Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
29 Mart 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayfa 1 / 16
Sayı : 28956
YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
G BRELERİN PİYASA G ZETİMİ VE DENETİMİ Y NETMELİĞİ
BİRİNCİ B L M
Ama , Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Ama
M ADDE 1 (1) Bu Y netmelik; r nlerin retimi, ithalatı, ihracatı ve piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında
veya r nler piyasada iken ilgili teknik d zenlemelerine uygun ve g venli olup olmadığının g zetimi ve denetimi,
bunun sonucunda alınacak nlemler ve piyasa g zetimi ve denetimi konularına ilişkin usul ve esasları belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
M ADDE 2 (1) Bu Y netmelik; 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resm Gazete de yayımlanan Tarımda
Kullanılan Kimyevi G brelere Dair Y netmelik ile 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resm Gazete de yayımlanan
Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral G breler ve Toprak D zenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İ erikli ve
Organik Kaynaklı Diğer r nlerin retimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Y netmelik kapsamında yer alan
r nlerin piyasa denetimi, denetimine ilişkin işlemler ile bu r nlerin retimi, ithali, ihracatı, alım ve satımıyla
uğraşan ger ek ve t zel kişilerle ilgili hususları kapsar.
Dayanak
M ADDE 3 (1) Bu Y netmelik; 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
Teşkilat ve G revleri Hakkında Kanun H km nde Kararnamenin 28 inci maddesi, 26/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı
r nlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi, 30/3/2005 tarihli
ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile y r rl ğe
konulan r nlerin Piyasa G zetimi ve Denetimine Dair Y netmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
M ADDE 4 (1) Bu Y netmelikte yer alan;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Bitki besin maddesi: Bitkilerin beslenmesi i in gerekli olan azot, fosfor, potasyum gibi birincil, kalsiyum,
magnezyum, k k rt ve sodyum gibi ikincil, demir, inko, bakır, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi
nc l veya iz
olan elementleri,
c) Dağıtıcı: r nlerin tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri r n n g venliğine ilişkin zelliklerini
etkilemeyen ger ek veya t zel kişiyi,
) Denet i: Bakanlık merkez teşkilatı ilgili birimi ve il m d rl klerinde, denetim yapma konusunda eğitim
g rm ş, Bakanlık a G bre Denet i Kimlik Kartı verilmiş personeli,
d) Etiket: Ambalajı zerinde veya i erisinde yapışık veya basılı olarak bulunan veya r n n ambalajı ile
birlikte sembol, işaret, resim veya yazılmış, basılmış desenlenmiş, işaretlenmiş kabartılmış, tanımlanmış nesneyi,
e) Genel M d rl k: Bitkisel
retim Genel M d rl ğ n (B GEM),
f) G bre: Asıl amacı bitkiyi beslemek olan materyali,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 2 / 16
g) G venli r n: Kullanım s resi i inde, normal kullanım şartlarında risk taşımayan veya kabul edilebilir
l lerde risk taşıyan ve insan, hayvan, bitki sağlığı ve evre ile toprağa etkisi bakımından y ksek d zeyde koruma
sağlayan r n ,
ğ) İl m d rl ğ : İl gıda, tarım ve hayvancılık m d rl ğ n ,
h) İl e m d rl ğ : İl e gıda, tarım ve hayvancılık m d rl ğ n ,
ı) Kullanıcı: Bu Y netmelik kapsamındaki r nleri bedelli veya bedelsiz alarak kullanan kişi ve kuruluşu,
i) Lisans belgesi: r nleri reten veya ithal eden ger ek ve t zel kişilere Bakanlık a verilen belgeyi,
j) zellik: Teknik d zenlemesi bulunan r nlerin teknik d zenlemede, teknik d zenlemesi bulunmayan
r nlerin T rk standartlarında veya uluslararası kabul g ren kriterlerinde, ambalaj veya etiket zerindeki
işaretlemelerinde veya Bakanlık a onaylanmış tescil belgelerinde belirtilen kimyasal ve fiziksel nitelikleri,
k) Parti/Seri/Şarj: Aynı seri veya kod numaralı, aynı retim tarihini taşıyan, aynı boy ambalajlı, bir defada
muayeneye sunulan ve aynı sınıf, aynı t r, aynı eşit, aynı cins olan r n ,
l) Piyasaya arz: r nlerin tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması i in
yapılan faaliyeti,
m) Piyasa g zetimi ve denetimi: r nlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya r nler piyasada iken;
ilgili teknik d zenlemeye uygun olarak retilip retilmediğinin ve g venli olup olmadığının denetlenmesi veya
denetlettirilmesini,
n) Standart: zerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut
şartlar altında en uygun seviyede bir d zen kurulmasını ama layan, ortak ve tekrar eden kullanımlar i in r n n
zellikleri, işleme ve retim y ntemleri, bunlarla ilgili terim ve tarifleri, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme
ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birka ını belirten ve uyulması ihtiyari olan
d zenlemeyi,
o) Şikayet denetimi: Yurt i inde satılan r nlerin; zellikleri ve işaretlemeleri hakkında yapılan şikayet/ihbar
zerine, sadece şikayete/ihbara konu olan r nlerin, retim, dağıtım veya satışının yapıldığı yer ve depolarında
yapılan denetimi,
) Tağşiş: r nlere, başka maddeler eklemek, karıştırmak, katmak veya aynı değeri taşımayan başka bir
r n n, o r n yerine aynı r nm ş gibi sunulmasını,
p) Taklit r n: retici firmanın bilgisi dışında retici firmanın adı, ambalajı ve sembolleri kullanılmak
suretiyle, Bakanlıktan herhangi bir izin veya belge almadan piyasaya arz edilen r n ,
r) Teknik d zenleme: r nlerin ilgili idari h k mler de dahil olmak zere, zellikleri, işleme ve retim
y ntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi
işlemleri hususlarından biri veya birka ını belirleyen ve uyulması zorunlu olan her t rl d zenlemeyi,
s) Tescil belgesi: r nleri reten veya ithal eden ger ek ve t zel kişilere piyasaya sunacakları her bir r n i in
Bakanlık a verilen belgeyi,
ş) Tolerans : r nlerin garanti edilen değerleri ile tespit edilen değerleri arasında teknik d zenlemelerinde
belirtilen kabul edilebilir farkları,
t) T ketici: Tarımsal faaliyet kapsamındaki r nleri bedelli veya bedelsiz alıp kullanan ger ek veya t zel
kişiyi,
u) Uygunluk değerlendirmesi: r n n, ilgili teknik d zenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene
edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her t rl faaliyeti,
) Uygun r n: İlgili teknik d zenlemelerinde ve Bakanlık a onaylanmış tescil ve etiket belgelerinde garanti
edilen i erik ve zellikler bakımından tolerans sınırları i erisinde kalan r n ,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 3 / 16
v) retici: r nleri reten, ithal eden, imal, ıslah eden veya r ne adını, ticari markasını veya ayırt edici
işaretini koymak suretiyle kendini retici olarak tanıtan ger ek veya t zel kişi, reticinin T rkiye dışında olması
halinde, retici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalat ı ve r n n tedarik zincirinde yer alan, faaliyetleri
r n n g venliğine ilişkin zelliklerini etkileyen ger ek veya t zel kişiyi,
y) r n: Tarımda Kullanılan Kimyevi G brelere Dair Y netmelik ve Tarımda Kullanılan Organik,
Organomineral G breler ve Toprak D zenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İ erikli ve Diğer r nlerin retimi, İthalatı
ve Piyasaya Arzına Dair Y netmelik kapsamında yer alan r nleri,
ifade eder.
İKİNCİ B L M
retim ve Satış Yerleri ile İlgili Hususlar
retim ve satış yerlerinde aranan şartlar
M ADDE 5 (1) reticilerin retim yerlerinde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) retim tesislerinin bina ve ekipman bakımından uygun ve yeterli olup olmadığı r n n zelliğine g re
belirlenir ve Ek-5 d zenlenir.
b) evre kirliliği yaratılmaması i in gerekli nlem alınır.
c) G bre reticileri teknik sorumlu olarak ziraat m hendisi ve/veya kimya m hendisi ve/veya kimyager
alıştırmak ve alıştırdıklarını belgelemekle y k ml d r. reticinin bu vasıflardan birini taşıması halinde bu şart
aranmaz.
) G bre reticileri, lisans belgesi, tescil belgesi ve onaylı etiket rneğini denet ilere ibraz etmekle
y k ml d r.
(2) Satış yerlerinde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Satış yerleri nem almayan kuru, yağmur ve g neşin etkilerinden korunmuş, temiz, gerektiğinde ısıtma,
soğutma ve havalandırma imk nına sahip alanlardır.
b) Pencereler, yığma y ksekliğinin zerinde olur ve muntazam havalandırma sağlanır.
c) Yığın y ksekliği altta kalan ambalajlardaki g brelerin fiziksel zelliklerini bozmayacak şekilde olur ve
yangın s nd rme tertibatı bulundurulur.
) G breler, gıda maddeleri ile birlikte satılamaz. Yem ve tohum ile beraber satılması halinde ise birbirlerini
etkilemeyecek şekilde ayrılır.
(3) B nyesinde % 28 den fazla nitrat ihtiva eden g brelerin piyasaya arz edildiği ve depolandığı yerlerde
aranan ilave şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Torbalı g bre yığın y ksekliği kiriş, sa ak veya aydınlatma te hizatından en az bir metre aşağıda olur.
Ayrıca acil durumlarda yardım sağlanmasına y nelik olarak yığınların arasında en az bir metre ge iş mesafesi
bulundurulur.
b) Bu t r g breler g bre dışında herhangi bir madde ile beraber depolanmaz.
c) G brelerin kanalizasyon ve su kanallarına karışmaması i in gerekli tedbir alınır.
) Sigara i ilmeyeceğine dair levha kolayca g r lebilecek yerlere asılır.
NC B L M
retici ve Dağıtıcıların Sorumlulukları
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 4 / 16
reticilerin denetim ile ilgili sorumlulukları
M ADDE 6 (1) reticinin denetim ile ilgili sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) reticiler, faaliyetlerini belgelemek amacıyla lisans belgesi ve piyasaya arz edecekleri her r n i in tescil
belgesi alır.
b) reticiler, g bre denet isine denetim ve kontrol sırasında yardımcı olur, lisans belgesi, tescil belgesi ve
onaylı etiket rneğini ibraz eder.
c) reticiler denetim g revinin gereği gibi y r t lmesi i in denetimle g revli personele g revi s resince
uygun bir alışma yeri sağlar; talep edilen t m bilgi ve belgeleri sunar ve retim yerleri ile depolarının adreslerini
bildirir.
) reticiler, rettikleri ve sevk ettikleri r n miktarlarını Genel M d rl ğe, ithal ettikleri r nleri şirket
merkezlerinin bulunduğu ildeki il m d rl klerine, dağıtıcı tanıtım bilgilerini dağıtıcının yerleşik olduğu ildeki il
m d rl klerine bildirir.
d) reticiler piyasaya arzın ge ici olarak durdurulması halinde t m satış ve dağıtım noktalarını bilgilendirerek,
piyasada mevcut bulunan r nlerin adet/miktar, parti/seri numaralarını ve dağıtılan yerlere dair bilgileri il
m d rl klerine bildirir ve bu bildirimlerden Genel M d rl ğ haberdar eder.
e) reticiler denetim sonucunda, Bakanlık tarafından verilen her t rl yaptırım kararının gereklerinin yerine
getirildiğinin belgelenmesinden ve bu faaliyetten doğan her t rl masrafın karşılanmasından sorumludur, reticinin
tespit edilemediği durumlarda, reticinin ya da malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, 4703 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereği retici olarak kabul edilir. reticinin yurt dışında yerleşik olması
halinde yetkili temsilci ve/veya ithalat ı muhatap alınır ve bunlar da retici ile aynı sorumluluğu taşır.
f) reticiler satışı durdurulan r nlerini piyasadan geri eker.
Dağıtıcıların denetim ile ilgili sorumlulukları
M ADDE 7 (1) Dağıtıcıların denetim ile ilgili sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Dağıtıcılar, işyeri ve depo bilgileri ile hangi firmaların r nlerini piyasaya sunacaklarını il ve il e
m d rl klerine bildirir.
b) Dağıtıcılar, Bakanlık a tescil belgesi d zenlenmemiş, etiketsiz ve kullanma s resi ge miş r nler ile taklit
ve tağşiş r nleri bulunduramaz ve satamaz.
c) Dağıtıcılar, Ek-13 te yer alan işyeri denetim tutanağından oluşturulacak ve sayfaları il m d rl ğ nce
numaralanmış ve m h rlenmiş kontrol defteri tutar.
) Dağıtıcılar, G bre denet ilerine; işyeri ve depolarını gezdirmek, g brelerini g stermek, gerektiği zaman
lisans, tescil belgelerini ve onaylı etiket rneğini ibraz etmek, kontrol defterlerini g stermek ve istenilen bilgi ve
belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve numune alma işlemleri sırasında yardım ve rehberlik etmekle
y k ml d r.
d) Dağıtıcılar, Bakanlık a yediemine alınan g brelerini ikinci bir emre kadar uygun depolama şartlarında
muhafaza eder.
e) Dağıtıcılar, İl m d rl ğ n n tamim ve emirlerini, iş yerlerinde saklar ve gereğini yerine getirir.
f) Dağıtıcılar, g bre kapsamında olmayan, etiketinde g breyi ağrıştıracak ifadeler yer alan r n, afiş, broş r
ve benzeri tanıtım materyallerini bulunduramaz.
retici ve dağıtıcıların r nlerle ilgili sorumlulukları
M ADDE 8 (1) retici ve dağıtıcıların r nlerle ilgili sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 5 / 16
a) retici, teknik d zenlemelerde belirtilen zellikleri taşıyan r nleri piyasaya arz eder.
b) retici/dağıtıcı, piyasada kullanılamayacak derecede bozulan r nleri piyasadan geri eker.
c) retici, ambalaj zerinde beyan ettiği ağırlık/hacimle (kilogram, litre) uyumlu r nleri piyasaya arz eder.
) retici, g venli olmayan r nler ile ağır metal ve/veya sağlık parametreleri bakımından teknik d zenlemeye
uygun olmayan r nleri piyasaya arz edemez.
d) retici/dağıtıcı; taklit ve/veya tağşiş r nleri piyasaya arz edemez.
e) retici, g brenin ng r len kullanım s resi i inde, yeterli uyarı olmadan fark edilemeyecek nitelikteki
riskleri hakkında, kullanıcılara gerekli bilgiyi sağlar, zelliklerini belirtecek şekilde işaretler, gerektiğinde piyasaya arz
edilmiş r nlerden numuneler alarak muayene ve deneylerini yaptırır, şikayetleri soruşturur, yapılan denetim
sonu larından dağıtıcıları haberdar eder ve riskleri nlemek amacı ile r nlerin piyasadan geri ekilmesi, toplatılması,
bertaraf edilmesi ve riskten etkilenecek kişi ve kuruluşları bilgilendirmek de d hil olmak zere gerekli nlemleri alır.
f) retici, ilgili teknik d zenlemede belirtilen t m belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son r n n yurt i inde
retiliyor ise retildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik d zenlemelerde belirtilen s re, bu s renin
belirtilmemesi halinde Bakanlık a belirlenecek s re boyunca, muhafaza eder ve istenilmesi halinde denet ilere ibraz
eder.
g) Dağıtıcı, g venli olmadığını bildiği r nleri piyasaya arz edemez ve faaliyetleri er evesinde r nlerin
taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak i in alınması gereken nlemler hakkında ilgililere bilgi verir.
D RD NC B L M
Lisans ve Tescil Belgesi
Lisans belgesi
M ADDE 9 (1) G bre reten, ithal eden ger ek ve t zel kişiler, lisans belgesini almak ve kendileri tarafından
onaylanmış birer fotokopisini dağıtıcılarına g ndermekle y k ml d rler.
(2) Lisans belgesi almak isteyen ger ek ve t zel kişiler aşağıdaki belgelerle birlikte Genel M d rl ğe
m racaat eder.
a) Ek-6 da yer alan g bre lisans m racaat formu,
b) Kimyevi g bre reticileri i in retim tesislerinin bulunduğu il m d rl ğ nden alınan Ek-5 te yer alan
uygunluk raporu,
c) Kayıtlı olduğu meslek kuruluşundan m racaat tarihi itibari ile son altı ay i erisinde alınmış kayıt belgesinin
aslı veya noter onaylı bir rneği,
) Vergi dairesi adı ve numarası beyanı,
d) Fason retimlerde, il m d rl ğ nce onaylı fason retim s zleşmesi,
e) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirk leri.
(3) Organik r nlerin lisans belgesi işlemleri, ilgili y netmelik h k mlerine g re d zenlenir.
Tescil belgesi
M ADDE 10 (1) G bre imalatı ve ithalatını yapan ger ek ve t zel kişiler; rettikleri, rettirdikleri veya ithal
ederek piyasaya arz edecekleri her bir r n i in tescil belgesi almak ve kendileri tarafından onaylanmış birer
fotokopisini dağıtıcılarına g ndermekle y k ml d rler.
(2) Tescil belgesi almak isteyen ger ek ve t zel kişiler aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 6 / 16
a) Ek-7 de yer alan, firma tarafından onaylı g bre tescil m racaat formunu.
b) G bre ithal ise ithal edildiği lkeden temin edilen analiz raporunun/sertifikasının aslı, yerli retim ise
yapılacak analiz konusunda akredite olmuş veya bu Y netmelik gereğince Bakanlık tarafından hazırlanan ilgili
mevzuatta yer alan muayene ve deney kuruluşları veya referans kuruluşlarından birinden m racaat tarihi itibari ile son
altı ay i erisinde d zenlenmiş analiz raporunu.
c) Teknik d zenlemeye uygun olarak d zenlenmiş ve piyasaya arz edeceği şekliyle ambalaj ve/veya etiket
rneğini.
) İthal edilen r nlere ait G mr k Beyannamesinin ve beyannameyi destekleyen faturanın bir rneğini.
(3) Organik r nlerin tescil belgesi işlemleri, ilgili mevzuat h k mlerine g re d zenlenir.
Lisans ve tescil belgelerinin yenilenmesi ve iptali
M ADDE 11 (1) Lisans ve tescil belgeleri, ge erlilik s resi bitimi itibariyle yenilenir. Herhangi bir nedenle
faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını değiştirenler Organik/Kimyevi G bre Lisans ve Tescil belgelerinin asıllarını
Genel M d rl ğe iade etmekle y k ml d rler.
(2) Lisans ve tescil belgelerinin s resinin bitiminde, yenilenmesi i in bu Y netmeliğin 9 uncu ve 10 uncu
maddelerinde belirtilen belgelerle birlikte Genel M d rl ğe m racaat edilir.
(3) Lisans ve tescil belgeleri devredilemez, ticari ama la kullanılamaz ve satılamaz. İsim, adres, faaliyet
alanını değiştiren veya faaliyeti son bulanlar otuz g n i inde değişikliğin işlendiği evraklarla birlikte lisans ve tescil
belgesinin yeniden d zenlenmesi veya iptal edilmesi hususunu Genel M d rl ğe bildirir. Bildirilmediğinin tespiti
halinde lisans ve tescil belgesi iptal edilir.
(4) Lisans ve tescil belgesi iptal edilen, ettirilen veya s resi ge miş olduğu halde tescil belgesi yenilenmeyen
kişilerin piyasaya arz edilmiş r nlerinin satışına kullanım s resi bitimine kadar izin verilir.
BEŞİNCİ B L M
İthalat
İ thalat izni
M ADDE 12 (1) G bre ithali, ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar er evesince yapılır.
(2) Nitrat Azotu i eren r nlere ve AB lkeleri dışından gelen r nlere Ek-11 de yer alan ithalat uygunluk
belgesi d zenlenirken aşağıda belirtilen belgeler istenir.
a) İthal edilecek madde ile ilgili analiz sertifikasının aslı veya firmaca onaylı sureti.
b) İthal edilecek madde ile ilgili fatura/proforma faturanın aslı veya firmaca onaylı sureti.
c) Menşei lke adı, sanayi ya da tarımsal ama lı olup olmadığı, ithal edilecek maddenin proformada belirtilmiş
miktarının yer aldığı isim, imza ve kaşeli m racaat dilek esi.
(3) Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral G breler ve Toprak D zenleyicileri ile Mikrobiyal, Enzim
İ erikli ve Diğer r nlerin retimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Y netmelik kapsamında yer alan r nlerin
ithalatına ilişkin işlemler hususunda s z konusu y netmelik h k mleri esastır.
(4) Sanayinin eşitli dallarının ve kimyevi g bre reten fabrikaların hammadde ihtiya larının karşılanmasına
y nelik olarak ithal edilecek kimyevi g breler i in, retim tesisinin kapasite raporunun ithalat ı firma tarafından ibraz
edilmesi halinde, laboratuvar, deneme, demonstrasyon ama lı veya elli kilogram/litrenin altında olan ve parti teşkil
etmeyen kimyevi g bre ithalatlarında Ek-11 de yer alan uygunluk belgesinin 4 nc maddesindeki şart aranmaz.
ALTINCI B L M
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 7 / 16
Denetimde Yetki ve Sorumluluklar
Denetimin amacı
M ADDE 13 (1) Bu Y netmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen r nlerin denetimleri; r nlerin zelliklerinin,
işaretlemelerinin ve ilgili teknik d zenlemelerine uygunluğunun kontrol amacıyla yapılır.
Denetim şekilleri
M ADDE 14 (1) Bu Y netmelik kapsamındaki r nlerin piyasa g zetimi ve denetimi, Bakanlık tarafından
re sen veya şikayet/ihbarlar zerine şikayet denetimleri şeklinde yapılır. Re sen yapılacak denetimlerde yıllık denetim
programları esas alınır.
Denetim zamanı
M ADDE 15 (1) Piyasa denetimleri, il m d rl kleri tarafından hazırlanan yıllık "G bre Denetim Programı"
er evesinde, şik yet denetimleri ise şikayet/ihbar ile ilgili m racaatların il m d rl ğ ne iletildiği tarihinden itibaren
yedi iş g n i erisinde yapılır. Bu Y netmelik kapsamına giren konularda bilgi veya şik yet ama lı m racaatlar
Bakanlık Bilgi Edinme Merkezine veya Bakanlığın ilgili birimlerine yazılı olarak yapılır.
(2) İl m d rl kleri tarafından G bre Denetim Programı, her yıl Ocak ayı sonuna kadar Genel M d rl kte
olacak şekilde yılda bir defa Ek-23 e işlenerek g nderilir. G bre Denetim Programı Bakanlığın internet sitesinde
yayımlanır.
Denetimi yapacak kuruluş
M ADDE 16 (1) r n g zetim ve denetimleri il m d rl klerince yapılır. Ancak, il m d rl ğ nce bu konuda
il e m d rl klerine yetki verilebilir. Gerektiğinde, genel m d rl k ve il m d rl klerince birlikte denetim yapılabilir.
Denetimde g revlendirilecek kişiler
M ADDE 17 (1) Denetimler il m d rl klerince, Ek-1 de yer alan G bre Denet i Kimlik Kartı verilmiş en az
iki denet i tarafından yapılır. Ancak, yapılan denetimler sonucunda yaptırım kararı verilmiş r nlere ilişkin toplatma,
satış durdurma, yediemine alma, r nlerin reticisine iadesi gibi iş ve işlemler il m d r n n veya il e m d r n n
g revlendireceği iki teknik eleman tarafından da uygulanabilir.
Denet ilerin g rev ve yetkileri
M ADDE 18 (1) Denet inin g rev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Piyasa g zetimi ve denetimini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak.
b) Denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluk gerektiren eylemleri saptadığında, gerekli işlemleri
yaparak, durumu ilgili makamlara iletmek.
c) G rev alanına giren konularla ilgili inceleme ve araştırma yapmak.
) Denetlenecek r nlerden numune almak.
d) Y r tt ğ denetim g revi i in gerekli g rd ğ dosya ve belgelerin gizliliği saklı kalmak kaydıyla, denetim
yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış rneklerini
almak, denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve araştırma yapmak.
e) retici veya dağıtıcının piyasa g zetimi ve denetimi faaliyetini engellemesi durumunda, g venlik
g lerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak.
f) Piyasa g zetimi ve denetimi sırasında işin niteliğine g re, gerekli g rd ğ durumlarda, ilgili Genel
M d rl k veya il m d rl ğ onayıyla, refakat etmek zere uzman kişileri davet etmek, bunların g r ş ve
nerilerinden yararlanmak.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 8 / 16
g) Denetimin her aşamasında risk değerlendirmesi yapmak suretiyle risk derecesine g re, kontrol yapılıncaya
kadar, r nlerin satışını ge ici olarak durdurmak, il m d rl ğ n bilgilendirmek.
Denet ilerin sorumlulukları
M ADDE 19 (1) Denet ilerin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlık tarafından verilen g bre denet i kimliğini, denetimden nce retici veya dağıtıcıya ibraz etmek.
b) Piyasa g zetimi ve denetimi g revini, mevzuata uygun ve tarafsız olarak y r tmek.
c) Piyasa g zetimi ve denetimi sırasında elde ettiği her t rl bilgi ve belgeyi, denetim işlemleri sonu lanıncaya
ve bu sonu ların ilgililere yazılı olarak tebliğine kadar gizli tutmak.
) Tutanak ya da raporla tespit edilen iş ve işlemleri takip etmek ve sonu landırmak.
YEDİNCİ B L M
Denetimde Yapılacak İşler
r n denetimi
M ADDE 20 (1) r n denetimi iş ve işlemleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Etiket ve belge kontrol ,
b) Ambalaj işaretlemelerinin kontrol i in ambalaj veya etiket rneğinin alınması,
c) r n kontrol i in numunelerinin alınması,
) r n numunelerinin muayene ve deneylerinin yaptırılması,
d) Muayene ve deney sonu larının rapor ettirilmesi.
Etiket kontrol
M ADDE 21 (1) Etiket kontrol esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Dağıtıcılar, Bakanlık a tescil belgesi ve etiketi bulunmayan r nleri bulunduramaz ve satamaz.
b) Dağıtıcılar, kullanım s resi ge miş ve T rk e etiketlendirme yapılmamış r nleri satamaz.
c) Bir r n n tanıtılması amacı ile hazırlanan ve/veya yayımlanan her t rl reklam ve tanıtım d k manı,
r n n onaylı etiketindeki bilgilerden farklı ve t keticiyi yanıltıcı bilgi i eremez.
) reticiler, tescil belgesi ve onaylı etiket rneği bilgileriyle uyumlu olmayan ambalaj veya etiketle piyasaya
r n arz edemez.
d) Kimyevi g bre etiketinde organik g breleri ağrıştırıcı ifadeler bulunamaz.
e) Etiket zerinde Bitki Koruma ve Bitki Gelişim D zenleyicisi ifadesi bulunamaz.
(2) Birinci fıkranın ( ) bendinde belirtilen hususlardan, kullanıcıyı yanıltıcı ve haksız rekabete neden olmayan,
baskı ve alfabetik hatalardan kaynaklanan etiket bilgileri farklılıklarının tespiti halinde r n satışı durdurularak,
ncelikle etiket bilgilerinin d zeltilmesi i in onbeş g n s re verilerek retici uyarılır. Farklılıkların d zeltilmemesi
halinde ( ) bendi i in uygulanan idari yaptırımlar uygulanır.
Numune alma
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 9 / 16
M ADDE 22 (1) Piyasa ve şik yet denetimlerinde, retim tesislerinden, retici ve dağıtıcıların r n
piyasaya arz ettiği yerler ve bunlara ait depolardan numune alınır.
(2) Şik yet denetimlerinde numuneler; şik yete konu olan r nlerin piyasaya arz edildiği yerden veya aynı
parti malın bulunduğu depodan alınır.
(3) Lisans, tescil belgesi, Genel M d rl k e onaylı etiket rneği ve r n ambalajı zerindeki bilgiler kontrol
edildikten sonra numune alınır.
Numune alma metodu
M ADDE 23 (1) Kimyevi ve organik g bre denetimlerinde numuneler, Ek-2 de yer alan "G brelerin
Denetimi İ in Numune Alma Metoduna" g re alınır.
(2) Denetim i in alınan numunelere bedel denmez. Numune alınan r n n bedelini, dağıtıcının reticiden
tazmin edebilmesi amacıyla Ek-14 te yer alan tutanak d zenlenerek denetlenen işyerine verilir.
(3) Piyasa denetimlerinde numuneler; retim tesislerinden, toptan ve perakende satış yerlerinden veya bunların
depolarından alınır.
Numune alınmasında d zenlenecek belgeler ve uygulamaya ilişkin esaslar
M ADDE 24 (1) Numune alınmasında d zenlenecek belgeler ve uygulamaya ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir.
a) Numune alınırken Ek-14 ve Ek-15 te yer alan belgelerin beş n shası; firma adı, r n adı, lisans no, tescil
no, denetlenen işyeri ve yetkilisinin adı yazılmamak şartıyla kodlu olarak, her bir r n i in ayrı ayrı d zenlenir ve
işyeri yetkilisi ile denetim elemanlarınca imzalanır, ancak denetlenen işyeri tarafından kaşelenmez. Numune alındığını
belgelemek amacıyla iki n sha ve aynı kod numarası ile r nle ilgili t m ayrıntıları i eren Ek-14 d zenlenir.
b) Lisans ve tescil belgesi ile Bakanlık onaylı etiket rneği fotokopileri alınır.
c) Numune sonu larının değerlendirilmesinde kullanılmak zere denetim elemanlarınca bu belgelerden bir
dosya oluşturulur.
) Numune alınacak r nle ilgili t m belgeler tamamlandıktan sonra bu Y netmelik h k mleri gereği, cins,
r n miktarı ve ambalaj b y kl ğ ne g re, her r n i in en az beş adet olacak şekilde numune oluşturulur.
d) Numune alınırken, tespit edilen r nlerin hepsi aynı parti numaralı olur. Denetimin etkinliğinin sağlanması
a ısından r n kolisi i erisinde aynı parti numaralı r nler paketlenir, farklı parti numaralı r nlerin aynı kolide
paketlenmesine izin verilmez.
e) Numune alınan ambalajların zerine d zenlenen Ek-21 numune alma etiketi yapıştırılır.
f) Numune kavanozları, d zenlenen Ek-14 n birer n shası ile birlikte numune torbalarına konularak,
torbaların ağzı bağlanır ve m h rlenir.
g) Numunelerin iki adedi analiz kuruluşuna g nderilmek zere tekrar bir torbaya konularak ağzı m h rlenir ve
torbanın ağzına d zenlenen Ek-15 bağlanır.
ğ) Kalan şahit numune torbalarının ağzına d zenlenen Ek-15 in birer n shası bağlanarak, bir adedi saklanmak
zere yediemin olarak işyerine teslim edilir, iki adedi de il m d rl ğ nce saklanır.
Numunelerin analize g nderilmesi
M ADDE 25 (1) Analiz kuruluşuna g nderilecek numune torbaları, yedi iş g n i erisinde ilgili mevzuatta
yer alan analizci kuruluş laboratuvarlarından birisine resmi yazı ekinde g nderilir.
(2) Numune alınan r n i in verilen kod numarası kullanılmak suretiyle, r n etiketinde beyan edilen i erikler
ve ilgili teknik d zenlemeye g re istenilen analizler yazılır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 10 / 16
M uayene ve deney işleri
M ADDE 26 (1) Muayene ve deneyi yapacak kuruluş a; piyasa veya şikayet denetimini yapan il m d rl ğ
tarafından g nderilen temsili numunenin bulunduğu m h rl torba a ılarak, gerekli muayene ve deneyler, Ek-3 te yer
alan "G brelerin Analizi İ in ng r len Metotlar" ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral G breler ve
Toprak D zenleyicileri ile Mikrobiyal, Enzim İ erikli ve Diğer r nlerin retimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair
Y netmelik ekinde belirtilen analiz metotları kullanılarak yapılır.
(2) G bre numunelerinin deneylerinde; g brenin teknik d zenlemeye uygun olup olmadığına, teknik
d zenlemesi bulunmayan g brelerde T rk Standardına veya T rk Standardına denk AB veya uluslararası standartlar
dikkate alınıp uygun metotlar kullanılarak zelliklere, ambalaj muayenelerinde ise işaretlemelere bakılır.
M uayene ve deneyde ncelik
M ADDE 27 (1) Şik yete konu olan r nlerin muayene ve deneyleri, il m d rl ğ n n yazılı bildirimi
zerine ncelikle yapılır.
M uayene ve deney s resi
M ADDE 28 (1) Muayene ve deneyler, numunelerin muayene ve deney yapacak kuruluşa tesliminden
itibaren en ge otuz g n i inde sonu landırılır. Sağlık parametreleri ise teslimden itibaren doksan g n i inde
sonu landırılır.
(2) Muayene ve deneylerin yapılamaması veya gecikmesi halinde, durum sebepleri ile birlikte on g n i inde,
muayeneyi ve/veya deneyi yapacak kuruluş tarafından ilgili il m d rl ğ ne yazılı olarak bildirilir.
M uayene ve deney kuruluşları ile referans kuruluşlar
M ADDE 29 (1) r nlerin muayene ve deneylerini yapacak kuruluşlarla, bu kuruluşların yaptığı muayene ve
deney sonu larına itiraz halinde, incelemeleri yapacak olan referans kuruluşlar, her yıl 16/12/2011 tarihli ve
2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile y r rl ğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış
Kuruluşlar Y netmeliğinde belirtilen şartları taşıyan kuruluşlar arasından Bakanlık a belirlenir ve uygun g r lenlerle
protokol yapılır.
(2) Protokol yapılan kuruluşların adları, Bakanlık tarafından yayımlanır.
(3) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Y netmeliğinin 4 nc maddesinin
yedinci fıkrası er evesinde akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış uygunluğu g steren
belgeler ile test raporlarının sunulması halinde, Bakanlık a bu belge ve raporlar dikkate alınır. lkemizde veya
karşılıklılık ilkesi saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Birliği yesi bir lkede yerleşik bir uygunluk değerlendirme
kuruluşunca verilmiş belgeler ve test raporları, kuruluşun yeterliliğine ilişkin gerek elerle reddedilemez.
M uayene ve deney cretleri
M ADDE 30 (1) G bre piyasa ve şik yet denetimleriyle ilgili olarak, denetim sırasında alınan numunelerin
muayene ve deney yapan kuruluşa g nderilme cretleri ile muayene ve deney cretlerinin denmesi aşağıdaki esaslara
g re yapılır.
a) Piyasa denetimi esnasında alınan numunelerin analizi sonucunda, g brenin ilgili teknik d zenlemeye veya
standartlara uygun olmadığının tespiti halinde, deney ve muayene cretleri retici tarafından denir. İtiraz halinde s z
konusu cretin tahsili i in referans kuruluşun analiz sonucu beklenir.
b) Muayene ve deney cretleri ile denetim sonu larına itiraz halinde gidilecek referans kuruluşlarının cretleri
her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlık a d zenlenir.
c) Bakanlık a belirlenen cretler demelerde esas alınır. Bu giderlerin retici veya dağıtıcıdan tahsilini
gerektiren hallerde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında Kanun h k mleri
uygulanır.
M uayene ve deney sonu ları
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 11 / 16
M ADDE 31 (1) Bu Y netmeliğin 29 uncu maddesine g re belirlenen muayene ve deney kuruluşları, deney
ve/veya muayene sonu larını; ilgisine g re, Ek-3 ile Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral G breler ve Toprak
D zenleyicileri ile Mikrobiyal, Enzim İ erikli ve Diğer r nlerin retimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair
Y netmelikte belirtilen analiz metotlarını kullanarak, teknik d zenlemesi olmayan g brelerde ise kullanılan deney
metotlarının adlarını da Ek-22 de yer alan ve n sha olarak d zenlenmesi gereken "G bre Muayene ve Deney
Raporu"nda belirtirler.
M uayene ve deney sonu larının g nderilmesi
M ADDE 32 (1) Muayene ve deney kuruluşu ile referans kuruluşlar; d zenledikleri g bre muayene ve deney
raporlarının aslını ilgili il m d rl ğ ne g nderirler. Raporun bir n shasını da, arşivlerinde muhafaza ederler.
Raporlarda, analiz sonucunda bulunan değerlerin ilgili teknik d zenlemeye uygun olup olmadığı mutlaka belirtilir.
Raporlara, muayene ve/veya deneyi yapılan g brenin numune torbası ile birlikte g nderilen ve bir rneği Ek-14 te yer
alan G bre Numune Alma Tutanağı nın fotokopisi de eklenir.
M uayene sonu larının tebliğ edilmesi
M ADDE 33 (1) Muayene ve deney kuruluşlarından alınan, g bre muayene ve deney raporlarındaki değerler,
teknik zellikler ve tolerans değerleri a ısından, ilgili il m d rl ğ tarafından değerlendirilir. İlk analiz raporunun
r ne ait teknik d zenlemeye g re olumsuz ıkması halinde, ge ici olarak satışı durdurma kararı alınır ve r n
yediemine alınarak, Genel M d rl ğe bildirilir. Muayene ve deney raporları en ge bir hafta i erisinde, ilgili reticinin
merkez adresine ivedi ibaresi ile tebliğ edilir ve dağıtıcı kuruluşa bilgi verilir. İtiraz s resinin dolması beklenir, s renin
bitiminde itiraz edilmediği takdirde, ilk analiz sonucuna g re yaptırım uygulanır. r nlerin teknik d zenlemeye uygun
hale getirilmesi veya piyasadan geri ekilmesi i in tebliğ tarihinden itibaren otuz g n s re verilerek reticiye ve Genel
M d rl ğe bildirilir.
M uayene ve deney sonu larına itiraz
M ADDE 34 (1) retici, muayene ve deney sonu larını bildiren yazı eline ge tiği tarihten itibaren, yedi iş
g n i inde, itiraza konu olan parametrelerin deney cretlerini bildirilen banka hesap numarasına yatırdığını g steren
banka dekontu ile birlikte ilgili il m d rl ğ ne itiraz etme hakkına sahiptir.
(2) Muayene ve deney sonu larına itirazla ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) İl m d rl ğ , itiraza konu olan r ne ait şahit numuneyi, tutanak d zenleyerek almak zere denet ileri
g revlendirir. Denet i, alınan bu şahit numune ile il m d rl ğ nde muhafaza edilen şahit numuneyi bir torbaya
koyarak ağzını m h rler, st ne d zenlenen Ek-15 numune tanıtım belgesini bağlar veya yapıştırır.
b) İtiraz yazısı ile birlikte banka dekontunu alan il m d rl ğ , itiraza konu olan zellikleri belirten yazı ekinde
şahit numunelerin bulunduğu torbayı referans kuruluşa g nderir. İl m d rl ğ bu işlemleri yedi iş g n i inde
tamamlar.
c) Referans kuruluş; aldığı şahit numunelerden birini saklar ve diğerini itiraza konu olan zelliklerin
deneylerinde kullanır. Sağlık parametreleri hari olmak zere, deneyleri en ge otuz g n i inde yapar, deney
sonu larını i eren n sha rapor d zenler ve raporun aslı ile birlikte ikinci n shasını ilgili il m d rl ğ ne g nderir,
bir n shasını da kendi arşivinde saklar.
) Referans kuruluş, herhangi bir nedenle deneyleri yapamayacaksa, durumu on g n i inde ilgili il
m d rl ğ ne yazılı olarak bildirir.
d) İl m d rl ğ , referans kuruluşun deney sonu larını ve uygulanacak yaptırımları denetlenen
retici/dağıtıcıya yazılı olarak bildirir.
e) Referans kuruluş tarafından yapılan deney sonu larına itiraz edilemez.
Teknik d zenlemeye uygunluk ve risk değerlendirmesi
M ADDE 35 (1) Referans/Analiz laboratuvarlarından alınan muayene ve deney raporları r n g venliği ve
toleranslar dikkate alınarak ilgili y netmeliklerine uygunluk ve insan, hayvan, bitki sağlığı ile toprak ve evreye
verebileceği zararlar a ısından da risk değerlendirmesine tabi tutulur.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 12 / 16
Değerlendirmede tolerans
M ADDE 36 (1) retimde, numune almada ve deneylerde olması muhtemel hataların giderilmesi amacı ile
teknik d zenlemelerde belirtilen zelliklere tanınan, teknik d zenlemelerin kapsamadığı alanlarda T rk
standartlarındaki, standardın da bulunmaması halinde uluslararası kabul g ren toleranslar uygulanır.
Değerlendirme sonu larının bildirilmesi
M ADDE 37 (1) İl m d rl ğ nce yaptırım kararı alınmadan nce reticiye g r şlerini almak zere ivedi
ibaresi ile tebligat yapılır ve dağıtıcı konu hakkında bilgilendirilir. İl m d rl ğ tarafından alınan nlemlere ilişkin
kararların reticiye yapılan tebligatında, kararın dayandığı gerek eler, karara karşı itiraz yolları ve yasal s reler
belirtilir. Tebligatın alınmasını m teakip reticiye cevap verebilmesi i in, en az on g n s re tanınır ve bu s re
tebligatta belirtilir. İl m d rl ğ nce alınması planlanan veya alınan nlem kararı, reticinin cevabı veya sağlayacağı
bilgi ve belge neticesinde g zden ge irilir. İnsan sağlığı ve g venliğinin veya mevzuatla korunan diğer bir kamu
yararının tehlikede olduğu acil hallerde bu s renin dolması beklenmeyebilir. Tebligat yapılmadan bir karar alınması
halinde, reticiye cevap verebilmesi i in sonradan s re verilebilir.
SEKİZİNCİ B L M
Yaptırımlar
retim ve satış yerleri ile ilgili yaptırımlar
M ADDE 38 (1) 5 inci maddede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı davrandığı tespit edilen retici
ve dağıtıcılar hakkında denetim elemanlarınca tutanak d zenlenir ve denetlenen işyeri il m d rl ğ nce yazılı olarak
uyarılır. Uyarıya konu olan eksikliklerin d zeltilmesi i in s re verilir. Bu s re reticiler i in uyarıya esas olan hususun
zelliğine g re en fazla altı ay olmak zere bir ay ile altı ay arasında, dağıtıcılar i in en fazla bir ay olarak uygulanır.
Uyarıya konu olan eksikliklerin giderilmemesi halinde reticilerin retim izni, lisans ve tescil belgelerinin iptalinin
sağlanması i in bu husus Genel M d rl ğe bildirilir. Dağıtıcıların r nleri ise yediemine alınarak eksiklikler
giderilinceye kadar satışı durdurulur.
(2) 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı davrandığı tespit edilen reticilerin
retimi ve dağıtıcıların ise satışı tutanak d zenlenerek ge ici olarak durdurulur ve işyeri il m d rl ğ nce yazılı olarak
uyarılır. Uyarıya konu olan eksikliklerin d zeltilmesi i in en fazla otuz g n s re verilir. retimin veya satışın
durdurulmasına neden olan hususların d zeltilmesi halinde retime veya satışa izin verilir. Bu s re sonunda
eksikliklerin giderilmemesi halinde reticilerin retim izni, lisans ve tescil belgelerinin iptalinin sağlanması hususu
Genel M d rl ğe bildirilir. Dağıtıcıların r nleri ise yediemine alınarak eksiklikler giderilinceye kadar satışı
durdurulur.
(3) 9 uncu ve 10 uncu maddelerin birinci fıkralarında belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilenlerin,
piyasaya arzı ve satış faaliyeti durdurulur. r nler yediemin olarak işyerine teslim edilir ve il m d rl ğ nce yazılı
olarak uyarılır. Eksikliklerin giderilmesi halinde faaliyetlerine izin verilir, giderilmemesi halinde ise yediemindeki t m
r nlerin tedarik isine iadesi sağlanır.
(4) retim izni, lisans ve tescil belgeleri satılamaz, devredilemez, ticari bir faaliyete konu olamaz. Bu belgeler
24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararname ile 9/4/2005
tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun H km nde Kararname kapsamında değerlendirilemez.
Bu maddeye aykırı hareket edenlerin belgeleri iptal edilir.
Etiket ve r n ambalajı ile ilgili yaptırımlar
M ADDE 39 (1) Etiket ve ambalaj denetimleri sonucunda;
a) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hususların tespiti halinde satışa sunulan
r nlerin satışları durdurulur ve r nler tutanakla denetlenen işyerine yediemin olarak teslim edilir.
b) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (c), ( ), (d) ve (e) bentlerine aykırı hususların tespiti halinde satışa
sunulan r nlerin satışları durdurulur ve r nler tutanakla denetlenen işyerine yediemin olarak teslim edilir. 4703
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (f) bendine g re, retici firmaya idari para cezası uygulanır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 13 / 16
c) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hususların tespiti halinde internet, g rsel ve yazılı
basın yoluyla yapılan yayınların durdurulması i in ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulur.
) 9 uncu, 10 uncu ve 12 nci maddelere g re verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usul ne uygun
olmadan kullanılması yasaktır. Aksine davrananlar hakkında 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (f) bendine g re
işlem yapılır.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine g re yediemine alınan r nlerin, ambalajları zerindeki
uygunsuzluğun giderilmesi i in otuz g n s re verilerek firma yazılı olarak uyarılır. Uygunsuzluk giderilene kadar
satışına izin verilmez. S resi i erisinde d zeltilmeyen r nlerin tedarik isine iadesi sağlanır.
r nler ile ilgili yaptırımlar
M ADDE 40 (1) Piyasa g zetimi ve denetimi alışmaları sonucunda yapılan değerlendirmelerde;
a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket eden retici firmaya 4703 sayılı
Kanunun 12 nci maddesinin (a) bendine g re,
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının ( ) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden retici firmaya 4703 sayılı
Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendine g re,
c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket eden retici firmaya 4703 sayılı Kanunun 12
nci maddesinin (c) bendine g re,
) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket eden retici firmaya 4703 sayılı Kanunun 12
nci maddesinin (d) bendine g re,
d) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket eden dağıtıcı firmaya 4703 sayılı Kanunun 12
nci maddesinin (e) bendine g re,
idari para cezası uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında idari para cezası uygulanan r nlerin
satışları durdurulur ve tutanakla denetlenen işyerine yediemin olarak teslim edilir. Konu ile ilgili diğer il
m d rl klerinin bilgilendirilmesi amacıyla, Bakanlığa bu husus bildirilir. Teknik d zenlemesine uygun hale
getirilebilecek ve/veya hammadde olarak kullanılabilecek r nler dağıtıcı tarafından il m d rl ğ g zetiminde retici
firmasına iade edilir. r nlerin piyasadan geri ekilmesi i in otuz g n s re verilerek firma yazılı olarak uyarılır.
(2) 8 inci maddenin (d) bentlerinde yer alan hususların varlığına dair kuvvetli ş phelerin olması halinde bu
r nler derhal yediemine alınır.
(3) 8 inci maddenin ( ) ve (d) bendlerinde belirtilen hususlar ile r nlerin son kullanma tarihinin ge tiğinin
tespiti halinde risk değerlendirmesi yapılarak 41 inci maddeye g re işlem yapılır ve aynı maddenin (d) bendi i in
ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına su duyurusunda bulunulur.
(4) Bu Y netmeliğin uygulanması esnasında doğacak idari para cezaları, il m d rl kleri tarafından 4703 sayılı
Kanunun 13 nc maddesindeki h k mleri dikkate alınarak verilir.
(5) İl m d rl kleri tarafından bu maddeye g re verilen idar para cezaları hakkında fiilin bir yıl i inde tekrarı
halinde 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası h km uygulanır.
G venli olmayan r nlerle ilgili yapılacak işlemler
M ADDE 41 (1) r n n, ilgili teknik d zenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, piyasa g zetimi ve
denetimi er evesinde yapılan kontroller sonucunda g venli olmadığının tespit edilmesi halinde, il m d rl ğ ,
masrafları retici tarafından karşılanmak zere, orantılılık ilkesini; aldıkları tedbirlerin, nlemeyi ama ladıkları
tehlikenin boyutu, niteliği ve ger ekleşme olasılığı ile orantılı olmasını g zeterek aşağıdaki nlemlerden uygun
olanları alır.
a) r n n piyasaya arzının yasaklanmasını sağlamak.
b) Piyasaya arz edilmiş r n n toplanmasını sağlamak.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 14 / 16
c) r ne ilişkin g vensizliğin retici tarafından giderilmesinin m mk n olduğu hallerde, ilgili teknik
d zenlemede belirtilen s re i inde, bu s renin belirtilmemiş olması halinde il m d rl ğ nce belirlenecek s re i inde
r n n g venli hale getirilmesi i in reticiyi uyarmak.
) r n n retici tarafından g venli hale getirilmemesi veya r n n g venli hale getirilmesinin imkansız
olduğu durumlarda, taşıdığı riske g re kısmen veya tamamen bertarafını sağlamak.
(2) İl m d rl ğ , birinci fıkranın (a), (b) ve ( ) bentlerinde belirtilen nlemler hakkında gerekli bilgilerin,
onay s reci ile kesinleşmesini takip edecek on g n i erisinde masrafları reticiden karşılanmak zere, lke genelinde
dağıtımı ve yayını yapılan iki gazete ile iki televizyon kanalında ilanı suretiyle, risk altındaki kişilere duyurulmasını
sağlar. İl m d rl ğ duyuruyu takip edecek şekilde bu r nlerle ilgili bilgilere kendi internet sayfasında da yer verir.
Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin m mk n
olduğu durumlarda, bu duyuru, yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin kim olduğunun tespit
edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.
(3) Duyuru asgari aşağıdaki bilgileri i erir.
a) r n tanıtan marka, model, cins veya diğer ayırt edici zellikler.
b) M mk n olan durumlarda r n n fotoğrafı veya resimli tasviri.
c) Alınan nlem.
) nlemi gerektiren sorunun a ık ve anlaşılır tarifi.
d) Sorumlu retici ve dağıtıcının isim, adres ve diğer iletişim bilgileri.
e) Riskten sakınmak veya sorunu gidermek i in nerilen y ntemler.
f) r n n iade edileceği yerler veya r ndeki sorunun giderilmesini teminen g nderilebileceği adresler.
(4) İl m d rl ğ duyurunun yukarıdaki esaslara uygun ve risk altındaki kişilerin haberdar edilmesini
sağlayacak şekilde yayınlanıp yayınlanmadığını denetler ve eksiklik tespit edilmesi halinde duyurunun tekrarını sağlar.
(5) Bu maddede belirtilen masrafların tahsili hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul
Hakkında Kanun h k mleri uygulanır.
(6) Bu madde kapsamında alınan nlemler Genel M d rl ğe bildirilir.
DOKUZUNCU B L M
Eğitim
Denet i eğitimi ve bilgilendirme
M ADDE 42 (1) Denet i eğitimine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlık tarafından gerekli g r ld ğ zaman, denet i olmak zere il m d rl klerinden yeterli sayıda, ziraat
fak ltesi ve niversitelerin kimya b l m mezunları ile tarımla ilgili meslek okullarından mezun olan personel eğitime
ağrılır ve eğitim sonucunda eğitime katılan elemanlara denet i kimlik kartı ve katılım belgesi d zenlenir.
b) Uygulamalarda birlikteliği sağlamak, sekt rdeki her t rl yeni gelişmelerden haberdar etmek ve faaliyetleri
değerlendirmek amacıyla Bakanlık a gerekli g r ld ğ zamanlarda eğitim, değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı
d zenlenir.
retici, dağıtıcı ve ift ilerin bilgilendirilmesi
M ADDE 43 (1) Bakanlık ve il m d rl klerince, gerekli g r ld ğ nde, y r rl kteki mevzuat, uygulama,
sekt rdeki yeni gelişmelerden haberdar etmek, sekt r bileşenleri arasında işbirliğini sağlamak amacıyla retici,
dağıtıcı kişi ve kuruluşlar ile ift ilere y nelik bilgilendirme amacıyla toplantı ve kurslar d zenlenir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 15 / 16
ONUNCU B L M
eşitli ve Son H k mler
Denetleme sonu larının değerlendirilmesine ilişkin kayıtların tutulması
M ADDE 44 (1) İl m d rl kleri, bu Y netmelik gereğince denetledikleri t m retici ve dağıtıcılardan
değerlendirmelere esas olmak zere aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri alarak dosya halinde muhafaza ederler.
a) retici ve dağıtıcıya ait isim, unvan, adres, telefon, faks numarası varsa deposuna ait bilgileri i eren Ek-4 te
yer alan form.
b) r n n tedarik i, reticisini belirlemeye yarayacak fatura, dağıtıcılık s zleşmesi, satış s zleşmesi gibi
belgelerin onaylı birer rneği.
c) Vergi kimlik numarası ile bağlı bulunulan vergi dairesinin adı.
) Kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarası beyanı, şirket s zleşmesi 1/1/2003
tarihinden nce yayınlananların ise ticaret sicil kayıt belgesinin aslı veya kurumca onaylı rneği, imza sirk leri, ticaret
sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı rneği.
d) İşyeri sahibinin veya yetkilisinin T.C. kimlik numarası beyanı.
Amonyum nitrat
M ADDE 45 (1) B nyesinde %28 ve zerinde azot i eren amonyum nitrat g brelerini reten, ithal eden,
dağıtan, taşıyan, taşıtan, depolayan, toptan ve perakende satışı ile uğraşan retici ve dağıtıcılar i in Tarımda Kullanılan
Kimyevi G brelere Dair Y netmelik h k mleri esastır.
Denetimin engellenmesi
M ADDE 46 (1) Piyasa g zetimi ve denetimi yapan personele engel olunması, işyerlerine girmeyi nlemeye
y nelik tutum sergilenmesi h linde, ncelikle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı T rk Ceza Kanununun 265 inci
maddesine g re haklarında işlem yapılabileceği hatırlatılır, buna rağmen engellemenin devam ettirilmesi halinde,
ilgililer hakkında, 5237 sayılı Kanunun aynı maddesi gereğince g revi yaptırmamak i in direnme su undan işlem
yapılması i in tutanak d zenlenerek durum adli makamlara intikal ettirilir.
Piyasa g zetimi ve denetimi veri tabanı
M ADDE 47 (1) Bakanlığın Piyasa G zetimi ve Denetimi Veri Tabanı oluşturulup tam olarak işlerlik
kazandıktan sonra, denetimle g revli personel; denetime ıkmadan nce denetime haiz r n, firma hakkında daha
nce yapılmış denetim bilgilerini, m kerrerliği nlemek amacıyla Bakanlık Piyasa G zetimi ve Denetimi Veri
Tabanından kontrol eder. Bu durum risk taşıyan acil durumları kapsamaz. Ayrıca, denetimle g revli personel denetime
ait her t rl bilgiyi, denetim işleminin sonu lanmasını beklemeksizin, Bakanlık Piyasa G zetimi ve Denetimi Veri
Tabanına girer.
Tebligat
M ADDE 48 (1) İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri i eren idari yaptırım kararlarının tebliğinde,
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu h k mleri uygulanır.
Atıflar ve y r rl kten kaldırılan mevzuat
M ADDE 49 (1) Bu Y netmelikte yer almayan hususlarla ilgili olarak 4703 sayılı Kanun ile bu Kanuna
dayalı olarak ıkarılan r nlerin Piyasa G zetimi ve Denetimine Dair Y netmelik h k mleri ge erlidir.
(2) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resm Gazete de yayımlanan Kimyevi G bre Denetim Y netmeliği
y r rl kten kaldırılmıştır.
Y r rl k
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 16 / 16
M ADDE 50 (1) Bu Y netmelik yayımı tarihinden bir ay sonra y r rl ğe girer.
Y r tme
M ADDE 51 (1) Bu Y netmelik h k mlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı y r t r.
Ekleri i in tıklayınız
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140329-4.htm
31.03.2014
Download

İndirmek İçin Tıklayınız