Türkiye Kimya Derneği
9/23/14 10:53 PM
AASSA Ba"kan
Yardımcılı#ına Seçildi
Haberin devamı için tıklayınız.
22.11-2012
26. Ulusal Kimya Kongresi
Gerçekle"tirildi.
Ana Sayfa - Yönetim Kurulu
Tüzük
$ube ve Temsilcilikler
Yayınlarımız
Üyelik Kayıt ve Güncelleme
Konferanslar
- Faaliyetler - !leti"im
26. Uusal Kimya Kongresi Bu yıl 1-6
Ekim
Tarihleri arasında
Bülten
Dergi Fethiye
Mu#la'da gerçekle"tirildi.
05.11.2012
Yayınlarımız
Arama
5th EuCheMS 2014
A - SÜREL! YAYINLAR :
5th EuCheMS 2014 - Chemistry
Congress
Kimya ve Sanayi Dergisi : Üç ayda bir yayınlanan bilimsel ve ekonomik meslek dergisi. Son sayı 231,
Nisan 2010
06.08.2010
B - SÜRES!Z YAYINLAR :
IUPAC 2013
1 ) K!TAPLAR
Y. No :Eserin Adı : Yazarı : Basım Yılı:
44th Worl Chemistry Congress
1. Tıbbi Komprimelerin Fabrikasyonu - T.Yalçında#/Doç.Dr. O.Yalçında# - 1962
2012 - CHEMCH
2. Kromatografi - Prof.Dr.Fikret Baykut - 1963
2nd International Congress /
Chemistry for Cultural Herritage
3. Krom Kimyası ve Teknolojisi - $ahan Gabriel K. Basmacıyan - 1964
04.08.2010
05.08.2010
4. Kompleksometrenin Esasları ve Kompleksometrik Titrasyonlar - Doç.Dr. Hüseyin Gülensoy - 1968
5. Plastik Köpükler - Hâlûk Gürel - 1974
6. Uluslararası Birimler Sistemi (SI) - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1981
7. Lavoisier, Lavoisier'e Kadar Kimya Tarihine Bir Bakı" - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1983
8. Kimyacılarımız ( 1924 - 1950 ) - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1987
9. Türkiye'nin 2000'li Yılların E"i#inde Bilim ve Teknoloji Bak.Durumu ve Gelece#i - Prof. Dr. Ali Rıza
Berkem - 1990
ÜN!VERS!TE YANIYOR 1942
Fen Fakültesi Yangını
Marmara Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Ö#retim Üyesi ve
Derne#imizin üyesi, Prof. Dr. Seza
Ba"tu# ve Evrim Ba"tu#'un yazdı#ı
"ÜN!VERS!TE YANIYOR 1942 Fen
Fakültesi Yangını" isimli kitabı çıktı.
15.11.2011
10. Üniversitelerde Kimya Ö#retimi - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1990
11. Çernobil Nükl. Santrl.Kazası ve Alınacak Dersler - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1993
12. Kimya Tarihine Toplu Bir Bakı" - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1996
13. Kimya ve Kimya Müh. !ngilizce-Türkçe Terimler Sözlü#ü - Prof.A.R.Berkem-Prof. S.Gültekin - 1998
14. Kimya ve Kimya Müh. !ngilizce-Türkçe / Türkçe-!ngilizce Terimler Sözlü#ü - " " " - " " " - 1999
IV. Ulusal Polimer Bilim ve
Teknolojisi Kongresi
gerçekle"tirildi.
IV. Ulusal Polimer Bilim ve
Teknolojisi Kongresi gerçekle"tirildi.
05.11.2012
15. Atatürk, Atatürkçülük ve Laik Türkiye - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 2001
16. Kompleksometrenin Esasları ve Kompleksometrik Titrasyonlar - Doç. Dr. Hüseyin Gülensoy - (!kinci
Baskı) 2003
10'ncu Ulusal Kimya
Mühendisli#i Kongresi
17. Kimya ve Kimya Müh. !ngilizce-Türkçe / Türkçe-!ngilizce Terimler Sözlü#ü (Üçüncü Baskı) - " " " - " "
" - 2005
10'ncu Ulusal Kimya Mühendisli#i
Kongresi
18. Kimya Tarihine Toplu Bir Bakı" - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem (!kinci Baskı) - 2008
19. Kimya ve Argumantasyon: Kimyanın Hikaye ve Tartı"ma Yöntemleri ile Ö#retilmesi - Aybüke
Pabuçcu, Sibel Erduran (Birinci Baskı) - 2012
20. "Radyoaktivite Meselesi" ve Atatürk / Bir Anı ve Gizli Kalmı" Bir Gerçek - A. Seza Ba"tu# (Birinci
Baskı) - 2012
21. Türkiye'de Kimya Ö#retiminin Tarihçesi (1834-1982), (Birinci Baskı), Prof. Dr. Emre DÖLEN - 2013
22. Türkiye'de Kimya E#itimi (Birinci Baskı), Editör: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir - 2013
23. Türkiye'de Fiziksel Kimya 1-Ba"ladı#ı Kurum (1926-1981), (Birinci Baskı), Prof. Dr. Seza Ba"tu# 2013
2 ) K!TAPÇIKLAR
"Türkiye'de Atom Bombası Yapılabilir Mi?" Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1982
"Bilim ve Kalkınma" --Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1983
"Dimitri !vanovitch Mendeleyev"-- Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1984
file:///Users/aybuke/Desktop/Türkiye%20Kimya%20Derneği-19.kitap.webarchive
05.11.2012
Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri 2.Ar-Ge Proje
Pazarı (Uluslararası Katılımlı)
etkinli#i
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.ArGe Proje Pazarı (Uluslararası
Katılımlı) etkinli#i
05.11.2012
Electroanalytical Methods in
Pharmaceutical Analysis and
Their Validation
Page 1 of 2
Türkiye Kimya Derneği
9/23/14 10:53 PM
"Dimitri !vanovitch Mendeleyev"-- Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1984
"IUPAC"-- Prof. Dr. Ali Rıza Berkem- 1985
"FECS"-- Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - ----"Türkiye'de Sanayi Alanındaki Geli"meler" ( Kitapçı#ı ) Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1988
"Türkiye Aidatını Ödeyemedi#i !çin Uluslararası Kimya Birli#inden Çıkarılıyor"-- Prof. Dr. Ali Rıza
Berkem - 1991
"Türkiye Kimya Derne#ini Tanıyalım"-- Prof. Dr. Ali Rıza Berkem
Ana Sayfa - Tüzük - $ube ve Temsilcilikler - Yayınlarımız - Üyelik Kayıt ve Güncelleme - Türk Kimya Derne#i Konferansları
- IUPAC Konferansları - EuChems Konferansları - Di#er Konferanslar - Bülten - Faaliyetlerimiz - !leti"im
| Copyright © 2010 Türkiye Kimya Derne#i |
file:///Users/aybuke/Desktop/Türkiye%20Kimya%20Derneği-19.kitap.webarchive
Page 2 of 2
Download

Türkiye Kimya Derneği