24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Resmî Gazete
24 Kasım 2014 PAZARTESİ
Sayı : 29185
YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı
maddelerinin fonksiyonel sınıfları başlıklı EK­I’ e aşağıdaki fonksiyonel sınıf eklenmiştir.
“27. Kontrast arttırıcılar: Meyve ve sebzelerin dış yüzeyine, önceden belirlenmiş kısımlara depigmentasyon
işlemini (ör: lazer uygulaması) takiben uygulandığında epidermisin belirli unsurları ile etkileşimi sonrası açığa (ortaya)
çıkardığı renk ile bu bölgeleri diğer kısımlardan ayırt etmeye yardımcı olan maddeler”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gıdalarda kullanılmasına izin verilen gıda katkı maddelerinin
listeleri ve kullanım koşulları başlıklı EK­II’ de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) Bölüm A, Lakların hazırlanmasında kullanılabilecek renklendiriciler başlıklı Tablo 3’ te yer alan (E 151) kodlu
katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
E 151
Brilliant Black PN
”
b) Bölüm B ­ Tüm Katkı Maddelerinin Listesi başlığı altında yer alan;
1) Renklendiriciler başlıklı tablosunda (E 151) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
E 151
Brilliant Black PN
”
2) Tatlandırıcılar başlıklı tablosuna (E 968) kodlu katkı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki katkı maddesi
eklenmiş,
“
E 969
Advantam
”
3) Renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddeleri başlıklı tablosuna numara sırasına göre aşağıdaki
katkı maddeleri eklenmiş ve (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
E 172
Demir oksitler ve hidroksitler
E 243
Etil laurol arjinat
E 423
Gam arabikle modifiye edilmiş oktenil süksinik asit
E 499
Stigmasterol yönünden zengin bitki sterolleri
E 1206
Nötr metakrilat kopolimeri
E 1207
Anyonik metakrilat kopolimeri
E 1208
Polivinilpirolidon­vinil asetat kopolimeri
”
“
E 466
Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam
”
c) Bölüm C ­ Katkı Maddelerinin Gruplarının Belirlenmesi başlığı altında yer alan;
1) Grup I tablosunda (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
Sodyum karboksi metil selüloz,
E 466
quantum satis
Selüloz gam
”
2) Birlikte kullanımlarında maksimum miktar belirlenmiş olan gıda renklendiricileri başlıklı Grup III tablosunda
(E 151) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (E 104), (E 110), ve (E 124) kodlu katkı
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
1/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
maddelerine ait satırlar tablodan çıkartılmış,
“
E 151
Brilliant Black PN
”
3) Birlikte kullanılabilen diğer katkı maddeleri başlığı altında yer alan (i) E 338 – 341, E 343 ve E 450 — 452:
Fosforik asit—fosfatlar—di­,tri­ve polifosfatlar tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
E­kodu
Adı
E 338
Fosforik asit
E 339
Sodyum fosfatlar
E 340
Potasyum fosfatlar
E 341
Kalsiyum fosfatlar
E 343
Magnezyum fosfatlar
E 450
Difosfatlar (1)
E 451
Trifosfatlar
E 452
Polifosfatlar
( 1 ) E 450 (ix) kodlu katkı maddesini kapsamamaktadır.
”
d) Bölüm D ­ Gıda Kategorileri başlıklı tablosunda yer alan (03.) ve (14.2) numaralı satırlar aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“
03.
Yenilebilir buzlar ve Dondurma
14.2
Alkollü içkiler, alkolsüz ve düşük alkollü benzer ürünler dahil
”
e) Bölüm E ­ Gıda Kategorilerinde İzin Verilen Gıda Katkı Maddeleri ve Kullanım Koşulları başlıklı tablosunda;
1) Aromalandırılmış İçecekler başlıklı (14.1.3) numaralı kategoriye (E 957) kodlu katkı maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş,
“
Aromalandırılmış İçecekler
sadece enerjisi
14.1.3
Steviol
E 960
80
(60)
azaltılmış veya şeker
glikozitler
ilavesiz ürünler
”
2) (01.6.3), (01.7.3), (04.2.4.1), (06.6), (09.2), (09.3), (12.4), (12.6), (12.9), (13.2), (14.2.3), (14.2.4),
(14.2.7.1), (14.2.7.2), (14.2.7.3), (14.2.8), (17.2) numaralı kategorilere ait tablolara numara sırasına göre (E 104), (E
110) ve (E 124) kodlu renklendiriciler aşağıdaki şekilde eklenmiş,
“
01.6.3
Diğer kremalar
sadece
E 104
Kinolin sarısı
10
(61)
aromalandırılmış
kremalar
Sunset Yellow
sadece
E 110
FCF / Orange
5
(61)
aromalandırılmış
Yellow S
kremalar
Ponceau 4R,
sadece
E 124
Koşineal Red
5
(61)
aromalandırılmış
A
kremalar
01.7.3
Yenilebilir peynir kabuğu
E 104
Kinolin sarısı
10
(62)
04.2.4.1
Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç)
sadece mostarda di
E 104
Kinolin sarısı
30
(61)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
2/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
frutta
06.6
09.2
09.3
12.4
12.6
12.9
Sunset Yellow
sadece mostarda di
FCF / Orange
35
(61)
frutta
Yellow S
Ponceau 4R,
sadece mostarda di
E 124
Koşineal Red
20
(61)
frutta
A
Yağ, un ve yumurta karışımı yarı­akışkan hamur
E 104
Kinolin sarısı
50
(61)
Sunset Yellow
E 110
FCF / Orange
35
(61)
Yellow S
Ponceau 4R,
E 124
Koşineal Red
55
(61)
A
İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil
sadece Theragra
Sunset Yellow
chalcogramma ve
E 110
FCF / Orange
200
(63)
Pollachius virens
Yellow S
bazlı somon
ikameleri
sadece Theragra
Ponceau 4R,
chalcogramma ve
E 124
Koşineal Red
200
(63)
Pollachius virens
A
bazlı somon
ikameleri
Balık yumurtası
sadece Mersin balığı
E 104
Kinolin sarısı
200
(61)
yumurtası (Havyar)
Sunset Yellow
sadece Mersin balığı
E 110
FCF / Orange
200
(61)
yumurtası (Havyar)
Yellow S
Ponceau 4R,
sadece Mersin balığı
E 124
Koşineal Red
200
(61)
yumurtası (Havyar)
A
Hardal
E 104
Kinolin sarısı
10
(61)
Sunset Yellow
E 110
FCF / Orange
50
(61)
Yellow S
Ponceau 4R,
E 124
Koşineal Red
35
(61)
A
Soslar
çeşitli sebze,
meyve,ot ve baharat
karışımından oluşan
acı sos (Hint
E 104
Kinolin sarısı
20
(64)
Turşusu), baharatlı
ve hardallı turşu
dahil; domates bazlı
soslar hariç
Sunset Yellow
E 110
FCF / Orange
30
(64)
sadece piccalilli
Yellow S
Protein ürünleri, kategori 1.8 kapsamında yer alan ürünler hariç
sadece bitkisel
E 104
Kinolin sarısı
10
(61)
protein bazlı et ve
balık analogları
E 110
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
3/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
13.2
14.2.3
14.2.4
14.2.7.1
14.2.7.2
14.2.7.3
14.2.8
Sunset Yellow
sadece bitkisel
20
(61)
FCF / Orange
protein bazlı et ve
Yellow S
balık analogları
Ponceau 4R,
sadece bitkisel
E 124
Koşineal Red
10
(61)
protein bazlı et ve
A
balık analogları
Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar / Günlük diyetin tamamı
veya bir öğünün yerine geçen kilo kontrol amaçlı diyet gıdalar (günlük
diyetin tamamı ya da bir kısmı)
E 104
Kinolin sarısı
10
(61)
Sunset Yellow
E 110
FCF / Orange
10
(61)
Yellow S
Ponceau 4R,
E 124
Koşineal Red
10
(61)
A
Elma şarabı ve armut şarabı
E 104
Kinolin sarısı
25
(64)
cidre bouché hariç
Sunset Yellow
E 110
FCF / Orange
10
(64)
cidre bouché hariç
Yellow S
Meyve şarabı ve made wine
E 104
Kinolin sarısı
20
(61)
Sunset Yellow
E 110
FCF / Orange
10
(61)
Yellow S
Ponceau 4R,
E 124
Koşineal Red
1
(61)
A
Aromatize şaraplar
americano ve bitter
E 104
Kinolin sarısı
50
(61)
vino hariç
Sunset Yellow
americano ve bitter
E 110
FCF / Orange
50
(61)
vino hariç
Yellow S
Ponceau 4R,
americano ve bitter
E 124
Koşineal Red
50
(61)
vino hariç
A
Aromatize şarap bazlı içkiler
bitter soda, sangria,
E 104
Kinolin sarısı
50
(61)
claria, zurra hariç
Sunset Yellow
bitter soda, sangria,
E 110
FCF / Orange
50
(61)
claria, zurra hariç
Yellow S
Ponceau 4R,
bitter soda, sangria,
E 124
Koşineal Red
50
(61)
claria, zurra hariç
A
Aromatize şarap bazlı kokteyller
E 104
Kinolin sarısı
50
(61)
Sunset Yellow
E 110
FCF / Orange
50
(61)
Yellow S
Ponceau 4R,
E 124
Koşineal Red
50
(61)
A
Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü
içkiler ve %15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler
sadece %15’ ten az
E 104
Kinolin sarısı
180
(61)
alkol içeren alkollü
E 110
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
4/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
17.2
Sunset Yellow
FCF / Orange
100
Yellow S
Ponceau 4R,
E 124
Koşineal Red
170
A
Sıvı formdaki takviye edici gıdalar
E 104
Kinolin sarısı
10
Sunset Yellow
E 110
FCF / Orange
10
Yellow S
Ponceau 4R,
E 124
10
Koşineal Red A
E 110
(61)
(61)
içkiler
sadece %15’ ten az
alkol içeren alkollü
içkiler
sadece %15’ ten az
alkol içeren alkollü
içkiler
(61)
(61)
(61)
”
3) (08.2.1) kategorisinde “sadece sobrasada” ürün satırında yer alan (E 110) ve “sadece chorizo
sausage/salchichon” ürün satırında yer alan (E 124) kodlu renklendiriciye ait satır ile (14.2.7.1) ve (14.2.7.2)
kategorilerinde yer alan (E 104), (E 110) ve (E 124) kodlu renklendiricilere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
08.2.1
Isıl işlem görmemiş işlenmiş et
Sunset Yellow
E 110
FCF / Orange
15
sadece sobrasada
Yellow S
sadece chorizo
Ponceau 4R,
E 124
50
sausage /
Koşineal Red A
salchichon
14.2.7.1
Aromatize şaraplar
sadece
“E 104
Kinolin sarısı
50
(26) (27)
americano, bitter
vino
Sunset Yellow
E 110
FCF / Orange
50
(27)
sadece bitter vino
Yellow S
sadece
Ponceau 4R,
E 124
50
(26) (27)
americano, bitter
Koşineal Red A
vino
14.2.7.2
Aromatize şarap bazlı içkiler
E 104
Kinolin sarısı
50
(28)
sadece bitter soda
Sunset Yellow
E 110
FCF / Orange
50
(28)
sadece bitter soda
Yellow S
Ponceau 4R,
E 124
50
(28)
sadece bitter soda
Koşineal Red A
”
4) Olgunlaştırılmamış peynirler (kategori 16 kapsamındaki ürünler hariç) başlıklı (01.7.1) numaralı kategoride
yer alan (Grup I)’e ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
Grup I
Katkı maddeleri
mozzarella hariç
”
5) Meyve şarabı ve made wine başlıklı (14.2.4) numaralı kategoride yer alan (Grup II), (Grup III) ve (E 160d),
(E 242) ve (E 353) kodlu katkı maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
Grup II
Quantum satis
quantum
wino owocowe
prensibine göre
satis
markowe hariç
kullanımına izin
verilen gıda
renklendiricileri
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
5/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Grup III
E 160d
Birlikte
kullanımlarında
maksimum miktar
belirlenmiş olan
gıda
renklendiricileri
Likopen
200
10
wino owocowe
markowe hariç
wino owocowe
markowe hariç
E 242
Dimetil dikarbonat
250
(24)
sadece meyve
şarapları ve alkolü
azaltılmış şarap
ve wino owocowe
markowe, wino
owocowe
wzmocnione, wino
owocowe
aromatyzowane,
wino z soku
winogronowego ve
aromatyzowane
wino z soku
winogronowego
E 353
Metatartarik asit
100
sadece made wine ve
wino z soku
winogronowego ve
aromatyzowane
wino z soku
winogronowego”
”
6) Meyve şarabı ve made wine başlıklı (14.2.4) numaralı kategoriye aşağıdaki (E 1105) kodlu katkı maddesine ait
satır numara sırasına göre eklenmiş,
“
E 1105
Lisozim
quantum satis
sadece wino z soku
winogronowego ve
aromatyzowane
wino z soku
winogronowego
”
7) Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler ve %15’ ten az alkol içeren
distile alkollü içkiler başlıklı (14.2.8) numaralı kategoride;
a) (Grup III), (E 123) ve (E 200­203) kodlu katkı maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
14.2.8
Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü
içkiler ve %15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler
Grup III
Birlikte
kullanımlarında
maksimum miktar
belirlenmiş olan
gıda
renklendiricileri
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
200
sadece %15’ ten az
alkol içeren alkollü
içkiler ve
nalewka na winie
owocowym,
aromatyzowana
nalewka na winie
owocowym, nalewka
na winie z soku
winogronowego,
aromatyzowana
nalewka na winie z
soku
winogronowego,
napój winny
6/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
E 123
Amarant
30
E 200­
203
Sorbik asit—
sorbatlar
200
(1)(2)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
owocowy lub
miodowy,
aromatyzowany
napój winny
owocowy lub
miodowy, wino
owocowe
niskoalkoholowe ve
aromatyzowane
wino owocowe
niskoalkoholowe
sadece %15’ ten az
alkol içeren alkollü
içkiler
ve nalewka na winie
owocowym,
aromatyzowana
nalewka na winie
owocowym, nalewka
na winie z soku
winogronowego,
aromatyzowana
nalewka na winie z
soku
winogronowego,
napój winny
owocowy lub
miodowy,
aromatyzowany
napój winny
owocowy lub
miodowy, wino
owocowe
niskoalkoholowe ve
aromatyzowane
wino owocowe
niskoalkoholowe
sadece %15’ ten az
alkol içeren alkollü
içkiler
ve nalewka na winie
owocowym,
aromatyzowana
nalewka na winie
owocowym, nalewka
na winie z soku
winogronowego,
aromatyzowana
nalewka na winie z
soku
winogronowego,
napój winny
owocowy lub
miodowy,
aromatyzowany
napój winny
owocowy lub
miodowy, wino
owocowe
niskoalkoholowe ve
aromatyzowane
7/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
wino owocowe
niskoalkoholowe
”
b) (E 210­213)’ den sonra gelmek üzere (E 220­228), (E 338­452)’den sonra gelmek üzere (E 353) ve (E 962)’
den sonra gelmek üzere (E 1105) kodlu katkı maddelerine ait satırlar tabloya eklenmiştir.
“
Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü
14.2.8
içkiler ve %15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler
E 220­
Kükürt dioksit
200
(3)
sadece nalewka na
228
—sülfitler
winie owocowym,
aromatyzowana
nalewka na winie
owocowym,
nalewka na winie z
soku
winogronowego,
aromatyzowana
nalewka na winie z
soku
winogronowego,
napój winny
owocowy lub
miodowy,
aromatyzowany
napój winny
owocowy lub
miodowy, wino
owocowe
niskoalkoholowe ve
aromatyzowane
wino owocowe
niskoalkoholowe
E 353
Metatartarik asit 100
sadece nalewka na
winie z soku
winogronowego ve
aromatyzowana
nalewka na winie z
soku
winogronowego
E 1105
Lisozim
quantum
sadece nalewka na
satis
winie owocowym,
aromatyzowana
nalewka na winie
owocowym,
nalewka na winie z
soku
winogronowego,
aromatyzowana
nalewka na winie z
soku
winogronowego,
napój winny
owocowy lub
miodowy,
aromatyzowany
napój winny
owocowy lub
miodowy, wino
owocowe
niskoalkoholowe ve
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
8/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
aromatyzowane
wino owocowe
niskoalkoholowe
”
8) Bütün haldeki taze meyve ve sebzeler başlıklı (04.1.1) numaralı kategoriye, (E 200­203) ten önce gelmek
üzere (E 172) ve (E 445) ten sonra gelmek üzere (E 464) kodlu katkı maddelerine ait satırlar eklenmiş,
“
04.1.1
Bütün haldeki taze meyve ve sebzeler
“E 172
Demir oksitler ve
hidroksitler
6
E 464
Hidroksipropil
metil selüloz
10
sadece turunçgiller, kavun,
karpuz ve narların
işaretlemesi amacıyla
kontrast geliştirici olarak.
Kullanım amacı:
— mevzuata göre zorunlu
olan bilgilerin tamamının
veya bir kısmının
tekrarlanması.
— üretim metodu, PLU­
kod, QR­kod, barkod
ve/veya ticari ismi esas alan
gönüllü bildirimi
gerçekleştirmek.”
sadece turunçgiller, kavun,
karpuz ve narlarda.
Kullanım amacı:
— mevzuata göre zorunlu
olan bilgilerin tamamının
veya bir kısmının
tekrarlanması.
ve/veya
— üretim metodu,
PLU(price look­up)­kodu,
QR(quick response)­kod,
barkod ve/veya ticari ismi
esas alan gönüllü bildirimi
gerçekleştirmek.
”
9) Dolgu makarnanın dolguları (ravioli ve benzeri) başlıklı (06.4.5) numaralı kategoride yer alan (E 392) kodlu
katkı maddesine ait satır, Isıl işlem görmemiş işlenmiş et başlıklı (08.2.1) numaralı kategori ve Isıl işlem görmüş işlenmiş
et başlıklı 08.2.2 numaralı kategoride yer alan (E 392 — Biberiye ekstraktları — kurutulmuş sosisler hariç satırı) ve
İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil başlıklı (09.2) numaralı kategoride yer alan (E 392)
kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
06.4.5
Dolgu makarnanın dolguları (ravioli ve benzeri)
E 392
Biberiye
ekstraktları
250
(41)(46)
sadece dolgulu
kuru makarnanın
dolgularında
08.2.1
Isıl işlem görmemiş işlenmiş et
E 392
Biberiye
ekstraktları
15
(46)
Biberiye
ekstraktları
150
(41)(46)
sadece yağ içeriği
% 10’ dan fazla
olmayan et;
kurutulmuş
sosisler hariç
sadece yağ içeriği
% 10’ dan fazla
E 392
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
9/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
olan et;
kurutulmuş
sosisler hariç
08.2.2
Isıl işlem görmüş işlenmiş et
E 392
Biberiye
ekstraktları
15
(46)
09.2
sadece yağ içeriği
% 10’ dan fazla
olmayan et;
kurutulmuş
sosisler hariç
E 392
Biberiye
150
(41)(46)
sadece yağ içeriği
ekstraktları
% 10’ dan fazla
olan et;
kurutulmuş
sosisler hariç
İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil
E 392
Biberiye
ekstraktları
15
(46)
E 392
Biberiye
ekstraktları
150
(41)(46)
sadece yağ içeriği
% 10’ dan fazla
olmayan işlenmiş
balık ve su
ürünleri,
yumuşakçalar ve
kabuklular dahil
sadece yağ içeriği
% 10’ dan fazla
olan işlenmiş balık
ve su ürünleri,
yumuşakçalar ve
kabuklular dahil
”
10) Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç) başlıklı (04.2.4.1) numaralı kategoriye numara sırasına göre
aşağıdaki satırlar eklenmiş,
“
04.2.4.1
Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç)
“E 100
Kurkumin
50
E 101
Riboflavinler
quantum
satis
E 120
Koşineal,
Karminik Karminler
100
asit,
E 141
Klorofillerin ve
klorofilinlerin
bakır kompleksleri
quantum
satis
E 150a
Sade karamel
quantum
satis
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
10/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
E 153
Bitkisel karbon
quantum
satis
E 160a
Karotenler
quantum
satis
E 160c
Paprika ekstraktı,
kapsantin,
kapsorubin
quantum
satis
E 160e
Beta­apo­8’­
karotenal (C 30)
100
E 162
Pancar kökü
kırmızısı, betanin
quantum
satis
E 163
Antosiyaninler
quantum
satis
E 171
Titanyum dioksit
quantum
satis
E 172
Demir oksitler ve
hidroksitler
quantum
satis
E 338 ­
452
Fosforik asit —
fosfatlar — di­,tri­
ve polifosfatlar
1000
(1) (4)
E 392
Biberiye
ekstraktları
200
(46)
E 954
Sakkarin ve
sodyum,
potasyum ve
kalsiyum tuzları
50
(52)
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
sadece deniz
yosunu bazlı
balık
yumurtası
analogları
”
11) Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler ve %15’ ten az alkol içeren
distile alkollü içkiler başlıklı (14.2.8) numaralı kategoriye (E 481­482)’ den sonra gelmek üzere (E 499) kodlu katkı
maddesine ait satırlar aşağıdaki şekilde eklenmiş,
“
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
11/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
14.2.8
Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler
ve %15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler
E 499
Stigmasterol yönünden
zengin bitki sterolleri
80
(80)
E 499
Stigmasterol yönünden
zengin bitki sterolleri
800
(80)
sadece su bazlı
donmaya hazır
alkollü kokteyller
sadece krema bazlı
donmaya hazır
alkollü kokteyller
”
12) Kapsüller ve tabletler ve benzeri ürünleri içeren katı formdaki takviye edici gıdalar, çiğnenebilir formda
olanlar hariç başlıklı (17.1) numaralı kategoriye (E 1205)’ den sonra gelmek üzere (E 1206) ve (E 1207) kodlu katkı
maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde eklenmiş,
“
17.1
Kapsüller ve tabletler ve benzeri ürünleri içeren katı formdaki takviye edici
gıdalar, çiğnenebilir formda olanlar hariç
E 1206
Nötr metakrilat
kopolimeri
200 000
E 1207
Anyonik metakrilat
kopolimeri
100 000
”
13) (05.4) ve (12.6) numaralı kategorilere (E 416)’ dan sonra gelmek üzere, (14.1.3) numaralı kategoriye (E
405)’ den sonra gelmek üzere (E 423) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde eklenmiş,
“
05.4
Süslemeler, kaplamalar ve dolgular, kategori 4.2.4 kapsamında yer alan
meyve bazlı dolgular hariç
E 423
Gam arabikle modifiye 10 000
sadece pasta ve
edilmiş oktenil
kek üzerine
süksinik asit
sürülen kremalar
12.6
Soslar
E 423
Gam arabikle modifiye 10 000
edilmiş oktenil
süksinik asit
14.1.3
Aromalandırılmış içecekler
E 423
Gam arabikle modifiye 1000
sadece enerji
edilmiş oktenil
içecekleri ve
süksinik asit
meyve suyu içeren
içecekler
”
14) Diğer benzeri sürülebilir meyve ve sebze ürünleri başlıklı (04.2.5.3) numaralı kategorisinde (E 950), (E 952),
(E 954), (E 955), (E 959) ve (E 960) kodlu katkı maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
04.2.5.3
Diğer benzeri sürülebilir meyve ve sebze ürünleri
E 950
Asesülfam K
1000
sadece enerjisi azaltılmış
sürülebilir meyve veya
sebze ürünleri ve enerjisi
azaltılmış veya şeker
ilavesiz kurutulmuş meyve
bazlı sürülebilir ürünler
E 952
Siklamik asit ve 500
(51)
sadece enerjisi azaltılmış
sodyum ve
sürülebilir meyve veya
kalsiyum tuzları
sebze ürünleri ve enerjisi
azaltılmış veya şeker
ilavesiz kurutulmuş meyve
bazlı sürülebilir ürünler
E 954
Sakkarin ve 200
(52)
sadece enerjisi azaltılmış
sodyum, potasyum
sürülebilir meyve veya
ve kalsiyum tuzları
sebze ürünleri ve enerjisi
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
12/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
E 955
Sukraloz
400
E 959
Neohesperidin DC
50
E 960
Steviol glikozitler
200
(60)
azaltılmış veya şeker
ilavesiz kurutulmuş meyve
bazlı sürülebilir ürünler
sadece enerjisi azaltılmış
sürülebilir meyve veya
sebze ürünleri ve enerjisi
azaltılmış veya şeker
ilavesiz kurutulmuş meyve
bazlı sürülebilir ürünler
sadece enerjisi azaltılmış
sürülebilir meyve veya
sebze ürünleri ve enerjisi
azaltılmış veya şeker
ilavesiz kurutulmuş meyve
bazlı sürülebilir ürünler
sadece enerjisi azaltılmış
sürülebilir meyve veya
sebze ürünleri ve enerjisi
azaltılmış veya şeker
ilavesiz kurutulmuş meyve
bazlı sürülebilir ürünler”
”
15) İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil başlıklı (09.2) numaralı kategoriye (E 392)’
den sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş,
“
09.2
İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil
E 450
Difosfatlar
5000
(4) (79)
E 451
Trifosfatlar
5000
(4) (79)
E 452
Polifosfatlar
5000
(4) (79)
tuz içeriği en az %18 olan
salamura ve/veya enjeksiyon
yoluyla ön tuzlama ve
takiben kuru tuzlama
yapılmış sadece Gadidae
familyasının tuzlanmış
balıkları
tuz içeriği en az %18 olan
salamura ve/veya enjeksiyon
yoluyla ön tuzlama ve
takiben kuru tuzlama
yapılmış sadece Gadidae
familyasının tuzlanmış
balıkları
tuz içeriği en az %18 olan
salamura ve/veya enjeksiyon
yoluyla ön tuzlama ve
takiben kuru tuzlama
yapılmış sadece Gadidae
familyasının tuzlanmış
balıkları
”
16) Et için süslemeler, kaplamalar ve kılıflar başlıklı (08.2.3) numaralı kategoriye (E 338­452)’ den sonra gelmek
üzere (E 339) kodlu katkı maddesine ait satırlar aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
“
08.2.3
Et için süslemeler, kaplamalar ve kılıflar
E 339
Sodyum
12 600
(4) (80)
sadece sosisler için
fosfatlar
kullanılan doğal kılıflar
”
17) İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil başlıklı (09.2) numaralı kategoride yer alan (E 151)
kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
13/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
09.2
İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil
E 151
Brilliant Black PN
100
(35)
sadece balık ezmesi ve
kabuklu ezmesi
E 151
Brilliant Black PN
250
(36)
E 151
Brilliant Black PN
100
(37)
sadece ön pişirme yapılmış
kabuklular
sadece tütsülenmiş balık
”
18) Sıvı formdaki sofralık tatlandırıcılar başlıklı (11.4.1) numaralı kategori ve Tablet formundaki sofralık
tatlandırıcılar başlıklı (11.4.3) numaralı kategoride yer alan E 460(i) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş,
“
11.4.1
Sıvı formdaki sofralık tatlandırıcılar
E 460 (i)
11.4.3
Mikrokristalin selüloz, quantum
Selüloz jel
satis
Tablet formundaki sofralık tatlandırıcılar
E 460 (i)
Mikrokristalin selüloz,
Selüloz jel
quantum
satis
”
19) (01.6.1), (01.6.2), (11.4.1), (11.4.2), (11.4.3), (14.1.2) kategorilerinde yer alan (E 466) kodlu katkı
maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
01.6.1
Aromalandırılmamış pastörize krema (yağı azaltılmış kremalar hariç)
11.4.1
Sodyum karboksi quantum
metil selüloz, satis
Selüloz gam
Aromalandırılmamış, fermentasyonu devam eden krema ürünleri ve %
20’den az yağ içeren ikame ürünler
E 466
Sodyum karboksi quantum
metil selüloz, satis
Selüloz gam
Sıvı formdaki sofralık tatlandırıcılar
E 466
11.4.2
Sodyum karboksi quantum
metil selüloz, satis
Selüloz gam
Toz formundaki sofralık tatlandırıcılar
E 466
01.6.2
E 466
11.4.3
Sodyum karboksi quantum
metil selüloz, satis
Selüloz gam
Tablet formundaki sofralık tatlandırıcılar
E 466
Sodyum karboksi quantum
metil selüloz, satis
Selüloz gam
14.1.2
Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği’ nde tanımlanan
meyve nektarları ve benzeri ürünler, Sebze nektarları ve benzeri ürünler
E 466
Sodyum karboksi quantum
sadece İsveç’ e ait ve
metil selüloz, satis
Finlandiya’ ya ait,
Selüloz gam
turunçgillerden elde edilen
geleneksel meyve
şurupları
”
20) Türk Gıda Kodeksi – Şarap Tebliği’ nde tanımlanan şarap ve diğer ürünler / Alkolsüz şarap benzeri ürünler
başlıklı (14.2.2) numaralı kategoriye kategori başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş,
“
14.2.2
Türk Gıda Kodeksi – Şarap Tebliği’ nde tanımlanan şarap ve diğer ürünler /
Alkolsüz şarap benzeri ürünler
E 150a­d
Karameller
QS
sadece belli bölgelerde
üretilen likör şarapları,
kalite likör şarapları
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
14/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sorbik asit—
sorbatlar
Askorbik asit
200
(1)(2)
E 200­
203
E 300
250
sadece şaraplar, köpüren
şaraplar, kısmen fermente
olmuş üzüm şırası
E 330
Sitrik asit
1000
E 334
Tartarik asit
[L(+)­]
2500
E 336
Potasyum
tartaratlar
2500
E 353
Metatartarik asit
100
E 354
Kalsiyum tartarat
2000
E 402
Potasyum aljinat
QS
E 404
Kalsiyum aljinat
QS
E 414
Akasya gamı
300
E 501(ii)
Potasyum
hidrojen karbonat
5000
E 220 –
228
E 220 –
228
E 220 –
228
Kükürt dioksit —
sülfitler
Kükürt dioksit —
sülfitler
Kükürt dioksit —
sülfitler
200
150
250
E 220 –
228
Kükürt dioksit —
sülfitler
200
E 220 –
228
E 220 –
228
E 220 –
228
E 1105
Kükürt dioksit —
sülfitler
Kükürt dioksit —
sülfitler
Kükürt dioksit —
sülfitler
Lisozim
235
sadece şaraplar, köpüren
şaraplar, kısmen fermente
olmuş üzüm şırası
sadece şaraplar, köpüren
şaraplar, kısmen fermente
olmuş üzüm şırası
sadece şaraplar, köpüren
şaraplar, kısmen fermente
olmuş üzüm şırası
sadece şaraplar, köpüren
şaraplar, kısmen fermente
olmuş üzüm şırası
sadece şaraplar, köpüren
şaraplar, kısmen fermente
olmuş üzüm şırası
sadece şaraplar, köpüren
şaraplar, kısmen fermente
olmuş üzüm şırası
sadece şaraplar, köpüren
şaraplar, kısmen fermente
olmuş üzüm şırası
sadece şaraplar, köpüren
şaraplar, kısmen fermente
olmuş üzüm şırası
sadece şaraplar, köpüren
şaraplar, kısmen fermente
olmuş üzüm şırası
sadece kırmızı şarap (şeker
oranı 5g/L’ den çok olanlar)
sadece kırmızı şarap (şeker
oranı 5g/L’ den az olanlar)
sadece beyaz ve roze şarap
(şeker oranı 5g/L’ den çok
olanlar)
sadece beyaz ve roze şarap
(şeker oranı 5g/L’ den çok
olanlar)
sadece köpüklü şarap
200
150
500
sadece likör şarabı (şeker
oranı 5g/L’ den çok olanlar)
sadece likör şarabı (şeker
oranı 5g/L’ den az olanlar)
sadece şaraplar
”
21) Aromatize şaraplar başlıklı (14.2.7.1) numaralı, Aromatize şarap bazlı içkiler başlıklı (14.2.7.2) numaralı ve
Aromatize şarap bazlı kokteyller başlıklı (14.2.7.3) numaralı kategorilere (E 200­203)’ den sonra gelmek üzere (E 220­
228) kodlu katkı maddelerine ait satırlar aşağıdaki şekilde eklenmiş,
“
14.2.7.1
Aromatize şaraplar
E 220­
Kükürt dioksit—
200
(3)
228
sülfitler
14.2.7.2
Aromatize şarap bazlı içkiler
E 220­
Kükürt dioksit—
200
(3)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
15/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
14.2.7.3
228
sülfitler
Aromatize şarap bazlı kokteyller
E 220­
Kükürt dioksit—
200
228
sülfitler
(3)
”
22) Kapsüller ve tabletler ve benzeri ürünleri içeren katı formdaki takviye edici gıdalar, çiğnenebilir formda
olanlar hariç başlıklı (17.1) numaralı kategoriye, (E 1207)’ den sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş,
“
17.1
Kapsüller ve tabletler ve benzeri ürünleri içeren katı formdaki takviye edici
gıdalar, çiğnenebilir formda olanlar hariç
E 1208
Polivinilpirolidon­vinil asetat 100 000
kopolimeri
”
23) (06.2.1), (06.5), (06.6), (07.1) ve (07.2) numaralı kategorilere (E 338 – 452)’ den sonra gelmek üzere (E 450
(ix)) kodlu katkı maddesine ait aşağıdaki satırlar eklenmiş,
“
06.2.1
Unlar
E 450
Magnezyum
15000
(4) (81) sadece kendiliğinden
(ix)
dihidrojen difosfat
kabaran un
06.5
Noodle
E 450
Magnezyum
2000
(4) (81) (ix)
dihidrojen difosfat
06.6
Yağ, un ve yumurta karışımı yarı­akışkan hamur
E 450
Magnezyum
12000
(4) (81) (ix)
dihidrojen difosfat
07.1
Ekmek ve ekmek çeşitleri
E 450
Magnezyum
15000
(4) (81) sadece pizza hamuru
(ix)
dihidrojen difosfat
(dondurulmuş veya
soğutulmuş) ve
“tortilla”
07.2
Hafif fırıncılık ürünleri
E 450
Magnezyum
15000
(4) (81) (ix)
dihidrojen difosfat
”
24) (01.4), (03.), (04.2.2),(04.2.3),( 04.2.4.1),( 04.2.5.1), (04.2.5.2), (04.2.5.3), (05.1), (05.2), (05.3), (05.4),
(06.3), (07.2), (09.2), (11.4.1) , (11.4.2), (11.4.3), (12.4), (12.5), (12.6), (12.7), (13.2), (14.1.2), (14.1.3), (14.2.1),
(14.2.3), (14.2.8), (15.1), (15.2), (16.), (17.1), (17.2), (17.3) numaralı kategorilere ( E 969) kodlu katkı maddesi numara
sırasına göre eklenmiştir. “
01.4
Aromalandırılmış fermente süt ürünleri, ısıl işlem görmüş ürünler dahil
E 969 Advantam
10
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz ürünler
03.
Yenilebilir buzlar ve dondurma
E 969 Advantam
10
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz ürünler
04.2.2
Sirke, yağ veya salamura içindeki meyve ve sebzeler
sadece korunmuş tatlı­ekşi meyve
E 969 Advantam
3
ve sebzeler
04.2.3
Teneke veya cam ambalajdaki meyve ve sebzeler
E 969 Advantam
10
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz meyveler
04.2.4.1 Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç)
E 969 Advantam
10
sadece enerjisi azaltılmış ürünler
04.2.5.1 “Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği”
nde tanımlanan ekstra reçel, ekstra geleneksel reçel, geleneksel reçel, geleneksel
marmelat ve ekstra jöle
E 969 Advantam
10
sadece enerjisi azaltılmış reçel, jöle
ve marmelatlar
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
16/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
04.2.5.2
04.2.5.3
05.1
05.2
05.3
05.4
06.3
07.2
09.2
11.4.1
11.4.2
“Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi
Tebliği” nde tanımlanan reçel, jöle, marmelat ve tatlandırılmış kestane püresi
E 969 Advantam
10
sadece enerjisi azaltılmış reçel, jöle
ve marmelatlar
Diğer benzeri sürülebilir meyve ve sebze ürünleri
E 969 Advantam
10
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz kurutulmuş meyve bazlı
sürülebilir ürünler
“Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği” ile “Türk Gıda Kodeksi
Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği” kapsamında yer alan kakao ve çikolata
ürünleri
E 969 Advantam
20
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz ürünler
Diğer şekerlemeler, nefes tazeleyici minik şekerlemeler dahil
E 969 Advantam
20
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz kakao bazlı veya kurutulmuş
meyve bazlı şekerlemeler
E 969 Advantam
10
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz kakao, süt, kurutulmuş
meyve veya yağ bazlı sürülebilir
ürünler
E 969 Advantam
20
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz nişasta bazlı şekerlemeler
E 969 Advantam
10
sadece şeker ilavesiz şekerlemeler
E 969 Advantam
60
sadece şeker ilavesiz nefes tazeleyici
mikro şekerlemeler
E 969 Advantam
20
sadece şeker ilavesiz yoğun
aromalandırılmış boğaz pastilleri
Sakız
E 969 Advantam
200
sadece şeker veya poliol ilaveli
ürünler, aroma artırıcı olarak
E 969 Advantam
400
sadece şeker ilavesiz ürünler
Süslemeler, kaplamalar ve dolgular, kategori 4.2.4 kapsamında yer alan meyve
bazlı dolgular hariç
E 969 Advantam
20
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz nişasta bazlı şekerlemeler
E 969 Advantam
10
sadece şeker ilavesiz şekerlemeler
E 969 Advantam
20
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz kakao veya kurutulmuş
meyve bazlı ürünler
E 969 Advantam
4
sadece soslar
Kahvaltılık tahıllar
E 969 Advantam
10
sadece en az %20 kepek içeren ve
%15’ ten fazla lif içeriğine sahip
enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz
kahvaltılık tahıllar
Hafif fırıncılık ürünleri
E 969 Advantam
10
sadece essoblaten—kağıt helva
E 969 Advantam
17
sadece özel beslenme amaçlı hafif
fırıncılık ürünleri
İşlenmiş balık ve işlenmiş su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil
E 969 Advantam
3
sadece tatlı­ekşi korunmuş ve yarı
korunmuş balık ve balık, yumuşakça
ve kabukluların marinatları
Sıvı formdaki sofralık tatlandırıcılar
E 969 Advantam
quantum satis Toz formdaki sofralık tatlandırıcılar
E 969 Advantam
quantum satis http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
17/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
11.4.3
12.4
12.5
Tablet formundaki sofralık tatlandırıcılar
E 969 Advantam
quantum satis Hardal
E 969 Advantam
4
Çorbalar ve et suları
12.6
12.7
13.2
E 969 Advantam
2
sadece enerjisi azaltılmış çorbalar
Soslar
E 969 Advantam
4
Salatalar ve sandviç arasına sürülebilir tuzlu / baharatlı soslar
E 969 Advantam
4
sadece Feinkostsalat
Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar / Günlük diyetin tamamı veya
bir öğünün yerine geçen kilo kontrolü amaçlı diyet gıdalar (günlük diyetin
tamamı ya da bir kısmı)
E 969 Advantam
8
14.1.2
Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği’ nde tanımlanan meyve
nektarları ve benzeri ürünler,
Sebze nektarları ve benzeri ürünler
E 969 Advantam
6
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz ürünler
14.1.3
Aromalandırılmış içecekler
E 969 Advantam
6
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz ürünler
14.2.1
Bira ve malt içecekleri
E 969 Advantam
6
sadece alkolsüz bira veya alkol
miktarı hacmen
%1,2’ yi geçmeyen bira;
‘Bière de table/Tafelbier/Table beer’
(orijinal malt içeriği %6’ dan az)
‘Obergäriges Einfachbier hariç’;
Asitliği NaOH cinsinden minimum
30 milieşdeğere eşit olan biralar;
‘oud bruin’tipi kahverengi biralar
E 969 Advantam
0.5
sadece enerjisi azaltılmış bira
14.2.3
Elma şarabı ve armut şarabı
E 969 Advantam
6
14.2.8
Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler ve
%15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler
E 969 Advantam
6
15.1
Patates­, tahıl­, un­ veya nişasta­bazlı atıştırmalıklar
E 969 Advantam
5
15.2
İşlenmiş sert kabuklu meyveler
E 969 Advantam
5
16.
Tatlılar; kategori 1, 3 ve 4 kapsamında yer alan ürünler hariç
E 969 Advantam
10
sadece enerjisi azaltılmış veya şeker
ilavesiz ürünler
17.1
Kapsüller ve tabletler ve benzeri ürünleri içeren katı formdaki takviye edici
gıdalar, çiğnenebilir formda olanlar hariç
E 969 Advantam
20
17.2
Sıvı formdaki takviye edici gıdalar
E 969 Advantam
6
17.3
Şurup tipi veya çiğnenebilir formdaki takviye edici gıdalar
E 969 Advantam
55
”
25) Bira ve malt içecekleri başlıklı (14.2.1) numaralı kategoride yer alan (E 150a­d) kodlu renklendiricilere ait
satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
14.2.1 Bira ve malt içecekleri
“E 150a,b,d Sade karamel,
quantum
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
18/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
E 150c
E 150c
Kostik sülfit
satis
karamel, Amonyum
sülfit karamel
Amonyak karamel 6000
Amonyak karamel 9500
sadece “Bière de
table/Tafelbier/Table beer”
(orijinal malt içeriği %6’ dan
az); Brown ale, porter, stout ve
old ale”
”
26) Hafif fırıncılık ürünleri başlıklı (07.2) numaralı kategoride yer alan (E 220­228) kodlu katkı maddesine ait
satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
07.2 Hafif fırıncılık ürünleri
E 220­228 Kükürt dioksit—sülfitler
50
(3)
sadece kuru bisküviler
”
27) Isıl işlem görmüş işlenmiş et başlıklı (08.2.2) numaralı kategoriye (E 235)’ ten sonra gelmek üzere (E 243)
kodlu katkı maddesine ait aşağıdaki satır eklenmiş,
“
08.2.2 Isıl işlem görmüş işlenmiş et
emülsifiye edilmiş
sosisler, tütsülenmiş
E 243
Etil laurol arjinat
160
sosisler ve ciğer ezmesi
hariç
”
28) ( 03.), (05.2), (05.3), (05.4), (07.2) ve (14.1.3) numaralı kategorilerde yer alan (25) numaralı dipnot
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“(25): E 122 ve E 155 kodlu renklendiricilerin miktarı 50 mg/kg veya 50 mg/l yi geçemez.”
29) (01.7.5) kategorisinde yer alan (33) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“(33): E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e ve E 161b kodlu renklendiricilerin tek başına veya birlikte
kullanılabileceği maksimum miktar”
30) (04.2.1), (04.2.2), (04.2.3) ve (04.2.4.1) numaralı kategorilerde yer alan (34) numaralı dipnot aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş,
“(34): E 120, E 122, E 129, E 131 ve E 133 kodlu renklendiricilerin tek başına veya birlikte kullanılabileceği
maksimum miktar”
31) (04.2.5.2) ve (04.2.5.3) numaralı kategorilerde yer alan (31) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“(31): E 120, E 142, E 160d ve E 161b kodlu renklendiricilerin tek başına veya birlikte kullanılabileceği
maksimum miktar”
32) (09.2) numaralı kategoride yer alan (35), (36) ve (37) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“(35): (E 100), (E 102), (E 120), (E 122), (E 142), (E 151), (E 160e), (E 161b) kodlu renklendiricilerin tek
başına veya birlikte kullanılabileceği maksimum miktar
(36): (E 100), (E 102), (E 120), (E 122), (E 129), (E 142), (E 151), (E 160e), (E 161b) kodlu renklendiricilerin
tek başına veya birlikte kullanılabileceği maksimum miktar
(37) : (E 102), (E 120), (E 151) ve (E 160e) kodlu renklendiricilerin tek başına veya birlikte kullanılabileceği
maksimum miktar”
33) (01.4), (01.6.3), (04.2.4.1),(05.2), (05.3), (05.4), (06.6), (08.2.3) (09.3), (12.4), (12.9), (13.2), (14.1.3),
(14.2.4), (14.2.7.1),(14.2.7.2), (14.2.7.3), (14.2.8), (16.), (17.1), (17.2) ve (17.3) numaralı kategorilere aşağıdaki dipnot
eklenmiş,
“(61): (E 104), (E 110), (E 124) ve Grup III’ teki renklendiricilerin toplam miktarı, Grup III’ te belirtilen
maksimum miktarı geçemez.”
34) (01.7.3) ve (12.2.2) numaralı kategorilere aşağıdaki dipnot eklenmiş,
“(62): (E 104) ve Grup III’ teki renklendiricilerin toplam miktarı, Grup III’te belirtilen maksimum miktarı
geçemez.”
35) (09.2) numaralı kategoriye aşağıdaki dipnotlar eklenmiş,
“(63): (E 110), (E 124) ve Grup III’ teki renklendiricilerin toplam miktarı, Grup III’te belirtilen maksimum miktarı
geçemez.”
“ (79): Maksimum miktar; tek başına veya birlikte kullanılan (E 450), (E 451) ve (E 452) kodlu katkı
maddelerinin toplamı için geçerlidir.”
36) (14.2.3) numaralı kategoriye aşağıdaki dipnot eklenmiş,
“(64): (E 104), (E 110) ve Grup III’ teki renklendiricilerin toplam miktarı, Grup III’ te belirtilen maksimum
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
19/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
miktarı geçemez.”
37) (04.2.4.1) numaralı kategoriye (34) numaralı dipnottan sonra gelmek üzere aşağıdaki dipnot eklenmiş,
“(46): Toplam karnosol ve karnosik asit cinsinden”
38) (14.2.8) numaralı kategoriye aşağıdaki dipnot eklenmiş,
“(80): 29.12.2011 tarihli ve 28157 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Etiketleme Yönetmeliği’ nin Ek – 2’ sinde yer alan bitki sterollerine ait etiketleme kuralları uygulanmaz.”
39) (08.2.3) numaralı kategoriye aşağıdaki dipnotlar eklenmiş,
“ (80): Son üründe taşınma yoluyla gelen miktar 250mg/kg’ ı geçemez.”
40) (07.2), (14.2.7.1), (14.2.7.2) ve (14.2.7.3) numaralı kategorilere aşağıdaki dipnot eklenmiş,
“(3): Maksimum miktarlar, mevcut tüm kaynaklardan gelecek toplam miktar olarak SO2 cinsinden verilmiştir; 10
mg/kg veya 10 mg/L’den fazla olmayan bir SO2 içeriği dikkate alınmaz.”
41) (06.2.1), (06.5), (06.6), (07.1) ve (07.2) numaralı kategorilere aşağıdaki dipnot eklenmiştir.
“(81) Fosfatların toplam miktarı (E 338­452) için belirlenen maksimum miktarı geçemez.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde, gıda aroma
vericilerinde, besin öğelerinde kullanılmasına izin verilen taşıyıcıları da içeren gıda katkı maddelerinin listesi ve kullanım
koşulları başlıklı EK­III’ ün;
a) Bölüm 1­ Gıda katkı maddelerindeki taşıyıcılar başlıklı tablosunda (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
Sodyum karboksi metil quantum
E 466
Tüm gıda katkı maddeleri
selüloz, Selüloz gam
satis
”
b) Bölüm 2 ­ Gıda katkı maddelerinde kullanılan taşıyıcılar dışındaki gıda katkı maddeleri başlıklı tablosunda (E
432 – E 436) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
E 432 – E 436
Polisorbatlar
quantum satis
Renklendiricilerin preparatları,
kontrast geliştiriciler, yağda
çözünen antioksidanlar ve meyveler
için parlatıcı ajanlar
”
c) Bölüm 3 ­ Gıda enzimlerinde taşıyıcılar dahil gıda katkı maddeleri başlıklı tablosunda (E 466) kodlu katkı
maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“
E 466
Sodyum karboksi quantum
quantum
quantum satis
Evet
metil selüloz, satis
satis
Selüloz gam
”
ç) Bölüm 4 ­ Gıda aroma vericilerinde taşıyıcılar dahil gıda katkı maddeleri başlıklı tablosuna (E 416)’dan sonra gelmek
üzere (E 423) kodlu katkı maddesine ait satırlar ve (E 459)’den sonra gelmek üzere (E 473) kodlu katkı maddesine ait satır
aşağıdaki şekilde eklenmiş,
“
“03: ‘Yenilebilir buzlar ve Dondurma’;
07.2: ‘Hafif Fırıncılık Ürünleri’;
08.2: ‘İşlenmiş et, sadece işlenmiş kanatlı
ürünleri’;
Aroma verici
09.2: ‘İşlenmiş balık ve su ürünleri,
emülsiyonlarında
yumuşakçalar ve kabuklular dahil’ ;
500 mg/kg
16.: ‘Tatlılar; kategori 1, 3 ve 4 kapsamında
yer alan ürünler hariç’ kategorilerinde
kullanılan aroma vericilerin yağ
emülsiyonlarında
14.1.3: ‘Aromalandırılmış içecekler’ kategorisi
kapsamında bulunan sadece meyve suyu
içermeyen aromalandırılmış içecekler ve
Aroma verici
meyve suyu içeren gazlı aromalandırılmış
emülsiyonlarında
içeceklerde ve
220 mg/kg
14.2: ‘Alkollü içkiler, alkolsüz ve düşük
alkollü içkiler dahil’ kategorilerinde kullanılan
aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında
05.1: ‘“Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
20/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
E 423
Gam arabikle
modifiye
edilmiş
oktenil
süksinik asit
Ürünleri Tebliği” ile “Türk Gıda Kodeksi
Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği”
kapsamında yer alan kakao ve çikolata
ürünleri’ ;
05.2: ‘Diğer şekerlemeler, nefes tazeleyici
minik şekerlemeler dahil’;
05.4: ‘Süslemeler, kaplamalar ve dolgular,
kategori 4.2.4 kapsamında yer alan meyve
bazlı dolgular hariç’;
06.3: ‘Kahvaltılık tahıllar’;
kategorilerinde kullanılan aroma vericilerin yağ
emülsiyonlarında
01.7.5: ‘İşlenmiş peynir’ kategorisinde
kullanılan aroma vericilerin yağ
emülsiyonlarında
05.3: ‘Sakız’ kategorisinde kullanılan aroma
vericilerin yağ emülsiyonlarında
01.8: ‘Süt analogları, içecek beyazlatıcıları
dahil’;
04.2.5: ‘Reçel, jöle ve marmelatlar ve benzer
ürünler’;
04.2.5.4: ‘Sert kabuklu meyvelerin ezmeleri ve
sürülebilir ürünleri’;
08.2: ‘İşlenmiş et’;
12.5: ‘Çorbalar ve et suları’,
14.1.4.2: ‘Diğerleri’, kategorisi kapsamında
yer alan sadece instant kahve ve çay ve tahıl
bazlı tüketime hazır yemeklerde kullanılan
aroma vericilerin yağ emülsiyonlarında
10.2: ‘İşlenmiş yumurta ve yumurta ürünleri’
kategorisinde kullanılan aroma vericilerin yağ
emülsiyonlarında
12.6: ‘Soslar’ kategorisi kapsamında yer alan
tatlı soslar ve genellikle et suları ile hazırlanan
soslar
14.1.2: ‘Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve
Benzeri Ürünler Tebliği’nde tanımlanan
meyve nektarları ve benzeri ürünler,
Sebze nektarları ve benzeri ürünler’ ve
14.1.3: ‘Aromalandırılmış içecekler’ kategorisi
kapsamında bulunan sadece meyve suyu içeren
gazsız aromalandırılmış içecekler
kategorilerinde kullanılan aroma vericilerin yağ
emülsiyonlarında
15.: ‘Tüketime hazır tuzlu / baharatlı hafif
yiyecekler ve atıştırmalıklar’ kategorisinde
kullanılan aroma vericilerin yağ
emülsiyonlarında
Aroma verici
emülsiyonlarında
300 mg/kg
Aroma verici
emülsiyonlarında
120 mg/kg
Aroma verici
emülsiyonlarında
60 mg/kg
Aroma verici
emülsiyonlarında
240 mg/kg
Aroma verici
emülsiyonlarında
140 mg/kg
Aroma verici
emülsiyonlarında
400 mg/kg
Aroma verici
emülsiyonlarında
440 mg/kg
”
“
E 473
Yağ asitlerinin
sukroz esterleri
14.1.3 kategorisi kapsamında yer
alan su bazlı berrak
aromalandırılmış içeceklerde
kullanılan aroma vericilerde
Aroma vericilerde 15
000 mg/kg, son
üründe 30 mg/l
”
d) Bölüm 5 ­ Besin öğelerinde kullanılan gıda katkı maddeleri başlığı altında yer alan Ek II Bölüm E’ nin 13.1’
inde listelenen bebek ve küçük çocuk gıdalarında kullanılması amaçlanan besin öğeleri haricindeki besin öğelerinde
kullanılan gıda katkı maddeleri başlıklı Kısım A tablosunda (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
21/22
24.11.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
“
E 466
Sodyum karboksi
metil selüloz, Selüloz
gam
quantum satis
Tüm besin
öğeleri
Evet
”
e) Bölüm 6 ­ Bölüm 1­5 teki amaçlar için gıda katkı maddelerinin gruplarının tanımlanması başlığı altında yer alan
Tablo 1 başlıklı tablosunda (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
E 466
Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam
”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK – IV tablosundan sonra gelen ‘Aşağıdaki renklendiricileri
içeren gıdaların etiketlerinde yer alması gereken ilave bilgi’ başlıklı tablonun başına “EK – V” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ‘Ülkemizde üretilen bazı geleneksel ürünler ve bunlarda
kullanılması yasaklanan gıda katkı maddeleri’ başlıklı EK – VI tablosunda ‘Pide, bazlama’ nın yer aldığı satır aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“
Pide ve bazlama
Tümü (Hazır ambalajlı bazlamalarda Propiyonik asit —
propiyonatlar hariç)
”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri,
31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyarlar. (2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından 31/12/2014 tarihinden
önce piyasaya arz edilen ürünler ve bu ürünleri içeren gıdalar 31/12/2015 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
30/6/2013
28693
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141124­1.htm
22/22
Download

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik