
pazarlaması yapılabilme noktasına gelinmiştir.
2 - Yem Üretim ve Pazarlama Faaliyetleri
Yem Karma ünitesi tesis projesi, Birliğimizin 2009
yılında uygulamaya koyduğu en önemli projesidir.
Bu projede, hayvancılıkta en önemli girdi olan yemin
maliyetinin düşürülmesinin yanında üreticinin kendi
ürününü değerlendirmesi ve daha kaliteli yem elde etmesi ayrıca piyasadaki yem ve ürün fiyatlarını regüle
etmesi hedeflenmektedir.
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Yem tesisimizin İlk faaliyete geçtiği 2009 yılında
toplam 412 ton üretim yapılmış iken 2010 yılında 1001
ton, 2011 yılında 778 ton üretim gerçekleşmiştir. Bu
üretim miktarı gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan üreticiye alternatif yem
olarak Pelet yem satışı da yapılmaya başlanmıştır.
Yem tesisimizde altı çeşit yem üretilmektedir. Kalite, fiyat ve ödeme kolaylığı bakımından birliğimizce
sağlanan imkânlar üreticinin memnuniyetini kazanmış
olup, pazarda giderek etkinliği artmaktadır.
Projenin uygulanma sahası olarak süt hayvancılığının yoğun yapıldığı Germeç bölgesi tercih edilmiş,
Çetmi köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı Mustafa Göksu ve ailesi tarafından Birliğimiz adına bağış-
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
lanan yaklaşık 3.000 M2 arazi üzerinde yatırım gerçekleştirilmiştir.
Yem tesisi binasının yanında, süt toplama merkezi, eğitim merkezi, 60 tonluk kantar ve çevre düzenlemesi, ek melas ünitesi, çevre duvarları, aydınlatma
ve trafo yapım işlerinin yaklaşık maliyeti 800.000.00
TL.’yi bulmuştur.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan 159.000.00 TL.
hibe alınmış, süt toplama merkezinin inşaatına Orkoop Merkez Birliğince destek olunmuştur. Ayrıca DGRV
tarafından eğitim salonu ve tesisin elektronik altyapısına katkıda bulunulmuştur.
55
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
56
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
57
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
3 - Girdi Temini ve Pazarlama Faaliyetleri
Birim kooperatif ortaklarımızın ihtiyacı olan çelik güğüm, tohumluk vs. gibi girdilerin toplu olarak temini
yapılarak ihtiyaçların giderilmesine çalışılmaktadır.
58
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
4 - Yerel Ürünlerin Tanıtımı ve Pazarlanması Faaliyetleri
Bölgemize özgü yetişen ürünlerimizden Taşköprü Sarımsağı, İhsangazi Siyez Bulguru, Tosya Pirinci’nin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik marka ve ambalaj çalışmaları yapılarak pazarlama faaliyetlerine başlanılmıştır.
59
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
C - Diğer Faaliyetler
1 - Mali Müşavirlik Muhasebe ve Denetim
Faaliyetleri
Birliğimizde birim kooperatiflerin teknik muhasebe ve borsa tescil hizmetleri verilmektedir. Birliğimiz
bünyesinde istihdam edilen Mali Müşavir sorumluluğunda halen 94 adet birim kooperatifin muhasebe
işlemleri ve süt pazarlaması yapan kooperatiflerin
borsa tescil hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Diğer
taraftan gerektiğinde kooperatif faaliyetlerinin denetim çalışmaları da yapılmaktadır.
Resim 3 - Katılım Belgesi
Sempozyumu Kastamonu’da gerçekleştirilmiştir.
Kooperatif yönetici kadrosunun iletişim teknikleri,
modern yönetim, proje planlama, kooperatiflerde muhasebe ve denetim konuları ile kooperatif ortaklarına
yönelik olarak hayvancılık ve orman işçiliği konularında bölgeler itibariyle eğitimler gerçekleştirilmektedir.
Kooperatif ortaklarına, mevcut teknik kadromuz
tarafından yapılacak olan yatırım ve faaliyet konularında danışmanlık hizmeti de verilmektedir.
Hukuk bürosuyla sözleşme imzalanmış olup, birlik
ve birim kooperatiflerin faaliyetleri ile ilgili hukuki konularda hizmet alınmaktadır.
2 - Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri
Kooperatiflerimize faaliyetlerle ilgili konularda
eğitim hizmeti verilmekte, sempozyum ve paneller
düzenlenmektedir. Bu kapsamda Or-Koop Merkez Birliği ile müştereken 1. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri
60
Denetim Kurulunun Görev
ve Yetkileri
Genel Kurulun Görev ve
yetkileri
Genel Muhasebe
Vergi Hukuku
Türk Ticaret Kanunu
Denetim Raporu Hazırlama
Hayvancılık
Bakım Besleme
Barınaklar
Süt sağım ve Hijyeni
Damızlık Seçimi
Buzağı Bakımı
Hayvan Sağlığı
Orman
Orman işçiliği ve İş güvenliği
Üretimde kalite artırımı ile birlikte ürünlerin katma
Ağaç Kesim Teknikleri-Meseha
değerlerinde artış
Ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması,Gelecek
kuşaklara ormanların miras bırakılması için alınacak
tedbirler
Yönetim Kurulunun Görev ve
Yetkileri
Çevre Koruma
İş dağıtımı ve Sözleşmler
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
Sağım teknikleri,sağım alet ve makinelerin bakım ve dezenfekte edilmeleri,Sağılan sütün muhafazası
Kaliteli süt üretimini yaygınlaştırarak sürdürülebilirliği
sağlamak,Pazar gücünü artırarak Katma değerinde
artış sağlamak
Karma
Karma
Tablo 24 - Bölge Birliği Eğitim Matrisi
Teori
Teori
Ormanlarda kirlilik,yangın tedbirleri,
Orman işçiliğine ortakların üzerine düşen görev ve sorumluluklar,Yönetimin görev ve sorumlulukları,Orman işletme ve
şefliklerin görev ve sorumlulukları
Ağaç kesim teknikleri
1 SAAT
1 SAAT
2 SAAT
2 SAAT
1 SAAT
1 SAAT
2 SAAT
2 SAAT
2 SAAT
1 SAAT
1 SAAT
1 SAAT
1 Gün
1 Gün
Süre
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Katılım Belgesi
Belge Türü
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Yılda 1
Tazeleme
Süresi
(100 Üzerinden)
ORMAN ÜRETİMİ
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Teknik Eğitimlerde
Yönetim Denetim
Yönetim Denetim
Ortaklar
Ortaklar
Başarı Puanı
Kurulu Kurulu
Kurulu Kurulu
TARIM HAYVANCILIK
STRATEJİK PLAN 2014-2017
Yönetim ve ortakların haklarının korunmassı
Karma
Orman işi yapanların doğru üretim teknikleri sayesinde
kaza ve riskler en aza indirgenmiştir
Karma
Teori
Orman işi yapanların doğru üretim teknikleri sayesinde
verimde kalite artırılarak maliiyetler düşürülmüş karlılık Ülke genelinde ormancılık ve ülke ekonomisine katkıları
artırılımıştır.
Oran üretimi esnassında alınması gereken tedbirler ve önlemler
Teori
Hayvan sağlığı konusunda üreticilerin bilinçlendirilerek, Hayvan hareketlerinin gözlemlenmesi,verimi etkileyen en
işletmede sağlık ve beslemenin oluşturmuş olduğu
önemli belrtiler ve müdahale edilmesi gereken durumlar,Tırnak
gider kalemlerinde tasarruf etmek
Bakımı ve önemi, meme hastalıkları…
Annenin doğuma hazırlanması buzağının doğum sonrası ilk
bakımı,kayıt alıtna alınması ve önemi,barınakları,buzağıların
beslenmesi, takip ve gözlem,boynuz yakımı ve önemi
Karma
Hayvanların bakımı için ideal ortamın hazırlanması, Barınaklarda olması gereken nizami şartlar
Barınakların hayvan yaşamına uygun hale getirilmesi
ve inşa edilmesi,Hayvan bakımı için el verişli hale
getirilmesi sağlanması
Teori
Teori
Verimli damızlık ırkının gelecek generasyonlarının sağlıklı bir şekilde beslenerek kayıpları önlemek, işletme
verimliliğini artırmak,bakım ve besleme maliyetlerini
düşürmek,işletme ekonomikliliğini artırmak
Hayvanların Beslenmesi için rasyonun önemi,Sürü sınıflandırma,Kuruya çıkarma Doğuma Hazırlama…v.b
Doğru bakım ve Besleme ile Maliyet unsurları düşürülmüş verim artırılmıştır
Karma
Karma
Ülke geneli hayvancılık ve ekonomiye katkısı,
İşletmelerin daha ekonomik bir şekilde işleyişi,Maliyetlerin düşürülmesi ve Karlılık oranının artırılması
Teori
Teori
Karma
Teori
İşletme içerisinde ekonomikliliği artırmak ve sürdürüleHayvan ırkları, verim özellikleri,sınıflandırma
bilir karlılık elde etmek
Kooperatiflerin Türk Ticaret Kanununda yer alan sorumluluklar
Denetleme esnasında kontrol edilecek belge ve defterler,raporlama
TTK gereği uyulması gereken konular
Kooperatiflerde Vergi mükellefliği
Tutulması zorunlu değerli defter ve belgeler
Genel kurullarının ana sözleşme gereği uyması gereken
sorumlulukları,yetkileri
Teori
Teori
Denetim kurullarının ana sözleşme gereği uyması gereken
sorumlulukları,yetkileri
Teori
Yönetim kurullarının ana sözleşme gereği uyması gereken
sorumlulukları,yetkileri
Teori
Metod
(teori, işbaşı, karma)
Ana Sözleşme
Kooperatif nedir?
EĞİTİM İÇERİK
Kooperatiflerde Anlaşılır bir Denetim raporunun
hazırlanarak şeffaflığı artırmak
Vergilendirmeden kaynaklanan cezayı önlemek
Kooperatiflerin muhasbe kayırtlarının düzenli ve tutarlı
bir şekilde tutulmasını sağlamak
Kooperatiflerde Ana Sözleşme
1.1
Kooperatifçilik hakkında bilgi seviyesi artırılacak,yönetim,denetim ve ortakların kooperatifin işleyişine
katkılarında artış sağlanacak,kooperatifin kırsal alana
katkılarından ortakların elde ettiği fayda da artış
sağlanacaktır.
Genel Kooperatifçilik
EĞİTİM AMAÇ
BÖLGE BİRLİĞİ EĞİTİM MATRİSİ
1.
EĞİTİM KONUSU
Bölge Birliği Eğitim Matrisi
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
61
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Yıllar İtibariyle Eğitim ve Diğer Etkinlikleri Gösterir Tablo
Mesleki Eğitimler
Yılı
Hayvancılık
Eğitim
Sayısı
Ormancılık
Katılımcı
Sayısı
Eğitim
Sayısı
Karma Eğitimler
Katılımcı
Sayısı
Eğitim
Sayısı
Katılımcı
Sayısı
2002
8
270
5
210
4
150
2003
5
226
2
95
3
75
2004
6
198
4
126
5
156
2005
4
133
15
600
2006
7
230
2007
10
892
2008
11
930
2009
1
92
13
750
6
413
3
249
1
2
92
63
2
85
Etkinlikler
Sempozyum
Konusu
1.Ulusal
Ormancılık
Koop. semp.
(Orkoop Müşt.)
Panel
Çalıştay
Teknik Gezi
Katılımcı
Katılımcı
Katılımcı Gidilen Katılımcı
Konusu
Konusu
Sayısı
Sayısı
Sayısı Bölge Sayısı
1200
Yurtdışı
11
2010
3
135
2
170
1
38
2011
3
103
4
127
2
83
Dikili
Satış
500
Eğ.pl.
25
2012
9
319
1
78
2
31
3
153
Finans
94
Eğ.pl (3)
- Orman
143
112
2013
8
272
1
25
28
693
3
90
Dünya
Koop.
Günü
130
Eğ.pl.
- St.pl.
51
84
Denizli-İzmir
41
Toplam
74
3708
27
1399
73
2704
13
541
3
724
5
415
2
52
Tablo 24 - Yıllar İtibariyle Eğitim ve Diğer Etkinlikleri Gösterir Tablo
62
Sertifika Hazırlık
Proğramı (Shp)
KatıEğitim
lımcı
Sayısı
Sayısı
1
1200
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
3 - Destekleme Faaliyetleri
Hayvancılığın ve sütçülüğün geliştirilmesinde
örgütlü yapıların gerekliliği kaçınılmazdır. Sütte kalitenin artırılmasında ve kayıt altına alınmasında bu
yapıların ciddi görevler yüklenmesi gerekmektedir.
Nitekim Bakanlıkça yayınlanan destekleme kararnamelerinde örgütlü üreticilerin desteklenmesine özel
önem verilmiştir.
Birliğimizce, anaç sığır desteklemesinin ilk yürürlüğe girdiği tarihten bu tarafa uygulaması başlatılmış, kooperatif ortaklarının bu imkanlardan yararlanabilmesi için birlik olarak tüm alt yapı çalışmaları
başlatılmıştır. Bu kapsamda; kooperatiflerin bir işletme olarak kabul edilmesi nedeniyle, hayvan sayısına
bakılmaksızın tüm kooperatif ortaklarının hayvancılık
desteklemelerinden yararlanması sağlanmıştır.
2008-2013 Anaç Sığır Desteklemeleri
YIL
KOOPERATİF
ADEDİ
DESTEKLENEN
ANAÇ SIĞIR SAYISI
KİŞİ ADEDİ
ÖDENEN
DESTEKLEME
TUTARI (TL)
2008
193
3225
1457
725.625,00
2009
193
12913
3748
2.903.850,00
2010
193
17830
4621
4.011.750,00
2011
228
18944
4684
4.262.400,00
2012
228
18953
4626
4.260.909,83
2013
215
18296
4211
4.117.350,00
Tablo 25 - 2008-2013 Anaç Sığır Desteklemeleri
63
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
Anaç Sığır Destekleme Tutarı
Grafik 11 - Anaç Sığır Destekleme Tutarı
Anaç Sığır Desteği Alan Kişi Adedi
Grafik 13 - Anaç Sığır Desteği Alan Kişi Adedi
64
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Anaç Sığır Desteği Alan Kooperatif Adedi
Grafik 12 - Anaç Sığır Desteği Alan Kooperatif Adedi
Desteklenen Anaç Sığır Adedi
Grafik 14 - Desteklenen Anaç Sığır Sayısı
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
2008 - 2013 Süt Desteklemeleri
YIL
KOOPERATİF ADEDİ
KİŞİ ADEDİ
SÜT MİKTARI
ÖDENEN DESTEKLEME TUTARI TL
2008
83
3193
12.050.046
433.801,70
2009
84
3225
14.419.465
576.778,60
2010
107
3419
18.931.449
757.257,96
2011
110
4360
21.255.043
1.360.806,35
2012
140
4870
22.331.062
1.245.928,32
2013
170
4854
22.662.728
1.325.135,59
Tablo 26 - 2008-2013 Süt Desteklemeleri
Süt Desteklemesinden Yararlanan Kooperatif Sayısı
Süt Desteklemesinden Yararlanan Kişi Sayısı
6.000,00 180,00 160,00 5.000,00 140,00 4.000,00 120,00 100,00 3.000,00 80,00 60,00 2.000,00 40,00 1.000,00 20,00 0,00 2008 2009 2010 2011 Kooperatif Sayısı 2012 2013 Grafik 15 - Süt Desteklemesinden Yararlanan Kooperatif Sayısı
0,00 2008 2010 Kişi Sayısı 2011 2012 2013 Grafik 16 - Süt Desteklemesinden Yararlanan Kişi Sayısı
Destekleme Yapılan Süt Miktarı
Destekleme Tutarı
25.000.000 1.600.000 1.400.000 20.000.000 1.200.000 1.000.000 15.000.000 800.000 10.000.000 600.000 400.000 5.000.000 0 2009 200.000 2008 2009 2010 Süt Miktarı Grafik 17 - Desteklenen Süt Miktarı
2011 2012 2013 0 2008 2009 2010 Tutarı 2011 2012 2013 Grafik 18 - Süt Destekleme Tutarı
65
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
4 - Yayın Faaliyetleri
Yapılan çalışmalar sonucunda;
•
Hayvan Sağlığı,
•
Süt Kalite ve Hijyeni,
•
Hayvan Beslemesi,
•
Orman İşçiliği,
Konularında broşür, kitap hazırlanmış ve kooperatif ortaklarımıza dağıtılmıştır.
66
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
D - Proje Geliştirme ve Uygulama
Faaliyetleri
Kooperatifçiliğimizin gelişmesi ve kooperatiflerimizin sadece orman üretimi veya süt pazarlaması
yapar durumdan çıkarılması, yöre halkının ek gelir
kaynaklarına kavuşması için yerel kaynakların ve iş
gücünün değerlendirilmesi amacıyla yeni projeler
üretilmesinin yanında, Avrupa Birliği, Dünya Bankası,
Birleşmiş Milletler ve Bakanlıkların kaynaklarından yararlanmak için projeler yapmak ve uygulamak, diğer
taraftan uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak son
derece önemli hale gelmiş bu kapsamda birliğimizce
Birleşmiş Milletler ve AB destekli dört adet proje yürütülerek sonuçlandırılmıştır.
Diğer taraftan birim, kooperatifler için Orköy projeleri hazırlanmaktadır. Bu kapsamda kooperatiflerimiz için beş adet iş makinası üç adet süt toplama merkezi projesi hazırlanmıştır.
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
DGRV ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında;
hayvancılık, sütte kalite, eko turizm ve orman işçiliği
konuları ile birliğin ve birliğimize bağlı birim kooperatiflerin performanslarının güçlendirilmesi yönünde
proje geliştirilmesi amaçlanmakta ve birliğimizce yapılan eğitimlere finansal destek sağlanmaktadır.
2 - Avrupa Birliği Destekli Projeler
2.1 - Çiğ Sütte AB Normlarında Kalite
Artışına Yönelik Eğitim ve Uygulama
Projesi (Proje No:tr0305.02/Ldı/044)
Uygulanan bu proje ile hem kaliteli çiğ sütün kontrollü üretimini sağlamak, hem de çiftçilerimize eğitimlerle yol gösterici olmak amaçlanmıştır. Hazırlanan bu
projeler ile yaklaşık bin çiftçimizin (yarısı kadın olmak
üzere) eğitimi sağlanmıştır.
Birliğimizce kırsal kalkınma projelerine ve diğer
projelerin hazırlanmasına da destek verilmektedir.Kooperatiflerimizin uygulayacağı küçük yatırımlar, projelendirilerek oluşturulan fon hesabından küçük kredilerle de desteklenmektedir.
1 - Alman Kooperatifleri Konfederasyonu
(DGRV) (Deutsche Genossenschaftsund Raiffeisen Verband e.V.) İle
Yapılan Ortak Çalışmalar
Aynı proje kapsamında kurulan merkezi laboratuvarda; sütte yağ, kuru madde, asitlik, donma noktası,
toplam bakteri, somatik hücre, antibiyotik vb. analizler yapılmaktadır.
Birliğimiz ile Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) arasında başlatılan müşterek çalışmalar
2005 yılından bu tarafa devam etmekte olup, bu proje
kapsamında, kooperatifçilikte son derece gelişmiş bulunan Alman Kooperatifler Konfederasyonu DGRV’nin
birikim ve deneyimlerinden yararlanılmaktadır.
67
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
2.2 - Orman İşçilerinin Eğitimi Pilot
Projesi (Proje No: Tr0305.02/
Ldı/069)
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
küçük çaplı bir atölyenin kurulması, bölgede oluşturulan ve ekonomik faaliyetleri yürütecek olan kooperatifin oluşturulması hedeflenmiş olup, proje önemli
ölçüde gerçekleştirilmiştir.
Orman üretimi yapan kooperatif ortaklarının eğitimsiz olması ve dikkatsizlik gibi diğer nedenler hem
can kaybına, hem de orman üretiminde ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi ve mevcut olan potansiyelin eğitilmeleri
gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu amaçla hazırlanmış AB finans kaynaklı ‘Orman
işçilerinin eğitimi Pilot projesi’ ile orman işçiliği ile ilgili eğitimlerin yanında mevzuat boşluğunun giderilmesi ve orman işçilerinin sertifikasyonu amaçlanmıştır.
Projenin sonuçlanmasından sonra da aynı kapsamda
çalışmalar devam ettirilmektedir.
3.2 - Biyogaz Uygulamasının Tanıtım
Projesi (Proje No: Tur–05–12)
3 - Birleşmiş Milletler (UNDP) Destekli
Projeler
3.1 - Şenpazar-Harmangeriş El Sanatları
Projesi (Proje No: Tur–03-09)
Küre Dağları Milli Parkı’nın biyolojik çeşitliliğinin
bir parçası olan şimşir ağaçlarını korumak ve yöre halkının kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla UNDP
/ GEF / SGP’nin desteğiyle el sanatları projesi yürütülmüş ve proje sonuçlandırılmıştır.
Bu proje ile bölgede geleneksel olarak yapılan kaşık oymacılığının yanında farklı ürünlerin de ortaya çıkartılması, şimşirin dışında farklı türlerin kullanılması,
68
Küre Dağlarında yerel düzeyde kullanıma uygun
ve yerel enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacak biyogaz uygulamasının tanıtımını içeren gösterim
projesidir. Birliğimizce, biyogazın doğru tanınması ve
teşvik edilmesi amaçlı olarak, biyogaz ünitesi kurma
çalışması yapılmıştır. UNDP/ GEF/ SGP tarafından proje kabul edilmiş olup, 2007 yılında projenin ilk bölümü
Şenpazar-Aşıklı köyünde gerçekleştirilmiştir. Halen
beş ineğin atıkları ile işletilen ve üretilen biyogaz, iki
evin mutfak ihtiyacını karşılamaktadır.
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
3.7 - SORUN ANALİZİ
Değişmesi Gereken Mevcut Sorunlar
Nedenler
Etkileri
Süt toplama merkezlerinden süt kartlarının
zamanında gelmemesi
Çalışanlarda süreç bilincinin olmaması
Eş zamanlı bilgiye ulaşamama
Süt kontrol cihazlarının yetersiz olması
Bütçe planındaki öncelikler
Sütte kalite sorunlarının oluşması
Soğutucuların yeterince temiz olmaması
Temizlik kural ve takip sisteminin olmaması
Süt kalitesi ve olumsuz algı oluşması
Ortakların süt kalitesi sorunu
Soğuk zincir ağının yeterli olmaması
Süt kalitesi
Birim kooperatiflerin işgücü yetersizliği
Göçteki yoğunluk
İstihdam sorunu
Kooperatif başkanlarının sorumluluklarını
bilmemeleri
Nitelikteki yetersizlikler
Yönetsel ve hukuksal sorunlar
Kooperatif yöneticilerinin hedefsiz çalışması
Yönetsel zayıflıklar
Kurumsal gelişim sorunu
Süt pazarlama sorunu
Müşteri sayısının az olması
Mevcut müşteriye bağımlı kalma
Seminerlere gönüllü katılım sağlanamaması
Ortakların durumu ihtiyaç olarak görmemesi
Yönetsel ve hukuksal sorunlar
Kooperatiflerin pazarlama alanında yeterli
olamaması
Bilgi ve beceri eksikliği
Kurumsal gelişim sorunu
İş kalite ve performansının düşmesi
Görev tanımlarını her işi kapsamaması
İş gerekleri ve çalışan nitelikleri tam belirlenmeden görevlendirme yapma zorunluluğu
İş analizi ile görevlendirmeler arasındaki boşlukların olması
Bazı işlerin sahipsiz kalması
Çalışma saatlerinin fazla olması
Terminli işlerin zamanında bitme zorunluluğu
Çalışan motivasyonunda azalma
İş yüklerinin eşit dağılmaması
Çalışan niteliğindeki homojen olmayan dağılım
Çalışan motivasyonunda azalma
Çalışan performansının ölçülmemesi
İş önceliğine alınmamış olması
Çalışan motivasyonunda azalma
Kişilerin iş gereklerine uygun olmaması
Tablo 27 - Sorun Analizi
69
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
3.8 - SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
✔ TEKNİK DONANIM ALTYAPISININ GÜÇLÜ OLMASI (BİLGİSAYAR-SAHA EKİPMANI)
✔ RESMİ KURUM VE KURULUŞLARLA İYİ İLİŞKİLERİN OLMASI
✔ BİLGİ VE TEKNOLOJİ TAKİBİ ADINA ADAPTASYON BECERİSİ
✔ SÜT KALİTE SEVİYESİ TAKİBİ VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
✔ BÖLGEDE ÜRETİLEN SÜTÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN SOĞUK ZİNCİRDE TOPLANMASI
✔ SERMAYE YAPISININ GÜÇLÜ OLMASI
✔ KOOPERATİF ÇATISI ALTINDAKİ ÜRETİCİ SAYISININ FAZLA OLMASI
✔ ORTAK VE ÇALIŞANA YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİNİN OLMASI
✔ SAHA ÇALIŞAN KADROSUNUN YETERLİ SAYIDA OLMASI
✔ MERKEZ BİNANIN FİZİKSEL YAPISININ UYGUN OLMASI
✔ LOBİ FAALİYETLERİNİN ETKİN OLMASI
✔ ÜRÜN PAZARLAMADA (SÜT) İLK İLETİŞİM NOKTASI OLMASI
✔ MEDYA GÜCÜNÜN KULLANILIYOR OLMASI
✔ YASA VE MEVZUATLARA UYGUN ÇALIŞILIYOR OLMASI
✔ İSO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ALTYAPISININ OLMASI
✔ TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜSTÜNDE ORTAK SAYISININ OLMASI
✔ BİLGİ SİSTEMİ İLE İLGİLİ FAALİYETİNİN OLMASI
✔ ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN KURULMUŞ OLMASI
✔ PAYDAŞLAR ÜZERİNDE OLUMLU BİR İMAJIN OLMASI
✔ BİRLİK İŞLEYİŞİ OLARAK MODEL TEŞKİL ETMESİ
✔ BÜNYESİNDE MUHASEBE DEPARTMANININ OLMASI
✔ ORTAK ODAKLI OLMASI
✔ MİSYON VE VİZYON SAHİBİ OLMASI
✔ MERKEZİ OTORİTENİN GÜÇLÜ OLMASI
✔ ÜRÜNLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI VE BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI
70
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
ZAYIF YÖNLERİMİZ
✔ BELİRLENMİŞ İLKELERİN HERKES TARAFINDAN AYNI YORUMLANMAMIŞ OLMASI
✔ İŞ SÜREÇLERİNİN STANDARTİZASYON TANIMLARININ YAPILMAMIŞ OLMASI
✔ İŞ AKIŞ VE İŞ TANIMLARININ TAMAMLANMAMIŞ OLMASI
✔ DOKÜMANTASYON İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMAMIŞ OLMASI
✔ VERİ SİSTEMİNDE BİLGİ GÜNCELLEMELERİNİN TAM OLMAMASI
✔ PAYDAŞ GELİŞİMİ İÇİN YOL HARİTASININ KESİNLEŞMEMESİ
✔ MÜŞTERİ KURALLARINA UYGUN HAREKET ZORUNLULUĞUNUN OLMASI
✔ TOPLANAN SÜTÜN HER KOOPERATİFTE İSTENEN KALİTE SEVİYESİNİN OLMAMASI
✔ YEM TESİSİNİN YETERSİZ KAPASİTE İLE ÇALIŞMASI
✔ ÇALIŞAN NİTELİKLERİNİN OBJEKTİF VERİLERLE BELİRLENMEMİŞ OLMASI
✔ İŞ DELEGASYONUNA UYGUN SİSTEMSEL TEDBİRLERİN OLMAMASI
✔ KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN İŞE UYGUN OLMAMASI
✔ ÇALIŞAN VE PAYDAŞ MEMNUNİYETLERİNİN ÖLÇÜLMEMİŞ OLMASI
✔ PAZARLAMA KANALLARINDAKİ ÇEŞİTLİLİĞİN OLMAMASI
71
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
FIRSATLARIMIZ
➢ EKONOMİK VE TOPLUMSAL KOOPERATİFÇİLİĞİN SAĞLADIĞI KATKI VE FAYDANIN GÜN GEÇTİKÇE
DAHA YAYGIN BİR BİÇİMDE ALGILANMASI
➢ KOOPERATİFLERİN HİZMET ÜRETME VE İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ
➢ DEVLET TEŞVİK VE DESTEKLERİ
➢ KALKINMA AJANSLARININ DESTEKLERİ
TEHDİTLERİMİZ
➢ YASAL MEVZUATLARDA ALEYHDE YAPILABİLECEK DÜZENLEMELER
➢ ÖRGÜTLER ARASI OLUŞABİLECEK OLUMSUZ REKABETLER
➢ SİYASİ MÜDAHALELER
➢ PARASAL DÖNGÜDE KARŞILAŞILABİLECEK DARBOĞAZLAR
➢ OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARININ ÜRETİME YANSIYACAK ETKİLERİ
➢ YERLEŞİM ALANLARININ DAĞINIKLIĞININ ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİNE ETKİSİ
➢ GÖÇ OLGUSU NEDENİYLE KOOP. YAPILARINDA OLUŞAN ZAFİYET
➢ YEREL PAZARDAKİ DARALMA
➢ FİRMALARIN ORTAK FİYAT BELİRLEME EĞİLİMİ
➢ BİRİM KOOPERATİFLERİN KÜÇÜK YAPILI OLMASI
➢ TEDARİKÇİ FİRMALARIN SÖZLEŞME KOŞULLARI BELİRLEMEDE SÖZ SAHİBİ OLMASI
72
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
3.9 - PAYDAŞ ANALİZİ
3.9.1 - Paydaş Tanımlamaları
Paydaşlarımız birliğimizle her ne şekilde olursa olsun ilişkili olanlardır. Sınıflandırma; gerçek kişi, tüzel kişi,
iç paydaş, dış paydaş, müşteri, çalışanlar, temel ortak, stratejik ortak, tedarikçi olarak gerçekleştirilmiştir. Paydaş
görüş ve önerileri, kurul toplantıları, birlik toplantıları, çeşitli anket uygulamaları ve yüz yüze görüşme yöntemleri ile alınmıştır. Elde edilen veriler stratejik plan yönetim ekibince değerlendirilmiş, stratejik plana yansımıştır.
Paydaş Tanımlamaları
Adı
Tanımı
Paydaş
Birliğin faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup
veya kurumlardır. Paydaşlar çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir.
İç Paydaş
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup
veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Birlik çalışanları, yöneticileri ve birlikler,
ortaklar, bölümler, birimler iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.
Dış Paydaş
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup
veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış
paydaşlara örnek olarak verilebilir.
Temel Ortak
Birliğin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimine bağlı olmaksızın
zorunlu olarak kurulmuş olan ortaklıklardır.
Stratejik Ortak
Birliğin, faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimi üzerine kurduğu
ortaklıklardır.
Tedarikçi
Kuruluşun ürün ve hizmetlerinin üretilmesinde gerekli malzemeyi sağlayan
kişi, grup veya kurumlardır. Tedarikçiler dış paydaşların alt kümesidir.
Tablo 28 - Paydaş Tanımlamaları
Paydaşlarla ilişki şekli ve düzeyinin belirlenmesi için önem ve etki düzeyi analizi yapılmış, bunun sonucunda
paydaş ilişki stratejileri aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.
•
Birlikte Çalış
•
Dikkate Al
•
Liderlik Yap
•
Bilgi Ver
•
İhtiyaçta Çalış
•
Takip Et
73
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Tablo: Paydaş İlişki Strateji Matrisi
ÇALIŞANLAR
X
BİRİM KOOPERATİFLERİMİZ
X
TEDARİKÇİ
STRATEJİK
ORTAK
TEMEL
ORTAK
MÜŞTERİ
PAYDAŞLIK NEDENİ
X
SÜT İŞLEYEN FİRMALAR
X
X
YEM TEDARİK FİRMALARI ( Ham Madde)
X
X
EKİPMAN TEDARİKÇİLERİ
X
ORTAKLARIN İHT. KARŞILAYAN GIDA TEDARİKÇİLERİ
X
T.C KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
X
X
X
T.C GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
X
X
X
MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
X
X
X
X
MERKEZ BİRLİKLERİ
X
DAMIZLIK BİRLİKLERİ
X
T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
X
ZİRAAT ODASI
X
T.C GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
X
SİYASİLER
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
T.C İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI KASTAMONU VALİLİĞİ
X
X
BELEDİYELER
X
X
RAKİPLER
X
X
FİNANS KURULUŞLARI
X
X
ENERJİ KURUMLARI
X
TÜKETİCİLER
X
X
X
X
X
MUHTARLAR
X
X
BASIN
X
X
SOSYAL MEDYA
X
X
T.C KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
X
X
X
MALZEME TEDARİKÇİLERİ
X
X
X
T.C KASTAMONU VERGİ DAİRELERİ
X
X
TELEKOMÜNİKASYON KURULUŞLARI
X
X
YÖNETİM KURULLARI
X
X
DENETİM KURULLARI
X
X
KASTAMONU TİCARET BORSASI
X
X
BÖLGE KALKINMA AJANSLARI
X
X
VETERİNER HEKİMLER
X
X
MESLEK ODALARI
X
X
TEKNİK SERVİSLER
X
X
DANIŞMANLIK FİRMALARI
X
X
X
DGRV (ALMAN KOOPERATİFLERİ KONFEDERASYONU)
X
X
ÜNİVERSİTELER
X
X
OTELLER
X
X
X
RESTORANLAR
X
X
X
SEYAHAT ACENTALARI
X
X
X
T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI- İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
X
SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
X
ÜRETİCİ BİRLİKLERİ
KOOPERATİF ORTAKLARI
X
X
X
X
X
X
X
X
DERNEKLER
X
X
KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI
X
X
Tablo 29 - Paydaş İlişki Strateji Matrisi
74
DIŞ
PAYDAŞ
PAYDAŞLAR VE ÖZELLİKLERİ
İÇ PAYDAŞ
PAYDAŞ TÜRÜ
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
ÇALIŞANLAR
X
BİRİM KOOPERATİFLERİMİZ
X
SÜT İŞLEYEN FİRMALAR
YEM TEDARİK FİRMALARI( Ham Madde)
X
TAKİP ET
İHTİYAÇTA
ÇALIŞ
BİLGİ VER
LİDERLİK YAP
DİKKATE AL
PAYDAŞLAR VE ÖZELLİKLERİ
BİRLİKTE
ÇALIŞ
Paydaş Stratejisi
X
X
X
EKİPMAN TEDARİKÇİLERİ
X
X
ORTAKLARIN İHT. KARŞILAYAN GIDA TEDARİKÇİLERİ
X
X
T.C KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
X
T.C GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
X
MİLLİ KOOPERTİF BİRLİĞİ
X
X
X
MERKEZ BİRLİKLERİ
X
DAMIZLIK BİRLİKLERİ
X
T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
X
X
ZİRAAT ODASI
T.C GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
X
X
X
X
X
SİYASİLER
X
T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KASTAMONU VALİLİĞİ
X
X
BELEDİYE
RAKİPLER
X
X
X
X
X
X
ENERJİ KURUMLARI
X
X
TÜKETİCİLER
X
FİNANS KURULUŞLARI
X
MUHTARLAR
X
X
BASIN
X
X
SOSYAL MEDYA
X
T.C KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
X
X
X
MALZEME TEDARİKÇİLERİ
X
T.C KASTAMONU VERGİ DAİRELERİ
X
TELEKOMİNKASYON KURULUŞLARI
X
YÖNETİM KURULLARI
X
X
DENETİM KURULLARI
X
X
KASTAMONU TİCARET BORSASI
X
X
BÖLGE KALKINMA AJANSLARI
X
X
VETERİNER HEKİMLER
X
X
MESLEK ODALARI
X
TEKNİK SERVİSLER
X
DANIŞMANLIK FİRMALARI
X
DGRV(ALMAN KOOPERATİFLERİ KONFEDERASYONU
X
ÜNİVERSİTELER
X
X
X
X
X
OTELLER
X
RESTORANLAR
X
SEYEHAT ACENTALARI
X
T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI- İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
X
ÜRETİCİ BİRLİKLERİ
X
KOOERATİF ORTAKLARI
X
DERNEKLER
X
KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tablo 30 - Paydaş Stratejisi
75
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
Paydaşların Talep ve Önerileri
➢ Kurumlararası iletişim güçlenmeli,
➢ Farkındalık yaratmak adına Köy Koop. tarafından yapılan işlerden paydaşların haberdar
edilmesi sağlanmalı,
➢ Kırsal alanda kooperatifler sayesinde ortak
çalışma kültürü geliştirilmeli.
➢ Ar-Ge çalışmalarına önem verilmeli, çalışmalarda TUBİTAK gibi kurumlardan destek alınmalı,
Paydaşların Gözünden Köy Koop.’un
➢ Ürün bazlı desteklerden haberdar edilmeleri
adına kalkınma ajansları ile birlikte kooperatiflere yerinde eğitim, genel panel, toplantı ve
sempozyumlar verilmeli,
➢ Eğitim etkinlikleri ve çalışmaları,
➢ Yeni mezun ziraat ve orman mühendislerinin
kooperatiflerde staj yapmalarına yönelik çalışmalar yapılarak imkân sağlanmalı,
➢ Köy Koop’un çalışma alanına farklı ürünler dahil edilmeli,
➢ Köy Koop içerisinde proje ekibi oluşturulmalı
ve ekibin gerekli eğitimlerden yararlanması
sağlanmalı,
➢ Ürün işlemesi yapılarak satışa sunulmalı,
➢ Köylerde yapılacak olan her türlü etkinliğe
genç nüfusun katılımı sağlanmalı,
➢ Dergi, gazete gibi yazılı materyallerin birim
kooperatiflere ulaştırılması sağlanmalı,
76
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Başarılı Olduğu İşler;
➢ Destekleme hizmetinin kusursuz yapılması,
➢ Tabanda örgütlenmede başarısı,
➢ Süt pazarlama sisteminin oluşturulması,
➢ Uygulamada olan projelerden yararlanma ve
birimlerin yararlanmasının sağlaması,
➢ Üretilen ürünlerin kayıt altına alınmasındaki
çalışmaları,
➢ Kayıt altına alınan ürünlerde katma değer artışının sağlanması.
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
Paydaş Toplantısı Katılımcılarını Gösterir Tablo
SIRA
NO.
ADI SOYADI
KURUM KURULUŞ
1
ŞERAFETTİN DOĞRU
KÖY KOOP
2
VADİDE ZEYNEP ÜNAL
KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA)
3
BAYRAM BAKIRCI
BOSTAN TAR.KAL.KOOP.
4
ÜMİT AKSU
DENİZBANK
5
NURDAN KARAMAN
DENİZBANK
6
SERKAN KOÇ
TKDK
7
YILMAZ KENAN
GTHB İL MÜDÜRLÜĞÜ
8
HALİL SALEPÇİ
KOSGEP
9
SEBAHATTİN TERZİOĞLU
SEV SÜT
10
MENDERES TULUM
TAKIŞOĞLU SÜT
11
GÖKHAN ŞEN
K.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN EKONOMİSİ
12
TAYYİBE AÇIKGÖZ ALTUNEL
K.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ
13
OYTUN EMRE SAKICI
K.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ
14
FERRUH KAÇAR
KASTAMONU ZİRAAT ODASI
15
LÜTFİ TURAN
DONALAR TAR. KAL. KOOP.
16
SELİM MADEN
KASTAMONU TİCARET BORSASI
17
SEDAT ÖZCAN ÖZDEMİR
KASTAMONU KÖY KOOP. BAŞKAN YARDIMCISI
18
MUSTAFA MADEN
KÖY KOOP.
19
TEVFİK KARAKAYA
KÖY KOOP.
20
MUHİTTİN CİĞERCİ
KÖY KOOP.
21
DİLEK ÖZDEMİR
KÖY KOOP.
22
İLHAN SAĞIROĞLU
HACIMUHARREM TAR. KAL. KOOP.
23
MUSTAFA AYNACIOĞLU
MERKEZ AKDOĞAN TAR. KAL. KOOP.
24
ZEKİ KARAMUSTAFAOĞLU
MERKEZ AKDOĞAN TAR. KAL. KOOP.
25
ÖZKAN KAPUCU
KÖY KOOP.
26
ADİL LEVENT BAŞ
KASTAMONU TİC. SAN. ODASI
27
NECMETTİN TOKATLI
KASTAMONU TİC.S AN. ODASI
28
ADEM GENÇ
KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
29
VOLKAN ÖZTÜRK
DGRV
30
EROL AKAR
KASTAMONU KÖY KOOP. Y. K. BAŞKANI
31
UFUK ÖZTÜRK PEKER
DGRV
Tablo 31- Paydaş Toplantısı Katılımcılarını Gösterir Tablo
77
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
3.9.2 - PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI
Birliğimizin mevcut durumunu anlamak ve ileriye dönük planlarımızı buna göre yapmak için kooperatiflerle anketler yaptık. Paydaşlarımıza on altı soru yönlendirerek yanlarında yer alan seçeneklerinden birini
seçerek cevap vermelerini istedik. Yapılan anketin sonuçları aşağıda yer almaktadır;
Hangi üretici örgütüne üyesiniz?
9%
23%
56%
10%
Üyesi olduğunuz birliklere geliş amacınız
sadece desteklemeler için mi?
DAMIZLIK BİRLİĞİ
SÜT ÜRT. BİRLİĞİ
SARIMSAK ÜRT. BİRLİĞİ
SULAMA BİRLİĞİ
PANCAR KOOP.
KÖY KOOP.
10%
42%
EVET
HAYIR
BOŞ
48%
1% 1%
Grafik 19 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 1
Grafik 20 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 2
Köy Koop. üyesi olarak görevlerinizi
biliyor musunuz?
12%
Köy Koop.'un kooperatifinizi temsil ettiğine
inanıyor musunuz?
2% 4%
5%
83%
EVET
HAYIR
BOŞ
Grafik 21 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 3
11%
Genel Kurullara katılıyor musunuz?
3%
11%
1% 1%
16%
51%
Grafik 23 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 5
78
64%
KESİNLİKLE HAYIR
BİRAZ
ARA SIRA
KESİNLİKLE EVET
HİÇBİRİ
Grafik 22 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 4
Köy Koop. nasıl yönetiliyor?
30%
19%
KÖTÜ
ORTA
İYİ
ÇOKİYİ
87%
Grafik 24 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 6
EVET
HAYIR
ARA SIRA
HİÇBİRİ
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
5%
4% 4%
10%
58%
KESİNLİKLE HAYIR
HAYIR
BİRAZ
ARA SIRA
KESİNLİKLE EVET
8%
8%
23%
56%
Birliğin belli zamanlarda ortaklarınıza eğitim
vermesini ister misiniz?
Birlik kooperatifinizin sorunları ile
ilgileniyor mu?
3%
1% 4% 13%
9%
17%
KESİNLİKLE HAYIR
BİRAZ
ARA SIRA
KESİNLİKLE EVET
53%
18%
KESİNLİKLE HAYIR
BİRAZ
ARA SIRA
KESİNLİKLE EVET
HİÇBİRİ
Grafik 28 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 10
Grafik 27 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 9
Birlik yönetimine aday olmayı düşündünüz mü?
Kooperatif olarak birliğe katkıda bulunuyor musunuz?
1%
3%
6%
KESİNLİKLE HAYIR
HAYIR
BİRAZ
ARA SIRA
KESİNLİKLE EVET
Grafik 26 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 8
Grafik 25 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 7
82%
1977
Birliğin kendi kooperatifinizi denetlemesini
ister misiniz?
Birliğin şeffaf yönetildiğini düşünüyor
musunuz?
24%
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
33%
EVET
HAYIR
BOŞ
91%
Grafik 29 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 11
Birlik bünyesinde alınan kararlar sizlere duyuruluyor mu?
4%
EVET
HAYIR
BOŞ
66%
Grafik 30 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 12
Birliğin belli aralıklarla dergi gazete gibi şeyler
çıkartmasını ister misiniz?
3% 7%
10%
16%
36%
34%
KESİNLİKLE HAYIR
BİRAZ
ARA SIRA
KESİNLİKLE EVET
HİÇBİRİ
Grafik 31 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 13
74%
5%
11%
KESİNLİKLE HAYIR
BİRAZ
ARA SIRA
KESİNLİKLE EVET
BOŞ
Grafik 32 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 14
79
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Birliğinize güveniyor musunuz?
Birliğin yaptığı faaliyetleri tüm ortaklara belli aralıklarla
duyurmasını ister misiniz?
1% 4%
3% 3%
3%
9%
11%
KESİNLİKLE HAYIR
BİRAZ
ARA SIRA
KESİNLİKLE EVET
84%
KESİNLİKLE HAYIR
BİRAZ
ARA SIRA
KESİNLİKLE EVET
HİÇBİRİ
82%
Grafik 33 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 15
Grafik 34 - Paydaş Memnuniyet Anket Sonucu 16
3.9.3 - ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI
Çalışan Memnuniyet Anketi, çalışanların kuruma bağlılıklarını, kurum uygulamalarından ne ölçüde memnun
olduklarını ölçümlememize olanak sağlayan önemli bir araçtır.
Çalışanlarımızın memnuniyeti aşağıda yer alan başlıkların altındaki sorularla ölçülerek sonuçlarına göre ileriye dönük olarak aksiyonlar planları yapılmıştır.
Saha personeli memnuniyet anketi
Çok Olumlu & Olumlu
Olumsuz & Çok Olumsuz
100%
87%
89%
88%
69%
88%
86%
74%
59%
49%
41%
31%
21%
13%
26%
İ
ES
KA
İLE
ET
İÇİ
ÜR
ÜN
,
Hİ
ZM
ŞİR
KE
T
VE
İM
ET
YÖ
N
LİT
TA
K
VE
LM
E
DİR
İ
ÜL
LE
N
80
14%
TİŞ
İM
DİR
KÜ
LTÜ
RÜ
ET
UN
İYE
ŞİR
K
MN
ME
ÖD
Grafik 35 - Saha Personeli Memnuniyet Anketi
12%
T
ÜR
ED
OS
GE
Çİ
Tİ
KE
PR
LİŞ
İM
İ
Nİ
Ş
ILA
YA
P
RT
AM
I
MA
O
LIŞ
ÇA
12%
0%
ŞİR
GE
NE
LD
EĞ
ER
LE
N
DİR
ME
11%
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
Büro personeli memnuniyet anketi
Çok Olumlu & Olumlu
18%
8%
0%
6%
2%
0%
İ
LİT
ES
TİŞ
KA
İLE
Çİ
ET
İZM
,H
ÜN
ÜR
YÖ
N
ET
ÖD
İM
ÜL
VE
LE
ŞİR
ND
KE
İRİ
Tİ
LM
ŞİR
EV
KE
TK
ET
AK
İM
DİR
ÜL
TÜ
R
Ü
İYE
T
EN
DİR
ME
ÇA
LIŞ
MA
OR
TA
MI
YA
PIL
AN
ŞİR
İŞ
KE
Tİ
Çİ
GE
LİŞ
İM
İ
NE
LD
EĞ
ER
L
GE
13%
UN
18%
0%
ME
17%
100%
98%
94%
87%
OS
ED
ÜR
82%
100%
93%
88%
PR
83%
Olumsuz & Çok Olumsuz
MN
100%
Grafik 36 - Büro Personeli Memnuniyet Anket Sonucu
Kooperatif Çalışan Memnuniyeti Anket Sonuçları Genel
0%
13%
58%
29%
ÇOK OLUMLU
OLUMLU
OLUMSUZ
ÇOK OLUMSUZ
Grafik 37 - Kooperatif Çalışan Memnuniyeti Anket Sonuçları
81
KMOONOU P
Y
K Ö KASTA
1977
82
2. Bölüm
Geleceğe
Bakış
83
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
1 - MİSYONUMUZ
Ortaklarımızın üretmiş oldukları ürünlerin pazar alanlarını genişleterek katma değerlerini artırmak,
Piyasadaki fırsatları herkesten önce belirlemek, yaratmak ve elde
etmek,
Ortakların ve tüketicilerin memnuniyetini sürekli olarak aşmak,
tedarikin ve pazarlamanın her aşamasında kalite ve standartları sağlamak,
Ürün işleme, girdi temini ve ürün pazarlanması için alanında modern teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli güncellenen eğitimler ile nitelikli insan kaynaklarımızın ekip ruhu içinde çalışmasını
sağlamaktır.
84
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
2 - VİZYONUMUZ
ULUSLARARASI
STANDARTLARDA
REFERANS KAYNAĞI
OLMAK
85
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
3 - İLKELERİMİZ
Kooperatifçilik ilkeleri ilk olarak 1937 yılında Uluslararası Kooperatifler Birliği (International CooperativeAlliance-ICA) tarafından mutlak ve ikinci derece
ilkeler olarak saptanmış ve birlik tarafından mutlak
ilkelerin (serbest giriş, demokratik yönetim, işletme
fazlalarının oranlı olarak dağıtılması) zorunlu hale getirilmiştir. Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin 23 Eylül 1995 tarihinde İngiltere’nin Manchester kentinde
toplanan 31. Uluslararası Kooperatifler Birliği Kongresi’nde günümüzde uygulanan 7 ilke onaylanmıştır. Bu
ilkeler şunlardır:
•
Gönüllü ve serbest giriş
•
Ortağın demokratik yönetimi
•
Ortağın ekonomik katılımı
•
Özerklik ve bağımsızlık
•
Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
•
Kooperatifler arası işbirliği
•
Toplumsal sorumluluk
Gönüllü ve Serbest Giriş;
Kooperatiflere gerçek ve tüzel kişiler ortak olarak,
kendi hür iradeleriyle girebilirler. Ortak alımlarında
86
cinsiyet, dil, din, ırk, siyaset ve sosyal ayrımlar yapılamaz. Gönüllü ve serbest giriş ilkesi her isteyenin
her istediği kooperatife üye olabileceği anlamına da
gelmez. Kooperatifler; tabi oldukları yasaları dikkate
alarak, kooperatifin amacı, çalışma konusu, ortaklık sıfatını kazandıran ya da kaybettiren durum ve koşullar
vb. hükümleri kuruluş aşamasında bir ana sözleşmehazırlayarak belirtir.
Ortağın Demokratik Yönetimi;
Kooperatiflerde her ortak eşit oy hakkına sahiptir. Kooperatifte yönetim organları, ortaklar arasında
yapılan oylama ile seçilir. Kooperatif ortakları seçilmiş
yöneticileri eleştirebilir, hatta onları değiştirebilir. Gerek ortakların yönetim ve denetim kurullarını seçmesi,
gerekse onları eleştirmesi hatta değiştirme yetkisinin
olması kooperatiflerin demokratik yönetiminin bir sonucudur.
Ortağın Ekonomik Katılımı;
Kooperatiflerin yıl sonunda elde ettikleri faaliyet
sonucunda elde edilen gelir veya gider fazlasına ortaklar eşit şekilde katılır.
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Özerklik ve Bağımsızlık;
Kooperatifler kendine özgü bir yasası (1163 No.lu
Kooperatifler Kanunu) olması itibariyle özerk kuruluşlardır. Bazı durumlarda Türk Ticaret Kanunu (TTK)
ve Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun bazı hükümleri uygulansa dakooperatiflerin kuruluşlarından dağılmalarına kadar tüm işlemler Kooperatifler Kanunu’nda
belirtilmiştir; bu da kooperatiflere özerklik kazandırmaktadır. Kooperatiflerin yönetim ve denetimlerinin,
ana sözleşmelerinde belirlenen hükümler dahilindekarşılıklı yardım ve dayanışma içerisinde yürütülmesi
bağımsız bir kuruluş olduğunun göstergesidir.
Eğitim Öğretim ve Bilgilendirme;
Kooperatiflerin başarıya ulaşması için kooperatifi yönetenlerin, ortaklarının ve halkın kooperatifçilik
hakkında bilgili olmaları gerekir. Oy kullanacak, kooperatif yöneticilerini seçecek, yeri geldiğinde eleştirecek, hatta değiştirecek ve fikir verecek olan ortakların
tüm bunları yerine getirebilmeleri için kooperatifçilik
hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekir. Kooperatiflerin yönetim organlarının, yükümlülüklerinin ve görevlerinin neler olduğu bilindiği sürece fayda sağlanabilir. Bu nedenle ortakların ve halkın
kooperatifçilik hakkında bilgilendirilmesi ekonomiye
büyük katkı sağlayacaktır.
Kooperatifler Arası İşbirliği;
Kooperatifler kendi aralarında yardımlaşmak
amacıyla örgütlenebilirler. Ülkemizdeki kooperatifler
Türkiyeyi Kooperatifler Birliği Merkezi çatısı altında
toplanmıştır. Aynı konu üzerinde çalışan kooperatifler
kendi aralarında kooperatifler birliğini oluşturabilirler. Bu sayede kooperatifler, ortaklarına daha fazla ve
daha etkili hizmet sağlayacak aynı zamanda da ulu-
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
sal ve uluslararası düzeyde kooperatifçilik hareketinin
güçlenmesine katkıda bulunacaklardır. Kooperatifler,
işbirliği yaparak ulusal düzeyde büyük aracı, tefeci,
sanayici ve holdinglerle; uluslararası düzeyde ise çok
uluslu şirketlerle rekabet edebilir.
Toplumsal Sorumluluk;
Kooperatifler, ortaklarının gereksinimlerini ön
planda tutarken diğer yandan da içinde bulundukları toplumun çıkarlarını gözetmelidir. Ayrıca kooperatifler, çevrenin korunması için de gereken önlemleri
almakla sorumludur. Bu ilkenin bir gereği olarak kooperatifler, toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel
yönden kalkınmalarını sağlamak ve korumak için de
çalışmalıdırlar.
•
Kooperatifçilik ruhunu koruyup geliştirmek
•
Ekip çalışmasını desteklemek
•
Yenilikçi yönetim anlayışı ile çalışmak
•
Kalite ve güvenirliliği sürdürmek
•
Eşitlik
•
Şeffaflık
•
Sağlıklı ve doğal yeni ürünler geliştirmek
• Kalite kontrol çalışmalarında etkin bir rol oynamak
•
Üretene, çalışana, tüketene saygılı olmak
•
Müşteri odaklılık
•
Çevreye duyarlı olmak
•
Değişime ve gelişime açık bir yapıda olmak
•
Ar – Ge çalışmalarına önem vermek
87
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
4 - STRATEJİLERİMİZ
88
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
Stratejik Amaç 1:
BİRİM KOOPERATİF YAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef 1.1: Eğitim Alan Kooperatif Ortaklarının Oranlarının Artırılması
Stratejik Hedef 1.2: Büyüme Sorunu Olan Kooperatiflerin Birleştirilmesi
Stratejik Hedef 1.3: Kooperatiflerin Faaliyet Alanlarının Geliştirilmesi
Stratejik Amaç 2:
HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Stratejik Hedef 2.1: Ortakların Sorunlarını Çözme Performansının Artırılması
Stratejik Hedef 2.2: Kalite Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 2.3: Süt Hijyen ve Kalitesinin Artırılması
Stratejik Amaç 3:
KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 3.1: Finansal Gelişimin Sağlanması
Stratejik Hedef 3.2: Çalışan Gelişimin Sağlanması
Stratejik Hedef 3.3: Çalışan Memnuniyetinin Artırılması
Stratejik Hedef 3.4: Veri Tabanının Geliştirilmesi
Stratejik Amaç 4:
MARKALAŞMA
Stratejik Hedef 4.1: Birliğin Markalaşması
89
KMOONOU P
Y
K Ö KASTA
1977
90
3. Bölüm
İzleme ve
Değerlendirme
91
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
1 - İZLEME ve DEĞERLENDİRME
Strateji planı, birliğin öncelikli ihtiyaçları belirlenip, yetenek ve kabiliyeti dikkate alınarak, faaliyet yoğun bir
plan olarak hazırlanmıştır.
Planın, üst plan olan kooperatifçilik strateji ve eylem planı ile bütünsel paralellik yerine birliğin öncelikli
yapabilecekleri alanlarda paralellik sağlanmıştır.
Ufuk Yolu ekibi her ayın ilk haftası eylem planında yer alan faaliyet ve hedeflerin gerçekleşmesini "GELİŞTİRME TOPLANTISI" ile izleyip değerlendirmeye başlamıştır.
Kayıtlı yapılan bu toplantı, eylem planı ile ilişkili tüm konuları kapsar nitelikte düzenlenmeye devam edecektir.
Altı aylık periyotlarda rakamsal iyileşmelerin performansı değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu Strateji planlama uzmanı ile paylaşılacaktır. Planlama uzmanı performans sonuçlarına göre ekip üyelerine yeni görevler verebilecektir.
Her yılın ocak ayında geçen yılın "STRATEJİK PLAN GELİŞİM RAPORU" hazırlanacak ve paylaşılacaktır.
Yıllık değerlendirmede eylem planında yer alan performans göstergelerini gerçekleştirme başarısı sayısal
olarak ölçülecek ve raporda yer alacaktır.
Stratejik Planlar dinamik yapılardır. Stratejik amaçlar kolay kolay değişmese de, ekonomik, siyasi ya da teknolojide yaşanan önemli değişiklikler hedef ve faaliyetlerde revizeyi zorunlu hale getirebilmektedir.
Öngörülmemiş muhtemel senaryolar ile karşılaşılıp, stratejik planın revizesi gerektiği durumda mevcut plan
değişmeyecek, durum, yıllık "STRATEJİK PLAN GELİŞİM RAPORU" nda ele alınacaktır. Yeni durum için raporda
revize eylem planını uygulamaya alacaktır.
Böylece planlama dönemi sonunda planlamanın etkinliğinin ölçülebileceği gibi, revize planı ile stratejik planın başarısını ölçme şansı olacaktır.
Ufuk Yolu Ekibi’nin çalışma performansı ve takibinden yönetim kurulu birinci derecede sorumludur.
92
Kilometre
Taşı
3
4
5
-
-
>
>
-
>
>
>
>
>
>
7
6
2
IV
1
2014
13
8
9
10
>
>
11
Uygulama Süreci
>
>
12
I
>
>
>
>
II
>
>
III
2015
>
>
IV
>
>
I
>
>
II
2016
>
>
I
>
>
II
2017
Kooperatiflerin Havza Belirleme Çalışmasının Yapılması
Organizasyon Yapılacak Yerin Seçilmesi
Panel yada Çalıştay Konusunun Belirlenmesi
Kadınlar, Genç Nüfus ve Öğrencilerin
Çalışmalara Katılımının Sağlanması
Panel ya da Çalıştay Gerçekleştirilmesi
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7
93
SWOT aksiyon planlarının oluşturulması
Tablo 33 - Büyüme Sorunu Olan Kooperatiflerin Birleştirilmesi
1.2.2.1
Havzaların SWOT Çalışmalarının Yapılması
Havza Komisyonlarının Oluşturulması
1.2.1.2
4
5
-
-
-
>
-
-
>
-
>
>
>
-
7
2014
3
6
2
IV
1
13
-
8
-
-
9
-
>
>
-
10
-
>
>
-
11
Uygulama Süreci
>
12
I
III
2015
II
IV
II
2016
I
II
2017
I
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
Sorumlu
DÖ
ÖÖ
DÖ
DÖ
DÖ
Sorumlu
VÖ
A.Ç
VÖ
DGRV
Üst
Birlik
VÖ
VÖ
DGRV
Uygulama
Üst
Birlik
Uygulama
Açıklama
Varsayımlar
Açıklama
Varsayımlar
STRATEJİK PLAN 2014-2017
1.2.2
Havza Toplantılarının Yapılması
Kooperatiflerin Havza Belirleme Çalışmasının Yapılması
1.2.1
1.2.1.1
Eylemler
No
Kilometre
Taşı
Göstergeler: * Verilen Eğitim Konularında Artış (Her Yıl Bir Yeni Eğitim)
* Eğitim Alan Farklı Kişi Sayısında Artış (1. Yıl 50/ 2. Yıl 50/ 3. Yıl 100 / 4. Yıl 115 Farklı Kooperatif )
* Verilen Eğitim Süresinde Artış (Her Yıl % 25 lik Artış )
Stratejik Hedef 1.2. Büyüme Sorunu Olan Kooperatiflerin Birleştirilmesi
Tablo 32 - Eğitim Alan Kooperatif Ortaklarının Oranlarının Artırılması
Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
1.1.3.2
Eğitim Kayıt Sisteminin Oluşturulması
Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
Faaliyetlerine Göre Alınması Gereken Eğitim Matrisinin
Oluşturulması
1.1.1
Kadın, Genç Nüfus ve Öğrencilerin Eğitimlere
Katılımının Sağlanması
Eylemler
No
Göstergeler: * Verilen Eğitim Konularında Artış (Her Yıl Bir Yeni Eğitim)
* Eğitim Alan Farklı Kişi Sayısında Artış (1. Yıl 50/ 2. Yıl 50/ 3. Yıl 100 / 4. Yıl 115 Farklı Kooperatif )
* Verilen Eğitim Süresinde Artış (Her Yıl % 25 lik Artış )
Stratejik Hedef 1.1. Eğitim Alan Kooperatif Ortaklarının Oranlarının Artırılması
Stratejik Amaç 1. STRATEJİ -1 BİRİM KOOPERATİF YAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ
2 - KASTAMONU KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI
KOOPERATİFLER BİRLİĞİ 2014 - 2017 EYLEM PLANI
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
94
12
>
I
IV
>
II
2016
I
>
II
2017
I
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
Sorumlu
2.1.4
2.1.3
2.1.2
2.1.1
5
-
-
Tablo 35 - Ortakların Sorunlarını Çözme Performansının Artırılması
-
-
-
-
>
Havza Toplantılarının Yapılması
1.2.1.1
4
>
>
7
2014
3
6
2
IV
1
13
2.1.1.1 Ziyaret Talimatı Oluşturulacak
2.1.1.2 Merkezi Toplantı Planının Yapılması
2.1.1.3 Yerinde Ziyaret Planının Oluşturulması
Genel Kurulların Katılımının Sağlanması
Sorun ve Şikayetlerin Yönetiminin Belirlenmesi
2.1.3.1 Gerekli Dokümanların Hazırlanması
2.1.3.2 Kayıt Sisteminin Oluşturulması
2.1.3.3 Kullanıcıların Bilgilendirilmesi
Hukuksal Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi
Kooperatiflerde İletişimi Güçlendirme Toplantılarının
Yapılması
Eylemler
Kilometre
Taşı
>
8
>
9
>
10
>
11
Uygulama Süreci
>
12
>
I
>
II
>
III
2015
>
IV
>
I
>
II
2016
>
I
>
II
2017
ŞD SC
DÖ
DÖ
DÖ
ÖÖ
ÖÖ
Sorumlu
Göstergeler: * Ortak Sorunlarının Çözüm Performansında Artış (1.Yıl: %60 / 2. Yıl: %70 / 3. Yıl: %75 / 4. Yıl: %80)
* Yerinde Ziyaret Oranında Artış ( Her Yıl: %20)
* Kooperatiflerin Genel Kurullarına Katılım Sağlamada Artış (1. Yıl : %80 / 2. Yıl : %100 / 3. Yıl : %120 4. Yıl : %150)
Stratejik Hedef 2.1. Ortakların Sorunlarını Çözme Performansının Artırılması
Stratejik Amaç 2. STRATEJİ -2 HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Tablo 34 - Kooperatiflerin Faaliyet Alanlarının Geliştirilmesi
>
>
>
III
2015
II
VÖ
VÖ
VÖ
DGRV
EA
EA
EA
EA
Üst
Birlik
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
DGRV
Uygulama
Üst
Birlik
Uygulama
Açıklama
Varsayımlar
Üniversite ve KA ile
birlikte
Açıklama
Varsayımlar
STRATEJİK PLAN 2014-2017
No
11
Fikir Üretme Toplantılarının Yapılması
10
1.3.2.2
9
>
1.3.4
>
-
8
>
Bölgesel Potansiyellerin Belirlenmesi ile İlgili Proje Hazırlanması
1.3.3
-
7
Ortakların İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi
Birim Kooperatiflerinin Tüm Alt Faaliyetlerinin Belirlenmesi
1.3.2
5
1.3.2.1
Kooperatiflerin Mevcut Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi
1.3.1
4
2014
3
6
2
IV
1
13
Kooperatiflerin Yeni Faaliyet Alanlarının Aktifleştirilmesi
Eylemler
Uygulama Süreci
1977
No
Kilometre
Taşı
Göstergeler: Faaliyetlerinde Çeşitlilik Gösteren Kooperatif Sayısında Artış Sağlanacak ( 1. Yıl: %1, 2. Yıl: %1 3. Yıl: %1, 4. Yıl: %1)
Stratejik Hedef 1.3 Kooperatiflerin Faaliyet Alanlarının Geliştirilmesi
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
2.2.3
2.2.2
2.2.1
No
3
4
5
>
2.2.2.2 İş Talimatlarının ve İş Akışlarının Oluşturulması
-
-
>
>
8
>
>
9
>
>
>
>
>
>
10 11 12
>
>
I
>
>
>
>
>
>
>
II
>
>
III
2015
-
IV
I
II
2016
I
II
2017
DÖ
DÖ
DÖ
DÖ
DÖ
DÖ
DÖ
TÇ
TÇ
DÖ
DÖ
ŞD
DÖ
MG-ÖB
Sorumlu
EA
Üst
Birlik
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
DGRV
Uygulama
Açıklama
Varsayımlar
STRATEJİK PLAN 2014-2017
Tablo 36 - Kalite Sisteminin Geliştirilmesi
-
2.2.3.5 YGG nin Etkinleşetirilmesi
-
Denetim Soru Havuzu ve Kontrol Listesinin
Oluşturulması
2.2.3.4 İç Denetimlerin Yapılması
2.2.3.3
-
>
2.2.3.2 İç Denetim Eğitimlerinin Verilmesi
>
-
>
2.2.3.1 İç Denetçilerin Seçilmesi
>
-
>
İç Denetim Yapısının Kurulması
2.2.2.3 Sistem Formlarının Hazırlanması
-
2.2.2.1 İş Listelerinin Oluşturulması
-
-
2.2.1.4 Depo Yönetim Standartlarının Oluşturulması
İş Yapış Standartlarının Belirlenmesi
-
2.2.1.3 Sözleşme Taslaklarının Oluşturulması
-
2.2.1.2 Satın Alma Prosedürünün Yenilenmesi
-
7
6
2
IV
1
2014
13
-
Kilometre
Taşı
2.2.1.1 Satın Alma Görevlisinin Atanması
Tedarik Sürecinin İyileştirilmesi
Eylemler
Uygulama Süreci
Göstergeler: * Denetim Sonuç Raporunun İyileştirilmesi (1.Yıl: %85 / 2. Yıl: %85 / 3. Yıl: %90 / 4. Yıl: %90)
Stratejik Hedef 2.2. Kalite Sisteminin Geliştirilmesi
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
95
96
5
-
>
>
>
>
>
>
>
>
9
>
>
10
>
>
>
11
>
>
>
12
-
>
>
>
I
>
>
>
II
>
>
>
III
>
>
>
IV
Kârlılık Oranın Artırılması
Alacak Devir Hızının Düşürülmesi
Finansal fırsatların Takip Edilmesi
Destek Fonlarının Kullanımının Sağlanması
3.1.2
3.1.2
3.1.3
3.1.4
Tablo 37 - Finansal Gelişimin Sağlanması
Ciro sal Büyümenin Sağlanması
Eylemler
Kilometre
Taşı
5
-
>
>
>
>
>
7
2014
4
6
3
IV
2
13
1
Göstergeler: * Cirosal Büyümesinde Artış (Her Yıl: %12)
* Net Kârında Basitlik % 4
* Alacak Devir Gününde Azami Limit 90 gün
Stratejik Hedef 3.1. Finansal Gelişimin Sağlanması
>
8
>
9
>
10
>
11
Uygulama Süreci
>
12
>
I
>
II
>
III
2015
>
IV
Stratejik Amaç 3. STRATEJİ -3 KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Tablo 37 - Süt Hijyen ve Kalitesinin Artırılması
-
-
2.1.3.3 Kullanıcıların Bilgilendirilmesi
Hukuksal Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi
-
2.1.3.2 Kayıt Sisteminin Oluşturulması
2.1.3.1 Gerekli Dokümanların Hazırlanması
Veri Sisteminden Performans Takibinin
2.4.2.2
Sağlanması
Ahırdan Tanka Süt Hijyen Kuralların Broşür Olarak
Dağıtılması
2.4.2.1 Öncelikli Bölgelerin Belirlenmesi
Süt Kalitesi Düşük Bölgelerin Süt Kalitesinin Artırılması
2.3.1.2 Süt Tanklarınn Sayısının Artırılması
>
8
>
>
II
>
I
>
II
2016
>
>
I
2016
II
>
I
>
II
2017
>
>
I
2017
MC- DÖ
Sorumlu
Üst
Birlik
>
Sorumlu
ŞD SC
DÖ
DÖ
MC- FÇ
MC- FÇ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
ŞD
ŞD
ŞD
ŞD
ŞD
Üst
Birlik
DGRV
Uygulama
EA
EA
EA
EA
EA
EA
VÖ
DGRV
Uygulama
EA
7
2015
EA
3.1.1
No
4
Uygulama Süreci
Açıklama
Varsayımlar
Tarım İl müdürülüğü İle ortak
Tarım İl müdürülüğü İle ortak
(kalitesi düşük 14 bölge
üzerinden oranlar verilmişrir)
Tarım İl müdürülüğü İle ortak
Açıklama
Varsayımlar
STRATEJİK PLAN 2014-2017
2.1.4
2.5.3
2.4.2
3
6
2
IV
1
2014
13
2.3.1.1 STM İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Kilometre
Taşı
Soğuk Süt Zincir Ağının Geliştirilmesi
Eylemler
1977
2.3.1
No
Göstergeler: * Soğuk Zincirde Toplanan Süt Oranında Artış (1. Yıl: %80 / 2. Yıl: %83 / 3. Yıl: %85 / 4. Yıl: %87)
* Süt Kalitesi Yüksek Bölgelerin Sayısının Artırılması (1. Yıl: % 50 / 2. Yıl: %60 / 3. Yıl: % 70 / 4. Yıl: %85)
Stratejik Hedef 2.3. Süt Hijyen ve Kalitesinin Artırılması
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Teknik Eğitimlerin Verilmesi
3.2.2.3
3
4
5
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
I
>
>
II
DÖ
VÖ
AÇ- DÖŞD-AÇÖÖ-ÖK
Ö.Ö
VÖ
Strateji
Çalışanları
VÖ
VÖ
ÖB
Açıklama
Varsayımlar
STRATEJİK PLAN 2014-2017
Tablo 38 - Çalışan Gelişiminin Sağlanması
-
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
DGRV
VÖ
Üst
Birlik
Uygulama
ÖÖ
ÖÖ
ÖÖ
ÖB
ÖB
ÖB
Yetkinlik Afişinin Oluşturulması
>
>
>
II
3.2.5.2
>
>
>
>
>
I
U.P
>
>
>
>
>
IV
Yetkinlik Sözlüğünün Oluşturulması
>
>
>
>
>
III
3.2.5.1
>
>
>
>
II
T.Ç
>
>
>
>
I
Sorumlu
Yetkinliklerin Belirlenmesi
>
>
>
>
10 11 12
2017
3.2.5
>
>
>
9
2016
Kastamonu Köy-Koop. Yetkinliklerinin Belirlenmesi
>
>
>
8
2015
3.2.4
-
>
>
-
>
7
6
2
IV
1
2014
13
Unvanlara Göre Alınması Gereken Eğitimlerin Belirlenmesi
(Birlik ve Birim Kooperatiflere ayrı olarak)
3.2.2.4 Risk Analizlerinin Aksiyon Planının Yapılması
Teknik Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi
3.2.2.2
3.2.2.1 Teknik Sınav Soru Havuzun Oluşturulması
Çalışanların Teknik Bilgi Seviyesinin Artırılması
3.2.1.2 Beceri Gelişim Hedeflerinin Verilmesi
Kilometre
Taşı
3.2.3
3.2.2
Çalışan Becerilerinin Geliştirilmesi
3.2.1
3.2.1.1 Beceri Matrislerinin Oluşturulması
Eylemler
No
Uygulama Süreci
Göstergeler: * Teknik Bilgi Gelişiminde Artış (1. Yıl: %70 / 2. Yıl : %75 / 3. Yıl: %80 / 4. Yıl: %80)
* Beceri Matrisinin Gelişiminde Artış (Her Yıl En Az %5 )
Stratejik Hedef 3.2. Çalışan Gelişiminin Sağlanması
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
97
98
5
3.3.1.4 Çalışma Ortamları İle ilgili İyileştirme Yapılması
Sosyal Komitenin Kurulması
Performans Sisteminin Kurulması
İş Analizlerinin Yapılmsı ve İş Yüklerinin Belirlenmesi
3.3.5
3.3.6
-
>
>
-
-
>
>
>
9
10
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
11
>
>
-
12
STM Otomasyon Sistemi İle Veri Tabanı Entegrasyonun
Sağlanması
Ofis Programlarının Kullanım Etkinliğin Artırılması
3.4.5
3.4.6
Tablo 40 - Veri Tabanının Geliştirilmesi
Veri Tabanı Bilgi Güncellemelerinin Yapılması
STM Otomasyonun Artırılması
3.4.3
3.4.4
İhtiyaç Duyulan Raporlamaların Belirlenmesi
Veri Sistemine İlave Genişletmelerinin Yapılması
3.4.1
3.4.2
Eylemler
Kilometre
Taşı
3
4
5
>
-
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
7
6
2
IV
1
2014
13
>
>
8
>
>
9
>
>
10
>
>
11
Uygulama Süreci
>
>
12
Göstergeler: * STM otomasyonunda Artış (1. Yıl : %1 / 2. Yıl: %2 / 3. Yıl: %3 / 4. Yıl: %4)
Stratejik Hedef 3.4. Veri Tabanının Geliştirilmesi
Tablo 39 - Çalışan Memnuniyetinin Artırılması
Stajyer Programlarının Hazırlanması Ve Uygulanması
Sosyal Aktivitelerin Gerçekleştirilmesi
3.3.4
3.3.2.3
3.3.2.2 Sosyal Aktivite Planın Yapılması
3.3.2.1
Çalışanlara Yönelik Motivasyon Artırıcı Faaliyetlerin
Planlanması
>
-
8
>
>
-
7
Görev Tanımlarının Tüm işleri Kapsayacak
Şekilde Revize Edilmesi
3.3.1.3
Öneri Sistemin Kurulması
No
4
>
İnsan Kaynakları ve Kalite Süreci İle Atama
Yapılması
3
6
2
IV
1
2014
13
3.3.1.2 Organizasyon Şemasının Güncellenmesi
3.3.1.1
Organizasyon Yapısının Yeniden Düzenlenmesi
Eylemler
>
>
>
I
>
>
I
>
>
III
>
>
>
>
>
>
>
>
III
2015
II
>
II
2015
>
>
>
>
IV
>
IV
>
II
I
>
>
>
>
>
II
2016
>
I
2016
II
I
>
>
>
>
>
II
2017
>
I
2017
DÖ
AÇ
EA
AÇ
TÇ- AÇ
TÇ
Sorumlu
TÇ
ŞD
ÖB
SP
ÖÖ
ÖÖ-NG
ÖÖ-NG
ÖÖ
ŞD
DÖ
YK
YK
TÇ
Sorumlu
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
VÖ
DGRV
EA
VÖ
VÖ
DGRV
Uygulama
Üst
Birlik
EA
EA
EA
EA
Üst
Birlik
Uygulama
Açıklama
Varsayımlar
Açıklama
Varsayımlar
STRATEJİK PLAN 2014-2017
3.3.3
3.3.2
3.3.1
No
Uygulama Süreci
1977
Kilometre
Taşı
Göstergeler: * Çalışan Memnuniyetinde Artış (1. Yıl: %85 / 2. Yıl: %85 / 3. Yıl: %85 / 4. Yıl: %85)
* Kurulan İk sistemlerinde Artış (Her yıl en az 2 İK sistemi)
Stratejik Hedef 3.3. Çalışan Memnuniyetinin Artırılması
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
>
4.1.1.2 Sosyal Medya Paylaşımlarının Aktifleştirilmesi
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
-
>
>
10 11 12
>
>
>
I
>
>
>
II
>
>
>
>
III
>
-
-
-
>
>
IV
>
>
>
>
I
-
Ortakların Ürünleri İle Dünya Pazarına Çıkmasında Öncü
Olunması
Ürün Borsalarının Oluşturulmasında Öncü Olunması
Sektörel Mevzuat Çalışmalarına Katılması
4.1.6
4.1.7
4.1.8
Tablo 41 - Finansal Gelişimin Sağlanması
>
Uluslaaarası Araştırmaların Yürütülmesinin Sağlaması
(Uluslara arası ünv.)
4.1.5
>
>
>
-
-
>
>
-
-
>
>
-
-
-
>
>
II
>
>
>
>
I
>
-
-
>
>
II
DÖ
EA
EA
EA
EA
ÖK
EA
EA
Üst
Birlik
>
-
-
>
EA
EA
EA
EA
EA
>
>
>
9
Sorumlu
Basılı Medyanın Birim Kooperatiflere Ulaşmasının Sağlanması
>
>
>
8
2017
4.1.4.2
>
>
>
7
2016
EA
Medya Çalışmalarını Profesyonelleştirmesi
4.1.4
5
2015
DGRV
Uygulama
Medya Çalışmalarından Sorumlu Kişinin
Belirlenmesi
Tanıtım Videosunun Hazırlanması
4.1.3
4
Uygulama Süreci
4.1.4.1
Sektörel Kongre ve Panellere Ev Sahipliği Yapması
>
>
4.1.1.1 Çalışmalardan Haberdar Edilmesi
Paydaş Toplantılarını Sürekli Kılınması
>
4.1.1.3
3
6
2
IV
1
2014
13
Paydaşlar Üzerinde Farkındalığın Artırılması
Eylemler
4.1.2
4.1.1
No
Kilometre
Taşı
Göstergeler: * Sosyal Medya Takipçi Sayısında Artış (1. Yıl: 500 / 2. Yıl: 700 / 3. Yıl: 1500 / 4. Yıl: 3000)
* Sosyal Medya Kanalında Artış (Her Yıl Yeni Bir Kanal)
* En Az Bir Ürün için Ürün Borsasının Oluşmasının Sağlanması
* Birliğin Tanıtım Filminin Hazırlanması
Stratejik Hedef 4.1. Birliğin Markalaşması
Stratejik Amaç 4. STRATEJİ - 4 MARKALAŞMA
Açıklama
Varsayımlar
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
99
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
100
STRATEJİK PLAN 2014-2017
KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Alman Teknik İşbirliği Kapsamında Federal Alman
Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Bakanlığı‘nın (Bmz)
Finansal Desteği İle Hazırlanmıştır.
KO O P
K Ö Y -KASTAMONU
1977
Cumhuriyet Cad. Müze Sk. Ender Apt. A-1 • Kastamonu
Tel: 0366 212 08 67 • Faks: 0366 212 20 08
www.kastamonukoykop.com • [email protected]
özeller
S.S. KALKINMA ve DİĞER TARIMSAL AMAÇLI
KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
Download

stratejik plan 2014 - Kastamonu Köy koop