[email protected], č.t./fax: 042/4493224
Vnútorný predpis pre určenie štruktúry kariérových pozícií v Základnej
škole s materskou školou Bolešov
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
Táto smernica riaditeľa školy je určená pre pedagogický úseku základnej a materskej školy. Upravuje
zaradenie pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Bolešov do jednotlivých kariérových pozícií.
V súlade s § 32 odsek 2 zákona č. 317/2009 Z.z. O pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov kariérová pozícia vyjadruje zaradenie
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na výkon špecializovaných činností, ktoré
vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.
Článok II.
Kariérové pozície
Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. O pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú nasledovné kariérové pozície
:
a) pedagogický zamestnanec špecialista alebo odborný zamestnanec špecialista
b) vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec
Článok III.
Zaradenie pedagogických zamestnancov do kariérových pozícií
V súlade s § 32, odsek 2 zákona č. 317/2009 Z.z. O pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov určujem v ZŠ s MŠ Bolešov nasledovné
kariérové pozície:
Vedúci pedagogickí zamestnanci: riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre základnú školu
zástupca riaditeľa školy pre materskú školu
Pedagogický zamestnanec špecialista :
triedny učiteľ
výchovný poradca
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie
vedúci metodického združenia
koordinátor prevencie
koordinátor pre výchovu k ľudským právam
koordinátor žiackeho parlamentu
koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
koordinátor pre enviromentálnu výchovu
koordinátor školy podporujúcej zdravie
koordinátor zberovej činnosti
koordinátor informatizácie
Článok IV.
Platnosť smernice
Táto smernica je určená pre pedagogický úsek ZŠ a MŠ a nadobúda platnosť dňa 20. 11. 2010.
V Bolešove, 25. október 2010
Mgr. Alena Paličková
riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov
Download

Vnútorný predpis pre určenie štruktúry kariérových pozícií v