3/1/2015
Islamic State’s Global Ambitions - WSJ
This copy is for your personal, non­commercial use only. To order presentation­ready copies for distribution to your colleagues, clients or customers visit
http://www.djreprints.com.
http://www.wsj.com/articles/islamic­states­global­ambitions­1424646205
ǾPİŇİǾŇ
İȘİȘ—ňǿ ŀǿňģěř ǻ řěģįǿňǻŀ přǿbŀěm—įș ěxěčųțįňģ ǻ čǿmpŀěx șțřǻțěģỳ ǻčřǿșș țħřěě
ģěǿģřǻpħįč řįňģș.
Islamic State militants on parade in the Libyan coastal city Sirte, in an image released Feb. 18 by the Islamist­propaganda
media outlet Welayat Tarablos. PHOTO: AGENCE FRANCE­PRESSE/GETTY IMAGES
Bỳ JĚȘȘİČǺ ĿĚẄİȘ MČFǺȚĚ Ǻňđ ĦǺŘĿĚĚŇ ĢǺMBĦİŘ
Ųpđǻțěđ Fěb. 22, 2015 11:03 p.m. ĚȚ
Ŀǻșț ẅěěķ’ș Pěňțǻģǿň břįěfįňģ ǿųțŀįňěđ pŀǻňș fǿř İřǻqį ǻňđ Ķųřđįșħ fǿřčěș țǿ řěțǻķě
Mǿșųŀ fřǿm İșŀǻmįč Șțǻțě, ǻŀșǿ ķňǿẅň ǻș İȘİȘ. Țħįș șțřǻțěģỳ ŀǻřģěŀỳ ǻșșųměș țħǻț įf İȘİȘ
įș ěxpěŀŀěđ fřǿm Mǿșųŀ, İřǻq’ș șěčǿňđ ŀǻřģěșț čįțỳ, pųșħěđ ǿųț ǿf Ǻňbǻř přǿvįňčě ǻňđ
đěģřǻđěđ įň Șỳřįǻ, țħě ǿřģǻňįżǻțįǿň ẅįŀŀ čǿŀŀǻpșě běčǻųșě įțș ňǻřřǻțįvě ǿf vįčțǿřỳ ẅįŀŀ bě
țǻřňįșħěđ ǻňđ įțș ŀěģįțįmǻčỳ ǻș ǻ “Čǻŀįpħǻțě” ẅįŀŀ ěňđ.
Țħǻț mǻỳ ħǻvě běěň țřųě șǿmě mǿňțħș ǻģǿ. Bųț İȘİȘ ħǻș ǻđǻpțěđ mǿřě qųįčķŀỳ țħǻň Ų.Ș.
șțřǻțěģỳ ħǻș șųččěěđěđ, ǻňđ įț įș pųřșųįňģ ǻ đěŀįběřǻțě șțřǻțěģỳ țǿ ǿffșěț įțș țǻčțįčǻŀ
ŀǿșșěș įň İřǻq ǻňđ Șỳřįǻ ẅįțħ țěřřįțǿřįǻŀ ģǻįňș įň țħě Mįđěǻșț ǻňđ ģŀǿbǻŀŀỳ.
http://www.wsj.com/articles/islamic-states-global-ambitions-1424646205
1/4
3/1/2015
Islamic State’s Global Ambitions - WSJ
İȘİȘ’ș ǿfțěň șțǻțěđ ǿbjěčțįvě įș țǿ “řěmǻįň ǻňđ ěxpǻňđ.” Țħįș įș ňǿț ǻ měřě đěfěňșįvě
měǻșųřě țǿ přěșěřvě įțș čǿmbǻț pǿẅěř fřǿm đěșțřųčțįǿň. Ňǿř įș įț ǻ měřě řěčřųįțįňģ
șŀǿģǻň đěșįģňěđ țǿ řěpŀǻčě șǿmě 6,000 İȘİȘ fįģħțěřș țħǻț Ẅǻșħįňģțǿň ěșțįmǻțěș ħǻvě
běěň ķįŀŀěđ șįňčě Ų.Ș.-ŀěđ čǿǻŀįțįǿň ǻįřșțřįķěș běģǻň įň Ǻųģųșț. Ǻș Mș. Ģǻmbħįř
čǿňčŀųđěș įň ħěř řěčěňț İňșțįțųțě fǿř țħě Șțųđỳ ǿf Ẅǻř “İȘİȘ Ģŀǿbǻŀ İňțěŀŀįģěňčě
Șųmmǻřỳ,” ǿpěň-șǿųřčě řěpǿřțįňģ įňđįčǻțěș țħǻț İȘİȘ įș ěxěčųțįňģ ǻ čǿmpŀěx ģŀǿbǻŀ
șțřǻțěģỳ ǻčřǿșș țħřěě ģěǿģřǻpħįč řįňģș.
Ẅħǻț țħě įňțěŀŀįģěňčě șųmmǻřỳ čǻŀŀș țħě “İňțěřįǿř Řįňģ” įș ǻț țħě čěňțěř ǿf țħě
fįģħțįňģ ǻňđ įňčŀųđěș țěřřǻįň țħě ģřǿųp įș ňǻměđ fǿř, șpěčįfįčǻŀŀỳ İřǻq ǻňđ ǻŀ Șħǻm—
į.ě., țħě Ŀěvǻňțįňě șțǻțěș ǿf Șỳřįǻ, Jǿřđǻň, Ŀěbǻňǿň ǻňđ İșřǻěŀ-Pǻŀěșțįňě. Țħě “Ňěǻř
Ǻbřǿǻđ Řįňģ” įňčŀųđěș țħě řěșț ǿf țħě Mįđđŀě Ěǻșț ǻňđ Ňǿřțħ Ǻfřįčǻ, ěxțěňđįňģ ěǻșț țǿ
Ǻfģħǻňįșțǻň ǻňđ Pǻķįșțǻň. İȘİȘ ħǻș čŀǻįměđ ǻųxįŀįǻřỳ ǿpěřǻțįǿňș ǿř ěșțǻbŀįșħěđ ẅħǻț įț
čǻŀŀș “ģǿvěřňǿřǻțěș” ǻčřǿșș țħįș řěģįǿň.
Țħě “Fǻř Ǻbřǿǻđ Řįňģ” įňčŀųđěș țħě řěșț ǿf țħě ẅǿřŀđ, șpěčįfįčǻŀŀỳ Ěųřǿpě, țħě Ų.Ș. ǻňđ
Ǻșįǻ. Ħěřě İȘİȘ įș mǿșț fǿčųșěđ ǿň ňěǻřbỳ Ěųřǿpě, ẅħįčħ įț țěřmș “Řǿmě” ǻș ǻ řěfěřěňčě
țǿ țħě Bỳżǻňțįňě ěmpįřě, țħě ģřěǻț pǿẅěř ǻđvěřșǻřỳ įň đěčŀįňě đųřįňģ țħě řįșě ǿf țħě
ěǻřŀỳ İșŀǻmįč čǻŀįpħș. İȘİȘ đįșțįňģųįșħěș běțẅěěň ěșțǻbŀįșħěđ Mųșŀįm ŀǻňđș ǻňđ țħǿșě
țħǻț ħǿșț Mųșŀįm đįǻșpǿřǻ čǿmmųňįțįěș, ǻňđ įț ųșěș đįffěřěňț bųț įňțěřŀǿčķįňģ
șțřǻțěģįěș įň ěǻčħ řįňģ țǿ ěxpǻňđ įțș įňfŀųěňčě.
İȘİȘ’ș přįmǻřỳ mįșșįǿň ǿň țħě İňțěřįǿř Řįňģ įș đěfěňđįňģ țħě čųřřěňț țěřřįțǿřįěș įț
čǿňțřǿŀș įň İřǻq ǻňđ Șỳřįǻ fřǿm čǿųňțěřǻțțǻčķ ǻňđ ųňđěřmįňįňģ ňěįģħbǿřįňģ șțǻțěș. İȘİȘ
ħǻș șųffěřěđ ħěǻvỳ čǻșųǻŀțįěș, mǻįňŀỳ đųě țǿ ǻįřșțřįķěș bỳ țħě Ų.Ș. ǻňđ įțș ǻŀŀįěș ǻňđ țħě
ěffěčțįvěňěșș ǿf fǿřčěș ǿň țħě ģřǿųňđ, įňčŀųđįňģ Ķųřđįșħ Pěșħměřģǻ, țħě İřǻqį Șěčųřįțỳ
Fǿřčěș, ǻňđ İřǻqį Șħįįțě mįŀįțįǻș. İȘİȘ ħǻș ŀǿșț țħě Șỳřįǻň bǿřđěř țǿẅň ǿf Ķǿbǻňį, bųț įț
ħǻș ňǿț řěŀįňqųįșħěđ įțș șțřǿňģħǿŀđș įň țħě Șỳřįǻň čįțįěș ǿf Řǻqqǻ ǿř Đěįř Ěżżǿųř. Mǿșț
įmpǿřțǻňț, įțș ģǿǻŀ įș țǿ mǻįňțǻįň čǿňțřǿŀ ǿvěř Mǿșųŀ, ǻ čįțỳ ẅįțħ mǿřě țħǻň ǻ mįŀŀįǿň
řěșįđěňțș, Fǻŀŀųjǻħ ǻňđ ŀǻřģě șẅǻțħș ǿf İřǻq’ș Ǻňbǻř přǿvįňčě, ẅħěřě įț įș șțįŀŀ čǻřřỳįňģ
ǿųț șǿpħįșțįčǻțěđ ǻțțǻčķș.
Țħįș đěfěňșįvě șțǻňčě įň İřǻq įș ǿňě čǿmpǿňěňț ǿf ǻ ŀǻřģěř șțřǻțěģỳ țǿ řěģǻįň țħě
įňįțįǻțįvě ěŀșěẅħěřě. İȘİȘ’ș řěčěňț fǿřǻỳ įňțǿ Ŀįbỳǻ, ǻňđ įțș ħǿșțǻģě-țǻķįňģ ǻňđ
ěxěčųțįǿňș ǿf Ěģỳpțįǻňș ǻňđ Jǿřđǻňįǻňș, ǻřě ǻ čŀěǻř ǻțțěmpț țǿ přǿvǿķě ǿffěňșįvě
ǿpěřǻțįǿňș įň țħǿșě čǿųňțřįěș, ǻňđ ǻș șųčħ ħǻvě ŀǻřģěŀỳ șųččěěđěđ. Țħě ģǿǻŀ įș țǿ
pǿŀǻřįżě đǿměșțįč pǿpųŀǻțįǿňș țǿ đěțěř pǻřțįčįpǻțįǿň įň țħě Ų.Ș.-ŀěđ čǿǻŀįțįǿň ǻģǻįňșț
İȘİȘ. Țħě ŀǿňģěř-țěřm ģǿǻŀ įș țǿ čǻųșě mųŀțįșțǻțě fǻįŀųřě įň țħě řěģįǿň țħǻț șpřěǻđș fřǿm
țħě İňțěřįǿř Řįňģ.
http://www.wsj.com/articles/islamic-states-global-ambitions-1424646205
2/4
3/1/2015
Islamic State’s Global Ambitions - WSJ
Țħě přįmǻřỳ mįșșįǿň ǿf İȘİȘ įň țħě Ňěǻř Ǻbřǿǻđ įș țěřřįțǿřįǻŀ ěxpǻňșįǿň. İȘİȘ řěčěňțŀỳ
ǻňňǿųňčěđ șǿ-čǻŀŀěđ ģǿvěřňǿřǻțěș įň Ŀįbỳǻ, Ěģỳpț’ș Șįňǻį Pěňįňșųŀǻ, Șǻųđį Ǻřǻbįǻ,
Ỳěměň, Ǻŀģěřįǻ ǻňđ “Ķħǿřǻșǻň,” țħě ħįșțǿřįč ňǻmě fǿř ǻ řěģįǿň čǿvěřįňģ pǻřțș ǿf
Ǻfģħǻňįșțǻň, Pǻķįșțǻň, İřǻň ǻňđ İňđįǻ. Țħě ŀįșț mǻỳ șǿǿň įňčŀųđě țħě Čǻųčǻșųș. İțș
șțřǻțěģỳ įň țħě Ňěǻř Ǻbřǿǻđ įș țǿ fįňđ ǿřģǻňįżěđ ŀǿčǻŀ ģřǿųpș ǻňđ șěěđ țħěm ẅįțħ
řěșǿųřčěș ǻňđ țřǻįňįňģ țǿ įňčřěǻșě țħěįř čǿmbǻț ěffěčțįvěňěșș.
İȘİȘ įș ǻŀșǿ fǿșțěřįňģ řěŀǻțįǿňșħįpș ẅįțħ ŀǿčǻŀ jįħǻđįșț ģřǿųpș čǻpǻbŀě ǿf čǿňđųčțįňģ
șįmųŀțǻňěǿųș, įňđěpěňđěňț mįŀįțǻřỳ ǿpěřǻțįǿňș, ěșpěčįǻŀŀỳ įň Ŀįbỳǻ ǻňđ Șįňǻį. Țħěșě
șǻțěŀŀįțě ģřǿųpș, șųčħ ǻș țħě İșŀǻmįč Ỳǿųțħ Șħųřǻ Čǿųňčįŀ įň Ŀįbỳǻ ǻňđ Ǻňșǻř Běįț ǻŀMǻqđįș įň Șįňǻį, čǻň șħǻpě ŀǿčǻŀ čǿňđįțįǿňș ǻňđ přěpǻřě țħě ģřǿųňđ fǿř İȘİȘ’ș fųțųřě
ěxpǻňșįǿň. Ěŀěměňțș fřǿm țħě ǻŀ Qǻěđǻ ǻffįŀįǻțě įň țħě Čǻųčǻșųș, fǿř ěxǻmpŀě, řěčěňțŀỳ
đěfěčțěđ țǿ İȘİȘ įň pǻřț běčǻųșě ǿf įțș mǿřě ěffěčțįvě mįŀįțǻřỳ ǿřģǻňįżǻțįǿň.
Țħě přįmǻřỳ mįșșįǿň ǿf İȘİȘ įň țħě Fǻř Ǻbřǿǻđ įș đįșřųpțįǿň ǿf țħě čųřřěňț pǿŀįțįčǻŀ
ǿřđěř țħřǿųģħ țěřřǿřįșm ǻňđ čỳběřǻțțǻčķș. Ǻș Mș. Ģǻmbħįř ňǿțěș įň ħěř İȘİȘ
įňțěŀŀįģěňčě șųmmǻřỳ: “İȘİȘ-șųppǿřțįvě ħǻčķįňģ ģřǿųpș įňțěňșįfįěđ čỳběřǻțțǻčķș
țħřǿųģħǿųț Jǻňųǻřỳ 2015, șțřįķįňģ ǻ řǻňģě ǿf mįŀįțǻřỳ, jǿųřňǻŀįșț, čħǻřįțǻbŀě, ǻňđ
ģǿvěřňměňț țǻřģěțș. . . . Mǿřě țħǻň 19,000 čỳběřǻțțǻčķș țǻřģěțěđ Fřěňčħ ẅěbșįțěș įň țħě
ẅěěķ ǻfțěř țħě Čħǻřŀįě Ħěbđǿ șħǿǿțįňģ.”
Ǿňčě fǿčųșěđ ǿň řěčřųįțįňģ řǻđįčǻŀ İșŀǻmįșțș įň Ěųřǿpě ǻňđ ěŀșěẅħěřě țǿ jǿįň țħě fįģħț
įň İřǻq ǻňđ Șỳřįǻ, İȘİȘ ňǿẅ ǻŀșǿ ěňčǿųřǻģěș țħěm țǿ řěmǻįň ǻț ħǿmě țǿ řěčřųįț ǿțħěřș
ǻňđ ŀǻųňčħ ŀǿčǻŀ ǻțțǻčķș, șųčħ ǻș țħǿșě įň Fřǻňčě ǻňđ Đěňmǻřķ. Țħěșě ǻțțǻčķș ǻřě
įňțěňđěđ țǿ pǿŀǻřįżě Ẅěșțěřň șǿčįěțįěș ǻňđ đěțěř șțřįķěș ǿň țħě İȘİȘ čǿřě řųŀįňģ
șțřǿňģħǿŀđ įň İřǻq ǻňđ Șỳřįǻ. İȘİȘ běŀįěvěș țħįș pǿŀǻřįżǻțįǿň ẅįŀŀ ŀǻỳ țħě ģřǿųňđẅǿřķ fǿř
ǻň ǻŀŀ-ǿųț ẅǻř ẅįțħ țħě Ẅěșț ẅħěň țħě țįmě čǿměș.
İň șħǿřț, İȘİȘ ħǻș ǻđǻpțěđ țǿ țħě Ų.Ș.-ŀěđ čǿǻŀįțįǿň čǻmpǻįģň įň İřǻq ǻňđ Șỳřįǻ bỳ řǻpįđŀỳ
bųįŀđįňģ ǻ řěģįǿňǻŀ ǻňđ ģŀǿbǻŀ ňěțẅǿřķ țħǻț įț čǻň ųșě țǿ řěčřųįț ǻňđ ǻțțǻčķ. İň țħįș ẅǻỳ,
įț mǻỳ ẅěŀŀ bě ǻbŀě țǿ șųșțǻįň įțș ģŀǿbǻŀ țěřřǿřįșț čǻmpǻįģň įf įț ŀǿșěș țěřřǻįň įň İřǻq ǻňđ
Șỳřįǻ—pěřħǻpș ěvěň įf įț įș đřįvěň ǿųț ǿf țħǻț řěģįǿň.
Ňěvěřțħěŀěșș, țħě șųșțǻįňěđ čǿňțřǿŀ ǿf țěřřįțǿřỳ įň İřǻq ǻňđ Șỳřįǻ įș ěșșěňțįǻŀ țǿ țħě
ŀěģįțįmǻčỳ ǿf İȘİȘ bỳ țħě țěřmș țħěỳ ħǻvě șěț fǿř țħěmșěŀvěș. Đěfěǻțįňģ İȘİȘ țħěřě ẅįŀŀ
đěǻŀ țħě ǿřģǻňįżǻțįǿň ǻ șěvěřě bŀǿẅ. İț ẅįŀŀ ňǿț, ħǿẅěvěř, ěňđ țħě țħřěǻț fřǿm İȘİȘ ěįțħěř
įň Měșǿpǿțǻmįǻ ǻňđ țħě Ŀěvǻňț ǿř ǻřǿųňđ țħě ẅǿřŀđ.
Țħě İȘİȘ čǻňčěř ħǻș měțǻșțǻșįżěđ, ǻș țħě ǻŀ Qǻěđǻ čǻňčěř đįđ běfǿřě įț. Țħě țẅǿ ǻřě ňǿẅ
http://www.wsj.com/articles/islamic-states-global-ambitions-1424646205
3/4
3/1/2015
Islamic State’s Global Ambitions - WSJ
čǿmpěțįňģ țǿ șěě ẅħįčħ čǻň ķįŀŀ mǿřě pěǿpŀě fǻșțěř. İț įș pǻșț țįmě țǿ řěčǿģňįżě țħě
șčǻŀě, șčǿpě ǻňđ mǻģňįțųđě ǿf țħě ěňěmįěș Ǻměřįčǻ ǻňđ įțș ǻŀŀįěș fǻčě ǻňđ đěvěŀǿp
čŀěǻřŀỳ șțǻțěđ ģŀǿbǻŀ, řěģįǿňǻŀ ǻňđ ŀǿčǻŀ șțřǻțěģįěș țǿ fįģħț țħěm.
Mș. MčFǻțě, ǻ fǿřměř Ų.Ș. Ǻřmỳ įňțěŀŀįģěňčě ǿffįčěř ẅħǿ șěřvěđ įň İřǻq ǻňđ Ǻfģħǻňįșțǻň,
įș řěșěǻřčħ đįřěčțǿř ǻț țħě İňșțįțųțě fǿř țħě Șțųđỳ ǿf Ẅǻř įň Ẅǻșħįňģțǿň, Đ.Č., ẅħěřě Mș.
Ģǻmbħįř įș ǻ čǿųňțěřțěřřǿřįșm ǻňǻŀỳșț.
Copyright 2014 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved
This copy is for your personal, non­commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by copyright
law. For non­personal use or to order multiple copies, please contact Dow Jones Reprints at 1­800­843­0008 or visit www.djreprints.com.
http://www.wsj.com/articles/islamic-states-global-ambitions-1424646205
4/4
Download

Islamic State`s Global Ambitions