MEDICÍNA
3. ROČNÍK
2014 – 2015
Dátum
názov prednášky
prednášajúci
12.9.2014
Vplyv životného prostredia na zdravie človeka I.
doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
26.9.2014
Vplyv životného prostredia na zdravie človeka II.
doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
10.10.201
Kardiovaskulárne ochorenia
prof. MUDr. Viola Mechírová, CSc.
24.10.2014
Reumatoidná artritída, diagnostika a liečba
MUDr. Mária Oeterová
7.11.2014
MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
21.11.2014
Vybrané kapitoly zo súdneho lekárstva
a medicínskeho práva
Fertilita ženy, jej poruchy, klimaktérium
4.12.2014
Výskumná úloha – projekt CINDI
doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
9.1.2015
Všetko o alergii
doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
23.1.2015
Speleoterapia
doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.
6.2.2015
doc. MUDr. Peter Takáč, CSc.
20.2.2015
Ochorenia pohybového aparátu vo vyššom veku,
diagnostika, liečba a prevencia
Zoonózy – ochorenia prenosné zo zvierat na človeka
8.3.2015
Nádorové ochorenia
MUDr. Michaela Tirpáková, PhD.
20.3.2015
Vplyv práce a pracovného prostredia na zdravotný stav doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.
10.4.2015
Gerontologická starostlivosť
TERMÍNY SKÚŠOK:
Zimný semester – 19. 12. 2014
Letný semester – 24. 4. 2015
PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ:
LF UPJŠ, Šrobárova 2, Košice poslucháreň ŠP – 1, od 9,00 hod.
ODBORNÝ GARANT:
doc.. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. - t. č. 055 / 234 3202
e-mail: [email protected]
MUDr. Zuzana Nevolná
prof. MUDr. Lýdia Čisláková, CSc.
MVDr. Marcela Linková
Download

Medicína 3. ročník