Suçla mücadelede
halkýnda desteðini
bekliyoruz
Ergün ve Þahin
ailelerinin mutlu günü
Avukat Remzi ve Emekli Öðretmenlerden Filiz Ergün'ün
Oðullarý Kasým Emre ile Naile Lütfi Þahin'in Kýzlarý
evlendi. Ege Üniversitesinde Üroloji Uzmaný Op.
A
Dr. Olarak Görev yapan Kasým Emre Ergün ile Ýzmir de SAYDFE
3’
Fen Bilgisi öðretmeni olarak görev yapan Kübra Þahin (
Ergün )'in düðünleri geçtiðimiz cumartesi günü Anitta
Otelde gerçekleþen düðüne..
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
AK Parti'de 1. Olaðanüstü
Büyük Kongre heyecaný
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan düzenlediði basýn toplantýsýnda 27
Aðustos'ta Ankara'da yapýlacak olan 1. Olaðanüstü Büyük Kongresi hakkýnda bilgi verdi.
Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel
Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ile partililerin de katýldýðý basýn toplantýsýnda konuþan AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti'nin 27 Aðustos'ta . SAYFA 3’DE
Orhanoðlu'nun
adý yaþatýlmalý
Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Polisevi'nde kentte görev yapan
ulusal basýn kuruluþlarýnýn temsilciA
SAYF
leri ile bir araya geldi.
6’DA
40 KURUÞ
Polis çocuklarýna
polisten jest
Çorumlu
gençlerin Adýyaman
ve Karabük turu
Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan
baþlatýlan ve yerelde
Çorum Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürlüðüne baðlý Mahmut Atalay Gençlik
Merkezi tarafýndan yürütülen
"Þehirler ve Kültürler Projesi"
kapsamýnda Çorum'dan Adýyaman'a 14-24 yaþ kýz kafilesi 1619 Aðustos 2014 tarihinde, Karabük'e ise 14-24 yaþ erkek kafilesi 20-23 Aðustos 2014 tarihi
itibari ile hareket
ettiler.
FA
SAY
A
10’D
Erdal
Orhanoðlu
Geçtiðimiz hafta geçirdiði ani kalp krizi
sonucunda 70 yaþýnda hayatýný kaybeden
Çorum'un baþarýlý doktorlarýndan Op. Dr. Erdal
Orhanoðlu'nun adýnýn yaþatýlmasý için sevenleri
tarafýndan çeþitli giriþimler baþlatýldý. Hatýrlanacaðý üzere, Çorum Kadýn Doðum ve
Çocuk Hastanesi emekli Baþhekimi,
Özel Çorum Hastanesi eski Yö- SAYFA
netim Kurulu Baþkaný, Jinekolog 5’DE
Op. Dr. Erdal Orhanoðlu, geçtiðimiz hafta sonu...
Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum
Destekli Polislik Þubesi polislerin ortaokula giden çocuklarýna yönelik
olarak aralarýndaki kaynaþmayý artýrmak
sosyal imkanlardan faydalandýrmak ve eðlenceli zaman geçirmelerini saðlamak için
hazýrlanan "Benim Babam Polis" adlý projenin faaliyetlerinden biri olan "Huzur Pik-
niði" geçtiðimiz cumartesi günü gerçekleþtirildi.Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü bahçesinde düzenlenen etkinliðe Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl
Emniyet Müdür Yardýmcýsý
FA
Selçuk Erdoðan Aras, þube SA5Y’TE
müdürleri, polis memurlarý ve
polis çocuklarý katýldý.
Salih
Erkan
Tarancý
Gençlik Merkezleri Yaz
Kurslarý'na törenli kapanýþ
Yeni Terminal için en iyi otomasyon
ve güvenlik sistemi belirlenecek
ÇOrum Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik Merkezleri düzenlenen
bir þölenle yaz kurslarýný noktaladý. Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi
baþta olmak üzere Belediye bünyesindeki 5 gençlik merkezinde 23 Haziran'da
baþlayan yaz kurslarýndan yüzlerce genç istifade etti. Matematikten satranca, diksiyondan bilgisayara, Arapça'dan baðlamaya kadar pek çok kursa katýlan yüzlerce
genç, kapanýþ þöleninde bir araya gelip marifetlerini sergiledi. Atatürk Spor
Salonu'ndaki þölene yaz kurslarýna katýlan öðrenciler, aileleri ile onlarca vatandaþ
katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Belediye
Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu ve Turhan Candan, Kültür ve Sosyal
Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile Gençlik Merkezleri Koordinatörü AYFA
S
Mahmut Yabacýoðlu da gençleri bu muhteþem gecede yalnýz býrakmadý. 3’TE
Öðrencilerin büyük bir sevgiyle...
orum Belediyesi'nin geçmiþ dönem
projeleri arasýnda yer alan
Yeni Terminal binasý inþaatýnda sona yaklaþýlýyor. Sýrada en iyi oto- AYFA
S
masyon ve güvenlik 4’DE
sisteminin belirlenmesi ve..
Hacý adaylarý bilgilendirilecek
SAYFA 2’DE
Týr otomobile
çarptý
Sungurlu'da týr ile
otomobilin çarpýþmasý
sonucu meydana gelen
trafik kazasýnda maddi
hasar oluþtu.Alýnan bilgiye
göre, 68 KK 510 plakalý týr
ile 52 DA 554 plakalý otomobil, AnkaraSamsun kara
A
SAYF
yolu
5’DE
Bahçelievler
kavþaðýnda
çarpýþtý.
Bu kül tablalarý sigarayý býraktýrýyor
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
Bu kül tablalarý
sigarayý býraktýrýyor
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
04:18
05:52
12:50
16:32
19:35
21:01
25.08.2014
Sultan Selim Hân'ýn, Halep'i fethi
(1516) - Þapka Devrimi (1925) Sam rüzgârlarýnýn sonu - (Afyon)
Zafer Haftasý - Ýctimâ vakti: 17.13
Kur’ân-ý kerîm okuyunuz! Çünkü
Kur’ân-ý kerîm, Kýyâmet günü
okuyanlarýna þefaat edecektir.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
EVÝM YANDI
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
Melikgazi Camiinde yaz Kur'an Kursuna
giden 25 öðrenciye verilen kursun sona ermesi nedeniyle çeþitli ödüller verildi. Kur'an Kursunun sona ermesi nedeniyle dün kapanýþ ve
ödül töreni düzenlendi.Melikgazi Cami Ýmamý
Hasan Hançer konu hakkýnda verdiði bilgide yaz
Kur'an Kursunun sona erdiðini ifade ederek,
"Öðrencilerimize kurslarýmýzda çeþitli dini bilgiler öðrettik. Kur'an Kurslarýna her aile çocuðunu
göndermeli çocuklar küçük yaþta öðrenebildiði
kadar dini bilgileri öðrenmeli. Bizlerde camimizde evlatlarýmýza din bilgisi dersleri, itikat, ibadet,
siyer dersleri, ahlak bilgisi dersleri, Kur'an-ý Ke-
Hacý adaylarý
bilgilendirilecek
ELEMAN ARANIYOR
CAN DOSTU SPOR MERKEZÝ’NE
BESYO MEZUNU VEYA SPORTÝF
DENEYÝMÝ OLAN
BAYAN ELEMAN
ARANIYOR
ÝRTÝBAT BAHÇELÝEVLER MAH.
ÞENYURT CADDESÝ NO 25
TEL 221 00 22
CEP 0505 890 4749
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý 2014 Yýlý Hac
Organizasyonu ile Çorum'dan Hacca gidecekler için kafile bilgilendirme ve tanýþma
toplantýsý yapýlacak.
Azapahmet Camiinde 27 Aðustos 2014
Çarþamba günü saat 09.00-12.00 arasýnda
gerçekleþtirilecek
olan
programda
bilgilendirmeyi kafile baþkaný Din Hizmetleri Þube
Müdürü Abdullah Salman yapacak.
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Model
2012
2012
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Fiat
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
56.500
67.000
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
Ýzmir sýcakmýþ havasý
Yakýlýr mý ev yuvasý
Okudum Yasin duasý
Göremedim göremedim
Þu Ýzmir'in sýcak havasý
Ben süremedim zevk sefa
Kuþlar gibi bende yuva
Kuramadým kuramadým
Rýza Koçaktýr adým
Kalmadý aðzýmda tadým
Yandý gitti benim yuvam
Göremedim göremedim
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,174
2,880
STERLiN 3,605
JPY YENi 2,093
2,175
2,882
3,608
2,094
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
YAÞAM ECZANESÝ TEL:221 33 83 BAHABEY
CAD. NO: 23/A - CARMEN PASTANESÝ YANII
DÝKEN ECZANESÝ TEL:227 00 20 U. KAVAK
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Yýl: 10 Sayý: 2867 25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Bu acý ile çýktým yola
Ben vermedim yolda mola
Çok baktým saða sola
Göremedim göremedim
Hamdi Ünal
Ýmtiyaz Sahibi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Rýza Koçak
Evim barkým bütün yanmýþ
Çocuklar haber salmýþ
Oturacak neyim kalmýþ
Göremedim göremedim
MAH. 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Çocukla gittim Ýzmir'e
Evi barký býraktým
Komþuya emanet dedim
Göremedim göremedim
Toplantýnýn sonunda Halk Saðlýðý Müdürlüðü
görevlileri tarafýndan Hacý adaylarýna menenjit
aþýsý vurulacak.
Çorum'dan kutsal topraklara gidecek normal
tip Hacý adaylarý 20 Eylülde Medine'ye gidecekler, Medine'de 8 gün kaldýktan sonra 28 Eylülde
de Mekke'ye geçerek Hac farizasýný yerine getirecekler. 22 Ekim 2014 tarihinde ise kente
dönecekler. Uður ÇINAR
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
rim ezber ve yüzüne okuma dersleri, bilgisayar
destekli ve tatbik olarak abdest almak, namaz kýlmak ve çeþitli dibi bilgiler verdik. Kursumuz
okullarýn açýlmasý sebebiyle son buldu. Öðrencilerimize Kur'an-ý Kerim meali, namaz hocasý,
gram altýn ve bir miktar para hediye ediyoruz.
Ayrýca 7 yýldýr da bayram namazýna gelen cemaatimize mealli Kur'an-ý Kerim ve namaz hocasý
daðýtýyoruz. Ramazan ayýnda ve Cuma namazlarý sonrasýnda çeþitli ikramlarýmýz oluyor" dedi.
Konuþmanýn ardýndan öðrencilere hediyeleri verildi. Programa Camiinin dernek baþkaný Mustafa Aþan'da katýldý.Yasin YÜCEL
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
Haber Yönetmeni
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Adnan YALÇIN
Muhabirler
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
HABER
Ergün ve Þahin ailelerinin mutlu günü
Avukat Remzi ve Emekli Öðretmenlerden Filiz
Ergün'ün Oðullarý Kasým Emre ile Naile Lütfi
Þahin'in Kýzlarý evlendi. Ege Üniversitesinde Üroloji
Uzmaný Op. Dr. Olarak Görev yapan Kasým Emre Ergün
ile Ýzmir de Fen Bilgisi öðretmeni olarak görev yapan
Kübra Þahin ( Ergün )'in düðünleri geçtiðimiz cumartesi
günü Anitta Otelde gerçekleþen düðüne Çorum ve deðiþik
illerden gelen çok sayýda davetli katýldý. Tek Yýldýz
Gazetesi olarak genç çiftleri tebrik eder, mutlu bir yaþam
geçirmelerini dileriz.
3
Emel Boyraz Estetisyenlik
2. Þubesini açtý
Emel Boyraz Estetisyenlik 2.
Þubesi Yeniyol Mahallesi Azap
Ahmet Sokakta hizmete açýldý.
Çok sayýda davetlinin katýlýmýyla yapýlan
açýlýn ardýndan konuklara çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Estetisyenlik Uzmaný Emel Boyraz
Kýlýçoðlu, açýlýþta yaptýðý konuþmada,
"Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý estetik
kursu veriyoruz. Çeþitli ekipmanlarýn
eðitimi, bay-bayan cilt bakýmý, epilasyon
ve zayýflama gibi bir çok alanda hizmet
veriyoruz" dedi.
Temizliðe de büyük önem verdiklerini dile getiren Boyraz, "Ýþyerimizde a
kalite ürünler kullanýyoruz. Çalýþýrken
temizliðe ve hijyene çok önem veririm.
Ýnsan hangi mesleði yaparsa yapsýn
temiz ve dikkatli çalýþmasý gerekir.
Halkýmýza en iyi hizmeti vereceðimizi
düþünüyorum. Açýlýþa özel uygun fiyatlarýmýzla bütün vatandaþlarýmýzý yeni
yerimiz Emel Boyraz Estetisyenlik 2.
Þubemize bekliyorum. Beni bu günde
yalnýz býrakmayan meslektaþlarým ve
dostlarýma
teþekkür
ediyorum"
Emel
Boyraz
AK Parti'de 1. Olaðanüstü
Büyük Kongre heyecaný Yeni Terminal için en iyi
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan düzenlediði basýn toplantýsýnda 27 Aðustos'ta Ankara'da yapýlacak olan 1. Olaðanüstü Büyük Kongresi hakkýnda bilgi verdi.
Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis
Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ile partililerin de katýldýðý basýn toplantýsýnda konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti'nin 27 Aðustos'ta Ankara'da 1. Olaðanüstü Büyük Kongresi'ni yapýlacaðýný belirterek, "Partimiz bu kongreyle yeni genel baþkanýný seçecektir. Liderimiz. Cumhurbaþkanýmýz sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn
21 Aðustos günü açýkladýðý gibi, kongremizde genel baþkan adayýmýz Dýþiþleri Bakanýmýz sayýn Ahmet Davutoðlu'dur. Olaðanüstü Kongremiz'de, tarihimizde ilk defa
milletin doðrudan seçtiði Cumhurbaþkaný olan genel baþkanýmýz sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþlattýðý bayrak
yarýþýnda emanet yeni ellere teslim edilecektir. 27 Aðustos'ta liderimiz Recep Tayyip Erdoðan'ýn koyduðu ilkeler,
açtýðý yol ve inþa ettiði hizmet yolunda yeni bir sayfa açýlacaktýr. AK Parti milletin umudu olarak doðdu. Partimizi
2001'de kurduðumuzda ülkemiz her
alanda mahrumiyetler ve krizler içindeydi. Milletimiz yokluklara, yolsuzluklara, yoksunluklara mahkum edilmiþti. Biz milletin bize verdiði güç ile
her bir soruna el attýk. Bugüne dek
baþkalarýnýn yapýlamaz dediði bir çok
büyük icraatý gerçekleþtirdik. Hayalleri
gerçek yaptýk. Ülkemizin çehresini deðiþtirdik" dedi.Ekonomiden saðlýða
eðitimden ulaþýma kadar her alanda
yeni bir kalkýnma hamlesi baþlattýklarýný söylen Ceylan, "Üretim arttý, ihracatta rekorlar kýrýldý. Yýllardýr bitirilemeyen projeler bitti. Ekonomimiz büyüdü. Türkiye ilklerle tanýþtý. Ulaþýmdan saðlýða, eðitimden sosyal desteklere kadar her alanda milletimizin refahýný yükselttik. AK
Parti olarak siyaseti güçlendirdik ve itibar kazandýrdýk.
Demokrasinin önündeki engellen kaldýrdýk Ýnsan haklarý
ve özgürlükleri geniþlettik Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüðüne geçtik. Çözüm süreciyle, kardeþliðimizi,
birlik ve beraberliðimizi perçinledik Güven ve istikrar ortamýný koruduk.Dünyada ülkemizi saygýn, etkili ve güçlü
bir konuma getirdik Artýk Türkiye yardým alan yardým veren bir ülkedir Türkiye bugün dünyanýn her yerinde mazlum ve maðdurun yanýna Demokrasi, refah ve açýklýk ilkelerimizle model olduk. Bu 12 yýlda bize karþý birçok kum-
paslar kuruldu, engeller çýkarýldý, darbe teþebbüsleri
oldu. Biz milletimizin gücüne dayanarak bütün bu
giriþimleri
bozguna uðrattýk güçlendirmeye, her
türlü vesayeti kaldýrmaya,
hak ve özgürlükleri geniþletme, ettik Milletimizin bize verdiði emaneti asla yere düþürmedik. Bizler AK Parti olarak bugüne dek demokraside, ekonomide, belediyecilikte, dýþ politikada yaptýklarýmýzla asla yetinmiyoruz.Bizim davamýz milletimize layýk olduðu demokrasiyi, refahý, gücü ve dünyada saygýnlýðý kazandýrmaktýr. Bunun için Cumhuriyetimiz 100. yýlý
olan 2023 için büyük hedefler koyduk. O ufka doðru bütün sevdamýzla, gücümüzle, gayretimizle yürüyoruz" þeklinde konuþtu."AK Parti herhangi bir parti deðildir. Partimiz milletin baðrýndan çýkmýþtýr" diyen Ceylan, "Bizim
partimiz ben demeden biz diyenlerin, partimiz demeden
milletimiz diyenlerin partisidir. Millete hizmeti aþk ile sevda ile benimseyenlerin durmadan çalýþanlarýn, birliði, kardeþliði bayrak yapanlarýn partisidir. Ýþte bu yüzden milletimiz, 2002'den beri girdiðimiz her seçimde bize her seferinde daha büyük oranlarda destek vermiþtir. Milletimiz
gerek ülke yönetiminde, gerekse belediyelerde bize olan
güvenini sürekli göstermiþtir. Bizim çabamýz, bu büyük
güvene daha çok çalýþarak, daha yeni iþler yaparak layýk
olmaya çalýþmaktýr. Hep daha iyiyi, daha güzeli ve daha
doðruyu aramaktýr. Asla yorulmayarak, durmayarak, yýlmayarak Türkiye'yi bir dünya gücü haline getirmektir. Baþbakanýmýz ve Genel Baþkanýmýzýn 10 Aðustos'ta Cumhurbaþkaný
seçilmesi ile Yeni Türkiye'nin kapýlarý
ardýna kadar açýlmýþtýr.27 Aðustos'ta
yapacaðýmýz 1. Olaðanüstü Büyük
Kongremiz ile Yeni Türkiye yolunda
yeni bir aþama baþlayacaktýr. Türkiye,
bu yeni dönemde daha yüksek irtifalara daha büyük bir hýzla yükselecekAhmet Sami tir.Türkiye güçlü, demokratik, müreffeh ve saygýn bir ülke olma hedefine
Ceylan
daha büyük bir azimle yürüyecektir.Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'ýn rehberliðinde ve genel baþkan adayýmýz. Mevcut Dýþiþleri Bakanýmýz sayýn Ahmet Davutoðlu'nun yönetiminde bu kutlu ve büyük yürüyüþ yeni aþamalara, yeni ufuklara ulaþmaya devam edecektir. AK Parti, bu yeni aþamada milletin sesi olmaya devam edecektir
Daima milletimizin yanýnda olmaya, milletimizin dilini
konuþmaya, onunla olan gönül baðýný korumaya devam
edecektir. AK Parti, birliðiyle, beraberliðiyle, davasýyla,
sevdasýyla ve azýz milletiyle bu yolda yürümeye devam
edecektir. 1 Olaðanüstü Büyük Kongremizin partimize ve
milletimize hayýrlý olmasýný temenni ediyoruz" diyerek
sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL
otomasyon ve güvenlik
sistemi belirlenecek
Çorum Belediyesi'nin
geçmiþ
dönem projeleri
arasýnda yer alan Yeni
Terminal binasý inþaatýnda sona yaklaþýlýyor.
Sýrada en iyi otomasyon
ve güvenlik sisteminin
belirlenmesi ve kurulmasý var. Çorum Belediyesi de bölgenin en büyük otobüs terminali
için en iyi güvenlik ve
otomasyon sistemi kuracak firmayý belirlemeye çalýþýlýyor.
Bu kapsamda Ankara Büyükþehir Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali'ninde (AÞTÝ) sistemini kuran Solariks
firmasý, Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personeline brifing
verdi. Otogarlara ekipman ve sistem çözümleri sunan firma yetkilileri, kendilerine ait olan yazýlýmý Türkiye geneline yaymak istediklerini, Çorum'da çok modern
ve büyük bir terminal inþaatýnýn bitmek
üzere olduðunu söyledi.
-"EN ÝYÝ SÝSTEMÝ SEÇECEÐÝZ"Firma yetkilerinden ekibiyle birlikte
bilgi alan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, bölgenin en büyük terminali için çaðýn en son teknolojiye sahip otomasyon sistemini kullanmak istediklerini,
bu nedenle firma yetkililerinden sistemleri hakkýnda bilgi aldýklarýný söyledi. Daha
önce de 4 firma ile görüþ alýþveriþinde bulunduklarýna dikkat çeken Candan, "Yeni
terminal için en iyi sistemi belirlemeye çalýþýyoruz" dedi.
Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü, sistemleri hakkýnda bilgi veren 5 firmayý inceledikten sonra yeni terminal için en iyi en doðru sistemin hangisi olduðuna karar verecek.Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
HABER
4
Alper Bilan
9. ULUSLARARASI
HÝTÝTOLOJÝ KONGRESÝ
HÜMÖD Ýstiþare Meclisi toplandý
Kýsa adý HÜMÖD olarak bilinen Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði, Ýstiþare
Meclisini oluþturarak mangal evinde düzenlenen
yemekte bir araya geldi.
Yaklaþýk bir buçuk yýlý aþkýn bir süre önce kurulan ve
faaliyet gösteren HÜMÖD, geçtiðimiz günlerde yönetim
deðiþikliðine gitmiþti.
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ahmet Ölçer, Doç. Dr.
Muammer Cengil, Ali Bektaþ, Ahmet Ahlatçý, Erdem Çenesiz, Uður Barlýk, Mustafa Tuzcu, Ýbrahim Ethem Demirci,
Muhlis Doðan, Mehmet Bölükbaþ, Seydi Demiray, Adil
Nezih Kayýþoðlu, Ahmet Köklükaya, Dr. Mustafa Azak ve
Yunus Çelebioðlu gibi isimlerin yer aldýðý HÜMÖD
Ýstiþare Meclisi, önceki gün Mangal Evi'nde verilen yemek
ile ilk kez toplandý.
Toplantýya Çorum Valisi Sabri Baþköy, Vali Yardýmcýsý
Osman Ebiloðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, SMMMO
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan'ýn yaný sýra Hitit Üniversitesinin farklý
akademik birimlerinden akademisyenler, mezunlar ve
öðrencilerle birlikte
çok sayýda seçkin
konuk da katýldý.
Yemekte konuþan
HÜMÖD
Baþkaný
Ahmet Ölçer, "Uzun
yýllar üniversite hasretiyle yanýp tutuþan
bir Çorum vardý. Hitit
Üniversitesi 2006'dan
sonra kurulan ilk
üniversitelerden bir
tanesi. Ancak bir
gerçek var ki, Hitit
Üniversitesi Kurucu bir
önceki
döneminde
dört yýlýný kaybetti. Bu anlamda kaybedilmiþ bir dört yýl
var. O zamanlar Üniversitenin kapýlarý Çorum'a ve
Çorumluya kapalýydý. Fakat Rektörümüz Prof. Dr. Reha
Metin Alkan ile birlikte Hitit Üniversitesi büyük deðiþim
yaþamaya baþladý. Belki kaybedilen dört yýl geri gelmeyecek ancak Sayýn Hocamýzýn gece gündüz demeden yapmýþ olduðu çalýþmalarla üniversitemiz geleceðe hazýrlanýyor. Artýk Kampüs diye bir sorun yok. Hocamýz her
geçen gün yeni bir projenin maketini bizlere gösteriyor.
Açýkçasý Çorumlular olarak hayli heyecanlýyýz. Ýnanýyoruz
ki Hitit Üniversitesi ile Çorum da çok þey deðiþecek. Bu
noktada bir hususu daha belirtmek isterim, HÜMÖD bir
grup gönüllü öðrencinin çalýþmalarýyla hareket etmeye
baþladý. Bizlerin derneði kurmadaki amaçlarýndan bir
tanesi de üniversite ile þehir arasýnda köprü olabilmekti.
Bugün burada bir mozaik var. Çorum'un, her renginden
insan bu çatý altýnda toplanmýþ durumda. Bu deneðimizin
amaçlarý doðrultusunda hareket ettiðinin somut
göstergelerinden bir tanesidir. Bizler faaliyetlerimizi her
geçen gün daha da arttýrarak devam etmek istiyoruz. Bize
destek olan tüm kiþi ve kurumlara teþekkür ederiz.
Deneðe katký saðlayan tüm HÜMÖD gönüllülerine
teþekkür ederiz. Bugüne kadar Üniversitemize elimizden
geldiði ölçüde destek olduk ve olmaya da devam edeceðiz" dedi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Reha Metin Alkan
ise konuþmasýnda, "Bu organizasyon ile bizleri burada
buluþturan arkadaþlarýmýza teþekkür ederiz. Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneðini tebrik ederim.
Güzel iþler yapýyorlar. Çorum'un üniversiteden ne beklediðinin farkýndayýz. Göreve baþladýðýmýz günden bu
yana Hitit Üniversitesi için gece gündüz çalýþýyoruz.
Bundan asla gocunmadýk. Hitit Üniversitesi her geçen gün
daha iyi noktalara doðru gidiyor. Artýk Kampüs meselesini
konuþmuyoruz.
Kuzey ve Güney
olmak
üzere
iki
Kampüsümüz
var.
Kuzey Kampüsünde
çalýþmalar hýzla ilerliyor. Nasip Olursa
önümüzdeki günlerde
modern mimarisiyle
binalarýmýz yükselmeye baþlayacak. Bu
memleket en iyiyi en
güzeli hak ediyor"
þeklinde kaydetti.
Vali Sabri Baþköy
ise geçmiþte yaþadýðý
bir takým deneyim ve tecrübelerden örnekler vererek
devlete ve millete hizmet etmenin güzelliklerine deðindi.
Hitit Üniversitesi için yapýlan hummalý çalýþmalarý ve gösterilen fedakarlýklarý anlatan Baþköy, dernek yönetimini
de çalýþmalarýndan ötürü kutladý. Dernek faaliyetlerinin
artarak devam etmesinin gerektiðini, faaliyetlerin amaca
yönelik olmasý gerektiðini vurgulayan Baþköy, amaca
yönelik faaliyetlerde her türlü desteði vereceklerini ifade
etti. Program sonunda dernek yönetimi tarafýndan Çorum
Valisi ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi doktora öðrencisi olan Sabri Baþköy'e, Çorum'a ve üniversiteye olan
katkýlarýndan ötürü Mezuniyet Cübbesi giydirildi. Haber
Servisi
Osmancýklýlar Karadeniz ve Batum'u gezdi
Kafile baþkanlýðýný Osmancýk Kültür Turizm
Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ'ýn yaptýðý
Karadeniz ve Batum turu sona erdi.
Ýki araç ve 65 kiþilik kafile ile Osmancýk'tan yola
çýkan tur ekibi ilk gün Çarþamba Metro tesislerinde
kahvaltý yaptý. Teleferik ile Ordu Boztepe'ye çýkarak
buradan Ordu manzarasý ile birlikte yamaç paraþütçülerinin gösterilerini izledi. Ayný gün öðle sonu Giresun
kalesine çýkan gezi kafilesi burada Yarbay Topal Osman
anýt mezarýný ziyaret etti. Yýlmaz MERT
Deðerli Çorumlular…
Kentimiz
1-7 Eylül 2014 tarihleri
arasýnda 9. Uluslararasý Hititoloji
Kongresine evsahipliði yapacak. Hititlerin
baþkenti olan ilimizin bu kongreye ev
sahipliði yapmasýnýn yanýn da, baþkentte
yakýþýr bir organizasyonu görkemli bir
þekilde yapma sorumluluðunu da omuzlarýmýzda hissediyoruz.
Bu tür organizasyonlarýn yerli ve
yabancý katýlýmcýlar üzerinde etkileri
büyük prestij getiriyor. Bu nedenle bu
kongre en iyi þekilde organize edilmeli
kentin her kurumu ve sivil toplum örgütleri,iþ adamlarý ,kentimizde yaþayan ve
kentini seven herkes ile bu projede görevli
olanlar bence gönüllü olarak ne katký
verebileceklerini düþünmeli ,bu organizasyonu Çorum'u en güzel þekilde tanýtacaðýmýz bir fýrsata çevirmelidir.
Bu bilimsel kongrede yapýlacak çalýþmalara katýlanlarýn ve ulusal ve uluslalar
arasý basýnýn ilgisini çekecek bir çok
enstrüman kentimizin çeþitli kurumlarýnda mevcut. Bunlarýn kamu yararýna ve
Çorum yararýna kullanýlmasýnda hiçbir
kurum ketum davranmamalýdýr. Turizm Ýl
Müdürlüðü bu kontaðý kurarak maksimum faydayý saðlamalýdýr. Her kurum ve
kuruluþ, ayrýca bu kurumlarda devletten
maaþ alarak çalýþan personel elerinde
bulunan materyalleri mazeret üretmeden
yada bu iþlerden gelir beklemeden bu
kentin tanýtýlmasý için yapýlan çalýþmalara
seferber etmelidirler.
Tabi bu materyalleri kullananlarda bu
ürünlerin kýymetini bilmeli, verilen
materyali kýrmamalý, yýrtmamalý yada
temiz tutmalý sürdürülebilir olarak tekrar
tekrar kamu yararýna kullanýmýna yardýmcý olmalýdýr.Çorumlu bazý kardeþlerimizde
çok yanlýþ bazý davranýþ þekli geliþmiþ
yaptýklarý iþlerin baþlangýçlarýnda yalvar
yakar konunun uzmaný profesörlerden
yardým istiyorlar, devletin kaynaklarý ile
materyal üretiyorlar, kitap basýyorlar sonrada bunlarý Çorum yararýna kullanmaktan imtina ediyorlar. Duyduðum kadarýyla
da böyle bir kongrede kentin olanaklarý ile
yaptýrýlmýþ bu materyalleri kentin hizmetine geri sunarken þahýslarý için belirli
bedeller istiyorlarmýþ. Bu bizim kentimiz
için son derece üzücü bir yaklaþýmdýr.
Hitit mutfaðýnýn ve Hitit defilesinin
ortaya çýkmasýna vesile olan ve emeði
geçen herkese teþekkür ederim. Yalnýz bu
iþi taþralý gibi düþünerek dar alanlara
sýkýþtýrýp sahiplenmek, hele hele kentin
olanaklarý ve Valilerinin katkýlarýyla hayat
bulmuþ bu çalýþmalarý kiþisel maddi beklentilerle Çoruma saðlayacaðý faydalarý
küçültmek son derce yanlýþ davranýþlardýr.
Çorum ve halký ve onlarýn görecekleri
fayda þahsi beklentilerin üzerindedir.
Bunu herkes böyle bilmelidir. Biz sivil
toplum örgütlerinin bu kurumlardan ve
þahýslardan talepte bulunmamamýzýn
altýnda da bu bencil talepler yatmaktadýr.
Bu kardeþlerime bir tavsiyem var Çorum
için yaptýðýnýz iþlerse bunlar, bunlardan
telif talep ediyorsanýz bu kitaplarý,
elbiseleri ortaya çýkarýrken kapýlarýndan
ayrýlmadýðýnýz ve beþ kuruþ telif ödemeden bilgi aldýðýnýz profesörlerin telif haklarýný da ödemeyi unutmayýnýz. Bu nasýl
bir anlayýþ profesörler bu kadar emeði
bedava verecek onlardan bilgi alarak
devletin kaynaklarý ile materyal üretenler
Çorum için bunlarýn kullanýlmasýndan
maddi katký talep edecek. Hitit Uygarlýðý
kimsenin tekelinde deðildir evrenseldir.
Þu uyarýlarý yapmak zorundayým.
Herkesin emeðine saygýlýyým. Ama
Çorum için bir þey yapýlacaksa ve bu
büyük önem arz ediyorsa bu memleketin
topraklarýnda yaþayan ve ekmeðini burada kazanan herkes, üniversitelerde görev
yapan öðretim görevlileri, devletin çeþitli
okullarýnda görev yapan bu iþlerle görevli
sayýn hocalarým sizin asli iþiniz bu, bu
kentin iyiliði için bu tür kiþisel beklentileri
ve kaprisleri býrakýn. Unutmayýn ki Çorum
hepimizden önemli. Ben sizlere bir öneride bulunuyorum. Böyle etkinliklerde
Çorum için gönüllü olmalýsýnýz yarýndan
itibaren Sayýn Vali'ye ve Rektöre uðrayýp
biz bu kongreye karþýlýk beklemeden
nasýl katký verebiliriz diye sormalýsýnýz ve
ne gerekiyorsa karþýlýksýz yapmalýsýnýz.
Elinizdeki olanaklarý bu kent için seferber
etmelisiniz. O zaman yaptýðýnýz iþler daha
takdir edilir olacak ve daha büyük anlamlar kazanacaktýr. Bu kent için bir þey
yaparken artýk mazeret üretmekten
vazgeçin lütfen bir kez de kendiliðinizden
gönüllü oluverin de Çorumluluðunuzu
görelim. Ez cümle kentin tanýtýmý için
herkes taþýn altýna elini sokmalýdýr.
Elimizde zaten yeterli tanýtým materyali
yok, bir de sizler elinizde bulunan bu
materyallerin kullanýmýnda sýkýntý yaratmaya devam ederseniz bu kent nasýl
tanýtýlacak. Kiþisel kaprislerden, þahsi
yaklaþýmlarda acilen vazgeçilmeli ve
Çorum tüm olanaklarýný bu kongre için
seferber etmelidir.
Orhanoðlu'nun adý yaþatýlmalý
Geçtiðimiz hafta geçirdiði ani kalp
krizi sonucunda 70 yaþýnda hayatýný
kaybeden Çorum'un baþarýlý doktorlarýndan Op. Dr. Erdal Orhanoðlu'nun adýnýn
yaþatýlmasý için sevenleri tarafýndan çeþitli giriþimler baþlatýldý. Hatýrlanacaðý üzere, Çorum Kadýn Doðum ve
Çocuk
Hastanesi
emekli
Baþhekimi,
Özel Çorum Hastanesi eski Yönetim Kurulu
Baþkaný, Jinekolog Op.
Dr. Erdal Orhanoðlu,
geçtiðimiz hafta sonu
evinde geçirdiði kalp
krizi sonucu hayatýný
kaybetmiþti.
Aslen Bartýnlý olan
ve 1977 yýlýndan beri
Çorum'da görev yapan Dr. Erdal Orhanoðlu'nun Çorum'da topraða verilmiþ olmasý
bir anlamda Çorum'la olan güçlü baðlarýný da
ortaya koydu. Çevresinde 'Çorum aþýðý' bir
insan olarak bilinen Orhanoðlu, Çorum Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi'nin yeni binasýnýn Çorum'a kazandýrýlmasýnda büyük rol
oynadý.
Doktorluk mesleðini
icra ederken saðlýk camiasýnda da önemli hizmetler üreten Op. Dr. Erdal Orhanoðlu, Çorum
Kadýn Doðum ve Çocuk
Hastanesi'nin yapýmýnda
bir inþaat personeli gibi
çalýþmýþ, binanýn tamamlanmasýndan sonra
ise bu kez de içinin tefriþatý için kapý kapý dolaþarak esnaf ve sanatkârlardan hastane için
destek istemiþti.
1977 yýlýnda doktor olarak geldiði Çorum'da 37 yýl boyunca
Çorumlulara hizmet veren Erdal Orhanoðlu, ömrünün yarýsýndan fazlasýný
Çorum'a ve Çorumlulara
hizmet ederek geçirdi.
Saðlýk sektöründe birçok
yeniliðin Çorum'a kazandýrýlmasýnda baþrol oynayan Orhanoðlu, 70 yaþýnda çok sevdiði Çorum'da
hayata gözlerini yumarken, yine Çorum'da sevenleri tarafýndan son
yolcuðuna uðurlandý.
Orhanoðlu'nun yaptýðý çalýþmalara yakýndan
tanýklýk eden bazý isimler, eski baþhekimin
adýnýn yaþatýlmasý için çeþitli giriþimler baþlattý. Orhanoðlu'nun adýnýn
hastane içerisindeki bir bölüme verilmesi
isteniyor. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
HABER
5
Poyraz, miniklerin
ilgisini çekti
Polis çocuklarýna
polisten jest
Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik
Þubesi polislerin ortaokula giden çocuklarýna yönelik
olarak aralarýndaki kaynaþmayý artýrmak sosyal imkanlardan faydalandýrmak ve eðlenceli zaman geçirmelerini
saðlamak için hazýrlanan "Benim Babam Polis" adlý projenin faaliyetlerinden biri olan "Huzur Pikniði" geçtiðimiz
cumartesi günü gerçekleþtirildi.
Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü bahçesinde düzenlenen
etkinliðe Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Emniyet
Müdür Yardýmcýsý Selçuk Erdoðan Aras, þube müdürleri,
polis memurlarý ve polis çocuklarý katýldý.
Piknikte konuþan Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý, Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen ve Emniyet Genel Müdürlüðünce finanse
edilen "Gelecek Çocuklarla Þekillenecek Projesi"
çerçevesinde çeþitli etkinlikler düzenlendiðini ifade ederek,
"Emniyet Müdürlüðümüz tarafýndan proje kapsamýnda
baþta engelli çocuklarýmýz olmak üzere çok sayýda çocuðumuzla etkinliklerde bir araya geliyoruz. Bu sefer de meslek-
taþlarýmýzýn ve personelimizin çocuklarýyla böyle bir organizasyonda bir araya gelmek istedik polis çocuklarýný da
unutmadýðýmýzý belirtmek istedik. Çocuklarýmýza
babalarýnýn annelerinin hangi ortamlarda hangi araçlarla
çalýþtýklarýný da göstermek istedik" þeklinde konuþtu. Yasin
YÜCEL
Çorum
Emniyet
Müdürlüðü Toplum
Destekli Polislik
Þube Müdürlüðünce
düzenlenen "Huzur
Pikniði"nde çocuklar polisler ile müzik
eþliðinde çiftetelli
oynayýp, ip atlayarak güzel vakit
geçirdiler.
Toplum Destekli
Polislik Þube
Müdürlüðü ÇorumSamsun karayolunun 3. kilometresindeki Çevik Kuvvet
Þube
Müdürlüðü'nün
bahçesinde polis
çocuklarý için "Huzur Pikniði" düzenledi.
Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý,
þube müdürleri ve kentte görev yapan
polislerin çocuklarý piknikte buluþtular.
Narkotik köpeði Poyraz, çocuklara
gösteri amacýyla uyuþturucu madde aramasý yaptý. Piknikte, çocuklara mangal da
köfte ikram edildi. Piknikte müzik
eþliðinde çocuklarla çiftetelli oynayan
polisler ip atlayarak hoþça vakit geçirdiler.
Etkinlikte Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve
Trafik Þube müdürlüklerine ait araçlar
çocuklara tanýtýlarak hatýra fotoðrafý çekildi. Yasin YÜCEL
KKSM'den Nevþehir gezisi
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezi tarafýndan kadýnlara yönelik baþlatýlan
kültür gezileri tüm hýzýyla devam ediyor.
2012 yýlýndan beri Çorumlu kadýnlara yönelik
baþlatýlan gezilerde bu zamana kadar yaklaþýk 400
kadýn farklý illeri görme imkaný buldu. Geçtiðimiz haftalarda Amasya, Tokat ve Çanakkale gibi illere gezi
düzenleyen Çorum Belediyesi, bu kez kadýnlara
Nevþehir gezisi düzenledi.
Kapadokya'da Devrent Vadisi Paþa baðlarýnda
çeþitli þekillerde oluþumunu tamamlamýþ iki ve üç
þapkalý en güzel peribacasý örneklerini yakýndan
görme imkaný bulan Çorumlu kadýnlar, Hitit geleneði
olarak 4 bin yýldýr Avanos'ta devam
eden çanak-çömlek atölyelerini de ziyaret ettiler.
Göreme Vadisi'ni ve Göreme kasabasýný da kuþbakýþý
görme fýrsatý bulan
Çorumlu kadýnlar Uçhisar Kale altýnda fotoðraf ve
çay molasý vererek geziyi sonlandýrdýlar. Çorum
Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Kültür Merkezi
tarafýndan düzenlenen kültür gezilerine katýlan
Çorumlu kadýnlar, gezilerin düzenlenmesi talimatýný
veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür
ettiler. Çorum Belediyesi'nin sayesinde tarihi ve turistik birçok ili görme imkaný bulduklarýný dile getiren
kadýnlar, tüm Çorumlu kadýnlarý bu tür etkinliklerden
faydalanmaya davet ettiler.
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi
Müdürü Hanife Nuran Hakyemez de kültür gezilerine
katýlan bayanlarýn KKSM'ye kültür gezilerine katýlmak
için müracaat eden kadýnlar olduðunu dile getirdi.
Haber Servisi
Týr otomobile çarptý
Sungurlu'da týr ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik
kazasýnda maddi hasar oluþtu.
Alýnan bilgiye göre, 68 KK
510 plakalý týr ile 52 DA 554
plakalý otomobil, AnkaraSamsun kara yolu Bahçelievler
kavþaðýnda çarpýþtý. Kazada
yaralanan olmazken araçlarda
maddi hasar oluþtu.
Kazanýn kavþakta týrýn otomobili sýkýþtýrarak çarpmasý
sonucu meydana geldiði iddia
edildi. Yýlmaz MERT
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
TBMM Ýnsan Haklarý
Komisyonu'nu
toplantýya çaðýrdýlar
Suçla mücadelede
halkýnda desteðini
bekliyoruz
Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Polisevi'nde kentte görev yapan
ulusal basýn kuruluþlarýnýn temsilcileri ile bir
araya geldi.
Dün sabah gazetecilerle ilk kez bir araya
gelen Tarancý, Emniyet Teþkilatý olarak yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verirken gazetecilerle karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulundu.
Çorum'un Türkiye'nin en huzurlu illeri
arasýnda yer aldýðýný dile getiren Tarancý, bu
huzur ve güven ortamýnýn bozulmamasý
için teþkilat olarak gece-gündüz demeden
çalýþtýklarýný söyledi.
Suç ve suçluluklarla topyekün mücadele edilmesi gerektiðini dile getiren Tarancý, suçla mücadele konusunda halkýnda kendilerine destek olmasý için çaðrýda
bulundu.
Vatandaþlardan
gördükleri olumsuzluklarý kendilerine iletmelerini isteyen Tarancý,
"Vatandaþlarýmýz
bir
olumsuzluk gördüklerinde
bize bildirsinler. Teþkilat
olarak bizde bize iletilen
olumsuzluðu anýnda ortadan kaldýralým. Hepimizin
ortak paydasý Çorum" dedi.
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Gazetecileri mesai arkadaþlarý olarak gördüklerini anlatan Tarancý, basýnýn demokrasinin vazgeçilmezleri arasýnda yer aldýðýný belirtti. Tarancý, Emniyet Müdürlüðü'nün çalýþmalarýnýn Çorumlulara ulaþtýrýlmasý açýsýndan
da medyayý önemsediklerini sözlerine ekledi.
Haber Servisi
TBMM Ýnsan Haklarý
Komisyonu'nun
CHP'li
üyeleri, komisyon baþkanlýðýna yaptýðý dilekçeli baþvuruda
komisyonu acilen toplantýya
çaðýrdý.
CHP
Genel
Baþkan
Yardýmcýsý Veli Aðbaba, Ankara
Milletvekili Levent Gök, Ýstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal,
Tunceli Milletvekilli Hüseyin
Aygün, Çorum Milletvekili Tufan
Köse, Ankara Milletvekili Sinan
Aygün, komisyonun, bölgede
çaresizliðe
terk
edilen
Türkmenlerin,
Alevilerin,
Kürtlerin,
Süryanilerin
ve
Ezidilerin karþý karþýya kaldýðý
soykýrým tehdidine karþý sessiz
kalamayacaðýný belirtti.
Üyeler, IÞÝD terör örgütünün
katliamlarýna
maruz
kalan
Türkmenlerin,
Alevilerin,
Tufan
Köse
Kürtlerin,
Süryanilerin
ve
Ezidilerin durumlarýnýn tespit
edilmesi, gerekli insani yardýmlarýn belirlenmesi, yaþanan
insanlýk dramýna karþý atýlacak
tüm adýmlarýn belirlenmesi
amacýyla acilen toplanmasýný
önerdi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
HABER
7
Gençlik Merkezleri Yaz
Kurslarý'na törenli kapanýþ
Çorum Belediyesi bünyesinde bulunan
Gençlik Merkezleri düzenlenen bir þölenle yaz
kurslarýný noktaladý. Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik
Merkezi baþta olmak üzere Belediye bünyesindeki 5
gençlik merkezinde 23 Haziran'da baþlayan yaz
kurslarýndan yüzlerce genç istifade etti.
Matematikten satranca, diksiyondan bilgisayara,
Arapça'dan baðlamaya kadar pek çok kursa katýlan
yüzlerce genç, kapanýþ þöleninde bir araya gelip
marifetlerini sergiledi. Atatürk Spor Salonu'ndaki
þölene yaz kurslarýna katýlan öðrenciler, aileleri ile
onlarca vatandaþ katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü ve eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu ve Turhan Candan,
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile
Gençlik Merkezleri Koordinatörü Mahmut
Yabacýoðlu da gençleri bu muhteþem gecede yalnýz
býrakmadý. Öðrencilerin büyük bir sevgiyle
karþýladýðý Baþkan Külcü ve eþi spor salonunun giriþinde öðrencilerin yaz kurslarýnda yaptýklarý eserleri
inceledi. Onlarla tek tek sohbet edip, fotoðraf çektirdi. Daha sonra salona geçen Külcü çiftini burada da
gençler, coþkuyla karþýladý.
-"GENÇLER ÝÇÝN HER ÞEYE KATLANIRIZ"Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, törende yaptýðý
konuþmada gençlere yatýrýmýn geleceðe yatýrým
olduðuna vurgu yaparak yaz kurslarýna katýlan
gençlere ve ailelerine teþekkür etti. "Yaz tatilinizde
zamanýnýzý boþa geçirmediniz, belediyenin faaliyetleriyle hem eðlendiniz hem de öðrendiniz " diyen
Külcü, alt yapý hizmetlerine önem verdikleri kadar
sosyal belediyeciliðe de önem verdiklerini, planlamalarýný yaparken toplumun bütün yaþ gruplarýný
gözettiklerine dikkat çekti.
Çorum Belediyesi bünyesindeki gençlik merkezlerinden 3 yýlda 25 bin gencin istifade ettiðini
söyleyen Külcü, "Ýyi bir nesil için çalýyoruz. Üzerimize düþen görevi yapmazsak bedel öderiz. Hem aile,
hem millet hem de devlet olarak bedel öderiz.
Gençlerimizi maddi ve manevi olarak inþa edeceðiz.
Sadece modern bilimle olmaz. O zaman bir Fransýz
eczasý gibi, bir Ýngiliz doktor gibi oluruz. Bize lazým
olan gönül dünyasýný doyurmak. Geleneklerimizi,
göreneklerimizi de öðrenmeliyiz. Bu nedenle bu
çalýþmalarý önemsiyoruz. Bunun için her þeye katlanýrýz" dedi. AK Parti'nin 12 yýllýk iktidarýnda
eðitime ve gençlere yapýlan yatýrýmlarý da anlatan
Baþkan, milli gelirden þuan
en büyük payýn eðitime
ayrýldýðýna daha önceden bu
payýn silaha yapýldýðýna
dikkat çeken Külcü, "Biz
çocuklarýmýzý dert ediyoruz.
Çocuklarýmýz AK Parti
döneminde eðitimin engellerinden kurtuldu. Biz yeni
Türkiye'yi bu çocuklara
emanet ediyoruz. Belediye
olarak hiçbir fedakârlýktan
kaçýnmayacaðýz. Onlara iyi
bir gelecek hazýrlayacaðýz"
þeklinde kaydetti.
Konuþmasýnýn ardýndan
yaz kurslarýnda yapýlan
yarýþmalarda
dereceye
"Üniversite-sanayi iþbirliði Türkiye'ye örnek olacak düzeyde"
Hitit Üniversitesi Öðrencileri ve Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasýný ziyaret ettiler.
Ziyarette açýklamalarda bulunan
Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer, Hitit
Üniversitesi öðrencileri ile Çorum
halkýnýn daha fazla iç içe yaþamasýna
katkýda bulunmak amacýyla Hitit Üniversitesi Öðrencileri ve Mezunlarý
Derneði'ni kurduklarýný
söyledi.
Ahmet Ölçer, "Üniversitenin gerçek sahiplerinin
öðrenciler olduðu düþüncesinden hareketle derneðimizi kurduk. Ayrýca, mezunlarýmýzýn da ilimize
katma deðer saðlamasý
adýna dernek bünyemize
alýyoruz. Mezun olan öðrencilerin ilimizde kalmasý ve ilimize katký saðlamasý amacýyla çalýþmalarýmýza baþlamýþ bulunmaktayýz.
Örneðin, bu yýl Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan iki mühendis arkadaþýmýzý ilimizde bir sanayi
kuruluþunda istihdam etmiþ bulunmaktayýz" dedi. TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal da, üniversite-sanayi
iþbirliðini önemsediðini belirterek
"Üniversitenin her anlamda halkla,
sanayiyle bir arada olmasý, iþbirliði
ortamýnýn oluþturulmasý, Ticaret ve
Sanayi Odasý olarak yoðun þekilde
gündemimizde yer alan bir konu"
þeklinde kaydetti.
Yeni kurulan bir üniversitenin sanayi ile bir araya gelmesinin, birlikte
çalýþma kültürünün oluþmasýnýn, bir
anda olabilecek bir durum olmadýðý-
ný belirten Baþaranhýncal, iþbirliði ve
güven kültürünün bu süreci baþarýlý
kýlabileceðini vurguladý.
Çorum'da ki üniversite-sanayi iþbirliðinin Türkiye'ye örnek olacak
düzeyde olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, "Hitit Üniversitemiz ile
Odamýz tarafýndan çok sayýda proje
hayata geçirilmiþtir. Gerek iþ dünyasýnýn talep ve ihtiyaçlarý doðrultusunda faaliyet gösteren laboratuarlarýn
kurulmasý, gerek öðrenci ve mezunlara koçluk ve danýþmanlýk yapýlmasý,
talep edilmesi halinde iþ olanaklarýnýn deðerlendirilmesi gibi pek çok çalýþma, ortaklaþa yürütülmektedir.
Üniversitemiz ile birlikte bugünlerde
girenlere ödüllerini veren Baþkan Külcü, gençleri
tebrik etti. Gençlerle hatýra fotoðrafý çekindi.
Þiirlerin okunduðu, keman ve gitar performanslarýnýn sergilendiði, konserlerin verildiði
gecede gençler doyasýya eðlendi.Gençlerin TRT
Çocuk ekranlarýndan tanýyýp sevdiði Paytak, yaz
kurslarýnýn kapanýþ þöleninde harika bir þov sundu.
Paytak'ýn toplarla, iplerle, ateþ ve ateþ böcekleriyle
yaptýðý gösterileri gençler merakla izledi. Çocuklarýn
hayran kaldýðý gösterinin ardýndan salonu dolduran
gençlere pamuk þeker, mýsýr ve gazoz ikramlarý
yapýldý. Muhteþem baþlayan gece geride güzel ve
unutulmaz anýlar býrakarak sona erdi. Haber Servisi
Engelli Eðitim Merkezi
yaz kurslarýna ziyaret
hayata geçirdiðimiz son proje, Akademisyen Havuzu projesidir. Bu proje ile hedef, bir sanayicimizin üretim
tesisinde karþýlaþtýðý bir sorunun akademik metodlarla çözüme kavuþturulmasýdýr. Sanayicilerimiz, iþleriyle
ilgili her türlü sorunu bize bildirmeleri durumunda, havuzumuzdaki ilgili
uzmanlýk alanýna sahip
akademisyenimiz vasýtasýyla çalýþma baþlatýlmaktadýr. Bu organizasyon, iki taraflý fayda saðlamaktadýr. Hem sanayicimizin bir sorunu çözülmekte, hem de bir sorunun çözüm yolu litaretüre kazandýrýlmaktadýr.
Hem üniversitemiz,
hem de sanayimiz bu
hýzla büyümeye devam
ettikçe, karþýlýklý iþbirliði fýrsatlarý da
geliþecek, ilimiz ve ülkemiz için katma deðeri daha yüksek çalýþmalara
imza atýlacaktýr" þeklinde konuþtu.
Baþaranhýncal, Hitit Üniversitesi Öðrencileri ve Mezunlarý Derneði yöneticilerine çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek, ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Haber Servisi
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim
Merkezi bünyesinde devam eden yaz
kurslarýnda
engelli
öðrenciler
yeteneklerini geliþtirmeye devam ediyor.
Merkezde eðitim gören kursiyerleri Vali
Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ve
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi
Hatice Külcü ziyaret etti.
Ziyarette engellilerle yakýndan ilgilenen
Baþköy ve Külcü, engelli çocuklarla çini
yaptý. Engelli çocuklarýn söyledikleri türkü
ve þarkýlarý da dinleyen Baþköy ve Külcü,
onlarýn yaptýklarý yiyeceklerden de tattýlar.
Baþköy ve Külcü, merkez yetkililerinden
çalýþmalarla ilgili bilgiler de aldý. Haber
Servisi
TEK
2
YILDIZ
YAÞAM
25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
8
‘Çocuðum bilgisayar baðýmlýsý olmasýn’
diyen anne baba kitap okumalý
Aylardan Temmuz. Günler
oldukça sýcak ve uzun,
Ramazan ayýndayýz. Sabah er
kenden baþlayýp, gün boyu
týrpanla ot biçmiþ Karadenizli.
Hararetten, dili bir karýþ dýþarýda varmýþ evine. Kafaya takmýþ,
orucu bozacak ama arkadaþý
býrakmýyor;
-Orucunu bozma, aha
þunun þurasýnda akþama ne
kaldý ki?
Bir oyuna getirip bozmuþ
orucunu. Arkadaþý;
- Ne yaptýn? Nasýl bozdun
orucu? Deyince cevap verir
Karadenizli;
- Baktum ki, orucu bozmazsam susuzluktan öleceðum.
Ölürsem bir daha Allah için
oruç tutamayacaðum. Dedum,
ey Rabbum, yaþayup senin için
oruç tutayým diye orucumu
kestum.
Kelime Avý
Ýzmir Üniversitesi Çocuk Geliþimi
Program Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Neslihan
Koçer, kitap okumayan anne ve babalarýn
çocuklarýnýn elektronik aletler ve akýllý telefonlarla daha fazla zaman geçirdiðini söyledi. Koçer, bu durumun, hem okuma
alýþkanlýðýný hem de çocuklarýn zihinsel,
sosyal, duygusal, dilsel ve fiziksel geliþimini
olumsuz etkilediðini söyledi. Yrd. Doç. Dr.
Koçer, çalýþan anne ve babalarýn doðru
yönlendirilmeyen çocuklarýnýn uzun süre
yaþýtlarý ile yüz yüze iletiþim kurmamalarý,
grup oyunlarý oynamamalarý halinde sosyal
geliþim konusunda yetersiz kalacaðýný
belirtti. Bu çocuklarýn, Türkçe ve dil bilgisi
kullanýmýnda ve kendini ifade etmede de
sorun yaþayacaðýna deðinen Koçer, "Tatil
sürecinde
çocuklarýn
en
önemli
aktivitelerinden biri kitap okumak olmalý.
Okuma alýþkanlýðý olmayan anne ve babalar
bu alýþkanlýðý çocuklarýna edindiremez.
Yetiþkinlerin öncelikle bu konuda kendi
davranýþlarýný gözden geçirmeleri, çocuklarýný kitap okumaya yöneltmek için kullandýklarý elektronik aletleri bir kenara
býrakarak beraber kitap okuma zamanlarý
ayýrmalarý gerekir." dedi.Kitabýn hem bilgi,
hem eðlence hem de zamaný nitelikli kullanmada en iyi araçlardan biri olduðunu
ifade eden Koçer, "Özellikle çocuklarda
okurken merak uyandýracak, sorunlara
farklý çözümler getiren, yaþanýlan sorunlarýn sadece kendilerine ait olmadýðýný ve
çözüm
yollarýnýn
farklý
olduðunu
düþündüren kitaplar çocuklarýn ileriki yýllarda karþýlaþtýklarý sorunlarý çözmede
alternatif yollar geliþtirmelerini saðlar.”
ifadelerini kullandý. (CÝHAN)
Spor okulu öncesi çocuðunuzu
kardiyoloða gösterin!
21:00
Ulan Ýstanbul
Dizi
Ekibin yeni hedefi ise Ponzi Saadet Zincirinin
sahibi Þadan Helvacýgil’dir. Onlarca kiþiyi
dolandýran Þadan Helvacýgil hapisten tahliye
edilecektir. Onu dolandýrmak da ekibe düþer.
Helvacýgil’in adamlarýný etkisiz hale getiren
Kandemir ve çetesi, onu kendilerinin uydurduðu
Mahmut virüsüne yakalandýðýna inandýrýrlar.
Þadan’a ölüm korkusuyla sakladýðý paralarýn yerini söyletmeye çalýþan ekibin amacý saadet zinciri
maðdurlarýna yardým etmektir.
21:00
Ýnþaat
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Uzun yaz tatiline giren öðrenciler için
birçok spor dalýný yapabilecekleri yaz
okullarý var. Uzmanlar çocuklarýný yaz spor
okullarýna gönderecek ailelere önemli
tavsiyelerde bulundu. Turgut Özal Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Pediatrik
Kardiyoloji bölümünden Uzman Dr. Sancar
Eminoðlu, çocuklarýný yaz spor okullarýna
gönderecek ailelerin kayýt öncesi bir kardiyoloða baþvurmalarýný öneriyor. Eminoðlu,
anne-babalarýn çocuklarýný yaz spor
okullarýndan önce kalp saðlýðý kontrolüne
götürmelerini tavsiye etti. Genç sporcularýn
bazý hastalýklar açýsýndan taranmasýnýn ani
ölüm riskini azaltabileceðine kaydeden
Eminoðlu, "Kayýttan önce uzman doktor
muayenesi, EKG ve kalp ultrasonografisi ile
çocuklarýnýzýn kalplerinde bir sorun olup
olmadýðý ortaya çýkarýlmalý." dedi.
KALPTE 4 RAHATSIZLIÐA DÝKKAT
Okullarýn tatile girmesiyle birlikte
ailelerin çocuklarýný spor okullarýna yönlendirdiðini anlatan Eminoðlu, yaz spor
okullarýnda futbol, tenis, yüzme ve basketbol gibi performans sporlarý eðitimi verildiði
vurguladý. Genç sporcularda ani ölüme yol
açabilecek kalp rahatsýzlýklarýna iliþkin
önemli bilgiler veren Eminoðlu þunlarý
söyledi: "Buna göre ilk sýrayý 'Hipertrofik
Kardiyomyopati' denilen kalp kasýnýn aþýrý
derecede kuvvetlenmesi ve kalýnlaþmasýyla
kendini gösteren hastalýk alýyor. Ani ölüme
neden olan bir diðer hastalýk 'Dilate
Kardiyomyopati' dediðimiz kalp kasýnýn
zayýflamasý ve kalbin geniþlemesiyle kendini gösteren rahatsýzlýk. Diðer ikisi ise Uzun
QT Sendromu ve Brugada sendromu
denilen kalbin ileti (elektrik) sistemine ait
genetik rahatsýzlýklar ani ölüme yol açabiliyor." Yakýn akrabalarýnda erken yaþta
ani ölüm öyküsü, ailesinde uzamýþ Q-T
sendromu adý verilen ritim bozukluðu ile
kalp kasý hastalýðý olan çocuklarýn spor
yaparken ani ölüm riski altýnda olduðuna
dikkat çeken Uzman doktor Eminoðlu,
"Çocuðunuz spor yaparken bayýlma, göðüs
aðrýsý, çarpýntý ve nefes darlýðý gibi þikayetleri oluyorsa muhakkak çocuk kardiyoloji
uzmaný tarafýndan kontrolden geçirdikten
sonra spor yapmalarý gereklidir. Çocuðun
bedeninin bu sporlara uygun olup olmadýðý
belirlenmeli. Spor öncesinde basit ve can
yakmayacak birkaç tetkik ile çocuðunuzun
spor yapýp yapamayacaðýný ve ani ölüm
riskini azaltmak mümkün." þeklinde
konuþtu. (CÝHAN)
BEYTÝ
Zara
Aslen Adýyamanlýdýr. Çocukluk
yýllarýnda "Neþecik" adý ile sekiz
albüm çýkarmýþtýr. 1991 yýlýnda
Milliyet gazetesinin açmýþ olduðu
Liselerarasý Müzik ve Halk Oyunlarý
yarýþmasýnda “Türk Halk Müziði
Bayan Solist” dalýnda Türkiye birincisi oldu.
Ayný yarýþmaya 1993 yýlýnda
katýlarak tekrar birincilik kazandý.
Yüksek eðitimini Ýstanbul Teknik
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuarý
Þan
Eðitimi
Bölümü'nde tamamladý. 1996 yýlýnda TRT’nin açmýþ olduðu “Yetiþmiþ
Ses Sanatçýsý” sýnavýný kazanarak
“TRT Türk Halk Müziði Akitli Ses
Sanatçýsý” unvanýyla göreve baþladý.
1997 yýlýnda Atatürk Kültür
Merkezi’nde sahnelenen “Yunus
Emre Müzikali” nde Amber rolüyle
oyuncu ve solist olarak görev aldý.
1998 yýlýnda 15 aylýk çalýþmanýn
ürünü olarak, Zara adý ile ilk albümü
olan Avuntu piyasaya sürüldü.
Ayný yýl Atýf Yýlmaz’ýn yönetmenliðinde “Eylül Fýrtýnasý” isimli
ilk uzun metraj filminde Tarýk Akan
ile baþrolü paylaþtý.
Ýlk albümünün yankýlarý sürerken 2000 yýlýnda Boyut adlý ikinci
albümünü çýkardý. Albümünde icra
ettiði tüm türkülere klip çekerek
VCD ortamýnda daðýtýldý. 2001 yýlýnda Osman Sýnav’ýn yönettiði Deli
Yürek: Bumerang Cehennemi sinema filminde oyunculuk performansýyla dikkat çekti.
2002’de
üçüncü
albümü
Misafir'i; 2003 yýlýnda ise 27 eserden
oluþan 2 disklik Özlenenler
albümünü piyasaya sürdü. Özlenenler’in birinci albümünde Zara, müzik
severlere ilk kez Türk Sanat Müziði
okuyarak sürpriz yaptý.
Ýkinci diskte ise eski Türk filmlerinin þarkýlarýný seslendirerek
tanýdýk melodileri sandýktan çýkardý.
Malzemeler
400 gram kýyma
1 adet soðan
1 yumurta
1/2 demet maydanoz
3-4 diþ sarýmsak
2 dilim bayat ekmek içi
Tuz, karabiber, pulbiber,
kimyon
SARMAK ÝÇÝN:
1 adet yufka
50 gram margarin veya
tereyað
SOS ÝÇÝN:
1 yemek kaþýðý biber
salçasý
1 su bardaðý su
1 kaþýk tereyað
1 adet yumurta üzerine
sürmek için
ÜZERÝNE:
1 su bardaðý yoðurt
2 kaþýk tereyað
Yemeðin Tarifi
Köfte malzemeleri yoðurulup köfte hazýrlanýr.
1 kaþýk tereyað veya margarin eritilir biber salçasý
katýlýp kavrulur 1 su bardaðý
su eklenip kaynatýlýr ve soðumaya býrakýlýr.
50 gram margarin eritilir
,1 adet yufka masaya serilir
eritilen margarin yufkanýn
her tarfýna sürülür ortadan
kesilir , kesilen yufkanýn
geniþ taraflarýna 2 parçaya
ayýrdýðýmýz köfte rulo þeklinde yerleþtirilir ,çok sýký
olmayacak þekilde rulo
yapýlýr 2 santim geniþliðinde
verev kesilir yaðlý kaðýt serili
tepsiye dizilir, üzerlerine 1
bütün yumurta çýrpýlarak
sürülür, sýcak fýrýnda üzerleri
kýzarana kadar piþirilir.
“Ne zaman gökyüzüne bir nefes,
bir duâ gönderdin de
ardýnca ona benzer bir iyilik gelmedi”
Hz. Mevlânâ
Ali ve Sudi, daha iyi bir yaþam sürmek isteyen iki
inþaat iþçisidir. Bu amaçlarýný gerçekleþtirmek için
istemeyerek de olsa mezar kazýcýlýðý iþine bulaþýrlar.
Böylece her þey bir anda kontrollerinden çýkar.
Þeyhliðe de soyunan iki arkadaþ bu yolla insanlarýn
sorunlarýna çare bulur.
Bulaþtýklarý bu iþten kurtulmak isteyen ikili, çaresizce bir kurtuluþ yolu arar. Ancak, onlarý bu iþe
bulaþtýran Nizamettin tarafýndan baský altýnda
tutulmaktadýrlar. Gençler, diðer taraftan ayný
mahallede yaþayan yaþlý kadýnýn meraklý sorularýyla
da baþa çýkmak zorundadýr.
21:30
Sinema
Çelik Yumruklar
Eski organizatörlerden Charlie, hurda metalden
kalitesiz robotlar yaparak geçimini saðlamaktadýr.
Sonunda dibe vurur ve kendisinden ayrý yaþayan
oðlu Max ile þampiyonada yarýþacak boksör bir
robot yapýp, eðitmek üzere bir araya gelir. Bu
vahþi arenada iþler ciddiye bindikçe, Charlie ve
Max bütün engellere raðmen, ringlere geri dönmek için son bir þans daha elde ederler.
Oyuncular : Hugh Jackman, Dakota Goyo,
Evangeline Lilly, Anthony Mackie
Yönetmen : Shawn Levy
07.00 Doksanlar
08.40 Adanalý
10.15 Karadayý
13.00 Kýzlar ve Anneleri
15.00 Alemin Kralý
16.40 Zahide ile Yetiþ
Hayata
19.00 ATV Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoðlu
ile Ýftar
21.30 Çelik Yumruklar
23.45 Þoray Uzun’la
7’de 7
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Güller ve Dikenler
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Ýclal Aydýn'la Hayat
Güzeldir
16.30 Fatih Harbiye
19.00 SHOW Ana Haber
19.45 Mustafa Karataþ ile
Ýftar
21.00 Ýnþaat
23.15 Show Kulüp
05.00 Asr-ý Saadet'ten
Tablolar
06.30 Kanal 7’de Sabah
08.00 Zeynep
09.30 Al Fadimem
11.20 Aliye
12.55 Ana Sözü
14.45 Hz. Yusuf
16.00 Keman
17.50 Ýftar Saati
20.45 Kanal 7 Ana Haber
21.45 Sahte Kabadayý
23.30 60 Saniye
01.30 Galip Derviþ
02.00 Sahurdan Kalplere
04.00 Haneler
06.00 Geniþ Aile
08.00 Akasya Duraðý
10.00 Tek Baþýna
12.00Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ankara’nýn Dikmeni
17.00 Arka Sokaklar
19.00 Kanal D Ana Haber
19.45 Çarkýfelek
21.00 Ulan Ýstanbul
07.00 Sabah Haber
08.35 Böyle Bitmesin
10.40 Beni Böyle Sev
12.50 Vahyin Iþýðýnda
13.00 Haber
13.25 Leyla Ýle Mecnun
15.05 Bir Yusuf Masalý
17.20 Fincan
18.40 Seçmenin Sesi
19.10 Ramazan Sevinci
20.54 TRT Ana Haber
21.20 Hayat Yokuþu
22.30 Seksenler
08.30 Ýki Dünya Arasýnda
10.05 Beþinci Boyut
11.45 Aslý Hünel ile
Mutfak Keyfi
13.10 Ritmini Arayan
Kalpler
14.20 Yeþil Elma
16.45 Aslý Hünel ile
Mutfak Keyfi
18.00 Ana Haber Bülteni
19.40 Ýftar Zamaný
20.48 Ýftar Ezaný
21.00 Ötesiz Ýnsanlar
TEK
YILDIZ
2
25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
HABER
Aktif Sen'den müdür
atamalarýna tepki
Aktif Sen Ýl Temsilcisi Adem Yücel, yaptýðý
açýklamada Milli Eðitim Bakanlýðýnda gerçekleþtirilen yönetici atamalarýna tepki gösterdi.
"Üzülerek söylüyorum ki kaç aydýr yapýlan haksýz,
adaletsiz, hukuksuz, insan haklarýna, demokrasiye,
evrensel deðerlere, insan olmanýn erdemliðine yakýþmayan tavýr ve uygulamalarla karþý karþýyayýz. Her
geçen gün ötekileþtirmek için, ayrýþtýrmak için, bizden
olmayanýn yaþam hakký yoktur tutumuyla yeni planlar,
projeler kumpaslar kuruluyor" diyerek açýklamasýna
baþlayan
Adem
Yücel,
"Hükümet ve tüm birimleri
yandaþ medyasýyla, yandaþ
sendikalarýyla bu vatanýn öz
evladýný, hakkýyla çalýþanýný,
birikim ve tecrübesiyle devletine hizmet eden vatandaþýnýn
tüm haklarýný gasp ederek, ya
bana uy ya da terk et mantýðýyla görevden almalarla, tasfiyelerle, fiþlemelerle, belgesiz,
kanýtsýz yargýlamalarla, içeri
almalarla
yýpratýyor,
gücendiriyor, meslek aþk ve
þevkini ellerinden alarak bir
kýyým yapýyor. Yapýlan kýyýmlardan yeni bir tanesi yaklaþýk
16 bin okul müdürünün
yeniden görevlendirilmeleri
için yapýlan puanlama süresi
tamamlanýp sonuçlar açýklanmýþtýr. Yapýlan puanlamada 75 ve üzeri alan müdürler
istemeleri
halinde
4
yýllýðýna
yeniden
görevlendirilebilecekler. Ancak puanlama þekline
bakýldýðýnda daha öncede sendika olarak yapýlan uygulamaya karþý çýkmýþtýk. Puanlamanýn yüzde 60 gibi
büyük bir oraný, yani tamamen belirleyici unsuru Ýlçe
Milli Eðitim müdürü ve iki þube müdürü tarafýndan
deðerlendirmiþtir. Ancak süreçten önceye þöyle bir
baktýðýmýzda, Mili Eðitim Müdürlerinin ve þube
müdürlerinin tamamýna yakýný yeni deðiþtirildi. Ve bu
Mili Eðitim müdürlerinin ve þube müdürlerinin hiçbiri
bulunduklarý illerdeki okul müdürlerinin hiçbirini
tanýmýyorlar. Tanýmadýklarý isimler hakkýnda nasýl
oluyor da puanlamada yüzde 60 gibi büyük bir oranda
not veriyorlar. Bu akýllara daha öncede kamuoyunu
rahatsýz ettiði þekilde Hükümete yakýn sendikanýn
belirlediði isimlerin öne çýktýðý iddiasýný maalesef akýllara getiriyor" dedi.
Yücel açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Zaten tamamen haksýz bir uygulama olarak ortaya
çýkan ve halihazýrda Anayasa Mahkemesinde de iptal
istemiyle sýrada bekleyen bu uygulamanýn bu þekilde
uygulanmasý kendi sendikalarýna üye olmayanlarýn
dýþlandýðý ve hükümete yakýn sendikaca hazýrlanan listeler üzerinden puanlama yapýldýðý, diðer sendika üyesi
olan müdürlere de düþük puanlarýn verildiði iddiasý ve
bu kapsamda fiþlemelerin
yapýldýðý iddiasý vicdanlarý
yaralamýþtýr ve bu kabul edilemez bir tutumdur. Ortaya çýkan
sonuçtan da ne yazýk ki, bu iþin
adil bir þekilde yapýldýðý, hiç
kimsenin de maðdur edilmediði
iyimserliðini
kalbimizde
hissedemiyoruz. Eðer adil olunsaydý zaten böyle bir uygulamaya kalkýþýlmazdý, veya yüzde
60 gibi yüksek bir puanlama
oraný tamamen kendi inisiyatiflerinde bulundurmazlardý. Bu
haksýz tutuma ve uygulamaya
þiddetle karþý çýktýðýmýzý vurguluyor ve kýnýyoruz.
Soruyoruz Türk Milli Eðitim
sisteminin son 10 yýlda kökleþmiþ problemlerini mesleðe
yýllarýný vermiþ, bu iþte tecrübe
kazanmýþ, sadece kendi anlayýþýnýzdan olmadýklarý için
tasfiye ederek , küstürerek mi halledeceksiniz. Hayýr
halledemeyecek bilakis problemi daha da derinleþtireceksiniz. Ýnsanlarýn ahýný alarak, kul hakkýna girerek,
kýyým yaparak bir yere varamayacaksýnýz, bunu aklýnýzdan çýkarýn, buna biz Aktif Sen olarak, diðer paydaþlarla omuz omuza vererek izin vermeyeceðiz. Kamuoyu
ve maþeri vicdan yapýlan bu haksýzlýða, adaletsizliðe
sessiz kalmayacak ve hukuk çerçevesinde hesap sorulacaktýr.
Aktif Sen olarak kýyýma uðrayan, haksýzlýkla muhatap olan tüm idareci dostlarýmýza da hukuk çerçevesinde
atabilecekleri her adýmda sendikamýza üye olsun
olmasýn her türlü desteðe hazýr olduðumuzu, sonuna
kadar onlarýn yanýnda olduðumuzu ifade etmek isterim." Yýlmaz MERT
Emniyet, çocuklarý
izcilik kampýna türecek
Emniyet Genel Müdürlüðü'nce seçilecek 1114 yaþ arasýndaki çocuklar, 'Kardeþiz Projesi'
kapsamýnda 8'er günlük 4 dönem halinde izcilik kampýna götürülecek.
Emniyet Genel Müdürlüðü'nce seçilecek 11-14
yaþ arasýndaki çocuklar, Güvenli Hayat ve Güvenli
Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve
Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda Asayiþ
Dairesi Baþkanlýðý ve Türkiye Ýzcilik Federasyonu ile
ortaklaþa yürütülen 'Kardeþiz Projesi' kapsamýnda
8'er günlük 4 dönem halinde izcilik kampýna
götürülecek.
Asayiþ Dairesi'nden yapýlan açýklamada,
ÇOGEP'in çocuk ve gençlerin kiþisel ve sosyal
geliþimlerinin saðlanmasý çerçevesinde toplumsal
açýdan korunmalarýna iliþkin tedbirlerin yaþama
geçirilmesi amacýyla uygulamaya geçirildiði
hatýrlatýldý. ÇOFEP'in, çocuklarýn kendilerine sosyal ve eðitim desteði saðlanarak
topluma faydalý bireyler olarak yetiþmelerine katkýda bulunmayý, kente göçle gelmiþ,
uyum saðlayamamýþ veya diðer dezavantajlý
toplum kesimlerinin þehir yaþamýna dâhil
edilmesini ve güvenlik hizmetlerine dolaylý
olarak olumsuz yönde etki eden yoksunluklarý azaltmayý amaçladýðý vurgulandý.
Açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Genel müdürlüðümüz ile Türkiye Ýzcilik Federasyonu arasýnda 6 Aðustos 2012
tarihinde imzalanan 'Kardeþiz Projesi' isimli iþbirliði protokolü çerçevesinde,
ÇOGEP'in amaç ve hedefleri doðrultusunda
Emniyet Genel Müdürlüðünce belirlenecek 11-14
yaþ grubundaki çocuklarýn TÝF'in belirlemiþ olduðu
program doðrultusunda 2 Aðustos- 9 Eylül 2014 tarihleri arasýnda 8 günlük 4 dönem halinde kampa
götürülecek. Birinci grupta bulunan Aksaray,
Çankýrý, Ordu ve Bolu'da, ikinci grupta bulunan
Karaman, Kýrýkkale, Amasya ve Afyonkarahisar
illerinden katýlýmcýlar katýlým saðlayarak programý
tamamlamýþtýr. Üçüncü grupta bulunan Niðde,
Çorum ve Isparta illerinden katýlýmcýlar 25 Aðustos1 Eylül 2014 tarihlerinde ve dördüncü grupta bulunan Nevþehir, Yozgat, Kýrþehir ve Ankara illerinden
katýlýmcýlar ise 2-9 Eylül 2014 tarihlerinde programa
dahil olacaktýr."
Su borusuna sabotaj iddiasý
Önceki gece meydana gelen olayda
Sungurlu'ya içme suyu saðlayan boru bir kepçe
tarafýndan kýrýldý.Olay üzerine açýklama yapan
Sungurlu Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler
Müdürlüðü, ilçeye Salman köyünden su saðlayan ana
borunun bilerek patlatýldýðýný iddia etti.Gece saat
22.00 sýralarýnda kimliði belirlenemeyen kiþiler
tarafýndan ana su borusunun kepçeyle kasýtlý olarak
patlatýldýðýný ileri süren Sungurlu Belediyesi Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü, sabotaj yapan kiþiler
hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda
bulunulacaðýný bildirildi. (sungurlugündem)
9
PLASTÝK ÇÝT ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Plastik Çit Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile
ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/103578
1-Ýdarenin
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi
a) Adresi
No:2 19100 MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1451 - 3642245805
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
: Ýlimiz park ve yeþil alanlarýnda kullanýlmak üzere toplam
a) Niteliði, türü ve miktarý
400m plastik çit alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný
içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
: Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü
b) Teslim yeri
: Malýn teslim süresi sözleþmenin imzalanmasýný
c) Teslim tarihi
takip eden günden itibaren 30 (Otuz) takvim
günü içerisinde teslim edilecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
b) Tarihi ve saati
: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý
Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM
: 02.09.2014- 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum
Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn
alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EK.AP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi
Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalerrr-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn No:849
http://www.bik.gov.tr/
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Ayçiçeði fiyatý buðdayýn
2 katýndan az olmamalý
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel
Baþkaný Þemsi Bayraktar, halkýn bitkisel yað
tüketiminde yüzde 84,3 oranýnda ayçiçeði kullandýðýný, üretilen ayçiçeðinin tüketimi karþýlamadýðýný bildirerek, "Net ithalatçý olduðumuz
ayçiçeðinde
üreticilerimizin
emeklerinin
karþýlýðýný almalarý, iyi bir sezon geçirmeleri ve
üretimi artýrma gayretlerinin desteklenmesi için
ayçiçeði buðday paritesinin 2'nin altýna
düþmemesi gerekiyor" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, ayçiçeði
hasadýnýn
Çukurova'nýn
ardýndan
Trakya'da
da
baþladýðýný belirtti. Tohumlarý
yüzde 40-45 oranýnda yað
içeren ayçiçeðinin, halkýn en
fazla tercih ettiði bitkisel yað
çeþidi olduðunu bildiren
Bayraktar,
tüketicilerin
bitkisel yað tüketimlerinin
yüzde 84,3'ünü ayçiçeði
yaðýndan karþýladýðýný, bundan dolayý üretimin artýrýlmasý
gerektiðini vurguladý.
Þemsi Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Ayçiçeðinden elde edilen küspe içerdiði
yüzde 30-40 oranýndaki proteinle deðerli bir yem
olarak hayvan beslemesinde kullanýlýyor. Bunun
yaný sýra sabun ve boya sanayinde deðerlendiriliyor. Saplarý da yakacak olarak kullanýlýyor. Ayrýca Trakya bölgesinde ekim nöbetinde
temel bitki oluþu (buðday-ayçiçeði) ayçiçeðini
daha da önemli kýlmaktadýr. Ayçiçeði gibi bitkisel
yað açýðýmýzý kapatacak gibi ürünlere önem vermeliyiz.
Hasadýn baþlamasýyla birlikte ayçiçeðinde
sezon açýldý. Üreticilerimiz, bin bir emekle üret-
tikleri ürünün fiyatýna odaklandý. 2012-2013
sezonunda 1 lira 50 kuruþ olan ayçiçeði alým fiyatý, 2013-2014 sezonunda 80 kuruþ-1 lira arasýna
kadar geriledi. Net ithalatçý olduðumuz
ayçiçeðinde
üreticilerimizin
emeklerinin
karþýlýðýný almalarý, iyi bir sezon geçirmeleri ve
üretimi artýrma gayretlerinin desteklenmesi için
ayçiçeði buðday paritesinin 2'nin altýna
düþmemesi gerekiyor. Ayçiçeði fiyatý buðdayýn 2
katýndan az olmamalýdýr."
-EKÝM ALANLARI VE VERÝM ARTTISon yýllarda Türkiye'de
ayçiçeði ekim alanlarý ve verim
miktarýnýn artýþ gösterdiðini
belirten
Bayraktar,
þöyle
devam etti:
"2004-2013 yýllarý arasýnda
ayçiçeði ekim alanlarý yüzde
10,9 oranýnda artmýþtýr. Bu yýllar arasýnda yüzde 52,4 olarak
gerçekleþen verim artýþý üretim
miktarlarýnýn artmasýnda daha
etkili oldu. 2004 yýlýnda 900 bin
ton olan ayçiçeði üretimi, 2013
yýlýna kadar yüzde 69,2 oranýnda artarak 1 milyon
523 bin tona yükseldi. Üretimin 143 bin tonunu
çerezlik, 1 milyon 380 bin tonunu yaðlýk ayçiçeði
oluþturmaktadýr.
2004-2013 döneminde yüzde 69,2 artan üretim miktarýna raðmen, 2013 yýlýnda yaðlý tohum,
bitkisel yað ve küspe ithalatý için 3,6 milyar dolar
döviz ödedik. Bunu dikkate aldýðýmýzda üretimi
çok daha fazla artýrmamýz gerekiyor. Kesin olmamakla birlikte birinci tahmin verilerine göre, 2014
yýlýnda 1 milyon 662 bin 903 ton ayçiçeði üretimi
bekleniyor. Beklentimiz artan üretimin çiftçilerimizin gelirlerine de yansýmasýdýr." Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
HABER
10
Darýca Yusuf'tan umutlu
Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný bugün
tamamlayacak olan Darýca Gençlerbirliði'nde,
yeni sezon öncesinde performansýný en çok merak
edilen futbolcularýn baþýnda Yusuf Atay geliyor.
Darýca Gençlerbirliði futbol takýmýnýn kaptanlýðýný
yapan Yusuf, oyun zekasý, kývrak çalýmlarý ve üst
düzey tekniðiyle sarý yeþilli taraftarlarýn hayranlýkla
izlediði futbolcularýn baþýnda geliyor. Geçen sezon
istediði performansý gösteremeyen ve beklentilerin
altýnda kalan Kaptan Yusuf, sarý yeþilli takýmýn Bolu
Kampý'ndaki antrenmanlarda kalitesini ortaya koydu.
Teknik Direktör Özgür Vurur'un ''Formayý biz vermeyeceðiz, futbolcularýmýz alacak '' mesajý üzerine
daha hýrslý ve istekli bir çalýþma süreci geçiren Yusuf
Atay, þampiyonluk beklenen yeni sezonda temsilcimizin en önemli kozlarýndan bir tanesi olacak.
SGK zammýna büyük tepki
Yapýlan zamla, sigortasýz ve sosyal güvencesiz
vatandaþlarýn muayene ücretlerinin yüzde yüz zamlanarak 15 liradan 30 liraya çýktýðýný hatýrlatan Çýray,
"Tetkik ücretleri ile diðer saðlýk hizmetlerine de zam
yapýlmýþtýr. Bu zamlarla parasý olmayan iþsiz ve yoksul
vatandaþlarýmýzýn hayatý iyice zora girmiþtir" dedi.
Uzun süredir alýnan katký paylarýnýn vatandaþlarý
bunalttýðýný vurgulayan Çýray, "Kaþýkla verdiniz sapýyla
çýkarýyorsunuz. 2002 yýlýna göre halkýmýzýn cebinden yaptðý saðlýk harcamalarý beþ kart arttý. Bu zamlarla, yoksul ve
iþsize, "al ananý hastaneden götür' denilmek mi isteniyor?" diye sordu. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný'na
seslenen Çýray, þöyle devam etti:
-BU ZAMMI DERHAL GERÝ ALIN"Geçtiðimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu, Saðlýk
Uygulamalarý Tebliði'nde ansýzýn bir deðiþikliðe gitti. Bu
deðiþiklik uyarýnca, sigortasýz vatandaþlara verilen saðlýk
hizmetlerine, 'fahiþ' denilebilecek oranlarda zam yapýldý.
15 Lira 5 Kuruþ olan muayene ücreti 30 liraya çýkarýldý.
Devlet Hastanesi'nden alýnan saðlýk raporu ücreti ise 3
liradan 20 liraya çýkarýldý. Diðer saðlýk hizmetleri ve tetkik
ücretleri de zamlandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný,
Bu zamlarý derhal geri almalý ve sigortasýz vatandaþa
ücretsiz muayene ve saðlýk hizmeti vermelidir."
-HANÝ HERKESÝ SÝGORTA KAPSAMINA
ALACAKTINIZ?CHP'li Çýray hükümete þu eleþtirilerde bulundu:
"Ama iþsiz olan, SGK'ya müracaat etmeyen veya edemeyen, primlerini cebinden ödeme imkâný olmayan milyonlarca insana sahip çýkmýyorsunuz? Öve öve göklere
çýkardýðýnýz saðlýk politikanýza göre kimse hastane
kapýsýndan dönmeyecekti. Fakat yaptýðýnýz uygulamalara
bakýnca, milyonlarla beraber görüyoruz ki, parasý olmayan
hastane kapýsýndan dönüyor. Ýþsize, yoksula diyorsun ki,
"primini cebinden öde saðlýk hizmetini al'. Peki, Erdoðan
meydanlarýnda ne diyordu? "GSS primini ödeyemeyen
vatandaþlarýmýzýn yerine bunlarý devlet ödeyecek' Alýn
size bir yalan daha Güya herkes GSS kapsamýnda. Parasý
olanlar hariç Bu son zam da parasý ve güvencesi bulunmayan milyonlarýn olduðunun çarpýcý bir resmidir."
-SGK ZAMMI 20 MÝLYARI GEÇEN AÇIÐI KAPATMAK ÝÇÝNGeliri olmayan, iþsiz ve yoksul vatandaþlarýn zorunlu
ve sürekli almak mecburiyetinde bulunduklarý saðlýk
hizmetleri için ücretlendirme yapýlmasýnýn Anayasa'nýn
ruhuna ve temel ilkelerine aykýrý olduðunu belirten Çýray,
hükümete þu sözlerle yüklendi:
"Ayný zamanda hem bir hekim hem de eski bir saðlýk
bakanlýðý müsteþarý olarak konuþuyorum. Sayýn
Kýlýçdaroðlu'nun, siyasi sorumluluðu dahi olmadýðý bir
dönemi SGK açýklarý 2,5 milyar oldu diye eleþtiren
Erdoðan, açýðý 20 milyar liraya ulaþtýrarak SGK'yý iflâsýn
eþiðine getirdi. Basiretsiz siyasetçiler ve bürokratlar,
kurumdaki açýklarý kapatmak için ellerini sürekli istismar
ettikleri fakir fukaranýn garip gurabanýn cebine
atmýþlardýr. Bu zam, kurumdaki bütçe açýðýný kapatmak
için yapýlmýþtýr."
-"DOKTOR TÝCARET" REZALETÝNE TEPKÝCHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Aytun Çýray, Türkiye
Diyanet Vakfý'nýn Ankara ve Ýstanbul'daki hastanelerini
Saðlýk Bakanlýðý'na devrederken, doktor ve ruhsat kadrosunu da baþka bir hastaneye sattýðýný hatýrlattý. Konunun
medyaya yansýmasýndan sonra bu rezaletin ortaya çýktýðýný belirten Çýray, þu görüþleri savundu:"Ben bir hekim
olarak, öteden beri hükümetin izlediði "para odaklý"
saðlýk hizmetlerinin doktor ticaretine bile yol açabileceðini defalarca ifade etmiþtim. Maalesef haklý çýktýk. Diyanet
Vakfý kadro ve ruhsatýný birine satýyor, alan kiþi de üzerine kâr payý koyarak satýþa çýkarýyor. Böyle rezalet olmaz.
Bu utanç verici ruhsat ticaretinin ortaya çýkardýðý maliyeti
kim ödüyor biliyor musunuz? Milletimizin tümü. Ýyi
baþlayan saðlýkta deðiþim, ne yazýk ki uyarýlarýmýza dikkat
edilmediði için saðlýkta bozulmaya dönüþmüþtür. Önce
performans sistemi nedeni ile gerekli gereksiz ameliyatlarýn yüzde 80 artmasýna ve sezaryende patlamaya neden
olan bozulma, sonunda ruhsat ticaretine dönüþerek
kokuþmaya dönüþmüþtür. Zamlarla fakir ve iþsizi parasýz
hastane kapýsýna bile sokmayan hükümet, doktor ticaretine ses çýkarmýyor. Artýk saðlýkta maskeleri düþmüþ,
samimiyetsizlikleri ortaya çýkmýþtýr"
"Güvensiz ürün sayýsý azaldý"
Gümrük ve Ticaret Bakaný Yazýcý, Eylül 2011
tarihinde gerçekleþtirilen kýrtasiye ve okul
malzemeleri denetimlerinde tespit edilen güvensiz ürün sayýsýnýn yýllar itibariyle azaldýðýný belirterek,
"2011 yýlýnda kýrtasiye ürünlerindeki aykýrýlýk oraný
yüzde 53 iken, 2012 yýlýnda yüzde 24'e, 2013 yýlýnda
yüzde 18'e düþmüþtür. Tüm ürünlerdeki güvensizlik ise
2011 yýlýnda yüzde 38,64 iken 2012 yýlýnda yüzde 8,73'e, 2013 yýlýnda ise yüzde
5'lere kadar gerilemiþtir" dedi.
Yazýcý, yaptýðý açýklamada, okullarýn
açýlmasýna kýsa bir zaman kala kýrtasiye
ve okul malzemeleri denetimlerine hýz
verildiðini bildirdi.2014-2015 eðitim ve
öðretim yýlý için kýrtasiye ürünleri ve okul
kýyafetleri alýþveriþlerinin yoðun olarak yapýldýðý
Aðustos ayýnda 10 ilde, Eylül ayýnda ise 20 ilde denetim
yapmayý planladýklarýný belirten Yazýcý, denetimlerde
çantalar, boya malzemeleri, silgiler, kalemler, su
mataralarý gibi kýrtasiye ürünleri ile öðrencilere yönelik
her türlü okul kýyafeti ve ayakkabýlarý inceleneceðini
açýkladý.
Denetimler esnasýnda konusunda uzman Bakanlýk
de-"Ýlk olarak Eylül 2011 tarihinde gerçekleþtirilen bu
denetimlerde tespit edilen güvensiz ürün sayýsýnýn yýllar
itibariyle azaldýðýna dikkat çeken Yazýcý þunlarý kaydetti:"2011 yýlýnda kýrtasiye ürünlerindeki aykýrýlýk oraný
yüzde 53 iken, 2012 yýlýnda yüzde 24'e, 2013 yýlýnda
yüzde 18'e düþmüþtür. Tüm ürünlerdeki güvensizlik ise
2011 yýlýnda yüzde 38,64 iken 2012 yýlýnda yüzde 8,73'e,
2013 yýlýnda ise yüzde 5'lere kadar gerilemiþtir. Güvensiz ürün sayýsýnýn ciddi
olarak azalmasýnda kararlý bir þekilde
konunun takipçisi olmamýz, ara vermeksizin denetimlerimizi sürdürmemiz ve sektör temsilcileri ile geliþtirdiðimiz olumlu
diyalogun rolü büyüktür. Bakanlýk olarak
piyasa gözetimi ve denetimini sadece firmalarý cezalandýrmak olarak görmemekte, bu yolla sektör temsilcilerini de bilgilendirmeyi ve farkýndalýk yaratmayý hedeflemekteyiz. Bu baðlamda, Bakanlýðýmýz
tarafýndan sürekli olarak dile getirilen "güvensiz ürüne
karþý sýfýr tolerans' prensibi ve "bilinçli tüketici, basiretli
tacir' anlayýþý çerçevesinde tüketicileri korumak ve sektör temsilcileriyle iþbirliði yapmak önem verdiðimiz iki
kavramdýr."
Zonguldak
2-0 kazandý
Yeni sezonda 3. Lig 1. Grup'ta
mücadele edecek olan
Zonguldakspor'un
Kýzýlcahamam'da yaptýðý kamp çalýþmalarý devam ediyor. Kýzýlcahamam
kampýnda hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk
veren Zonguldakspor dün üçüncü lig
ikinci grup ekiplerinden Sivas 4 Eylül
Belediyespor ile karþýlaþtý.Teknik
Direktör Cahit Terzi, sahaya; Ömer,
Burak, Mehmet Çiloðlan, Rýdvan,
Serkan, Berkan, Ahmet Tuna, Hüseyin
Yýlmaz, Onur, Emrah, Suat 11'i ile çýktý
Maça hýzlý baþlayan kýrmýzýlacivertliler 22. dakikada Emrah Ergül'ün
attýðý golle 1-0 öne geçti. Teknik
Direktör Terzi, maç sýrasýnda sýk sýk
oyuncu deðiþtirerek tüm futbolcularýna
görme imkaný buldu. Ýkinci yarýda da
üstün oynayan Zonguldakspor, 73'te
oyuna sonradan giren Okan Eken'in
attýðý golle 2-0 öne geçti. Kalan
dakikalarda baþka gol olmayýnca çekiþmeli ve zevkli gelen maçý
Zonguldakspor 2-0 kazanarak yeni
sezon öncesi ümit verdi.Müsabakayý
deðerlendiren Cahit Terzi, " Dördüncü
hazýrlýk maçýmýzý yapmýþ bulunmaktýnýz. Bu 4 maçta beraberlik 2 galibiyet
aldýk Oyuncularýmýz güzel bir performans sergilediler. Sonuç önemli deðil.
Gördüðümüz eksikleri lif baþlayana
kadar gidereceðiz" þeklinde
konuþtu.SPOR SERVÝSÝ
Çorumlu gençlerin
Adýyaman ve Karabük turu
Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan
baþlatýlan ve yerelde Çorum Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðüne baðlý
Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan
yürütülen
"Þehirler ve Kültürler Projesi" kapsamýnda Çorum'dan Adýyaman'a 14-24 yaþ kýz
kafilesi 16-19 Aðustos 2014 tarihinde,
Karabük'e ise 14-24 yaþ erkek kafilesi 20-23
Aðustos 2014 tarihi itibari ile hareket ettiler.
Adýyaman gezisi kapsamýnda gençler,
Nemrut Daðý, Karakuþ Timülüsü, Cendere
Köprüsü, Üzeyir Peygamber Makamý, Sahabe
Safvan Bin Muattal Makamý, Perre Antik
Kenti, Ulu Cami, Oturakçý Pazarý, Müze gezilerinin yaný sýra, Harfane Gecesine katýldýlar.
Karabük'e giden gençler ise, Yenice Þeker
Kanyonu, Yörük Köyü, Safranpark avm,
Bulak Mencilis Maðarasý, Ýnce Kaya Su
Kemeri, Cam Teras Seyir Tepesi, Safranbolu
Ýlçe Gezisi, Cinci Hamamý, Köprülü Mehmet
Paþa Camii, Güneþ Saati, Yemeniciler
Arastasý, Sadrazam Ýzzet Paþa Camii'ni
gezdiler.
Geziler de gençler Yüksek Öðrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu yurtlarýnda konaklarken,
etkinliklerin tüm masraflarý Bakanlýk tarafýndan karþýlandý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
SPOR
11
Baþpehlivan
Recep Kara oldu Uslu'ya plaket
Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl
geleneksel olarak düzenlenen Yaðlý Güreþ
Müsabakalarýnda Baþpehlivan Recep
Kara oldu.
Ulukavak Nazmi Avluca Spor Teisilerin'nde
gerçekleþtirilen güreþler sonunda finalde
Serhat Gökmen'ni kýsa sürede yenen Recep
Kara, baþpehlivanlýða ulaþtý. Final müsabakasýnda Recep Kara'ya yenilen Serhat
Gökmen ise ikinci oldu.
Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl
geleneksel olarak düzenlenen ' Çorum
Belediyesi Yaðlý Güreþleri' dün saat 10.00?da
baþladý.
Nazmi Avluca Futbol Sahasý ve Spor
Tesisleri'nde düzenlenen müsabakalara Çorum
AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Çorum Vali Yardýmcýsý Sait
Topoðlu, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý,
Ak Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý
Faruk Özkader Belediye Baþkan Yardýmcýlarý
Zeki Gül, Turhan Candan, Ahmet Yabacýoðlu,
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet
Sayan, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ,
Aþdagul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca,
Dünya, Avrupa ve Olimpiyat þampiyonu Türk
güreþçi Tevfik Kýþ, Dünya ve Avrupa
Þampiyonu Nazmi Avluca, Belediye meclis
üyeleri davetliler protokolde yerlerini alýrken il
ve ilçelerden gelen çok sayýda güreþseverde
güreþleri izledi.
takdim edildi
Baþpehlivan Recep Kara'nýn ödülünü
Çorum AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu ile Çorum Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü birlikte verirken ikinci olan
Serhat Gökmen'in ödülünü Çorum AK Parti
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu
verdi.
2014 ÇORUM BELEDÝYESÝ YAÐLI GÜREÞ
MÜSABAKA SONUÇLARI
BAÞ: 1- Recep Kara, 2- Serhat Gökmen, 3Osman Aynur, 4-Onur Balcý
BAÞALTI: 1- Fatih Kanbur, 2- Emin Koçak,
3- Davut Cansev, 4- Þahali Kurt
BÜYÜK ORTA: 1- Ömer Faruk Kalender, 2Þakir Atak, 3- Sinan Türkmen, 4- Hüseyin
Kalaycý
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY: 1- Yalçýn
Sözen, 2- Ferit Keskin, 3- Öztürk Korkmaz 4Sadýk Kuzu
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY: 1- Armaðan
Furuncu, 2- Þevki Okþanoðlu, 3- Recep
Gençalioðlu, 4- Hüseyin Özdemir
DESTE BÜYÜK BOY: 1- Ýbrahim Çamyar,
2- Kürþat Kurt, 3- Burak Ünal, 4- Muhammet
Top
DESTE ORTA BOY: 1- Burhan Karagöz, 2Tunahan Alver, 3- Adnan Kale, 4- Mustafa Top
DESTE KÜÇÜK BOY: 1- Alparslan
Tekmen, 2- Abdulsamet Çalýþkan, 3- Volkan
Çelebi, 4- Mehmet Can Kaya
AYAK: 1- Sefa Öztürk, 2- Kerem Yýldýrým,
3- Doðan Özkaya, 4- Ýzmethan Yýrlar
TOZKOPARAN: 1- Fatih Erdoðan, 2Mustafa Tayyip Küçük, 3- Ahmet Çýnar, 4Yusuf Bulut
TEÞVÝK 2: 1- Hamza Yýldýz, 2- Berkan
Çalýþkan, 3- Onur Akkaya, 4- Engin Çetin,
TEÞVÝK 1: 1- Sertaç Üngör, 2- Mustafa
Emirhan Damatoðlu, 3- Kürþat Göl, 4Mehmet Fýrat
MÝNÝKLER 2: 1- Serhat Çavuþoðlu, 2- Eran
Kalkan, 3- Recep Beykara, 4- Ömer Faruk Kýrat
MÝNÝKLER 1: 1- Harun Kýlýç, 2- Furkan
Damatoðlu, 3- Taner Garip, 4- Halil Erbaþ
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel
Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþleri'ne katkýlarda bulunanlar
plakette ödüllendirildi.
Türkiye Güreþ Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu ve Vali Sabri Baþköy adýna Vali Yardýmcýsý Sait
Topoðlu'na verdikleri katkýlardan dolayý plaket takdim etti.
KÜLCÜ'YE DE PLAKET
Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu Çorumlu Güreþçi
Tevfik Kýþ'ta Türk Güreþ Vakfý adýna Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'ye güreþe verdiði desteklerinden dolayý plaket takdim etti.
Plaket töreninde Türk Güreþ vakfý adýna Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül ve Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ve güreþ
antrenörü Ruþen Çetin'e de plaket verildi.Adnan YALÇIN
Burak Yýlmaz Kýzýlcabölükspor'da
Ulukavakspor, deplasmanda
Yenicespor ile lige baþlayacak
2014-2015 sezonu Bölgesel Amatör
Lig (BAL) Fikstürü Ýstanbul'da Orhan
Saka Amatörler Evi'nde çekildi. Kura
çekimine TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve
Anatör Ýþler Kurulu Baþkaný Ali Düþmez,
Genel Sekreter Yardýmcýsý Adnan Ersan,
Amatör Ýþler Kurulu üyeleri ile BAL'da
mücadele edecek kulüplerin temsilcileri
katýldý.BAL müsabakalarý; 12 takýmlý 1, 13
takýmlý 3 ve 14 takýmlý 7 grupta olmak üzere
toplam 11 grupta 149 takýmýn
katýlýmýyla oynanacak. Grup birincisi olan takýmlar Spor Toto 3.
Lig'e çýkmaya hak kazanacak. 1.
Grup'ta müsabakalar 20-21 Eylül,
diðer tüm gruplarda ise 13-14
Eylül 2014 tarihlerinde baþlayacak.
2014-2015 sezonunda ilimizi
Bölgesel Amatör Ligde 5. Grup'ta
temsil edecek olan Ulukavakspor
ligin ilk haftasýnda deplasmanda
Kaptan D.Ç. Soðuksu Yenicesporla
karþýlaþacak. Ulukavakspor evinde
ilk maçýný Sinopsporla oynayacak.
Ulukavakspor'un ilk devre fikstürü þu
þekilde oldu: Kaptan D.Ç Soðuksu
Yenicespor(D), Sinopspor(Ý), GüzelOrdu
Spor(D), Bartýnspor(Ý), 1930 Bafraspor(D),
Ladik Beldespor(Ý), Fatsaspor(D), Yeni
Amasyaspor(Ý),
Turhalspor(D),
Kastamonuspor 1966(D), Ünyespor(Ý),
Termespor(D), Çarþambaspor(Ý)
Adnan YALÇIN
Transfer taaruzuna tam gaz devam eden
Kýzýlcabölükspor Önder Sezar Mangu'nun
ardýndan bir transfer daha gerçekleþtirdi.
Tekden Denizlispor altyapýsýndan 19 yaþýndaki orta
saha oyuncusu Burak Yýlmaz' ý 1 yýllýðýna kiraladý.
1995 Yenipazar doðumlu Genç oyuncu geçen sezon
Denizlispor' la A2 liginde baþarýlý bir performans
göstermiþ ve 1 maçta PTT 1.Lig'de Denizlispor formasý giymiþtir. Toplamda 25 maça çýkan Burak 7
gol kaydetti. Kýzýlcabölükspor'a geldiði için mutlu
olduðunu söyleyen Burak Yýlmaz çok çalýþarak formayý kapmak istediðini ve bu sezon kendisini
kanýtlamak istediðini söyledi.
Batman evinde yenildi 1-3
Batman Petrolspor'lu futbolcular, ilk kez taraftarýn
önüne çýktý. Petrol, oynadýðý futbolla eksikliklerini gördü.
Batman Petrolspor, evinde ilk hazýrlýk maçý Diyarbakýr
Büyükþehir Belediyespor'la yaptý. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin
golünü Emin kaydederken, konuk ekibin gollerini
Þehmus, Mesut ve Yusuf'tan geldi.
Ýki farklý kadroyla sahaya çýkan
Petrolspor, savunmada sýkýntý yaþadý.
Kýrmýzý-Beyazlý
ekibin
Teknik
Direktörü Mehmet Þahan hata yapan
futbolcularýný uyardý. Frikik vuruþuyla topu aðlara gönderen Petrol'lü
Emin Yalýn, Batmanlý futbolseverlerden alkýþ aldý.
SAVUNMADA SIKINTI
Ýki kamp görerek evine dönen
Batman Petrolspor, evindeki ilk
hazýrlýk maçýný Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'la 16
Mayýs stadýnda yaptý. Batmanlý futbolseverlerin ilgi gösterdiði karþýlaþmada, Kýrmýzý-Beyazlý ekibin teknik
heyeti ve bazý futbolcular, ilk kez evlerinde maça çýkmanýn heyecanýný yaþadý. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin golünü
Emin kaydederken, konuk ekibin golleri ise Þehmus,
Mesut ve Yusuf'tan geldi. Karþýlaþma Diyarbakýr
Büyükþehir Belediyespor'un 3-1'lik üstünlüðüyle sona
erdi.
ÞAHAN YERÝNDE DURMADI
Batman Petrolspor Teknik Direktörü Mehmet Þahan,
Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda futbolcularýnýn performanslarýný bir kez
daha görme imkaný buldu. Þahan,
hata yapan futbolcularýný sýk sýk
uyardý. Þahan, yedek kulübesindeki
futbolculara da hatalarý anlattý.
Savunmada top çýkarmakta güçlük
çeken ekibini uyaran Þahan'a,
yedek kulübesindeki yardýmcýlarý da
eþlik etti.
FRÝKÝKLER O'NA EMANET!
Batman Petrolspor'da duran
toplarý kullanacak isim belli oldu. Diyarbakýr Büyükþehir
Belediyespor maçýnda ceza sahasý önünde frikik
vuruþuyla meþin yuvarlaðý aðlarla buluþturan Petrollü
Emin Yalýn, Batmanlý futbolseverlerden alkýþ aldý. Teknik
Direktör Mehmet Þahan, Tokatspor'da birlikte görev
aldýðý Emin'e, özel görev vermiþti.
Batman'da bir transfer daha
Batman Petrolspor'un alt yapýsýnda yetiþen ve Sarýyer,
Sandýklýspor, Siirtspor, Ünyespor ile Elazýð Belediyespor'un
formasýný giyen Muhammed Akif Sevinç, Petrolspor'la anlaþtý. Kýrmýzý-Beyazlý ekiple anlaþmaktan dolayý mutlu olduðunu
belirten golcü Sevinç; "Petrolspor'un altyapýsýnda yetiþtim. Farklý
illerde de top koþturdum. Þimdi artýk Batman Petrolspor'un formasýný baþarýyla terletmenin çabasý içinde olacaðým. Petrolspor'da
bir gün oynamayý hedefliyordum. Güzide kulübümüze transfer olmanýn heyecanýný yaþýyorum. Batman taraftarýna bu sezon þampiyonluðu armaðan etmek istiyoruz" diye konuþtu.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
Vedat, Çankýrýspor yolunda
Çorum Belediyespor ile
yollarýný ayýran
Vedat Aþkan Çankýrýspor ile prensipte
anlaþma saðladý.
Tecrübeli futbolcunun yarýn Çankýrý'ya
giderek kulüp yetkilileri ile masaya oturacaðý ve kesin anlaþmaya varýlmasý
halinde imza atacaðý
öðrenildi. Vedat Aþkan bu sezon 3.ligde
uygulanan yaþ sýnýrýna takýlmasý nedeniyle Belediyespor ile
yollarýný ayýrmak zorunda kalmýþtý.Adnan YALÇIN
Bu sezon ilk kez seyircisi önüne çýkan Belediyespor
Tokatspor karþýlaþmasýnda lig için umut vermedi
KENDÝNÝZE GELÝN TOKADI 1-2
Yeni sezonda þampiyonluk mücadelesi verecek
olan Çorum Belediyespor dün sezon açýlýþýnda Spor
Toto 2. Lig ekiplerinden Tokatspor ile karþýlaþtý.
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanan karþýlaþmayý konuk ekip Tokatspor ikinci yarýda bulduðu gollerle 1-2 kazandý.
Yaklaþýk 500 taraftarýn izlediði karþýlaþmanýn ilk
yarýsýnda Çorum Belediyespor konuk takýma oranla topa
daha fazla sahip olurken 32. Dakikada sað kanattan
geliþen atakta Furkan'ýn ortasýna Ender ön direkte kafayý
vurdu 1-0. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda Korhan'ýn kafa
vuruþu direkten döndü. ilk yarý 1-0 Çorum
Belediyespor'un üstünlüðü ile tamamlandý.
Ýkinci yarýda 8 oyuncu deðiþikliði yapan kýrmýzý
siyahlýlar bu yarýda adeta rakibine teslim oldu.
Belediyespor'a göre fazla oyuncu deðiþikliðine gitmeyen
Tokatspor ikinci yarýya baskýlý bir oyunla baþladý.
Tokatspor baskýlý oyununun karþýlýðýný 50. Dakikada
Soner'in kafa golüyle önce eþitliði saðladý. 1-1. Bu golden
sonra oyunda iyice üstünlüðünü hissettiren Tokatspor bu
kez 64. Dakikada Ümitcan ile 1-2 öne geçti.
Karþýlaþmanýn geri kalan dakikalarýnda farký artýracak
pozisyonlar yakalayan Tokatspor forvetlerinin beceriksizliðinden farký artýramazken Belediyespor ise geriye
düþmesine raðmen rakip kaleye gitmekte zorlanmasý ve
savunmada çok aðýr çýkmasý futbolcularýn aðýr antrenmanlardan çýkmasýna baðlandý.
Kýrmýzý siyahlýlar gelecek hafta 3. Lig ekiplerinden
Kayseri þekerspor ile son hazýrlýk maçýný oynayacak.
BELEDÝYESPOR: 1
TOKATSPOR: 2
STAT: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu
BELEDÝYESPOR:
Fatih(Utku),
Osman,
Emre(Murathan), Ýmam, Akýn, Okan(Oðuzhan),
Furkan(Bilal), Buðra(Ali), Kývanç(Emre Kýlýnç)(Tolga),
Turgay, Ender(Burak)
TOKATSPOR: Mehmet, Berk(Haluk), Aytürk, Soner,
Emrah(Furkan), Evren, Suat, Korhan(Abdullah), Ümitcan, Recep, Mutlu
GOLLER: 32. Dk Ender(Belediyespor), 50. Dk Soner,
64. Dk Ümitcan(Tokatspor)
Adnan Yalçýn
Berat'ta umut doðdu ancak…
Çorum Belediyespor'un yolunu dört gözle beklediði Berat
Tosun, Türkiye Spor Yazarlarý
Derneði (TSYD) Ankara Þubesi 48.
Futbol Turnuvasý'nda Gaziantepspor'a karþý 81. Dakikada oyuna alýnýrken final karþýlaþmasýnda ise forma
giyemedi.
Kýrmýzý siyahlýlarýn Gençlerbirliði'nden kiralamak istediði Berat Tosun Gazinantepspor'a karþý 81. Dakikada oyuna girdi. Normal süresi 0-0
biten maçta, penaltý atýþlarýna geçilirken Gençlerbirliði adýna penaltý atýþlarýnda gol kaydeden Berat Tosun takýmýnýn finale yükselmesini saðladý.
BERAT FÝNAL MAÇINDA OYNAMADI
Berat Tosun, takýmýnýn penaltý
atýþlarý sonucunda kazandýðý Gaziantepspor maçýnýn ardýndan Torku
Konyasporla oynanan final karþýlaþ-
masýnda ise forma þansý bulamadý.
Torku Konyaspor'un 4-1 kazandýðý
karþýlaþmada Gençlerbirliði teknik
heyeti Berat Tosun'a þans vermedi.
Çorum Belediyespor yönetimi
genç futbolcunun
Gençlerbirliði teknik heyeti raporu
doðrultusunda kiralanmasýna izin
verildiði taktirde
genç futbolcu ile
kiralama görüþmesi yapacak. Berat Tosun'un final
maçýnda oyuna
alýnmamasý
Gençlerbirliði teknik heyeti tarafýndan futbolcunun
kadroda düþünülmediði yönünde algýlanýrken futbolcunun kiralanmasý
Ýlk kutlama eski
baþkandan
TÜFAD Olaðan Genel
Kurul'u
geçtiðimiz
Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi
Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen Olaðan Genel Kurul'da
beklendiði gibi Remzi Karahan
baþkanlýða seçilirken genel kurul
sonrasýnda
yeni
baþkan
Karahan'ý ilk kutlayan eski
baþkan Nihat Armutçu oldu.
Adnan YALÇIN
yolunda da Belediyespor yönetimine
bir umut doðmuþ oldu.
UMUT VAR ANCAK…
Çorum Belediyespor transfer komitesinin ve teknik heyetinin yaþý genç olmasýndan dolayý ýsrarla istediði Berat Tosun'u
kadrosuna katmak için
birkaç takýmýn daha
devreye girdiði iddia
edilirken iddia transfer
komitensin
moralini
bozdu.Ýddiaya göre Berat Tosun için BB Erzurumspor'unda devreye
girdiði ve futbolcuya 200
bin lira teklif ettiði öne
sürüldü. Erzurum ekibinin bu teklifi Belediyespor transfer
komitesinin canýný sýktýðý ifade edildi.Adnan YALÇIN
TÜFAD'da Remzi
Karahan dönemi
Türkiye Futbol Antrenörleri
Derneði(TÜFAD) Çorum
Þubesi'nin Olaðan Genel Kurulu
Cumartesi günü Turgut Özal Ýþ Merkezi
Konferans Salonu'nda yapýldý.
Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans
Salonu'nda yapýlan
toplantýya TÜFAD
Derneði üyelerinin
yaný sýra Kýrýkkale
TÜFAD Baþkaný Ýlyas
Sönmez'de misafir
olarak katýldý.
Üyelerinin tamamýnýn
katýlmadýðý ancak
çoðunluðun saðlandýðý toplantý saat
14.00'te baþladý.
Mevcut baþkan
Nihat Armutçu'nun
görevi býrakacaðýný
açýklamasý üzerine yeni baþkanýn
seçimine sahne olan Olaðan Genel
Kurulda, mevcut TÜFAD yönetimi
tarafýndan desteklenen
Remzi Karahan beklendiði gibi TÜFAD
Çorum Þubesi'nin yeni
baþkaný oldu. Eski
baþkan Nihat Armutçu
yeni yönetimde de yer
aldý.
Hüseyin Ulusoy,
Kemal Topgül ve
Alparslan Höþgör'den
oluþan divan heyetinin
baþlattýðý olaðan genel
kurul bilanço ve
bütçenin okunmasýyla
baþladý.
Bilanço ve bütçenin
ibrasýnýn ardýndan kürsüye gelen eski
baþkan Nihat Armutçu yaptýðý kýsa
konuþmasýnda görev süreçlerinde yönetim olarak ellerinden gelenin en iyisini
yaptýklarýna inandýðýný söyledi. Armutçu,
yeni baþkan ve yönetim kurulu olarakta
çok baþarýlý iþler yapacaklarýna inandýðýný
belirtti. Armutçu, konuþmasýný Remzi
Karahan'a baþarýlar dileyerek tamamladý.
KARAHAN: ÝSTÝÞAREYE ÖNEM
VEREN ANLAYIÞTA OLACAÐIZ
Eski baþkan Nihat Armutçu'nun
konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen
TÜFAD Çorum Þubesi yeni baþkaný
Remzi Karahan konuþmasýna eski
baþkan Armutçu ve eski
yönetimine teþekkür
ederek baþladý.
Karahan " Eski
baþkan Nihat Armutçu
ve yönetimine teþekkür
ediyorum. TÜFAD olarak
çok iyi iþler yaptýlar.
Ýnþallah bizde bu çýtayý
daha iyi yükseðe taþýyacaðýz. TÜFAD kimsenin
tekelinde deðildir.
TÜFAD herkesin
derneðidir. Biz birlik ve
beraberliði saðlamak
düþüncesindeyiz. Dernek olarak
amacýmýz tüm antrenörlerimize faydalý
olabilmektir. Yönetim olarak istiþareye
önem veren bir
anlayýþ içinde olacaðýz. Ýnþaallah bu
görevi elimizin
yüzümüzün akýyla
yürüteceðiz ve
tamamlayacaðýz."
Olaðan Genel
Kurulu Divan heyeti
Baþkaný Hüseyin
Ulusoy'un oturumu
kapatmasýyla sona
erdi.
ÝÞTE TÜFAD'IN
YENÝ YÖNETÝMÝ
Remzi Karahan'ýn
baþkanlýðýnda oluþan
TÜFAD'ýn yeni yönetimi þu isimlerden
oluþtu: Remzi Karahan, Þaban Ateþ,
Hayrettin Karaca, Selahattin Karaca,
Nihat Armutçu, Arif Ceylan, Yasin
Aksoy, Hamit Iþýk, Alper Kürþat Bulut,
Hüseyin Ulusoy, Barýþ Kýlýç, Zafer
Kýroðlu, Yetkin Özbey, Orhan Topal,
Hüseyin Eðer.
Adnan YALÇIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN