YY
I. YY
III. YY
İKİNCİ ÖĞRETİM
II. YY
III. YY
ÖT
İŞLETME YÖNETİMİ
NORMAL ÖĞRETİM
BL
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
Dersin Adı
Tarih
Gün
Saat
Sorumlusu
S1
S2
Ġktisada GiriĢ
02.01.2015
Cuma
Genel Muhasebe
03.01.2015 Cumartesi 10:00 Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
A108
A210
A216
Matematik
04.01.2015
Pazar
A210
10:00 Öğr.Gör. Özge AKġEHĠRLĠ
A107
Türk Dili I
Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi I
06.01.2015
Salı
A108
14:00 Okt. Hilal ZENGĠN
A108
07.01.2015 ÇarĢamba 15:00 Okt. Filiz TAPAN
A201
Bilgisayara GiriĢ
08.01.2015 PerĢembe 10:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A216
Genel Hukuk Bilgisi
09.01.2015
Cuma
Ġngilizce I
12.01.2015
Pazartesi
Genel ĠĢletme
13.01.2015
Salı
Vergi Hukuku
02.01.2015
Cuma
Finansal Yatırım Araçları
03.01.2015 Cumartesi 16:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
DıĢ Ticaret ĠĢl. Yönetimi
05.01.2015
Pazartesi
Pazarlama Ġlkeleri
06.01.2015
Salı
Yönetim ve Organizasyon
07.01.2015 ÇarĢamba 10:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A108
Bilgisayarlı Muhasebe
Halkla ĠliĢkiler
08.01.2015 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN
A216
09.01.2015
Cuma
16:00 Öğr.Gör.Ömer Faruk ÖZGÜR
A108
GiriĢimcilik I
12.01.2015
Pazartesi
10:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A216
ĠĢ ve Sos. Güv. Hukuku
13.01.2015
Salı
16:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A212
Ġktisada GiriĢ
02.01.2015
Cuma
10:00 Yrd.Doç.Dr. Ömer BOSNALI
A211
Genel Muhasebe
03.01.2015 Cumartesi 10:00 Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
Matematik
04.01.2015
Pazar
Türk Dili I
Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi I
06.01.2015
Salı
07.01.2015 ÇarĢamba 15:00 Okt. Filiz TAPAN
A202
Bilgisayara GiriĢ
08.01.2015 PerĢembe 10:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A212
Genel Hukuk Bilgisi
09.01.2015
Cuma
Ġngilizce I
12.01.2015
Pazartesi
Genel ĠĢletme
13.01.2015
Salı
Vergi Hukuku
02.01.2015
Cuma
Finansal Yatırım Araçları
03.01.2015 Cumartesi 16:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
DıĢ Ticaret ĠĢl. Yönetimi
05.01.2015
Pazartesi
Pazarlama Ġlkeleri
06.01.2015
Salı
Yönetim ve Organizasyon
07.01.2015 ÇarĢamba 10:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A207
Bilgisayarlı Muhasebe
Halkla ĠliĢkiler
08.01.2015 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN
A216
09.01.2015
Cuma
16:00 Öğr.Gör.Ömer Faruk ÖZGÜR
A107
GiriĢimcilik I
12.01.2015
Pazartesi
10:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A216
ĠĢ ve Sos. Güv. Hukuku
13.01.2015
Salı
16:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A211
10:00 Yrd.Doç.Dr. Ömer BOSNALI
10:00 Öğr.Gör.Fisun KAġKIR KESĠN
A210
A211
17:00 Okt.Elif TAġKIN
A210
A211
10:00 Öğr.Gör.Esin Hamdi DĠNÇER
A211
A212
16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A108
S3
A212
A108
14:30 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A210
16:00 Yrd.Doç.Dr. Ömer BOSNALI
A108
A211
10:00 Öğr.Gör. Özge AKġEHĠRLĠ
A207
14:00 Okt. Hilal ZENGĠN
A201
10:00 Öğr.Gör.Fisun KAġKIR KESĠN
A216
17:00 Okt. Merve KIYMAZ
A213
10:00 Öğr.Gör.Esin Hamdi DĠNÇER
A207
16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A213
A211
A213
A107
14:30 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A213
16:00 Yrd.Doç.Dr. Ömer BOSNALI
A107
Öğr.Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR
Bölüm BaĢkanı
Tedviren
YY
III. YY
I. YY
NORMAL ÖĞRETİM
III. YY
İKİNCİ ÖĞRETİM
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
I. YY
ÖT
BL
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
Dersin Adı
Tarih
Gün
Saat
Sorumlusu
S1
S2
Ġktisada GiriĢ
02.01.2015
Cuma
Genel Muhasebe
03.01.2015 Cumartesi 10:00 Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
A212
A207
A108
Matematik
04.01.2015
Pazar
A212
10:00 Öğr.Gör. Özge AKġEHĠRLĠ
A216
Genel ĠĢletme
05.01.2015
Pazartesi
A212
10:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A108
Türk Dili I
Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi I
06.01.2015
Salı
A210
14:00 Okt. Hilal ZENGĠN
A216
07.01.2015 ÇarĢamba 15:00 Okt. Filiz TAPAN
A212
Bilgisayara GiriĢ
08.01.2015 PerĢembe 10:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
Genel Hukuk Bilgisi
09.01.2015
Cuma
Ġngilizce I
12.01.2015
Vergi Hukuku
02.01.2015
Finansal Yatırım Araçları
03.01.2015 Cumartesi 16:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
Maliyet Muhasebesi
04.01.2015
Pazar
DıĢ Ticaret ĠĢl. Yönetimi
05.01.2015
ġirketler Muhasebesi
06.01.2015
Kamu Maliyesi
07.01.2015 ÇarĢamba 10:00 Yrd.Doç.Dr. Ömer BOSNALI
A216
Bilgisayarlı Muhasebe
08.01.2015 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT
A108
Finansal Yönetim
09.01.2015
Cuma
14:30 Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT
A206
GiriĢimcilik I
12.01.2015
Pazartesi
10:00 Öğr.Gör.Esin Hamdi DĠNÇER
A108
ĠĢ ve Sos. Güv. Hukuku
13.01.2015
Salı
16:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A210
Ġktisada GiriĢ
02.01.2015
Cuma
10:00 Yrd.Doç.Dr. Ömer BOSNALI
A214
Genel Muhasebe
03.01.2015 Cumartesi 10:00 Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
Matematik
04.01.2015
Pazar
Genel ĠĢletme
05.01.2015
Pazartesi
Türk Dili I
Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi I
06.01.2015
Salı
07.01.2015 ÇarĢamba 15:00 Okt. Filiz TAPAN
A108
Bilgisayara GiriĢ
08.01.2015 PerĢembe 10:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A210
Genel Hukuk Bilgisi
09.01.2015
Cuma
Ġngilizce I
12.01.2015
Pazartesi
Vergi Hukuku
02.01.2015
Cuma
Finansal Yatırım Araçları
03.01.2015 Cumartesi 16:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
Maliyet Muhasebesi
04.01.2015
Pazar
DıĢ Ticaret ĠĢl. Yönetimi
05.01.2015
ġirketler Muhasebesi
06.01.2015
Kamu Maliyesi
07.01.2015 ÇarĢamba 10:00 Yrd.Doç.Dr. Ömer BOSNALI
A216
Bilgisayarlı Muhasebe
08.01.2015 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT
A210
Finansal Yönetim
09.01.2015
Cuma
14:30 Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT
A205
GiriĢimcilik I
12.01.2015
Pazartesi
10:00 Öğr.Gör.Esin Hamdi DĠNÇER
A108
ĠĢ ve Sos. Güv. Hukuku
13.01.2015
Salı
16:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A213
10:00 Yrd.Doç.Dr. Ömer BOSNALI
A206
A207
10:00 Öğr.Gör.Fisun KAġKIR KESĠN
A108
A213
Pazartesi
17:00 Okt. Gökhan ÇETĠNKAYA
A214
A215
Cuma
16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A212
A211
A213
17:30 Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN
A201
A202
Pazartesi
14:30 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A212
Salı
10:00 Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
A216
A207
A207
10:00 Öğr.Gör. Özge AKġEHĠRLĠ
A213
10:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A212
14:00 Okt. Hilal ZENGĠN
A216
10:00 Öğr.Gör.Fisun KAġKIR KESĠN
A212
17:00 Okt. Merve KIYMAZ
A108
16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A214
A214
17:30 Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN
A203
Pazartesi
14:30 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A213
Salı
10:00 Yrd.Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
A210
Öğr.Gör. Ali CAN
Bölüm BaĢkanı
Tedviren
S3
YY
III. YY
İKİNCİ ÖĞRETİM
I. YY
SOSYAL GÜVENLİK
III. YY
NORMAL ÖĞRETİM
I. YY
ÖT
BL
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
Dersin Adı
Tarih
Gün
Saat
Sorumlusu
S1
S2
Ġktisada GiriĢ
02.01.2015
Cuma
Genel Muhasebe
10:00 Yrd.Doç.Dr. Ömer BOSNALI
A213
A215
03.01.2015 Cumartesi 11:30 Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN
A201
Matematik
04.01.2015
Pazar
A202
11:30 Öğr.Gör.Fisun KAġKIR KESĠN
A201
Genel ĠĢletme
05.01.2015
Pazartesi
A202
10:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A206
Türk Dili I
Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi I
06.01.2015
Salı
A207
14:00 Okt. Hilal ZENGĠN
A202
07.01.2015 ÇarĢamba 16:00 Okt. AyĢen ĠÇKE
A206
Bilgisayara GiriĢ
08.01.2015 PerĢembe 10:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
Genel Hukuk Bilgisi
09.01.2015
Cuma
Ġngilizce I
12.01.2015
Pazartesi
Sosyal Politikaya GiriĢ
13.01.2015
Salı
Vergi Hukuku
02.01.2015
Cuma
Finansal Yatırım Araçları
03.01.2015 Cumartesi 16:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
Kalite Yönetimi
04.01.2015
Pazar
16:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A108
A210
Elektronik Ticaret
05.01.2015
Pazartesi
16:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A212
A213
Sosyal Hizmet ve Bakım
Sosyal Güvenlik ĠĢl. Belgeler
06.01.2015
Salı
10:00 Öğr.Gör.Fisun KAġKIR KESĠN
A212
A215
07.01.2015 ÇarĢamba 10:00 Erkin AVCI
A210
A211
Bilgisayarlı Muhasebe
Sosyal Güv. Hukuku I
08.01.2015 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT
A211
A212
09.01.2015
Cuma
16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A206
A207
GiriĢimcilik I
12.01.2015
Pazartesi
10:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A210
A212
ĠĢ Hukuku
13.01.2015
Salı
16:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A214
A215
Ġktisada GiriĢ
02.01.2015
Cuma
10:00 Yrd.Doç.Dr. Ömer BOSNALI
A216
A206
Genel Muhasebe
03.01.2015 Cumartesi 11:30 Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN
A203
A205
Matematik
04.01.2015
Pazar
11:30 Öğr.Gör.Fisun KAġKIR KESĠN
A203
A205
Genel ĠĢletme
05.01.2015
Pazartesi
10:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A216
Türk Dili I
Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi I
06.01.2015
Salı
14:00 Okt. Hilal ZENGĠN
A203
07.01.2015 ÇarĢamba 15:00 Okt. Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
A216
Bilgisayara GiriĢ
08.01.2015 PerĢembe 10:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
Genel Hukuk Bilgisi
09.01.2015
Cuma
Ġngilizce I
12.01.2015
Pazartesi
Sosyal Politikaya GiriĢ
13.01.2015
Salı
Vergi Hukuku
02.01.2015
Cuma
Finansal Yatırım Araçları
03.01.2015 Cumartesi 16:00 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
Kalite Yönetimi
04.01.2015
Pazar
16:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A216
Elektronik Ticaret
05.01.2015
Pazartesi
16:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A216
Sosyal Hizmet ve Bakım
Sosyal Güvenlik ĠĢl. Belgeler
06.01.2015
Salı
10:00 Öğr.Gör.Fisun KAġKIR KESĠN
A108
07.01.2015 ÇarĢamba 10:00 Erkin AVCI
A212
A213
Bilgisayarlı Muhasebe
Sosyal Güv. Hukuku I
08.01.2015 PerĢembe 16:00 Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT
A213
A214
09.01.2015
Cuma
GiriĢimcilik I
12.01.2015
ĠĢ Hukuku
13.01.2015
A107
A108
10:00 Öğr.Gör.Fisun KAġKIR KESĠN
A206
A207
17:00 Okt. Gökhan ÇETĠNKAYA
A202
A203
11:30 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A201
A202
16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A216
S3
A216
A211
A213
10:00 Öğr.Gör.Fisun KAġKIR KESĠN
A214
A215
17:00 Okt. D. TANRIVERDĠ
A205
A206
11:30 Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
A203
A205
16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A210
A211
A212
A215
16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A216
Pazartesi
10:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A211
Salı
16:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A216
A206
A207
A213
Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU
Bölüm BaĢkanı
Tedviren
YY
I. YY
I. YY
III. YY
ÖT
NORMAL ÖĞRETİM
III. YY
İKİNCİ ÖĞRETİM
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ
BL
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
Dersin Adı
Tarih
Gün
Saat
Sorumlusu
S1
S2
Çağrı Merkezi Yönetimi
02.01.2015
Cuma
Matematik
04.01.2015
Pazar
17:30 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A210
A211
10:00 Öğr.Gör. Özge AKġEHĠRLĠ
A210
Genel ĠĢletme
05.01.2015
Pazartesi
A211
10:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A211
Türk Dili I
Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi I
06.01.2015
Salı
A213
14:00 Okt. Hilal ZENGĠN
A106
07.01.2015 ÇarĢamba 15:00 Okt. Filiz TAPAN
A108
Temel Bilgi Tekn. Kullanımı I
08.01.2015 PerĢembe 10:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A214
A215
Genel Hukuk Bilgisi
09.01.2015
Cuma
17:30 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A105
A106
Ġngilizce I
12.01.2015
Pazartesi
17:00 Okt.Elif TAġKIN
A105
A106
Genel ve Teknik ĠletiĢim
13.01.2015
Salı
10:00 Öğr.Gör.Esin Hamdi DĠNÇER
A108
A107
Mesleki ve Resmi YazıĢmalar
02.01.2015
Cuma
14:30 Öğr.Gör. Özge AKġEHĠRLĠ
A201
A202
MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi
03.01.2015 Cumartesi 14:30 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A201
A202
Kalite Yönetimi
04.01.2015
Pazar
16:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A211
A213
Elektronik Ticaret
05.01.2015
Pazartesi
16:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A108
Sözlü ĠletiĢim ve Hitabet
Temel SatıĢ Teknikleri
06.01.2015
Salı
16:00 Öğr.Gör.Ömer Faruk ÖZGÜR
A216
Halkla ĠliĢkiler
09.01.2015
Cuma
GiriĢimcilik I
12.01.2015
Pazartesi
ĠĢ ve Sos. Güv. Hukuku
13.01.2015
Çağrı Merkezi Yönetimi
Matematik
08.01.2015 PerĢembe 14:30 Sevgi ġENYAZAR
A201
A202
16:00 Öğr.Gör.Ömer Faruk ÖZGÜR
A210
A211
10:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A214
A215
Salı
16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A108
02.01.2015
Cuma
17:30 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A106
A107
04.01.2015
Pazar
10:00 Öğr.Gör. Özge AKġEHĠRLĠ
A214
A215
Genel ĠĢletme
05.01.2015
Pazartesi
10:00 Öğr.Gör. ġenay GÜREL
A214
A215
Türk Dili I
Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi I
06.01.2015
Salı
14:00 Okt. Hilal ZENGĠN
A105
07.01.2015 ÇarĢamba 15:00 Okt. Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
A216
Temel Bilgi Tekn. Kullanımı I
08.01.2015 PerĢembe 10:00 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A105
A106
Genel Hukuk Bilgisi
09.01.2015
Cuma
17:30 Öğr.Gör. A. KutalmıĢ YALÇIN
A213
A214
Ġngilizce I
12.01.2015
Pazartesi
17:00 Okt. Ahmet AKTUN
A107
A201
Genel ve Teknik ĠletiĢim
13.01.2015
Salı
10:00 Öğr.Gör.Esin Hamdi DĠNÇER
A216
Mesleki ve Resmi YazıĢmalar
02.01.2015
Cuma
14:30 Öğr.Gör. Özge AKġEHĠRLĠ
A203
MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi
03.01.2015 Cumartesi 14:30 Öğr.Gör. Erdem AKDEMĠR
A203
Kalite Yönetimi
04.01.2015
Pazar
16:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A214
Elektronik Ticaret
05.01.2015
Pazartesi
16:00 Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK
A207
Sözlü ĠletiĢim ve Hitabet
Temel SatıĢ Teknikleri
06.01.2015
Salı
16:00 Öğr.Gör.Ömer Faruk ÖZGÜR
A210
Halkla ĠliĢkiler
09.01.2015
Cuma
GiriĢimcilik I
12.01.2015
Pazartesi
ĠĢ ve Sos. Güv. Hukuku
13.01.2015
Salı
08.01.2015 PerĢembe 14:30 Sevgi ġENYAZAR
A203
16:00 Öğr.Gör.Ömer Faruk ÖZGÜR
A212
10:00 Öğr.Gör. Ali CAN
A207
16:00 Öğr.Gör. Melih SERTKAN
A207
S3
A205
A205
Öğr.Gör. Özge AKġEHĠRLĠ
Bölüm BaĢkanı
Tedviren
Download

İŞ LETME Y ÖNE TİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER