Zawód: technik mechanik
Symbol cyfrowy zawodu: 311[20]
Wersja arkusza: X
Arkusz zawiera informacje
prawnie chronione do
momentu rozpoczęcia
egzaminu
311[20]-0X-112
Czas trwania egzaminu: 120 minut
EGZAMIN
POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Czerwiec 2011
Etap pisemny
Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron. Ewentualny brak stron lub inne
usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której:
 wpisz symbol cyfrowy zawodu,
 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 wpisz swój numer PESEL,
 wpisz swoją datę urodzenia,
 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie.
3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Część I zawiera 50 zadań,
część II 20 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać etap pisemny egzaminu, musisz uzyskać co najmniej 25 punktów z części I
i co najmniej 6 punktów z części II.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym
tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący
układ kratek na KARCIE ODPOWIEDZI:
9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np. gdy wybrałeś
odpowiedź "A":
11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz
odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.
12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE
ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.
Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko
KARTĘ ODPOWIEDZI
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Część I
Zadanie 1.
20s6, to zapis wymiaru tolerowanego
A.
B.
C.
D.
otworu, którego wymiar rzeczywisty jest większy od wymiaru nominalnego.
wałka, którego wymiar rzeczywisty jest mniejszy od wymiaru nominalnego.
otworu, którego wymiar rzeczywisty jest mniejszy od nominalnego.
wałka, którego wymiar rzeczywisty jest większy od wymiaru nominalnego.
Zadanie 2.
Które z wymienionych oznaczeń dotyczy twardości powierzchni?
A.
B.
C.
D.
Rz 200
HRC 65
Rm 340
Tr 24x5
Zadanie 3.
Dla podanego w tabeli gatunku stali stopowej, naprężenie dopuszczalne na ścinanie wynosi
A. 80 MPa
B. 125 MPa
C. 230 MPa
D. 335 MPa
Stal
20
kr (MPa)
125
kt (MPa)
80
30H
335
230
Zadanie 4.
Krótkie kołki walcowe służące przeważnie do łączenia różnego rodzaju przegubów, to
A.
B.
C.
D.
wpusty.
sworznie.
zawleczki.
kliny.
Zadanie 5.
Do łączenia części skrawającej noża tokarskiego ze stali narzędziowej stopowej z częścią
chwytową ze stali węglowej stosuje się
A.
B.
C.
D.
spawanie.
zgrzewanie.
lutowanie.
klejenie.
Strona 2 z 18
Zadanie 6.
Na rysunku jest przedstawione połączenie
A.
B.
C.
D.
gwintowe.
wpustowe.
klinowe.
wielowypustowe.
Zadanie 7.
Jakie dodatki stopowe zawiera stal 30HGS?
A.
B.
C.
D.
Chrom, mangan, krzem.
Molibden, wanad, chrom.
Mangan, wanad, krzem.
Chrom, nikiel, mangan.
Zadanie 8.
Do nawęglania przeznaczona jest stal?
A.
B.
C.
D.
55
15H
NV
45G2
Zadanie 9.
Odlewany korpus obrabiarki, ze względu na konieczność tłumienia drgań, najlepiej
wykonać z
A.
B.
C.
D.
żeliwa białego.
żeliwa szarego.
staliwa stopowego.
staliwa węglowego konstrukcyjnego.
Zadanie 10.
Operacja wykonywana
pokazana na rysunku, to
A.
B.
C.
D.
na
wykrojniku
wycinanie.
dziurkowanie.
przycinanie.
okrawanie.
Oznaczenia: 1-materiał użytkowy, 2-odpad, 3-narzędzie, 4-wykrojnik
Strona 3 z 18
Zadanie 11.
Obróbki uzębienia na kołach zębatych nie wykonuje się w operacji
A.
B.
C.
D.
frezowania.
dłutowania.
szlifowania.
toczenia.
Zadanie 12.
Urządzenie umożliwiające wykonanie na obrabiarce podziału obwodu koła na równe części,
to
A.
B.
C.
D.
liniał.
podtrzymka.
podzielnica uniwersalna.
uchwyt samocentrujący.
Zadanie 13.
Zespół wykonujący ruchy posuwowe po łożu tokarki, to
A.
B.
C.
D.
konik.
suport.
wrzeciennik.
nawrotnica.
Zadanie 14.
Obróbka skrawaniem w czasie której narzędzie wykonuje ruch obrotowy, a obrabiany
przedmiot przesuwa się prostoliniowo, to
A.
B.
C.
D.
toczenie.
struganie.
frezowanie.
przeciąganie.
Zadanie 15.
Na rysunku jest przedstawione łożysko toczne kulkowe
A.
B.
C.
D.
poprzeczne.
wzdłużne.
skośne.
wahliwe.
Strona 4 z 18
Zadanie 16.
Urządzenie przedstawione na rysunku jest stosowane
do badania
A.
B.
C.
D.
twardości.
udarności.
tłoczności.
wytrzymałości.
Zadanie 17.
Najbardziej niebezpieczna dla konstrukcji nośnych jest korozja?
A.
B.
C.
D.
Miejscowa.
Równomierna.
Powierzchniowa.
Międzykrystaliczna.
Zadanie 18.
Który z czynników najsilniej przyspiesza postępowanie korozji chemicznej?
A.
B.
C.
D.
Niska temperatura.
Wysoka temperatura.
Wysokie ciśnienie.
Niska wilgotność.
Zadanie 19.
Do pomp wyporowych rotacyjnych zalicza się pompę
A.
B.
C.
D.
łopatkową.
tłokową.
przeponową.
skrzydełkową.
Zadanie 20.
Na schemacie przedstawiono siłownik hydrauliczny
A.
B.
C.
D.
tłokowy jednostronnego działania.
tłokowy dwustronnego działania.
przeponowy dwustronnego działania.
przeponowy jednostronnego działania.
Strona 5 z 18
Zadanie 21.
Urządzenie sterujące przedstawionego na rysunku napędu
hydraulicznego o ruchu postępowo-zwrotnym oznaczone jest
cyfrą
A.
B.
C.
D.
1
2
3
4
Zadanie 22.
Które z równań przedstawiających zależność pomiędzy ciśnieniem (p), objętością (V),
temperaturą (T), liczbą moli (n) oraz uniwersalną stałą gazową (R), jest równaniem stanu
gazu doskonałego?
A.
B.
C.
D.
pV=nRT
pT=nRV
pR=nTV
Pn=VTR
Zadanie 23.
Jaki udział procentowy w bilansie cieplnym silnika spalinowego ma ciepło odprowadzane
do czynnika chłodzącego (straty chłodzenia)?
A. 10%15%
B. 25%30%
C. 40%45%
D. 55%60%
Zadanie 24.
Do dźwignic nie zalicza się
A.
B.
C.
D.
suwnic.
żurawi.
przenośników.
dźwigników.
Zadanie 25.
Do transportu materiałów sypkich nie stosuje się przenośników
A.
B.
C.
D.
śrubowych.
wałkowych.
zabierakowych.
członowych.
Strona 6 z 18
Zadanie 26.
Dla dowolnego płaskiego układu sił istnieje
A.
B.
C.
D.
sześć warunków równowagi.
cztery warunki równowagi.
trzy warunki równowagi.
jeden warunek równowagi.
Zadanie 27.
Przy jakim kącie między siłą F a osią x (zwrot siły przeciwny zwrotowi osi), związek między
siłą F i jej rzutem Fx wynosi Fx = F
A.
0º
B. 90º
C. 180º
D. 270º
Zadanie 28.
Ile wynosi reakcja RB dla belki przedstawionej na rysunku?
A.
B.
C.
D.
100 N
200 N
300 N
400 N
Zadanie 29.
Pręt o długości początkowej L rozciągnięty siłą F uległ wydłużeniu sprężystemu o X. Jak
zmieni się wydłużenie pręta o tej samej średnicy, jeżeli siła rozciągająca F wzrośnie 2 razy
i długość początkowa wzrośnie 2 razy?
A.
B.
C.
D.
Wydłużenie nie zmieni swojej wartości.
Wydłużenie będzie dwa razy większe od X.
Wydłużenie będzie cztery razy większe od X.
Wydłużenie będzie osiem razy większe od X.
Strona 7 z 18
Zadanie 30.
Minimalna wartość pola przekroju pręta rozciąganego siłą F=60 kN wykonanego z materiału
dla którego kr=120 MPa wynosi
A. 2 cm2
B. 5 cm2
C. 20 cm2
D. 50 cm2
Zadanie 31.
Ile wynosi moment zginający belki
w płaszczyźnie działania siły F2?
A. 900 N m
B. 1 300 N m
C. 2 000 N m
D. 6 000 N m
Zadanie 32.
Ile wynosi średnica toru kołowego, jeżeli ciało poruszające się po nim z prędkością kątową
4 rad/s, ma prędkość liniową równą 20 m/s?
A. 5 m
B. 10 m
C. 40 m
D. 80 m
Zadanie 33.
Ile wynosi częstość drgań, jeżeli czas pełnego wahnięcia ciała na sprężynie (w górę i w dół)
wynosi 5 sekund?
A.
B.
C.
D.
0,2 Hz
0,5 Hz
2 Hz
5 Hz
Zadanie 34.
Praca wykonana w czasie 1 minuty przez silnik o mocy 6,0 kW wynosi
A. 10 kJ
B. 60 kJ
C. 360 kJ
D. 600 kJ
Strona 8 z 18
Zadanie 35.
Jak zmieni się objętość gazu doskonałego zamkniętego w cylindrze ruchomym tłokiem,
jeżeli temperatura gazu wzrośnie dwa razy?
A.
B.
C.
D.
Zmaleje dwa razy.
Wzrośnie dwa razy.
Zmaleje cztery razy.
Wzrośnie cztery razy.
Zadanie 36.
Ile wynosi temperatura źródła pobierania ciepła w obiegu Carnota, jeżeli różnica temperatur
między źródłami pobierania i oddawania ciepła wynosi 80 K, a sprawność obiegu równa
jest 0,4?
A.
B.
C.
D.
120 K
160 K
200 K
400 K
Zadanie 37.
Jeżeli przekrój przewodu zmniejszy się dwa razy, to prędkość przepływu (w ruchu
ustalonym) cieczy przez przewód
A.
B.
C.
D.
nie zmieni się.
zmaleje dwa razy.
wzrośnie dwa razy.
wzrośnie cztery razy.
Zadanie 38.
Jakie ciśnienie działa na tłok o polu powierzchni 200 cm2, jeżeli siła naporu na tłok wynosi
10 kN?
A.
B.
C.
D.
0,2 MPa
0,5 MPa
2 MPa
5 MPa
Strona 9 z 18
Zadanie 39.
Ile wynosi gęstość gazu wypełniającego zbiornik o pojemności 4 000 litrów, jeżeli jego
masa równa jest 12 kg?
A. 3,0 kg/m3
B. 4,0 kg/m3
C. 30 kg/m3
D. 40 kg/m3
Zadanie 40.
Do wykonywania nakiełków stosuje się
A.
B.
C.
D.
wiertła.
rozwiertaki.
nawiertaki.
pogłębiacze.
Zadanie 41.
Do obróbki bardzo długich przedmiotów stosuje się frezarki
A.
B.
C.
D.
bezwspornikowe poziome.
wspornikowe poziome.
wspornikowe pionowe.
bramowe wzdłużne.
Zadanie 42.
Oksydowanie części metalowych jako metoda ochrony przed korozją polega na
A.
B.
C.
D.
wytworzeniu niemetalowej powłoki na powierzchni.
wytworzeniu metalowej powłoki na powierzchni.
nakładaniu na powierzchnię metalowej powłoki.
nakładaniu na powierzchnię niemetalowej powłoki.
Zadanie 43.
Nałożenie cienkiej powłoki ochronnej srebra metodą nawalcowania na gorąco, to
A.
B.
C.
D.
galwanizowanie.
platerowanie.
anodowanie.
oksydowanie.
Strona 10 z 18
Zadanie 44.
W zakładzie pracującym w systemie dwuzmianowym na jednej zmianie pracuje
6 pracowników. Norma zmianowa dla jednego pracownika wynosi 12 sztuk części. Ile
arkuszy blachy jest zużywane tygodniowo (5 dni), jeżeli z jednego arkusza wykonuje się
8 części?
A. 80 arkuszy.
B. 90 arkuszy.
C. 100 arkuszy.
D. 120 arkuszy.
Zadanie 45.
Oblicz koszt wyprodukowania na frezarce 100 sztuk kół zębatych, jeżeli pracownik w ciągu
godziny wykonuje 5 kół, a stawka za godzinę pracy frezera wynosi 50 zł. Dolicz koszty
dodatkowe podane w tabeli.
Koszty
Kwota (zł)
A. 1 250 zł
Materiał do wykonania 100 kół
50,00
zębatych
B. 1 300 zł
Amortyzacja frezarki wyliczona na
C. 1 450 zł
200,00
wykonanie 100 kół zębatych
D. 1 500 zł
Zadanie 46.
Zagrożenie dla oczu człowieka podczas toczenia stalowych wałków, to
A.
B.
C.
D.
wysoka temperatura obróbki.
pył unoszący się z obrabianej powierzchni.
skaleczenia spowodowane kontaktem z nożem tokarskim.
wióry odpryskowe odrywające się z obrabianej powierzchni.
Zadanie 47.
Które z wymienionych urządzeń w warsztacie samochodowym podlega kontroli Urzędu
Dozoru Technicznego?
A.
B.
C.
D.
Wiertarka stołowa.
Wyważarka do kół.
Prasa hydrauliczna.
Podnośnik kolumnowy.
Strona 11 z 18
Zadanie 48.
Osoba obsługująca młot kuźniczy powinna stosować obowiązkowo
A.
B.
C.
D.
kask ochronny.
fartuch skórzany.
ochronniki słuchu.
maskę przeciwpyłową.
Zadanie 49.
Przy urazie mechanicznym oka należy w pierwszej kolejności
A.
B.
C.
D.
podać środki przeciwbólowe.
przemyć oko wodą.
powiadomić przełożonego.
nałożyć opatrunek i udać się do lekarza.
Zadanie 50.
Jeżeli pracownik oparzył dłoń, to udzielając mu pomocy w pierwszej kolejności należy
A.
B.
C.
D.
polać dłoń czystą zimną wodą.
posmarować dłoń tłuszczem.
polać dłoń roztworem rivanolu.
polać dłoń wodą utlenioną.
Strona 12 z 18
Część II
Zadanie 51.
Osobowość prawną posiada spółka
A.
B.
C.
D.
jawna.
akcyjna.
partnerska.
komandytowa.
Zadanie 52.
Który rodzaj umowy jest regulowany przepisami Kodeksu pracy?
A.
B.
C.
D.
Umowa o dzieło.
Umowa zlecenie.
Umowa o pracę nakładczą.
Umowa o pracę na czas określony.
Zadanie 53.
Pracownikiem, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest osoba, która
A.
B.
C.
D.
prowadzi własną działalność gospodarczą.
wykonuje biżuterię damską na podstawie umowy o dzieło.
prowadzi korespondencję biurową na podstawie umowy o pracę.
rozdaje 40 godzin tygodniowo ulotki reklamowe na podstawie umowy zlecenia.
Zadanie 54.
W razie upadłości banku zwrot, do określonej wysokości, środków pieniężnych
zgromadzonych przez klientów na rachunkach w tym banku gwarantuje
A.
B.
C.
D.
Narodowy Bank Polski.
Rada Polityki Pieniężnej.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Zadanie 55.
Przedsiębiorca będący płatnikiem podatku VAT, sprzedając swoje towary osobie fizycznej,
jest zobowiązany do wystawienia na jej żądanie
A.
B.
C.
D.
czeku.
faktury.
weksla.
paragonu.
Strona 13 z 18
Zadanie 56.
Podatnik, który uzyskał w roku podatkowym przychody ze sprzedaży akcji, wypełni
formularz podatkowy
A.
B.
C.
D.
PIT - 28
PIT - 38
PIT - 36
PIT - 39
Zadanie 57.
Na podstawie zamieszczonego przepisu wskaż sytuację, w której kupujący nie może
odstąpić od umowy.
Wyciąg z Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Art.7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu
dni […].
A.
B.
C.
D.
Jan – kupił buty w sklepie internetowym.
Marta – kupiła jesionkę w supermarkecie.
Tomasz – zakupił spodnie w katalogu wysyłkowym.
Maria – zamówiła torebkę, korzystając ze sprzedaży przez telefon.
Zadanie 58.
Na podstawie informacji zawartych w tabeli, określ kwotę zasiłku dla bezrobotnych, jaką
otrzyma w drugim miesiącu jego pobierania, osoba legitymująca się 8-letnim stażem pracy.
Zasiłki dla bezrobotnych
Okres zatrudnienia uprawniający do pobierania
zasiłku
mniej niż 5 lat
od 5 do 20 lat
powyżej 20 lat
w okresie pierwszych trzech
miesięcy pobierania zasiłku
w okresie kolejnych miesięcy
pobierania zasiłku
A.
B.
C.
D.
593,70 zł
742,10 zł
890,60 zł
466,20 zł
582,70 zł
699,30 zł
582,70 zł
593,70 zł
742,10 zł
890,60 zł
Strona 14 z 18
Zadanie 59.
Sprzedany dwa dni wcześniej aparat telefoniczny jest dotknięty wadą, która uniemożliwia
aktywowanie wszystkich jego funkcji przewidzianych instrukcją. Sprzedawca dysponuje
innymi aparatami telefonicznymi o tych samych parametrach. W tej sytuacji kupujący może
żądać
A.
B.
C.
D.
obniżenia ceny albo zwrotu gotówki.
obniżenia ceny lub wymiany aparatu telefonicznego na nowy.
zwrotu gotówki albo wymiany aparatu telefonicznego na nowy.
nieodpłatnej naprawy lub wymiany aparatu telefonicznego na nowy.
Zadanie 60.
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż przedsiębiorstwo, które osiągnęło
najwyższy wynik finansowy.
Wyszczególnienie
Przychody
Koszty uzyskania
przychodów
Przedsiębiorstwo
A.
B.
C.
D.
100 000 tys.
120 000 tys.
130 000 tys.
140 000 tys.
80 000 tys.
90 000 tys.
130 000 tys.
150 000 tys.
Zadanie 61.
Pani Joanna Nowak została zatrudniona na dwumiesięczny okres próbny. Okres
wypowiedzenia tej umowy wynosi
Wyciąg z Kodeksu pracy
A.
B.
C.
D.
1 miesiąc.
2 tygodnie.
1 tydzień.
3 dni robocze.
Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres
próbny wynosi:
1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza
2 tygodni,
2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż
2 tygodnie,
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące
Strona 15 z 18
Zadanie 62.
Podatnik w roku podatkowym osiąga przychody ze świadczenia usług parkingowych oraz
świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji języka angielskiego na
godziny. Opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych. Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, według jakich stawek
podatnik zapłaci podatek dochodowy.
Wyciąg z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne
L.p.
Stawki
Wybrane rodzaje przychodu
ryczałtu
1.
20%
Przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów
2.
17%
Przychody ze świadczenia usług:
– pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych
– parkingowych
– w zakresie zarządzania nieruchomościami
– wynajmu samochodów osobowych
– doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego
3.
8,5%
Przychody z działalności:
– gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych
o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
– polegającej na, wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego
przez zamawiającego
4.
5,5%
Przychody z działalności:
– wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków
taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
5.
3%
Przychody z działalności:
– gastronomicznej
– usługowej w zakresie handlu
– rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych
surowców pochodzących z własnych połowów
A.
B.
C.
D.
3% i 8,5%
3% i 17%
8,5% i 20%
17% i 20%
Zadanie 63.
Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac, określ wynagrodzenie netto
pracownika.
Fragment listy płac pracownika (wybrane elementy)
A.
B.
C.
D.
1 413,48 zł
1 570,48 zł
1 725,80 zł
2 000,00 zł
Wynagrodzenie
brutto
Ubezpieczenia
społeczne
(składki opłacane
przez
pracownika)
Ubezpieczenie
zdrowotne
(składka
pobrana)
Zaliczka na
podatek
dochodowy
2 000,00 zł
274,20 zł
155,32 zł
157,00 zł
Strona 16 z 18
Zadanie 64.
Wskaż minimalną wysokość kapitału zakładowego potrzebnego do założenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.
A.
500,00 zł
B.
5 000,00 zł
C. 50 000,00 zł
D. 100 000,00 zł
Zadanie 65.
Przedsiębiorstwo handlowe kupuje dywany od producenta w cenie netto 100 zł za jedną
sztukę, następnie sprzedaje je, doliczając marżę w wysokości 10% oraz podatek VAT
(wg stawki 23%). Określ cenę zbytu jednego dywanu.
A.
B.
C.
D.
100,00 zł
110,00 zł
123,00 zł
135,30 zł
Zadanie 66.
W którym dokumencie powinny być umieszczone informacje dotyczące liczby dni urlopu
wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika?
A.
B.
C.
D.
W curriculum vitae.
W świadectwie pracy.
W liście motywacyjnym.
W kwestionariuszu osobowym.
Zadanie 67.
W tabeli przedstawiono dane konieczne do wystawienia przez dostawcę faktury dla
odbiorcy. Jaką kwotę będzie musiał zapłacić odbiorca za zakupione u dostawcy towary?
Nazwa towaru
j.m.
ilość
Rower górski „Watra”
Rower damski „Zefir”
razem
szt.
szt.
X
10
10
X
Cena
Wartość Stawka
jednostkowa
netto
VAT%
netto
500,00
5 000,00
23
400,00
4 000,00
23
X
9 000,00
X
A. 1 150,00 zł
B. 2 070,00 zł
C. 9 000,00 zł
D. 11 070,00 zł
Strona 17 z 18
Kwota
VAT
Wartość
brutto
Zadanie 68.
Fragment zeznania podatkowego PIT - 37 osoby fizycznej
Osoba ta w ubiegłym roku
A.
B.
C.
D.
otrzymywała emeryturę.
pobierała zasiłek dla bezrobotnych.
wykonywała pracę na umowę zlecenie.
była zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
Zadanie 69.
Pani Anna Kujawa została zatrudniona w hotelu na stanowisku recepcjonistki.
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku
powinna dostarczyć pracodawcy
A.
B.
C.
D.
podczas pierwszego roku pracy.
przed dopuszczeniem jej do pracy.
w ciągu 1 miesiąca od dnia podjęcia pracy.
w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy.
Zadanie 70.
Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę jest uzasadnione, jeżeli pracownik
A.
B.
C.
D.
jest osobą niepełnosprawną.
odmówił udziału w szkoleniu bhp.
należy do związków zawodowych.
jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Strona 18 z 18
Download

w czerwcu