Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, Terany
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov:
IČO:
Sídlo:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
00648531
962 68 Terany č. 1
V zastúpení:
MVDr. Poliak Pavel, riaditeľ
Kontaktná osoba: Miháliková Jarmila, vedúca úseku prevádzky
telefón:
045 5580105
fax:
045 5583731
elektronická pošta: [email protected]
internetová adresa: www.ddterany.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
„Dodanie tovaru – potravinársky tovar rôzny pre DD a DSS Terany
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – potravinársky tovar (ďalej len „tovar“) počas trvania zmluvy
v predpokladanom množstve a špecifikácií – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú aj všetky
služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.
Dodanie tovaru bude realizované – upresňované na základe telefonických objednávok v plnom
rozsahu.
Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni - (pondelok – piatok) čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.
Tovar musí byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách,
potravinovom kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.
Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,
skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.
Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:
P.č. Názov tovaru
Predpokl.
MJ množstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
Múka hladká
Múka hrubá
Múka polohrubá
Krupica
Soľ
Ryža
Cukor kryštálový
Cukor práškový
Horčica
Šošovica
Fazuľa suchá
Hrach
Olej
Ocot
1800
300
800
50
360
900
850
150
100
50
50
30
1500
100
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Cestoviny prílohové
Cestoviny – závarky - niťovky
Široké rezance - fliačky
Tarhoňa
Vegeta
Korenie mleté
Rasca celá
Paprika mletá sladká
Vývary – zeleninový, knorox
Čaj porcov. Gastro - ovocný
Stolová voda 1,5 l
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ks
ks
500
200
300
100
70
10
5
15
40
600
1000
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
- potravinársky tovar rôzny
4. MIESTO DODANIA ZÁKAZKY:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Terany č.1, 962 68
5. ROZSAH A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: do 5 900,- EUR na celý predmet zákazky
6. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI: nie
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ: nie
8. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY:
Lehota dodania predmetu zákazky: kúpna zmluva od 1.8.2014 do 31.7.2015
9. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu DD a DSS Terany na základe faktúr za skutočne
dodaný tovar podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť faktúry 21 dní od
dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby.
10. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu
k predmetu zákazky tejto výzvy.
11. OBSAH PONUKY: PONUKA PREDLOŽENÁ UCHÁDZAČOM MUSÍ OBSAHOVAŤ
a) doklad o oprávnení dodávať tovar podľa bodu č. 10 tejto výzvy
b) vyplnený návrh cenovej ponuky v súlade s podmienkami výzvy (príloha č. 1)
12. KOMPLEXNOSŤ ZÁKAZKY:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
13. JAZYK PONUKY:
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku
a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom
jazyku.
14. DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE:
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutoční
písomnou formou.
15. OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY:
Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky nie je potrebná.
16. SPÔSOB URČENIA CENY:
2
Navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky vrátane musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH bude obsahovať cenu za uskutočnenie dodávky tovarov
a súvisiacich služieb, t.j. musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
Ak uchádzač:
a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane
DPH.
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní.
Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky, k cenám uchádzač nebude
požadovať žiadne iné príplatky.
17. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena navrhovaná zmluvná cena vyjadrená
v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky.
Spôsob vyhodnotenia kritéria: Hodnotenie ponúk uchádzačov bude spočívať v porovnaní výšky
zmluvných cien za kompletný predmet zákazky celkom vrátane DPH vyjadrený v eurách. Úspešným
uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkol za kompletný predmet zákazky najnižšiu cenu
vrátane DPH.
18. LEHOTA A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie
ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta
podnikania s označením:
Prieskum trhu – „potravinársky tovar – rôzny“
NEOTVÁRAŤ
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
962 68 Terany č. 1
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 21.7,2014 o 9.00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je
dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú
prepravu.
19. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 21.7.2014 o 10.00 hod. v Domove
dôchodcov a DSS Terany č. 1.
Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ oznámi
uchádzačom.
Výsledkom súťaže bude kúpna zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi verejným
obstarávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným
uchádzačom.
V prípade, že úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom, vyzve verejný
obstarávateľ na uzavretie zmluvy ďalšieho v poradí.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma
finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.
20. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI: 30.9.2014
3
21. PRÍLOHA: tabuľka – predpokladaný rozsah predmetu zákazky – cenová ponuka
V Teranoch dňa 30.6.2014
MVDr. Poliak Pavel v.r.
riaditeľ DD a DSS Terany
4
Download

VO potraviny suché