Zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego
ciepła i radości Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Gminy Jakubów
życzą
Wójt Gminy Jakubów, Pracownicy
oraz Rada Gminy Jakubów
KWARTALNIK
URZĘDU GMINY
Kwiecień 2012
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Jakubów” dofinansowane jest
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, www.wfosigw.pl
W NUMERZE:
REKRUTACJA DO OŚRODKÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRACE RADY GMINY JAKUBÓW
PROJEKT "INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE
JAKUBÓW"
WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH
INWESTYCJE PLANOWANE
WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI GMINNE
Szanowni rodzice,
rozpoczęliśmy już rekrutację do Ośrodków Przedszkolnych w Szkołach
Podstawowych na terenie gminy Jakubów tj. w Mistowie, Wiśniewie, Jakubowie,
Jędrzejowie Nowym. Serdecznie zapraszamy dzieci z rocznika 2008 i 2009.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ww. Ośrodki spełniły Państwa oczekiwania.
Każdy Ośrodek wyposażony jest w atestowane meble, przybory przedszkolne
i materiały. W każdym Ośrodku Przedszkolnym zapewniamy opiekę nauczycieli
wychowania przedszkolnego. Nauczyciele pracują wg programu Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Organizują wszelkiego rodzaju wystąpienia np. pasowanie
na przedszkolaka, jasełka, dzień babci i dziadka, bal karnawałowy, dzień mamy
i taty czy zakończenie roku przedszkolnego. W przedszkolu odbywają się
zajęcia dodatkowe jak: język angielski, rytmika czy taniec. Organizujemy
wycieczki piesze jak i autokarowe.
Cena za opiekę do godz. 13.00 – 250 zł plus wyżywienie
Cena za opiekę do godz. 17.00 – 350 zł plus wyżywienie
Obiad w szkole to koszt ok. 3 zł za jeden dzień oraz ok. 1 zł za podwieczorek.
O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa do końca
marca 2012 r. Kartę zgłoszeniową należy złożyć w Ośrodku Przedszkolnym,
którym Państwo jesteście zainteresowani.
Serdecznie zapraszamy!
Wójt Gminy Jakubów
Hanna Wocial
Osoba prowadząca Ośrodki Przedszkolne
Małgorzata Aniszewska-Wolińska
Godziny otwarcia Ośrodków Przedszkolnych:
•
Mistów
7:30 – 13:00 z możliwością przedłużenia godzin pobytu
•
Wiśniew
8:00 – 13:00
•
Jakubów
7:00 – 17:00 z możliwością przedłużenia godzin pobytu
•
Jędrzejów Nowy
7:00 – 17:00
Prace Rady Gminy Jakubów
W ostatnim czasie Rada Gminy spotkała się na trzech sesjach, w dniach
29 grudnia, 30 stycznia i 26 marca, które dotyczyły następujących spraw:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015,
uchwalenia budżetu gminy Jakubów na 2012 rok,,
planu odnowy miejscowości Turek,
zmiany uchwały Nr XXI/101/04 Rady Gminy Jakubów z dnia
26 maja 2004 roku o przyjęciu do realizacji „Koncepcji projektowej
techniczno-technologicznej sanitacji gminy Jakubów”,
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie zadania pn. „Remont chodnika dla pieszych, przebudowa
zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji
w miejscowości Anielinek”,
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie zadania pn. „Remont chodnika dla pieszych, przebudowa
zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji
w miejscowości Mistów, Leontyna”,
przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy
Jakubów,
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok,
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jakubów na lata
2012-2015,
zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla zadania pn. „Budowa napowietrznej linii 400kV Miłosna
– Siedlce Ujrzanów” w miejscowościach: Ludwinów, Tymoteuszew, Łaziska,
Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie w gminie Jakubów”,
zmiany uchwały Nr XIV/82/08 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 stycznia
2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Ludwinów, Tymoteuszew, Wola Polska dla
zadania pn. „Budowa napowietrznej linii 400kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów”
w miejscowościach Ludwinów i Tymoteuszew w gminie Jakubów”,
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz solecki na 2013 rok,
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na "Przebudowę drogi
nr 2227 Mińsk Mazowiecki-Niedziałka-Jakubów IV etap",
przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad
bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w 2012 roku",
wygaśnięcia mandatu radnego.
2. Odczytanie opinii RIO o możliwości spłaty pożyczek planowanych
do zaciągnięcia w roku 2012 przez Gminę Jakubów w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie na realizację zadań pn. „Remont chodnika dla
pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont istniejących
zjazdów do posesji w miejscowości Anielinek gmina Jakubów" oraz „Remont
chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont
istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Mistów, Leontyna gmina
Jakubów".
3. Zajęcia stanowiska w sprawie budowy Komisariatu Policji w Stanisławowie.
4. Informacja firmy Green Power Development dot. budowy elektrowni
wiatrowych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
ROZPOCZYNAMY PROJEKT "INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA
UCZNIÓW KLAS I - III W GMINIE JAKUBÓW"
Z nowym 2012 rokiem rozpoczyna się w Gminie Jakubów realizacja projektu
„Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Jakubów" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych".
Realizatorem projektu jest Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół w Jakubowie. Projekt obejmuje 4 szkoły podstawowe, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Jakubów, tj. Publiczną Szkołę Podstawową
im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym, Publiczną Szkołę Podstawową im.
7 PUL w Wiśniewie, Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II oraz
Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Jakubowie,
i będzie realizowany do końca 2012 roku.
Głównym celem projektu jest wyeliminowanie stwierdzonych barier u uczniów, rozszerzenie umiejętności u szczególnie uzdolnionych oraz wyeliminowanie wad wymowy u dzieci w wyniku dalszego procesu edukacji
poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III, w oparciu
o analizę potrzeb uczniów przeprowadzona przez zespół nauczycieli.
W ramach projektu będą prowadzone bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów klas I - III:
•
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
•
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce,
•
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
•
zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wadami postawy,
•
zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie przedmiotów
matematyczno przyrodniczych i plastycznych.
Na potrzeby efektywnego prowadzenia zajęć w ramach projektu szkoły
zostaną doposażone w nowoczesne pomoce naukowe.
DROGI MIESZKAŃCU GMINY JAKUBÓW!
SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI
SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!
Dowody osobiste, które zostały wydane w roku 2002 tracą ważność
w tym roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane w 2007
roku osobom niepełnoletnim.
Dowody osobiste są wydawane osobom pełnoletnim na okres 10 lat. Natomiast
osobom, które nie ukończyły 18 roku życia na okres 5 lat. Ważność dowodu
osobistego można sprawdzić samemu. Data do kiedy dokument
pozostaje ważny jest umieszczona w prawym dolnym rogu dowodu
osobistego, pod informacją o serii i numerze.
Wniosek o wymianę dowodu osobistego należy złożyć w swoim
urzędzie 30 dni przed upływem terminu jego ważności.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć następujące
dokumenty:
• odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie zawarły
małżeństwa;
• odpis skrócony aktu małżeństwa;
• dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,
przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z
widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
W przypadku składania wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie
załącza się odpisu aktu stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie
osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te
odpisy.
Dowód osobisty wydany osobie, która w dniu składania wniosku będzie miała
ukończone 65 lat jest ważny na czas nieoznaczony.
OBECNIE DOWODY OSOBISTE WYDAWANE SĄ NIEODPŁATNIE.
Nieważny dowód osobisty nie potwierdza naszej tożsamości
i obywatelstwa.
Nie załatwimy żadnych spraw w urzędzie czy na poczcie, nie będziemy
mogli przekroczyć granic państw członkowskich Unii Europejskiej,
możemy mieć również problem z uzyskaniem kredytu czy zakupami
ratalnymi.
Inwestycje planowane
KANALIZACJA:
•
•
•
•
rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym,
projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Leontynie,
projekt sieci kanalizacyjnej Mistów-Leontyna (5 km),
realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
CHODNIKI:
•
•
budowa chodnika w miejscowości Jakubów, Anielinek, Mistów z dotacją
z Urzędu Marszałkowskiego,
budowa chodnika (350 m) w miejscowości Jędrzejów Nowy.
WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI GMINNE
13 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów gospodynie wiejskie
z terenu gminy przystąpiły do „Olimpiady wiedzy o przedsiębiorczości,
wiejskim gospodarstwie domowym i ekologii”. Spotkanie zorganizowały
P. Janina Laskowska, P. Małgorzata Chrzanowska-Siwak oraz P. Anna
Matyszczak z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
oddział Siedlce. Zadaniem uczestniczek było rozwiązanie niełatwego testu.
Zwyciężczynią została P. Lucyna Kunka z Jakubowa. Kolejne miejsca zajęły
P. Henryka Nowak z Moczydeł oraz P. Wanda Dąbroś z Ludwinowa.
Dyplomy wraz nagrodami głównymi wręczyła i ufundowała
P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów.
20 lutego w Urzędzie Gminy Jakubów jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
obchodziły następujące Pary:
•
Państwo Lidia i Józef Ruśplo z Wiśniewa
•
Państwo Sabina i Stanisław Odrobińscy z Turku
•
Państwo Hanna i Józef Wiśniewscy z Łazisk
•
Państwo Bożena i Zdzisław Królak z Ludwinowa
•
Państwo Helena i Lucjan Gryz z Kamionki
•
Państwo Henryka i Roman Gąsiorowscy z Nartu
•
Państwo Halina i Grzegorz Sadoch z Anielinka
•
Państwo Janina i Zdzisław Sobotka z Rządzy
4 marca w hali sportowej Zespołu Szkół w Jakubowie odbył się - zorganizowany przez Panią
Wójt – Hannę Wocial – I turniej tenisa stołowego dla mieszkańców gminy o puchar
Wójta Gminy Jakubów. Turniej cieszył się dużym
zainteresowaniem i zgromadził na hali około 80
uczniów szkół z terenu gminy oraz 20 dorosłych,
w tym 4 kobiety. Organizatorzy zapewnili ciepłe
napoje oraz słodki poczęstunek dla uczestników. Zwycięzcami turnieju
i szczęśliwymi posiadaczami pucharu zostali wg kategorii wiekowych:
•
Gr. 1 – dziewczęta klasy IV i młodsze – Ola Królak
•
Gr. 2 – chłopcy - klasy IV i młodsze – Rafał Wieczorek
•
Gr. 3 – dziewczęta – klasy V-VI – Dominika Kopczyńska
•
Gr. 4 – chłopcy – klasy V-VI – Rafał Kunka
•
Gr. 5 - dziewczęta – gimnazjum – Patrycja Gryz
•
Gr. 6 - chłopcy – gimnazjum – Mateusz Ornowski
•
Gr. 7 – dorośli – mężczyźni – Zbigniew Gryz
•
Gr. 8 – dorośli - kobiety – Katarzyna Wójcik
10 marca w gospodarstwie agroturystycznym „Dłubakówka” w Wiśniewie odbył się
Gminny Dzień Kobiet. Na tę szczególną okazję swego lokalu użyczyli Państwo
Zofia i Stanisław Dłubakowie. W spotkaniu wzięli udział P. Hanna Wocial – Wójt
Gminy Jakubów, P. Krzysztof Domański – Przewodniczący RG Jakubów,
P. Stanisława Gujska – poetka z Jędrzejowa Nowego, panie z Koła Emerytów
i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich i inne pełniące rolę publiczną i niepubliczną.
Spotkanie urozmaiciła pogadanka dermatologa dr Nadziei Ostrowskiej oraz występ
artystyczny dzieci ze Sz.P. w Wiśniewie.
18 marca na hali sportowej Zespołu Szkół w Jakubowie odbył się II turniej piłki
siatkowej dla drużyn ochotniczych straży pożarnych o puchar Wójta Gminy
Jakubów. W turnieju wzięły udział drużyny OSP:
Jakubów,
Mistów,
Wiśniew,
Łaziska,
Moczydła,
Ludwinów. Turniej rozgrywany był systemem grupowym
po 3 drużyny w każdej grupie, a zwycięscy z danych
grup toczyli mecz o I miejsce w turnieju. Zwycięzcami
turnieju i szczęśliwymi posiadaczami pucharu została
drużyna OSP Jakubów. Organizatorzy zapewnili ciepły
posiłek oraz słodki poczęstunek dla uczestników
turnieju.
Zwycięska drużyna OSP Jakubów: Cudny Tomasz, Cudny Marcin, Cudny Patryk,
Grajda Rafał, Kościesza Mateusz, Gruba Łukasz, Sobotka Artur, Czyżewski Łukasz,
Rosołek Paweł
19 marca Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie zorganizowała eliminacje
gminne konkursu recytatorskiego dla dzieci „Warszawska Syrenka”.
Przedstawiamy laureatów: Bartnicka Weronika, Kunka Bartosz, Kaszewska
Klaudia, Wójcicka Weronika, Kosieradzka Karolina, Wocial Natalia.
29 marca w Bibliotece odbędą sie warsztaty literackie z poetką P. Stanisławą
Gujską. Na warsztaty należy przygotować utwór wierszem o tematyce: „Ulubiona
postać literacka”.
Informacja
2 kwietnia 2012 r. (poniedziałek)
Urząd Gminy Jakubów będzie czynny do godz. 1530
Informator Teleadresowy
Numer kierunkowy: 25
Kod pocztowy: 05-306 Jakubów
Urząd Gminy Jakubów
Jakubów 55
Czynny w godzinach:
Poniedziałek
730 - 1700
Wtorek – Piątek 730 - 1530
strona internetowa: www.jakubow.pl
•
Sekretariat
tel./fax 757-91-90
[email protected]
•
Wójt
Hanna Wocial
tel. 757-91-90, 502-668-840
[email protected]
•
Skarbnik
Jolanta Wąsowska
tel. 757-91-63
[email protected]
•
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
tel./fax 757-91-64
[email protected]
•
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Domański
dyżur w Urzędzie Gminy:
czwartki w godz. 900 - 1200
tel. 757-91-90, 669-130-103
Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół
tel. 757-91-61
[email protected]
Gminne Centrum Informacji
Jakubów 55, tel. 759-97-18
Czynne w godzinach:
Poniedziałek - Piątek 1000 – 1800
Sobota 900 – 1300
[email protected]
Gminna Biblioteka Publiczna
Jakubów 55, tel. 757-93-28
Czynna w godzinach:
Poniedziałek - Piątek 1000 – 1800
Sobota 900 – 1300
[email protected]
Filia w Wiśniewie
Wiśniew 45, tel. 757-92-14
Czynna w godzinach:
Poniedziałek - Piątek 1000 – 1500
[email protected]
Komisariat Policji
Dobre, ul. Kościuszki 2
tel. 757-11-77
Kwartalnik dostępny jest również na stronie internetowej
Urzędu Gminy Jakubów www.jakubow.pl
Download

KWARTALNIK URZĘDU GMINY Zdrowych, spokojnych