Uznesenie č. 46-19/9-2014
zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík
zo dňa 19. 9. 2014
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z IV. zasadnutia OZ konaného dňa 18. 7. 2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z 4. zasadnutia OZ, konaného 18. 7. 2014
Vladimír Fabian
starosta obce
Hnilčík, 19. 9. 2014
Uznesenie č. 47-19/9-2014
zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík
zo dňa 19. 9. 2014
k bodu 4.1 – Ustanovujúce zasadnutie nového OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje dátum ustanovujúceho zasadnutia nového OZ
na deň 12. 12. 2014 o 17.00 hod. v budove školiaceho strediska (budova Požiarnej zbrojnice)
v zmysle § 12 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších novelizácii
Vladimír Fabian
starosta obce
Hnilčík, 19. 9. 2014
Uznesenie č. 48-19/9-2014
zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík
zo dňa 19. 9. 2014
k bodu č. 4.2 – Záloha na vyplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre
starostu obce a schvaľuje dovolenky zálohu na preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre
starostu obce v prípade nezvolenia do funkcie
Vladimír Fabian
starosta obce
Hnilčík, 19. 9. 2014
1
Uznesenie č. 49-19/9-2014
zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík
zo dňa 19. 9. 2014
k bodu č. 4. 3 – Záloha na odstupné starostovi obce z dôvodu skončenia volebného
obdobia v prípade nezvolenia do funkcie starostu
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík schvaľuje zálohu na odstupné starostovi obce z dôvodu
skončenia volebného obdobia v prípade nezvolenia do funkcie starostu
Vladimír Fabian
starosta obce
Hnilčík, 19. 9. 2014
Uznesenie č. 50-19/9-2014
zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík
zo dňa 19. 9. 2014
k bodu č. 4. 4. – Stav zabezpečovania investičných akcií v obci
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie výmenu čističky pri 8 b.j. a MŠ.
Vladimír Fabian
starosta obce
Hnilčík, 19. 9. 2014
Uznesenie č. 51-19/9-20141
zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík
zo dňa 19. 9. 2014
k bodu č. 4. 4. – Stav zabezpečovania investičných akcií v obci
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie zabezpečenie ostatných investičných akcií
Vladimír Fabian
starosta obce
Hnilčík, 19. 9. 2014
Uznesenie č. 52-19/9-20141
zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík
zo dňa 19. 9. 2014
k bodu č. 4. 5. – Zmena rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na rok 2014
rozpočtovými opatreniami č. 20,21,22,23/2014
Vladimír Fabian
starosta obce
Hnilčík, 19. 9. 2014
2
Uznesenie č. 53-19/9-20141
zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Hnilčík
zo dňa 19. 9. 2014
k bodu č. 5 – Rôzne – Zvýšenie nákladov na nákup potravín
Obecné zastupiteľstvo Obce Hnilčík schvaľuje zvýšenie nákladov na nákup potravín z 1,05
na 1,15 od 1. 1. 2015 a zároveň ukladá upraviť VZN č. 13
Vladimír Fabian
starosta obce
Hnilčík, 19. 9. 2014
3
Download

V. zasadnutie - Obec Hnilčík