Sympózium o primárnych imunodeficienciách
Včasná diagnostika a liečba
Symposium on Primary Immunodeficiencies
Early Diagnosis and Treatment
J Project Meeting, Bratislava, Slovakia, April 29, 2011
Children’s Faculty Hospital, Limbová 1, Lecture Hall A
Podujatie sa koná pod záštitou:
o
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
o
1.detskej kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave
o
East-Central-European Infectious and Pediatric Immunology Centre for Training and
Research, Debrecen, Hungary
o
European Society for Immunodeficiencies: PID Care in Development Working Party
o
Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie
o
Slovenskej imunologickej spoločnosti
ODBORNÝ PROGRAM
Včasná diagnostika PID (9:00-11:00), predsedajúci: Čižnár, P.
Uvítanie / welcome (Čižnár, P,) 10 min
Primárne imunodeficiencie z pohľadu iniciatívy EU (Mikolášik, M.; Brusel) 10 min
Classification and manifestation of primary defects of immune regulation (Maródi, L;
Debrecen) 30 min
Infectious complications of PID patients (Richter, D.; Zagreb) 30 min
Klinická manifestace humorální imunodeficience (Litzmann, J.; Brno) 30 min
Prestávka (11:00-11:20)
Liečba PID (11:20-12:50), predsedajúci: Litzman, J.
Substitučná liečba imunoglobulínmi (Čižnár, P.; Bratislava) 30 min
Transplantácia krvotvorných buniek (Horáková, J.; Bratislava) 30 min
BCG vakcinace u imunokompromitovaného dítěte (Thon, V.; Brno) 30 min
Obedná prestávka (12:50-14:00)
PID syndrómy (14:00-15:30), predsedajúci: Straková, J.
Hereditárny angioedém (Hrubiško, M.; Bratislava) 20 min
X viazaná agamaglobulinémia (Jeseňák, M.; Banovčín, P.;, Martin) 20 min
Chronická granulomatózna choroba (Kayserová, H.; Bratislava) 20 min
Familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza (Kayserová, J.; Praha) 20 min
Prestávka (15:30-15:50)
Prezentácia kazuistík (15:50-17:30), predsedajúci: Kayserová, H.
Orgánové komplikácie CVID u dospelého pacienta (Straková, J.; Martin) 12 min
Autoimúnne komplikácie u dvojčiat s CVID (Raffač, Š.; Košice) 12 min.
Kompletná deficiencia IFNGR1, receptora pre interferón gama (Ostró, R. a spol.; Košice) 12 min
Ťažká kombinovaná imunodeficiencia (Šufliarska, S. a spol.; Bratislava) 12 min
T-ALL bcr/abl pozitívny pacient s Nijmegenským zlomovým syndrómom (Mikesková, M. a spol.;
Bratislava) 12 min.
Syndróm Papillon Lefévre (Staníková, D. a spol.; Bratislava) 12 min
Hyper-IgE syndróm (Véghová, L. a spol.; Bratislava) 12 min
Večera pre registrovaných účastníkov (19:00)
Čestný predseda
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
(riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou)
Organizačný výbor
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc
prof. MUDr. László Maródi, DrSC
doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc
doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc
MUDr. Hana Kayserová
MUDr. Linda Véghová
Miesto konania
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbova 1, Poslucháreň A,
Bratislava, Slovensko
Organizačné pokyny
Registrácia je bez poplatku
Registračný formulár na www.dfnsp.sk (Iné / Informácie / Pre odbornú verejnosť)
Pre podrobnejšie informácie o organizácii a registrácii kontaktujte:
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc, E-mail: [email protected]
MUDr. Linda Véghová, Tel: +421 259372209, Fax: + 421259371852
Sponzori:
Baxter Slovakia s.r.o.
Benela, s.r.o.
Biovendor – laboratorní medicína a.s.
Ewopharma, s.r.o.
Jeffrey Modell Centers Network
Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc.
Novartis Slovakia s.r.o.
Octapharma AG, o.z.z.o.
Onyx CZ, s.r.o.
Timed, s.r.o.
Download

Sympózium o primárnych imunodeficienciách