Muzeum szkole
Informator edukacyjny Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Muzeum – szkole
Informator edukacyjny Muzeum Mazowieckiego w Płocku
www.muzeumplock.art.pl
Spis treści
Słowo dyrektora muzeum
3
Stała oferta upowszechnieniowa
4
Rezerwacja informacje praktyczne cennik 6
Płock, Mazowsze, Polska, ekspozycja X wieków Płocka 8
Sztuka, Młoda Polska, art déco, ekspozycja secesji 18
Etnografia, etnologia 22
Zajęcia prowadzone w przedszkolu 23
Dla osób niepełnosprawnych 25
Muzeum Żydów Mazowieckich 26
2
Słowo dyrektora muzeum
Szanowni nauczyciele i wychowawcy
Oddajemy do Państwa rąk kolejny informator edukacyjny Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Muzeum – szkole, zachęcając do współpracy wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy z naszej
oferty jeszcze nie mieli okazji skorzystać. Mogą Państwo znaleźć w nim ponad pięćdziesiąt
tematów zajęć muzealnych – lekcji i warsztatów – z zakresu sztuki, kultury, muzealnictwa,
historii, archeologii i etnografii.
Dla dzieci z przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej przygotowaliśmy zabawy na
ekspozycji, które stanowią atrakcyjną propozycję wpisującą się w ideę nauki poprzez zabawę.
Uczniów starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjalistów i licealistów szczególnie
zachęcamy do obcowania z niezwykłymi eksponatami historycznymi i archeologicznymi
znajdującymi się na stałej wystawie X wieków Płocka, otwartej w 2010 roku. To znakomita
okazja, aby podczas lekcji i warsztatów poznać nie tylko dzieje miasta, ale utrwalić najważniejsze
wydarzenia z historii Polski. Kontakt z oryginalnymi zabytkami daje zupełnie inny rodzaj
percepcji aniżeli styczność li tylko z samym przekazem – opowieścią czy tekstem. Zajęcia
prowadzone z wykorzystaniem wspomnianej ekspozycji przeznaczone dla młodszych adeptów
historii przyjmują postać interaktywną, dla starszych prowadzone są w formie wykładu
połączonego z pogadanką.
Od wielu lat prowadzimy również zajęcia na wystawie poświęconej sztuce secesji, której
charakter jest na tyle uniwersalny i wielowątkowy, że pozwala na wykorzystywanie jej do wielu
działań edukacyjnych. Dla dzieci są to np. zajęcia o dawnych obyczajach i zwyczajach życia
codziennego. Podczas lekcji prowadzonych dla młodzieży skupiamy się na takich wątkach, jak
styl secesyjny, ornament, malarstwo i rzeźba młodopolska.
Obyczajowość i obrzędowość jest nieodłącznym elementem treści przekazywanych podczas
zajęć w spichlerzu, prowadzonych przez cały rok przez pracowników Działu Etnografii. Podobny
charakter mają zajęcia „wyjazdowe” – prowadzone w przedszkolach. Te z kolei mogą odbywać
się od listopada do stycznia. Obowiązuje jednak (tak zresztą jak w przypadku wszystkich
pozostałych zajęć) wcześnieja rezerwacja terminu.
W muzeum chętnie witamy wszystkie osoby niepełnosprawne. Wewnątrz informatora
znajdą Państwo specjalną ofertę przygotowaną dla tych osób.
Serdecznie zapraszamy do udziału w lekcjach i warsztatach oraz odwiedzania naszego muzeum.
Leonard Sobieraj
dyrektor
Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Stała oferta upowszechnieniowa
1. Lekcje muzealne, warsztaty twórcze, oprowadzenia, wycieczki po Płocku
To najczęstsze formy edukacyjne przeznaczone dla przedszkoli i szkół.
Zajęcia muzealne mogą być prowadzone na ekspozycji, w sali z udziałem prezentacji multimedialnych, z udziałem materiałów plastycznych (warsztaty), na
powietrzu (wycieczki), a dla najmłodszych – w przedszkolach (patrz poniżej
s. 23). Propozycje tematów nawiązują do programu szkolnego, zagadnień
poruszanych na lekcjach historii, plastyki, wiedzy o kulturze i języka polskiego.
W wielu przypadkach jesteśmy gotowi zmodyfikować temat, dostosowując go
do potrzeb nauczyciela. Dlatego zachęcamy do współpracy.
2. Ferie i wakacje w muzeum
Ferie i wakacje w muzeum cieszą się dużym powodzeniem, a liczba miejsc
jest niestety ograniczona. Każdego roku poświęcone są innemu tematowi.
Informacje i zapisy przyjmowane są w Dziale Upowszechniania i Promocji pod
numerem telefonu 24 364 70 72/73.
3. Muzealne konkursy
Stałe, organizowane od wielu lat we współpracy ze szkołami i innymi jednostkami oświatowymi konkursy to:
Klasówka z Płocka – organizowany wspólnie z „Gazetą Wyborczą” i Wydziałem Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka, przeznaczony dla gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych;
Konkurs wiedzy o starożytnej Grecji – organizowany wspólnie ze Szkołą
Podstawową nr 18, od blisko trzydziestu lat, przeznaczony dla klas piątych
szkoły podstawowej;
Jestem przewodnikiem po Płocku – organizowany we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 , od blisko dwudziestu lat, przeznaczony dla gimnazjów;
Moja przygoda w muzeum – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży,
międzynarodowy, płockie eliminacje organizowane są wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury;
4
Kocham moje miasto. Międzyszkolny konkurs historyczno-polonistyczny –
współorganizowany ze Szkołą Podstawową nr 17, przeznaczony dla gimnazjów;
Tradycje wielkanocne w rodzinie – etnograficzny, organizowany wspólnie
z Zespołem Szkół Budowlanych nr 1, adresowany do uczniów gimnazjów;
Jak przedszkolak Muzeum Mazowieckie w Płocku zwiedzał – plastyczny,
dla grup przedszkolnych. W bieżącym roku odbyła się jego pierwsza edycja.
Nadsyłanie prac w każdym sezonie upływa z końcem maja.
4. Imprezy doroczne i cykliczne:
Święto Niepodległości – świętem radości
Noc Muzeów – w maju
Kiermasz Bożonarodzeniowy – w grudniu
Konfrontacje Historyczne – kilka razy w roku, z udziałem wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych i publicystów
sesje popularnonaukowe – poświęcone sztuce secesji, art déco, historii.
Młodzieżowe Koło Naukowe Muzeum Mazowieckiego
w Płocku dla gimnazjalistów
Zajęcia warsztatowe raz w miesiącu w sobotę
według szczegółowej tematyki ustalonej wspólnie przez
uczestników i pracowników MMP.
Zapisy uczniów w Dziale Upowszechniania i Promocji MMP
telefonicznie 24 364 70 72,
mejlowo: [email protected]
5
REZERWACJA INFORMACJE PRAKTYCZNE CENNIK
REZERWACJA
Zarówno w przypadku zajęć edukacyjnych – lekcji i warsztatów, jak w przypadku usługi przewodnickiej – (oprowadzenie po ekspozycjach), obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja w Dziale Upowszechniania i Promocji pod numerem
telefonu 24 364 70 72/73 albo mejlowo: [email protected]
InformacjE praktyczne
Jedna grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób.
Zajęcia (lekcje, warsztaty) mogą trwać 45 min. albo 1,5 godz.
O rezygnacji z zamówienia (rezerwacji) należy telefonicznie albo mejlowo
poinformować!
Cennik zajęć – patrz tabelka poniżej. Uczestnicy zajęć edukacyjnych nie
płacą za bilety. Podane w tabelce ceny stanowią całkowity koszt zajęć.
Oprócz zajęć edukacyjnych grupy szkolne mogą zamówić oprowadzanie
z przewodnikiem. Koszt oprowadzenia dla grupy do 30 osób to koszt przewodnika + koszt biletów. Szczegóły na stronie www.muzeumplock.art.pl.
W czwartki do muzeum wchodzimy za darmo.
CENNIKI
Zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli w grupach do 30 osób
Rodzaj zajęć
Czas trwania zajęć
Dla grup z Płocka
Dla grup spoza Płocka
Lekacja, zajęcia przedszkolne
45 min. lub 90 min.
25 zł za 45 min.
50 zł za 45 min.
Warsztaty, wycieczki po
Płocku
45 min. lub 90 min.
30 zł za 45 min.
60 zł za 45 min.
Wszystkie lekcje na wystawie „X wieków Płocka” do końca 2015 roku są bezpłatne.
6
Zajęcia edukacyjne prowadzimy w następujących miejscach:
Muzeum Mazowieckie w Płocku
spichlerz przy Kazimierza Wielkiego 11 B
wystawy etnograficzne
Bolesław Biegas (od 2015 r.)
Muzeum Żydów Mazowieckich
Płock, ul. Kwiatka 7
Muzeum Mazowieckie w Płocku
kamienica przy Tumskiej 8; 8 A
wystawa secesji i art déco
wystawa X wieków Płocka
7
Płock, Mazowsze, Polska, ekspozycja X wieków Płocka
zajęcia prowadzone w kamienicy Tumska 8 A
1. Stare Mazowsze – przyroda i człowiek
Zasadniczą częścią lekcji jest 30-minutowy film pod tym samym tytułem.
Mowa w nim o najdawniejszych dziejach Płocka, najstarszego i najważniejszego na starym Mazowszu ośrodka miejskiego. Atrakcją filmu są liczne ujęcia
krajobrazu Mazowsza i Płocka z lotu ptaka. Uzupełnieniem filmu jest 15-minutowy komentarz archeologa prowadzącego lekcję.
2. Mazowsze na przełomie epok
Lekcja ma na celu zaprezentowanie zmian kulturowych, jakie zaszły u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza na obszarze Mazowsza. Przedstawione zostaną żyjące w tym okresie ludy (m.in. Wandalowie,
Goci, Słowianie) i ich kultura materialna.
3. Poczet wybitnych osobistości wczesnośredniowiecznego Mazowsza
Tematem lekcji są wybitni przedstawiciele państwa i Kościoła z XI-XIII wieku,
m.in. Władysław Herman, Bolesław Krzywousty, Konrad Mazowiecki, św. Otto
z Bambergu, biskup Aleksander z Malonne.
4. Jeden dzień na wczesnopiastowskim Mazowszu
Lekcja jest opowieścią o życiu mieszkańców Mazowsza w młodszych fazach wczesnego średniowiecza: od momentu ekspansji państwa piastowskiego
na te ziemie do XIII wieku. Lekcja dotyczyć będzie głównie kultury materialnej
ówczesnych ludzi. Zostaną także omówione elementy kultury duchowej i historia Mazowsza w tym okresie.
5. Poszukiwacze i odkrywcy z historią w tle – powstanie i początki państwa polskiego
Zajęcia interaktywne, polegające na rozwiązywaniu zadań i wyciąganiu
wniosków z obserwacji eksponatów zgromadzonych na wystawie. Dzieci
przyswajają lub zapoznają się z takimi słowami jak: plemiona, Słowianie,
8
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
Zajęcia na ekspozycji X wieków Płocka.
9
osada, gród, Piastowie, Światowid. Słowa służą im do rozwiązania krzyżówki. Nauka poprzez zabawę, czyli sprawdzony pomysł na atrakcyjne
zajęcia historyczne.
6. Bolesław Krzywousty jako rycerz i władca
Wykład i pogadanka połączone z prezentacją zabytków, dostosowane dla
dzieci i młodzieży.
7. Kultura rycerska w okresie późnego średniowiecza. Komentarz do
powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy”
Śledząc losy głównych bohaterów powieści „Krzyżacy”, omawiana będzie
podczas lekcji kultura duchowa i zwyczaje rycerstwa polskiego w późnym
średniowieczu.
8. Średniowieczne lokacje Płocka
Ukazany zostanie rozwój przestrzenny osady wczesnomiejskiej do lokacji
z 1237 roku (o 20 lat wcześniejszej od Krakowa) i mechanizmy, które na nią
wpłynęły. Zaprezentowana również będzie historia Płocka do drugiej lokacji
(na przełomie XIII i XIV w.) i proces rozwoju przestrzennego miasta do czasów
Kazimierza Wielkiego.
9. Jak Gall Anonim kronikę pisał
Pergamin..., kałamarz..., inkaust – to pojęcia coraz bardziej abstrakcyjne
dla dzieci. Lekcja (ewentualnie warsztaty połączone z pisaniem gęsim piórem) przybliży uczniom sposób, w jaki dawniej powstawały dokumenty, kroniki
czy roczniki. Materiałami pomocniczymi będą podstawowe przybory pisarskie
używane w czasach średniowiecza.
10. Poznaj pana po cholewach – sarmatyzm jako styl życia mazowieckiej szlachty w XVI-XVIII wieku
Lekcja z udziałem prezentacji multimedialnej „Sarmatyzm jako ideologia
i styl życia szlachty polskiej” oraz wybranych zabytków kultury materialnej
10
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
(np. strój posła województwa płockiego, militaria i meble z XVI-XVIII stulecia,
barokowy piec kaflowy, portrety króla Jana III Sobieskiego i żupnika zakroczymskiego Piotra Krajewskiego).
11. Pod zaborami
Lekcja o dziejach Płocka (na tle wydarzeń polskich) w okresie 123 lat niewoli. Zajęcia wykorzystują fragmenty ekspozycji „X wieków Płocka” (obiekty
kartograficzne, realia – broń, mundury, numizmaty, dokumenty i portrety
znanych osobistości).
12. Poszukiwacze i odkrywcy z historią w tle – powstania narodowe
Zajęcia interaktywne polegające na rozwiązywaniu zadań i wyciąganiu
wniosków z obserwacji eksponatów zgromadzonych na wystawie „X wieków
Płocka”. Sprawdzony pomysł na atrakcyjne zajęcia historyczne.
13. Biżuteria patriotyczna – od konfederacji barskiej do Solidarności
Lekcja na życzenie nauczyciela może być połączona z warsztatem plastycznym, podczas którego uczniowie sami zaprojektują i wykonają współczesną biżuterię patriotyczną.
14. Niepodległościowe tradycje Polaków
Wykład opowiadający o walkach Polaków „w imię Niepodległej” (ze szczególnym uwzględnieniem terenu Mazowsza północnego i Płocka), ilustrowany zbiorem zabytków i materiałów multimedialnych zgromadzonych na regionalnej
ekspozycji historycznej. Możliwy do przeprowadzenia jako jednostka poświęcona wyodrębnionym wydarzeniom historycznym lub ujmująca zagadnienie
w ujęciu kompleksowym.
15. Płock – miasto bohater
Przedstawienie obrony Płocka 1920 roku w szerokim kontekście historycznym. Podczas zajęć uczniowie zobaczą dwa krótkie filmy: „Pierwsza wojna
światowa na Mazowszu Płockim” i „Rok 1920”. Zwiedzą również ekspozycję re-
11
gionalną poświęconą temu tematowi. Lekcja może być połączona z wycieczką
krajoznawczą po Płocku, podczas której uczniowie zobaczą miejsca dotyczące
wojny 1920 roku (na życzenie nauczyciela).
16. Niebieski mundurek – płockie szkoły średnie i obyczajowość uczniowska w czasach II Rzeczpospolitej
W wersji dla dzieci opowiemy na ekspozycji regionalnej o dawnych obyczajach i akcesoriach szkolnych. Młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalych
proponujemy dodatkowo obejrzenie prezentacji multimedialnych: „Średnie
szkoły męskie i żeńskie w Płocku w latach 1905-1939”, „Harcerstwo płockie
w 20-leciu międzywojennym”. Obydwie wersje lekcji połączone są z pokazem
eksponatów.
17. Czar PRL-u – życie codzienne i odświętne w Płocku w czasach Polski
Ludowej
Wprowadzenie młodzieży w arkana peerelowskiej codzienności i oficjalnego
życia (w tym świątecznego), kreowanego przez komunistyczną propagandę.
W części warsztatowej uczniowie obejrzą fragmenty filmu „Czar Peerel-u”.
„Lata 1945-1950”. Będą mieli okazję zapoznać się na ekspozycji regionalnej
z wybranymi zabytkami i zobaczyć Polską Kronikę Filmową z 1979 roku poświęconą naszemu miastu.
Tematy przekrojowe, ekspozycja X wieków Płocka
18. Dziesięć wieków Płocka
Zajęcia interaktywne dla starszych klas szkoły podstawowej lub pierwszej
klasy gimnazjum. Połączenie treści i pojęć dotyczących muzeum jako instytucji,
ze zwiedzaniem najatrakcyjniejszych fragmentów wystawy „X wieków Płocka”.
19. Poznaję, wybieram i przedstawiam najciekawsze eksponaty wystawy
regionalnej „X wieków Płocka”
Warsztaty prowadzone metodą pracy problemowej w kilkuosobowych grupach
na ekspozycji historycznej, podczas których uczniowie starszych klas szkoły pod-
12
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
Wręczenie nagród uczestnikom muzealnych konkursów przez dyrektora Leonarda Sobieraja
i zastępcę dyrektora Tomasza Kordalę.
13
stawowej i gimnazjaliści poznają przy pomocy kart edukacyjnych niezwykłe zabytki
tysiącletniej historii Płocka, następnie dokonują wyboru najbardziej dla nich interesujących i z uzasadnieniem prezentują je pozostałym uczestnikom zajęć.
20. Jak rosło miasto?
Lekcja proponowana w formie zabawy na ekspozycji dla dzieci szkół podstawowych, warsztatów (zakładających wykorzystanie zabytków ikonograficznych i multimediów) dla młodzieży gimnazjalnej i wykładu ilustrowanego slajdami dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
21. Płockie historyczne budowle w legendzie i na muzealnej ekspozycji
regionalnej
W czasie zajęć dzieci zobaczą na makiecie Płocka (ekspozycja regionalna)
najważniejsze dawne historyczne budynki oraz siedziby władzy duchownej i świeckiej, a także wysłuchają legend i opowieści związanych z budowlami. Lekcja na
życzenie nauczyciela może być połączona z warsztatem plastycznym.
22. Historia pieniądza polskiego od X do XVIII wieku
Zarys dziejów pieniądza polskiego od czasów wczesnośredniowiecznych do
końca panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest to zarazem
historia naszego kraju opisana w wielkim skrócie monetami. Moneta znakomicie poszerza wiedzę o kulturze politycznej i duchowej ówczesnej Polski.
23. Płock dawniej i dziś
Lekcja dla klas V-VI szkoły podstawowej z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej dotyczącej historycznych miejsc Płocka. Lekcja połączona jest
z prezentacją wybranych fragmentów wystawy „X wieków Płocka”.
14
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
24. Historia pocztówki
Uczestnicy poznają między innymi różnorodne techniki, które wykorzystywano przy wydawaniu i ozdabianiu pocztówki. Zajęciom będzie towarzyszył pokaz multimedialny. Na zakończenie młodzież weźmie udział w kwizie
edukacyjnym, polegającym na rozpoznawaniu charakterystycznych dla Płocka
miejsc i budynków prezentowanych na przedwojennych pocztówkach.
Zabawy na ekspozycji, ekspozycja X wieków Płocka
25. W poszukiwaniu złotej szkatułki królowej Bony
Podchody muzealne na kanwie legendy zatytułowanej „Złota szkatułka”.
Mogą być połączone z warsztatem plastycznym.
W wersji dla gimnazjalistów przewidujemy pokaz zabytków (buty mieszczańskie, strój posła województwa płockiego, rura wodociągowa, monety polskie
z czasów Jagiellonów), analizę mapy Mazowsza w XVI wieku. Na zakończenie
zajęć proponujemy wizytę w XVI-wiecznej karczmie i w zakładzie mincerza.
26. W poszukiwaniu jednorożca
Podchody muzealne na kanwie legendy o jednorożcu. Mogą być połączone
z warsztatem plastycznym.
W wersji dla gimnazjalistów przewidujemy pokaz wybranych eksponatów
muzealnych, obejrzenie przez uczniów prezentacji multimedialnej „Mazowsze
na przełomie epok”, omówienie drzewa genealogicznego Piastów mazowieckich, analizę mapy Mazowsza w XI wieku.
27. W poszukiwaniu skórzanej ciżemki księżnej Aleksandry Mazowieckiej
Opowieść o dziejach Piastów mazowieckich, księcia płockiego Siemowita IV
i jego żony Aleksandry, siostry Władysława Jagiełły, fundatorki płockiego szpitala
św. Trójcy, przeprowadzona w formie zabawy na ekspozycji. W wersji dla starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjów – historia dawnej mody pokazana
przez pryzmat skórzanej ciżemki oraz zagadnienie wizerunku kobiety i mężczyzny.
15
28. Podchody muzealne
Dzieci poznają ekspozycję, wcielając się w rolę poszukiwaczy. Odnajdując
na ekspozycji kolejne wskazówki i zadania, kierują się dalej aż do szczęśliwego
końca. Na zakończenie mogą ułożyć hasło – myśl, jakiej odpowiada ekspozycja,
którą przeszli.
29. Muzealny detektyw
Zajęcia z kartami edukacyjnymi. Szukanie eksponatów na podstawie ich
fragmentów umieszczonych w kartach i informacji na ich temat na wybranej ekspozycji stałej, z podsumowaniem wykonanego zadania. Zajęcia mogą
być prowadzone w cyklu jedne zajęcia – jedno piętro wybranej ekspozycji
(„Secesja” albo „X wieków Płocka”) albo w wersji jedne zajęcia – cała ekspozycja.
Muzealnictwo, tożsamość narodowa, , ekspozycja X wieków Płocka
30. I ty możesz być historykiem, czyli o tym, co i jak mówią do nas
źródła historyczne
Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI)
i gimnazjalnych, prowadzona w formie zabawy z wykorzystaniem zabytków
i ich kopii, mająca na celu zapoznanie uczestników z różnorodnością źródeł
historycznych i bogactwem zawartej w nich wiedzy. Elementem zajęć będzie
wspólne poszukiwanie informacji ukrytych w zabytkach.
31. Z archeologią za pan brat
Podczas lekcji uczniowie poznają, czym tak naprawdę jest archeologia i jakimi
metodami posługuje się ta dziedzina nauki w celu poznawania przeszłości.
32. Symbole narodowe
Hymn, godło – herb, flaga, barwy narodowe, stolica, region, tożsamość narodowa. Lekcja prowadzona z udziałem prezentacji multimedialnej i wejściem
na ekspozycję „X wieków Płocka”.
16
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
Zajęcia w Spichlerzu i Muzeum Żydów Mazowieckich
17
Sztuka, Młoda Polska, art dEco, ekspozycja secesji
zajęcia prowadzone w kamienicy, Tumska 8 A
1. Secesja na ekspozycji
Na postawie obiektów prezentowanych we wnętrzach muzealnych omawiane są cechy charakterystyczne dla sztuki secesji (zagadnienia związane
z ornamentyką, dekoracyjnością, rzemiosłem artystycznym), jak również rzeźbą i malarstwem Młodej Polski.
2. Secesja na ekspozycji z kartami edukacyjnymi
Po krótkim wprowadzeniu uczniowie, dzięki samodzielnej wędrówce po
ekspozycji, indywidualnie odpowiadają na pytania zawarte w kartach edukacyjnych. Zajęcia mogą kończyć się wspólnym podsumowaniem.
3. Secesja – wykład
Wykład wzbogacony prezentacją multimedialną (ok. 30 min.) i zwiedzaniem ekspozycji. Przedstawia najważniejszych artystów i współistniejące na
przełomie XIX i XX wieku kierunki artystyczne.
4. Malarstwo okresu Młodej Polski
Wykład wprowadzający w zagadnienia związane z malarstwem okresu Młodej Polski, wzbogacony prezentacją multimedialną (ok. 30 min.).
5. Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego
Lekcja z prezentacją multimedialną, na której uczestnicy poznają życie
i twórczość wielkiego artysty w oparciu o teksty z tamtej epoki – wspomnienia przyjaciół.
6. Bolesław Biegas (1877-1954) – artysta nieprzeciętny
Oszałamiająca kariera od pastuszka do bywalca paryskich salonów artystycznych. Sylwetka artysty pochodzącego z Mazowsza, którego nowatorski
sposób rzeźbienia ulokował w głównym nurcie sztuki początku XX wieku.
18
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
7. Szalone lata 20. i 30. XX wieku
Wykład popularnonaukowy z prezentacją multimedialną (45 min.) połączoną z krótkim zwiedzaniem ekspozycji, podczas którego słuchacze wprowadzeni zostają w klimat szalonych lat 20. i 30. XX wieku, zapoznając się z kulturą
i sztuką tamtego okresu.
8. Sekrety salonów
Lekcja na ekspozycji w formie interaktywnej, wprowadzająca dzieci i młodzież w życie mieszczan z przełomu XIX i XX wieku. Zaaranżowane pokoje
mieszczańskie służą do szukania sekretów z codziennego życia dawnych ludzi.
Trasę zwiedzania wyznaczają uczestnikom zajęć wskazówki przekazywane przez
prowadzącego.
9. W secesyjnej kuchni i przy stole
Zajęcia przybliżają uczestnikom konwenanse obowiązujące przy stole pod
koniec XIX wieku oraz zasady zachowania i dobrych manier.
10. Co nam mówią przedmioty?
Zajęcia warsztatowe, podczas których dzieci mają za zadanie odgadywanie
funkcji wybranych przedmiotów ze zbiorów muzeum.
11. Co to jest muzeum?
Zajęcia interaktywne dla dzieci. Dobra propozycja dla tych, którzy po raz
pierwszy odwiedzają nasze muzeum. Połączenie treści o muzeum jako instytucji ze zwiedzaniem najciekawszych ekspozycji.
12. Podchody muzealne
Zajęcia w formie zabawy. Dzieci poznają ekspozycję, wcielając się w rolę
poszukiwaczy. Odnajdując na ekspozycji kolejne wskazówki i fragmenty hasła (opcjonalnie), kierowane są do szczęśliwego końca. Na zakończenie mogą
ułożyć hasło – sformułowanie myśli, którą kierowała się sztuka przełomu XIX
i XX wieku.
19
Zajęcia na wystawie secesji i wystawie czasowej poświęconej urodzie i higienie w XIX i XX wieku.
20
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
13. Obraz i rzeźba
Zajęcia prowadzone na ekspozycji. Dzieci porównują obrazy i rzeźby, ich
sposoby wykonania, materiały, tematy, definiują obydwie dziedziny sztuk plastycznych, szukają określonych eksponatów.
14. Hasior, czyli poezja brzydoty
Lekcja z prezentacją multimedialną przedstawiającą niepowtarzalną twórczość Władysława Hasiora, jego inspiracje i oryginalną technikę.
15. Kolor i inne środki wyrazu, czyli jak oglądać obraz?
Kolor, linia, perspektywa, kompozycja, faktura, plama barwna, temat obrazu, język malarski, analiza dzieła sztuki – o wszystkim po trochu. Syntetyczne
ujęcie podstawowych zagadnień z teorii sztuki.
Z dziećmi też można rozmawiać o malarstwie.
21
Etnografia, etnologiA
zajęcia prowadzone w spichlerzu przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B
1. Stare Mazowsze
Na lekcji można się dowiedzieć, czym wyróżnia się Stare Mazowsze pod
względem etnograficznym. Przybliżona też zostanie egzotyczna kultura wiślańskich wodniaków (rybaków, oryli, piaskarzy, żwirników).
2. Ludowe feng shui. Magia w domu i w zagrodzie
Zajęcia objaśniają przejawy myślenia magicznego. Wyjaśniają genezę nadal
funkcjonujących zachowań, jak zakaz siadania na progu, witania przez próg, zawieszanie podkowy itd. Zapoznają z uniwersalnym znaczeniem wielu symboli.
3. Wielkanoc w tradycji polskiej
Od Środy Popielcowej do obchodów śmigusa-dyngusa.
4. Palma wielkanocna
Zajęcia warsztatowe dla dzieci. Podczas zajęć zostaną wykonane tradycyjne palmy z Mazowsza Płockiego.
5. Polskie Boże Narodzenie
Od Adwentu do święta Matki Boskiej Gromnicznej.
6. Choinkowe ozdoby z opłatka – światy
Geneza i symbolika opłatka, różne formy ozdób opłatkowych, znaczenie
w kulturze ludowej. Zajęcia połączone z warsztatem.
7. Wyprawa dookoła świata
Dzieci i młodzież mają okazję poznać różnorodne kultury ludów zamieszkujących Ziemię. Prezentacja obejmuje m.in. Eskimosów z Dalekiej Północy, Buszmenów i Pigmejów w afrykańskiej pustyni i dżungli, Tybetańczyków z Dachu Świata,
mieszkańców Australii czy różnorodność plemion indiańskich w obu Amerykach.
22
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
Zajęcia prowadzone w przedszkolu
Zajęcia prowadzone w okresie zimowym od listopada do końca stycznia.
1. Od ziarenka do bochenka
Lekcja z prezentacją multimedialną, połączona z lepieniem pieczywa obrzędowego (byśki, szczodraki) z plasteliny albo masy solnej.
2. Kolędnicy i obrzędy noworoczne
Lekcja z prezentacją multimedialną, opowiadająca o dawnych tradycjach
ludowych, połączona z tworzeniem masek i gwiazd noszonych przez kolędników.
3. Wigilia świętego Andrzeja
Lekcja polegająca na wspólnej andrzejkowej zabawie z elementami tradycji
ludowej.
11 listopada
23
Przekazujemy wiedzę w atrakcyjny sposób. Muzeum to miejsce przyjazne dzieciom i młodzieży.
24
Dla osób niepełnosprawnych
1. W średniowiecznym Płocku
Uczestnicy poznają dzieje miasta od X do XV wieku, wędrując po ekspozycji regionalnej, a następnie malując i rysując sceny z życia mieszkańców
Płocka. Wcielają się w role rzemieślników, kupców i rycerzy.
2. Przy płockim stole od średniowiecza do XX wieku
Uczestnicy poznają dawne naczynia i akcesoria stołowe oraz ich funkcje.
Porozmawiamy o dawnych potrawach, posiłkach i obyczajach panujących przy
stole. Uczestnicy układają jadłospisy uczt i przyjęć.
3. Wizyta królowej Bony na zamku płockim
Uczestnicy zapoznają się z wybranymi wydarzeniami z dziejów zamku,
wysłuchają legendy o wizycie królowej Bony w Płocku, zobaczą dawne stroje,
wykonają części strojów dworskich, aby móc odegrać sceny z życia zamku
płockiego.
4. Jak zatrzymać obraz? – widoki dawnego Płocka
Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób nasi przodkowie utrwalali obrazy.
Poznają dawne widoki Płocka rysowane ołówkiem, kredką lub malowane farbą
olejną. Obejrzą fotografie starego Płocka. Posługując się dowolną techniką,
wykonają swój widok naszego miasta.
5. Przeżyj dzień jako młody obrońca Płocka w 1920 roku
Uczestnicy wysłuchają gawędy o obronie miasta przez uczniów i harcerzy
podczas wojny polsko-bolszewickiej. Poznają eksponaty związane z rokiem
1920. Wykonają prace plastyczne.
25
Muzeum Żydów Mazowieckich
zajęcia prowadzone przy ul. Kwiatka 7
Warsztaty korczakowskie
Zajęcia prowadzone przez panią Romę Ludwicką-Mierzejewską w każdy
wtorek miesiąca od września do końca czerwca. W trakcie zajęć odbywają
się prezentacje filmów i slajdów, utworów muzycznych, nauka piosenek.
Dziewięćdziesięciominutowe warsztaty kończą się przedstawieniem etiudy
teatralnej.
Dbamy o to, aby nasi młodzi goście wyszli z zmuzeum z dobrymi wspomnieniami.
26
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
Opracowanie: A. Kaniewska-Płocieniak
Współpraca:
M. Adamska, M. Balska, A. Błaszczak, B. Kamińska, M. Kasprzak, T. Kordala, M. Kwiatkowska,
M. Lica-Kaczan, K. Matusiak, Z. Miecznikowski, G. Nowak, R. Opalińska, G. Piaskowski,
B. Rydzewska, K. Stołoska-Fuz, M. Szadkowska, G. Tryka, S. Zaremba
Adiustacja: Z. Chlewiński
Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku: S. Pogodzińska
Fotografie ze zbiorów MMP
Płock 2015
27
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Tumska 8, 09-402 Płock
Dział Upowszechniania i Promocji
24 364 70 72
24 364 70 73
[email protected]
[email protected]
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
Download

Informator Edukacyjny Muzeum Mazowieckiego w Płocku