Projekt „Dziś aktywni – jutro pracujący!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
FORMULARZ REKRUTACYJNY
I Dane personalne:
Imiona
Nazwisko
Data urodzenia
II Dane kontaktowe:
Adres zamieszkania (ulica,
kod pocztowy, miejscowość)
Województwo
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
III Dane dodatkowe
miejski
wiejski (obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją
Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale
jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT.
Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza
granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz
część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej
Obszar zamieszkania:
IV Wybieram kurs zawodowy:
Preferowany rodzaj kursu zawodowego
(jeden do wyboru)
Pracownik kancelaryjny
Intendent
Sprzedawca na telefon
Strona 1 z 5
Projekt „Dziś aktywni – jutro pracujący!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
USTALENIE WIEDZY UCZESTNIKA W ZAKRESIE PROPONOWANYCH W PROJEKCIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
(„Pracownik kancelaryjny”, „Intendent”, „Sprzedawca na telefon”):
zadania dotyczące wybranego przeze mnie kursu znam w stopniu:
w ogóle nie znam  podstawowym  średniozaawansowanym  zaawansowanym 
V Doświadczenie zawodowe:
 Brak
 mniej niż 1 rok
 1 rok – 2 lata
 powyżej 2 lat
VI Oświadczenia
Oświadczam, że jestem osobą, której budżet nie przekracza 456 zł na jednego członka rodziny
lub
osobą samotną, której budżet nie przekracza kwoty 542 zł
 TAK
 NIE
OŚWIADCZAM, ŻE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do rekrutacji (zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych)
Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą
Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Odpowiedzialność ta wynika z ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności
odszkodowawczej (art. 361 i nast.)
Zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapoznałem/am się i akceptuję treść i warunki Regulaminu projektu
Oświadczam, że spełniam kryterium grupy docelowej tj.:
1. Jestem osobą w wieku 18-30 lat
2. Pozostaje bez zatrudnienia i jestem osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba
Bezrobotna
3. Jestem osobą zamieszkałą na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego
……………………………………….
Miejscowość
….………………………………………
Czytelny podpis
Strona 2 z 5
Projekt „Dziś aktywni – jutro pracujący!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TEST MOTYWACYJNY
badająca motywację, potrzeby i oczekiwania potencjalnych uczestników projektu
„Dziś aktywni – jutro pracujący!”
W związku ze złożeniem formularza rekrutacyjnego do udziału w projekcie „Dziś aktywni - jutro pracujący!”
prosimy o wypełnienie niniejszego testu oraz ankiet. Informacje w niej podane pomogą nam usprawnić proces
rekrutacji oraz dostosować działania do Państwa potrzeb i oczekiwań. Zapewniamy poufność wszystkich danych
zawartych w kwestionariuszu.
Pragniemy zbadać Państwa motywację do udziału w projekcie. Proszę przeczytać uważnie pytania i zaznaczyć
cyfrę, która odzwierciedla Pani/Pana motywację do udziału w projekcie w skali 1-5 (1 - oznacza słabo, 5 –
bardzo wysoka).
1. Nabycie kwalifikacji zawodowych
1
2
3
4
5
2. Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do aktualnych potrzeb rynku pracy, w tym
umiejętność tworzenia CV i LM
1
2
3
4
5
3. Możliwość odbycia stażu zawodowego
1
2
3
4
5
4. Dzięki nowym umiejętnościom mój rozwój nabierze tempa i będzie bardziej
zrównoważony
1
2
3
4
5
5. Szkolenia zwiększą moją pewność siebie i poczucie przydatności do wykonywanej
pracy
1
2
3
4
5
6. Nabycie nowych umiejętności
1
2
3
4
5
7. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w często zmieniających się sytuacjach z
myślą o nowej pracy
1
2
3
4
5
8. Nabycie nowych umiejętności w zakresie oferowanych szkoleń
1
2
3
4
5
9. Udział w pośrednictwie pracy
1
2
3
4
5
10. Zdobycie stabilnego zatrudnienia
1
2
3
4
5
….…………………………………………………………………..………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
Strona 3 z 5
Projekt „Dziś aktywni – jutro pracujący!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ANKIETA POTRZEB
1. Co jest dla Pana/Pani największym utrudnieniem w pozyskaniu pracy?
□ nieaktualne lub niedostosowane do obecnego rynku pracy kwalifikacje zawodowe
□ brak umiejętności poruszania się po rynku pracy
□ brak doświadczenia zawodowego
□ niska motywacja do działania
□ brak i nieumiejętność stworzenia planu działania
□ problemy w kontaktach z innymi ludźmi (nieśmiałość, stres)
□ problemy komunikacyjne (utrudniony dojazd itp.)
□ inne, jakie?……………………………………………………………………………………………
2. Jak jest Pan/Pani przygotowany/a do poszukiwania pracy?
□ umiem zaprezentować swoją osobę na rozmowie kwalifikacyjnej
□ umiem sporządzić dokumenty aplikacyjne (cv i list motywacyjny)
□ umiem poruszać się po rynku pracy (posiadam wiedzę na temat lokalnego rynku pracy)
□ jestem gotowy na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
□ jestem zainteresowany podjęciem zatrudnienia
□ potrafię wyszukiwać oferty pracy z różnych źródeł
□ inne, jakie?…………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Jakich działań w projekcie Pan/Pani oczekuje:
□ indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zawodowego
□ szkolenia zawodowe
□ staż zawodowy
□ pośrednictwo pracy
□ inne warsztaty ,zajęcia (jakie)………………………………………………………………………………………………
4. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym w zakresie
określenia ścieżki kariery zawodowej?
□ TAK
□ NIE
5. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a grupowymi konsultacjami z doradcą zawodowym?:
□ TAK
□ NIE
6. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a wzięciem udziału w szkoleniach zawodowych:
□ TAK
□ NIE
8. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a odbyciem stażu zawodowego?
□ TAK
□ NIE
8. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a skorzystaniem ze wsparcia w postaci pośrednictwa pracy?
□ TAK
□ NIE
Strona 4 z 5
Projekt „Dziś aktywni – jutro pracujący!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9. Co może stanowić dla Pana/Pani przeszkodę/barierę uniemożliwiającą udział w projekcie?
□ brak środków pieniężnych na dojazdy do miejsca odbywania się zajęć
□ problemy komunikacyjne
□ brak chęci i motywacji do działania
□ brak pewności siebie, wiary w możliwość poprawy swojej sytuacji
□ inne, jakie………………………………………………………………………………………
Strona 5 z 5
Download

UMOWA SZKOLENIOWA