Slovenská neurologická spoločnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
Sekcia pre
neuromuskulárne
ochorenia SNS
Česká neurologická společnost
Neuromuskulární sekce
Vás pozývajú na
IV. neuromuskulárny kongres
22. neuromuskulární symposium
XII. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach
5. – 6. máj 2011
City Hotel Bratislava,
Seberíniho 9, Bratislava
PROGRAM
Podujatie bude ohodnotené 12 SACCME kreditmi
Vedecký výbor
Organizačný výbor
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD (Bratislava)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (Brno)
Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. (Plzeň)
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (Brno)
Prof. MUDr. Ján Benetin, PhD (Bratislava)
MUDr. František Cibulčík, PhD (Bratislava)
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Pardubice)
Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (Brno)
Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD (Bratislava)
Prof. Dr. Jan Kuks, PhD (Groningen)
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD (Martin)
MUDr. Radim Mazanec, CSc. (Praha)
MUDr. Jiří Piťha (Praha)
Prof. Dr. Leonard van den Bergh (Utrecht)
MUDr. Juraj Vyletelka (Žilina)
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
MUDr. František Jurčaga
MUDr. Miriam Sosková
MUDr. Ivan Martinka
Michaela Malová
Mgr. Kristína Lukáčová
Generálny partner
Partneri
Odborný program
Štvrtok 5. 5. 2011
7.30
Registrácia
8.30 – 9.00
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU
KONGRESOVÁ SÁLA A
9.00 – 10.45
PARANEOPLASTICKÉ NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA I.
Predsedníctvo: P. Špalek, Z. Voháňka
1. J . Kuks (Groningen): Misdiagnosis in surmised neuromuscular
junction disorders 2. Z
. Ambler (Plzeň): Paraneoplastické neurologické ochorenia
- úvod do problematiky 3. J . Zámečník (Praha): Klasifikace a biologie tymomů vo vztahu
k myasthenia gravis 4. P
. Špalek, M. Schnorrer, T. Krajč (Bratislava): Myasténia gravis
asociovaná s tymómom – patogenéza, diagnostika a liečba 5. T
. Krajč, P. Špalek, M. Janík, M. Lučenič, R. Benej, A. Hrušovský,
S. Haruštiak (Bratislava): Maximálna” mini-invazívna
tymektómia pre tymóm asociovaný s myasténiou gravis:
indikácie, limity a vlastné skúsenosti (20 min.)
(20 min.)
(20 min.)
(20 min.)
(10 min.)
10.45 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.30
PARANEOPLASTICKÉ NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA II.
Predsedníctvo: Z. Ambler, J. Benetin
6. P. Kučera (Bratislava): Poškodenia periférneho nervového
systému asociované s nádorovými ochoreniami (20 min.)
7. J. Piťha, M. Týblová, I. Nováková, M. Jakubíková (Praha):
Paraneoplastická forma LEMS (10 min.)
8. Z. Ambler (Plzeň): Paraneoplastická dermatomyozitida
nebo amyloidová myopatie? (10 min.)
9. K. Kalous, T. Kalous: Paraneoplastická myositida - kasuistika (10 min.)
10. E. Ehler, J. Latta (Pardubice): Paraneoplastická okohybná porucha.
kazuistika (10 min.)
11. I. Martinka, J. Benetin, P. Špalek (Bratislava): Neoplastické plexopatie (10 min.)
12.30 – 14.00 Obed
KONGRESOVÁ SÁLA A
14.00 – 15.30
VARIA I.
Predsedníctvo: P. Kučera, J. Piťha
12. J. Piťha, J. Bednařík, O. Zapletalová, Z. Ambler, J. Schützner,
J. Zamečník, M. Suchý, M. Páta (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň):
Vývoj Standardu pro diagnostiku a terapii myasthenia gravis (15 min.)
13. J . Bednařík: Léčebná výměnná plazmaferéza v léčbě
autoimunitních nervosvalových onemocnění (10 min.)
14. M
. Suchý, M. Pátá, J. Piťha, J. Bednařík (Brno, Praha): Praktické
zkušenosti z vývoje klinických doporučených postupů
a ukazatelů kvality u neuromuskulárních onemocnění (10 min.)
15. S . Voháňka, L. Večeřa, R. Mazanec, L. Pavlovská,
P. Brabec (Brno, Praha): Národní register myotonických poruch (10 min.)
16. J . Radvánský, P. Špalek, Ľ. Kádaši (Bratislava): Molekulárna diagnostika
myotonickej dystrofie na Slovensku - ako sme na tom? (10 min.)
17. Z
. Lukáš, S. Voháňka, I. Falková, M. Falk, J. Feit, R. Hrabálková,
J. Zaorálková (Brno): Exprese RNA a proteinu ZNF9 v lymfocytech
pacientů s DM2 - možnosti diagnostiky DM2 z periferní krve. (10 min.)
15.30 – 15.45 Prestávka
KONGRESOVÁ SÁLA A
15.45 – 17.00
VARIA II.
Predsedníctvo: F. Cibulčík, R. Mazanec
18. R. Mazanec, P. Seeman, J. Haberlová, M. Redlová, M. Bojar, J. Irobi,
V. Timmerman (Praha, Antwerpen): Distální hereditární motorická
neuropatie (dHMNII) - klinická a elektrofyziologická studie. (10 min.)
19. E
. Vlčková, M. Hnojčíková, Š. Buršová, J. Bednařík (Brno): Význam A-vln
v predikci rozvoje širších elektrofyziologických abnormit. (10 min.)
20. M
. Hnojčíková, E. Vlčková, Š. Buršová, J. Bednařík (Brno):
Výskyt a lokalizace A-vln u nejčastějších diagnostických jednotek,
vyšetřovaných v elektrofyziologické laboratoři. (10 min.)
21. B
. Mičánková Adamová, S. Voháňka, L. Dušek, J. Jarkovský (Brno):
Existují elektrofyziologické prediktory dlouhodobého klinického
vývoje pacientů s lumbální spinální stenózou? (10 min.)
22. K
onečný, E. Minks, J. Pochmonová, I. Husárová, J. Siegelová, M. Bareš,
P. Dobšák, L. Katzer (Brno): Efekt bipolární formy elektrostimulace na
fokální neuropatii nervus ulnaris v oblasti lokte - pilotní studie (10 min.)
23. L
. Mrázová, P. Vondráček, J. Haberlová, H. Ošlejšková, P. Cahová (Brno, Praha):
Exon skipping – molekulárně genetická metoda léčby DMD. Posun od
teorie k praxi (10 min.)
KONGRESOVÁ SÁLA B
15.45 – 17.15
VARIA III.
Predsedníctvo: E. Ehler, J. Vyletelka
24. D. Richter, P. Špalek, L. Fajkusová (Bratislava, Brno):
Hypokaliemická periodická paralýza 25. K
. Kračúnová, P. Špalek, Ľ. Lisý (Bratislava):
Neuropatia asociovaná s IgM MGUS 26. J . Martinková, P. Špalek, J. Benetin (Bratislava):
Myasténia gravis a Parkinsonova choroba 27. R
. Sobota, B. Kepplinger (Amstetten): Bolestivá sensomotorická
polyneuropatia ako prejav vaskulitídy veľkokalibrových
epineurálnych ciev- kazuistika 28. L
. Večeřa (Brno): Paraneoplastická etiologie
Guillain-Barrého syndromu 29. M
. Nevrlý, M. Kaiserová, P. Otruba, P. Kaňovský (Olomouc):
Atypický průběh Guillain–Barrého syndromu. Kazuistika. 30. Z
. Kadaňka ml. (Brno): Akutně vzniklá kvadruparéza
metabolické geneze 31. I. Martinka, P. Špalek, M. Mečiarová, F. Ondriaš, A. Hlavatá, Z. Lukacs
(Bratislava, Hamburg): Pompeho choroba - adultná forma 32. P. Špalek, I. Urminská, K. Pisoňová, M. Oros, M. Sosková (Bratislava):
Arthrogryposis multiplex congenita a autoprotilátky proti
acetylcholínovým receptorom (7 min.)
(7 min.)
(7 min.)
(7 min.)
(7 min.)
(7 min.)
(7 min.)
(7 min.)
(7 min.)
17.15 – 17.30 Prestávka
KONGRESOVÁ SÁLA A
17.30 – 18.30
WORKSHOP „MYOZITÍDY“
sponzorované firmou Grifols
33. P. Špalek (Bratislava): Polymyozitída a dermatomyozitída
– klinický obraz a diagnostika 34. F. Jurčaga, P. Špalek (Bratislava):
Imunoterapia polymyozitídy a dermatomyozitídy 35. S. Voháňka (Brno): Myozitida s inkluzními tělísky Diskusia
(15 min.)
(15 min.)
(15 min.)
Piatok 6. 5. 2011
7.30
Registrácia
8.30 – 10.30
AKÚTNE STAVY PRI NEUROMUSKULÁRNYCH OCHORENIACH I.
Predsedníctvo: J. Bednařík, E. Kurča
KONGRESOVÁ SÁLA A
36. J. Kuks (Groningen): Anesthesia in patients
with neuromuscular disorders (20 min.)
37. J. Bednařík (Brno): Neuromuskulární poruchy
v rámci kritického stavu (20 min.)
38. P. Špalek, A. Yaghi, J. Piťha, S. Voháňka (Bratislava, Praha, Brno):
Základné princípy manažmentu myastenickej krízy (20 min.)
39. V. Suchá, J. Piťha (Pardubice, Praha): Analýza pacientů s myasthenickou
krizí v Centre myasthenia gravis v letech 2008-2010 (10 min.)
40. E. Ehler, J. Latta (Pardubice): Akutní stavy
u autoimunitních neuropatií (10 min.)
41. Z. Kadaňka (Brno): Akutní sensomotorická
polyneuropatie - vzácné příčiny (10 min.)
10.30 – 10.45 Prestávka
10.45 – 12.30
WORKSHOP „MULTIFOKÁLNA MOTORICKÁ NEUROPATIA“
sponzorované firmou Baxter
42. P. Špalek (Bratislava): MMN - epidemiológia, klinický obraz
a diferenciálna diagnostika (15 min.)
43. E. Kurča, F. Cibulčík (Martin, Bratislava): Elektrofyziologická
diagnostika multifokálnej motorickej neuropatie (15 min.)
44. L. van den Bergh (Utrecht): Long-term treatment of MMN with IVIg (30 min.)
Diskusia
12.30 – 13.30
AKÚTNE STAVY PRI NEUROMUSKULÁRNYCH OCHORENIACH II.
Predsedníctvo: O. Keller, P. Špalek
45. I. Mucska, K. Klobučníková, I. Mišíková (Bratislava): Spánkové poruchy
dýchania a neuromuskulárne ochorenia (15 min.)
46. P. Špalek, V. Žilinek, A. Hergottová, A. Yaghi (Bratislava, Ružomberok):
Rhabdomyolýza - etiopatogenéza, diferenciálna diagnostika a liečba (15 min.)
47. V
. Hančinová (Bratislava): Malígna hyperthermia (10 min.)
48. M. Sosková, P. Špalek, R. Durdíková (Bratislava):
Akútna hypokaliemická myopatia (10 min.)
13.30 – 14.30 Obed
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Predseda Neuromuskulární sekce
České neurologické společnosti
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia
Slovenskej neurologickej spoločnosti
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
REGISTRAČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok 50 EUR platný od 1. apríla 2011.
Účastníci z Českej republiky uhradia kongresový poplatok
v hotovosti pri registrácii v deň konania podujatia.
REGISTRÁCIA
Začína počas oboch kongresových dní pri vstupe do kongresovej sály od 7:30 hod.
(5. 5. 2011) a 7:30 hod. (6. 5. 2011). Účastníci, ktorí majú záujem získať ohodnotenie
SACCME, sú povinní sa zaregistrovať na prezenčnej listine pred začiatkom oboch
kongresových dní. Certifikáty sa budú vydávať po skončení odborného programu
v posledný kongresový deň.
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii uskutoční 5. mája 2011 certifikačné
skúšky v elektromyografii od 17:00 do 20:00 hod. (Salónik na 2. posch.).
SPOLOČENSKÝ VEČER
Po skončení prvého dňa kongresu je o 20:00 hod. v priestoroch City Hotel Bratislava
pre účastníkov pripravené predstavenie slovenskej hudobnej skupiny Fragile.
Po skončení predstavenia bude nasledovať raut.
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Mgr. Kristína Lukáčová, SOLEN, s. r. o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava
mob.: 0911 345 599, tel.: 02/5465 1385, fax: 02/5465 1384, [email protected],
www.solen.sk
Download

Program - Sekce neuromuskulárních chorob České neurologické