ZMLUVA
o NAKLADANÍ
S ODPADOM
ZBERNÝDvOR
uzatvorená
POSKYTOVATEĽ
podľa
ustanovenia
obchodné
meno
§ 269 odsek
: Odvoz
(2) Obchodného
a likvidácia
zákonníka
odpadu
a.s. v skratke:
sídlo
: Ivanská
IČO
: OO 681300
DIČ
: 2020318256
IČDPH
: SK 2020318256
zápis
: Obchodný
register
Okresného
Bratislava,
oddiel:
Sa, vložka č. 482/B
bankové
aLO
a.s.
cesta 22, 821 04 Bratislava
súdu
spojenie
číslo účtu
konajúci
: Ing. Roman Achimský,
zastúpený
: Dr. Pavel Vitek, riaditeľ
predseda
Ing. Jarmila Melichárková,
a marketingu
na základe
predstavenstva
člen predstavenstva
úseku
obchodu
plnomocenstva
zo dňa
2.1.2012
e-mail
: [email protected]
(ďalej ako "POSKYTOVATEĽ")
a
OBJEDNÁVATEĽ
Názov
: Mestská
sídlo
: Trojičné nám. č. 11, 825 61 Bratislava
IČO
: 641383
DIČ
časť Bratislava
- Podunajské
Biskupice
: 2020943782
bankové
spojenie
: PhDr. Ožvaldovä
zastúpená
kontaktná
osoba
mail
: Deáková
Alžbeta
- starostka
MČ
Zuzana
: [email protected]
(ďalej ako "OBJEDNÁVATEĽ")
I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.
Poskytovateľ
je ku dňu
slovenského
právneho
odpadu
špeciálnych
zo
podpisu
poriadku
zberných
tejto Zmluvy
obchodnou
podnikajúcou
v oblasti
nádob
zbernými
spoločnosťou
nakladania
vozidlami
založenou
s odpadmi
a v oblasti
-
podľa
odvozu
zneškodňovania
odpadu.
l
II.
PREDMET ZMLUVY
1.
Predmetom plnenia tejto Zmluvy je prenájom a odvoz naplnených zberných nádob a
veľkokapacitných kontajnerov na komunálny odpad podľa požiadaviek objednávateľa vrátane
zneškodňovania takto odvezeného komunálneho odpadu.
2.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytovateľovi písomne špecifikuje svoje
požiadavky pre potreby svojho zberného dvora (typ, veľkosť a počet veľkokapacitných
kontajnerov a miesto umiestnenia) v písomnej, alebo e-mailové] objednávke adresovanej na emailovú adresu [email protected]
III.
ODMENA
ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi platiť cenu za služby vykonané podľa tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude za služby objednávateľovi fakturovať poplatok
za zneškodnenie odpadu v Spaľovni odpadu v roku 2012 čiastku 42,50 € bez DPH za jednu tonu
odpadu, v roku 2013 čiastku 63,30 € bez DPH za jednu tonu odpadu, v roku 2014 čiastku 85,00 €
bez DPH za jednu tonu odpadu a v roku 2015 za cenu podľa platného cenníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude za dopravu, manipuláciu a stojné služby pre
rok 2012 fakturovať paušálny poplatok podľa veľkosti kontajnera a mesačný prenájom kontajnera
v zmysle tabuľky.
VKK na o ijemny, o drpad :
Typ odpadu
OdvozVKK
bez DPH
Mesačný
prenájom
VKK
bez DPH
Objem VKK
Max. nosnosť
2,5 m3
3t
67,50 €
29,41 €
7m3
3t
77,50 €
37,82 €
11 m"
8t
111,67 €
48,74 €
m"
8t
122,50 €
52,94 €
27 m"
8t
154,17 €
58,82 €
OdvozVKK
bez DPH
Mesačný
prenájom
bez DPH
Objemný odpad,
vyseparované obaly a
biologicky rozložiteľný
odpad.
Nie odpad stavebný a
nebezpečný!
16
VKK na stave b ny' o dtpa d :
Typ odpadu
Objem VKK
Max. nosnosť
Stavebný odpad.
Nie odpad nebezpečný
(azbest ...)!
2,5 m3
3t
67,50 €
29,41 €
7 m'
8t
102,50 €
39,50 €
2
4.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnuté služby sa určí na základe Cenníka za
poskytovanie služieb 2012, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy (ďalej aj ako "PRíLOHA
Č.I") s výnimkou odmeny dohodnutej v ustanovení III. odst. 2 a III. odst. 3 . Zmena Cenníka za
poskytovanie služieb poskytovateľa musí byť predložená ako návrh dodatku k zmluve min. 3 O
dní pred navrhovanou účinnosťou dodatku.
5. Cena určená v zmysle Cenníka za poskytovaníe služieb 2012 je stanovená bez dane z pridanej
hodnoty, objednávateľ berie na vedomie, že k dohodnutej cene bude poskytovateľ ako
registrovaný platca dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako "DPH") účtovať DPH v súlade
s platnými právnymi predpismi, najmä ust. zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty
v platnom znení.
6. Poskytovateľ za činnosti podľa tejto Zmluvy vystaví jedenkrát mesačne daňový doklad, a to
najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca za obdobie bezprostredne
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Splatnosť daňového dokladu vystaveného za plneníe
podľa tejto Zmluvy je na základe dohody zmluvných strán štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa
vystavenía.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania so zaplatením faktúry zo strany
objednávateľa, je poskytovateľ oprávnený prerušiť vykonávanie odvozu odpadu až do zaplatenía
všetkých záväzkov objednávateľa voči poskytovateľovi, resp. odstúpiť od Zmluvy a zberné
nádoby objednávateľovi odobrať.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady súvisiace s prenájmom pozemku za účelom umiestnenia
zberných nádob nie sú zahrnuté v cene poskytovateľa a hradí ich objednávateľ.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania so zaplatením faktúry, je objednávateľ
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania,
IV.
PRÁVA A POVINNOSTI
ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Objednávateľ je povinný:
a)
zabezpečiť miesto s pevným podkladom pre zberné nádoby a veľkokapacitné
kontajnery;
b)
pisomne potvrdiť vodičovi poskytovateľa dodanie prázdneho veľkokapacitného
kontajnera a súvisiacich služieb; v prípade, ak dodanie prázdneho veľkokapacitného
kontajnera objednávateľ nepotvrdí, toto nemá za následok zánik nároku poskytovateľa
na zaplatenie dohodnutej odmeny;
c)
sprístupniť veľkokapacitný kontajner na jeho odvoz pre poskytovateľa;
d)
písomne potvrdiť vodičovi poskytovateľa odvoz naplneného veľkokapacitného
kontajnera; v prípade, ak odvoz veľkokapacitného kontajnera objednávateľ nepotvrdí,
toto nemá za následok zánik nároku poskytovateľa na zaplatenie dohodnutej odmeny;
3
e)
nahlásiť predpokladané termíny odvozov mín. 48 hodín vopred zamestnancovi
poskytovateľa telefonicky na tel. č. 0918 110350, 0918 110 360 alebo e-mailom na
[email protected]
2. V súlade s Vyhláškou Mínisterstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov, je objednávateľ oprávnený uložiť do jednotlivých nádob a veľkokapacitných
kontajnerov len nasledovný odpad:
160103
200101
200102
200139
200121
200123
200133
-
200135
-
200136
-
200201
200307
200399
-
opotrebované pneumatiky osobných áut
papier a lepenka
sklo
plasty
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhfovodíky
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 Ol, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
vyradené elektrické a elektronické zariadenia íné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia íné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23
a 20 0135
biologicky rozložiteľný odpad zo zelene bez prímesí, odpad rastlinného pôvodu
objemný odpad
odpady ínak nešpecifikované - drobný stavebný odpad
3.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby odpad v jednotlivých zberných nádobách
a kontajneroch nebol zmiešaný, tzn. je povinný zabezpečiť, aby do každej zbernej nádoby alebo
veľkokapacitného kontajnera bol ukladaný len jeden druh odpadu podľa odseku (2) tohto článku
Zmluvy.
4.
V prípade porušenia povinnosti objednávateľa podľa odseku (3) tohto článku tejto Zmluvy, je
poskytovateľ oprávnený vyrubiť objednávateľovi sankčný poplatok 100,00 Eur za každý
veľkokapacitný kontajner, ktorého triedenie poskytovateľ dodatočne zabezpečoval.
5.
Poskytovateľ je povinný:
a) pristaviť veľkokapacitné kontajnery na dohodnuté miesto a v dohodnutom termíne;
b) vykonať odvoz naplneného veľkokapacitného kontajnera zo zberného dvora na
základe telefonického alebo e-mailového oznámenia objednávateľa;
c) zabezpečiť nakladanie s odpadom v zmysle platnej legislatívy a všeobecne záväzných
nariadení Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
V.
1.
TRVANIE ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4
2.
Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou zaniká výlučne z nasledovných dôvodov:
a) písomnou dohodou zmluvných strán;
b) výpoveďou;
c) odstúpením od Zmluvy.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený na základe tejto Zmluvy môže byť
ukončený na základe písomnej výpovede jednej zo zmluvných strán adresovanej druhej
zmluvnej strane. Výpovedná lehota je dohodnutá na 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Každá zo zmluvných strán Zmluvy je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá
zmluvná strana poruší svoje povinnosti stanovené v článku IV. tejto Zmluvy podstatným
spôsobom a napriek primerane poskytnutej lehote na odstránenie takéhoto porušenia takéto
porušenie povinnosti neodstráni. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného
oznámenia druhému účastníkovi Zmluvy. Odstúpením od tejto Zmluvy sa Zmluva neruší od
počiatku, ale až odo dňa doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú
formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť konkrétny dôvod
odstúpenia, inak je neplatné.
VI.
DORU(:OV ANIE
1.
Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa
účastníci zaväzujú doruč ovať prednostne osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej
zásielky. Poštou doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane adresátovi na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, resp. adresu písomne
oznámenú zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť
na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako
nedoručiteľnú zásielku.
2.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku
medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy i prostredníctvom e-mailu al alebo
faxu. Písomnosť doručená prostredníctvom faxu a 1alebo e-mailu treba doplniť najneskôr do
troch dní predložením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.
VII.
ZAVERE(:NÉ
USTANOVENIA
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a od tohto momentu je
pre zmluvné strany právne záväzná.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke
v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a od tohto
momentu je pre zmluvné strany právne záväzná.
3. Objednávateľ sa zaväzuje
pracovných dní.
uverejniť Zmluvu na svojej webovej stránke
do 7 (siedmich)
5
4.
Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom vyplývajúce zo Zmluvy sa
riadia príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä
zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
5.
Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto
neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších
ustanovení Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takom prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú
bezodkladne nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný
príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto
Zmluvy.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej Prílohy, ktoré dopÍňajú jej obsah nasledovne:
Príloha č. 1
Cenník za poskytovanie služieb 2012
7. Zmluvu možno meniť písomnými dodatkami, s ktorými musia súhlasiť obe zmluvné strany.
8. Zmluva je vyhotovená v štyroch dvoch (4) rovnopisoch v jazyku slovenskom, poskytovateľ
obdrží jedno (1) vyhotovenie a objednávateľ tri (3) vyhotovenia v slovenskom jazyku.
POSKYfOVA
TEť
V Bratislave dňa
ODVOZ
i g. J. .l O ,1.0
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
OB]EDNÁVATEť
V Bratislave dňa
l, g. 3.
.t O 4,2.;
MČ Bratislava - Podunajské Biskupice
6
Cenník služieb
č. 1/2012
Adresa:
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Ivanská cesta č. 22, 821 04 Bratislava 2
Telefón: 02/50 110 110-113
Fax:
02/50 110222
[email protected]
www.olo.sk
Platnosť od 01.01.2012
1.
Odvoz a zhodnotenie odpadových obalov katalógových čísiel 15 01 01(obaly z
papiera a lepenky), 150102 (obaly z plastov) a 150107 (obaly zo skla)
Por.
číslo Názov
l.
120 l zbemá nádoba
2.
240 l zbemá nádoba
3.
1 100 l zbemá nádoba
2.
Cena
s DPH
jedna obsluha
1,00 €
1,20 €
jedna obsluha
1,66 €
1,99 €
jedna obsluha
3,32 €
3,98 €
Odvoz a spaľovanie odpadu zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, ktorých
zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy, katalógové čísla 1801 04, 18 02 03
Por.
číslo
l.
3.
Cena
bez DPH
Jednotka
Názov
Cena
bez DPH
Jednotka
Cena
s DPH
120 l zbemá nádoba
jedna obsluha
3,32 €
3,98 €
2.
240 l zbemá nádoba
jedna obsluha
5,31 €
6,37 €
3.
1 100 l zbemá nádoba
jedna obsluha
16,59 €
19,91 €
Odvoz a likvidácia odpadu veľkokapacitnými
Por.
Názov
číslo
kontajnermi (VKK)
Maximálna
nosnosť
VKK
Jednotka
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
l.
Doprava 2,50 a 7 m"
3t
km**
1,20 €
1,44 €
2.
Doprava 7 m"
8t
km**
1,80 €
2,16 €
3.
Doprava
II a 16 m
8t
1,80 €
2,16 €
4.
Doprava nad 20 m"
8t
km**
km**
2,00€
2,40€
6.
Manipulácia a stojné
~ hod
12,00 €
14,40 €
7.
Prenájom kontajnera 2,50 a 7 m"
3t
*deň
1,50 €
1,80 €
8.
Prenájom kontajnera 7 rrŕ'
8t
*deň
2,10 €
2,52 €
9.
Prenájom kontajnera 11, 12 a 16 m"
8t
*deň
2,50€
3,00 €
8t
*deň
3,00€
3,60 €
10.
3
Prenájom kontajnera
nad 20 m"
* Prenájom kontajnera sa účtuje od 4-tého dňa
** Mestským častiam HM SR Bratislavy za dopravu a prenájom
kontajnera je
poskytnutá 20% zľava z cenníkových cien
4.
Umývanie a dezinfekcia zberných nádob
Vyhradzujeme si právo určiť termín služby dohodou s ohľadom na optimalizáciu
nákladov.
Por.
číslo Názov
5.
Jednotka
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
L
120 I zberná nádoba
jedno umytie
10,00 €
12,00 €
2.
240 I zberná nádoba
jedno umytie
10,00 €
12,00 €
3.
I 100 I zberná nádoba
jedno umytie
20,00 €
24,00 €
Služby v spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle
Por.
číslo Názov
1.
2.
Jednotka
Poplatok za zneškodnenie odpadu v spal'ovni
tona
Váženie vozidla bez likvidácie odpadu
jedna obsluha
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
85,00 €
102,00 €
3,36 €
4,03 €
a) Mestským častiam HM SR Bratislavy za zneškodnenie odpadu v spaľovni je
poskytnutá 20% zľava
b) Množstvové zľavy za zneškodňovanie v spaľovni pre ostatných zákazníkov
od
50 t - do 100 t ročne
5%
100 t 500 t ročne
10%
500 t 1000 t ročne
15%
1000 t 3000 t ročne
20%
nad 3000 t ročne
25%
6.
Ostatné služby
Por.
číslo Názov
1.
Jednotka
Poplatok za skládkovanie
tona
2.
Poplatok za kompostovanie
tona
3.
Poplatok za pneumatiky osobných áut
Poplatok za dočistenie stojiska a mimoriadny
odvoz
jeden kus
1100 Izbemá
nádoba
4.
*** Fakturácia nákladov za skládkovanie - cenník skládok
*** Fakturácia nákladov za kompostovanie - cenník kompostárne
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
** *
***
0,83 €
1,00 €
25,00 €
30,00 €
Download

ZMLUVA oNAKLADANÍ S ODPADOM l