BIULETYN INFORMACYJNY
nr 7 (07) lipiec 2014 egzemplarz bezpłatny
GMINY
KROŚNICE
Coraz więcej turystów
odwiedza Krośnice
Ponad 70 tys. zł pozyskano
ze sprzedaży biletów za
przejazd Krośnicką Koleją
Wąskotorową w okresie
od maja do końca czerwca.
Z weekendu na weekend
wzrasta liczba osób, które
korzystają z przestrzeni
parkowej Krośnice Wierzchowice, gdzie
można skorzystać nie tylko
z przejażdżki kolejką, ale
również z placu zabaw,
dmuchanych zabawek,
miejsca wyznaczonego do
kąpieli oraz alei łączącej
Krośnice z Wierzchowicami.
Od zeszłorocznego otwarcia Krośnickiej Kolei Wąskotorowej do końca czerwca
z przejażdżki krośnicką kolejką skorzystało blisko 25 tys.
osób. Dzięki zewnętrznym
środkom finansowym teren
zespołu pałacowo - parkowego Krośnice - Wierzchowice
sukcesywnie uzupełniany jest
nowymi inwestycjami, które
mają na celu stworzenie prze-
strzeni atrakcyjnej pod względem turystycznym i przyczyniają się do porządkowania
i podnoszenia estetyki gminy
Krośnice. Teren wokół Krośnickiej Kolei Wąskotorowej
służy nie tylko turystom odwiedzającym Krośnice, ale
przede wszystkim mieszkańcom. Zakończyły się prace
związane z budową placu
zabaw, z którego korzystają
www.krosnice.pl
już najmłodsi. Trwa ostatni
etap budowy alei parkowej
łączącej Krośnice z Wierzchowicami, na której obecnie
trwają prace związane z instalacją oświetlenia. W czerwcu
zostało również oddane do
użytku miejsce wyznaczone
do kąpieli, gdzie nad bezpieczeństwem osób korzystających z tej atrakcji czuwa
dwóch ratowników na każdej
ISSN 2353-6322
zmianie. Przy stawie rekreacyjnym zamontowane zostały
także pomosty pozwalające na
bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z łódek i rowerków,
których wypożyczalnia już
funkcjonuje. Odwiedzający
w weekend teren Krośnickiej
Kolei Wąskotorowej najmłodsi mogą skorzystać z zabawek
dmuchanych, za które w soboty nie pobiera się opłat.
2
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KROŚNICE
Wójt Gminy Krośnice Mirosław Drobina
składa najserdeczniejsze życzenia
wszystkim jubilatom z całej Gminy Krośnice,
którzy w czerwcu obchodzili swoje urodziny,
a w szczególności:
Chołodecka Anna z Wierzchowic, 88 lat
Danielak Wanda ze Starej Huty, 86 lat
Grzesiak Maria z Wierzchowic, 89 lat
Kołodziej Zofia z Wierzchowic, 89 lat
Korolonek Kazimiera z Krośnic, 91 lat
Marciniak Jacenty z Łaz Wielkich, 87 lat
Piech Regina z Grabownicy, 89 lat
Rusnak Zofia z Bukowic, 85 lat
Sokołowska Anna z Żeleźnik, 95 lat
Staryszak Franciszka z Bukowic, 88 lat
Wolarz Tadeusz z Wierzchowic, 85 lat
Worończak Bronisława z Żeleźnik, 85 lat
nowy plac zabaw
w wierzchowicach
nr 7 (7) lipiec 2014
Fundusz
sołecki 2015
W czasie ostatniego spotkania włodarzy Gminy Krośnice
z sołtysami przedstawiona została informacja na temat wysokości
przyszłorocznego funduszu sołeckiego, który w tym roku po raz
pierwszy realizowany był w naszej gminie. Poniżej informacja
na temat wysokości przyznanych kwot dla danych miejscowości
w ramach funduszu na 2015 r.
Nazwa sołectwa
Brzostowo i Brzostówko
18 832,18 zł
Bukowice I
35 465,50 zł
Bukowice II
28 088,68 zł
Czrnogoździce
13 264,10 zł
Czeszyce
11 810,01 zł
Dąbrowa
12 732,11 zł
Dziewiętlin
11 810,01 zł
Grabownica
14 611,79 zł
Kotlarka
11 065,24 zł
Krośnice
35 465,50 zł
Kuźnica Czeszycka
17 768,22 zł
Lędzina
12 554,79 zł
Luboradów
28 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie nowego placu zabaw
w Wierzchowicach, który został sfinansowany ze środków tegorocznego funduszu sołeckiego.
Podczas inauguracji na mieszczącym się przy remizie strażackiej nowo
otwartym placu zabaw o godz. 15.00 zebrali się mieszkańcy Wierzchowic.
Po przywitaniu wszystkich zebranych sołtys Wierzchowic Dorota Pawlak
poprosiła byłego proboszcza wierzchowickiej parafii Ks. Juliana Maruta
oraz przedstawicieli lokalnych władz - wójta gminy Krośnice Mirosława
Drobinę i przewodniczącego Rady Gminy Janusza Dziekana o przecięcie
wstęgi. Następnie ks. Marut dokonał poświecenia oddanego do użytku
placu zabaw, który przez lata służyć będzie najmłodszym mieszkańcom
Wierzchowic. Informacje dotyczące wykorzystania środków pieniężnych
z funduszu sołeckiego przedstawiła sołtys wsi Dorota Pawlak, po czym
wójt Mirosław Drobina pogratulował mieszkańcom Wierzchowic podejmowania inicjatyw, które przede wszystkim sprzyjają dzieciom oraz służą
rozwojowi miejscowości.
W czasie imprezy na dzieci czekały takie atrakcje jak gry i zabawy
zręcznościowe, malowanie twarzy oraz słodki poczęstunek. Organizatorzy pomyśleli także o starszych mieszkańcach Wierzchowic, którzy od
godz. 20.00 licznie wzięli udział w zabawie tanecznej. Stroną muzyczną
całej imprezy zajął się Rafał Gasiecki, natomiast dla każdego uczestnika
organizatorzy przygotowali darmowe kiełbaski z grilla.
www.krosnice.pl
Przyznana kwota
z funduszu sołeckiego
na 2015 r.
9 717,55 zł
Łazy
28 017,75 zł
Pierstnica
26 776,45 zł
Police
11 171,63 zł
Stara Huta
14 115,27 zł
Suliradzice
13 937,94 zł
Świebodów
16 385,06 zł
Wąbnice
11 419,89 zł
Wierzchowice
34 578,86 zł
Żeleźniki
12 803,05 zł
Wysokość funduszu sołeckiego dla poszczególnych wsi uzależniona jest od liczby mieszkańców i przeliczana jest na podstawie
kwoty bazowej mierzonej stosunkiem dochodów bieżących za
2013 r. do liczby mieszkańców gminy na koniec 2013 r. wg.
GUS. Każde z sołectw do 30 września br. musi podjąć stosowną
uchwałę dotyczącą przeznaczenia przysługującej kwoty przyszłorocznego funduszu sołeckiego.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KROŚNICE
nr 7 (7) lipiec 2014
3
Z ŻYCIA SZKÓŁ
400 tys. zł dla oddziałów
przedszkolnych
7 lipca br. Gmina Krośnice
otrzymała zawiadomienie
o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie pn.
„Modernizacja oddziałów
przedszkolnych w Gminie
Krośnice”. 18 lipca wójt oraz
skarbnik gminy Krośnice
podpisali umowę o dofinansowanie.
Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów
przedszkolnych w Bukowicach
i Kuźnicy Czeszyckiej. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się również do
likwidacji barier w dostępnie
do edukacji przedszkolnej,
a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych
najmłodszych dzieci.
W ramach przyznanych 417
tys. zł przewidziano do realizacji 3 główne zadania, tj.
organizacja placu zabaw, dostosowanie placu zabaw oraz
wyposażenie pomieszczeń
w sprzęt oraz materiały i po-
moce dydaktyczne.
Oddziały przedszkolne
zostaną wyposażone m.in.
w tablicę interaktywną, stoły,
krzesła i szafy, kąciki zabaw
- manipulacyjny, meble wypoczynkowo-terapeutyczne,
zabawki interaktywne, sprzęt
komputerowy, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne,
sprzęt muzyczny. Ponadto
zaplanowano zakup wyposażenia do kuchni - lodówki, zmywarki, garnków, talerzyków
i sztućców oraz dostosowanie
toalet do potrzeb przedszkolaków, a także wyposażenie
szatni i komplet wyposażenia
zapewniającego bezpieczne
warunki opieki nad dziećmi.
Realizację projektu zaplanowano do 31 grudnia br.
Dofinansowanie pozyskano
z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, poddziałania
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej i wynosi ono 100 proc. kosztów.
Izabela Chaszczewicz wyróżniona w konkursie
„Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz
społeczności wiejskiej”
3 lipca sołtys Łaz - Izabela Chaszczewicz odebrała statuetkę „Kryształowej Koniczyny” przyznawaną w wojewódzkim konkursie
„Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej”. Obok Sołtys Bukowic - Bogumiły Bialic, pani Izabela jest drugą
mieszkanką gminy Krośnice, która została wyróżniona w tym prestiżowym konkursie.
Izabela Chaszczewicz w czasie wojewódzkiej konferencji
„Najaktywniejszy lider pracujący
na rzecz społeczności wiejskiej”,
która odbyła się 3 lipca br. we
wrocławskim obiekcie hotelowym
AGRO, z rąk Członka Zarządu
Województwa Dolnośląskiego Włodzimierza Chlebosza
oraz Dyrektora Dolnośląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu Ryszarda Czerwińskiego, odebrała statuetkę
„Kryształowej Koniczyny”. W czasie wręczania nagród, bukiet
kwiatów wraz z gratulacjami, na
ręce pani Izabeli złożyła także
wicewójt Joanna Monastyrska.
W konferencji uczestniczyła także
Bogumiła Bialic - sołtys Bukowic,
która w zeszłym roku również
otrzymała statuetkę „Kryształowej
Koniczyny”. Wojewódzki konkurs
„Najaktywniejszy lider pracujący
na rzecz społeczności wiejskiej”
ogłoszony został po raz dziesiąty
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu. Celem
konkursu jest wyróżnienie ludzi
wspierających inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju wsi, gminy,
powiatu itp. Do tegorocznej edycji
konkursu przystąpiła sołtys Łaz
- Izabela Chaszczewicz, która
Izabela Chaszczewicz (pierwsza z prawej) w towarzystwie pozostałych laureatów konkursu.
pełni również rolę prezesa stowarzyszenia „Aktywne Łazy”.
Jurorzy przy wyborze laureatów
brali pod uwagę osiągnięcia
w pracy na rzecz społeczności
lokalnej, zrealizowane projekty
wraz z przedstawionymi rekomendacjami.
Ruszyły prace rozbiórkowe przy ZS w Bukowicach
4 lipca 2014 roku dokonano aktu przekazania
firmie FEWATERM SP z o.o. z/s w Gromniku
placu budowy dla zadania pn. wykonanie robót
budowlanych polegających na rozbudowie
zespołu szkół w Bukowicach - etap I. Prace już
ruszyły. Wykonawca organizuje plac budowy;
dokonano wycinki drzew kolidujących z planowaną rozbudową oraz rozpoczęto rozbiórkę
najstarszego budynku szkoły. Zgodnie z harmo-
nogramem rozbiórka obiektu ma się zakończyć
31 lipca 2014 roku. Następnie zostaną wykonane
prace przy budowie nowego segmentu szkoły
wraz z pracami wykończeniowymi oraz roboty
związane z dobudową do istniejącej hali sportowej obiektu przyszłej kotłowni wraz z zapleczem. Firma FEWATERM do 31 marca 2016 r.
musi także uzyskać pozwolenie na użytkowanie
obiektu.
www.krosnice.pl
4
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KROŚNICE
nr 7 (7) lipiec 2014
Aglomeracja wrocławska
na wakacjach w Krośnicach
Od 14 lipca w Krośnicach przebywa
ponad 80 dzieci, które biorą udział
w warsztatach „Niezła sztuka na wakacje”. Uczestnicy w wieku 8-12 lat
pracują w podgrupach doskonaląc swoje
umiejętności artystyczne z malarstwa
oraz rzeźby. Dzieci pochodzą z różnych
gmin, które są członkami Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji
Wrocławskiej: Długołęka, Krośnice,
Milicz, Zawonia, Wisznia Mała, Trzebnica, Czernica, Jelcz Laskowice, Wołów,
Prusice, Żmigród. W warsztatach bierze
udział także 10 studentów z Akademii
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Organizatorzy
przygotowali dla uczestników warsztatów również takie atrakcje jak: przejazd
Krośnicką Kolejką Wąskotorową, wa-
kacyjna mini olimpiada, wizyta w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
oraz zajęcia edukacyjne w Muzeum
„Panorama Racławicka” i Muzeum Narodowym. Podsumowaniem warsztatów
będzie wystawa prac wykonanych przez
małych artystów, w czasie której gościć
będą prorektor ASP we Wrocławiu,
prof. dr hab. Agata Danielak - Kujda
oraz prezes Stowarzyszenia Aglomeracji
Wrocławskiej, Jacek Kowalski. - Bardzo
nam się podobały zajęcia w Krośnicach.
Mogliśmy nauczyć się lepić z gliny
i malować na płótnie. Podobała nam się
też dyskoteka i wyjazd do Wrocławia mówią uczestniczki z Wrocławia. Dzięki
warsztatom „Niezła sztuka na wakacje”
do budżetu krośnickiego schroniska
wpłynie blisko 50 tys. zł.
W czasie warsztatów uczestnicy doskonalą
swoje umiejętności malarskie.
Łazy na sportowo
Wspólne zdjęcie uczestników obozu w czasie wycieczki do Sobótki
40 dzieci z terenu gminy Krośnice
wzięło udział w obozie sportowym, który
został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Aktywne Łazy” w dniach 14-19 lipca.
Obóz organizowany był w ramach projektu
pn. „Mini obóz sportowy dla dzieci i młodzieży zakończony turniejem piłki nożnej”,
na realizację którego Stowarzyszenie pozyskało dotację z Gminy Krośnice. 40 dzieci
w wieku od 7 do 16 lat w czasie obozu brało
udział w treningach piłki nożnej na boisku
sportowym w Łazach, które prowadzone
były przez Emila Nitkiewicza przy pomocy
Krzysztofa Chaszczewicza. Organizato-
www.krosnice.pl
rzy obozu, poza treningami, przygotowali
również dla uczestników takie atrakcje jak:
wycieczki rowerowe po Dolinie Baryczy,
wyjazdy na basen, wycieczka do Sobótki
i na Górę Ślężę. Zwieńczeniem obozu był
Festyn Rodzinny, który odbył się 19 lipca
na boisku sportowym w Łazach, w czasie
którego rozegrany został turniej piłki nożnej.
Tego dnia organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji, wśród których znalazły się animacje
z Wioską Wikingów, rodzinne zumbowanie,
loteria fantowa i wiele innych.
- Po zakończeniu obozu chcemy spotkać
się z dziećmi biorącymi udział w obozie wraz
z rodzicami, aby przeprowadzić ewaluację
projektu. Chcemy dowiedzieć się od nich, co
podobało im się najbardziej, a co musielibyśmy jeszcze dopracować. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku naszemu stowarzyszeniu
uda się zorganizować podobną inicjatywę dla
dzieci i młodzieży z Łaz - mówi organizatorka
obozu Izabela Chaszczewicz, która pełni
funkcję nie tylko sołtysa Łaz, ale również jest
prezesem stowarzyszenia, które pozyskało
środki na organizację tego przedsięwzięcia
w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych organizowanych przez krośnicki
samorząd.
nr 7 (7) lipiec 2014
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KROŚNICE
5
Droga w Starej Hucie
i Dziewiętlinie
będzie remontowana
Obecnie na terenie gminy
Krośnice trwają inwestycje,
które mają na celu poprawę infrastruktury drogowej.
Większość z nich dotyczy
bezpośrednio dróg gminnych,
których utrzymanie jest zadaniem własnym krośnickiego
samorządu. Są również takie,
które dotyczą inwestycji przy
drogach powiatowych. Po
otrzymaniu od mieszkańców
wsi Kuźnica Czeszycka i Stara
Huta oraz wsi Dziewiętlin petycji dotyczącej remontów dróg
powiatowych, które obecnie
są w katastrofalnym stanie
technicznym, władze gminy
Krośnice podjęły działania mające na celu wyremontowanie
drogi z Kuźnicy Czeszyckiej
do Starej Huty oraz drogi do
Dziewiętlina.
Ponad 350 podpisów
mieszkańców Gminy
Krośnice
Ponad 240 mieszkańców
Kuźnicy Czeszyckiej i Starej
Huty podpisało się pod petycją w sprawie remontu drogi
powiatowej nr 1436, która
łączy te dwie miejscowości.
Pod podobną petycją, z prośbą
o szybką interwencję Wójta
Gminy Krośnice Mirosława
Drobiny, w sprawie remontu
drogi powiatowej nr 1444 na
odcinku Wierzchowice - Dziewiętlin podpisało się ponad 120
mieszkańców Dziewiętlina.
W obu pismach mieszkańcy
zwracają szczególną uwagę
na „katastrofalny stan techniczny” dróg, które zagrażają
bezpiecznemu poruszaniu się
po nich. Zarówno mieszkańcy
Dziewiętlina jak i Starej Huty
i Kuźnicy Czeszyckiej w swoich petycjach wskazują fakt,
że mija kolejny rok, a powiat
milicki, który jest właścicielem
dróg, nie zamierza ich remontować.
Korespondencja
urzędowa
Zadaniem własnym powiatu
jest utrzymanie dróg powiatowych. W związku z tym,
od sierpnia zeszłego roku do
Starosty Powiatu Milickiego
wpływały pisma z krośnickiego urzędu z prośbą o bezzwłoczne wykonanie remontu
nawierzchni drogi powiatowej
nr 1444 na odcinku Wierzchowice - Dziewiętlin oraz nr 1436
na odcinku Kuźnica Czeszycka
- Stara Huta. W odpowiedzi na
pisma, starostwo powiatowe
informowało, że ubytki w nawierzchni w/w dróg są sukcesywnie likwidowane. W jednym z ostatnich pism starostwo
poinformowało jednak, że na
przebudowę drogi nr 1436 na
odcinku Kuźnica Czeszycka
- Stara Huta nie otrzymało
dofinansowania w związku
z tym remont wskazanej drogi
wykonany zostanie „w następnym okresie” bez konkretnego
wskazania kiedy tak naprawdę
dojdzie do wykonania nowej
nawierzchni.
Od petycji do
uchwały
Po otrzymaniu od mieszkańców gminy petycji z podpisami w sprawie remontu drogi
Wierzchowice - Dziewiętlin
oraz Kuźnica Czeszycka - Stara
Huta, wójt gminy Krośnice
podjął działania zmierzające
poprawie stanu w/w dróg powiatowych. Do Biura Rady
Gminy Krośnice wpłynęły
projekty uchwał w sprawie
Droga powiatowa nr 1444 odcinek
Wierzchowice - Dziewiętlin
Droga powiatowa nr 1436 odcinek
Kuźnica Czeszycka - Stara Huta
udzielenia pomocy rzeczowej
dla Powiatu Milickiego - wykonanie nakładki bitumicznej
na drodze powiatowej nr 1444
na odcinku Wierzchowice Dziewiętlin oraz na drodze
powiatowej nr 1436 na odcinku
Kuźnica Czeszycka - Stara
Huta. W związku z tym krośnicki samorząd na remonty
w/w dróg planuje w budżecie
przeznaczyć kwotę 1 mln 300
tys. zł.
wano skrzyżowanie w Kuźnicy
Czeszyckiej (rondo), wybudowano chodniki w ciągach dróg
powiatowych w Pierstnicy,
Żeleźnikach i Bukowicach,
przygotowano niezbędną dokumentacje projektową oraz
współfinansowano przebudowę drogi „świebodowskiej”.
Również w drogę powiatową
w Dziewiętlinie, gmina Krośnice zainwestowała środki
własne wykonując fragmenty
nakładek asfaltowych przy
Inwestycje na
skrzyżowaniu z drogą gminną
mieniu powiatowym
w Wierzchowicach. W maju
Na przestrzeni ostatnich br. podjęta została również
kilku lat samorząd krośnicki uchwała w sprawie udzielenia
zainwestował środki własne pomocy rzeczowej dla Powiatu
w powiatową infrastrukturę Milickiego na budowę choddrogową na terenie gminy. nika w Bukowicach. Prace
Wybudowany został parking w Bukowicach trwają. Gmina
przy Domu Pomocy Społecz- Krośnice poniesie całkowity
nej w Krośnicach, przebudo- koszt tej inwestycji.
www.krosnice.pl
6
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KROŚNICE
Wzrosną
dodatki za
wychowawstwo
Wzrost dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli pracujących w szkołach z terenu gminy Krośnice był szeroko omawiany w czasie spotkania przedstawicieli krośnickiego Związku
Nauczycielstwa Polskiego z włodarzami gminy Krośnice.
Pokłosiem tego była podjęta 30 czerwca uchwała Rady Gminy
Krośnice w sprawie podwyższenia dodatku funkcyjnego za
wychowawstwo dla nauczycieli szkół i przedszkola w gminie
Krośnice. Zgodnie z zapisem w w/w uchwale ustala się zwiększenie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli- wychowawców
szkół i przedszkola gminy Krośnice o 50 %. Do tej pory była
to kwota 100 zł, jednak od września tego roku, wynosić będzie
150 zł. W skali powiatu jest to największa kwota dodatku dla
nauczycieli za pełnienie funkcji wychowawcy.
nr 7 (7) lipiec 2014
Studenci
w Krośnicach
W dniach od 23 czerwca do 02 lipca br. studenci Wydziału
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego już
po raz drugi odbywali na terenie Doliny Baryczy praktyki
terenowe. Bazę dla wypadów w teren stanowiło Szkolne
Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach.
Wizyta studyjna
w gminie Krośnice
Wspólne zdjęcie mieszkańców powiatu ząbkowickiego wraz
z mieszkańcami gminy Krośnice, którzy prezentowali swoje wyroby
8 lipca na terenie gminy Krośnice gościli mieszkańcy powiatu
Ząbkowickiego w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego
przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
- Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Ząbkowicach.
Celem wyjazdu szkoleniowego było zapoznanie się mieszkańców
powiatu ząbkowickiego z produktami regionalnymi, tradycyjnymi oraz
rękodzielniczymi z terenu Gminy Krośnice. W czasie swojej wizyty
uczestnicy mieli okazję zwiedzić gospodarstwo agroturystyczne
Stajnia Łazy Małe, zagrodę edukacyjną „Rogata Owca” w Lędzinie,
krośnicką bombkarnię „Szklany Świat”, gospodarstwo sadownicze
Andrzeja Łaniaka oraz spotkali się z członkami stowarzyszenia
„Aktywne Łazy”. Ostatnim punktem wizyty w gminie Krośnice była
Pierstnica - „Wioska Truskawki”, gdzie w świetlicy wiejskiej zaprezentowało się sołectwo Bukowice z wyrobami rękodzielniczymi,
Gabriela Mieszkalska z produktami z ceramiki oraz Andrzej Kret ze
swoimi wyrobami z loomu. W spotkaniu uczestniczył również wójt
gminy Krośnice Mirosław Drobina, który opowiedział o walorach
gminy Krośnice oraz Janusz Dziekan, który zaprezentował swoje
gospodarstwo sadownicze. Informacje na temat Pierstnicy - „Wioski
Truskawki” przedstawiła sołtys Grażyna Szymczyk. Zwieńczeniem
wizyty mieszkańców powiatu ząbkowickiego był występ zespołu
„Pierstniczanie”.
www.krosnice.pl
Praktyki terenowe obejmowały zagadnienia dotyczące
botaniki i zoologii, dlatego prowadzone były przez pracowników naukowo-dydaktycznych
Zakładu Botaniki Systematycznej i Katedry Zoologii
Uniwersytetu Śląskiego. Czterdziestu studentów pierwszego
roku biologii przez dziesięć
dni poszerzało swoją wiedzę
z zakresu botaniki i zoologii,
zapoznając się z niezwykle bogatą florą i fauną Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.
Dwie całodniowe wycieczki
na Stawy Krośnickie oraz
Stawy Milickie zaowocowały
niezwykłymi obserwacjami
ornitologicznymi. Wiele osób
miało po raz pierwszy okazję
zobaczyć w naturze czaplę
siwą, czaplę białą, bielika, bociana czarnego czy zimorodka
oraz usłyszeć skowronka, trzciniaka czy bąka. Wieczorami
studenci mogli zaobserwować
łowy nietoperzy - mopków
oraz świetliki i iskrzyki. Z ciekawostek botanicznych, studenci mogli zaobserwować
stosunkowo rzadkie gatunki
wodne i błotne, jak: jaskier
wielki, włosieniczniki (jaskry
wodne), okrężnicę bagienną,
sitniczkę szczeciniastą oraz
niedawno opisany gatunek:
sitowiec szerokoowockowy
(Bolboschoenus laticarpus).
- Na bogactwo obserwacji
botanicznych i zoologicznych
wpływ ma duża różnorodność
siedlisk, gdyż w okolicach
Krośnic można na niewielkim
obszarze spotkać zarówno
tereny wodne i bagienne, leśne i łąkowe oraz sucholubne
murawy napiaskowe. Te niezaprzeczalne walory okolicy
oraz doskonała lokalizacja
Schroniska stanowią doskonalą
zachętę do dalszego odkrywania przyrody tego obszaru.
W związku z tym planujemy
wrócić tu w przyszłym roku,
z nowym rocznikiem studentów, mając nadzieję na kolejne
ciekawe obserwacje - mówi
Łukasz Depa z Katedry Zoologii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
nr 7 (7) lipiec 2014
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KROŚNICE
7
Budowa basenu zgodnie z harmonogramem
Trwają prace przy budowie
basenu w Krośnicach. Obecnie
prowadzone są prace związane
z konstrukcją trybun, ścian,
stropu, niecki basenowej oraz
konstrukcji więźby dachowej.
Zgodnie z harmonogramem do
31 grudnia mają zakończyć się
prace związane z budową hali
basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu oraz montaż ruchomego dna.
W przyszłym roku planowana
jest natomiast budowa łącznika pomiędzy halą basenową,
a istniejącym budynkiem hali
sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.
Budowa krośnickiego basenu
wraz z montażem ruchomego
dna kosztować będzie 16 mln
zł netto. Większość kosztów
sfinansowana zostanie ze środków zewnętrznych, w tym
z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007 - 2013 oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych,
a także z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Gmina Krośnice
w ramach środków własnych
na budowę basenu wyda 2,5
mln. zł. Drogi gminne wyremontowane
Zakończyły się remonty dróg gminnych poprzez ułożenie warstw asfaltu na istniejących drogach w miejscowościach Bukowice
(ulice: Polna, Wesoła, Sosnowa, fragment ul. Sportowej), Grabownica - droga do „Zagrody Grabownica”, Wąbnice - droga od
świetlicy Wiejskiej do włączenia w drogę powiatową, Wierzchowice (ul. Lipowa) oraz Krośnice (ul. Sportowa). Roboty związane
z poprawą stanu nawierzchni dróg gminnych wykonała firma GEMBIAK - MIKSTACKI, która w ogłoszonym przetargu przedstawiła najniższą ofertę w kwocie 569 216, 94 zł brutto.
Bukowice, ul. Polna
Bukowice, ul. Wesoła
Bukowice, ul. Sosnowa
Grabownica, droga do pensjonatu „Zagroda Grabownica”
www.krosnice.pl
8
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KROŚNICE
nr 7 (7) lipiec 2014
fotl Joanna Wietrzyńska
„Brave Kids” 2014
W dniach 4-12 lipca w Krośnicach przebywało ponad
100 dzieci z 17 państw świata, które w ramach Programu Edukacyjnego „Brave
Kids” przyjechały do Polski
aby dzielić się swoją kulturą
i tradycjami. W tegorocznej
edycji udział wzięły dzieci
z takich państw jak: Iran, Izrael, Uganda, Ghana, Maroko,
Brazylia, Indonezja, Rosja,
Portugalia.
W czasie swojego pobytu
w Krośnicach „dzieci świata” wspólnie pracowały nad
spektaklem obrazujących ich
kulturę, którego efekty mieszkańcy gminy Krośnice mogli
zobaczyć 10 lipca w czasie
próby generalnej spektaklu,
która odbyła się w amfiteatrze
przy CETS. 9 lipca wszyscy
mogli wziąć udział w barwnej
paradzie, która przeszła ulicami Krośnic, natomiast 12
lipca na terenie Krośnickiej
Kolei Wąskotorowej odbył
się piknik integracyjny z „odważnymi dziećmi”. W czasie
tegorocznej krośnickiej edycji
„Brave Kids” zorganizowane
zostały warsztaty artystyczne
dla dzieci z terenu gminy
Krośnice, które 12 lipca dały
pokaz zdobytych umiejętności cyrkowych, tanecznych
oraz muzycznych przed zgro-
madzoną w krośnickiej hali
sportowej publicznością.
Ogromne podziękowania
organizatorzy kierują w stronę Wolontariuszy, którzy
pomagali w krośnickiej części
projektu Brave Kids 2014,
a byli to: Patrycja Wojtczak,
Alicja Granyś, Julia Bajerowska, Daria Krukowska, Klaudia Mus, Milena Imiłowska,
Daria Wójcik, Jędrzej Wołk,
Filip Osiczański, Marta Kowalska, Sandra Piech, Aleksandra Paź, Miłosz Całujek,
Bartosz Konieczny, Adam
Lubański, Katarzyna Rosikoń, Judyta Waroczyk, Anna
Wołyniak, Izabela Wołyniak.
Koordynatorem krośnickiego
etapu projektu była Beata
Iwanicka.
Dzięki rozbudowanemu kompleksowi Centrum
Edukacyjno - Turystyczno
- Sportowego, „Brave Kids”
zagościł po raz trzeci w Krośnicach. „Dzieci świata”
w czasie swojego pobytu korzystają nie tylko z noclegów,
ale również sal zajęciowych,
hali sportowej i całego kompleksu CETS. Samo Szkolne
Schronisko Młodzieżowe
z tytułu wynajmu noclegów
dla uczestników tegorocznej
edycji „Brave Kids” zarobiło
ponad 20 tys. zł.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KROŚNICE
Wydawca: Urząd Gminy Krośnice
Redaktor naczelny: Ewelina Paździor
Redagują: pracownicy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach
[email protected]
Adres redakcji: ul. Sanatoryjna 19, 56-320 Krośnice, tel. 71 38 460 40;
Druk: własny, ISSN 2353-6322
Archiwalne numery BIULETYNU INFORMACYJNEGO GMINY KROŚNICE dostępne są na stronie www.krosnice.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji, opracowania nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów.
www.krosnice.pl
Download

Nr 7 - Gmina Krośnice