Zemplínske lekárnické dni, memoriál docenta Seginka
Humenné, 26. – 27. september 2014
Téma: Vízie farmácie a výzvy pre farmaceutov
Program
Piatok, 26 9. 2014
9.00 – 12.00 – Blok odborných prednášok
Téma: Vízie farmakoterapie – konflikt tradičných a nových liečebných postupov?
1. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Postavenie liečivých rastlín v systéme starostlivosti o zdravie
2. doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, prvý prodekan a prodekan pre výchovnovzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Farmakológia nových liečiv 2013-2014
3. Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty a spoluprácu s praxou
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Rastliny, nielen liečivé, ako zložky prípravkov v sortimente lekárne
4. PharmDr. Silvia Czigle, PhD., odborná asistentka Katedry farmakognózie a botaniky
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Fototoxické a fotoalergické reakcie
5. PharmDr. Jana Klimasová, PhD., MPH, vedúca oddelenia predklinického a
klinického posudzovania, Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Registrácia biologických a biologickým liekom podobných liekov
6. prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc., profesor Katedry farmakológie a toxikológie
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
40 rokov výučby klinickej farmakológie na Farmaceutickej fakulte UK
7. PharmDr. Ondrej Takáč, Unipharma, 1. slovenská lekárnická a. s.
Lekárnická distribúcia - líder vo vzdelávaní lekárnikov Slovenska
8. Ing. Mgr. Radomír Vereš, riaditeľ Úseku financií Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Projekt Bezpečné lieky
13.00 – 17.00 – Panelová diskusia
Téma: Budúcnosť všetkých foriem farmaceutického vzdelávania
1. Panel: Pregraduálne vzdelávanie farmaceutov
historické súvislosti, aktuálny stav, rozsah a kvalita vedomostí, alternatívy a
existujúce pohľady na prípravu farmaceutov v rámci EU
Diskutujú: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., prof. MUDr.
Pavel Švec, DrSc., prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
2. Panel: Špecializačné študium farmaceutov
definícia potreby a významu, historický vývoj a vízie, obsah špecializačnéhoštúdia a
jeho korelácia s praxou
Diskutujú: doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, prof. PharmDr. Ján Kyselovič,
CSc., doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
3. Panel: Sústavné vzdelávanie farmaceutov
aktuálny stav a skúsenosti na Slovensku a v Česku, očakávania farmaceutov, vízie a
perspektívy sýstavného vzdelávania
Diskutujú: PharmDr. Ondrej Sukeľ, PharmDr. Stanislav Havlíček, RNDr. Tomislav
Jurik, CSc., PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.
4. Panel: Aplikácia nadobudnutého vzdelania
pripravenosť absolventov pre prax, možnosti budúceho uplatnenia farmaceutov
Diskutujú: PharmDr. Jana Klimasová, PhD., MPH., PharmDr. Martin Višňanský,
MBA, PhD., MSc., PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
19.00 Spoločenský večer
Reprezentačný program, Umelecký súbor Vranovčan
Sobota, 27. 9. 2014
9.00 – 12.00 – Blok odborných prednášok
Téma: Smerovanie lekárenskej legislatívy v Európe a v SR
1. PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc., Katedra lekárenstva a sociálnej
farmácie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ako ďalej budovať a brániť farmáciu a lekárenstvo vo vzdialenej či blízkej
budúcnosti... Vždy pripravený!?
2. PharmDr. Stanislav Havlíček, člen Predstavenstva Českej lekárnickej komory
Přizpůsobovat se změnám prostředí nebo jej měnit?
3. Ingrid Ďuricová, Unipharma, 1. slovenská lekárnická a. s.
Unipharma - jednotka v systéme manažérstva kvality
4. PharmDr. Ondrej Sukeľ, 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory
Vývoj legislatívneho ukotvenia predpisovania liekov po roku 1989
5. PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., odborný asistent Katedry organizácie
a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Výhrada svedomia pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti
Download

Program - lekarnici.sk