REGULAMIN KONKURSU BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą
„Niepodległościowe fotki” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Marek Ławczyński prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą PHU Delta Marek Ławczyński, z siedzibą al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn w formie
sklepów odzieżowych pod nazwą adrenaline.pl.
3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem
Internetu, na portalu Facebook- na osi czasu fan-page’a oznaczonego nickiem adrenaline.pl
od dnia 06.11.2014 do 13.11.2014.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej w skrócie „Uczestnikiem”) może być każda osoba
fizyczna, która łącznie spełni poniższe warunki:
a) jest pełnoletnia;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) jest Fanem profilu na portalu Facebook oznaczonego nickiem
d) nie jest pracownikiem PHU Delta;
c) nie jest członkiem rodziny pracownika PHU Delta.
2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, w tym niepełnoletnie, biorą udział
w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. Przez Fana rozumie się osobę, która polubiła profil oznaczony nickiem adrenaline.pl
/kliknęła „ Lubię to” w odniesieniu do danego fan page’a.
§3
NAGRODY
1.Nagrodami w Konkursie są dwa bony zniżkowe uprawniające do zakupów z 50% upustem
od ceny katalogowej na sklep.adrenaline.pl na wybrane przez Zwycięzcę obuwie
biegowe. Organizator przyzna po jednym bonie dla jednego Zwycięzcy.
a) Każdy bon rabatowy posiada indywidualne oznaczenie w postaci kodu, daty ważności
oraz kwoty
b) Aby skorzystać z bonu należy dokonać zakupu internetowego na stronie
sklep.adrenaline.pl, wpisać otrzymany kod w polu „Posiadasz kod rabatowy?”, który
znajduje się na stronie koszyka pod zamówionymi butami oraz zatwierdzić operację
przyciskiem "Aktywuj go". W zamówieniu należy zaznaczyć opcję dostarczenia za
pobraniem.
c) Kod rabatowy może być wykorzystany raz, wyłącznie w okresie jego ważności
d) Bon jest ważny do dnia 31.12.2014 r.
e) Bon nie może być wymieniony na pieniądze ani nie może stanowić przedmiotu obrotu
handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki:
a) Wykona zdjęcie swojej osoby podczas Biegu Niepodległości dnia 11.11.2014 r. w
produktach /odzieży, obuwiu, akcesoriach/ marki Nike, Reebok, Adidas, Puma.
b) Umieści wykonane zdjęcie na profilu Organizatora oznaczonym nickiem adrenaline.pl
w dniach 11.11.2014 – 13.11.2014 r.
c) Jego zdjęcie zostanie wybrane przez jury adrenaline.pl
d) W przypadku skrajniej niezgody w jury, brane będą pod uwagę kliknięcia „Lubię to”
pod danymi zdjęciami.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej wysłanej
przez portal Facebook w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu, tj.
daty wskazanej w § 1 pkt 3.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres [email protected] w terminie 3 (trzech)
dni od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości, o której mowa w pkt. 3 powyżej, pod
rygorem uznania, iż odmawia przyjęcia nagrody.
5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator, który
równocześnie ponosi koszt tego przekazania.
6. Osoby posługujące się programami automatyzującymi udział w konkursie, w szczególności
poprzez tzw. „pulsacyjne dodawanie lajków” nie mogą zostać jego zwycięzcami. Zakazuje się
także wszelkich praktyk związanych z manipulowaniem, sprzedażą, kupowaniem czy
wymianą „Lubię to”. Punkty zdobyte w ten sposób nie będą brane pod uwagę przy
rozstrzyganiu o zwycięstwie, a taki Uczestnik może być wykluczony z niniejszego Konkursu.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, wieku, adresu
konta poczty elektronicznej, numeru tel. Kontaktowego - niezbędnych do przekazania
nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane
będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Administratorem danych osobowych uzyskanych na potrzeby Konkursu jest
bezpośrednio Organizator.
4. Każdy Uczestnik ma prawo nieograniczonego dostępu do przekazanych danych
osobowych i ma prawo ich weryfikowania, poprawiania i aktualizacji.
§5
PRAWA AUTORSKIE
1.Uczestnik zamieszczając na profilu Organizatora fotografię ze swoim wizerunkiem, udziela
mu w ten sposób licencji na korzystanie z fotografii i upubliczniania jego wizerunkuwyłącznie na potrzeby Konkursu- wyłącznie na portalu Facebook, na fan page’u pod nickiem
adrenaline.pl, przez czas trwania Konkursu
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na profilu Facebook 06.11.2014.
3. Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani
przeprowadzany przez Facebook ani firmę z nim związaną.
4. Organizator informuje, iż każdy Uczestnik jest zwolniony od odpowiedzialności prawnej
wynikającej z wzięcia udziału w konkursie.
5. Za wady fizyczne Nagrody Organizator odpowiada na zasadach ogólnych.
Download

Regulamin_Bieg Niepodleglosci