DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ
9~
1.
2.
3.
Ürün 1.5 tesla MR ile uyumlu olmalıdır.
Helezon çapları 3-8 mm arasında olmalıdır.
Dacron fiber kaplı olmalıdır.
4. Kısa sürede deliği kapatmalıdır.
5. Teklifedilen
ürün CE belgeli olmalıdır.
6. Ürün ambalajının üstünde son kullanma tarihi ve CE işareti olmalıdır.
7. Son kullanma tarihi 2 yıldan az olmamalıdır.
8. Teslim edilen ürünlerin sayzları kliniğin isteğine göre değiştirilecektir.
9. Ambalaj üzerinde sterilizasyon yöntemi belirtilmelidir.
LO. Malzemenin UBB ürün kod numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
i 1. İhalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin
malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını
teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
MP CATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ
tıbbi
§~ .
1.
2.
Ürün 5 Fr olmalıdır.
Yan deliksiz olmalıdır.
3. Ucu incelmeyecek özellikte olmalıdır.
4. Distal ve proksimal çapları aynı olmalıdır.
5. İçerisinden tüylü coil ilerleyecek yapıya sahip olmalıdır.
6. Malzemenin UBB ürün kod numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
7. İhalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin
malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
tıbbi
DELİvER SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
Ürün 0.4 1 inch kateter lümenine uyumlu olmalıdır.
Tork kontrolü olmalıdır.
Release kontrol ve nitinol özellikte olmalıdır.
Düzeltici mandreni olmalıdır.
Coil kurtarma (delivery) teli olmalıdır.
Adaptörü olmalıdır.
7. Sıkmak için mengenesi (Pin vise) olmalıdır.
8. Coil yükleme kartuşu olmalıdır.
9. Flexible olmalıdır.
10. Ürün CE belgeli olmalıdır ve ambalajların üzerinde CE işareti olmalıdır.
i i. Son kullanma tarihi 2 yıldan az olmamalıdır.
12. Ambalaj üzerinde sterilizasyon yöntemi belirtilmelidir.
13. Malzemenin UBB ürün kod numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
14. İhalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin
malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını
teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
2.
3.
4.
5.
6.
. r.Şenol O
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
Pediatrik Kardiyolog
Dip.No:6968 Dip.Tes.No:346S2-43-lSb
tıbbi
v ALVULAPLASTİ VE nİLATASYON
1) Balon Aort Koarktasyonu,
Pulmoner
2) Balon Kateter küçük yaştaki
3) Balon Kateterin
yapısı özelliğinde
BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ
Valvülaplasti
hastalarda
işlemlerinde
dahi kullanılabilecek
uç yapısı darlıklardan
atravmatik
olarak işlem yapılmasını
çok düşük profili yapısal özellikte
rahat geçebilmeyi
sağlayan
ve damar
duvarına
sağlamalıdır.
olmalıdır.
zarar vermeyen
esnek ve taper uç
olmalıdır.
4) Balon kateter şaftı balon çapına göre değişen 4F ile 9F arası kalınlıklarda
5) Satın alınan Balon Exchange
guide ve uygun sheath mutlaka
6) İstenilen
genişlik
balonların
şişirilmiş
7) Seçilen balon ölçüsüne
boyutları
göre kullanılacak
8) Kateterin şaftı daha iyi bir yerleşim
10,12,14,16
sheat İntraducer
performansı
seçilebilmelidir.
fırma tarafından
mm, uzunluğu
sağlanmalı.
maksimum
4F ile 10F aralığında
ve itilebilirlik
sağlamak
4 cm olmalıdır.
seçilebilmelidir.
üzere polimerik
materyalden
imal edilmiş
olmalıdır.
9)Balon kateteri n şaftı özellikle
yapıda tasarlanmış
10) Balon
turtuous
kateteri n guidewire
sağlamak
üzere
görülebilir
marker olmalıdır.
11) Balonun
anatomi
şartlarında
iyi bir geçiş, pushabilite
ve steerabilite
sağlamak
üzere koaksiyal
olmalıdır.
uç kısım
şişme-inme
üzerinden
kateter
ilerletilmesini
gövdesine
göre
süresi hızlı olmalıdır.
rahatlığı emniyeti sağlanmalıdır.
daha
Böylelikle
İşlem sırasında
kolaylaştırmak
esnek
olmalıdır.
kullanıcıya
istenmeyen
ve merkezcil
hareketlerin
Pozisyonlandırma
daha rahat ve güvenli
bir durum oluştuğunda
katetere
sorunsuz
için balon
bir çalışma
kolaylıkla
üzerinde
iletilmesini
rahatlıkla
imkanı, hastanın
müdahale
edilebilmelidir.
12) Balon üzerindeki
platinium-iridium
pozisyonlandırılması
mümkün
13) Balon valvuloplasti
14) Malzemeler,
15 Ambalajlar
marker
kateterine
gerekli Exchange
steril ve orijinal ambalajında
üzerinde
iyi görüntü
vermeli
ve bu sayede darlıklarda
balonun
rahat ve emniyetli
olmalıdır.
sterilizasyon
guidwire
ve intraducer
sheat desteği verilmelidir.
teslim edilmelidir.
tarihi ve yöntemi
ile son kullanma
tarihi belirtilmelidir.
16) Teslim edilen her bir malzeme, teslimat tarihi itibari ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır.
17) Teslim edilen ürünlerin sayzları kliniğin isteğine ve hastanın durumuna göre değiştirilecektir.
ı8) İlgili
bölümden
uygunluk
yazısı almalıdır.
19) Ürün TÜV, ISO ve CE standartlarına
uygun olmalıdır.
20) Bu şartname 20 (yirmi) maddeden oluşmuştur.
22) Malzemenin UBB ürün kod numaraları ve barkodlarının
bulunması zorunludur.
23) İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin
birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını
teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
I'rof.Or.$,..,tıl eOşı<UN
Çocuk SağllÇiI ve Hast. Uzmanı
Pedii'l!,ık Kardiyolog
Dip.No:69680Ip.Tes.No:34652-43456
tıbbi malzeme
5 F MUL TİPURPOSE DİAGNOSTİK KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ
t 02..
I.
2.
Kateter ucu radyoopasitesi yüksek olmalı, iyi görüntü vermeli.
Kateter ucu damar zedelenmesini azaltıcı özellikte özelolarak inceltilmiş uçlu (brite tip) olmalı, soft anti-travmatik
olmalı.
3. 1:1 Torque iletimi göstermelidir. Pushabilitesi yüksek olmalıdır.
4. Kateterin proksimal ucundaki hub üzerinde renkli kodlama tekniği kullanılmalı French ölçüsü, kateter ile
kullanılacak Guide wire'ın ölçüsü ve maksimum enjeksiyon basıncı yazılı olmalıdır.
5. Trombo-rezistansı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.
6. Kateterin basınç limiti 1200 psi olmalıdır.
7. Ucu delikli kateterierde daha yüksek akış sağlamak için delikler eliptik ve 2 adet olmalıdır. Akış dinamiği iyi
olmalıdır.
8. Kateter gövdesi ince, paslanmaz çelik teller ile örülmüş olmalıdır.
9. Kırılma rezistansı yüksek olmalıdır.
LO. Kateter DUCOR Polyurethan malzemeden yapılmış olmalıdır.
IL. Kateter 5 F çapında, high flow özelliğinde seçilebilmelidir.
12. 0.038" Guide wire ile çalışmayı mümkün kılacak iç lümen çapına haiz olmalıdır.
l3. Kateter ucu multipurpose şeklinde olmalıdır.
14. Malzemeler en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
15. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
16. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi
malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
5 F PEDİATRİK SHEATH INTRODUCER TEKNİK ŞARTNAMESİ
~,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kalp diagnostik ve girişimsel radyolojik anjiografıde kullanılacaktır.
İntroducer set hemostasis valfli kılıf, bir adet kılıfa bağlı stopcoc, bir adet guidewire bir adet dilatatör içermelidir.
İntroducer 0.021" guidewire ile kullanılmalıdır.
Sheath introducer seti tek tek steril paketlerde bulunacak ve steril tarihi üzerinde olacaktır.
Çapı 5 French olmalıdır.
Kılıf uzunluğu en fazla 7.5 olmalı, dilatör yeterli uzunlukta olmalı, guidewire'in iki ucu da düz, her iki ucu
fleksible 0.021" olmalıdır. 21 G iğne ile kullanılmalıdır.
7. Sheat içinde kateter geçirildiğinde, kateterin kenarında kan sızmasını önleyecek 6 yapraklı özel bir valf
mekanizması olmalıdır.
8. Malzemeler en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
9. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
iO. İhalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi
malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
Prof.Or.şenol COŞKUN
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
Pediatrik Kardiyolog
Dip.No:6968 Dip.Tes.No:34652-43456
0.035 EXCHANGE GUİDE WİRE TEKNiK ŞARTNAMESİ
i 02>·:'
L.Exchange Guidwire 0.035 inch kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır.
2.Exchange Guidwire ucu atravmatik yapıda ve yuvarlak olmalıdır.
3.Exchange Guidwire'lar 1: 1 torque özelliğine sahip olmalıdır.
4.Exchange guidwire uç kısmı J şeklinde olmalıdır.
S.Exchange Guidwire tamamen PTFE teflon kaplı olmalıdır.
6.Malzemeler en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
7. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
8. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenın tıbbi malzeme birimine elden
teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
SEPTAL OKLÜOER TAŞıMA SiSTEMi içiN KıLAVUZ TEL TEKNiK ŞARTNAMESi
ltbS-
1. Transkateter yaklaşım yöntemi ile kapatılacak kardiovasküler defektierde kullanılan oklüder aletlerinin taşıma
sistemini taşımak ve destek vermek için kullanılacak kılavuz tel, extra süper-stiff ve fixed core özellikte,teflon kaplı
ve özel muhafazası içinde olmalıdır.
2. Dış yüzeyi kayganlaştırıcı (hidrofilik) madde ile kaplanmış olmalıdır.
3. Ucu modifiye-J olmalı, J çapı 1.5 mm olmalıdır.
4. Distal ucunun 5 cm'lik kısımı floppy uç lu olmalıdır.
5. Çapı 0.035" ve uzunluğu 260 cm. olmalıdır.
6. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her
bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır.
8. Malzemenin UBB ürün kot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
9. Ihalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi
malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
--=
ProfDr. Şenoı CO
Ç,ıcuk Sağlığı ve HastŞuKzUN
p
..
.
manı
.
edıatnk Kardi
i
Dip No:6968 D 1i
ya oç
ıp. eS.No:34652-43456
ÖLÇÜM (SiZiNG) BALON KATETERi TEKNiK ŞARTNAMESi
1. Transkateter yöntemi ile septal oklüderle
Iab
kapatılacak kardiyovasküler defektierin hassas ölçümü
amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Yüksek esneme kabiliyeti olan yumuşak balon materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
3. Kateter çapı 7F ve kullanılabilir uzunluğu 70 cm olmalıdır.
4. Kullanıcı isteğine gore; balon çapı 24 mm ve 34 mm. olarak seçilebilmelidir. 24 mm'lik balon boyu
4.5 cm ve 34 mm'lik balon boyu 5.0 cm'den kısa olmamalıdır.
5. Angiografik ölçümlerde, referans için balonun içinde 15 mm. ve 0.4 mm. aralıklı toplam 3 adet marker
bulunmalıdır.
6. Balon kateter 0.035" kılavuz tel ile kullanılmalıdır.
7. Geçiş kabiliyetini arttırmak için balon ucu, "short tip" yapıda olmalıdır.
8. istenilen balon ölçüleri,teslimat sırasında kullanıcı bölüm tarafından belirlenecektir.
9. Teklif veren firmalar,zaman içinde kullanımla kullanıcı kliniğin elinde kalan miyadı uygun ölçüdeki
balonları,talebe gore uygun ölçüdeki balonlarla değiştireceklerdir
10. Malzemeler,steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
12. Malzemenin UBB ürün kot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
13. ihalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin
tıbbi malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
Istenen Ölçüler
:
24 mm çapında
Adet
34 mm çapında
Adet
Prof.or.Şen~ COŞKUN
Çocuk Sağlığı ve Hast, Uzmanı
.
Pediatrik Kardiyolog
n,,, No:6968 Dip.Tes.No:34652-43456
MULTi SNARE SETi TEKNiK ŞARTNAMESi
1.
Diagnostik ve girişimsel işlemlerde, damar içinde kalan yabancı cisimleri çıkarmak, zor pozisyonlarda
kateter veya guidewire ucu yakalayarak işlemi kolaylaştırmak vb. için imal edilmiş olmalıdır.
2.
Snare oval olmalı ve çapı kullanıcı isteğine göre 5 mm., 1O mm., 15 mm. ,20 mm veya
30 mm. olarak seçilebilmelidir.
3.
Snare açıldığı zaman, frontal ve lateral yakalama özelliğine sahip olmalıdır.
4.
işlemin yapılacağı bölgeye kolay ulaşım için kendi kateteri dışında herhangibir başka kateter içinde de
kullanılabilir olmalıdır.
5.
Snare, introducerin distal ucunda pozisyonlandırma
6.
Introducer uzunluğu 100 cm 'den ve snare uzunluğu 125 cm. 'den kısa olmamalıdır.
Introducer'in çapı, snare çapına göre 4 Fr. veya 5 Fr. olmalıdır.
7.
Istenilen Snare ölçüleri,teslimat sırasında kullanıcı bölümün talebine göre belirlenecektir
8.
Set içerisinde; Snare, uzun introducer ve torquer bulunmalıdır.
9.
Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
kolaylığı için marker bulunmalıdır.
10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen
herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
. . en
OŞKUN
Çocuk S -Iığı ve Hast U
.
. zmanı
Pedıatrik
K c{
Dip.No·6968 D 1i ar IYO/og
ıp. es.No:34652-43456
\.0 ct
SET MICROPUNCTURE
TEKNIK SARTNAMESI
ı. 0,018 pilatinyum ucu yumşak,sert şaftlı kılavuz tel ve 4F ve 5F dilatörden oluşan koaksiyal
0,018 teli rahat takip edebilecek dilatörün uç kısmı eksizyon yapmaksızın
geçişe uygun bir sistem
olmalıdır.
2. Bir mikro tek duvar ponksiyon iğnesi bulunmalı,pediatrik
hastalar için 21 gauge 4cm,erişkin için 21
gauge 7cm boyutlarında olmalıdır.
3. Küçük dilatör çekildiğinde 4Fdilatörün içi 0,035inch ve 0,038 inch kılavuz tel kabul edilecek lümene
sahip olmalıdır.
4. Özellikle skarlı,daha önce anjıyografi yapılmış arterlerden ve çocuk hastalarda ince damarlardan
girilirken yüksek performans göstermelidir.
5. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
6. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
7. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
8. kılavuz tel platin uçlu paslanmaz çelik ya da nitinol olmalıdır.
9. 4F ya da 5F seçenekleri olmalıdır.
l O. Dilatör 10cm uzunluğunda olmalıdır.
ll. İçeriğindeki her ürün ayrı olarak paketlenmiş olmalıdır.
CHECK-FLO HAUSDORF -LOCK ATRIAL INTRODUCER TEKNIK ŞARTNAMESİ
i. Düğümlenme veya ezilmeye izin vermeyen yapıda olmalıdır.
2. Introducer içinde bulunan dilatatörü uç kısmı uzun tapered olmalıdır.
3. 3. Uç kısım hausdorf konfigürasyonunda
olmalıdır.
4. 4. Introducer uzunluğu 75cm olmalıdır.
5. Introducer uç kısmında RB(Radyopak Markır) bulunmalıdır.
6. Introducer braided yapıda olmalıdır.
7. Introducer 7-8-9-10-11-12 French kalınlıklarda seçilebilmelidir.
8. İç lümen çapı 0,038 inch olmalıdır.
L<J~
Prof.Dr.Şerıol COŞKUN
Çocuk Sağııg: ve Hast. Uzmanı
Pediatrik Kardiyolog
Dip.No:6968Dıp.Tes.No:346S2-434S6
0.035 EXCHANGE GUIDE WIRE SUPER STIFF J CURVE TEKNİK ŞARTNAMESİ
Jo 4
1. Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ekstra desteği verecek şekilde özelolarak
dizaynedilmiş olmalıdır.
2. Yüksek steerabilitesi ve trakabilitesi olmalı, gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert olmalıdır.
3. Dış yüzeyi Teflon kaplı olmalıdır.
4. Dokuya zarar vermemesi için ucu fleksible olmalı, flexible uç uzunluğu 3,5 cm.'den uzun olmamalıdr.
5. Malzeme 0.035 inch kalınlığında olmalıdır
6. 260 cm. uzunluğunda seçenekler sunulmalıdır.
7. Uç kısım J olmalıdır.
8. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir
malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
10. Ürünün gerekli durumlarda idarenin istediği değişik ebat ve boyutlarıyla değiştirilebilir
olması gerekmektedir.
11. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının
bulunması zorunludur.
i2. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme
birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını
teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
0.025 EXCHANGE GUIDE WIRE SUPER STIFF J CURVE TEKNİK ŞARTNAMESi
l"4 5>
1. Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ekstra desteği verecek şekilde özelolarak
dizaynedilmiş olmalıdır.
2. Yüksek steerabilitesi ve trakabilitesi olmalı, gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert olmalıdır.
3. Dış yüzeyi Teflon kaplı olmalıdır.
4. Dokuya zarar vermemesi için ucu fleksible olmalı, flexible uç uzunluğu 3,5 cm.'den uzun olmamalıdr.
5. Malzeme 0.025 inch kalınlığında olmalıdır
6.260 cm. uzunluğunda seçenekler sunulmalıdır.
7. Uç kısım J olmalıdır.
8. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir
malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
10. Ürünün gerekli durumlarda idarenin istediği değişik ebat ve boyutlarıyla değiştirilebilir
olması gerekmektedir.
11. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının
bulunmasİ zorunludur.
12. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme
birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını
teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
KATETER BALON BERMAN 4F TEKNİK ŞARTNAMESİ
1 '-i s> .
1.
Kateter 4F çapında ve 50 cm boyunda olmalıdır.
2.
Kateter 5F introducer'la
kullanılabilmelidir.
3.
Balunun maksimum şişme kapasitesi 0.6 mL. olmalıdr.
4.
Balonun şişik halde çapı 6-1/2mm olmalıdır.
5.
0.018" guidewire ile kullanılmalıdır.
6.
Sıvı akış hızı 6cc/sec olmalıdır.
7.
Yerleştirmede
kolaylık yaratması için kateteri n her 10 cm 'sinde işaret marker'ları
bulunmalıdır.
8.
Kateter kolay manipülasyon
için Polyvinyl Chloride'den
imal edilmiş olmalıdır.
9.
Maksimum 600 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
10.
Kateterler, steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
lL.
Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
12.
Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
13.
Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının
bulunması zorunludur.
14.
İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin
malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
tıbbi
ASO OCLÜOER ALETi TEKNiK ŞARTNAMESi
\y~
1. Sekundum tip ASO'nin transkateter yaklaşım yöntemi ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş
self expandable çiftli disk şeklinde olmalıdır.
2. Iki disk, kapatılacak ASO'nin ölçüsüne uygun aynı malzemeden mamül bir parça ile birleştirilmiş
olmalıdır.
3. Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün aletin içi polyester fiber
ile doldurulmuş olmalıdır.
4. Sol atrium içinde açılırken, uç formunu görmek, komplikasyonları önlemek ve rahat pozisyonlandırma
için
oklüderin uç kısmında marker bulunmalıdır.
5. Gerilmiş çapı 4 mm ile 40 mm. arasındaki sekundum tip ASO'lerin kapatılması için birebir uygun
ölçüleri olmalıdır.
6. Hassas bir kapatma işlemi ve uzun dönemde erozyonu önlemek için 4 mm ile 20 mm arasındaki
sekundum tip ASO'ler için alet ölçüleri birer mm, 20 mm ile 40 mm arasındaki ASO'ler için ise ikişer mm
aralıklarla artmalıdır.
7. Çok küçük çocuklara bile rahatlıkla müdahele edebilmek için oklüderin yüklenmiş profili düşük olmalıdır. Ince
çaplı taşıma sistemi ile kullanılan oklüderler tercih edilecektir.
8. 4 mm ila 10 mm arasındaki oklüderler;
6F, 11 mm ila 17 mm arasındaki oklüderler; 7F, 18 mm ila
20 mm arasındaki oklüderler 8F, 22mm ve 24 mm oklüderler; 9F, 26 mm ila 30 mm arasındaki oklüderler
1OF ve 32 mm ile üzerindeki ölçüler, en fazla 12F ölçüsündeki taşıma sistemleri ile gönderilebilmeilidir.
9. Kullanımı kolay ve kapatma hızı yüksek olmalıdır.
10. Oklüder brrakılmadarı önce pozisyonlandırma
veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir.
11. Multi-fenestre sekundum ASO'ler için, aletin 18 mm, 25 mm, 30 mm. ve 35 mm. çapında cribriform modeli
olmalı ve işlem esnasında gerekli olduğu takdirde değişim yapılabilmelidir.
12. Uygulama esnasında sadece bir taşıma sistemi yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla
gönderilebilmeli, herhangibir yardımcı ataşmana gerek duyulmamalıdır.
13. Teklif edilen malzemenin, tam oklüzyon oranının yüksek, rezidü şant oranının düşük olduğu, uluslararası kabul
görmüş merkezlerde yapılan ve yayınlanan klinik çalışmalar ile kanıtlanmalıdır. Ayrıca en az 5 yıllık izlem
sonuçlarına ilişkin olarak yayınlanan klinik çalışmalar, değerlendirme için verilmelidir.
14.Teklif veren firmalar,zaman içinde kullanımla kullanıcı kliniğin elinde kalan miyadı uygun ölçüdeki
oklüderleri, talebe göre uygun ölçüdeki oklüderler ile değiştireceklerdir.
15. istenilen oklüder ölçüleri,teslimat sırasında kullanıcı bölümün talebine göre yapılacaktır. Uygulama sırasında
firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçürne uygun
ölçüdeki oklüderi temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
16. Teklif edilen malzemeler, CE ve tercihan FOA uluslarası kalite belgelerine sahip olmalıdır.
17. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
18. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim
edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
19. Malzemenin UBB ürün kot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
ProfDr. ŞenOı COŞKUN
Çocuk Sağlığı ve Has! U
Pe . t'
.
ımanı
.
..
.nk Kareiyolog
.No.o9b
.Tes.No:34652-4345'
20. ihalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin
tıbbi malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
ASD OKLÜDER ALETi içiN TORQVUE TAŞıMA SiSTEMi TEKNiK ŞARTNAMESi
Ilt+-
1. Satınalınacak ASD Oklüderine uygun ve işlem sırasında herhangibir yardımcı malzeme
gerektirmeyecek komple bir sistem olmaldır.
2.Taşıma sisteminin içinde;
- Oklüderi defekt bölgesine ilerletecek 45 derecelik uç açısı olan uzun kılıf ve dilatörü,
- Oklüderi bağlama (vidalama), gönderme ve serbestleştirme fonksiyonu gören taşıma teli,
- Oklüderi içine alma ve uzun kılıfa yükleme fonksiyonu gören yükleyici (loader)
- Y-Konnektör, tek yönlü musluk ve basınca dayanıklı uzatma seti bulunmalıdır.
3. Kullanılacak oklüder çapına gore; 5Fr ile 12 Fr. arasında değişik ölçüleri olmalıdır. Uygulama sırasında
firma yetkilisi, bütün ölçüler ile işlem esnasında hazır bulunacak ve kullanılacak oklüdere göre uygun
ölçüdeki taşıma sistemini temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
4. Taşıma sisteminin kılıfı ve dilatörü, poliürethan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kılıf anti-kinking
özelliğe sahip olmalıdır.
5. Torque(döndürme) kontrolü, gönderme sırasında oklüdere gereken desteği verme ve manevra yapma
kolaylığı açısından taşıma sisteminin kılıfının ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş
olmalıdır.
6. Damar yüzeyine zarar vermemesi uzun kılıfın ucu atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır.
Kolay pozisyonlandırma için uç kısmında radyopak marker bulunmalıdır.
7. Oklüderin kolay ilerletilebilmesi için uzun kılıfın iç yüzeyi teflon kaplı olmalıdır.
8. Taşıma telinin proximal ucunda gerektiğinde kılıf değişimi (exchange) için vidalı uzatma sistemi
olmalı
9. Oklüder içinde iken ve uzun kılıfa yükleme yapılırken sistemde hava olup olmadığını anlamak için
yükleyici(loader) içinin görünmesine olanak tanıyacak kadar şeffaf olmalıdır.
10. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
12. Malzemenin UBB ürün kot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
13. Ihalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin
tıbbi malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
~~~~~~~~UN
ast.Uz~
Pediatrik Ka . 01r)0
Dip.No:6968Dip TesNoJ4o~L-4J4~
ATRiAL SEPTOSTOMY
BALON KATETER TEKNiK ŞARTNAMESi
\ ~
g.
1.
Balon Kateter düşük profilli olmalı yeni doğanlarda bile septostomy işleminin kolaylıkla yapılmasını
sağlamalıdır.
2.
Kateterin ucu önceden şekillendirilmiş multipurpose yapıda olmalı (eğimli) böylelikle sol atrium'a kolaylıkla
giriş sağlanmış olmalıdır.Rahat bir manevra için kateterin uç kısmı flexible olmalıdır.
3.
Kateter gövdesi, 5F kalınlığında,balon
4.
Kateter gövdesi polymeric materyalden mamül olmalı böylelikle iyi bir pushabilite ve yerleşim performansı
sağlanmış olmalıdır.
5.
Rahat bir çalışma için kateter gövdesi radiopaque olmalr'drr.Emniyetli bir pozisyonlandırma
üzerinde fluoroskopi altında iyi görüntü veren bir marker bulunmalıdır.
6.
Kateterin ucu açık olmah.basınç alma veya O2 saturasyonu ölçümlerine olanak tanımaııdır.
7.
Balonlarla kulanılan introducer çapları çok büyük olmamalı ve kullanılan şafta göre bir büyük ölçüde
introducer kullanımı yeterli olmalıdır.
8.
Kateterin balonu non-compliant thermoplastic elastomerden mamul olmalı,şişirildiği zaman yeterli sertliğe
erişerek septostomy işlemi sırasında esnememelidir.
9.
Balonun şişmelinme süresi hızlı olmalıdır.Balonun şişmesi için;13.5 mm'lik balon için 2 cc ve
9.5 mm'lik balon için 1 cc. 'lik volume vermek yeterli olmalıdır.
çapı 13.5 mm. civarında olmalıdır.
için balon
10. Balon Kateterin şaftı koaxial yapıda olmalı.dolayıst ile pushabilite ve steerabilitesi iyi olmalıdır.
Uç kısmının gövdeye göre flexible olması sebebi ile balon kateteri n sürekli olarak merkezcil
hareketi, optimal guidewire kontrolü,iyi bir trackabilite elde edilmiş olmalıdır.
11. Teklif edilen malzemeler, CE ve FDA uluslarası kalite belgelerine sahip olmalıdır.
12. Kateterler,steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
13. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim
edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
-==)
prOf.Dr.ş~
Çocuk Sag-Iıg-
OŞKUN
i Ve Hast U
Pediatrik K
. . zmanı
Dip. NO:6968 D'
ardıy%ç
ıp, Tes.No:34652-43456
\~::t-
10 F SHEAT INTRODUCER
TEKNİK ŞARTNAMESi
1. Kalp diagnostik ve girişimsel radyolojik anjiografıde k:ullanılacakur.
2. lntraducer set homeostazis valfli kılıf, bir adet kılıfa bağlı stoppoc, 1 adet guide-wire ve 1 adet dilatatör içermelidir.
3. Sheat intraducer seti tek tek steril paketlerde bulunacaktır.
4. 10-F çapta olmalıdır.
5. Guide wire'nin bir ucu 'J' şeklinde ve fleksibl olmalıdır
6. Sheath içinden kateter geçirildiğinde kateter kenarından kan sızmasını önleyecek 6 yapraklı özel bir valfmekanizması olmalıdır.
7. Malzemenin en az 2 yıl miadı olmalıdır.
8. Teslim edilecek ürünlerin Lot ve UBB numaraları fatura üzerinde belirtilecek ve malzemeler tıbbi malzeme birimine teslim
edilecektir.
lIF
SHEAT INTRODUCER
TEKNİK ŞARTNAMESi
1. Kalp diagnostik ve girişimsel radyolojik anjiografıde kullanılacakur.
2. lntraducer set homeostazis valfli kılıf, bir adet kılıfa bağlı stoppoc, 1 adet guide-wire ve 1 adet dilatatör içermelidir.
3. Sheat intraducer seti tek tek steril paketlerde bulunacaktır.
4. 11-F çapta olmalıdır.
5. Guide wire'nin bir ucu 'J' şeklinde ve fleksibl olmalıdır
6. Sheath içinden kateter geçirildiğinde kateter kenarından kan sızmasını önleyecek 6 yapraklı özel bir valfmekanizması olmalıdır.
7. Malzemenin en az 2 yıl miadı olmalıdır.
8. Teslim edilecek ürünlerin Lot ve UBB numaraları fatura üzerinde belirtilecek ve malzemeler tıbbi malzeme birimine teslim
edilecektir.
115 ,
12 F SHEAT INTRODUCER TEKNİK ŞARTNAMESi
ı. Kalp diagnostik ve girişimsel radyolojik anjiografıde k:ullanılacakur.
2. lntraducer set homeostazis valfli kılıf, bir adet kılıfa bağlı stoppoc, 1 adet guide-wire ve 1 adet dilatatör içermelidir.
3. Sheat intraducer seti tek tek steril paketlerde bulunacaktır.
4. 12-F çapta olmalıdır.
5. Guide wire'nin bir ucu 'J' şeklinde ve fleksibl olmalıdır
6. Sheath içinden kateter geçirildiğinde kateter kenarından kan sızmasını önleyecek 6 yapraklı özel bir valfmekanizması olmalıdır.
7. Malzemenin en az 2 yıl miadı olmalıdır.
8. Teslim edilecek ürünlerin Lot ve UBB numaraları fatura üzerinde belirtilecek ve .malzemeler tıbbi malzeme birimine teslim
edilecektir.
0.021 EXCHANGE
HİDROFİLİK
GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESİ
i
yıl-
i. Guide Wire çekirdeğinde süper esnek özel Nikel- Titanyum alaşımından yapılmış Radiopak Solid bir metal içermelidir.
2. Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile
birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
3. İyi torque kontrolüne sahip olmalıdır.
4. Guide Wire'ın en dışı hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde,
biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
5. Guide Wire'ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.
6. Merkezdeki süper esnek özel Nikel-Titanyurn
(nitinol) alaşımlı metal, Guide Wire'ın ucuna yaklaşık 3cm kala bitmelidir.
7. Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, Guide Wire üzerinden kaydırıldığında
çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
8. Süper esnek Guide Wire bükülmelerden
etkilenmemeli
tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile Guide Wire kuvvetli
hafızaya sahip olmalıdır.
9. Guide Wire damar seçiciliği için 1: 1 tork kontrolü sağlamalıdır.
10. Guide Wire 0.021 inch kalınlığında seçenekleri, 260 cm uzunluğunda ve ucu açılı olmalıdır.
ll. Guide Wire'lar teker teker ambalajlanmış
steril paketlerde olmalıdır.
13. Teslim edilen malzemelerin,
teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrü olmalıdır.
14. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının
bulunması zorunludur.
15. ihalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı
gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme
birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığmı
teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
0.025 EXCHANGE HİDROFİLİK
GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESİ
\IL.P
i. Guide Wire çekirdeğinde süper esnek özel Nikel-Titanyum
alaşımından yapılmış Radiopak Solid bir metal içermelidir.
2. Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile
birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
3. İyi torque kontrolüne sahip olmalıdır.
4. Guide Wire'ın en dışı hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde,
biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
5. Guide Wire'ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.
6. Merkezdeki süper esnek özel Nikel-Titanyum
(nitinol) alaşımlı metal, Guide Wire'ın ucuna yaklaşık 3cm kala bitmelidir.
7. Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, Guide Wire üzerinden kaydırıldığında
çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
8. Süper esnek Guide Wire bükülmelerden
etkilenmemeli
tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile Guide Wire kuvvetli
hafızaya sahip olmalıdır.
9. Guide Wire damar seçiciliği için 1: 1 tork kontrolü sağlamalıdır.
10. Guide Wire 0.025 inch kalınlığında seçenekleri, 260 cm uzunluğunda ve ucu açılı olmalıdır.
11. Guide Wire'lar teker teker ambalajlanmış
steril paketlerde olmalıdır.
13. Teslim edilen malzemelerin,
teslim tarihinden itibaren en az 18 ay rafömrü olmalıdır.
14. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının
bulunması zorunludur.
15. İhalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı
gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme
birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldiğıru teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
0.032 EXCHANGE HİDROFİLİK GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Guide Wire çekirdeğinde süper esnek özel Nikel-Titanyum
alaşımından yapılmış Radiopak Solid bir metal içermelidir.
2. Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile
birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
3. İyi torque kontrolüne sahip olmalıdır.
4. Guide Wire'ın en dışı hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde,
biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
S. Guide Wire'ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.
6. Merkezdeki süper esnek özel Nikel-Titanyum
(nitinol) alaşımlı metal, Guide Wire'ın ucuna yaklaşık 3cm kala bitmelidir.
7. Hidrofılik kaplama dolayısıyla, kateter, Guide Wire üzerinden kaydırıldığında
çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
8. Süper esnek Guide Wire bükülmelerden
etkilenmemeli
tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile Guide Wire kuvvetli
hafızaya sahip olmalıdır.
9. Guide Wire damar seçiciliği için 1: 1 tork kontrolü sağlamalıdır.
10. Guide Wire 0.032 inch kalınlığında seçenekleri, 260 cm uzunluğunda ve ucu açılı olmalıdır.
11. Guide Wire'lar teker teker ambalajlanmış
steril paketlerde olmalıdır.
13. Teslim edilen malzemelerin,
teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrü olmalıdır.
14. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının
bulunması zorunludur.
IS. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme
birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını
teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
4 F PİGTAİL DİAGNOSTİK KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ
'yO
1.
2.
Kateter ucu radyoopasitesi
yüksek olmalı, iyi görüntü vermeli.
Kateter ucu damar zedelenmesini
azaltıcı özellikte özelolarak
inceltilmiş uçlu (brite tip) olmalı, soft anti-travmatik
olmalı.
3.
1:1 Torque iletimi göstermelidir.
Pushabilitesi yüksek olmalıdır.
4. Kateterin proksimal ucundaki hub üzerinde renkli kodlama tekniği kullanılmalı French ölçüsü, kateter ile
kullanılacak Guide wire'ın ölçüsü ve maksimum enjeksiyon basıncı yazılı olmalıdır.
S. Trombo-rezistansı
azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.
6. Kateterin basınç limiti 1200 psi olmalıdır.
7. Ucu delikli kateterlerde daha yüksek akış sağlamak için delikler eliptik ve 6 adet olmalıdır. Akış dinamiği iyi
olmalıdır.
8. Kateter gövdesi ince, paslanmaz çelik teller ile örülmüş olmalıdır.
9. Kırılma rezistansı yüksek olmalıdır.
10. Kateter DUCOR Polyurethan malzemeden yapılmış olmalıdır.
l l , Kateter 4 F çapında, high flow özelliğinde seçilebilmelidir.
12. 0.038" Guide wire ile çalışmayı mümkün kılacak iç lümen çapına haiz olmalıdır.
13. Kateter ucu pigtail şeklinde olmalıdır.
14. Malzemeler en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
IS. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının
bulunması zorunludur.
16. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi
malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını
teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
C
pmfD'~
ÇQsHı(sa6~
.
Pediatrik Kardiyolog
Drp.No:6968 Dip.Tes.No:34652-43456
---
BASINÇ UZATMA HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ lf)tO
1. 45 75 cm uzunluğunda 400 psi basınca dayanıklı saydam olmalıdır.
2. FlM (erkek-dişi) özelliğine sahip olmalıdır.
3. Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır.
4. Malzemeler steril paketlerde ambalajlanmış olmalı, paketler üzerinde üretici firma
veya ithalatçı firmanın ad ve adresi:ürünün katolog
ve lot nosu, üretim ve son
kullanma tarihi bulunmalıdır.
5. Ürünlerin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
6. Teslim edilecek ürünlerin Lot ve UBB numaraları fatura üzerinde belirtilecek ve
malzemeler tıbbi malzeme birimine teslim edilecektir.
~
Prof.Dr.Şenol COŞKUN
Çocuk Sağlığı ve Has!. Uzmanı
Pediatrik Kardiyolog
Dip.No:6968 Dip.Tes.No:34652-43456
\'
4 F PEDiATRİK SHEATH INTRODUCER TEKNİK ŞARTNAMESİ
153>
123456-
Kalp diagnostik ve girişimsel radyolojik anjiografide kullanılacaktır.
İntroducer set hemostasis valfli kılıf, bir adet kılıfa bağlı stopcoc, bir adet guidewire bir adet dilatatör içermelidir.
İntroducer 0.02 ı" guidewire ile. kullanılmalıdır.
Sheath introducer seti tek tek steril paketlerde bulunacak ve steril tarihi üzerinde olacaktır.
Çapı 4 French olmalıdır.
Kılıf uzunluğu en fazla 7.5 olmalı, dilatör yeterli uzunlukta olmalı, guidewire'in iki ucu da düz, her iki ucu fleksible
0.021" olmalıdır. 21 G iğne ile kullanılmalıdır.
7- Sheat içinde kateter geçirildiğinde, kateteri n kenarında kan sızmasını önleyecek 6 yapraklı özel bir valf mekanizması
olmalıdır.
8- Malzemeler en az i yıl miadlı olmalıdır.
9- Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
i 0- İhalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi
malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
çOCUK
KUN
. _ - e Hast. uzmanı
S 9
",' ıog
if triK KaflOlYo
ss
Pe ıa. 1 t-ıo-:~4ô52-434
0ip.t-ıo:ô968 DıP· es. .
9F SHEAT INTRODUCER TEKNIK ŞARTNAMESİ
ı. Kalp diagnostik ve girişimsel radyolojik anjiyografide kullanılacaktır.
2. İntraducer set homeostazis valfli kılıf,bir adet kılıfa bağlı stoppoc,1 adet guide vire ve ıadet dilatatör
içermelidir.
3. Sheat intraducer seti tek tek steril paketlerde bulunacaktır.
4. 9-F çapta olmalıdır.
5. Guide wire'nin bir ucu' J' şeklinde ve fleksibl olmalıdır.
6. Sheath içinden kateter geçirildiğinde kateter kenarından kan sızmasını önleyecek 6 yapraklı özel bir valf
mekanizması olmalıdır.
7. Malzemenin en az 2 yıl miadı olmalıdır.
8. teslim edilecek ürünlerin Lot ve UBB numaraları fatura üzerinde belirtilecek ve malzemeler tıbbi malzeme
birimine teslim edilecektir.
Pr
.Dr.Şen
CŞKUN
Cocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
.
Pediatrik Kardiyolog
f.lıp,No:o968 Dıp.Tes No:34652-43456
4 F MUL TİPURPOSE DİAGNOSTİK KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ
\Lt ~
1.
2.
Kateter ucu radyoopasitesi
yüksek olmalı, iyi görüntü vermeli.
Kateter ucu damar zedelenmesini
azaltıcı özellikte özelolarak
inceltilmiş uçlu (brite tip) olmalı, safi anti-travmatik
olmalı.
3. 1:1 Torque iletimi göstermelidir. Pushabilitesi yüksek olmalıdır.
4. Kateterin proksimal ucundaki hub üzerinde renkli kodlama tekniği kullanılmalı French ölçüsü, kateter ile kullanılacak
Guidewire'ın
ölçüsü ve maksimum enjeksiyon basıncı yazılı olmalıdır.
5. Trombo-rezistansı
azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.
6. Kateterin basınç limiti 1200 psi olmalıdır.
7. Ucu delikli kateterierde daha yüksek akış sağlamak için delikler eliptik ve 2 adet olmalıdır. Akış dinamiği iyi
olmalıdır.
8. Kateter gövdesi ince, paslanmaz çelik teller ile örülmüş olmalıdır.
9. Kırılma rezistansı yüksek olmalıdır.
LO. Kateter DUCOR Polyurethan malzemeden yapılmış olmalıdır.
1I. Kateter 4 F çapında, high flow özelliğinde seçilebilmelidir.
12. 0.038" Guide wire ile çalışmayı mümkün kılacak iç lümen çapına haiz olmalıdır.
i3. Kateter ucu multipurpose
şeklinde olmalıdır.
14. Malzemeler en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
15. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
16. İhalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi
malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını
teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
5 F PİGT AİL DİAGNOSTİK KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ
\55"
1.
Kateter ucu radyoopasitesi
yüksek olmalı, iyi görüntü vermeli.
Kateter ucu damar zedelenmesini
azaltıcı özellikte özelolarak
inceltilmiş uçlu (brite tip) olmalı, safi antitravmatik olmalı.
3. 1:1 Torque iletimi göstermelidir. Pushabilitesi yüksek olmalıdır.
4. Kateterin proksimal ucundaki hub üzerinde renkli kodlama tekniği kullanılmalı French ölçüsü, kateter ile
kullanılacak Guide wire'ın ölçüsü ve maksimum enjeksiyorı basıncı yazılı olmalıdır.
5. Trombo-rezistansı
azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.
6. Kateterin basınç limiti 1200 psi olmalıdır.
7. Ucu delikli kateterierde daha yüksek akış sağlamak için delikler eliptik ve 6 adet olmalıdır. Akış dinamiği
iyi olmalıdır.
8. Kateter gövdesi ince, paslanmaz çelik teller ile örülmüş olmalıdır.
9. Kırılma rezistansı yüksek olmalıdır.
10. Kateter DUCOR Polyurethan malzemeden yapılmış olmalıdır.
lL. Kateter 5 F çapında, high flow özelliğinde seçilebilmelidir.
12. 0.038" Guide wire ile çalışmayı mümkün kılacak iç lümen çapına haiz olmalıdır.
13. Kateter ucu pigtail şeklinde olmalıdır.
14. Malzemeler en az i yıl miadlı olmalıdır.
15. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
16. İhalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin
tıbbi malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını
teyit etmeden fatura kesmeyecektir.
2.
PrOf.Dr.Şen~ COŞKUN
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
.
PediatrikKardiyolog
Dip.No:6968 Dıp. Tes.No:34652-43456
Download

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ MP CATETER TEKNİK