ÇATIŞMA YÖNETİMİ
.
ÇATIŞMA
ÇATIŞMANIN SUÇLUSU KİM?
Problem
Karşı
Benim
kimin kontrolünde?
tarafın payı nedir?
payım/ yapabileceklerim
nelerdir?
Çatışma Döngüsü
Ç atışm aya ilişkin
tu tu m ve d eğ erlerim :
_ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __
__________________
__________________
__________________
Ç atışm alarım :
____________
____________
____________
S o nu çlar:
________________
________________
________________
Ç atışm a
o lu ştuğ un d a
tep kilerim :
______________
______________
______________
______________
ÇATIŞMAYI ÖNCEDEN HİSSEDEBİLİRSİNİZ
 Etkili bir biçimde feedback sağlayabilirsiniz.
 Astlarınızdan feedback almaya zaman ayırabilirsiniz.
 Sizin veya astlarınızın hangi eylemlerinin çatışmaya
neden olduğunu sorgulayabilirsiniz.
 Üstleriniz ve astlarınızla düzenli olarak görüşerek
beklentileri, öncelikleri ve acil olanları belirleyebilirsiniz.
 Performansı sürekli olarak değerlendirebilirsiniz.
Aşağıdaki semptomlara dikkat ediniz;
ÇATIŞMA







GELİYORUM
DER !
İletişimde isteksizlik göstermek.
Görünürde hiçbir neden olmadığı halde kızmak.
Verimliliğin sürekli olarak düşmesi.
Moral bozukluğu.
Hastalık gerekçesiyle işe gelmeme, rapor alma olaylarında artış.
İş kazalarının ve hataların artması.
Görüş ayrılıkları olduğunda bağırıp çağırmaya başlamak, kapıyı
çarpmak ...
Eğer astlar bir bilgiyi paylaşıyor, ama karşılığında
üstlerden aynı paylaşımı ve yeterli açıklamayı
bulamıyorlarsa;
 Üstlerine güvenmeyebilirler,
 Açık iletişimden çekinebilirler,
 Daha az risk alırlar,
 Kendi gelecekleri konusunda belirsizlikler yaşayabilirler,
ve
 Kendilerine güvenlerini kaybedebilirler.
POZİTİF ÇATIŞMA
İLETİŞİM
 Açık, sürekli
 Gerçek duygu ve düşünceleri
yansıtır
VERİMLİLİK
İLİŞKİLER
 Verimlilik artar
 Problemlere sinerjistik
yaklaşılır
 Karşı tarafın ihtiyacına
saygılı
 Güvene dayalı
ÇATIŞMA
 Açık bir biçimde tanımlanabilir
 Kazan-kazan merkezli
N EG A T İF ÇA T IŞM A
İLET İŞİM
Y a ln ız c a z o r u n lu o ld u ğ u n d a


S a k lı a m a ç la r , a ja n d a la r , ü s tü
k a p a lı im a ve iğ n e le m e le r
V ER İM LİLİK


İ L İ Ş K İ LE R
V e r im lilik a z a lır

Ö n e m li o la n d a n ç o k , a c il

T e k y ö n lü
K o r k u y a / g ü c e d a y a lı
o la n a ö n c e lik ve r ir

S avunm acı
ÇATIŞM A

K u r u m m e r k e z li o lm a k t a n ç o k ,
b ir e y m e r k e z li

K a z a n - k a y b e t o d a k lı
NİÇİN KIZIYORUM?
NELERE KIZIYORUM?
KIZMA GEREKÇELERİM
BAŞKALARINA GÖRE DE HAKLI
GÖRÜLEBİLİR Mİ?
KIZGINLIK NEDENLERİ
Haksız engelleme
Düşünme biçimimizin çarpıklığı:




Abartma
Etiketleme
Zorunluluk yükleme
Zihin okuma
KIZGINLIĞIN YÖNETİMİ
Kızgınlığın farkına varılması.
Kızgınlık uyarımının anında kontrol edilmesi.
Alternatif varsayımların belirlenmesi.
Kızgınlığın nedeninin tanılanması.
Bireyin kendini güçlendirmesi.
Kızgınlığın yapıcı bir biçimde ifade edilmesi
Kızgınlığı ifade ederken nelere dikkat etmeliyiz ?
 Varsayımları gözden geçirmek
 Açık ve net olmak
 Tutarlı olmak
 Kızgınlığın sorumluluğunu kabul etmek
 Karşı tarafı kızdırmaktan kaçınmak
 Düşüncesizce davranmaktan kaçınmak
 Haklılık ve üstünlük duygusuna kapılmamak
 Duyarlı olmak
 İfadeleri kızgınlığı boşaltmak için kullanmak
 Pozitif duyguları ifade etmek
 Çözümü ve başarıyı birlikte kutlamak
Çatışma Yönetimi Stratejileri
İLİŞKİ KURULUR YA DA GELİŞTİRİLİR
Bizim istediğimiz
UZLAŞMA
Bizim zorunda
kaldığımız
Hiçbir şekilde
HÜKMETME
Benim istediğim
İLİŞKİ ZAYIFLAR
GERÇEKLEŞİR
KAÇINMA
İŞBİRLİĞİ
AMAÇ
GERÇEKLEŞMEZ
Senin istediğin
AMAÇ
UYMA
ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE
1. AŞAMA
Kızgınlığınızı kontrol
altına alın.
Taraflar sağlıklı düşünemeyecek
kadar kızgın ise ve duygularını
kontrol edemiyorsa uzlaşma
sağlanamaz.
ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE
2. AŞAMA
Karşı tarafa yaklaşmadan önce bir kez daha
düşünün!
 Çatışma tarafları nasıl etkilemektedir?
 Çatışmada taraflar için çıkarlar ve değerler nelerdir?
 Taraflardan her birinin diğerine ilişkin önyargıları
varsayımları nelerdir?
ve
 Söz
konusu çatışmayı yönetmede ya da çözümlemede en iyi
yaklaşım nedir?
 İşbirliği yapılacaksa, bunu başlatmak için en uygun yer ve zaman
nedir?
ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE
3. AŞAMA
Olumlu bir hava oluşturun.
Karşı tarafı uzlaşmaya-konuşmaya davet
edin.
İyi niyetli olduğunuzu gösterin.
Karşı tarafı dikkate aldığınızı ve önem
verdiğinizi gösterin.
ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE
4. AŞAMA
Temel kurallara dikkat edin.
Karşı tarafı dikkatle dinleyin ve sözünü
kesmeyin.
Durumu iyileştirmek için çalışın.
Sakinliğinizi koruyun.
ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE
5. AŞAMA
Problemi tartışarak tanımlayın.
Taraf
için önemli olan hususları ortaya koyun ve
duyguları paylaşın.
Etkili konuşma ve dinleme tekniklerini kullanın.
İhtiyaçları ve çıkarları belirleyin.
Gerekiyorsa değerleri, varsayımları ve kaygıları paylaşın.
Ortaya çıkan yeni algı ve anlayışı gözden geçirin.
ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE
6. AŞAMA
Olası çözümler için beyin fırtınası yapın.
Tarafların ihtiyaç ve çıkarlarının tatmin
olabilmesi için düşünceleri açıkça ortaya
koymak.
Bu aşamada henüz düşünceleri eleştirmemek
ve yargılamamak.
Düşüncelere açık olmak.
"Sen" yerine "biz", kullanmaya özen
göstermek.
ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE
7. AŞAMA
Olası çözümleri değerlendirin ve uygun çözümleri belirleyin.
 Çözümler şu nitelikleri taşımalıdır:
 Her iki taraf için de kabul edilebilir,
 Gerçekçi ve gerçekleştirilebilir,
 Belirgin ve
 Dengeli olmalıdır.
 Çözümler her iki taraf için de önemli ana hususları içermelidir.
ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE
8. AŞAMA
Çözümlerin işlerliğini izleyin.
Belirli bir süre sonra çözümlerin işleyip
işlemediğini kontrol etmek.
İşlemiyorsa, yukarıdaki basamakları
tekrarlayarak çözümleri yeniden gözden
geçirmek.
Download

çatışma yönetimi