Zoznam publikačnej činnosti
Slávka Čepelová k 30.7.2014 – (2008-2014)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED1
Pedagogicko-psychologické komponenty zážitkovej pedagogiky ako faktor zvyšovania kvality
vysokoškolskej edukácie / Slávka Hlásna, Slávka Čepelová, Zuzana Geršicová, Renáta
Tóthová.
In: Pedagogica Actualis V. : Hodnoty a hodnotová orientácia v procese výchovy a
vzdelávania. - Trnava : Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN
978-80-8105-517-1. - S. 61-66.
[...Slávka Čepelová - Zuzana Geršicová - Renáta Tóthová]
[Hlásna Slávka (25%) - Slávka Čepelová (25%), Zuzana Geršicová (25%), Renáta Tóthová
(25%)]
AED2
Sociálne, edukačné a pedagogicko-psychologické komponenty zážitkovej pedagogiky ako
faktor zvyšovania kvality vysokoškolskej edukácie / Slávka Hlásna, Slávka Čepelová, Zuzana
Geršicová, Renáta Tóthová.
In: Pedagogica actualis. - Trnava : UCM, 2013. - ISBN 978-80-8105-448-8. - Roč. 4, (2013),
s. 61-66.
[...Slávka Čepelová - Zuzana Geršicová - Renáta Tóthová]
[Hlásna Slávka (25%) - Slávka Čepelová (25%), Zuzana Geršicová (25%), Renáta Tóthová
(25%)]
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC1
Kvalitatívna reprodukcia ľudského kapitálu v malých a stredných podnikoch / Ladislav Mura ;
Slávka Čepelová ; Anton Heretik.
In: Relik : Reprodukce lidského kapitálu. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011. ISBN 978-80-86175-75-1. - S. 1-6.
[Mura Ladislav (33%) - Slávka Čepelová (33%), Anton Heretik (33%)]
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD1
Challenges of Working in Virtual Team / Anton Heretik ; Slávka Čepelová.
In: Present day trends of Innovations. - Dubnica nad Váhom : Dubnica Institute of Technology
in Dubnica nad Váhom, 2011. - ISBN 978-80-89400-26-3. - S. 198-203.
[Heretik Anton (50%) - Slávka Čepelová (50%)]
BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
BBA1
Sociálno-pedagogický výcvik ako jedna z možností celoživotného vzdelávania učiteľov
stredných odborných škôl / Slávka Krásna, Slávka Čepelová.
In: Komponenty sociálno-pedagogického výcviku v edukačnej teórii a praxi učiteľov
stredných odborných škôl. - Brno : Tribun, 2013. - ISBN 978-80-263-0525-5. - S. 8-13.
[Krásna Slávka (50%) - Slávka Čepelová (50%)]
BCI Skriptá a učebné texty
BCI1
Úvod do psychológie práce / Slávka Čepelová ; Anton Heretik ; Ladislav Mura ; Recenzenti:
Alojz Ritomský; Miron Zelina. - 1. vyd. - Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický
inštitút v Dubnici nad Váhom, 2011. - 102 s. - ISBN 978-80-89400-32-4.
[Čepelová Slávka (34%) - Anton Heretik (33%), Ladislav Mura (33%)]
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI1
Kritické a Tvořivé myšlení v edukaci a výzkumu Jarmila Novotná a Jana Jurčová / Slávka
Čepelová.
In: Jazykovedné, liternovedné a didaktické kolovikvium XXII. : Z.F LINGUA, 2013. - ISBN
978-80-89328-88-8. - Roč. 22, (2013) s. 163-164.
[Čepelová Slávka (50%) - Slávka Krásna (50%)]
EDI2
Kritické a tvořivé myšlení v edukaci a výzkumu Jarmila Novotná a Jana Jurčová / Slávka
Čepelová.
In: Acta technologica dubnicae : DTI, 2014. - ISBN 13-38-39-65. - Roč. 1, č. 4 (2014) s.
81-82.
[Čepelová Slávka (100%)]
Štatistika publikácií:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 2
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 1
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 1
BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1
BCI Skriptá a učebné texty: 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 2
Download

Zoznam publikačnej činnosti Slávka Čepelová k 30.7.2014 – (2008