UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Badania molekularne w naukach o zwierzętach
International Conference
Molecular Research in Animal Science
Kraków, 9-10 czerwca 2014 r.
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Al. 29 Listopada 46
Program Konferencji
9 czerwca 2014 r.
12:00 – 14:00 Rejestracja uczestników, Centrum Kongresowe UR, al. 29 Listopada 46
14:00 – 14:15 Otwarcie Konferencji
Wystąpienie
JM
Rektora
Uniwersytetu
Rolniczego
w
Krakowie
Prof. dr hab. Włodzimierza Sady
Wystąpienie Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Prof. dr hab. Czesława Klocka
Wręczenie dr hab. Ewie Kapkowskiej, prof. UR odznaki „Za Zasługi dla
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”
Sesja 1 - Molekularne podstawy mechanizmów biologicznych – część 1
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Maria Słomczyńska, dr hab. Anna Wójtowicz
14:15 – 15:00 Komórki macierzyste - święty Graal medycyny XXI wieku.
Prof. dr hab. Marcin Majka. Ośrodek transplantacji, Uniwersytecki Szpital
Dziecięcy w Krakowie
15:00 – 15:15 Steroidy płciowe regulują autofagię podczas rozwoju struktur pęcherzykowych
tworzonych przez komórki nabłonka gruczołu mlekowego bydła w hodowlach
3D.
K. Zielniok, M. Gajewska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
15:15 – 15:30 Obecność mRNA i białka interleukiny 1β w jajowodach świń z róŜnych dni
cyklu rujowego oraz wczesnej ciąŜy.
M. Martyniak, A. Franczak, K. Zglejc, K. Regin, E. Waszkiewicz, G. Kotwica.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
15:30 – 15:45 Ekspresja mRNA i immunolokalizacja apolipoprotein w układzie rozrodczym
karpia (Cyprinus carpio L).
M.A. Dietrich, M. Adamek, B. Bilińska, A. Hejmej, D. Steinhagen,
A. Ciereszko. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań śywności Polskiej Akademii
Nauk w Olsztynie
15:45 – 16:15 Sekwencjonowanie nowej generacji - technologie
a sekwencjonowanie genomów zwierzęcych.
Dr Andrzej Pałucha. Genomed S.A w Warszawie
dzisiaj
i
jutro,
16:15 – 17:00 Przerwa kawowa połączona z prezentacją posterów
Sesja 1 - Molekularne podstawy mechanizmów biologicznych – część 2
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Josef Bulla, prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski
17:00 – 17:45 Nutrigenomika - nowe narzędzie w badaniach Ŝywieniowych?
Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski, dr inŜ. Paweł Górka. Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie
17:45 – 18:00 Dynamika połączeń przylegania i ich regulacja poprzez kinazę c-Src w jądrach
szczurów eksponowanych na flutamid.
K. Chojnacka, M. Zarzycka, E. Górowska, M. Klimek, L. Pardyak, B. Bilińska.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
18:00 – 18:15 Ekspresja genów transporterów glukozy w wątrobie krów otrzymujących
glukogeniczne dodatki paszowe w okresie okołoporodowym.
B. Ostrowska, Z. śelazowska, M. Kowalski, L. Zwierzchowski. Instytut Hodowli
i Genetyki Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
18:15 – 18:30 Ekspresja mRNA palca cynkowego 57 (ZFP57) w endometrium podczas
wczesnej ciąŜy – wpływ diety stosowanej u samic w okresie
okołozapłodnieniowym.
K. Zglejc, B. Wojciechowicz, M. Martyniak, J. Kołakowska, A. Franczak.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
19:30
Uroczysta kolacja, restauracja Chimera, ul. Św. Anny 3, Kraków
10 czerwca 2014 r.
Sesja 2 – Genetyka cech ilościowych
Przewodniczący sesji: dr hab. Anna Radko, prof. dr hab. Józef Bieniek
9:00 – 9:45
Polymorphism in the Prnp gene encoding prion protein.
Doc. Ludmila Tkacikova, Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji
w Koszycach, Słowacja
9:45 – 10:00 ZaleŜności pomiędzy polimorfizmem genu TLR6 a przypadkami mastitis
u krów mlecznych.
K. Prüffer, K. Mikołajczyk, K. Wojdak-Maksymiec. Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
10:00 – 10:15 Polimorfizm potencjalnych sekwencji docelowych dla miRNA w rejonie 3’UTR genu SCD1 i jego wpływ na poziom ekspresji genu w wybranych
tkankach.
M. Dux, P. Lisowski, R. Olbromski, E. Siadkowska, B. śelazowska,
J. Oprządek, E. Dymnicki, L. Zwierzchowski. Instytut Genetyki i Hodowli
Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
10:15 – 10:30 Polimorfizm w genie kodującym desaturazę 2 kwasów tłuszczowych (Fads2)
a profil lipidowy hepatocytów oraz tempo metabolizmu podstawowego
u myszy laboratoryjnej.
M. Czajkowska. Uniwersytet w Białymstoku
10:30 – 10:45 Amplifikacja fragmentów genu ASIP u nutrii (Myocastor coypus Mol.).
Ł. Migdał, T. Ząbek, A. Migdał, S. Łapiński, J. Bieniek, M. BugnoPoniewierska. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
10:45 – 11:00 Praktyczne wykorzystanie badań molekularnych do precyzyjnego określenia
umaszczeń koni rozjaśnianych przez geny z locus kremowego
(MATP/SLC45A2).
J. Kania-Gierdziewicz, R. Wilisowska, M. Maćkowski. Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa połączona z prezentacją posterów
Sesja 3 – BioróŜnorodność i ochrona zasobów genetycznych
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, prof. dr hab. Andrzej Sechman
11:30 – 12:15 Genetyczni tropiciele, czyli jak i po co badamy molekularnie populacje
dzikich zwierząt?
Dr Robert Rutkowski. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie
12:15 – 12:30 Analiza kompletnych genomów mitochondrialnych wspiera hipotezę neutralnej
introgresji mtDNA sarny syberyjskiej w populacjach sarny europejskiej.
M. Matosiuk, A. Borkowska. Uniwersytet w Białymstoku
12:30 – 12:45 ZróŜnicowanie genetyczne linii koników polskich.
M. Greguła-Kania, A. Stachurska, T. Gruszecki, Z. Jaworski. Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie
12:45 – 13:00 Analiza zróŜnicowania genetycznego i morfometrycznego sarny (Capreolus
capreolus) z wybranych siedlisk polnych i leśnych WyŜyny Lubelskiej.
M. Karpiński, P. CzyŜowski, M. Goleman, L. Drozd, K. RóŜaniecka, T.
Gruszecki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
13:00 – 13:15 Analiza molekularna zimowej diety łosia, jelenia szlachetnego i sarny
europejskiej w dolinie Biebrzy.
M. Czernik, M. Ratkiewicz. Uniwersytet w Białymstoku
13:15 – 13:30 ZagroŜenia i ochrona bioróŜnorodności organizmów wodnych.
R. Panicz, P. Hofsoe. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
13:30 – 13:45 Podsumowanie sesji posterowej
Przewodniczący sesji: dr hab. Urszula Kaczor, dr hab. Jarosław Chyb
13:45
Zakończenie konferencji
14:00
Obiad, Stołówka Uniwersytecka UR, ul. Klemensiewicza 3
Download

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Badania