ROCZNE SPRAWOZDANIE
2011
FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA
ul. Kopernika 30 lok. 421
00-336 Warszawa
NIP:
952-207-86-26
REGON:
KRS:
142075516
0000340559
tel. 22 891 07 37
[email protected]
FUNDACJA W INTERNECIE:
http//www.republikanie.org/
http://www.facebook.com/republikanie/
http://www.twitter.com/republikanie/
http://www.youtube.com/republikanieorg/
http://republikanie.salon24.pl/
NUMER KONTA FUNDACJI:
Alior Bank:
84 2490 0005 0000 4520 9156 1754 (PLN)
Roczne Sprawozdanie
2011
2
SPIS TREŚCI
O Fundacji Republikańskiej ........................................................................................... 4
Idea .............................................................................................................................. 4
Republikanizm ............................................................................................................ 5
Szeroki wymiar społeczny działań .............................................................................. 6
Polityczność i apolityczność ........................................................................................ 6
Jesteśmy Republikanami ............................................................................................ 7
Cele .............................................................................................................................. 8
Władze Fundacji.......................................................................................................... 8
Projekty........................................................................................................................... 9
Podsumowanie ............................................................................................................ 9
IV Kongres Republikański ........................................................................................ 10
V Kongres Republikański........................................................................................... 11
Spotkania środowe/czwartkowe .............................................................................. 12
Debaty Polska - Unia 2011 ....................................................................................... 17
Film „To nie jest kraj dla młodych ludzi” ................................................................. 18
Kwartalnik „Rzeczy wspólne” ................................................................................... 18
Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej............................................................... 19
Szkoła Letnia Akademii Młodych ............................................................................. 21
Biuro Fundacji, media .................................................................................................. 21
Sytuacja finansowa na 31.12.2011 r. ............................................................................. 21
Kontakt ......................................................................................................................... 23
Roczne Sprawozdanie
2011
3
O FUNDACJI REPUBLIKAŃSKIEJ
IDEA
Ewidentna słabość polskiego państwa i instytucji życia publicznego jest skutkiem
słabości polskiego życia społecznego. Z wielu powodów, spośród których
najważniejszymi są: radykalne wykorzenienie tradycji zrzeszania się w okresie
dyktatury komunistycznej, wszechwładza państwa zawłaszczającego obszary
tradycyjnie wypełniane przez dobrowolne zrzeszenia obywateli i relatywne ubóstwo
Polaków – proces odbudowy instytucji obywatelskich jest wciąż w fazie raczkowania.
Instytucje życia obywatelskiego – stowarzyszenia w których zrzeszają się Polacy,
fundacje gromadzące środki i prowadzące projekty – są wciąż nieliczne i słabe.
Odnoszący coraz większe sukcesy zawodowe Polacy rozumieją konieczność dbania
o edukację swoich dzieci, są bardzo hojni w łożeniu środków na cele charytatywne
i religijne, jednocześnie są bardzo bierni w sprawach publicznych. Ich zaangażowanie
na tym polu ogranicza się zazwyczaj do udziału w wyborach i rodzinnego narzekania
na „politykę”.
W konsekwencji, istotna część działań społecznych zmaga się z trzema
podstawowymi problemami. Pierwszy z nich, to problem „akcyjności”, skutkującej
nieskutecznością i brakiem ciągłości działań obywateli usiłujących dokonać
określonych zmian w przestrzeni publicznej. Drugi problem, to fasadowość
organizacji pozarządowych, spośród których wiele faktycznie służy realizacji ambicji
i działań jednej osoby, której osobista sytuacja życiowa jest wprost powiązana
z kondycją „organizacji”. Trzeci problem to źródła finansowania organizacji
pozarządowych – a więc w praktyce uzależnienie ich od środków publicznych lub
jednego sponsora, traktującego niejednokrotnie organizację pozarządową jako
narzędzie realizacji prywatnych celów, np. o charakterze lobbingowym.
Poprawa tego stanu rzeczy wymaga radykalnej zmiany w polskim życiu społecznym –
uruchomienia procesu tworzenia silnych instytucji obywatelskich, co jest możliwe
przede wszystkim dlatego, że Polska posiada piękną tradycję w tym zakresie.
Zarówno w I i II Rzeczpospolitej jak i w okresach niewoli narodowej, istniały
i skutecznie realizowały swoje cele dobrowolne zrzeszenia wolnych obywateli.
Uwzględniając obecny stan rzeczy, Fundacja Republikańska stara się być efektywną
instytucją obywatelską:

prowadzącą działania w oparciu o krótko i długofalowe plany działań,

funkcjonującą w oparciu o kolegialne instytucje, umożliwiające równoczesne
angażowane się w działalność organizacji dużej liczby osób,
Roczne Sprawozdanie
2011
4

finansującą koszty działalności dzięki wsparciu możliwie dużej grupy
darczyńców,

pilnującą, by bieżące funkcjonowanie nie pochłaniało nieproporcjonalnie
dużej ilości zasobów w stosunku do faktycznie realizowanych działań.
Fundacja jest współtworzona przez osoby angażujące się w życiu codziennym
w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przede wszystkim przez osobistą
odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy
zawodowej, jednocześnie przekonanych, że angażowanie się w życie publiczne
naszego kraju w jak największym stopniu jest naturalną postawą i wyzwaniem dla
każdego obywatela Rzeczpospolitej.
Osoby zaangażowane w prace Fundacji łączą zarówno postawa obywatelskiego
zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele:

kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu
dobra wspólnego nad interesami prywatnymi,

zwiększanie podmiotowości państwa
wewnętrznym jak i zewnętrznym,

kształtowanie polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu
zgodnym
z
chrześcijańską
koncepcją
człowieka,
w
szczególności
w zakresie ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej
śmierci.
polskiego,
zarówno
w
wymiarze
REPUBLIKANIZM
Fundacja jest republikańska. „Republika” to wspólne dobro, o które dbają
razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia
we wspólnocie. W Republice władza kieruje się dobrem ogółu, a nie własnym
(„res publica” contra „res privata”), a niezależnie od tego ile osób rządzi i w ramach
jakich formalnych procedur, instytucje prawa i rządzący służą dobru wspólnemu.
Co więcej, podejmująca decyzje i tworząca prawo władza związana jest prawem
wyższego rzędu (prawem naturalnym) i zdrowym rozsądkiem.
Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw
publicznych – pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo
różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących realizacji naszych celów.
Jednocześnie posiadamy wystarczającą wiedzę, by zdawać sobie sprawę z tego,
że pewne rozwiązania instytucjonalne nie działały i nie mają szans działać, zwłaszcza
w polskich warunkach.
Roczne Sprawozdanie
2011
5
SZEROKI WYMIAR SPOŁECZNY DZIAŁAŃ
Fundacja Republikańska stara się działać możliwie szeroko współpracując
z instytucjami i osobami, których cele są zbieżne z naszymi. Zawężenie działalności
Fundacji jedynie do wymiaru intelektualnego bądź politycznego uniemożliwiłoby
skuteczne działanie na rzecz realizacji jej celów. Działanie to wymaga długofalowej
mobilizacji dużej liczby obywateli i równoczesnej współpracy osób posiadających
różne talenty i doświadczenia życiowe: działaczy społecznych, naukowców, ekspertów
i zawodowych polityków.
Współpracownicy Fundacji to osoby nie należące do partii politycznych i organizacji
społecznych o celach politycznych, jak i osoby należące do takich organizacji, o ile ich
cele nie są sprzeczne z celami Fundacji.
Wymiar społeczny działania Fundacji oznacza angażowanie się w jej działalność
zarówno osób mogących poświęcać działalności publicznej relatywnie niewielką ilość
czasu i środków, jak i osób zawodowo i pełnowymiarowo zajmujących się
działalnością społeczną w organizacjach pozarządowych,
a także osób
zaangażowanych zawodowo i bezpośrednio w działalność polityczną.
POLITYCZNOŚĆ I APOLITYCZNOŚĆ
Fundacja jest polityczna w tym sensie, że jej cele są w swej istocie polityczne, a ich
realizacja wymaga olbrzymiego zaangażowania obywateli, działaczy społecznych,
ekspertów i zawodowych polityków podzielających cele Fundacji i współpracujących
z sobą w tworzeniu ram prawnych funkcjonowania naszego narodu i państwa.
Fundacja nie jest polityczna w tym sensie, że nie wspiera żadnej z istniejących partii
politycznych ani inicjatyw o charakterze wyborczo-politycznym. Zaangażowanie
uczestników działań Fundacji w poszczególne partie polityczne jest ich osobistym
wyborem, czynionym zawsze na własną odpowiedzialność. Co więcej, osoby
zaangażowane funkcyjnie w działalność partyjną bądź służące obywatelom na
stanowiskach publicznych – tak obieralnych jak i wynikających z mianowania, nie
mogą angażować się w rozwój Fundacji, w szczególności nie mogą sprawować
jakichkolwiek stanowisk w Zarządzie, ani w Komisji Rewizyjnej Fundacji
Republikańskiej i stowarzyszenia Ruch Republikański.
Roczne Sprawozdanie
2011
6
JESTEŚMY REPUBLIKANAMI
REPUBLIKA
ŻYCIE
DOBRO WSPÓLNE
POLSKA
PRAWO NATURALNE
Jesteśmy Republikanami, bo chociaż różnimy się w wielu sprawach, mamy różne
powołania życiowe, wykonujemy różne zawody i zajęcia, razem staramy się dbać
o dobro wspólne nas wszystkich - Polskę. Chcemy, by była ona Republiką wspólnym dobrem, o które dbają razem wszyscy obywatele, zjednoczeni uznaniem
dla praw i pożytków z życia we wspólnocie.
Łączy nas przede wszystkim wiara w niezbywalną godność każdego człowieka, ze
względu na którą życie ludzkie powinno być bezwarunkowo chronione od
naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.
Jesteśmy równie gorąco przekonani, że życie publiczne powinno być kształtowane
w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, a prawo służyć
ogółowi obywateli, a nie zorganizowanym grupom partykularnych interesów.
Jesteśmy patriotami. Wierzymy, że państwo polskie - owoc pracy i walki pokoleń
Polaków - powinno być tak formalnie suwerenne, jak rzeczywiście podmiotowe
wobec krajowych i ponadnarodowych grup interesu, państw i organizacji.
Zgadzamy się, że tworzące prawo i podejmujące decyzje o życiu obywateli władze
są związane prawem wyższego rzędu i zdrowym rozsądkiem.
Chociaż nasze podstawowe obowiązki to dbałość o wielowymiarowy rozwój rodziny
i sumienność w pracy zawodowej, jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
obywatelska - postawa zaangażowania się w sprawy publiczne, jest naturalnym
OBYWATELSKA
dopełnieniem tych obowiązków. Walka o jak największy zakres aktywności
publicznej, rozwijanej w harmonii z życiem rodzinnym i zawodowym jest
podstawowym wyzwaniem każdego Republikanina.
WOLNOŚĆ
OPTYMIZM
FORMACJA
WIEDZA
INSTYTUCJE
Roczne Sprawozdanie
2011
Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw
publicznych - pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo
różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących ochronie życia, dobru
wspólnemu, podmiotowości Polski. Chcemy wspólnie o nich dyskutować i nad
nimi pracować.
Obok szacunku dla wspólnych wartości, uważamy, że działalność publiczna
powinna być prowadzona w duchu optymizmu i przekonania o wartości wspólnych
wysiłków. Dlatego unikamy ideologicznego zacietrzewienia, nieprowadzącego do
działania gadulstwa, jałowego krytykanctwa i niepopartego doświadczeniem
teoretyzowania.
Staramy się być coraz lepszymi obywatelami Rzeczpospolitej - szanującymi prawo,
korzystającymi z własnej wolności i szanującymi wolność innych. Wierząc, że siła
Republiki, sprawiedliwość jej prawa i dobrobyt zależą od cnót jej obywateli, jako
priorytet
traktujemy
samokształcenie
i
pracę
nad
kształtowaniem
republikańskiego ducha naszych współobywateli.
Jesteśmy również przekonani, że owocne dla Rzeczpospolitej angażowanie się w
życie publiczne - patrzenie władzy na ręce i dokonywanie roztropnych zmian
prawa służących dobru wspólnemu - wymaga od nas nieustannego pogłębiania
wiedzy na temat działania państwa i gospodarki.
Dlatego powołaliśmy stowarzyszenie Republikanie.org, którego członkowie pracą
i wsparciem materialnym działają na rzecz budowy silnych instytucji
obywatelskich, których cele i duch są republikańskie. Wierzymy, że dzięki naszym
wspólnym działaniom w interesie publicznym, Polska będzie coraz bardziej
republiką, a my będziemy coraz bardziej dumni, że jesteśmy jej obywatelami.
7
CELE
Priorytetowym zadaniem Fundacji jest prowadzenie pracy formacyjnej wśród
młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału
ludzkiego, kluczowego dla prowadzenia zaplanowanych projektów.
Drugim zadaniem kluczowym w działalności fundacji jest wprowadzenie do
debaty publicznej osób związanych z Fundacją, identyfikujących się z jej celami, w
ramach działalności typu „think tank".
Trzecim priorytetem Fundacji jest budowa zaplecza intelektualnego do
działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się
monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian
instytucjonalnych. Budowa zaplecza intelektualnego powinna uzyskać wsparcie
w ramach regularnie prowadzonych seminariów naukowych, koniecznych dla
utrzymania spójności intelektualnej ekspertów Fundacji.
Uzupełnieniem tych trzech priorytetów jest prowadzenie działalności kulturalnej i
wydawniczej. Podstawowym projektem w tej dziedzinie jest wydawania kwartalnika
republikańskiego „Rzeczy Wspólne”.
WŁADZE FUNDACJI
Rada Fundatorów
Zarząd
Henryk Baranowski
Marcin Chludziński – Prezes Zarządu
Marcin Chludziński
Marek Wróbel – Członek Zarządu
Tomasz Janik
Stanisław Tyszka – Członek Zarządu
Stanisław Knaflewski
Komisja Rewizyjna
Przemysław Wipler
Paweł Gruza – Przewodniczący
Marek Wróbel
Maciej Gołębiewski
Tomasz Snażyk
Roczne Sprawozdanie
2011
8
PROJEKTY
PODSUMOWANIE
W ciągu ostatniego roku zrealizowaliśmy szereg projektów przyczyniających się do
realizacji zakładanych przez nas celów, z których najważniejsze to:
•
•
•
•
•
Raport na temat otwarcia zawodów regulowanych, wraz z propozycjami
zmian, który stał się podstawą do rozpoczęcia prac przez Ministerstwo
Sprawiedliwości.
500 dni spokoju. Weryfikacja realizacji 195 obietnic złożonych przez Donalda
Tuska w expose z 23 listopada 2007 roku poprzedzona monitoringiem działań
rządowych.
Szkoła Letnia Akademii Młodych. Projekt edukacyjno-szkoleniowy mający
na celu wprowadzenie młodych ludzi do przestrzeni publicznej.
„To nie jest kraj dla młodych ludzi”. Film dokumentalny o tym, co należy
zmienić w Polsce, wzorowany na „Wolnym wyborze” Miltona Friedmana.
Spotkania czwartkowe. Seria cotygodniowych spotkań z zaproszonymi
ekspertami i komentatorami życia publicznego. Dotychczas odbyło się prawie
100 spotkań.
Fundacja Republikańska w swojej działalności nie korzysta ze wsparcia
środków publicznych. Dlatego powyższe projekty nie powstałyby, gdyby nie
hojność naszych darczyńców. W 2011 r. zebraliśmy 234 932,25 PLN z tytułu
darowizn na cele statutowe, co stanowiło ponad 36% ogółu przychodów
Fundacji (646 443,20 PLN).
Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym darczyńcom i zapraszamy
do wsparcia kolejnych projektów!
Poniżej zapraszamy do zapoznania się z przeglądem projektów zrealizowanych przez
Fundację Republikańską w 2011 r.
Roczne Sprawozdanie
2011
9
IV KONGRES REPUBLIKAŃSKI
9 kwietnia 2011 r. odbył się czwarty z kolei Kongres organizowany przez Fundację
Republikańską. Tematem przewodnim konferencji był „Raport o stanie państwa”.
Zaproszeni goście dyskutowali na temat bezpieczeństwa Polski, jej administracji,
polityki europejskiej i wolności gospodarczej. Na zakończenie przedstawiciele
różnych sił politycznych wzięli udział w debacie „Czy Polską da się rządzić?”
Po części oficjalnej dyskusje trwały podczas imprezy integracyjnej organizowanej
w ramach części nieoficjalnej Kongresu.
Projekt finansowany był ze środków własnych Fundacji (1 585,00 zł) oraz opłat
kongresowych pobieranych od uczestników (5 500,00 zł)
Tabela 1. Zestawienie kosztów IV Kongresu
Republikańskiego
Catering
-
Materiały promocyjne
-
Wynajem sali
- 2 200,00 zł
Razem
Roczne Sprawozdanie
2011
-
3 585,00 zł
1 300 zł
7 085,00 zł
10
V KONGRES REPUBLIKAŃSKI
12 listopada 2011 r. odbył się piąty Kongres Republikański pod hasłem „Demografia.
Rodzina. Migracje.” Wystąpienia Wśród gości byli przedstawiciele środowisk
republikańskich z całej Polski, w tym m.in. z Krakowa, Gdyni, Lublina, Wrocławia,
Opola i Torunia. Wśród prelegentów Kongresu znaleźli się m.in.: mec. Michał
Czarnik, poseł Przemysław Wipler, Paweł Dobrowolski, Michał Dworczyk, dr. inż.
arch. Michał Domińczak, dr Rafał Wójcikowski. Organizatorzy przyjrzeli się
przemianom naszego społeczeństwa, dyskutowali o jego konsekwencjach dla
gospodarki, przedstawili możliwe warianty polityki prorodzinnej i migracyjnej
państwa.
W trakcie Kongresu odbył się również pokaz filmu dokumentalnego „To nie jest kraj
dla młodych ludzi” przygotowanego przez Fundację Republikańską.
Po części oficjalnej dyskusje trwały podczas imprezy integracyjnej organizowanej
w ramach części nieoficjalnej Kongresu.
Projekt finansowany był z opłat kongresowych pobieranych od uczestników
(6 540,00 zł).
Tabela 1. Zestawienie kosztów V Kongresu
Republikańskiego
Catering
-
3 375,00 zł
Materiały promocyjne
-
150,00 zł
Wynajem sali
- 2 500,00 zł
Razem
Roczne Sprawozdanie
2011
-
6 025,00 zł
11
SPOTKANIA
ŚRODOWE/CZWARTKOWE
Do końca 2010 r. zostały zorganizowane 34 spotkania środowe na temat wyzwań
polskiego republikanizmu. W 2011 r. odbyło się 38 kolejnych spotkań.
1. Ile obywatela w młodym Polaku?
Mateusz Matyszkowicz, filozof, tłumacz, b. doradca ministra edukacji,
opowiedział o problemach, sposobach oraz efektach systemu wychowawczego
ostatnich dwudziestu lat.
2. O
co
walczymy?
Plan
działania
funkcjonowania Fundacji Republikańskiej.
na
II
rok
Przemysław Wipler, Prezes Fundacji Republikańskiej, przedstawił plan
działania na II rok istnienia Fundacji. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy
dotyczące
uruchomienia
Stowarzyszenia
Republikanie.org,
Klubów
Republikańskich w Polsce, działalności eksperckiej, pozyskiwania środków na
działalność, a także programu mentorskiego dla analityków i wolontariuszy.
3. Neokonserwatyści - polityczne trupy czy
przyczajone tygrysy?
O przeszłości i przyszłości Neokonserwatystów opowiedział Tomasz Pichór –
publicysta, b. redaktor naczelny Wydawnictwa Sprawy Polityczne.
4. Dla kogo in vitro? Przegląd projektów ustaw bioetycznych.
Dr nauk prawnych Leszek Bosek przyjrzał się czterem projektom tzw. ustawy
bioetycznej, gdzie zawarto m.in. regulację dot. In vitro, a także przedstawił
swoje stanowisko w tej sprawie.
5. Polski system podatkowy. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
Paweł Gruza, Ekspert Fundacji, porównał oraz ocenił polski system podatkowy
na tle rozwiązań światowych.
6. Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie i aresztowanie.
Mec. Rafał Koniecek, Ekspert Fundacji dokonał oceny kwestii regulującej
odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne zatrzymanie i
aresztowanie.
7. Czego nie wiemy o 10/04? Dyskusja wokół książki "Kto naprawdę
ich zabił?"
Red. Piotr Nisztor oraz red. Krzysztof Galimski opowiedzieli o swojej książce,
w której przedstawili zebrane materiały dot. katastrofy smoleńskiej.
8. Wildstein i Radziejewski o chorobie postpolityki.
Roczne Sprawozdanie
2011
12
Czy polityka jest szerszym odbiciem cywilizacyjnym, czy powoli zamienia się w
folklor? Na te pytania odpowiedzieli red. Naczelny Rzeczy Wspólnych
Bartłomiej Radziejewski oraz publicysta Bronisław Wildstein.
9. „Mgła” - pokaz filmu i dyskusja.
Na spotkaniu odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Mgła”, autorstwa
Joanny Lichockiej i Marii Dłużewskiej, który opowiada o katastrofie
smoleńskiej z perspektywy byłych urzędników Kancelarii Prezydenta.
10. Infrastruktura w stanie chaosu - spotkanie z Jerzym Polaczkiem.
Jerzy Polaczek, Poseł na Sejm – były minister transportu w latach 2005-2007,
podjął się analizy niepokojącej sytuacji na kolei, wynikającej z nieporozumień
między spółkami. Przedstawił również możliwe rozwiązania i propozycje
polepszenia warunków organizacji transportu kolejowego.
11. Źródła potęgi cywilizacji chińskiej. międzynarodowe.
O sukcesie Chin, jej źródle, rozwoju cywilizacyjnym, opowiedział Wojciech
Tomaszewski, doktorant UW, od lat zajmujący się dwadzieścia lat
doświadczenia w handlu międzynarodowym, głownie z krajami Azji
Wschodniej.
12. Azja Południowa: tygiel islamu i globalizacji – promocja książki.
O Azji Południowej mówił polski dyplomata, publicysta i podróżnik Daniel S.
Zbytek, autor wydanej właśnie książki „Azja Południowa: tygiel islamu i
globalizacji”.
13. Czy polska polityka potrzebuje think-tanków?
Czy tego rodzaju model ma szansę sprawdzić się również w Polsce? Czy nasze
społeczeństwo jest gotowe na to, by dobrowolnie wspierać organizacje
zajmujące się kreowaniem polityki? Spotkanie z red. Piotr Falkowskim.
14. Rzecznik Praw Podatnika - czy jest nam potrzebny?
Spotkanie z szefem zespołu ds. podatkowych Fundacji Republikańskiej,
Pawłem Gruzą na temat projektu ustawy o powołaniu Rzecznika Praw
Podatnika.
15. Polska bez długu. Czy to możliwe?
O polskim długu publicznym i jego uwarunkowaniach mówił prezes
Stowarzyszenia KoLiber – Marcin Kamiński.
16. Historia i tradycja polskiego ruchu korporacyjnego.
Co odróżnia korporacje akademickie od innych zrzeszeń studentów? Dlaczego
odrodziły się po ’89 roku i co sprawia, że nadal są atrakcyjnym sposobem
działania studentów? Dlaczego przyjmują w swe szeregi tylko mężczyzn, po co
Roczne Sprawozdanie
2011
13
są kodeksy honorowe i dlaczego nie każdy nadaje się na korporanta?
Spotkanie z Konradem Pecelerowiczem – Prezesem Korporacji Akademickiej
Sarmatia.
17. Dlaczego Polska nie posiada silnego rządu? Próba zmian w latach
2005-2007
Na pytania dotyczące słabości polskiego rządu oraz prób zmian w tym zakresie
w latach 2005-2007 odpowiadał Piotr Tutak – ekspert Fundacji
Republikańskiej.
18. Czy kibicom przysługują prawa i wolności obywatelskie?
Konstytucja gwarantuje obywatelom poszanowanie ich praw i wolności. Jak
mają się do tego działania władz odnośnie kibiców? Czy wynikające z
Konstytucji prawa do wolności zgromadzeń, udziału w imprezach masowych,
prawo do wizerunku są przestrzegane? Spotkanie z dr Marcinem Warchołem z
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
19. "Zgred"- nowy "Żywot człowieka poczciwego"?
Dyskusja wokół książki Rafała Ziemkiewicza z udziałem autora.
20. "Czas niedokonany” – promocja książki.
"Czas niedokonany”, czyli saga o nieustannie niszczonym świecie Polaków i
Żydów" – wieczór autorski Bronisława Wildsteina.
21. Czy Polska potrzebuje polityki historycznej?
Jaką rolę odgrywać powinien IPN? Jak na świadomość społeczeństwa wpłynie
reforma systemu oświaty ograniczająca nauczanie historii w liceach? Jaką
politykę historyczną prowadzą nasi sąsiedzi - Niemcy i Rosja? Spotkanie z
historykiem prof. Ryszardem Terleckim.
22. III RP jako paser, czyli krótka historia reprywatyzacji.
Dlaczego rządy III RP nie dokonały restytucji mienia skonfiskowanego przez
reżimy nazistowski i komunistyczny? Jak wyglądały prace nad ustawą
reprywatyzacyjną? W jaki sposób roszczenia byłych właścicieli zaspokojono w
innych państwach regionu? Jaką rolę w polskich debatach o reprywatyzacji
odegrały roszczenia niemieckie, żydowskie, kościelne i ziemiańskie? Spotkanie
z Dyrektorem Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej – dr Stanisławem
Tyszką.
23. Walka o dostęp do informacji publicznej.
Historia skargi na bezczynność Prezydenta RP oraz przejrzystość sprawowania
władzy w Polsce, a w szczególności - przejrzystość procesu tworzenia prawa to
główne tematy, poruszone przez Mikolaja Barczentewicza – eksperta FOR.
Roczne Sprawozdanie
2011
14
24. Polska - Chiny. Krajobraz po A2.
O konsekwencja katastrofy, do jakiej doszło przy budowie autostrady A2 w
relacjach polsko-chińskich opowiadał Radosław Pyffel – Prezes Centrum
Stosunków Polska-Azja.
25. IPN po 10 latach.
Dyskusja o przeszłości i przyszłości Instytutu Pamięci Narodowej oraz książce
"Instytut. Osobista historia IPN" – spotkanie z prof. Antonim Dudkiem.
26. Mit wolności gospodarczej.
Co to jest wolność gospodarcza? Czy obowiązujące prawo ją zapewnia? Czy coś
należałoby w tym zakresie zmienić? – spotkanie z prof. Krystyną Pawłowicz.
27. Czy polską edukację da się naprawić?
Spotkanie o efektach dotychczasowych reform edukacji, koncepcji bonu
oświatowego, kondycji szkół technicznych, konstrukcji algorytmu rozdziału
środków na oświatę i polityce samorządów wobec szkół – spotkanie z
Krzysztofem Bosakiem.
28. Zamówienia publiczne a dobro wspólne.
Mec. Bartosz Piechota – ekspert Fundacji Republikańskiej - mówił o zasadach
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocenił skuteczność
przyjętych rozwiązań z punktu widzenia rozwoju infrastruktury Polski,
szczególnie w świetle ostatnich kontrowersji związanych z inwestycjami
drogowymi. Porówna także polskie rozwiązania z regulacjami unijnymi.
29. Jakiej polityki gospodarczej potrzebuje Polska?
Co powinno się zmienić w stosunku państwa do ekonomii? Jak należałoby
zmienić system podatkowy? Jakie działania Polska musi podjąć w zakresie
polityki energetycznej? – spotkanie z Przemysławem Wiplerem – Prezesem
Fundacji Republikańskiej.
30. Zakaz stadionowy jako przyczynek do dyskusji o kibolach
O tzw. zakazie stadionowym, jego istocie i skutkach, a także o konstytucyjnych
granicach ochrony obywatelskich wolności i praw – spotkanie z mec. dr
Krzysztofem Wąsowskim, wspólnikiem w kancelarii EChW, adiunktem na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
31. Wieś i rolnictwo - solidarne państwo w praktyce i medialnych
narracjach
O wartościach, ideach, polityce i praktyce w założeniach i koncepcjach rozwoju
społeczno - gospodarczego; miejscu rolnictwa w "polaryzacyjno - dyfuzyjnym"
Roczne Sprawozdanie
2011
15
i "zrównoważonym" rozwoju Polski; kontekstach praktyki politycznej
dotyczącej rolnictwa – spotkanie z dr Barbarą Fedyszak-Radziejowską.
32. Rewolucja czy realizm? Konserwatywne strategie po wyborach
Jak różne środowiska centroprawicowe powinny działać się po wyborach?
Jakie błędy zostały popełnione? Gdzie jest miejsce dla obywateli o
konserwatywnych zapatrywaniach? – spotkanie z red. Łukaszem Warzechą.
33. Demografia, głupcze!
Kryzys demograficzny. Jest o nim coraz głośniej. Ale co on naprawdę oznacza?
Czy w ogóle można mu przeciwdziałać? Czy państwo polskie może coś zrobić
by mu zapobiec lub chociaż złagodzić jego skutki? Czy można prowadzić
racjonalną i skuteczną politykę prorodzinną? – spotkanie z Michałem
Czarnikiem i Michałem Kotem – członkami zespołu ds. rodziny Fundacji
Republikańskiej.
34. Czy JOWy to dobry pomysł dla polskiej demokracji?
Czy Jednomandatowe Okręgi Wyborcze to dobre rozwiązanie? Jak polską
scenę polityczną zmieniłoby ich wprowadzenie w wyborach do Sejmu? Jakie
wnioski można wyciągnąć z analizy tegorocznych wyborów do Senatu? –
spotkanie z dr Tomaszem Żukowskim.
35. Czy korupcja jest problemem społecznym?
Spotkanie poświęcone omówieniu kilku kluczowych kwestii związanych z tym
zjawiskiem, w tym m.in. w czym przejawia się korupcja, w jakich obszarach
występuję, jakie niesie za sobą koszty społeczne i ekonomiczne, co robił rząd
przez ostatnie cztery lata aby zwalczać korupcję oraz jakie kroki należałoby
podjąć aby zwiększyć skuteczność przeciwdziałania korupcji. Gościem była
Małgorzata Brennek, ekspert Fundacji Republikańskiej i b. prezes zarządu
polskiego Transparency International.
36. „Z mocy bezprawia” - Promocja książki Wojciecha Sumlińskiego
Spotkanie promocyjne
Sumlińskiego.
książki
dziennikarza
śledczego
-
Wojciecha
37. Szlachecka gawęda po sarmatyzmie
Debata z okazji pierwszego pełnego wydania XIX-wiecznych gawęd Henryka
Rzewuskiego, w której wzięli udział: prof. Andrzej Waśko (Uniwersytet
Jagielloński), dr Iwona Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński, redaktor tomu),
red. Rafał A. Ziemkiewicz (pisarz, publicysta "Uważam Rze"), Jacek Komuda
(pisarz, autor m.in. "Samozwańca", "Opowieści z Dzikich Pól", "Krzyżackiej
zawieruchy") i red. Bartłomiej Radziejewski ("Rzeczy Wspólne", Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
Roczne Sprawozdanie
2011
16
38. Organizacje pozarządowe w Polsce - grupy interesu czy pożytku
publicznego?
Przedmiotem spotkania była analiza roli organizacji pozarządowych w Polsce.
Na spotkaniu były przedstawione m.in. wyniki badań zawartych w książce pt.:
"Style działania organizacji pozarządowych w Polsce – grupy interesu czy
pożytku publicznego". Gościem spotkania był autor książki, prof. Piotr Gliński.
Wszystkie Spotkania, w ramach ich bardzo zróżnicowanej ich tematyki służą
budowaniu wrażliwości uczestników na sprawy publiczne jak i ich rozwojowi
osobistemu – a więc budowaniu postaw republikańskich. Spotkania przyciągały
od 20 do ponad 80 słuchaczy. Średnia liczba uczestników systematycznie
wzrasta.
Organizacja Spotkań środowych/czwartkowych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi
kosztami innymi niż utrzymanie biura Fundacji. Część spotkań była rejestrowana na
kamerze.
DEBATY POLSKA - UNIA 2011
Przeprowadziliśmy cykl pięciu debat europejskich:





22 lutego – „Na wschodzie bez zmian? – Państwa Trójkąta
Weimarskiego wobec polityki wschodniej UE”
29 marca – „UE a prawa chrześcijan na świecie – zadania dla
polskiej prezydencji”
18 kwietnia – „Kiedy będziemy bezpieczni? – Prezydencja wobec
bezpieczeństwa energetycznego UE”
17 maja – „Jak ważne jest nasze morze? – polska prezydencja
wobec Strategii dla Morza Bałtyckiego”
14 czerwca – „Podsumowanie prezydencji węgierskiej – wnioski
dla Polski”
Tabela 3. Zestawienie kosztów Debat
Europejskich
Wynagrodzenie koordynatora
- 3 356,80 zł
Catering
- 2 800,01 zł
Podatki od wynagrodzeń
-
Razem
- 6 780,01 zł
Roczne Sprawozdanie
2011
623,20 zł
17
FILM „TO NIE JEST KRAJ DLA MŁODYCH LUDZI”
„To nie jest kraj dla młodych ludzi” to film dokumentalny, w którym opowiadamy o
Polsce i o tym co chcielibyśmy w niej zmienić. Film jest dziełem Fundacji
Republikańskiej, a bohaterami są głównie twórcy i eksperci Fundacji. Nasz pomysł
polegał na nakręceniu dokumentu dotyczącego tematyki politycznej, w którym
wprost i zupełnie serio powiemy o tym co myślimy, co nam się nie podoba i jak
chcielibyśmy to zmienić. W Polsce takie filmy właściwie nie powstają, dlatego naszą
inicjatywę traktujemy nie tylko jako sposób na promocję własnych idei i własnego
środowiska, ale także na podniesienie poziomu debaty publicznej.
W filmie poruszamy szerokie spektrum tematów. Mówimy zarówno o polskich
tradycjach
politycznych
i
problemie
modernizacji,
jak
i
o
zagadnieniach
szczegółowych, takich jak finanse publiczne w dobie kryzysu, jakość prawa i
sprawność sądów czy problemy demograficzne.
Film „To nie jest kraj dla młodych ludzi” był przygotowywany w sierpniu i kręcony we
wrześniu 2011 roku. Producentem wykonawczym była firma Film Open Group. Film
powstał bez żadnych zewnętrznych dofinansowań, wyłącznie dzięki ofiarności
darczyńców Fundacji Republikańskiej.
Tabela 4. Zestawienie kosztów filmu „To
nie jest kraj dla młodych ludzi”
Produkcja i montaż filmu
Razem
- 40 000,00 zł
- 40 000,00 zł
KWARTALNIK „RZECZY WSPÓLNE”
W 2011 r. zostały wydane cztery numery kwartalnika „Rzeczy Wspólne”. Tematami
numerów były kolejno:

Polityka mafijna – „Rzeczy Wspólne” nr 3 (1/2011),

Ukryta przemoc – „Rzeczy Wspólne” nr 4 (2/2011),

Demolka państwa – „Rzeczy Wspólne” nr 5 (3/2011),

Przyśpiesz albo giń - „Rzeczy Wspólne” nr 6 (4/2011).
Roczne Sprawozdanie
2011
18
„Rzeczy Wspólne” to duży i rosnący zespół ludzi – 9 osobowa redakcja, 25
deklarujących stałą współpracę autorów, 41 autorów opublikowanych tekstów, osoby
udzielające wsparcia artystycznego i technicznego. Łącznie w ramach projektu w
różnych formach współpracuje lub współpracowało 66 osób.
W tej grupie znajdują się również wybitni publicyści i naukowcy, m.in.
dr Rafał Matyja, prof. Arkady Rzegocki, prof. Zbigniew Stawrowski, dr Tomasz
Terlikowski (Fronda), Marcin Wolski, Rafał Ziemkiewicz (Rzeczpospolita), prof.
Andrzej Zybertowicz.
Rzeczy Wspólne to ponad 200 stron tekstów wydawane w rosnącym nakładzie
(2 500-3 500 egz). Kwartalnik jest dystrybuowany w największych sieciach
detalicznych (EMPiK, Traffic Club), przez Internet i na spotkaniach bezpośrednich.
Projekt finansowany jest ze środków własnych Fundacji, przychodów ze sprzedaży
bezpośredniej kwartalnika, w tym prenumerat oraz darowizn wpłacanych przez
darczyńców Fundacji.
Tabela 5. Zestawienie kosztów wydania Kwartalnika
"Rzeczy Wspólne"
Wynagrodzenia
- 42 000,00 zł
Usługi zewnętrzne
- 55 933,40 zł
Usługi telekomunikacyjne
-
Podatki od wynagrodzeń
Razem
-
1 320,00 zł
4 154,00 zł
- 103 407,40 zł
CENTRUM ANALIZ FUNDACJI REPUBLIKAŃSKIEJ
Zespół ekspertów Fundacji Republikańskiej rozrasta się bardzo szybko. W projekt
zaangażowanych jest ponad 60 ekspertów. Aby lepiej wykorzystać zaangażowanie
osób, które zechciały sformalizować z nami współpracę, Fundacja uruchomiła blog
ekspercki na którym eksperci i analitycy Fundacji komentują bieżące wydarzenia
życia publicznego z perspektywy ich doświadczenia zawodowego i naukowego.
Materiały w postaci komentarzy, analiz i raportów, są również wysyłane do mediów,
aby mogła się z nimi zapoznać jak najszersza grupa osób.
Roczne Sprawozdanie
2011
19
W ramach Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej działają następujące zespoły
eksperckie:

Zespół ds. deregulacji

Zespół ds. energetyki

Zespoł ds. finansów publicznych

Zespół ds. rodziny

Zespół ds. transportu publicznego
Najważniejsze działania
Republikańskiej w 2011 r.:
zrealizowane
przez
Centrum
Analiz
Fundacji

500 dni spokoju – weryfikacja realizacji 195 obietnic złożonych przez Donalda
Tuska w expose z 23 listopada 2007 roku poprzedzona monitoringiem działań
rządowych oraz kampanią informacyjną za pośrednictwem serwisu
www.500dnispokoju.pl oraz portali społecznościowych. W wyniku ponad 2letnich prac powstał raport podsumowujący działania rządu PO-PSL w latach
2007-2011.

Rzecznik Praw Podatnika – propozycja utworzenia wyspecjalizowanej
instytucji, która przyczyniłaby się polepszenia relacji podatnik – aparat
skarbowy. W ramach projektu powstał projekt ustawy o Rzeczniku Praw
Podatnika oraz serwis internetowy: www.rzecznikpodatnikow.pl

Raport „Zawody Regulowane. Aktualny stan prawny i propozycje
zmian” – pierwsze w Polsce kompletne opracowanie na temat ograniczeń w
dostępie do wykonywania zawodów, szeroko komentowane w mediach, które
stało się podstawą do rozpoczęcia prac nad otwarciem zawodów przez
Ministerstwo Sprawiedliwości.

Raport „Szkolnictwo zawodowe i techniczne w Polsce. Diagnoza i
propozycje rozwiązań programowych” – diagnoza stanu faktycznego oraz
opis koniecznych zmian, które przywrócą właściwą rolę szkolnictwu zawodowemu
(szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne) w Polsce.

Raport „Ocena polityki prywatyzacyjnej rządu PO-PSL w latach 20082011” – podsumowanie działań prywatyzacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa
w latach 2008-2011 r.
Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej jest finansowane z projektów
analitycznych i eksperckich zgodnych z celami statutowymi Fundacji, realizowanych
na zlecenie podmiotów zewnętrznych.
Roczne Sprawozdanie
2011
20
SZKOŁA LETNIA AKADEMII MŁODYCH
W Popowie pod Warszawą 20 maturzystów i studentów przez pięć dni uczestniczyło
w zorganizowanych przez nas wykładach i seminariach. Realizacja obozu była
możliwa dzięki grantowi otrzymanemu od Fundacji BZ WBK.
Tabela 6. Zestawienie kosztów SLAM
Wynagrodzenie koordynatora
- 3 175,00 zł
Wynagrodzenie prelegentów
- 2 500,00 zł
Przejazd, zakwaterowanie i
wyżywienie uczestników
Materiały dla uczestników
- 6788,00 zł
Razem
-
150,00 zł
- 12 613,00 zł
BIURO FUNDACJI, MEDIA
Od stycznia 2010 r. działa biuro Fundacji. W godzinach od 9.00 do 17.00, a zazwyczaj
o wiele dłużej trwają spotkania projektowe, redakcyjne, eksperckie i seminaria.
Obok witryny Fundacji www.republikanie.org i i bloga eksperckiego Centrum
Analiz www.cafr.pl działa strona kwartalnika www.rzeczywspólne.pl i strona
poświęcona kongresom republikańskim kongres.republikanski.org
Nasz profil na Facebooku www.facebook.com/republikanie ma 5 251 fanów, a
profil kwartalnika www.facebook.com/RzeczyWspolne ma 3 376 fanów.
Dodatkowo uruchomiliśmy kanał Fundacji na serwisie YouTube i profile na
Twitterze, Salon24.pl oraz Radio Wnet. Nasi fani są aktywni również w serwisie
www.wykop.pl.
SYTUACJA FINANSOWA NA 31.12.2011 R.
W 2011 r. Fundacja Republikańska uzyskała 646 443,20 zł przychodów netto, w
tym 326 715,47 zł ze sprzedaży w ramach działalności eksperckiej i analitycznej.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy darowizny na cele statutowe dokonało w sumie 96
darczyńców na łączną kwotę 234 932,25 zł, co stanowiło 36,34% przychodów
Fundacji.
Roczne Sprawozdanie
2011
21
Przychody netto w 2011 r.
13%
Działalność ekspercka i
analityczna
Darowizny na cele statutowe
51%
Pozostałe
36%
Równocześnie Fundacja poniosła koszty w wysokości 586 759,23 zł, w tym
460 179,62 zł z tytułu realizowanych projektów oraz 126 579,61 zł z tytułu
pozostałej działalności.
Dziękujemy za wsparcie okazane w ubiegłym roku. W 2012 r. planujemy przenieść się
do nowej siedziby, uruchamiamy kolejne projekty, m.in. Monitoring Deregulacyjny,
Akademię Przywództwa. Jeżeli chcesz, żebyśmy się dalej rozwijali wesprzyj
nas! Wesprzyj Republikę!
Roczne Sprawozdanie
2011
22
KONTAKT
W sprawach dotyczących współpracy z Fundacją o charakterze strategicznym,
zlecania analiz i ekspertyz, zaproszeń do udziału we wspólnych projektach
i udzielanie wsparcia Fundacji w drodze darowizn bądź umów o współpracę – osobą
właściwą jest prezes zarządu Fundacji:
Marcin Chludziński
[email protected]
+48 608 018 918
W sprawach dotyczących funkcjonowania kanałów komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej Fundacji – osobą właściwą jest wiceprezes zarządu Fundacji:
Marek Wróbel
[email protected]
+48 501 496 132
W sprawach dotyczących zostania wolontariuszem, analitykiem bądź ekspertem
Fundacji, współpracy o charakterze eksperckim – osobą właściwą jest Dyrektor
Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej:
dr Stanisław Tyszka
[email protected]
+48 512 435 472
Roczne Sprawozdanie
2011
23
Download

Sprawozdanie roczne 2011