Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Ročník
Časový rozsah výučby
Príroda a spoločnosť
REGIONÁLNA VÝCHOVA
štvrtý
1 hodina/ týţdeň, 33 hodín/ rok
1. Charakteristika predmetu
Regionálna výchova pre 4.ročník ZŠ je novovytvoreným predmetom v školskom
vzdelávacom programe. V obsahu niţšieho sekundárneho vzdelávania je zaradený
do oblasti Príroda a spoločnosť. Regionálna výchova adekvátnym spôsobom dopĺňa
učivo vlastivedy o poznatky z oblasti obce, regiónu a jeho histórie. Na hodinách ţiaci
pracujú s dostupnými materiálmi a veľký počet vyučovacích hodín je realizovaných
formou vychádzok, stretnutí, besied.
Obsah regionálnej výchovy:
I. Miesto, kde žijeme
Predajná – naša obec
Náš región
II. Z histórie obce
Vznik obce, symboly
Remeslá, budovy
Z dejín školstva, kultúry, športu
Narodili sa tu
III. Príroda okolo nás
Vrchy a vodstvo
Čo u nás rastie
Čo u nás ţije
Čo máme vzácne
IV. Predajná dnes
Čo sa zmenilo
Kto tu ţije
Ja, moja ulica, moja obec
Časová dotácia pre regionálnu výchovu je 33 hodín.
2. Ciele predmetu
 Poznávať rodnú krajinu, región
 Zoznámiť sa s históriou obce a regiónu
 Pozorovať a hodnotiť javy z rodnej krajiny
 Umoţniť poznanie fauny a flóry regiónu

Rozvíjať poznanie v oblasti spoznávania prírodného prostredia
3. Kľúčové kompetencie
a/ Kompetencie v oblasti regionálnych tém
 vedieť rozprávať o svojom rodnom kraji
 vedieť porozprávať o významných historických udalostiach,
osobnostiach regiónu
 poznať názvy a pomenovania okolitých obcí, vrchov, vodstva
 poznať faunu a flóru regiónu

pochopiť potrebu ochrany prírodného a kultúrneho prostredia
b/ Kompetencie v oblasti informačných technológií
 vedieť vyhľadať webové stránky o regióne
 poznať stránku obce, školy
c/ Naučiť sa
 vyuţívať rôzne dostupné materiály na získavanie informácií
 pozorne sledovať prácu na vychádzkach
d/ Sociálne a občianske kompetencie
 správanie sa na vychádzkach, besedách, stretnutiach
 skupinová práca
e/ Tvorivé kompetencie
 orientovať sa samostatne v informáciách
 vytvoriť program pre turistov v regióne
 vypracovať projekt Ja a moja obec
4. Témy a požiadavky na výstup
Tematický celok
Rozvíjajúce ciele
Obsahový
štandard, téma
Výkonový štandard
Miesto,
žijeme
Naučiť ţiakov určiť
polohu obce na
mape
Slovenska,
orientovať sa mape
regiónu
Vysvetliť
ţiakom
pojem obec ako
samosprávna
Poloha obce
Ţiak vie určiť na mape
polohu obce
Obec a jej funkcie,
starosta
obce,
OZ,OÚ
Ţiak pozná vedenie
obce
kde
Prierezové
témy,
medzipredmetové
vzťahy
VLA
Krajina,
v ktorej ţijeme
2. Príroda okolo
nás
3.
obce
Z histórie
jednotka,
funkcie
obce, vedenie obce
Priblíţiť
ţiakom
obec ako miesto,
kde ţijú, hrajú sa ,
majú
tu
svojich
príbuzných
a priateľov.
Ukázať ţiakom ulice
obce, ich názov,
pôvod
názvu,
zaujímavosti na ulici
Naučiť ţiakov kresliť
jednoduchý
plán
obce podľa ulíc,
významných
stavieb,
zoznámiť
ich
s najpouţívanejšími
topografickými
značkami
Oboznámiť ţiakov
s našim regiónom,
názvy
Pohronie,
Horehronie, poznať
názvy okolitých obcí
a vyhľadať ich na
mape
Ukázať
ţiakom
okolité
pohoria,
kopce, doliny, časti
chotára
Ukázať
a porozprávať
ţiakom o Jasenici,
tok, fauna, flóra,
vyuţitie
Poskytnúť
ţiakom
primerané
informácie
o rieke
Hron, premeň, tok,
fauna, flóra, vyuţitie
Nadviazať na učivo
3.ročníka, ţivot na
území Slovenska v
minulosti
Oboznámiť ţiakov
so vznikom obce,
ţivot v minulosti
Zoznámiť
ţiakov
s bývaním
v minulosti, ukázať
im typické stavby
regiónu
Priblíţiť ţiakom ţivot
v obci
v minulosti,
vývoj
a názvy
remesiel,
ich
zastúpenie v obci
Predajná, naša obec
Vedieť porovnať ţivot
v meste a na dedine
Ulice obce
Ţiak pozná názvy ulíc
v obci
VLA
a dediny
Mestá
Nakresliť jednoduchý
plán obce, poznať
vybrané topografické
značky
Plán obce
Náš región
Ţiak pozná názvy
okolitých obcí, vie ich
nájsť
na
mape
a ukázať
svetovú
stranu, na ktorej sa
nachádza
Vrchy okolo nás
Ţiak
vie
povedať
názvy pohorí v okolí
obce a ukázať ich
Jasenica
Ţiak pozná polohu
potoka, kam sa vlieva
Hron
Ţiak pozná polohu
rieky, prítoky, sútok s
Dunajom
VLA V súlade s
prírodou
Čo bolo najskôr
Zopakovať
3.ročníka
Slovenska
VLA
3.ročník
Poznávame
dejiny Slovenska
Vznik
osídľovanie
Ţiak pozná erb obce,
farby obce
obce,
si učivo
z histórie
Bývanie v minulosti
Ţiak pozná v obci
najstaršie
obytné
domy,
zariadenie
interiéru
Remeslá v minulosti
Ţiak vie vymenovať
niektoré
remeslá
v obci
z minulosti,
pozná miesta, kde
boli dielne
4. Ako
dnes
žijeme
5. Príroda okolo
nás
Oboznámiť ţiakov
so
školstvom
v minulosti obce
Ukázať
ţiakom
najvýznamnejšie
budovy
a stavby
v obci, porozprávať
im o ich pôvode,
význame
Zoznámiť
ţiakov
s osobnosťami,
rodákmi, súčasníkmi
Oboznámiť ţiakov
s kultúrou a športom
v minulosti obce
Viesť
ţiakov
k poznaniu rozdielu
vyuţívania voľného
času
v minulosti
a dnes,
moţnosti
v škole, obci
Ukázať
ţiakom
základné
rozdiely
ţivota v obci oproti
minulosti, porovnať
bývanie,
vzhľad
a ţivot obce
Naučiť
ţiakov
vyjadrovať
sa
o sebe
z pohľadu
bydliska a obce
Oboznámiť ţiakov
s flórou
obce
a
regiónu
Oboznámiť ţiakov
s faunou
obce
a regiónu
Oboznámiť ţiakov
s chránenými
územiami, rastlinami
a ţivočíchmi v okolí
obce
Vypracovať
spoločný prípadne
samostatný projekt
o obci
Z dejín školstva
Významné budovy a
stavby
Významné
osobnosti obce
Kultúra a šport
minulosti
v
Kultúra a šport dnes
Čo
sa
v obci
zmenilo
Ţiak
pozná
staré
školské
budovy,
zariadenie tried
Ţiak
pozná
najvýznamnejšie
budovy a stavby v
obci
Ţiak
sa
zoznámi
s najvýznamnejšími
osobnosťami obce
Ţiak vie porozprávať
o divadle
a športe
v obci v minulosti
Ţiak sa postupne učí
vhodne vypĺňať svoj
voľný čas
Ţiak vie porovnať
ţivot
v minulosti
a dnes
Ja, moja ulica, moja
obec
Ţiak pozná
presnú adresu
Čo u nás rastie
Ţiak vie vymenovať
niektoré druhy rastlín
z regiónu
Ţiak pozná niektoré
druhy
ţivočíchov
z regiónu
Ţiak pozná chránené
územia v okolí obce,
niektoré
druhy
chránených rastlín a
ţivočíchov
Ţiak vypracuje projekt
o obci
Čo u nás ţije
Čo máme vzácne
Naša obec
svoju
5. Metódy a formy práce
Na hodinách regionálnej výchovy je moţné vyuţívať širokú škálu metód a foriem
práce. Učivo tak bude sprístupnené rôznorodo, zaujímavo. Metódy a formy zároveň
zaktivizujú aj ţiakov k získavaniu ďalších poznatkov.
a/ rozprávanie
b/ riadený rozhovor
c/ samostatná práca
d/ práca dvojíc
e/ skupinová práca
f/ vychádzka
g/ beseda
h/ súťaţ a didaktická hra
i/ tvorba projektu
j/ prezentácia projektu
k/ vyuţitie IKT
6. Materiálne e výučbové prostriedky

literatúra obci a regióne, mapy, tabuľa, počítač
7. Učebnicové zdroje



Machala,D.: Čítanie a Slovensku
Hronček,P., Lokša, M., Maliniak, P.:Predajná
Kmeť, S.: Z histórie a súčasnosti Banskobystrického okresu
8. Hodnotenie regionálnej výchovy
Ţiaci 4. ročníka budú hodnotení v predmete regionálna výchova primerane
náročne. Hodnotiť sa budú učebné výsledky, vedomosti, ale aj aktivita, usilovnosť,
celkový prístup. Celé hodnotenie bude v súlade s Metodickým pokynom na
hodnotenie ţiakov základnej školy č.22/2011 zo dňa 1. mája 2011.
Vypracovala: Mgr. Morová Viera
Download

Vzdelávacia oblasť