zaprasza do udziału w seminarium
Wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
z 8 kwietnia 2014 roku
na działalność operatorów telekomunikacyjnych
Czwartek,
Czwartek, 24 kwietnia 2014
2014 r., godz. 9:00 – 10:30
Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, Warszawa
(wejście od ul. Matejki 4)
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w wyroku z 8 kwietnia 2014 roku, że tzw. dyrektywa retencyjna
2006/24/WE jest nieważna (sygn. akt C-293/12 i C-594/12). Przepisy polskiego prawa, będące
implementacją dyrektywy, są dopasowane do ogólnego systemu ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej. Dla
operatorów telekomunikacyjnych to podstawa prawna do przechowywania danych transmisyjnych
(np. o połączeniach, danych lokalizacyjnych) oraz podstawa zapewnienia dostępu do tych danych przez sądy,
organy ścigania i służby specjalne.
W trakcie spotkania przedstawimy, jaki skutek ma stwierdzenie przez Trybunał Sprawiedliwości nieważności
tzw. dyrektywy retencyjnej, odpowiadając m.in. na pytania:
Czy wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości są związane polskie sądy i czy ma on wpływ na
obowiązywanie polskich przepisów prawa?
Czy stwierdzenie przez Trybunał Sprawiedliwości nieważności tzw. dyrektywy retencyjnej wpływa na
zakres praw i obowiązków operatorów telekomunikacyjnych?
Czy dane przechowywane przez operatorów telekomunikacyjnych trzeba usunąć albo objąć
specjalnym reżimem prawnym?
Czy abonenci mogą żądać od operatorów telekomunikacyjnych usunięcia danych o ich
połączeniach?
Czy operatorzy telekomunikacyjni powinni zmienić zasady udostępniania danych uprawnionym
podmiotom?
Czy operatorzy telekomunikacyjni nadal mogą korzystać z danych w celach marketingowych lub
świadczenia usług o wartości wzbogaconej?
Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli operatorów telekomunikacyjnych zajmujących się
strategią rozwoju firm, sprawami regulacyjnymi lub bezpieczeństwem danych.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Zaproszenie skierowane jest do wybranego grona osób.
Liczba miejsc ograniczona do maksymalnie dwóch przedstawicieli danej firmy.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
RSVP do 22 kwietnia 2014 r.
Joanna Mierzwińska, e-mail: [email protected], tel.: 22 437 82 00
PRELEGENCI
Sylwia Paszek jest radcą prawnym w praktyce nowych technologii oraz w praktyce life science
i postępowań regulacyjnych.
Zajmuje się prawem regulacyjnym w poszczególnych branżach, w tym prawem mediów,
internetu, telekomunikacyjnym i usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
zagadnieniami ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w toku postępowań
administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością regulowaną, w tym w toku
inspekcji oraz wspiera ich w wyborze optymalnych środków pozwalających na
minimalizowanie negatywnych skutków niezgodności z prawem. Prowadzi procedury wycofania produktów
z obrotu.
Uczestniczy w projektach obejmujących analizy prawne spółek ze szczególnym uwzględnieniem zgodności ich
działania z prawem, na podstawie wymaganych zgód i zezwoleń.
Łukasz Lasek jest aplikantem adwokackim w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych.
Bierze udział w postępowaniach arbitrażowych i sądowych w sprawach gospodarczych. Pełnił
funkcję sekretarza trybunałów rozstrzygających spory gospodarcze na podstawie regulaminu
Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC)
oraz Sądu Arbitrażowego Konfederacji Lewiatan. Zajmuje się także sprawami karnymi.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Studiował także
na Indiana University School of Law w Bloomington. Uczestniczył w kursie prawa angielskiego
i europejskiego organizowanym przez Brytyjskie Centrum Studiów Prawnych i Europejskich i Cambridge
University oraz kursie prawa amerykańskiego organizowanym przez Centrum Prawa Amerykańskiego
i University of Florida Frederic G. Levin College of Law.
MODE
MODERATORZY
Krzysztof Wojdyło jest adwokatem w praktyce nowych technologii, praktyce postępowań
regulacyjnych oraz praktyce usług płatniczych.
Zajmuje się regulacjami dotyczącymi elektronicznych instrumentów płatniczych, obrotu
wierzytelnościami i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych
i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego.
Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi prawa bankowego,
sekurytyzacji i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Publikuje m.in. w „Monitorze Prawa Bankowego”.
Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji
International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli instytucji finansowych.
Piotr Rutkowski jest doradcą kancelarii ds. nowych technologii.
Zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi i technologicznymi innowacyjnych
sektorów gospodarki.
Od 1990 roku prowadzi własną firmę konsultingową Rotel, specjalizując się w problematyce
strategii i regulacji rynku telekomunikacyjnego, zastosowaniach nowych technologii,
bezpieczeństwie, ochronie infrastruktury krytycznej, zarządzaniu ryzykiem oraz współpracy
sektora prywatnego i publicznego.
Doradzał wielu firmom sektora telekomunikacji. Był też zatrudniany jako ekspert przez administrację
łączności, Sejm, instytucje międzynarodowe. Jest jednym ze współtwórców systemu prawnego dla sektora
telekomunikacji w Polsce.
O KANCELARII
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedną z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Biura
kancelarii znajdują się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Brukseli.
Specjalizujemy się m.in. w następujących dziedzinach: arbitraż, bankowość i finansowanie projektów, fuzje
i przejęcia, nieruchomości, obsługa korporacyjna firm, podatki i spory podatkowe, prawo konkurencji, prawo
Unii Europejskiej, prawo farmaceutyczne, prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, projekty
infrastrukturalne oraz PPP, rozwiązywanie sporów, doradztwo dla sektora energetycznego, rynki kapitałowe,
technologie, media i telekomunikacja, ubezpieczenia, upadłości i postępowania naprawcze, własność
intelektualna i zamówienia publiczne.
Kancelaria jest wydawcą Portalu Procesowego prezentującego aktualności i analizy z tematyki postępowań
sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, oraz Portalu Transakcyjnego opisującego prawne aspekty
transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku. Oba portale są dostępne w wersji polskiej i angielskiej.
Kancelaria jest też wydawcą aplikacji Wardyński+, pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na
iPada i Androida. Aplikację można pobrać nieodpłatnie w App Store i Google Play.
www.wardynski.com.pl
www.PortalProcesowy.pl
www.PortalTransakcyjny.pl
Wardyński+
Download

Zaproszenie - Wardyński i Wspólnicy