Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
RUŽOMBEROK
Opakovanie z 1. Ročníka ZUŠ
-Tóny, Noty
-Notová osnova
-Husľový a basový kľúč
-Stupnica, Oktávy – (KONTRAOKTÁVA)1,VEĽKÁ, malá, jednočiarková, dvojčiarková,trojčiarková...
-Posuvky- krížiky, béčka, odrážky
-Tempo, tempové značky- largo, grave, andante, moderato, allegretto, allegro, vivo, presto
-Dynamika, dynamické značky- crescendo, decrescendo, pp, p, mp, mf, f, ff
-Opakovacie znamienko
-Bodka za notou
-Legato, Staccato
Opakovanie z 2. Ročníka ZUŠ
-Violový kľúč
-Predznamenanie, Dvojité posuvky
-Takt, Rytmus,
-Koruna
-Dve bodky za notou
-Melodické ozdoby- trilok, nátril, mordent, príraz, odraz, skupinka, obal
-Rozdelenie speváckych hlasov- mužské (tenor, barytón, bas), ženské (soprán, mezzosoprán, alt)
-Intervaly- vymenovať, rozdeliť
Opakovanie z 3. Ročníka ZUŠ
-Rozdelenie hudobných nástrojov do skupín
-Strunové- sláčikové, brnkacie, úderové
-Vzduchové- mechové, dychové(drevené, plechové)
-Bicie- vyladené, nevyladené
-Harfa, Hoboj, Xylofón, Tympany, Husle, Klavír
-Stupnice- Durové, molové
-s krížikmi, s béčkami
-Kvartový a kvintový kruh
-Intervaly- vymenovať, rozdeliť, určiť, vytvoriť
-Spevácky zbor, Orchester
-Komorná hudba- sláčikové kvarteto, sláčikové kvinteto, dychové kvinteto, klavírne kvinteto,
-Sonáta, sonatína, symfónia, kánon
-Gregoriánsky chorál
Opakovanie zo 4. Ročníka ZUŠ
Rozšírené intervaly+ zmenšené a zväčšené
Harmonická a melodická molová stupnica
Stredoveké stupnice – iónska, dórska, frýgická, lýdická, mixolýdická, aiolská
Zvláštne stupnice – chromatická, cigánska, pentatonická (čínska), arabská
Stupnice- praktické, teoretické. Kvintový a kvartový kruh.
Podobnosť stupníc- paralelné, rovnomenné, dominantné, subdominantné.
Folklór- folklórne oblasti na Slovensku, Spôsoby zachovávania ľudových tradícií.
Folklór, Folkloristika, Folklorizmus
Svetozár Stračina a iní významní folkloristi
Romantizmus- charakteristika
Česko- Smetana, Dvořák, Novák
Poľsko- Moniuszko, Chopin
Maďarsko (Uhorsko)- Erkel, Liszt
Rusko- P.I. Čajkovský
Rakúsko- Schubert
Slovensko- M. Mikuláš Moyzes, Mikuláš Schneider-Trnavský, Viliam Figuš- Bystrý, Ján Levoslav-Bella
Slovenská hudba 20. Storočia- A. Moyzes, J. Cikker, E. Suchoň
I.Zeljenka, I. Hrušovský, Z. Mikula, V. Patejdl
Vznik populárnej hudby- Jazz, Opereta
Opakovanie z 5. Ročníka ZUŠ
Vymenovať, zoradiť a charakterizovať hudobné slohy európskej hudby od antiky po 20. stor.
Bližšie opísať hudby slohov od renesancie po romantizmus.
Charakteristika hudby daného obdobia – zmeny v porovnaní s minulosťou
Typické hudobné formy – vymenovať a popísať
Predstavitelia v jednotlivých krajinách- druh skladieb, názvy najznámejších skladieb, životopisné údaje
Opakovanie zo 6. Ročníka ZUŠ
Upevnenie a prehĺbenie tém z minulých ročníkov
Download

Témy na opakovanie samoštúdium.