REGULAMIN KONKURSU
Dla klas 1–3 i 4–6 szkół podstawowych oraz dla klas 1–3 gimnazjów
„DaF-Kenner in den DACHL-Ländern”
EDYCJA XI
Rok szkolny 2014/2015
§1
Cel konkursu
Konkurs DaF-Kenner in den DACHL-Ländern jest konkursem z dziedziny nauki, kultury i sztuki.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów polskich szkół podstawowych i gimnazjów nauką języka niemieckiego, a także
kulturą krajów obszaru niemieckojęzycznego, motywowanie uczniów powołanych szkół do doskonalenia ich umiejętności
z języka niemieckiego, kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji na temat danego miejsca/regionu, rozwijanie
umiejętności pracy zespołowej.
§2
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej Wydawcą
Szkolnym PWN lub Organizatorem), kod pocztowy 02-460, ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000091324, NIP 525-15-63-996, kapitał zakładowy 3.600.000 zł. Organizator składa przyrzeczenie publiczne
przyznania nagród na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Konkurs organizowany jest we współpracy z Goethe Institut i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.
3. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ambasada Niemiec, Ambasada Szwajcarii, Austriackie Forum Kultury
i Instytut Austriacki.
§3
Fundatorzy nagród
Fundatorami nagród są:
Wydawnictwo Szkolne PWN,
Goethe Institut,
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Ambasada Szwajcarii.
§4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1–3 i 4–6 szkół podstawowych oraz klas 1–3 gimnazjów na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, którzy interesują się językiem niemieckim i rozwijają swój talent lingwistyczny.
2. Udział uczniów w konkursie możliwy jest wyłącznie w ramach grup.
3. Każda grupa może liczyć maksymalnie 5 uczniów.
4. W grupie mogą znajdować się wyłącznie uczniowie z tej samej szkoły. Niedopuszczalny jest udział jednego ucznia w kilku
grupach.
5. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwie grupy w każdej kategorii.
6. W
yboru grup, zgłaszanych do konkursu dokonuje szkoła. W przypadku zgłoszenia większej ilości grup szkoła wybiera dwie
najlepsze grupy w każdej kategorii w ramach eliminacji wewnątrzszkolnych.
7. Uczestnikami konkursu są wyłącznie:
a) uczniowie zgłoszeni jako grupa przez nauczyciela,
b) nauczyciel, który dokonał zgłoszenia grupy uczniów,
c) szkoła, z której pochodzi zgłaszana grupa uczniów.
8. U
czestnictwo w konkursie możliwe jest jedynie łącznie, tj. wymaga jednoczesnego uczestnictwa wszystkich podmiotów
wskazanych w ust. 7.
9. W
arunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez potencjalnych uczestników
oraz zgłoszenie szkoły i grupy dokonane przez nauczyciela języka niemieckiego poprzez podany na stronie internetowej
www.dafkenner.wszpwn.com.pl Formularz elektroniczny.
§5
Zadanie konkursowe
1. Uczniowie w grupach maksymalnie 5-osobowych, nagrywają prezentację trwającą maksymalnie 7 minut. Uczniowie
prezentują w języku niemieckim przygotowane informacje na temat wybranego miejsca ( land/ kraina geograficzna)
z jednego z czterech państw obszaru niemieckojęzycznego w oparciu o materiał graficzny (np. plakaty/zdjęcia/
inscenizacje/prezentacje programu PowerPoint).
2. Przygotowane prezentacje powinny zawierać:
– nazwę i ogólną charakterystykę regionu,
– ciekawostki, związane z danymi miejscem/regionem,
– informacje na temat znanych osób pochodzących/ mieszkających w danym regionie,
– informacje na temat specyfiki kuchni regionalnej.
3. Tekst i środki wyrazu powinny być dostosowane do wieku i możliwości uczestnika.
4. P
rezentację należy utrwalić w formie audio-video na płycie CD lub DVD i przesłać do Organizatora w kopercie z dopiskiem
„DaF-Kenner” na adres wskazany w § 9 ust 5. Nagranie należy przesłać w formie pliku w jednym z podanych formatów:
mp4, mov, wmv, mpg.
5. W prezentacji mogą występować wyłącznie uczniowie wchodzący w skład zgłoszonej grupy.
6. Każda grupa może przedstawić jedną prezentację.
7. Kryteria oceny:
– poprawność językowa (gramatyka, ortografia, wymowa),
– zawartość merytoryczna,
– zgodność treści z tematem i Regulaminem konkursu,
– innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
§6
Organizacja konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:
Kategoria 1 – dla klas 1–3 szkoły podstawowej
Kategoria 2 – dla klas 4–6 szkoły podstawowej
Kategoria 3 – dla klas 1–3 gimnazjum
§7
Terminy konkursowe
1. Termin zgłoszenia szkół do konkursu upływa 27 lutego 2015 r.
2. Konkurs odbędzie się w następujących terminach:
od 07.01.2015 r. do 27.02.2015 r. – zgłaszanie uczestników,
do dnia 15.04.2015 r. – nadsyłanie do Organizatora nagrań z prezentacją,
do dnia 29.05.2015 r. – ogłoszenie wyników konkursu.
§8
Nagrody
1. Zwycięskie grupy z każdej kategorii otrzymają następujące nagrody:
Miejsce 1 – tablety o wartości 600 zł (maksymalnie 5 w każdej kategorii) ,
Miejsce 2 – słuchawki o wartości 250 zł (maksymalnie 5 w każdej kategorii),
Miejsce 3 – bony upominkowe o wartości 150 zł (maksymalnie 5 w każdej kategorii).
Dla finalistów przewidziane są również drobne upominki w postaci gadżetów i książek.
2. Nauczyciele, którzy zgłosili grupy, które zajęły pierwsze miejsca w każdej kategorii, otrzymają 10-tygodniowe stypendia na
kursy online, sfinansowane przez Goethe Institut o łącznej wartości 768 Euro.
3. Nauczyciele, których grupy zajęły drugie i trzecie miejsca otrzymają odpowiednio: słuchawki i bon upominkowy.
4. Jury przyzna nagrodę specjalną za szczególny wkład pracy. Nauczyciel, przygotowujący uczniów otrzyma tablet, uczniowie
otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 100 zł każda.
5. Wszystkie nagrody dystrybuowane będą za pośrednictwem uczestniczących w konkursie szkół i w tym celu zostaną
wysłane, po rozstrzygnięciu konkursu, do właściwych szkół pocztą poleconą lub kurierem do dnia 16.06.2015 r. na koszt
Organizatora lub dostarczone przez niego osobiście.
6. Szkoła zobowiązuje się do przekazania otrzymanych nagród i certyfikatów uprawnionym uczestnikom zgodnie
z załączonym do nich listem przewodnim.
7. Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie DaF-Kenner przysługuje Certyfikat uczestnictwa w konkursie, który
będą oni mogli uzyskać od nauczyciela, który dokonał zgłoszenia danej szkoły. Certyfikat ten zostanie udostępniony
nauczycielom biorącym udział w konkursie jako plik do wydrukowania na podany przez nich adres e-mail.
8. Zwycięzcy konkursu, uczniowie jak również nauczyciele przygotowujący ich do tego konkursu, otrzymają Certyfikat
zwycięzcy konkursu DaF-Kenner, który zostanie wysłany do właściwych szkół pocztą poleconą lub kurierem do dnia
16.06.2015 r. na koszt Organizatora.
§9
Przebieg konkursu
1. Nauczyciele języka niemieckiego zapoznają uczniów z Regulaminem konkursu. Uczniowie zgłaszają Nauczycielowi chęć
wzięcia udziału w konkursie.
2. N
auczyciel uzyskuje zgody od przedstawicieli ustawowych uczniów (rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów), których
wybrał do konkursu, na ich udział w konkursie (w tym utrwalenie ich wizerunku), z którego Regulaminem się zapoznali.
3. N
auczyciel zgłasza uczestników, używając formularza elektronicznego podanego na stronie internetowej www.dafkenner.
wszpwn.com.pl. W zgłoszeniu należy podać wskazane w formularzu dane. Nauczyciel po zgłoszeniu uczestników
przygotowuje wspólnie z uczniami prezentację, a następnie nagrywa ją i przesyła na płycie CD lub DVD (w formie pliku
w jednym z podanych formatów: mp4, mov, wmv, mpg) do Organizatora na adres:
Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
ul. Daimlera 2
02-460 Warszawa
z dopiskiem „DaF-Kenner”
4. Do przysłanej do Organizatora płyty z nagraniem prezentacji muszą zostać dołączone pisemne zgody przedstawicieli
ustawowych (rodziców, opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie. Zgoda taka wyrażona musi być na formularzu,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nagrania przesłane bez takich zgód nie biorą udziału w konkursie.
7. Płyty CD lub DVD z nagraniami sztuk teatralnych należy przesłać najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2015 r. (decyduje dzień
dotarcia płyty z nagraniem prezentacji do Organizatora, a nie data stempla pocztowego). Do przesłanej płyty należy
dołączyć sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Nagrania przesłane bez takiego załącznika
nie biorą udziału w konkursie.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 29.05.2015 r.
§ 10
Wybór zwycięzców
1. Za zwycięzców konkursu uważać się będzie te grupy, których prezentacja zostanie najlepiej oceniona przez jury powołane,
we własnym zakresie, przez Organizatora.
2. D
ecyzja jury o wyborze laureatów konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
§ 11
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać do Organizatora na jego adres w formie pisemnej osobiście
lub za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia podstawy reklamacji, przy czym
nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu. Za datę złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty
przyjmuje się datę stempla pocztowego.
2. K
ażda reklamacja, aby została rozpatrzona, musi zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres wnoszącego
reklamację oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji.
3. R
eklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia
reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie na piśmie, na adres podany w reklamacji.
§ 12
Kontakt
1. Pytania/uwagi związane z konkursem prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: [email protected]
2. O
rganizator odpowie tylko na pytania/uwagi związane z konkursem, zawierające dodatkowo imię i nazwisko, adres email,
numer telefonu osoby je zgłaszającej.
3. O
dpowiedzi udzielane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pytania/uwagi na adres mailowy,
o którym mowa w ust. 2 powyżej.
§ 13
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych w stosunku do danych osób uczestników konkursu jest Organizator.
2. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji i przeprowadzenia konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem i nie będą
udostępniane innym podmiotom.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by móc wziąć udział w konkursie.
4. Administrator
danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej
oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Udział uczniów i nauczycieli w konkursie jest bezpłatny.
2. N
adesłane płyty z nagraniami nie podlegają zwrotowi. Płyty te po rozstrzygnięciu konkursu mogą zostać przez
Organizatora zniszczone, w związku z czym jeżeli uczestnicy pragną zachować utrwalenie prezentacji w formie audio-video,
stosownej kopii nagrania muszą dokonać przed przesłaniem płyty do Organizatora.
3. R
egulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.dafkenner.wszpwn.com.pl.
4. Imiona i nazwiska osób nagrodzonych oraz dane szkół, z których pochodzą, zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Organizatora pod adresem www.dafkenner.wszpwn.com.pl.
5. Z
tytułu udziału w konkursie szkołom, ani nauczycielom nie przysługuje żadne wynagrodzenie a ewentualne koszty
związane z przystąpieniem do konkursu i jego przeprowadzeniem ponoszą one we własnym zakresie. Organizator
zapewnia po swojej stronie jedynie nagrody oraz certyfikaty uczestnictwa.
6. O
rganizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów pośrednich przeprowadzenia konkursu, przy czym jego
rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
7. W
szelkie zmiany dotyczące niniejszego Regulaminu obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej
Organizatora a w zakresie zgłoszonych uczestników z chwilą przesłania stosownej informacji do nauczycieli, którzy
dokonywali zgłoszeń.
8. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków Regulaminu.
Download

Regulamin - DaF-Kenner - Wydawnictwo Szkolne PWN