50 Hz
SCUBA, GS
Serisi
4" - 5" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
Kod 191005941 Rev.A Baský 06/2008
Monoblok
Dalgýç tip
Elektrikli
Pompalar
SCUBA Serisi
KULLANIM ALANLARI
SÝVÝL, TARIMSAL, ENDÜSTRÝYEL.
UYGULAMALAR
• Ana su depolarýndan veya rezervlerinden, 6” kuyulardan,
havuzlardan ve akarsulardan su beslemesi.
• Püskürtücü sulama sistemleri.
• Emiþ sorunlarýný ve gürültüyü önlemek için hidrofor doðrudan
deponun veya kuyunun içine konulabilir.
•
•
•
•
F sýnýfý sýzdýrmazlýk.
Yatay konumda da çalýþabilir.
Saatteki maksimum çalýþma
sayýsý, eþit þekilde daðýtýlmýþ:
0,9 kW’a kadar motorlar için 25.
1,1 kW’a kadar motorlar için 20.
Motorla temas durumunda azami su
sýcaklýðý: 40°C (sürekli kullaným).
ÜRETÝM ÖZELLÝKLERÝ
Önceden monte edilmiþ filatörlü tek fazlý
seri (SCUBA G serisi).
Pompa + Hydrovar® içeren kit
Aþaðýdaki modeller için kullanýlabilen
su soðutmalý invertör:
HVW/SC207T ve HVW/SC407T.
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Ýstek üzerine farklý voltaj ve frekanslar.
POMPA
• AISI 304 paslanmaz çelik pervaneler
• Debi: 2850 rpm’de 7,5 m3/saate kadar.
istek üzerine temin edilebilir.
• Basma Yüksekliði: 2850 rpm’de en
fazla 80 m.
YAPI KARAKTERÝSTÝKLERÝ
• Elektrikli pompanýn maksimum toplam • Monoblok, çoklu pervaneli elektrikli
çapý: 128 mm.
dalgýç tipi pompa.
• Azami suya daldýrma derinliði: 20 m.
Sývý tarafý, pompalanan sývý ile
• Azami suda bulunan kum miktarý:
soðutulan elektrik motorunun altýnda
25 g/m3
yer alýr.
• 2,5 mm’ye kadar katý maddeleri
• Pervaneler radyal santrifüj tipidir,
geçirir.
teknopolimerden üretilmiþtir.
• Daðýtým çýkýþý: Rp 1 1/4.
• AISI 304 paslanmaz çelik difüzörler.
• Motor gücü : 0,55 ile 1,1 kW arasý.
• Dýþ gövde, motor muhafazasý, emiþ
MOTOR
•
Yenilikçi
Kompakt
•
•
•
Çift salmastralý
sistem
Kolay kurulum
•
Tek fazlý model:
220-240 V, 50 Hz 2 kutuplu (2850 rpm).
Dahili otomatik sýfýrlama aþýrý yük
korumalý.
Dahili kondansatörlü.
Üç fazlý model:
380-415 V, 50 Hz 2 kutuplu (2850 rpm);
aþýrý yük korumasý kullanýcý tarafýndan
saðlanacak ve kontrol paneline
kurulacaktýr (elektrik paneli bölümüne
bakýn).
Maksimum besleme voltajý
deðiþiklikleri: ±%5.
5
•
eleði ve mil uzantýsý AISI 304
paslanmaz çelikten üretilmiþtir.
Kuru motor.
Elektrikli motor yað hazneli çift
salmastra sistemiyle korunur. Silikon
karbür mekanik salmastra, aþýnma ve
yýpranmaya son derece dayanýklýdýr,
ikinci mekanik salmastra ile birlikte,
yað haznesinin özel tasarýmý
sayesinde yaðlanýr ve uzun süre
güvenilirliði garanti eder.
Kullanýlan yað, yiyeceklerle temas
eden yaðlar standardýna uygundur
(F.D.A. - GIDA VE ÝLAÇ YÖNETÝMÝ).
SCUBA SERÝSÝ
POMPA KESÝTÝ VE ANA BÝLEÞENLER LÝSTESÝ
REF. N.
34
AÇIKLAMA
d×N×üDù]×
'LI]|U
úONKD]QH
6RQGLI]|U
6RQKD]QH
dDUN
gUPFHN\DWDN
0HNDQLNFRQWDPXKDID]DV×
0RWRUDOW\DWDNWXWXFXVX
0RWRUNDIDV×
6WDW|U
0LOWDN×P×
PRWRUSRPSDPLOLYH\DWDNODU
0RWRUVW\DWDNWXWXFXVX
)ODQüWDN×P×
*LULüV]JHFL
%DùODQW×KD]QHVL
<DWDNWDN×P×
&RQWDWDN×P×
%XUoWDN×P×
)LODW|UWDN×P×
.DEORSUL]LJUXEX
.DSDVLW|UPXKDID]DSDUoDV×
.DSDVLW|U
hoID]O×JoNDEORVX
7HNID]O×JoNDEORVX
SUL]OL
(*gQHULOHQ\HGHNSDUoDODUVFXEDSHQBEBWS
oDUNWDQID]ODPRGHOOHULoLQ
<DOQ×]FD*YHUVL\RQODU×LoLQ
Referans numaralarý ilgili katalogdaki yedek parçalarý ifade eder.
6
SCUBA SERÝSÝ
MALZEME TABLOSU
ADI
REFERANS STANDARTLAR
MALZEME
AVRUPA
.DSDNO×PXKDID]D
hVW\DWDNGHVWHùL
6WDW|UOELOH]LN
)LOWUH
0LOX]DQW×V×
9LGDODU
dDUN
'LI]|U
%DVPD\NVHNOLùL
$OWEDüO×N
$OW\DWDNGHVWHùL
%XUoGHVWHùL
%XUo\DWDNODU×
(ODVWRPHUOHU
'×ü0HNDQLNVDOPDVWUD
úo0HNDQLNVDOPDVWUDVDELWSDUoD
úo0HNDQLNVDOPDVWUDG|QHUSDUoD
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
1RU\OŠ
3DVODQPD]oHOLN
3365\WRQŠ
3365\WRQŠ
3UHVG|NPDOPLQ\XP
3365\WRQŠ
/DULSXUŠ
1LWULONDXoXN1%5
6LOLNRQNDUEU
6WHWLW
.DUERQJUDILW
ABD
(1;&U1L
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
(1;&U1L
$,6,
(1;&U1L
(1;&U1L
(1;&U1L
(1;&U1L
(1;&U1L0R
scuba-sc2-sc4-2p50-en_b_tm
7
SCUBA SERÝSÝ
TANIMLAMA KODLARI
SC
2
07
T
C
G
L27
20 m H07 KABLO
ÞAMANDIRA
KONDANSATÖR
ÜÇ FAZLI
BOÞ = 50 Hz
6 = 60 Hz
MOTOR GÜCÜ kW x 10
NOMÝNAL DEBÝ m3/sa
SCUBA SERÝSÝ REFERANSI
ÖRNEK : SC207CGL27
SCUBA POMPA :
NOMÝNAL DEBÝ 2 m3/sa; 0,75 kW; 50 Hz;
DAHÝLÝ KONDANSATÖR; ÞAMANDIRA; 20 m H07 KABLO
TEK FAZ ÜRÜN BÝLGÝ ETÝKETÝ
AÇIKLAMA
1 - Elektrikli pompa tipi
2 - Kod
3 - Nominal debi
4 - Nominal basma yüksekliði
5 - Motor özellikleri
6 - Üretim verisi ve seri numarasý
7 - Maksimum suya daldýrma derinliði
8 - Minimum basma yüksekliði
9 - Nominal güç
ÜÇ FAZ ÜRÜN BÝLGÝ ETÝKETÝ
8
SCUBA SERÝSÝ
50 Hz’de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI
~ 2850 dev/dak
ISO 9906 - Ek A
Q l/dak
Q m3/s
9
SCUBA SERÝSÝ
50 Hz’de BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
3203$7ú3ú
$ø,5/,.
BOYUTLAR
TEK
ÜÇ
KADEME
U
FAZLI
FAZLI
SAYISI
mm
kg
4
5
6
7
4
5
6
526
566
591
636
541
566
611
13,5
15
16
18
14,5
15,5
17,5
SC205C
SC207C
SC209C
SC211C
SC407C
SC409C
SC411C
SC205T
SC207T
SC209T
SC211T
SC407T
SC409T
SC411T
scuba-sc2-sc4-2p50-en_c_td
POMPA
KABLO
KABLO
7ú3ú
8=81/8ø8
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
20 m
KISIM
7ú3ú
SC205C
SC207C
SC209C
SC211C
SC407C
SC409C
SC411C
SC205T
SC207T
SC209T
SC211T
SC407T
SC409T
SC411T
3G1
3G1
3G1,5
3G1,5
3G1
3G1,5
3G1,5
4G1
4G1
4G1
4G1
4G1
4G1
4G1
scuba-sc2-sc4-2p50-en_c_tc
gQFHGHQPRQWHHGLOPLúILODW|UHVDKLSWHNNDGHPHOLUQJUXEXPHYFXWWXU6&8%$*
PHWUHNDEOROXYHUVL\RQODULVWHN]HULQHWHGDULNHGLOLU
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU
3203$7ú3ú
4 '(%ú
120ú1$/
GÜÇ
l/dk
m3/s
SC205C - SC205T
SC207C - SC207T
SC209C - SC209T
SC211C - SC211T
SC407C - SC407T
SC409C - SC409T
SC411C - SC411T
0
20
30
40
50
60
75
80
100
125
0
1,2
1,8
2,4
3
3,6
4,5
4,8
6
7,5
15,9
21,7
27,4
31,7
34,0
41,8
50,6
32,5
40,1
48,5
25,9
32,2
39,3
16,5
19,9
25,4
+ 723/$00(75(686h7818
kW
HP
0,55
0,75
0,9
1,1
0,75
0,9
1,1
0,75
1
1,2
1,5
1
1,2
1,5
47,7
61,2
72,4
84,5
49,4
62,5
75,5
43,4
56,7
66,3
77,6
40,5
52,7
61,8
72,6
36,8
47,6
56,3
66,3
42,8
52,3
63,4
32,3
41,5
49,6
58,6
40,6
49,6
60,0
26,7
34,3
41,8
49,2
38,1
46,7
56,4
scuba-sc2-sc4-2p50-en_c_th
3203$7ú3ú
d(.ú/(1
d(.ú/(1
GÜÇ*
GÜÇ*
TEK FAZLI
SC205C
SC207C
SC209C
SC211C
SC407C
SC409C
SC411C
.21'$16$7g5
3203$7ú3ú
220-240 V
d(.ú/(1
d(.ú/(1
GÜÇ*
GÜÇ*
GÜÇ*
220-240 V
380-415 V
ÜÇ FAZLI
kW
A
µF / 450 V
0,93
1,15
1,32
1,63
1,18
1,38
1,76
4,37
5,19
5,88
7,25
5,28
6,17
7,85
16
25
25
30
25
25
30
SC205T
SC207T
SC209T
SC211T
SC407T
SC409T
SC411T
dDO×üPDDUDO×ù×LoLQGHNLD]DPLGHùHUOHU
d(.ú/(1
kW
A
A
0,86
1,09
1,27
1,45
1,12
1,33
1,59
2,81
4,12
4,40
4,68
4,16
4,50
4,94
1,62
2,38
2,54
2,70
2,40
2,60
2,85
VFXEDVFVFSHQBFBWH
10
SCUBA SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
11
BÝR ÝNVERTÖR TARAFINDAN KONTROL EDÝLEN
SCUBA POMPANIN MONTAJ ÖRNEÐÝ
(HYDROVAR SU SOÐUTMALI)
REF. N.
AÇIKLAMA
1
Scuba/B elektrikli pompa
2
Besleme kablosu
3
HVW hidrolik kiti
4
+\GURYDUŠVXVRùXWPDO×LQYHUW|U
VFXEDKYZSHQBDBWS
12
TEKNÝK
BÝLGÝLER
63
ELEKTRÝKLÝ DALGIÇ TÝPÝ POMPA KURULUM ÞEMASI
1 - Dalgýç tip elektrikli pompa.
2 - Daðýtým borusu.
3 - Motor besleme elektrik
kablosu.
4 - Kontrol paneli.
5 - Çekvalf.
6 - Sayaç.
7 - Açma/Kapama valfi.
8 - Kuru çalýþmaya karþý
koruma için seviye
sensörleri.
9 - Kablo kelepçesi.
10 - Elektrikli pompa tahliyesi/
besleme kapaðý.
A - Motor besleme elektrik
kablosunu daðýtým borusuna
sabitleyen kelepçeler arasý
mesafe.
B - Kuyunun dibi ile elektrik
pompasý arasýndaki mesafe.
DOÐRU KURULUM ÝÇÝN GEREKEN
BÝLEÞENLER
•
•
•
•
Aþýrý yük korumasý için bir ana þalter ve termal röle ile
donatýlmýþ kontrol paneli.
Daðýtým çýkýþlarýndan 10 metre mesafedeki çekvalf,
borulamanýn her 30÷50 metresinde ilave çekvalf.
Kuyu aðzýnda sayaç ve sürgülü vana.
Kuru çalýþmaya karþý koruma için elektronik problar veya
þamandýralar.
ÖNERÝLER
•
•
•
•
•
TEKNÝK BÝLGÝLER
Enerji kablosunu borulamanýn her 2÷3 metresinde boruya
sabitleyin.
Elektrik pompasýnýn kuyu dibinden güvenli bir mesafede
kurulu olduðundan emin olun.
Pompa çapý ve dahili kuyu çapý arasýnda en az 3 mm
mesafe olduðundan emin olun.
Çalýþtýrma sýrasýnda, motor çevresinde dönen su devrinin
en az 8 cm/sn olduðundan emin olun.
Kuyunun içerisindeki asgari dinamik su seviyesinin pompa
basma çýkýþýnýn en az 1 m altýnda olduðundan emin olun.
64
BÝR ÝNVERTÖR TARAFINDAN KONTROL EDÝLEN DALGIÇ TÝPÝ BÝR
ELEKTRÝKLÝ POMPANIN MONTAJ ÖRNEÐÝ (HYDROVAR)
1 - Dalgýç tip elektrikli pompa.
2 - Kablo kelepçesi.
3 - Motor besleme elektrik kablosu.
4 - Kuru çalýþmaya karþý koruma için seviye
sensörleri.
5 - Destek braketi.
6 - Çekvalfleri.
7 - Sayaç.
8 - Basýnç sensörü.
9 - Sürgülü vana.
10 - Diyaframlý tank.
11 - QLC5 Seviyesi elektrotu kontrol paneli.
12 - QHI motor filtre paneli, 20 metreyi geçen
uzunluktaki kablolar için gereklidir.
13 - Hydrovar (Inverter).
14 - Termal manyetik devre kesici (QHV).
15 - Daðýtým borusu.
16 - Elektrikli pompa tahliyesi/besleme
tapasý.
NOT. Doðru invertör-motor seçimi için, satýþ
aðýmýzla temasa geçin.
65
TEKNÝK BÝLGÝLER
SCUBA, 50 Hz: POLÝKLOROPREN (CR) H07RN-F VE
ETÝLEN-PROPÝLEN (EPR) KABLOLARI BOYUTLANDIRMA
DOÐRUDAN BAÞLATMA
KABLO ÇAPI: 3 x …mm2
POMPA
120ú1$/
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
*(5ú/ú0
TEK FAZLI
Kw
HP
6&5
0,55 0,75
6&7
0,75
1
6&9
0,9
1,2
6&1
1,1
1,5
6&7
0,75
1
6&9
0,9
1,2
6&1
1,1
1,5
Cos ϕ
V
220
240
220
240
220
240
220
240
220
240
220
240
220
240
0,944
0,940
0,968
0,968
0,979
0,979
0,981
0,981
0,970
0,970
0,982
0,982
0,984
0,984
2
d(.ú/(1
*(5ú/ú0'(
mm
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
AKIM
'hû0(
A maks
17
23
32
42
54
75
100
127
A
%
53
58
44
48
38
42
31
34
43
47
36
40
28
31
80
88
66
72
57
63
46
51
64
70
54
59
43
47
4,37
4,37
5,19
5,19
5,88
5,88
7,25
7,25
5,28
5,28
6,17
6,17
7,85
7,85
Metre cinsinden azami uzunluk
4
133
146
109
119
96
104
77
84
107
117
91
99
71
78
213
234
175
191
153
167
124
135
172
187
145
158
114
124
263
287
229
250
186
202
258
281
218
238
171
186
309
337
363
396
285
311
$o×NNDEORODUƒ&V×FDNO×NWDG|üHQPLüWLUPDNVLPXPLOHWNHQV×FDNO×ù׃&·GLU
456
497
6FXEDPFDYLBGBWH
KABLO ÇAPI: 4 x …mm2
POMPA
120ú1$/
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
ÜÇ FAZLI
6&T
6&T
6&7
6&T
6&T
6&7
6&7
Kw
HP
0,55 0,75
0,75
0,9
1,10
0,75
0,9
1,1
1
1,2
2
1
1,2
1,5
d(.ú/(1
*(5ú/ú0'(
*(5ú/ú0
AKIM
'hû0(
V
A
%
220
240
380
415
220
240
380
415
220
240
380
415
220
240
380
415
220
240
380
415
220
240
380
415
220
240
380
415
Cos ϕ
0,809
0,809
0,809
0,809
0,728
0,728
0,728
0,728
0,776
0,776
0,776
0,776
0,810
0,810
0,810
0,810
0,737
0,737
0,737
0,737
0,793
0,793
0,793
0,793
0,833
0,833
0,833
0,833
2,81
2,81
1,62
1,62
4,12
4,12
2,38
2,38
4,4
4,4
2,54
2,54
4,68
4,68
2,7
2,7
4,16
4,16
2,4
2,4
4,5
4,5
2,6
2,6
4,94
4,94
2,85
2,85
2
mm
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
A maks
17
23
32
42
54
75
100
127
Metre cinsinden azami uzunluk
125
136
375
409
95
103
283
309
83
91
249
272
75
82
224
245
93
101
278
303
80
87
238
260
69
75
207
226
4
$o×NNDEORODUƒ&V×FDNO×NWDG|üHQPLüWLUPDNVLPXPLOHWNHQV×FDNO×ù׃&·GLU
188
205
313
341
142
155
237
258
379
414
125
136
374
408
112
123
337
368
139
152
416
455
119
130
357
390
104
113
310
339
208
227
333
363
187
204
300
327
232
253
371
405
199
217
319
348
173
188
276
301
414
452
6FXEDWFDYLHQBGBWH
67
TEKNÝK BÝLGÝLER
DALDIRILMIÞ BÝR MOTOR VE SOÐUTMA BÝLEZÝÐÝ BOYUTLANDIRMASI
ÇEVRESÝNDE AKAN SIVININ HIZININ
HESAPLANMASI
Aþaðýdaki formül, dalgýç tipi bir pompanýn motoru çevresinde akan sývý hýzýnýn motorun yeterli soðutulmasýný garanti etmeye
yetecek kadar yüksek olup olmadýðýný doðrulamak için kullanýlýr:
v=
Q
2
D2 d
π ⋅(
−
)
4
4
2
Burada: Q [m3/sn] : elektrikli pompanýn çalýþma debisidir; sadece bu akýmýn yarýsý hesaba katýlýr, çünkü filtre (2) alanýna
emilen sývý pompa tarafýndan (1) olduðu kadar motor tarafýndan da (3) gelir;
[m] cinsinden D kuyunun çapýna karþýlýk gelir;
[m] cinsinden d motorun (3) çapýna karþýlýk gelir;
[m/sn] cinsinden v motor çevresinde akan sývýnýn hesaplanmýþ hýzýdýr.
Þimdi, böyle hesaplanan (v) hýzý motorun doðru soðutulmasý için gereken asgari hýz ile kýyaslayýn (vm): eðer v ≥ vm ise,
motor düzgün þekilde soðutuluyor demektir, eðer v < vm ise, bir soðutma ceketi (4) takýlmasý gerekecektir.
Örnek:
Bir elektrik pompasý OZ630/12 (motor çapý d = 0,144 m) 8" bir kuyuda çalýþýr (kuyu çapý D = 0,203 m), debi
Q = 20 m3/sa = 0,0055 m3/sn’dir.
Sývýnýn hýzý v = (0,0055/2) / {π·[(0,203)2/4 – (0,144)2/4]} = 0,17 m/sn.
Düzgün motor soðutma için gereken asgari hýz vm = 0,20 m/sn.
v < vm olduðu için, bir soðutma ceketi takýlmasý gerekecektir.
Aþaðýdaki formül, dalgýç tipi bir motora monte edilecek soðutma ceketinin azami çapýný belirlemek için kullanýlýr:
 Q
d2 

D = 4 ⋅ 
+
4 
 v ⋅π
Burada: [m3/sn] cinsinden Q elektrikli pompanýn çalýþma debisidir; sývý sadece motor tarafýndan (3) geldiði için tüm akýþ
dikkate alýnýr;
[m] cinsinden D soðutma ceketinin (4) çapýna karþýlýk gelir;
[m] cinsinden d motorlarýn (3) çapýna karþýlýk gelir;
[m/sn] cinsinden vm motor çevresinde akan sývýnýn asgari hýzýdýr.
Elektrikli pompa farklý bir debide çalýþýrsa, soðutma ceketinin çapý hesaplanýrken minimum debi dikkate alýnmalýdýr
Örnek:
Elektrikli pompaya OZ615/24 monte edilmiþ bir motorun (motor çapý = 0,144 m), debi
Q = 15 m3/sa = 0,0042 m3/sn’dir, vm = 0,20 m/sn’lik bir asgari sývý hýzý gerektirir.
Soðutma ceketi çapý D = {4·[(0,0042/(0,2·π)+(0,144)2/4] }0,5 = 0,217 m.
73
TEKNÝK BÝLGÝLER
EÞZAMANLI MOTOR BAÞLATMA SÝSTEMLERÝ
'RùUXGDQ
'üNJoWHNLPRWRUODULoLQX\JXQGXU
%DüODWPDDN×P×,VQRPLQDODN×PGDQ,QoRNGDKD
\NVHNWLU
%DüODWPDDN×P× ,V=,Qx4÷ 8
%DüODWPDWRUNX TV=7Qx2÷ 3
2WRWUDIR
3RPSDQRPLQDOJHULOLPGHQGDKDGüNELUJHULOLPOH
EDüODW×O×U
/RZDUDSDQHOOHULQGHKDWJHULOLPLGHùHULQLQ
LRODQ
ELUJHULOLPHVDKLSRWRWUDIRNXOODQ×O×U
1RPLQDOJHULOLPHJHoLüJoND\QDù×QGDKHUKDQJLELU
NHVLQWLROPDNV×]×QJHUoHNOHüLU
1RPLQDOJHULOLP
8Q=400V
'ROD\O×
‡ <×OG×]hoJHQ
%DüODWPDDN×P×,VGRùUXGDQEDüODWPDDN×P×QGDQo
NDW×GDKDD]G×U
%DüODWPDDN×P× ,V=,Qx÷ %DüODWPDWRUNX TV=7Qx÷ 1
<×OG×]GDQoJHQHJHoLüDüDPDV×QGD\DNODü×NPV
PRWRUDWHPLQ\DS×OPD]YHG|QüK×]×GüPHHùLOLPL
J|VWHULU
*F+3
QLQ]HULQGHRODQGDOJ×oHOHNWULNOL
SRPSDODUGDURWRUXQ×O×PO×NWOHVLGHùLüWLUPHGH
\DYDüODPD\DQHGHQROXUE|\OHFHEDüODQJ×oWDNL<×OG×]
WHPLQLN×VPHQNXOODQ×üV×]KDOHJHOLU
%XJLELGXUXPODUGDHPSHGDQVSDQHOOHULQYH\DELURWR
WUDIRNXOODQ×OPDV×Q×WDYVL\HHGHUL]
%DüODWPDDN×P×
8V
,V=,Qx4÷8x
=,Qx3÷6
8Q
%DüODWPDWRUNX
8V
TV 7Qx2÷3[
2
=7Qx¸
8Q
%$û/$70$*ú5'ú/(5ú1ú1û(0$6,
‡ (PSHGDQVODU
Ia
0RWRUQRPLQDOJHULOLPGHQGDKDGüNYHHPSHGDQVODU
DUDF×O×ù×\ODHOGHHGLOHQELUJHULOLPOHUEDüODW×O×U
/RZDUDSDQHOOHULEDüODQJ×oJHULOLPLQL
HNDGDU
LQGLUHQHPSHGDQVODU×NXOODQ×UODU
1RPLQDOJHULOLPHJHoLüJoND\QDù×Q×QKHUKDQJLELU
NHVLQWLVLROPDNV×]×QJHUoHNOHüLU
1RPLQDOJHULOLP8Q=400V
%DüODWPDJHULOLPL8V=8Qx=280V
%DüODWPDDN×P×
,V=,Qx4÷8x
8V
=,Qx3÷6
8Q
%DüODWPDWRUNX
TV 7Qx2÷3[
8V
8Q
TEKNÝK BÝLGÝLER
1='RùUXGDQ
2=<×OG×]hoJHQ
3=(PSHGDQVODU
4=2WRWUDIR
2
=7Qx¸
74
+,=·
*(1(/.8//$1,&,/$5'$68ú+7ú<$d/$5,
6XLKWL\DF×Q×QEHOLUOHQPHVLNXOODQ×F×ODU×QWUQHYHHü]DPDQO×O×NIDNW|UQHEDùO×G×U+HVDSODPDONHGHQONH\H
GHùLüLNOLNJ|VWHUHELOHQ\|QHWPHOLNOHUHVWDQGDUWODUDYH\DJHOHQHNOHUHEDùO×G×U$üDù×GDJ|VWHULOHQKHVDSODPD\|QWHPL
X\JXODPDGHQH\LPLQLWHPHODO×UELUEDüYXUXGHùHULVDùODPDNLoLQWDVDUODQP×üW×UYHD\U×QW×O×DQDOLWLNKHVDSODPDQ×Q
\HULQLWXWPD]
dRNGDLUHOLELQDODUGDVXLKWL\DoODU×
7NHWLPWDEORVXQGDV×KKLWHVLVDWDEDùO×RODUDNKHUELUEDVPDQRNWDV×Q×QD]DPLGHùHUOHULJ|VWHULOPLüWLU
+(5%ú5%$60$12.7$6,údú10$.6ú0807h.(7ú0
7ú3ú
7h.(7ú0OGDN
(Y\H
%XODü×NPDNLQHVL
dDPDü×UPDNLQHVL
'Xü
%DQ\RNYHWL
/DYDER
%LGH
5H]HUYXDU:&
.RQWUROOVLIRQVLVWHPL:&
9
10
12
12
15
6
6
6
90
*DWFPBDBWK
*HUoHNWHEDVPDQRNWDODUNHVLQOLNOHD\Q×DQGDNXOODQ×OPDG×ù×QGDQKHUELUEDVPDQRNWDV×Q×QVXWNHWLP
GHùHUOHULQLQWRSODP×Hü]DPDQO×O×NNDWVD\×V×QDJ|UHD]DOW×OPDV×JHUHNHQNXUDPVDOD]DPLWNHWLPL
EHOLUOHU
f =
1
(0,857 x Nr x Na)
f =
1
(0,857 x Nr x Na)
f =
%LUEDQ\RYHNRQWUROOVLIRQOXWXYDOHWHVDKLSDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQNDWVD\×
1,03
(0,545 x Nr x Na )
f =
%LUEDQ\RYHVLIRQOXWXYDOHWHVDKLSDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQNDWVD\×
0,8
(0,727 x Nr x Na )
úNLEDQ\RYHVLIRQOXWXYDOHWHVDKLSDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQNDWVD\×
úNLEDQ\RYHNRQWUROOVLIRQOXWXYDOHWHVDKLSDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQNDWVD\×
I NDWVD\×1U EDVPDQRNWDODU×Q×QVD\×V×1D DSDUWPDQGDLUHVLVD\×V×
*HQHONXOODQ×F×ODUGDVXLKWL\DoODU×WDEORVXQGDELUEDQ\ROXYHLNLEDQ\ROXDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQ
DSDUWPDQGDLUHVLVD\×V×QDYHWXYDOHWWUQHJ|UHD]DPLHü]DPDQO×O×NGHELGHùHUOHULQLJ|VWHULOPLüWLU%LU
EDQ\ROXDSDUWPDQGDLUHOHULDo×V×QGDQEDVPDQRNWDV×J|]|QQGHEXOXQGXUXOXUNHQLNLEDQ\ROXDSDUWPDQGDLUHOHUL
LoLQEDVPDQRNWDV×GüQOPüWU(PPHQRNWDODU×Q×QYH\DDSDUWPDQGDLUHOHULQLQVD\×V×Q×QIDUNO×ROPDV×KDOLQGH
LKWL\DF×KHVDSODPDNLoLQIRUPOOHULNXOODQ×Q
75
TEKNÝK BÝLGÝLER
*(1(/.8//$1,&,/$5'$68ú+7ú<$d/$5,7$%/268
5(=(598$5/,:&
'$ú5(
SAYISI
1
.21752//h6ú)216ú67(0/ú:&
2
1
2
60
85
105
121
135
148
160
171
181
191
200
209
218
226
234
242
249
256
263
270
277
283
290
296
302
308
314
320
325
331
357
382
405
427
448
468
487
506
523
540
557
573
589
604
662
715
764
811
854
79
111
136
157
176
193
208
223
236
249
261
273
284
295
305
315
325
334
343
352
361
369
378
386
394
401
409
417
424
431
466
498
528
557
584
610
635
659
682
704
726
747
767
787
863
932
996
1056
1114
'(%úOGDN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
120
140
160
180
200
32
45
55
63
71
78
84
90
95
100
105
110
114
119
123
127
131
134
138
142
145
149
152
155
158
162
165
168
171
174
187
200
213
224
235
245
255
265
274
283
292
301
309
317
347
375
401
425
448
40
56
68
79
88
97
1 05
112
119
125
131
137
143
148
153
158
163
168
172
177
181
185
190
194
198
202
205
209
213
217
234
250
265
280
293
306
319
331
342
354
364
375
385
395
433
468
500
530
559
<D]O×NODULoLQHQD]RUDQ×QGDDUW×U×OP×üGHELGüQOPHOLGLU
G-at-fi_a_th
TEKNÝK BÝLGÝLER
76
.$08<$$d,.%ú1$/$5údú168ú+7ú<$d/$5,
2ILVOHUNRQXWELULPOHULRWHOOHUDO×üYHULüPHUNH]OHULEDN×PHYOHULYHGLðHUOHULJLELÐ]VHO
NXOODQÜPODUD\ÐQHOLNELQDODUÜQLKWL\DÁODUÜÁRNGDLUHOLELQDODUÜQLKWL\DÁODUÜQGDQIDUNOÜGÜUYHJHUHNJÖQOÖNJHQHOVX
WÖNHWLPOHULJHUHNVHD]DPLHí]DPDQOÜOÜNGHELOHULJHQHOOLNOHIDUNOÜGÜU.DPX\DDo×NELQDODUGDLoLQVX
LKWL\DoODU×GL\DJUDP×UHKEHUOLNVDðODPDVÜLÁLQED]ÜNDPXWLSOHULQGHNLD]DPLHí]DPDQOÜOÜNGHELVLQLJÐVWHULU
Q[m3/s]
(Q\ÖNVHNNHVLQOLðLQHOGHHGLOPHVLLÁLQEXLKWL\DÁODUÜQÐ]HOJHUHNVLQLPOHUHYH\HUHOKÖNÖPOHUHX\JXQíHNLOGHDQDOLWLN
KHVDSODPD\ÐQWHPOHULNXOODQÜODUDNKHUGXUXPLÁLQD\UÜD\UÜEHOLUOHQPHVLJHUHNLU
No
<D]OÜNODULÁLQGHELQLQHQD]RUDQÜQGDDUWWÜUÜOPDVÜJHUHNLU
2ILVOHU.LíLVD\ÜVÜ
$OÜíYHULíPHUNH]OHUL.LíLVD\ÜVÜ
%DNÜPHYOHUL<DWDNVD\ÜVÜ
2WHOOHUNRQDNODPD\HUOHUL<DWDNVD\ÜVÜ
77
TEKNÝK BÝLGÝLER
NPSH
Montaj için maksimum olasý emiþ yüksekliði atmosfer
basýncý deðerine (yani pompanýn monte edildiði yerin
deniz seviyesinden yüksekliðine) ve sývýnýn sýcaklýðýna
baðlýdýr.
Pompa emiþ ucunda ulaþýlabilen minimum çalýþma
deðerleri kavitasyon baþlangýcýyla sýnýrlýdýr.
Kavitasyon, basýncýn yerel olarak kritik bir deðere
düþürüldüðü veya yerel basýncýn sývýnýn buhar basýncýna
eþit ya da hemen altýnda olduðu yerlerde sývý içerisinde
buharla dolan kabarcýklarýn oluþmasýdýr.
Kullanýcýya yardým etmek için su sýcaklýðý (4° C) ve deniz
seviyesinden yükseklik ile ilgili olacak þekilde, aþaðýdaki
tabloda deniz seviyesinden yüksekliðe göre hidrolik
basýnç yüksekliðindeki düþüþ ve sýcaklýða göre emiþ kaybý
gösterilmektedir.
Buharla dolan kabarcýklar sývýyla birlikte akar ve yüksek
basýnçlý bir bölgeye ulaþtýðýnda kabarcýklarda bulunan
buhar yoðunlaþýr. Kabarcýklar çarpýþarak çeperlere iletilen
basýnç dalgalarý üretir. Gerilim çevrimine maruz kalan bu
çeperler giderek deforme olur ve metal yorgunluðu
nedeniyle çöker. Boru duvarlarýna vurulmasýyla oluþan
metalik bir sesle nitelenebilen bu olaya yeni oluþan
kavitasyon denir.
Su
sýcaklýðý (°C)
Emiþ
kaybý (m)
Emiþ
kaybý (m)
0,2
0,7
60 80
90
110
120
2,0 5,0 7,4 15,4 21,5
0,55
1,1
1,65
2,2
2,75
3,3
Sürtünme kaybý bu katalogun 80-81. sayfalarýnda
gösterilir. Bunu minimum deðere düþürmek için özellikle
de yüksek emiþ yüksekliði (4-5 m’den fazla) durumunda
ya da yüksek akýþ hýzlý çalýþma sýnýrlarý dahilinde
pompanýn emme çýkýþýndan daha büyük bir çapý olan emiþ
hattý kullanmanýzý öneririz. Pompanýn pompalanacak
sývýya olabildiðince yakýn bir yere konumlandýrýlmasý her
zaman iyi bir fikirdir.
NPSH, pompa giriþinde sývýnýn sahip olduðu buhar
basýncý (m. olarak ifade edilir) hariç tutularak, yeni
baþlayan kavitasyon koþullarý altýnda emiþte ölçülen
sývýnýn toplam enerjisini (m. olarak ifade edilir) gösterir.
Makinenin monte edileceði güvenli koþullardaki statik
yükseklik hz’yi bulmak amacýyla aþaðýdaki formülün
doðrulanmasý gerekir:
Aþaðýdaki hesaplamayý yapýn:
Sývý: ~15°C’de su γ = 1 kg/dm3
Gerekli debi: 30 m3/sa
Gerekli basma için yükseklik: 43 m.
Emiþ yüksekliði: 3,5 m.
Seçim, NPSH
gereken deðeri 30 m3/h, di 2,5 m. olan bir FHE 40-200/75
pompasýdýr.
1
burada:
hp emiþ tankýndaki serbest sývý yüzeyine uygulanan
mutlak basýnçtýr, m. cinsinden ifade edilir; hp,
barometrik basýnç ile sývýnýn özgül aðýrlýðý arasýndaki
orandýr.
hz emiþ pompasýnda pompa ekseni ve serbest sývý
yüzeyi arasýndaki m. cinsinden emiþ yüksekliðidir;
hz, sývý seviyesi pompa ekseninden düþük
olduðunda negatiftir.
hf emiþ hattý ve aksesuarlarýndaki akýþ direncidir
örneðin: baðlantý elemanlarý, taban valfi, sürgülü
vana, dirsekler, vb.
hpv çalýþma sýcaklýðýndaki m. cinsinden ifade edilen
sývýnýn buhar basýncýdýr. hpv, Pv buhar basýncý ile
sývýnýn özgül aðýrlýðý arasýndaki orandýr.
0,5 güvenlik faktörüdür.
TEKNÝK BÝLGÝLER
40
Deniz seviyesinden
yükseklik (m)
500 1000 1500 2000 2500 3000
Kavitasyonun neden olduðu hasar elektrokimyasal
korozyon ve çeperlerin kalýcý bozunumu nedeniyle
sýcaklýktaki yerel artýþ neticesinde artabilir. Isý ve
korozyona en yüksek direnci gösteren malzemeler
alaþýmlý çelikler, özellikle de ostentli çeliklerdir.
Kavitasyonu tetikleyen koþullar teknik dilde NPSH (Net
Pozitif Emme Yükü) denilen toplam net emme yükü
hesaplanarak deðerlendirilebilir.
hp + hz ³ (NPSHr + 0,5) + hf + hpv
20
15 °C’de su için
hp = Pa / γ = 10,33m, hpv = Pv / γ = 0,174m (0,01701 bar)
Taban valfleri olan emiþ hattýndaki Hf akýþ direnci
~ 1,2 m’dir.
1 formülündeki parametreleri yukarýdaki sayýsal
deðerlerle deðiþtirerek þunlarý elde ederiz:
10,33 + (-3,5) ≥ (2,5 + 0,5) + 1,2 + 0,17
bunlardan þunu elde ederiz: 6,8 > 4,4
Böylece oran doðrulanýr.
78
BUHAR BASINCI PS BUHAR BASINCI VE
U68<2ø81/8ø87$%/268
t
T
ps
U
t
T
ps
U
t
T
ps
U
qC
K
bar
qC
K
bar
K
bar
273,15
274,15
275,15
276,15
277,15
278,15
279,15
280,15
281,15
282,15
283,15
284,15
285,15
286,15
287,15
288,15
289,15
290,15
291,15
292,15
293,15
294,15
295,15
296,15
297,15
298,15
299,15
300,15
301,15
302,15
303,15
304,15
305,15
306,15
307,15
308,15
309,15
310,15
311,15
312,15
313,15
314,15
315,15
316,15
317,15
318,15
319,15
320,15
321,15
322,15
323,15
324,15
325,15
326,15
327,15
0,00611
0,00657
0,00706
0,00758
0,00813
0,00872
0,00935
0,01001
0,01072
0,01147
0,01227
0,01312
0,01401
0,01497
0,01597
0,01704
0,01817
0,01936
0,02062
0,02196
0,02337
0,24850
0,02642
0,02808
0,02982
0,03166
0,03360
0,03564
0,03778
0,04004
0,04241
0,04491
0,04753
0,05029
0,05318
0,05622
0,05940
0,06274
0,06624
0,06991
0,07375
0,07777
0,08198
0,09639
0,09100
0,09582
0,10086
0,10612
0,11162
0,11736
0,12335
0,12961
0,13613
0,14293
0,15002
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
328,15
329,15
330,15
331,15
332,15
333,15
334,15
335,15
336,15
337,15
338,15
339,15
340,15
341,15
342,15
343,15
344,15
345,15
346,15
347,15
348,15
349,15
350,15
351,15
352,15
353,15
354,15
355,15
356,15
357,15
358,15
359,15
360,15
361,15
362,15
363,15
364,15
365,15
366,15
367,15
368,15
369,15
370,15
371,15
372,15
373,15
375,15
377,15
379,15
381,15
383,15
385,15
387,15
389,15
391,15
0,15741
0,16511
0,17313
0,18147
0,19016
0,1992
0,2086
0,2184
0,2286
0,2391
0,2501
0,2615
0,2733
0,2856
0,2984
0,3116
0,3253
0,3396
0,3543
0,3696
0,3855
0,4019
0,4189
0,4365
0,4547
0,4736
0,4931
0,5133
0,5342
0,5557
0,5780
0,6011
0,6249
0,6495
0,6749
0,7011
0,7281
0,7561
0,7849
0,8146
0,8453
0,8769
0,9094
0,9430
0,9776
1,0133
1,0878
1,1668
1,2504
1,3390
1,4327
1,5316
1,6362
1,7465
1,8628
kg/dm3
0,9857
0,9852
0,9846
0,9842
0,9837
0,9832
0,9826
0,9821
0,9816
0,9811
0,9805
0,9799
0,9793
0,9788
0,9782
0,9777
0,9770
0,9765
0,9760
0,9753
0,9748
0,9741
0,9735
0,9729
0,9723
0,9716
0,9710
0,9704
0,9697
0,9691
0,9684
0,9678
0,9671
0,9665
0,9658
0,9652
0,9644
0,9638
0,9630
0,9624
0,9616
0,9610
0,9602
0,9596
0,9586
0,9581
0,9567
0,9552
0,9537
0,9522
0,9507
0,9491
0,9476
0,9460
0,9445
qC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
kg/dm3
0,9998
0,9999
0,9999
0,9999
1,0000
1,0000
1,0000
0,9999
0,9999
0,9998
0,9997
0,9997
0,9996
0,9994
0,9993
0,9992
0,9990
0,9988
0,9987
0,9985
0,9983
0,9981
0,9978
0,9976
0,9974
0,9971
0,9968
0,9966
0,9963
0,9960
0,9957
0,9954
0,9951
0,9947
0,9944
0,9940
0,9937
0,9933
0,9930
0,9927
0,9923
0,9919
0,9915
0,9911
0,9907
0,9902
0,9898
0,9894
0,9889
0,9884
0,9880
0,9876
0,9871
0,9862
0,9862
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
145
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
340
350
360
370
374,15
393,15
395,15
397,15
399,15
401,15
403,15
405,15
407,15
409,15
411,15
413,15
418,15
428,15
433,15
438,15
433,15
448,15
453,15
458,15
463,15
468,15
473,15
478,15
483,15
488,15
493,15
498,15
503,15
508,15
513,15
518,15
523,15
528,15
533,15
538,15
543,15
548,15
553,15
558,15
563,15
568,15
573,15
578,15
583,15
588,15
593,15
598,15
603,15
613,15
623,15
633,15
643,15
647,30
1,9854
2,1145
2,2504
2,3933
2,5435
2,7013
2,867
3,041
3,223
3,414
3,614
4,155
5,433
6,181
7,008
7,920
8,924
10,027
11,233
12,551
13,987
15,550
17,243
19,077
21,060
23,198
25,501
27,976
30,632
33,478
36,523
39,776
43,246
46,943
50,877
55,058
59,496
64,202
69,186
74,461
80,037
85,927
92,144
98,70
105,61
112,89
120,56
128,63
146,05
165,35
186,75
210,54
221,20
kg/dm3
0,9429
0,9412
0,9396
0,9379
0,9362
0,9346
0,9328
0,9311
0,9294
0,9276
0,9258
0,9214
0,9121
0,9073
0,9024
0,8973
0,8921
0,8869
0,8815
0,8760
0,8704
0,8647
0,8588
0,8528
0,8467
0,8403
0,8339
0,8273
0,8205
0,8136
0,8065
0,7992
0,7916
0,7839
0,7759
0,7678
0,7593
0,7505
0,7415
0,7321
0,7223
0,7122
0,7017
0,6906
0,6791
0,6669
0,6541
0,6404
0,6102
0,5743
0,5275
0,4518
0,3154
G-at_npsh_a_sc
79
TEKNÝK BÝLGÝLER
P'h='g.0('(0ú5%258+$77,1'$'(%ú'ú5(1&ú7$%/268
+$=(1:,//,$06)250h/h& '(%ú
m3/s
l/dak
0,6
10
0,9
15
1,2
20
1,5
25
1,8
30
2,1
35
2,4
40
3
50
3,6
60
4,2
70
4,8
80
5,4
90
6
100
7,5
125
9
150
10,5
175
12
200
15
250
18
300
24
400
30
500
36
600
42
700
48
800
54
900
60
1000
75
1250
90
1500
105
1750
120
2000
150
2500
180
3000
210
3500
240
4000
300
5000
360
6000
420
7000
480
8000
540
9000
600
10000
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
15
1/2"
20
3/4"
25
1"
32
1 1/4"
40
1 1/2"
0,94
16
1,42
33,9
1,89
57,7
2,36
87,2
2,83
122
3,30
162
0,53
3,94
0,80
8,35
1,06
14,21
1,33
21,5
1,59
30,1
1,86
40,0
2,12
51,2
2,65
77,4
3,18
108
3,72
144
4,25
185
0,34
1,33
0,51
2,82
0,68
4,79
0,85
7,24
1,02
10,1
1,19
13,5
1,36
17,3
1,70
26,1
2,04
36,6
2,38
48,7
2,72
62,3
3,06
77,5
3,40
94,1
4,25
142
0,21
0,40
0,31
0,85
0,41
1,44
0,52
2,18
0,62
3,05
0,73
4,06
0,83
5,19
1,04
7,85
1,24
11,0
1,45
14,6
1,66
18,7
1,87
23,3
2,07
28,3
2,59
42,8
3,11
59,9
3,63
79,7
4,15
102
5,18
154
0,13
0,13
0,20
0,29
0,27
0,49
0,33
0,73
0,40
1,03
0,46
1,37
0,53
1,75
0,66
2,65
0,80
3,71
0,93
4,93
1,06
6,32
1,19
7,85
1,33
9,54
1,66
14,4
1,99
20,2
2,32
26,9
2,65
34,4
3,32
52,0
3,98
72,8
5,31
124
6,63
187
50
2
0,17
0,16
0,21
0,25
0,25
0,35
0,30
0,46
0,34
0,59
0,42
0,89
0,51
1,25
0,59
1,66
0,68
2,13
0,76
2,65
0,85
3,22
1,06
4,86
1,27
6,82
1,49
9,07
1,70
11,6
2,12
17,5
2,55
24,6
3,40
41,8
4,25
63,2
5,10
88,6
5,94
118
6,79
151
7,64
188
ú1dYHPPFLQVLQGHQ120ú1$/d$3
65
80
100
125 150
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
175
7"
200
8"
250
10"
300
12"
350
14"
400
16"
0,53
0,27
0,66
0,40
0,80
0,56
0,93
0,75
1,06
0,96
1,33
1,45
1,59
2,03
1,86
2,71
2,12
3,46
2,65
5,23
3,18
7,33
3,72
9,75
4,25
12,49
4,78
15,5
5,31
18,9
0,68
0,32
0,85
0,49
1,02
0,69
1,19
0,91
1,36
1,17
1,70
1,77
2,04
2,47
2,38
3,29
2,72
4,21
3,06
5,24
3,40
6,36
0,71
0,28
0,83
0,38
0,94
0,48
1,18
0,73
1,42
1,02
1,65
1,35
1,89
1,73
2,12
2,16
2,36
2,62
1,21
0,64
1,39
0,82
1,56
1,02
1,73
1,24
1,19
0,53
1,33
0,65
KUGHðHUOHULDíDðÜGDNLOHUOHÁDUSÜOPDOÜGÜU
JDOYDQL]OLYH\DER\DOÜÁHOLNERUXODULÁLQ
SDVODQPD]ÁHOLNYH\DEDNÜUERUXODULÁLQ
39&YH\D3(ERUXODULÁLQ
0,20
0,16
0,25
0,25
0,30
0,35
0,35
0,46
0,40
0,59
0,45
0,74
0,50
0,90
0,63
1,36
0,75
1,90
0,88
2,53
1,01
3,23
1,26
4,89
1,51
6,85
2,01
11,66
2,51
17,6
3,02
24,7
3,52
32,8
4,02
42,0
4,52
52,3
5,03
63,5
6,28
96,0
7,54
134
8,79
179
0,30
0,27
0,33
0,33
0,41
0,49
0,50
0,69
0,58
0,92
0,66
1,18
0,83
1,78
1,00
2,49
1,33
4,24
1,66
6,41
1,99
8,98
2,32
11,9
2,65
15,3
2,99
19,0
3,32
23,1
4,15
34,9
4,98
48,9
5,81
65,1
6,63
83,3
8,29
126
0,32
0,23
0,37
0,31
0,42
0,40
0,53
0,60
0,64
0,84
0,85
1,43
1,06
2,16
1,27
3,03
1,49
4,03
1,70
5,16
1,91
6,41
2,12
7,79
2,65
11,8
3,18
16,5
3,72
21,9
4,25
28,1
5,31
42,5
6,37
59,5
7,43
79,1
8,49
101
0,34
0,20
0,41
0,28
0,54
0,48
0,68
0,73
0,82
1,02
0,95
1,36
1,09
1,74
1,22
2,16
1,36
2,63
1,70
3,97
2,04
5,57
2,38
7,40
2,72
9,48
3,40
14,3
4,08
20,1
4,76
26,7
5,44
34,2
6,79
51,6
8,15
72,3
0,38
0,20
0,47
0,30
0,57
0,42
0,66
0,56
0,75
0,72
0,85
0,89
0,94
1,08
1,18
1,63
1,42
2,29
1,65
3,05
1,89
3,90
2,36
5,89
2,83
8,26
3,30
11,0
3,77
14,1
4,72
21,2
5,66
29,8
6,61
39,6
7,55
50,7
8,49
63,0
0,42
0,20
0,49
0,26
0,55
0,34
0,62
0,42
0,69
0,51
0,87
0,77
1,04
1,08
1,21
1,44
1,39
1,84
1,73
2,78
2,08
3,90
2,43
5,18
2,77
6,64
3,47
10,0
4,16
14,1
4,85
18,7
5,55
23,9
6,24
29,8
6,93
36,2
G-at-pct_a_th
hr = PGÖ]ERUXLÁLQDNÜíGLUHQFLP
V = VXKÜ]ÜPVQ
TEKNÝK BÝLGÝLER
80
'(%ú'ú5(1&ú
'ú56(./(59$1$/$59(*(dú7/(5'('(%ú'ú5(1&ú7$%/268
'HELGLUHQFLDíDðÜGDNLWDEOR\DJÐUHHíGHðHUERUXX]XQOXðX\ÐQWHPLNXOODQÜODUDNKHVDSODQÜU
DN
AKSESUAR
7ú3ú
q GLUVHN
q GLUVHN
SÖUÖ]VÖ]GLUVHN
9q VPRRWK
bend
%LUOHíWLULFL7YH\DÁDSUD]
8QLRQWHHRUFURVV
6ÖUJÖOÖ
7HN\ÐQOÖYDQD
1RQUHWXUQYDOYe
2
32
2
2
6
3
9
7
9
6
2
6
(üGHùHUERUXKDWW×X]XQOXùXP
6
6
9
3
2
26
3
9
3
7
9
6
2
3
3
2
2
6
7
9
9
39
9
6
2
7
7
2
3
*DSFYBDBWK
%XWDEOR+D]HQ:LOOLDPVNDWVD\ÜVÜ& GÐNPHGHPLUERUXODULÁLQJHÁHUOLGLU¡HOLNERUXODUGDGHðHUOHUL
OH
ÁDUSÜQ3DVODQPD]ÁHOLNEDNÜUYHNDSOÜGÐNPHGHPLUERUXODUGDGHðHUOHUL
OHÁDUSÜQ
(üGHùHUERUXX]XQOXùXEHOLUOHQGLNWHQVRQUDGHELGLUHQFLGHELGLUHQFLWDEORVXQGDQHOGHHGLOLU
9HULOHQGHðHUOHUPRGHOHJÐUHÐ]HOOLNOHVÖUJÖOÖYDQDODUYHWHN\ÐQOÖYDQDODUGDKDILIÁHGHðLíLNOLNJÐVWHUHELOHQ
\ÐQOHQGLULFLGHðHUOHUROGXðXQGDQLPDODWÁÜODUWDUDIÜQGDQWHPLQHGLOHQGHðHUOHULQNRQWUROHGLOPHVLL\LRODFDNWÜU
81
TEKNÝK BÝLGÝLER
VOLÜMETRÝK
KAPASÝTE
92/80(75ú..$3$6ú7(
Dakikadaki
Saatteki
Saatteki
Dakikadaki
Dakikadaki
Dakikadaki
litre
metreküp
fit küp
fit küp
úQJLOL]JDORQX
$PHULNDQJDORQX
l/dak
m3/s
ft 3/s
,PSJDOGDk
8VJDOGDN
1,0000
16,6667
0,4719
28,3168
4,5461
3,7854
0,0600
1,0000
0,0283
1,6990
0,2728
0,2271
2,1189
35,3147
1,0000
60,0000
9,6326
8,0208
%$6,1d9(%$6,1d<h.6(./úøú
BASINÇ
VE YÜKSEKLÝK
ft 3/dak
0,0353
0,5886
0,0167
1,0000
0,1605
0,1337
0,2642
4,4029
0,1247
7,4805
1,2009
1,0000
VX\XQ
metresi
m H2O
1.02 x 10-4
0,1020
10,1972
0,7031
1,0000
0,0136
milimetre
&×YD
PP+J
0,0075
7,5006
750,0638
51,7151
73,5561
1,0000
PHWUHNDUHEDü×QD
1HZWRQ
N/m2
1,0000
1000,0000
1 x 105
6894,7570
9806,6500
133,3220
NLOR3DVFDO
bar
N3a
bar
milimetre
VDQWLPHWUH
metre
LQo
IRRW
\DUG
mm
Fm
m
LQo
ft
\G
UZUNLUK
UZUNLUK
1,0000
10,0000
1000,0000
25,4000
304,8000
914,4000
0,1000
1,0000
100,0000
2,5400
30,4800
91,4400
+$&ú0
HACÝM
metreküp
3
m
1,0000
0,0010
1 x 10-6
0,0045
0,0038
0,0283
1 x 10-5
0,0100
1,0000
0,0689
0,0981
0,0013
0,0010
1,0000
100,0000
6,8948
9,8067
0,1333
litre
0,0010
0,0100
1,0000
0,0254
0,3048
0,9144
LQoNDUHGHNL
SRXQGNXYYHWL
psi
1.45 x 10-4
0,1450
14,5038
1,0000
1,4223
0,0193
0,2200
3,6662
0,1038
6,2288
1,0000
0,8327
0,0394
0,3937
39,3701
1,0000
12,0000
36,0000
úQJLOL]*DORQX
mililitre
LPSJDO.
lt
ml
1000,0000
1,0000
0,0010
4,5461
3,7854
28,3168
1 x 106
1000,0000
1,0000
4546,0870
3785,4120
28316,8466
219,9694
0,2200
2.2 x 10-4
1,0000
0,8327
6,2288
0,0011
0,0033
0,0328
3,2808
0,0833
1,0000
3,0000
$PHULNDQ*DORQX
86JDO
264,1720
0,2642
2.642 x 10-4
1,2009
1,0000
7,4805
0,0109
1,0936
0,0278
0,3333
1,0000
IRRWNS
ft3
35,3147
0,0353
3.53 x 10-5
0,1605
0,1337
1,0000
G-at_pp-en_a_sc
TEKNÝK BÝLGÝLER
82
Xylem
%LWNLGHVX\XN|NWHQ\XNDU×WDü×\DQGRNX
'Q\DQ×Q|QGHJHOHQVXWHNQRORMLVLILUPDV×
2UWDNELUDPDoLoLQELUDUD\DJHOPLüNLüL'Q\DQ×QVXLKWL\DF×Q×NDUü×OD\DQ\HQLOLNoL
o|]POHU UHWPHN 6X\XQ NXOODQ×P× NRUXQPDV× JHOHFHNWH \HQLGHQ NXOODQ×P× LoLQ \HQL
WHNQRORMLOHUJHOLüWLUPH\HRGDNO×\×]6X\XWDü×\RUX]DU×W×\RUX]DQDOL]HGL\RUX]YHoHYUH\HJHUL
YHUL\RUX] (YOHUGH DSDUWPDQODUGD IDEULNDODUGD YH WDUODODUGD LQVDQODU×Q VX\X YHULPOL
NXOODQPDODU×QD \DUG×PF× ROX\RUX] ·GHQ ID]OD ONHGH EL]L OLGHU PDUND YH X\JXODPD
X]PDQO×ù×YH\HQLOLNoLPLUDV×P×]ODWDQ×\DQPüWHULOHULPL]OHJoOYHX]XQYDGHOLELUOLNWHOLNOHUH
VDKLEL]
;\OHP·LQKL]PHWOHULKDNN×QGDGDKDID]ODELOJLLoLQxyleminc.com
DGUHVLQL]L\DUHWHGLQ
Merkez
LOWARA6rO8QLSHUVRQDOH
Via LRPEDrdi 14
0RQWHFFKLR0DJJLRre - VLFHQ]DúWDO\D
THOFDNV
HSRVWDORZDrDPNW#[\OHPLQFFRP
ZHEZZZORZDrDFRPZZZFRPSOHWHZaWHUV\VWHPVFRP
/RZDUD|QFHGHQELOGLULPGHEXOXQPDNV×]×QGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×VDNO×WXWDU
/2:$5$;\OHP,QFILUPDV×Q×Q\DGDELUDOWNXUXOXüXQXQWLFDULPDUNDV×G×U
Download

Döküman için lütfen tıklayınız